EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1493 av den 3 augusti 2017 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (ECB/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; upphävd genom 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/23


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/1493

av den 3 augusti 2017

om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (ECB/2017/23)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (2), särskilt artiklarna 21 och 140.4,

med beaktande av tillsynsnämndens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I beslut ECB/2014/29 (3) fastställs regler för hur tillsynsuppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (4) ska tillhandahållas Europeiska centralbanken.

(2)

Europeiska kommissionen antog den 14 september 2016 kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 (5), som föreskriver rapporteringskrav för institut som tillåts använda interna metoder för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp eller kapitalbaskrav, med undantag av operativ risk. Dessa institut ska rapportera resultaten av beräkningen av sina interna metoder för sina exponeringar eller positioner som ingår i de referensportföljer som tillhandahållits av Europeiska bankmyndigheten.

(3)

Beslut ECB/2014/29 bör inbegripa sådan information som ska rapporteras av enheter som står under tillsyn i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2016/2070.

(4)

Beslut ECB/2014/29 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut ECB/2014/29 ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ska ersättas med följande:

”Europeiska centralbankens beslut av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 680/2014 och (EU) 2016/2070 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (ECB/2014/29) (2014/477/EU)”.

2.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Räckvidd

Enligt artikel 21 i ramförordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen fastställer detta beslut förfaranden för hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 (*1) ska tillhandahållas ECB.

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 av den 14 september 2016 om fastställande av tekniska tillsynsstandarder för mallar, definitioner och it-lösningar som instituten ska använda vid rapportering till Europeiska bankmyndigheten och behöriga myndigheter i enlighet med artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 328, 2.12.2016, s. 1).”"

3.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Överföringsdatum

1.   De uppgifter som avses i artikel 1, och som de enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna, ska överföras till ECB på följande överföringsdatum:

1.

Senast kl. 12.00 centraleuropeisk tid (CET) (*2) den tionde arbetsdagen efter de relevanta överföringsdatum som avses i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2016/2070 avseende

a)

betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna,

b)

betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn,

c)

enheter som står under tillsyn, som klassificeras som betydande i enlighet med kriteriet om ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en medlemsstat och som rapporterar på konsolideringsnivå, eller på individuell nivå om de inte behöver rapportera på konsoliderad nivå,

d)

andra enheter som står under tillsyn och som rapporterar på konsoliderad nivå, eller på individuell nivå om de inte behöver rapportera på konsoliderad nivå, som finns upptagna i förteckningen över institut som ska rapportera till Europeiska bankmyndigheten (EBA) i enlighet med artikel 2 i Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/2015/130 (*3) och artikel 2 i Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/2016/156 (*4).

2.

Före stängningsdags den tjugofemte arbetsdagen efter de relevanta överföringsdatum som framgår av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2016/2070 avseende

a)

betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på konsoliderad nivå och på undergruppsnivå om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkt 1,

b)

betydande enheter som står under tillsyn som ingår i en grupp som står under tillsyn och som rapporterar på individuell nivå om dessa uppgifter inte har inlämnats enligt punkt 1,

c)

mindre betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkt 1.

d)

mindre betydande enheter som inte ingår i en grupp som står under tillsyn om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkt 1.

4.

Före stängningsdags den trettiofemte arbetsdagen efter de relevanta överföringsdatum som framgår av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2016/2070 avseende

a)

mindre betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på konsoliderad nivå och på undergruppsnivå om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkterna 1 och 2,

b)

mindre betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en grupp som står under tillsyn och som rapporterar på individuell nivå om dessa uppgifter inte har inlämnats enligt punkt 1.

2.   Med avvikelse från punkt 1 ska de nationella behöriga myndigheterna tillhandahålla ECB de uppgifter som avses i artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2016/2070 på följande överföringsdatum:

1.

Senast kl. 12.00 centraleuropeisk tid den tionde arbetsdagen efter den 11 november varje kalenderår avseende

a)

betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna,

b)

betydande enheter som står under tillsyn som inte ingår i en grupp som står under tillsyn,

c)

enheter som står under tillsyn och som klassificeras som betydande i enlighet med kriteriet om ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en medlemsstat och som rapporterar på konsoliderad nivå, eller på individuell nivå om de inte behöver rapportera på konsoliderad nivå,

d)

andra enheter som står under tillsyn och som rapporterar på konsoliderad nivå, eller på individuell nivå om de inte behöver rapportera på konsoliderad nivå, och som finns upptagna i förteckningen över institut som ska rapportera till EBA i enlighet med artikel 2 i beslut EBA/DC/2016/156.

2.

Före stängningsdags den tjugofemte arbetsdagen efter den 11 november varje kalenderår avseende

a)

betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på konsoliderad nivå och på undergruppsnivå om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkt 1,

b)

betydande enheter som står under tillsyn som ingår i en grupp som står under tillsyn och som rapporterar på individuell nivå om dessa uppgifter inte har inlämnats enligt punkt 1,

c)

mindre betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkt 1.

d)

mindre betydande enheter som inte ingår i en grupp som står under tillsyn om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkt 1.

3.

Före stängningsdags den trettiofemte arbetsdagen efter den 11 november varje kalenderår avseende

a)

mindre betydande enheter som står under tillsyn och som rapporterar på konsoliderad nivå och på undergruppsnivå om dessa uppgifter inte har inlämnats i enlighet med punkterna 1 och 2,

b)

mindre betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en grupp som står under tillsyn och som rapporterar på individuell nivå om dessa uppgifter inte har inlämnats enligt punkt 1.

(*2)  CET beaktar omställningen till centraleuropeisk sommartid."

(*3)  Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/2015/130 av den 23 september 2015 om behöriga myndigheters rapportering till EBA. Finns på EBA:s webbplats www.eba.europa.eu."

(*4)  Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/2016/156 av den 31 maj 2016 om uppgifter för referensmått för tillsynsändamål. Finns på EBA:s webbplats www.eba.europa.eu.”"

4.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   De nationella behöriga myndigheterna ska granska och utvärdera kvaliteten och tillförlitligheten på de uppgifter som ställs till ECB:s förfogande. Nationella behöriga myndigheter ska tillämpa de relevanta valideringsregler som har tagits fram, underhållits och offentliggjorts av EBA. Nationella behöriga myndigheter ska även tillämpa de ytterligare kvalitetskontroller som uppställs av ECB i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna.”

5.

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.   De nationella behöriga myndigheterna ska översända de uppgifter som framgår av detta beslut enligt tillämplig datapunktsmodell samt eXtensible Business Reporting Language, som har tagits fram, underhållits och offentliggjorts av EBA.”

6.

Följande artikel 7a ska införas:

”Artikel 7a

Första rapporteringen efter det att Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23) fått verkan

1.   Uppgifter som har rapporterats till de nationella behöriga myndigheterna enligt genomförandeförordning (EU) 2016/2070 ska enligt Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23) (*5) överlämnas från och med de första överföringsdatum som inträffar efter det att beslutet får verkan.

2.   Uppgifter som har rapporterats till de nationella behöriga myndigheterna enligt genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som finns upptagna i förteckningen över institut som ska rapportera till Europeiska bankmyndigheten (EBA) i enlighet med artikel 2 i beslut EBA/DC/2016/156 ska enligt artikel 3.1.1 d överlämnas från och med de första överföringsdatum som inträffar efter det att beslut (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23) får verkan.

(*5)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1493 av den 3 augusti 2017 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (ECB/2017/23) ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (EUT L 216, 22.8.2017, s. 23).”"

Artikel 2

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 augusti 2017.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Beslut ECB/2014/29 av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (EUT L 214, 19.7.2014, s. 34).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 av den 14 september 2016 om fastställande av tekniska tillsynsstandarder för mallar, definitioner och it-lösningar som instituten ska använda vid rapportering till Europeiska bankmyndigheten och behöriga myndigheter i enlighet med artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 328, 2.12.2016, s. 1).


Top