EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1258

Kommissionens forordning (EU) nr. 1258/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for nitrat i fødevarer EØS-relevant tekst

OJ L 320, 3.12.2011, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 209 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1258/oj

3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1258/2011

af 2. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for nitrat i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (2) er der fastsat grænseværdier for visse bladgrøntsagers nitratindhold.

(2)

Til trods for udviklingen i god landbrugspraksis overskrides grænseværdierne i nogle tilfælde, og der blev derfor indrømmet visse medlemsstater en midlertidig undtagelse vedrørende markedsføring af visse bladgrøntsager, som er dyrket og bestemt til konsum på deres område, med større nitratindhold end de fastsatte grænseværdier.

(3)

Siden anvendelsen af grænseværdierne for nitrat i salat og spinat, er der gennemført mange undersøgelser vedrørende de faktorer, der har betydning for forekomsten af nitrat i salat og spinat, og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere forekomsten af nitrat i salat og spinat så meget som muligt. Trods fremskridt i god landbrugsmæssig praksis med henblik på at reducere forekomsten af nitrat i salat og spinat og en streng anvendelse af denne gode landbrugspraksis er det i visse regioner i Unionen ikke muligt konsekvent at opnå et nitratindhold i salat og frisk spinat, som ligger under de nuværende grænseværdier. Grunden hertil er, at klimaet og navnlig lysforholdene er den vigtigste afgørende faktor for forekomsten af nitrat i salat og spinat. Disse klimaforhold kan ikke styres eller ændres af producenten.

(4)

For at give et ajourført videnskabeligt grundlag for en mere langsigtet strategi for styring af den risiko, som nitrat i grøntsager indebærer, var der behov for en videnskabelig risikovurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), hvor der tages hensyn til ny viden. Ved en sådan vurdering skulle der tages hensyn til alle relevante betragtninger om risici og fordele, f.eks. afvejning af potentielle negative virkninger af nitrat over for potentielle positive virkninger af indtagelse af grøntsager, f.eks. antioxidantvirkninger eller andre egenskaber, der på en vis måde kan modvirke eller opveje de risici, der er forbundet med nitrat og de resulterende nitrosoforbindelser.

(5)

Efter anmodning fra Europa-Kommissionen afgav Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (i det følgende benævnt »panelet«) den 10. april 2008 en videnskabelig udtalelse angående nitrat i fødevarer (3). Panelet sammenlignede risici og fordele ved eksponering for nitrat i grøntsager. Den samlede skønnede eksponering for nitrat i grøntsager vil sandsynligvis ikke medføre mærkbare sundhedsrisici, og derfor vejer de anerkendte gavnlige virkninger af indtagelse af grøntsager tungest. Panelet erkendte, at der af og til er visse forhold (f.eks. dårlige produktionsbetingelser lokalt/for private husholdninger) for grøntsager, som udgør en stor del af kosten, eller enkeltpersoner med en kost med stort islæt af grøntsager såsom salatsennep (rucola), som skal vurderes fra sag til sag.

(6)

Efter drøftelser om relevante foranstaltninger og betænkeligheder med hensyn til potentielle risici for spædbørn og småbørn efter akut eksponering via kosten, anmodede Kommissionen EFSA om en supplerende videnskabelig udtalelse om nitrat i grøntsager, hvor de potentielle risici for spædbørn og småbørn, som skyldes forekomst af nitrat i friske grøntsager, vurderes mere indgående, idet udtalelsen også i betragtning af den akutte indtagelse via kosten skulle tage hensyn til de seneste data om forekomsten af nitrat i grøntsager, de mere detaljerede data vedrørende spædbørns og småbørns forbrug af grøntsager og muligheden for at fastsætte lidt højere grænseværdier end de nuværende grænseværdier for nitrat i bladgrøntsager. Panelet vedtog den 1. december 2010 en udtalelse om potentielle folkesundhedsrisici for spædbørn og småbørn som følge af forekomsten af nitrat i bladgrøntsager (4).

(7)

I udtalelsen konkluderede panelet, at eksponeringen for nitrat på niveau med de nuværende eller påtænkte grænseværdier i spinat tilberedt af frisk spinat sandsynligvis ikke vil være et sundhedsproblem, selv om man ikke kan udelukke en risiko for nogle spædbørn, der spiser mere end ét måltid med spinat pr. dag. EFSA bemærkede, at det ikke tog hensyn til eventuelle ændringer af indholdet af nitrat som følge af forarbejdning af fødevarer, såsom vask, klargøring og/eller tilberedning, da der ikke kunne tages hensyn til dette som følge af manglende repræsentative data. Manglende hensyntagen til fødevareforarbejdningens kvantitative virkninger på nitratindholdet kan derfor føre til en overvurdering af eksponeringen. Det blev endvidere konkluderet, at nitratindholdet i salat ikke er et sundhedsproblem for børn. Håndhævelse af de nuværende grænseværdier for nitrat i salat og spinat eller de påtænkte grænseværdier på 500 mg/kg højere end de eksisterende grænseværdier, vil kun have mindre betydning.

(8)

Af hensyn til den retlige sikkerhed for producenter i alle regioner i Unionen, som strengt anvender god landbrugspraksis for at reducere forekomsten af nitrat i spinat og salat så meget som muligt, er det derfor hensigtsmæssigt med en lille forhøjelse af grænseværdien for nitrat i frisk spinat og salat, uden at folkesundheden bringes i fare.

(9)

På grund af det af og til meget høje nitratindhold i salatsennep (rucola), bør der fastsættes en grænseværdi for salatsennep (rucola). Grænseværdien for salatsennep (rucola) bør tages op til revision om to år med henblik på en nedbringelse af grænseværdierne efter at have identificeret faktorer, der har betydning for forekomsten af nitrat i rucola, og fuldstændig gennemførelse af god landbrugspraksis for salatsennep (rucola) for at begrænse indholdet af nitrat.

(10)

Da EFSA har fået mandat af Kommissionen til at indsamle alle data om forekomsten af forurenende stoffer, herunder nitrat, i fødevarer i en enkelt database, bør resultaterne meddele direkte til EFSA.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 1, 2 og 3, udgår.

2)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne overvåger indholdet af nitrat i grøntsager med et potentielt betydeligt indhold af dette stof, navnlig grønne bladgrøntsager, og meddeler EFSA resultaterne med jævne mellemrum.«

3)

Del 1 i bilaget: Nitrat i bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen. Grænseværdierne for salatsennep (rucola) i punkt 1.5 i bilaget finder dog anvendelse fra den 1. april 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om en videnskabelig risikovurdering af nitrat i grøntsager, EFSA Journal (2008) 689, s. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf.

(4)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM); Videnskabelig udtalelse om potentielle sundhedsrisici fir spædbørn og småbørn som følge af forekomsten af nitrat i bladgrøntsager. EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf.


BILAG

»Del 1:   Nitrat

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg NO3/kg)

1.1

Frisk spinat (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Konserveret, dybfrossen eller frossen spinat

 

2 000

1.3

Frisk salat (Lactuca sativa L.) (væksthus- og frilandssalat), undtagen salat opført i punkt 1.4

Høstet fra 1. oktober til 31. marts:

 

væksthussalat

5 000

frilandssalat

4 000

Høstet fra 1. april til 30. september:

 

væksthussalat

4 000

frilandssalat

3 000

1.4

Salat af Iceberg-typen

Væksthussalat

2 500

Frilandssalat

2 000

1.5

Salatsennep (rucola) (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Høstet fra 1. oktober til 31. marts

7 000

Høstet fra 1. april til 30. september:

6 000

1.6

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (3) (4)

 

200«


Top