EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

Решение (ЕС) 2017/1493 на Европейската централна банка от 3 август 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (ЕЦБ/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; отменен от 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 216/23


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1493 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 август 2017 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (ЕЦБ/2017/23)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (2), и по-специално член 21 и член 140, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Надзорния съвет,

като има предвид, че:

(1)

С Решение ЕЦБ/2014/29 (3) се определят правилата за предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (4).

(2)

На 14 септември 2016 г. Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията (5), с който се определят изискванията за отчетност за институциите, на които е разрешено да използват вътрешни подходи за изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции или капиталовите изисквания с изключение на операционния риск. От тези институции се изисква да отчитат резултатите от изчисленията на вътрешните им подходи за техните експозиции или позиции, които са включени в сравнителните портфейли, предоставени от Европейския банков орган.

(3)

Информацията, отчитана от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, следва да бъде включена в обхвата на Решение ЕЦБ/2014/29.

(4)

Поради това Решение ЕЦБ/2014/29 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение ЕЦБ/2014/29 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

„Решение на Европейската централна банка от 2 юли 2014 г. относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 и (ЕС) 2016/2070 на Комисията (ЕЦБ/2014/29) (2014/477/ЕС)“.

2.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Обхват

Съгласно член 21 от Рамковия регламент за ЕНМ с настоящото решение се установяват процедурите за предоставяне на ЕЦБ на данните, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица на основание Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията (*1).

(*1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията от 14 септември 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за образците, дефинициите и информационнотехнологичните решения, които институциите да използват при докладването до Европейския банков орган и до компетентните органи съгласно член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 2.12.2016 г., стр. 1).“"

3.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Дати на подаване на информация

1.   Националните компетентни органи предоставят на ЕЦБ данните, посочени в член 1 и отчетени им от поднадзорните лица, на следните дати:

1)

до 12.00 ч. централноевропейско време (*2) на 10-ия работен ден след съответните дати на подаване на информация, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 и член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, по отношение на:

а)

значими поднадзорни лица, които отчитат информация на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки;

б)

значими поднадзорни лица, които не са част от поднадзорна група;

в)

поднадзорни лица, които са класифицирани като значими в съответствие с критерия за трите най-значими кредитни институции в тяхната държава членка и отчитат информация на консолидирана основа или на индивидуална основа, ако нямат задължение да отчитат информация на консолидирана основа;

г)

други поднадзорни лица, които отчитат информация на консолидирана основа или на индивидуална основа, ако нямат задължение да отчитат информация на консолидирана основа, и са включени в списъка с институциите, спрямо които се прилага задължението за отчитане на Европейския банков орган (ЕБО), по член 2 от Решение ЕБО/Р/2015/130 на Европейския банков орган (*3) и член 2 от Решение ЕБО/Р/2016/156 на Европейския банков орган (*4);

2)

до края на работното време на 25-ия работен ден след съответните дати на подаване на информация, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 и член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, по отношение на:

а)

значими поднадзорни лица, които отчитат информация на консолидирана и подконсолидирана основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

б)

значими поднадзорни лица, които са част от поднадзорна група, която отчита информация на индивидуална основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

в)

по-малко значими поднадзорни лица на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

г)

по-малко значими поднадзорни лица, които не са част от поднадзорна група, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

4)

до края на работното време на 35-ия работен ден след съответните дати на подаване на информация, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 и член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, по отношение на:

а)

по-малко значими поднадзорни лица, които отчитат информация на консолидирана и подконсолидирана основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точки 1) и 2);

б)

по-малко значими поднадзорни лица, които са част от поднадзорна група, която отчита информация на индивидуална основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 националните компетентни органи предоставят на ЕЦБ данните, посочени в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, на следните дати:

1)

до 12:00 ч. централноевропейско време на 10-ия работен ден след 11 ноември всяка календарна година по отношение на:

а)

значими поднадзорни лица, които отчитат информация на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки;

б)

значими поднадзорни лица, които не са част от поднадзорна група;

в)

поднадзорни лица, които са класифицирани като значими в съответствие с критерия за трите най-значими кредитни институции в тяхната държава членка и отчитат информация на консолидирана основа или на индивидуална основа, ако нямат задължение да отчитат информация на консолидирана основа;

г)

други поднадзорни лица, които отчитат информация на консолидирана основа или на индивидуална основа, ако нямат задължение да отчитат информация на консолидирана основа, и са включени в списъка с институциите по член 2 от Решение ЕБО/Р/2016/156, спрямо които се прилага задължението за отчитане на информация на ЕБО;

2)

до края на работното време на 25-ия работен ден след 11 ноември всяка календарна година по отношение на:

а)

значими поднадзорни лица, които отчитат информация на консолидирана и подконсолидирана основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

б)

значими поднадзорни лица, които са част от поднадзорна група, която отчита информация на индивидуална основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

в)

по-малко значими поднадзорни лица на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

г)

по-малко значими поднадзорни лица, които не са част от поднадзорна група, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

3)

до края на работното време на 35-ия работен ден след 11 ноември всяка календарна година по отношение на:

а)

по-малко значими поднадзорни лица, които отчитат информация на консолидирана и подконсолидирана основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точки 1) и 2);

б)

по-малко значими поднадзорни лица, които са част от поднадзорна група, която отчита информация на индивидуална основа, доколкото тези данни не са били предоставени в съответствие с точка 1);

(*2)  Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време."

(*3)  Решение ЕБО/Р/2015/130 на Европейския банков орган от 23 септември 2015 г. относно отчитането от компетентните органи пред ЕБО, достъпно на уебсайта на ЕБО www.eba.europa.eu."

(*4)  Решение ЕБО/Р/2016/156 на Европейския банков орган от 31 май 2016 г. относно данните за сравнителните анализи за целите на надзора, достъпно на уебсайта на ЕБО www.eba.europa.eu.“"

4.

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Националните компетентни органи извършват наблюдение и оценяват качеството и надеждността на данните, предоставяни на ЕЦБ. Националните компетентни органи прилагат правилата за проверка, разработени, поддържани и публикувани от ЕБО. Националните компетентни органи прилагат също допълнителните проверки на качеството на данните, определени от ЕЦБ в сътрудничество с националните компетентни органи.“

5.

В член 6 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Националните компетентни органи предоставят данните, посочени в настоящото решение, съгласно съответната таксономия разширен език за бизнес отчетност (eXtensible Business Reporting Language), разработена, поддържана и публикувана от ЕБО.“

6.

Вмъква се следният член 7а:

„Член 7а

Първо отчитане на информация след пораждането на действие на Решение (ЕС) 2017/1493 на Европейската централна банка (EЦБ/2017/23)

1.   Националните компетентни органи предоставят данните, които са им отчетени съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, в съответствие с Решение (ЕС) 2017/1493 на Европейската централна банка (EЦБ/2017/23) (*5), като започват с първите дати на подаване на информация, след като то породи действие.

2.   Националните компетентни органи предоставят данните, които са им отчетени съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 от институциите, включени в списъка с институциите по член 2 от Решение ЕБО/Р/2016/156, спрямо които се прилага задължението за отчитане на информация на ЕБО, в съответствие с член 3, параграф 1, точка 1), буква г), като започват с първите дати на подаване на информация, след като Решение (ЕС) 2017/1493 (EЦБ/2017/23) породи действие.

(*5)  Решение (ЕС) 2017/1493 на Европейската централна банка от 3 август 2017 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (ЕЦБ/2017/23) (ОВ L 216, 22.8.2017 г., стр. 23).“"

Член 2

Действие

Настоящото решение поражда действие на датата, на която адресатите му бъдат уведомени за него.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са националните компетентни органи на участващите държави членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 август 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Решение ЕЦБ/2014/29 от 2 юли 2014 г. относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (ОВ L 214, 19.7.2014 г., стр. 34).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията от 14 септември 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за образците, дефинициите и информационнотехнологичните решения, които институциите да използват при докладването до Европейския банков орган и до компетентните органи съгласно член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 2.12.2016 г., стр. 1).


Top