Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0122(01)

Väljavõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/24/EÜ (krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta) kohaselt Glitnir banki hf. suhtes tehtud otsusest

OJ C 22, 22.1.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/4


Väljavõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/24/EÜ (krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta) kohaselt Glitnir banki hf. suhtes tehtud otsusest

2011/C 22/03

Reykjavíki ringkonnakohus otsustas 22. novembril 2010. aastal, et panga Glitnir banki hf. (registreerimisnumber 550500-3530, Sóltún 26, Reykjavík) (edaspidi „pank”) suhtes kohaldatakse likvideerimismenetlust vastavalt seaduse nr 161/2002 (mida on muudetud seaduse nr 132/2010 artikliga 2) XII peatüki B osas sätestatud üldeeskirjadele, kõnealuse seaduse V ajutise sätte punktidele 3 ja 4 ning arvestades nimetatud sätte punkti 2 õiguslikku toimet. Islandi finantsjärelevalveasutus võttis 8. oktoobril 2008. aastal üle aktsionäride üldkoosoleku volitused ning määras panga kriisilahendamiskomitee. Seaduse nr 129/2008 (vrd seadus nr 21/1991) alusel kehtestati ringkonnakohtu 24. novembri 2008. aasta otsusega panga suhtes moratoorium. Alates sellest on moratooriumi kehtivusaega pikendatud kolm korda, viimati 2010. aasta 13. augustil, mil moratooriumit pikendati 24. novembrini 2010. Edasine pikendamine ei ole seadusega lubatud.

22. aprillil 2009 jõustunud seadusega nr 44/2009 muudeti finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava moratooriumi olemust ja sisu. Vastavalt seaduse nr 44/2009 (seaduse nr 161/2002 V ajutine säte) II ajutise sätte punktile 2 kohaldatakse seaduse nr 161/2002 (mida on muudetud seaduse nr 44/2009 artikli 5 lõikega 1 ja artiklitega 6–8) artikli 101 lõiget 1, artikleid 102–103 ja artiklit 103a moratooriumi suhtes samal viisil nagu oleks kõnealuse seaduse jõustumise kuupäeval panga suhtes kohtuotsusega välja kuulutatud likvideerimismenetlus. Siiski märgiti, et seni, kuni lubatud, tuleks likvideerimismenetlust käsitada moratooriumina. Lisaks on seaduses nr 44/2009 sätestatud, et moratooriumi lõppemisel kohaldatakse finantseerimisasutuse suhtes ilma eri kohtuotsuseta automaatselt üldeeskirjade kohast likvideerimismenetlust. Panga likvideerimiskomisjon määrati Reykjavíki ringkonnakohtu 12. mai 2009. aasta otsusega.

Avaldati teatis, milles kutsuti võlausaldajaid üles esitama võlanõudeid ja määrati nõuete esitamise tähtajaks 26. november 2009. Lisaks võlanõuete esitamise kutsele juhiti tähelepanu lõpptähtajale. Esitatud võlanõudeid on käsitletud kolmel kohtumisel ja neljas on kavandatud 14. aprilliks 2011. Sellel kohtumisel teeb likvideerimiskomisjon tõenäoliselt otsuse panga vastu esitatud võlanõuete tunnustamise kohta.

17. novembril 2010 jõustunud seadusega nr 132/2010 muudeti seadust nr 161/2002 nii, et enne panga suhtes kohaldatava moratooriumi lõppu võivad kriisilahendamiskomitee ja likvideerimiskomisjon üheskoos taotleda, et kohtuotsuse alusel kohaldatakse finantseerimisasutuse suhtes üldeeskirjade kohast likvideerimismenetlust, kui kohtu hinnangul on kõnealuse seaduse artikli 101 lõike 2 punkti 3 sisulised nõuded täidetud. Kui kohus kõnealuse taotluse rahuldab, jäävad pärast seaduse nr 44/2009 jõustumist finantseerimisasutuse moratooriumi ajal võetud meetmed muutumatuks.

Kriisilahendamiskomitee ja likvideerimiskomisjon esitasid sellise otsuse taotluse, mis rahuldati 22. novembril 2010, vastavalt asjaomasele seadusele, mida on muudetud seadusega nr 132/2010. Kohus leidis, et seaduse kohased tingimused likvideerimismenetluse algatamiseks on täidetud.

Pangal on varasid ligikaudu 783 miljardit Islandi krooni (praeguste hinnanguliste sissenõuete ja Islandi krooni 30. septembri 2010. aasta vahetuskursi alusel) ja võlakohustusi ligikaudu 2 838 miljardit Islandi krooni. Seega on pank kohtu hinnangul maksevõimetu ja tema makseraskused ei ole tõenäoliselt ajutised, vrd seaduse nr 161/2002 artikli 101 lõike 2 punkt 3.

Lisaks kinnitati kohtuotsuses, et vastavalt seadusele jäävad pärast seaduse nr 44/2009 jõustumist finantseerimisasutuse moratooriumi ajal võetud meetmed kehtima. See tähendab muu hulgas, et kriisilahendamiskomitee ja likvideerimiskomisjoni määramine jääb jõusse ning sama kehtib ka kõikide selliste meetmete suhtes, mis põhinevad seaduse nr 161/2002 artiklitel 101–103 ja artiklil 103a (vrd sama seaduse V ajutise sätte punkt 2). Samuti kinnitatakse otsuses, et võlanõuete järjestus ja muu õiguslik toime, mis määratakse likvideerimismenetluse algatamist käsitleva otsuse tegemise kuupäeva seisuga, määratakse jätkuvalt seaduse nr 44/2009 jõustumise kuupäeva seisuga, milleks on 22. aprill 2009.

Reykjavík, 30. november 2010

Glitnir banki hf. likvideerimiskomisjon

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, riigikohtu jurist

Páll EIRÍKSSON, piirkonnakohtu jurist

Glitnir banki hf. kriisilahendamiskomitee

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, riigikohtu jurist


Top