EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (ECB/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 216/23


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1493

z 3. augusta 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (ECB/2017/23)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21 a článok 140 ods. 4,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2014/29 (3) stanovuje pravidlá pre poskytovanie údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (4), Európskej centrálnej banke.

(2)

Európska komisia prijala 14. septembra 2016 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 (5), ktoré stanovuje požiadavky na vykazovanie pre inštitúcie, ktoré môžu používať interné prístupy na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií alebo požiadaviek na vlastné zdroje okrem operačného rizika. Tieto inštitúcie sú povinné vykazovať výsledky výpočtov ich interných prístupov pre ich expozície alebo pozície zahrnuté do referenčných portfólií, ktoré poskytol Európsky orgán pre bankovníctvo.

(3)

Rozhodnutie ECB/2014/29 by sa malo vzťahovať na informácie, ktoré majú vykazovať dohliadané subjekty na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070.

(4)

Rozhodnutie ECB/2014/29 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2014/29 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 a (EÚ) 2016/2070, Európskej centrálnej banke (ECB/2014/29) (2014/477/EU)“;

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V súlade s článkom 21 nariadenia o rámci JMD sa v tomto rozhodnutí ustanovujú postupy týkajúce sa predkladania údajov, ktoré vykazujú dohliadané subjekty príslušným vnútroštátnym orgánom na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2070 (*1), ECB.

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 2.12.2016, s. 1).“;"

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Dátumy zasielania

1.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB údaje uvedené v článku 1, ktoré im boli vykázané dohliadanými subjektmi, k nasledujúcim dátumom:

(1)

do 12.00 hod. stredoeurópskeho času (*2) desiateho pracovného dňa, ktorý nasleduje po príslušných dátumoch zasielania stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 a v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070 vo vzťahu k:

a)

významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov;

b)

významným dohliadaným subjektom, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny;

c)

dohliadaným subjektom, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s kritériom troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v ich členskom štáte, a ktoré vykazujú na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak nie sú povinné vykazovať na konsolidovanom základe;

d)

ostatným dohliadaným subjektom vykazujúcim na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak nie sú povinné vykazovať na konsolidovanom základe, a ktoré sú zahrnuté do zoznamu inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje vykazovanie Európskemu orgán pre bankovníctvo (EBA) v súlade s článkom 2 rozhodnutia Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2015/130 (*3) a článkom 2 rozhodnutia Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2016/156 (*4);

(2)

do konca pracovného času dvadsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po príslušných dátumoch zasielania stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 a v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070 vo vzťahu k:

a)

významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na konsolidovanom a na subkonsolidovanom základe, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

b)

významným dohliadaným subjektom, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny, vykazujúcim na individuálnom základe, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

c)

menej významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

d)

menej významným dohliadaným subjektom, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

(4)

do konca pracovného času tridsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po príslušných dátumoch zasielania stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 a v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070 vo vzťahu k:

a)

menej významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na konsolidovanom a na subkonsolidovanom základe, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodmi 1 a 2;

b)

menej významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na individuálnom základe, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1.

2.   Odchylne od odseku 1 predkladajú príslušné vnútroštátne orgány ECB údaje uvedené v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070 k nasledujúcim dátumom:

(1)

do 12.00 hod. stredoeurópskeho času desiateho pracovného dňa nasledujúceho po 11. novembri každého kalendárneho roka vo vzťahu k:

a)

významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov;

b)

významným dohliadaným subjektom, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny;

c)

dohliadaným subjektom, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s kritériom troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v ich členskom štáte, a vykazujú na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak nie sú povinné vykazovať na konsolidovanom základe;

d)

ostatným dohliadaným subjektom vykazujúcim na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak nie sú povinné vykazovať na konsolidovanom základe, a ktoré sú zahrnuté do zoznamu inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje vykazovanie EBA v súlade s článkom 2 rozhodnutia EBA/DC/2016/156;

(2)

do konca pracovného času dvadsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po 11. novembri každého kalendárneho roka vo vzťahu k:

a)

významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na konsolidovanom a na subkonsolidovanom základe, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

b)

významným dohliadaným subjektom, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny, vykazujúcim na individuálnom základe, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

c)

menej významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

d)

menej významným dohliadaným subjektom, ktoré nie sú členmi dohliadanej skupiny, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

(3)

do konca pracovného času tridsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po 11. novembri každého kalendárneho roka vo vzťahu k:

a)

menej významným dohliadaným subjektom vykazujúcim na konsolidovanom a na subkonsolidovanom základe, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodmi 1 a 2;

b)

menej významným dohliadaným subjektom, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny, vykazujúcim na individuálnom základe, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s bodom 1;

(*2)  Stredoeurópsky čas zohľadňuje prechod na letný stredoeurópsky čas."

(*3)  Rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2015/130 z 23. septembra 2015 – Decision on Reporting by Competent Authorities to the EBA. Dostupné na webovom sídle EBA na www.eba.europa.eu"

(*4)  Rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2016/156 z 31. mája 2016 – Decision on data for supervisory benchmarking. Dostupné na webovom sídle EBA na www.eba.europa.eu.“;"

4.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušné vnútroštátne orgány monitorujú a posudzujú kvalitu a spoľahlivosť údajov, ktoré sa prekladajú ECB. Príslušné vnútroštátne orgány uplatňujú príslušné pravidlá validácie, ktoré vytvára, aktualizuje a uverejňuje EBA. Príslušné vnútroštátne orgány tiež uplatňujú dodatočné kontroly kvality údajov vymedzené ECB v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.“;

5.

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje bližšie určené v tomto rozhodnutí podľa príslušného modelu údajových bodov a s použitím príslušnej taxonómie rozšíriteľného jazyka podnikových správ (eXtensible Business Reporting Language), ktoré vytvára, aktualizuje a uverejňuje EBA.“;

6.

Vkladá sa tento článok 7a:

„Článok 7a

Prvé vykazovanie po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1493(ECB/2017/23)

1.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje, ktoré im boli vykázané podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1493 (ECB/2017/23) (*5), a to od prvých dátumov zasielania po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje, ktoré im boli vykázané podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 inštitúciami zahrnutými do zoznamu inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje vykazovanie EBA podľa článku 2 rozhodnutia EBA/DC/2016/156, v súlade s článkom 3 ods. 1 bodom 1 písm. d), a to od prvých dátumov zasielania po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia (EÚ) 2017/1493 (ECB/2017/23).

(*5)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (ECB/2017/23) (Ú. v. EÚ L 216, 22.8.2017, s. 23).“."

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. augusta 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozhodnutie ECB/2014/29 z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014, s. 34).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 2.12.2016, s. 1).


Top