EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2635

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2635/97, 18. detsember 1997, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta

OJ L 356, 31.12.1997, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 004 P. 53 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 004 P. 53 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2635/oj

31997R2635Euroopa Liidu Teataja L 356 , 31/12/1997 Lk 0014 - 0015


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2635/97,

18. detsember 1997,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta [4] kehtestatakse mitmeid kalandustegevuse seiremeetmeid, sealhulgas püügikoormusi käsitlevaid meetmeid;

nõukogu 24. aprilli 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 779/97 püügikoormuse korraldamise korra kehtestamise kohta Läänemerel [5] nähakse ette liikmesriikide järelkontroll ühenduse laevade püügikoormuse üle Läänemerel;

vastavalt määruse (EÜ) nr 779/97 artikli 6 lõikele 2 tuleb tagada püügikoormuse korraldamise korrast kinnipidamine Läänemerel, kohaldades eelkõige määruse (EMÜ) nr 2847/93 IIa jaotist, mis käsitleb püügikoormusega seotud andmete kandmist püügipäevikusse, laevanimekirjade komisjonile edastamise korda, püügikoormusega seotud andmete kogumist liikmesriikide poolt ning püügikoormuse kohta kogutud andmete edastamist komisjonile;

määrust (EMÜ) nr 2847/93 tuleks seetõttu muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄSOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2847/93 muudetakse järgmiselt:

1. Artikli 19a esimesele lõigule lisatakse järgmine lõik:

"1.a. Artikleid 19e, 19f, 19g, 19h ja 19i kohaldatakse vastavalt nõukogu 24. aprilli 1997. a määruse (EÜ) nr 779/97 (püügikoormuse korraldamise korra kehtestamise kohta Läänemerel) [6] artiklile 2 ühenduse laevade suhtes, kes on liikmesriikidelt tegevusloa saanud kalapüügiks kõnealuse määruse lisas loetletud kalastuspiirkondades."

2. Artikli 19a lõike 2 viimane lause asendatakse järgmisega:

"Ettenähtust pikemad laevad, millel pole liikmesriikide poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 685/95 artiklile 2, artikli 3 lõikele 5 ja artiklile 9 või määruse (EÜ) nr 779/97 artiklile 2 antud tegevusluba, ei tohi tegelda kalapüügiga lõigetes 1 ja 1a nimetatud piirkondades."

3. Artikli 19f lõiget 1 täiendatakse järgmise fraasiga:

"ja määruse (EÜ) nr 779/97 artiklile 2".

4. Artikli 19i esimesele taandele lisatakse järgmine taane:

"— eelmise kvartali jooksul artikli 19a lõigus 1a nimetatud igas kalastuspiirkonnas püütud põhjalähedaste liikide, lõhe, meriforelli ja mageveekalade koguste kohta enne iga kvartali esimese kuu lõppu ning eelmise aasta iga kuu püügikoormuse kohta enne iga kalendriaasta 15. veebruari."

5. Artikli 19i esimeses taandes lisatakse sõnade "artiklis 19a" järele järgmine viide lõikele 1: "lõikes 1".

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 1998.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 1997

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Boden

[1] EÜT C 267, 3.9.1997, lk 62.

[2] Euroopa Parlamendi 16. detsembri 1997. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas veel avaldamata).

[3] EÜT C 355, 21.11.1997.

[4] EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2205/97 (EÜT L 304, 7.11.1997, lk 1).

[5] EÜT L 113, 30.4.1997, lk 1.

[6] EÜT L 113, 30.4.1997, lk 1.

--------------------------------------------------

Top