Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0122(01)

Uddrag af afgørelsen vedrørende Glitnir banki hf. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

OJ C 22, 22.1.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/4


Uddrag af afgørelsen vedrørende Glitnir banki hf. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

2011/C 22/03

Ved dom afsagt den 22. november 2010 har underretten i Reykjavík stadfæstet, at Glitnir banki hf., reg nr. 550500-3530, Sóltún 26, Reykjavík (»banken«) skal likvideres i henhold til de almindelige bestemmelser i kapitel XII, del B, i lov nr. 161/2002, jf. dog samme lovs midlertidige bestemmelse V, punkt 3 og 4, med retsvirkning i henhold til samme bestemmelses punkt 2, som ændret ved artikel 2 i lov nr. 132/2010. Den 8. oktober 2008 påtog det islandske finanstilsyn sig generalforsamlingens rolle og nedsatte en likvidationskomité for banken. I henhold til lov nr. 129/2008, jf. lov nr. 21/1991, godkendte underretten ved dom afsagt den 24. november 2008 betalingsstandsning for banken. Siden er betalingsstandsningen forlænget tre gange, sidst den 13. august 2010, indtil den 24. november 2010. Yderligere forlængelse er ikke mulig i henhold til lov.

Lov nr. 44/2009, som trådte i kraft den 22. april 2009, har ændret karakteren af finansielle virksomheders betalingsstandsninger og indholdet. I overensstemmelse med midlertidig bestemmelse II, punkt 2, i lov nr. 44/2009 (midlertidig bestemmelse V i lov nr. 161/2002) finder bestemmelserne i artikel 101, stk. 1, artikel 102, artikel 103 og artikel 103a i lov nr. 161/2002, som ændret ved artikel 5, stk. 1, og artikel 6-8 i lov nr. 44/2009, tilsvarende anvendelse på betalingsstandsning, som hvis banken ved en retsafgørelse var blevet gjort til genstand for en likvidationsprocedure på lovens ikrafttrædelsesdato. Det hedder dog, at likvidationsproceduren skal omtales som betalingsstandsning, så længe godkendelsen varer. I lov nr. 44/2009 hedder det endvidere, at når en sådan betalingsstandsning udløber, anses virksomheden automatisk, og uden at der er behov for en særlig domsafgørelse, for at være genstand for en likvidationsprocedure i henhold til de almindelige bestemmelser. Ved afgørelse af 12. maj 2009 udpegede underretten i Reykjavík et likvidationsråd for banken.

En opfordring til kreditorer om at anmelde fordringer blev offentliggjort, og fristen for anmeldelse af fordringer blev fastsat til den 26. november 2009. Meddelelsen indeholdt ud over opfordringen de tidsfrister, der skulle overholdes. Der er afholdt tre møder om anmeldte fordringer, og endnu et er berammet til den 14. april 2011. På det møde forventes der at blive taget endelig stilling til likvidationsrådets afgørelser om anerkendelse af fordringer mod banken.

Lov nr. 132/2010, som trådte i kraft den 17. november 2010, har ændret lov nr. 161/2002 således, at likvidationskomitéen og likvidationsrådet, før virksomhedens godkendte betalingsstandsning udløber, i fællesskab kan anmode om en retsafgørelse, som bevirker, at virksomheden gøres til genstand for en likvidationsprocedure i henhold til de almindelige bestemmelser, forudsat at retten vurderer, at de væsentlige krav i lovens artikel 101, stk. 2, punkt 3, da var opfyldt. Hvis retten efterkommer en sådan anmodning, forbliver de foranstaltninger, der blev truffet under virksomhedens betalingsstandsning, fra det tidspunkt hvor lov nr. 44/2009 trådte i kraft, uændrede.

Likvidationskomitéen og likvidationsrådet fremsatte anmodning om en sådan afgørelse, og afgørelsen blev truffet den 22. november 2010 på grundlag af loven som ændret ved lov nr. 132/2010. Retten fandt, at lovens betingelser for en afgørelse om indledning af en likvidationsprocedure var opfyldt.

Bankens aktiver beløber sig til ca. 783 mia. ISK (på grundlag af de nuværende udsigter til genopretning og den islandske kronekurs pr. 30. september 2010) og forpligtelserne til ca. 2,838 mia. ISK. Retten skønner derfor, at banken er insolvent, og at betalingsvanskelighederne sandsynligvis ikke er af midlertidig karakter, jf. artikel 101, stk. 2, punkt 3, i lov nr. 161/2002.

Ved Rettens afgørelse bekræftes det endvidere i henhold til lov, at de foranstaltninger, der blev truffet under virksomhedens betalingsstandsning efter den dato, hvor lov nr. 44/2009 trådte i kraft, forbliver gyldige, hvilket f.eks. er ensbetydende med, at udpegelsen af bankens likvidationskomité og likvidationsråd fortsat er gældende sammen med alle de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 101-103 og artikel 103a i lov nr. 161/2002, jf. endvidere lovens midlertidige bestemmelse V, punkt 2. Ved afgørelsen bekræftes det endvidere, at den dato, hvor lov nr. 44/2009 trådte i kraft, dvs. den 22. april 2009, fortsat anvendes som reference ved fastlæggelse af fordringernes rækkefølge og anden retsvirkning, som er bestemt af den dato, hvor der blev afsagt dom om likvidation.

Reykjavík, den 30. november 2010.

Likvidationsrådet for Glitnir banki hf.

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, højesteretssagfører

Páll EIRÍKSSON, advokat

Likvidationskomitéen for Glitnir banki hf.

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, højesteretssagfører


Top