EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2635

Nařízení Rady (ES) č. 2635/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku

Úř. věst. L 356, 31.12.1997, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2635/oj

31997R2635Úřední věstník L 356 , 31/12/1997 S. 0014 - 0015


Nařízení Rady (ES) č. 2635/97

ze dne 18. prosince 1997,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [4] stanoví určitá kontrolní opatření vztahující se k rybolovné činnosti, včetně intenzity rybolovu;

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 779/97 ze dne 24. dubna 1997 o zavedení režimu řízení intenzity rybolovu v Baltickém moři [5] stanoví, že členské státy budou provádět následné sledování intenzity rybolovu rybářských plavidel Společenství v Baltickém moři;

vzhledem k tomu, že podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 779/97 je třeba zajistit dodržování režimu řízení intenzity rybolovu v Baltickém moři, zejména použitím ustanovení hlavy IIa nařízení (EHS) č. 2847/93 o záznamech údajů o intenzitě rybolovu do lodního deníku, o postupech pro předávání jmenných seznamů Komisi, o shromažďování údajů o intenzitě rybolovu členských států jakož i o předávání souhrnných údajů o intenzitě rybolovu Komisi;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2847/93 by se mělo proto pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2847/93 se mění takto:

1. V článku 19a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 1a, který zní:

"1a. Články 19e, 19f, 19g, 19h a 19i se použijí pro rybářská plavidla Společenství, která od členských států podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 779/97 ze dne 24. dubna 1997 o zavedení režimu řízení intenzity rybolovu v Baltickém moři [6] obdržela povolení k provádění rybolovných činností v rybolovných oblastech uvedených v příloze uvedeného nařízení."

2. V čl. 19a odst. 2 se poslední věta nahrazuje tímto:

"Rybářská plavidla o délce vyšší než je uvedená délka, která neobdržela povolení členských států podle článku 2, čl. 3 odst. 5 a článku 9 nařízení (ES) č. 685/95 a podle článku 2 nařízení (ES) č. 779/97, nesmějí provádět rybolovné činnosti v oblastech uvedených v odstavcích 1 a 1a".

3. V čl. 19f odst. 1 se doplňují slova, která znějí:

"a podle článku 2 nařízení (ES) č. 779/97".

4. V článku 19i se po první odrážce vkládá nová odrážka, která zní:

"— uskutečněné během předcházejícího čtvrtletí v každé rybolovné oblasti podle čl. 19a odst. 1a pro bentické druhy ryb, lososy, pstruhy obecné a sladkovodní druhy ryb do konce prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí, jakož i o intenzitě rybolovu uskutečněné v jednotlivých měsících během předcházejícího roku do 15. února každého kalendářního roku".

5. V článku 19i první odrážce se nahrazuje výraz "článek 19a" výrazem "čl. 19a odst. 1".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 1998.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 1997.

Za Radu

předseda

F. Boden

[1] Úř. věst. C 267, 3.9.1997, s. 62.

[2] Stanovisko ze dne 16. prosince 1997 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 355, 21.11.1997.

[4] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 2205/97 (Úř. věst. L 304, 7.11.1997, s. 1).

[5] Úř. věst. L 113, 30.4.1997, s. 1.

[6] Úř. věst. L 113, 30.4.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

Top