31997R2635Oficiālais Vēstnesis L 356 , 31/12/1997 Lpp. 0014 - 0015


Padomes Regula (EK) Nr. 2635/97

(1997. gada 18. decembris),

kas groza Regulu (EK) Nr. 2847/93, kas izveido kopējā zivsaimniecības politikā izmantojamo kontroles sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2847/93, kas izveido kopējā zivsaimniecības politikā izmantojamo kontroles sistēmu [4], ievieš vairākus pasākumus, lai vadītu zvejas darbības, to skaitā zvejas intensitāti;

tā kā Padomes 1997. gada 24. aprīļa Regula (EK) Nr. 779/97, kas ievieš pasākumus zvejas intensitātes vadībai Baltijas jūrā [5], paredz Kopienas kuģu Baltijas jūrā zvejas intensitātes a posteriori vadību;

tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 779/97 6. panta 2. punktu jānodrošina, ka tiek ievēroti pasākumi zvejas intensitātes vadībai Baltijas jūrā, to skaitā piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2847/93 IIa sadaļu par zvejas intensitātes reģistrēšanu kuģa žurnālā, kārtību, kādā minēto kuģu sarakstus iesniedz Komisijai, zvejas intensitātes datu vākšanu dalībvalstīs un apkopoto datu par zvejas intensitāti iesniegšanu Komisijai;

tā kā tādēļ jāgroza Regula (EEK) Nr. 2847/93,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EEK) Nr. 2847/93 groza šādi:

1. Pēc 19.a panta pirmā punkta iekļauj šādu punktu:

"1.a 19.e, 19.f, 19.g, 19.h un 19.i pants attiecas uz Kopienas kuģiem, ko dalībvalstis saskaņā ar Padomes 1997. gada 24. aprīļa Regulas (EK) Nr. 779/97, kas ievieš pasākumus zvejas intensitātes vadībai Baltijas jūrā [6], 2. pantu ir pilnvarojušas zvejot šīs regulas pielikumā uzskaitītajos zvejas apgabalos."

2. 19.a panta 2. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Kuģi, kas pārsniedz attiecīgo garumu un ko dalībvalstis nav pilnvarojušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 685/95 2. pantu, 3. panta 5. punktu un 9. pantu vai Regulas (EK) Nr. 779/97 2. pantu, nedrīkst zvejot 1. un 1.a punktā minētajos zvejas apgabalos".

3. 19.f panta 1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"un Regulas (EK) Nr. 779/97 2. pants".

4. Pēc 19.i panta pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

"— iepriekšējā gada ceturksnī katram 19.a panta 1.a punktā minētajam zvejas apgabalam, bentisko sugu zivīm, lašiem, jūras forelēm un saldūdens zivīm līdz katra kalendārā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, kā arī līdz katra kalendārā gada 15. februārim iepriekšējā gadā katru mēnesi izmantoto zvejas intensitāti".

5. 19.i panta pirmajā ievilkumā pēc vārdiem "19.a pants" ievieto šādu atsauci uz 1. punktu: "1. punkts".

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1998. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 18. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Boden

[1] OV C 267, 3.9.1997., 62. lpp.

[2] Atzinums nosūtīts 1997. gada 16. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 355, 21.11.1997.

[4] OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2205/97 (OV L 304, 7.11.1997., 1. lpp.).

[5] OV L 113, 30.4.1997., 1. lpp.

[6] OV L 113, 30.4.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------