EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; Uchylony przez 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/23


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/1493

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2017/23)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 6 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2), w szczególności w art. 21 i art. 140 ust. 4,

uwzględniając wniosek Rady ds. Nadzoru,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2014/29 (3) ustanawia zasady przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (4).

(2)

W dniu 14 września 2016 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 (5), które określa wymogi sprawozdawcze dla instytucji, którym zezwolono na stosowanie metod wewnętrznych do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem lub wymogów w zakresie funduszy własnych, z wyjątkiem ryzyka operacyjnego. Instytucje te są zobowiązane do przekazywania wyników obliczeń metod wewnętrznych w odniesieniu do ekspozycji lub pozycji znajdujących się w portfelach odniesienia określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

(3)

Decyzja EBC/2014/29 powinna obejmować informacje przekazywane przez nadzorowane podmioty na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070.

(4)

Decyzja EBC/2014/29 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji EBC/2014/29 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 680/2014 oraz (UE) 2016/2070 (EBC/2014/29) (2014/477/UE)”;

2)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Zakres

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia ramowego w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego niniejsza decyzja określa procedury odnoszące się do przedkładania EBC danych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070 (*1).

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów, definicji i rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje przy dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i właściwych organów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 328 z 2.12.2016, s. 1).”;"

3)

artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Daty przekazywania danych

1.   Właściwe organy krajowe przedkładają EBC dane, o których mowa w art. 1, otrzymane od nadzorowanych podmiotów w następujących datach:

1)

do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) (*2) dziesiątego dnia roboczego po odpowiedniej dacie przekazania danych określonej w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 oraz w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070 w odniesieniu do:

a)

istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich;

b)

istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących części nadzorowanej grupy;

c)

nadzorowanych podmiotów, które są sklasyfikowane jako istotne na podstawie faktu, że stanowią jedną z trzech najistotniejszych instytucji kredytowych w danym państwie członkowskim i które przekazują dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie indywidualnej jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej;

d)

innych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie jednostkowej, jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej, wymienionych w wykazie instytucji objętych sprawozdawczością do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) zgodnie z art. 2 decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2015/130 (*3) oraz art. 2 decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2016/156 (*4);

2)

do końca dwudziestego piątego dnia roboczego po odpowiednich datach przekazania danych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 oraz w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070 w odniesieniu do:

a)

istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na poziomie skonsolidowanym lub subskonsolidowanym w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

b)

istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część nadzorowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywidualnej w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

c)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

d)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących części nadzorowanej grupy w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

4)

do końca trzydziestego piątego dnia roboczego po odpowiednich datach przekazania danych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 oraz w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070 w odniesieniu do:

a)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na poziomie skonsolidowanym lub subskonsolidowanym w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1 i 2;

b)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część nadzorowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywidualnej w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1.

2.   W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1 właściwe organy krajowe przekazują EBC dane, o których mowa w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070, w następujących datach przekazywania danych:

1)

do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) dziesiątego dnia roboczego po dniu 11 listopada każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do:

a)

istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich;

b)

istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących części nadzorowanej grupy;

c)

nadzorowanych podmiotów, które są sklasyfikowane jako istotne na podstawie faktu, że stanowią jedną z trzech najistotniejszych instytucji kredytowych w danym państwie członkowskim, i które przekazują dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie indywidualnej, jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej;

d)

innych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie jednostkowej, jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej, wymienionych w wykazie instytucji objętych sprawozdawczością do EUNB zgodnie z art. 2 decyzji EBA/DC/2016/156;

2)

do końca dwudziestego piątego dnia roboczego po dniu 11 listopada każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do:

a)

istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na poziomie skonsolidowanym i subskonsolidowanym w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

b)

istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część nadzorowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywidualnej w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

c)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

d)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących części nadzorowanej grupy w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

3)

do końca trzydziestego piątego dnia roboczego po dniu 11 listopada każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do:

a)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na poziomie skonsolidowanym lub subskonsolidowanym w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1 i 2;

b)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część nadzorowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywidualnej w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;

(*2)  CET uwzględnia zmianę na środkowoeuropejski czas letni."

(*3)  Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2015/130 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przekazywania danych Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego przez organy właściwe. Dostępna na stronie internetowej EUNB pod adresem www.eba.europa.eu."

(*4)  Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2016/156 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie danych wykorzystywanych do analizy porównawczej do celów nadzorczych. Dostępna na stronie internetowej EUNB pod adresem www.eba.europa.eu.”;"

4)

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Właściwe organy krajowe monitorują i oceniają jakość i wiarygodność danych udostępnianych EBC. Właściwe organy krajowe stosują odpowiednie zasady walidacji stworzone, aktualizowane i publikowane przez EUNB. Właściwe organy krajowe stosują także dodatkowe kontrole jakości danych określone przez EBC we współpracy z właściwymi organami krajowymi.”;

5)

w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Właściwe organy krajowe przekazują dane określone w niniejszej decyzji zgodnie z odpowiednim modelem punktów danych (Data Point Model) oraz taksonomią rozszerzalnego języka sprawozdawczości finansowej (eXtensible Business Reporting Language) stworzonymi, aktualizowanymi i publikowanymi przez EUNB.”;

6)

dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Artykuł 7a

Pierwsze przekazanie danych po nabraniu skuteczności przez decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1493 (EBC/2017/23)

1.   Właściwe organy krajowe przedkładają dane przekazywane im na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070 zgodnie z postanowieniami decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1493 (EBC/2017/23) (*5), poczynając od pierwszych dat przekazywania danych przypadających po nabraniu przez tę decyzję skuteczności.

2.   Właściwe organy krajowe przedkładają dane przekazywane im na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 przez instytucje wymienione w wykazie instytucji objętych sprawozdawczością do EUNB na mocy art. 2 decyzji EBA/DC/2016/156 zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. d), poczynając od pierwszych dat przekazywania danych przypadających po nabraniu skuteczności przez decyzję (UE) 2017/1493 (EBC/2017/23).

(*5)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2017/23) (Dz.U. L 216 z 22.8.2017, s. 23).”."

Artykuł 2

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza decyzja jest skierowana do właściwych organów krajowych uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 sierpnia 2017 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Decyzja EBC/2014/29 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (Dz.U. L 214 z 19.7.2014, s. 34).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów, definicji i rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje przy dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i właściwych organów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 328 z 2.12.2016, s. 1).


Top