EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1493 af 3. august 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; ophævet ved 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/23


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/1493

af 3. august 2017

om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2017/23)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (2), navnlig artikel 21 og artikel 140, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Tilsynsrådet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afgørelse ECB/2014/29 (3) fastsætter regler for fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (4).

(2)

Europa-Kommissionen vedtog den 14. september 2016 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 (5), som fastsætter indberetningskravene for institutter, der har tilladelse til at anvende interne metoder til beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb eller kapitalgrundlagskrav, bortset fra den operationelle risiko. Institutterne skal indberette resultatet af beregningen på grundlag af deres interne metoder for de af deres eksponeringer eller positioner, der indgår i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds benchmarkporteføljer.

(3)

Afgørelse ECB/2014/29 bør omfatte de oplysninger, som enheder under tilsyn skal indberette i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070.

(4)

Afgørelse ECB/2014/29 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse ECB/2014/29 ændres som følger:

1)

Titlen affattes således:

»Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 2. juli 2014 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og (EU) 2016/2070 (ECB/2014/29) (2014/477/EU)«

2)

Artikel 1 erstattes af følgende:

»Artikel 1

Anvendelsesområde

I medfør af SSM-rammeforordningens artikel 21 fastsætter denne afgørelse procedurerne i forbindelse med fremsendelse til ECB af data, som enhederne under tilsyn har indberettet til de kompetente nationale myndigheder på grundlag af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 (*1).

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 af 14. september 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for de skemaer, definitioner og IT-løsninger, som institutterne skal anvende, når de indberetter til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og til kompetente myndigheder i henhold til artikel 78, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 328 af 2.12.2016, s. 1).«"

3)

Artikel 3 erstattes af følgende:

»Artikel 3

Indsendelsesfrister

1.   De kompetente nationale myndigheder fremsender de data, der er omhandlet i artikel 1, og som enhederne under tilsyn har indberettet til dem, til ECB inden for følgende indsendelsesfrister:

1)

senest kl. 12 middag CET (Central European Time) (*2) på den tiende arbejdsdag efter de indsendelsesfrister, som er omhandlet i artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070, for så vidt angår:

a)

signifikante enheder under tilsyn, som foretager indberetning på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater

b)

signifikante enheder under tilsyn, der ikke er en del af en koncern under tilsyn,

c)

enheder under tilsyn, der er klassificeret som signifikante i overensstemmelse med de tre mest signifikante kreditinstitutters kriterier i deres medlemsstat, og som indberetter på konsolideret niveau eller individuelt niveau, såfremt de ikke har pligt til at indberette på konsolideret niveau

d)

andre enheder under tilsyn, som indberetter på konsolideret niveau eller individuelt niveau, såfremt de ikke har pligt til at indberette på konsolideret niveau, som er anført på listen over institutter, der har pligt til at foretage indberetning til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i overensstemmelse med artikel 2 i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds afgørelse EBA/DC/2015/130 (*3) og artikel 2 i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds afgørelse EBA/DC/2016/156 (*4)

2)

senest ved arbejdstids ophør den 25. arbejdsdag efter de indsendelsesfrister, som er omhandlet i artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070, for så vidt angår:

a)

signifikante enheder under tilsyn, som indberetter på konsolideret og delkonsolideret niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

b)

signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en koncern under tilsyn, som indberetter på individuelt niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

c)

mindre signifikante enheder, der indberetter på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

d)

mindre signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern under tilsyn, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

4)

senest ved arbejdstids ophør den 35. arbejdsdag efter de indsendelsesfrister, som er omhandlet i artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070, for så vidt angår:

a)

mindre signifikante enheder under tilsyn, som indberetter på konsolideret og delkonsolideret niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1 og 2

b)

mindre signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en koncern under tilsyn, som indberetter på individuelt niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1.

2.   Som en undtagelse til stk. 1 skal de kompetente nationale myndigheder fremsende dataene omhandlet i artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 til ECB under iagttagelse af følgende indsendelsesfrister:

1)

senest kl. 12 middag (CET) den tiende arbejdsdag efter den 11. november hvert kalenderår, for så vidt angår:

a)

signifikante enheder under tilsyn, som foretager indberetning på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater

b)

signifikante enheder under tilsyn, der ikke er en del af en koncern under tilsyn

c)

enheder under tilsyn, der er klassificeret som signifikante i overensstemmelse med de tre mest signifikante kreditinstitutters kriterier i deres medlemsstat, og som indberetter på konsolideret niveau eller individuelt niveau, såfremt de ikke har pligt til at indberette på konsolideret niveau

d)

andre enheder under tilsyn, som indberetter på konsolideret niveau eller individuelt niveau, såfremt de ikke har pligt til at indberette på konsolideret niveau, som er anført på listen over institutter, der har pligt til at foretage indberetning til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i overensstemmelse med artikel 2 i afgørelse EBA/DC/2016/156

2)

senest ved arbejdstids ophør den 25. arbejdsdag efter den 11. november hvert kalenderår, for så vidt angår:

a)

signifikante enheder under tilsyn, som indberetter på konsolideret og delkonsolideret niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

b)

signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en koncern under tilsyn, som indberetter på individuelt niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

c)

mindre signifikante enheder, der indberetter på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

d)

mindre signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern under tilsyn, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1

3)

senest ved arbejdstids ophør den 35. arbejdsdag efter den 11. november hvert kalenderår, for så vidt angår:

a)

mindre signifikante enheder under tilsyn, som indberetter på konsolideret og delkonsolideret niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1 og 2

b)

mindre signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en koncern under tilsyn, der indberetter på individuelt niveau, såfremt disse data ikke er blevet fremsendt i overensstemmelse med stk. 1.

(*2)  CET tager højde for ændringen til centraleuropæisk sommertid."

(*3)  Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds afgørelse EBA/DC/2015/130 af 23. september 2015 om kompetente myndigheders indberetning til EBA. Findes på EBA's websted www.eba.europa.eu."

(*4)  Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds afgørelse EBA/DC/2016/156 af 31. maj 2016 om data til tilsynsmæssig benchmarking. Findes på EBA's websted www.eba.europa.eu.«"

4)

Artikel 4, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   De kompetente nationale myndigheder overvåger og vurderer kvaliteten og pålideligheden af de data, der gøres tilgængelige for ECB. De kompetente nationale myndigheder anvender de relevante valideringsregler, som udvikles, opretholdes og offentliggøres af EBA. De kompetente nationale myndigheder foretager også den yderligere kvalitetskontrol, som ECB har defineret i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder.«

5)

Artikel 6, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   De kompetente nationale myndigheder fremsender dataene, som er specificeret i denne afgørelse, i overensstemmelse med den relevante datapunktmodel og den relevante taksonomi eXtensible Business Reporting Language, som udvikles, opretholdes og offentliggøres af EBA.«

6)

Følgende indsættes som artikel 7a:

»Artikel 7a

Første indberetning efter ikrafttrædelsen af Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23)

1.   De kompetente nationale myndigheder fremsender de data, som er blevet indberettet til dem i medfør af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23) (*5) første gang under iagttagelse af de indsendelsesfrister, der indtræffer, efter at den afgørelse får virkning.

2.   De kompetente nationale myndigheder fremsender de data, som er blevet indberettet til dem i medfør af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af institutter, som er anført på listen over institutter, der har pligt til at foretage indberetning til EBA i henhold til artikel 2 i afgørelse EBA/DC/2016/156 i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, nr. 1), litra d), første gang under iagttagelse af de indsendelsesfrister, der indtræffer, efter at afgørelse (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23) får virkning.

(*5)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1493 af 3. august 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2017/23) (EUT L 216 af 22.8.2017, s. 23).«"

Artikel 2

Virkning

Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. august 2017.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1.

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2014/477/EU af 2. juli 2014 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2014/29) (EUT L 214 af 19.7.2014, s. 34).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 af 14. september 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for de skemaer, definitioner og IT-løsninger, som institutterne skal anvende, når de indberetter til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og til kompetente myndigheder i henhold til artikel 78, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 328 af 2.12.2016, s. 1).


Top