EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2635

1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2635/97 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą

OJ L 356, 31.12.1997, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 004 P. 53 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 004 P. 53 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2635/oj

31997R2635Oficialusis leidinys L 356 , 31/12/1997 p. 0014 - 0015


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2635/97

1997 m. gruodžio 18 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2847/93 [4], nustatančiame bendrosios žuvininkystės politikos kontrolės sistemą, pateikiama nemažai žvejybos veiklos, įskaitant žvejybinę pastangą, kontrolės priemonių;

kadangi 1997 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 779/97, nustatančiame žvejybinės pastangos Baltijos jūroje valdymo priemones [5], yra numatyta Bendrijos laivų žvejybinės pastangos Baltijos jūroje kontrolė, atliekama valstybių narių a posteriori;

kadangi, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 779/97 6 straipsnio 2 dalimi, turi būti užtikrintas žvejybinės pastangos Baltijos jūroje valdymo priemonių laikymasis, ypač taikant Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 IIa antraštinę dalį, dėl duomenų apie žvejybinę pastangą registravimo laivo žurnale, sąrašų su laivų pavadinimais perdavimo Komisijai tvarką, valstybių narių duomenų apie žvejybinę pastangą rinkimo ir surinktų duomenų apie žvejybinę pastangą perdavimo Komisijai;

kadangi dėl to Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 iš dalies keičiamas taip:

1. Po 19a straipsnio pirmosios pastraipos įterpiama ši pastraipa:

"1a. 19e, 19f, 19g, 19h ir 19i straipsniai valstybių narių įgaliotiems Bendrijos laivams taikomi remiantis 1997 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 779/97, nustatančio žvejybinės pastangos Baltijos jūroje valdymo priemones [6], 2 straipsniu, kad jie užsiimtų žvejybos veikla to reglamento priede nurodytuose žvejybos zonose."

2. 19a straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

"Atitinkamą ilgį viršijantys laivai, kuriems valstybės narės nesuteikė įgaliojimų pagal Reglamento (EB) Nr. 685/95 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį bei 9 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 779/97 2 straipsnį, 1 ir 1a dalyse nurodytuose zonose žvejybos veiklos nevykdo".

3. 19f straipsnio 1 dalis papildoma taip:

"ir Reglamento (EB) Nr. 779/97 2 straipsnis".

4. 19i straipsnyje po pirmosios įtraukos įterpiama tokia įtrauka:

"— per ankstesnį ketvirtį dėl kiekvienos žvejybos zonos, nurodytos 19a straipsnio 1a dalyje, apie giliavandenes žuvis, lašišas, šlakius ir gėlavandenes žuvis, iki kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos, o iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 d. — ankstesnių metų kiekvieno mėnesio žvejybinę pastangą.".

5. 19i straipsnio pirmojoje įtraukoje po žodžių "19a straipsnis" įterpiama ši nuoroda į 1 pastraipą: "1"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1998 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Boden

[1] OL C 267, 1997 9 3, p. 62.

[2] Nuomonė, pateikta 1997 m. gruodžio 16 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 355, 1997 11 21.

[4] OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2205/97 (OL L 304, 1997 11 7, p. 1).

[5] OL L 113, 1997 4 30, p. 1.

[6] OL L 113, 1997 4 30, p. 1.

--------------------------------------------------

Top