22.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 216/23


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/1493,

annettu 3 päivänä elokuuta 2017,

valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla annetun päätöksen EKP/2014/29 muuttamisesta (EKP/2017/23)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (2) ja erityisesti sen 21 artiklan ja 140 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon valvontaelimen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä EKP/2014/29 (3) vahvistetaan säännöt, joiden mukaan valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (4) nojalla ilmoittamat valvontatiedot toimitetaan Euroopan keskuspankille.

(2)

Euroopan komissio antoi 14 päivänä syyskuuta 2016 komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 (5), jossa vahvistetaan raportointivaatimukset laitoksille, jotka saavat käyttää sisäisiä menettelyjä laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän tai omia varoja koskevat vaatimukset, operatiivista riskiä lukuun ottamatta. Kyseisten laitosten on raportoitava sisäisten menettelyjensä laskelmien tulokset Euroopan pankkiviranomaisen vahvistamissa normisalkuissa olevien vastuidensa tai positioidensa osalta.

(3)

Päätöksen EKP/2014/29 pitäisi kattaa tiedot, joita valvottavien yhteisöjen on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 nojalla.

(4)

Tästä syystä päätöstä EKP/2014/29 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös EKP/2014/29 seuraavasti:

1)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Euroopan keskuspankin päätös, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta Euroopan keskuspankille komission täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 680/2014 ja (EU) 2016/2070 nojalla (EKP/2014/29) (2014/477(EU)”;

2)

korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään YVM-kehysasetuksen 21 artiklan nojalla menettelyistä, jotka koskevat valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille raportoimien tietojen toimittamista EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 (*1) mukaisesti.

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2070, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, lomakkeiden, määritelmien ja tietotekniikkaratkaisujen teknisistä täytäntöönpanostandardeista, joita laitosten on käytettävä raportoidessaan Euroopan pankkiviranomaiselle ja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EUVL L 328, 2.12.2016, s. 1).”;"

3)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Ilmoituspäivämäärät

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle 1 artiklassa tarkoitetut ja valvottavien yhteisöjen niille raportoimat tiedot viimeistään seuraavina ajankohtina:

1)

täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 4 artiklassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 10. työpäivänä klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) (*2) mennessä, kun on kyse:

a)

osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla raportoivista merkittävistä valvottavista yhteisöistä;

b)

merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään;

c)

valvottavista yhteisöistä, jotka luokitellaan jäsenvaltiossaan merkittäviksi kolmen merkittävimmän luottolaitoskriteerin mukaisesti ja jotka raportoivat konsolidoinnin perusteella tai laitoskohtaisesti, jos niiden ei edellytetä raportoivan konsolidoinnin perusteella;

d)

muista valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat konsolidoinnin perusteella tai laitoskohtaisesti, jos niiden ei edellytetä raportoivan konsolidoinnin perusteella, ja jotka ovat mukana niiden laitosten luettelossa, joilla on raportointivelvollisuus Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV) Euroopan pankkiviranomaisen päätöksen EBA/DC/2015/130 (*3) 2 artiklan ja Euroopan pankkiviranomaisen päätöksen EBA/DC/2016/156 (*4) 2 artiklan mukaisesti;

2)

täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 4 artiklassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 25. työpäivänä työajan päättyessä, kun on kyse:

a)

merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat konsolidoinnin ja alakonsolidoinnin perusteella, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

b)

valvottavaan ryhmittymään kuuluvista merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat laitoskohtaisesti, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

c)

vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

d)

vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

4)

täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 4 artiklassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 35. työpäivänä työajan päättyessä, kun on kyse:

a)

vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat konsolidoinnin ja alakonsolidoinnin perusteella, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 ja 2 alakohdan mukaisesti;

b)

valvottavaan ryhmittymään kuuluvista vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat laitoskohtaisesti, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti.

2.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 1 kohdasta poiketen EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 5 artiklassa tarkoitetut tiedot viimeistään seuraavina ajankohtina:

1)

kunkin kalenterivuoden 11 päivää marraskuuta seuraavana 10. työpäivänä klo 12.00 (CET) mennessä, kun on kyse:

a)

osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla olevista merkittävistä valvottavista yhteisöistä;

b)

merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään;

c)

valvottavista yhteisöistä, jotka luokitellaan jäsenvaltiossaan merkittäväksi kolmen merkittävimmän luottolaitoskriteerin mukaisesti ja jotka raportoivat konsolidoinnin perusteella tai laitoskohtaisesti, jos niiden ei edellytetä raportoivan konsolidoinnin perusteella;

d)

muista valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat konsolidoinnin perusteella tai laitoskohtaisesti, jos niiden ei edellytetä raportoivan konsolidoinnin perusteella, ja jotka ovat mukana niiden laitosten luettelossa, joilla on raportointivelvollisuus EPV:lle päätöksen EBA/DC/2016/156 2 artiklan mukaisesti;

2)

kunkin kalenterivuoden 11 päivää marraskuuta seuraavana 25. työpäivänä työajan päättyessä, kun on kyse:

a)

merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat konsolidoinnin ja alakonsolidoinnin perusteella, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

b)

valvottavaan ryhmittymään kuuluvista merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat laitoskohtaisesti, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

c)

vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

d)

vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

3)

kunkin kalenterivuoden 11 päivää marraskuuta seuraavana 35. työpäivänä työajan päättyessä, kun on kyse:

a)

vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat konsolidoinnin ja alakonsolidoinnin perusteella, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 ja 2 alakohdan mukaisesti;

b)

valvottavaan ryhmittymään kuuluvista vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, jotka raportoivat laitoskohtaisesti, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 1 alakohdan mukaisesti;

(*2)  Keski-Euroopan ajassa (CET) otetaan huomioon siirtyminen Keski-Euroopan kesäaikaan."

(*3)  Euroopan pankkiviranomainen päätös EBA/DC/2015/130, annettu 23 päivänä syyskuuta 2015, toimivaltaisten viranomaisten raportoinnista EPV:lle. Luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu."

(*4)  Euroopan pankkiviranomaisen päätös EBA/DC/2016/156, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, valvontaan liittyvistä vertailutiedoista. Luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu.”;"

4)

korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on valvottava EKP:n saataville toimitettuja tietoja ja arvioitava niiden laatua ja luotettavuutta. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava EPV:n kehittämiä, ylläpitämiä ja julkaisemia validointisääntöjä. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava myös EKP:n yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa määrittämiä muita laaduntarkastuksia.”;

5)

korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tässä päätöksessä määritetyt tiedot EPV:n kehittämän, ylläpitämän ja julkaiseman asianomaisen Data Point Model -tietomallin ja XBRL:n (eXtensible Business Reporting Language) luokituksen mukaisesti.”;

6)

lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Tietojen antaminen ensimmäisen kerran Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/1493 (EKP/2017/23) voimaantulon jälkeen

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava niille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 nojalla ilmoitetut tiedot Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/1493 (EKP/2017/23) (*5) mukaisesti kyseisen päätöksen voimaantuloa seuraavista ensimmäisistä ilmoituspäivämääristä lukien.

2.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tiedot, jotka EPV:lle tehtävää raportointia koskevien laitosten luetteloon päätöksen EBA/DC/2016/156 2 artiklan nojalla kuuluvat laitokset ilmoittavat niille täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla, 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan mukaisesti päätöksen (EU) 2017/1493 (EKP/2017/23) voimaantuloa seuraavista ensimmäisistä ilmoituspäivämääristä lukien.

(*5)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1493, annettu 3 päivänä elokuuta 2017, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla annetun päätöksen EKP/2014/29 muuttamisesta (EKP/2017/23) (EUVL L 216, 22.8.2017, s. 23).”."

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi niille, joille se on osoitettu.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä elokuuta 2017.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Päätös EKP/2014/29, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla (EUVL L 214, 19.7.2014, s. 34).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2070, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, lomakkeiden, määritelmien ja tietotekniikkaratkaisujen teknisistä täytäntöönpanostandardeista, joita laitosten on käytettävä raportoidessaan Euroopan pankkiviranomaiselle ja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EUVL L 328, 2.12.2016, s. 1).