EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0984

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/984 af 22. juni 2022 om ækvivalens mellem Folkerepublikken Kinas reguleringsmæssige rammer for centrale modparter, der er meddelt tilladelse til at cleare OTC-derivater på interbankmarkedet og under tilsyn af People's Bank of China, og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst)

C/2022/4301

OJ L 167, 24.6.2022, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/984/oj

24.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/103


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/984

af 22. juni 2022

om ækvivalens mellem Folkerepublikken Kinas reguleringsmæssige rammer for centrale modparter, der er meddelt tilladelse til at cleare OTC-derivater på interbankmarkedet og under tilsyn af People's Bank of China, og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret i og er meddelt tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for så vidt angår CCP'er, bør de væsentlige resultater af et sådant systems gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, kravene realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, at Folkerepublikken Kinas retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, som er etableret i og er meddelt tilladelse der Folkerepublikken Kinas, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau, end de pågældende clearingmedlemmer og handelspladser kunne udsættes for af CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen. Der bør derfor tages højde for den væsentligt lavere risiko, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på et finansielt markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked.

(3)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i nævnte forordning.

(5)

Denne afgørelse omfatter den regulerings- og tilsynsordning, der gælder for CCP'er, der af People's Bank of China er meddelt tilladelse til at cleare OTC-derivater på interbankmarkedet. People's Bank of China er ansvarlig for at godkende og føre tilsyn med CCP'er, der leverer central clearing af OTC-derivattransaktioner på de kinesiske interbankmarkeder. I Folkerepublikken Kina defineres interbanktransaktioner i OTC-derivater som transaktioner mellem institutionelle investorer i forbindelse med derivataftaler, der ikke handles på en børs under tilsyn af China Securities Regulatory Commission (»CSRC«) (2). De kinesiske interbankmarkeder består hovedsagelig af interbankmarkedet for obligationer (3), interbankmarkedet for udlån (4) og interbankmarkedet for udenlandsk valuta (5). Interbankmarkederne for OTC-derivater omfatter rentederivater, valutakursderivater, obligationsderivater, kreditderivater og råvarederivater. De derivatkontrakter, der henhører under People's Bank of China's kompetence, svarer til en undergruppe af de derivatkontrakter, der er omfattet af bestemmelserne om CCP'er i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

Den regulerings- og tilsynsordning, der gælder for CCP'er, som foretager clearing af derivater, der handles på en børs under tilsyn af CSRC i overensstemmelse med kapitel V i Securities Law of the People's Republic of China, kapitel II i Regulation on the Administration of Futures Trading og Futures and Derivatives Law of the People's Republic of China, er ikke omfattet af denne afgørelse.

(7)

Folkerepublikken Kinas retligt bindende krav vedrørende CCP'er, der er meddelt tilladelse af Folkerepublikken Kina, består af Law of the People's Republic of China on the People's Bank of China (»Law of the People's Bank of China«) (6) og underordnede forskrifter, som fastsætter de retlige forpligtelser, som CCP'er, der er etableret og er meddelt tilladelse i Folkerepublikken Kina, skal overholde. I henhold til meddelelsen fra 2013 »Notice on Matters regarding Implementation of Principles for Financial Market Infrastructures of the People's Republic of China General Office« (7) skal CCP'er, der er meddelt tilladelse, navnlig anvende og gennemføre de internationale standarder, der er fastsat i principperne for finansielle markedsinfrastrukturer (»PFMI'er«), der blev udstedt i april 2012 af Udvalget om Betalinger og Markedsinfrastrukturer og Den Internationale Børstilsynsorganisation (8).

(8)

De centrale principper for CCP'er, der er fastsat i de regler, der gælder i Folkerepublikken Kina, fastsætter høje standarder, som CCP'er skal overholde for at få meddelt tilladelse til at levere clearingydelser i Kina. I henhold til disse principper skal CCP'er overholde PFMI'erne, have klare og gennemsigtige ledelsesordninger, fremme sikkerheden og effektiviteten af de finansielle markedsinfrastrukturer og støtte stabiliteten i det finansielle system som helhed. People's Bank of China kan også pålægge CCP'er specifikke krav, navnlig med hensyn til interne kontrolmekanismer og risikostyringssystemer.

(9)

CCP'er, der er meddelt tilladelse, er underlagt løbende tilsyn af People's Bank of China. CCP'er, der er meddelt tilladelse, skal underrette People's Bank of China om enhver ændring af CCP'ens regler og alle væsentlige forhold, herunder ændringer af forretningsområde og lancering af nye tjenester, ændringer af risikostyringen og beredskabsplanerne, ændringer af vedtægterne, interne procedurer og interne politikker samt fusioner og overtagelser. People's Bank of China skal godkende sådanne ændringer eller væsentlige anliggender.

(10)

De retligt bindende krav i Folkerepublikken Kina for CCP'er, der er under tilsyn af People's Bank of China, omfatter således en struktur i to trin. Det første trin består af Law of the People's Bank of China og dens underordnede forskrifter, som fastsætter de høje standarder, herunder anvendelsen af PFMI'erne, som CCP'er skal overholde. Det andet trin består af de regler og procedurer, der forpligter en CCP, der er meddelt tilladelse til at forelægge People's Bank of China enhver ændring af sit tjenesteudbud og sine forretningsregler, herunder risikostyringsregler og interne regler og procedurer, med henblik på godkendelse.

(11)

Ved vurderingen af, om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, der er etableret i Folkerepublikken Kina under tilsyn af People's Bank of China, er ækvivalente med Unionens retlige og tilsynsmæssige rammer, bør der også tages hensyn til det risikobegrænsende resultat, som disse retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer med hensyn til det risikoniveau, som clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, er udsat for på grund af deres deltagelse i sådanne enheder. Graden af risikobegrænsning bestemmes både af risikoen ved de clearingaktiviteter, som den pågældende CCP udfører, og som igen afhænger af størrelsen af det finansielle marked, hvor CCP'en driver virksomhed, og af, hvor egnede de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er er til at begrænse denne risiko. For at opnå det samme risikobegrænsende resultat skal der stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(12)

De finansielle markeder, hvor CCP'er, der er meddelt tilladelse på interbankmarkedet i Folkerepublikken Kina, udfører deres clearingaktiviteter, er betydeligt mindre end dem, hvor CCP'er, der er etableret i Unionen, udfører deres clearingaktiviteter. I de seneste tre år har den samlede værdi af de derivattransaktioner, der er clearet i CCP'er, der er under tilsyn af People's Bank of China, således udgjort mindre end 1 % af den samlede værdi af de derivattransaktioner, der er clearet i Unionen. Derfor udsætter deltagelse i sådanne CCP'er clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, for væsentligt lavere risici end deltagelse i CCP'er, der har tilladelse i Unionen.

(13)

De retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, der er etableret i Folkerepublikken Kina under tilsyn af People's Bank of China, bør derfor betragtes som ækvivalente med Unionens retlige og tilsynsmæssige rammer, hvis disse retlige og tilsynsmæssige rammer er egnede til at afbøde dette lavere risikoniveau. De primære regler, der gælder for CCP'er, der er meddelt tilladelse af People's Bank of China, herunder forpligtelsen for CCP'er, der er meddelt tilladelse, til at anvende og gennemføre PFMI'erne, afbøde det lavere risikoniveau, der findes på det pågældende marked, og opnå et risikoreducerende resultat, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(14)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Folkerepublikken Kina sikrer, at CCP'er, som er meddelt tilladelse i Folkerepublikken Kina, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(15)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland for CCP'er, som har er meddelt tilladelse der, sikre, at nævnte CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse af reglerne.

(16)

People's Bank of China er ansvarlig for tilsynet med en CCP, der er meddelt tilladelse, på interbankmarkedet og er involveret i den daglige ledelse af CCP'er, som den fører tilsyn med. People's Bank of China har omfattende beføjelser til at kontrollere og straffe en CCP, der er meddelt tilladelse, herunder beføjelse til at foretage inspektioner på stedet og uden for stedet, til at kræve, at en CCP, der er meddelt tilladelse, foretager korrektioner, til at udstede advarsler, til at konfiskere ulovlige gevinster, til at pålægge en CCP sanktioner og til at give direktører, ledende medarbejdere i CCP'en og andre direkte ansvarlige medarbejdere advarsler og bøde.

(17)

Kommissionen konkluderer derfor, at CCP'er, der er godkendt og underlagt tilsyn af People's Bank of China, til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(18)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (»tredjelands-CCP'er«).

(19)

I henhold til artikel 4, stk. 1 og 9, og artikel 32, stk. 8, i Law on the People's Bank of China er People's Bank of China ansvarlig for at opretholde den normale drift af clearingsystemer og har beføjelse til at gennemføre reglerne og forskrifterne vedrørende clearingsystemet. CCP'er, der er etableret uden for Folkerepublikken Kina, og som ønsker at cleare finansielle instrumenter for forretningsbanker, der er etableret i Folkerepublikken Kina, kan anmode om en skrivelse om ikke-indsigelse

Image 1
, som People's Bank of China kan indrømme på ad hoc-basis inden for rammerne af sine beføjelser. Kommissionen har intet, der tyder på, at People's Bank of China ville udøve sine skønsbeføjelser ukorrekt. People's Bank of China kan tage hensyn til de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for tredjelands-CCP'er i deres hjemlige jurisdiktion. People's Bank of China samarbejder med tredjelandes CCP-tilsynsmyndigheder og tilsynsførende under PFMI'ernes Ansvar E (9). Desuden giver »Rule on Capital for CCP's Risk Exposure« (10) fra China Banking and Insurance Regulatory Commission (»CBIRC«) CBIRC mulighed for at anerkende tredjelands-CCP'er som »kvalificerende CCP'er«, der giver kinesiske forretningsbanker mulighed for at anvende lavere risikovægte på eksponeringer mod sådanne tredjelands-CCP'er.

(20)

Kommissionen konkluderer derfor, at Folkerepublikken Kinas retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er under tilsyn af People's Bank of China omfatter et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af tredjelands-CCP'er.

(21)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 648/2012, bør derfor betragtes som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Folkerepublikken Kina og bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Denne afgørelse er baseret på de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som People's Bank of China har meddelt tilladelse til at cleare OTC-derivater på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse. Kommissionen og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed vil fortsat regelmæssigt overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er i Folkerepublikken Kina og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(22)

Mindst hvert tredje år bør Kommissionen gennemgå grundlaget for, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Folkerepublikken Kina anses for at være ækvivalente med Unionens retlige og tilsynsmæssige rammer, herunder de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, der er under tilsyn af People's Bank of China. Sådanne regelmæssige gennemgange berører ikke Kommissionens beføjelse til at foretage en specifik gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis den relevante udvikling gør det nødvendigt for Kommissionen at revurdere ækvivalensen af disse retlige og tilsynsmæssige rammer i forhold til Unionens retlige og tilsynsmæssige rammer. På grundlag af resultaterne af disse gennemgange kan Kommissionen til enhver tid beslutte at ændre eller ophæve denne afgørelse, navnlig hvis udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i Folkerepublikken Kina påvirker de betingelser, som danner grundlag for vedtagelsen af denne afgørelse.

(23)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 anses de retlige og tilsynsmæssige rammer i Folkerepublikken Kina, som består af Law of the People's Republic of China on the People's Bank of China og dens underordnede forskrifter, og som gælder for centrale modparter, der er meddelt tilladelse af People's Bank of China til at cleare OTC-derivater på interbankmarkedet, for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Senest den 22. juni 2025 og derefter hvert tredje år tager Kommissionen grundlaget for den afgørelse, der er omhandlet i artikel 1, op til fornyet overvejelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kapitel V i Securities Law of the People's Republic of China (Order of the President of the People's Republic of China No. 14) og kapitel II i Regulation on the Administration of Futures Trading (Order of the State Council No. 676).

(3)  Artikel 3, Measures for the Administration of Bond Transactions in the National Inter-Bank Bond Market, Order of the People's Bank of China No. 2 [2000].

(4)  Artikel 3, Measures for the Administration of Interbank Lending, Order of the People's Bank of China No. 3 [2007].

(5)  Artikel 2, Interim Provisions on the administration of interbank foreign exchange market, YF [1996] No. 423.

(6)  Law of the People's Republic of China on The People's Bank of China vedtaget på det tredje møde i den ottende nationale folkekongres den 18. marts 1995.

(7)  Notice on Matters regarding Implementation of Principles for Financial Market Infrastructures of the People's Republic of China General Office (YBF [2013] No. 187).

(8)  Betalings- og Værdipapirafviklingsudvalget/Den Internationale Børstilsynsorganisations Tekniske Komité, Principles for financial market infrastructure, april 2012, CPMI Papers No. 101.

(9)  Notice on Matters regarding Implementation of Principles for Financial Market Infrastructures of the People's Republic of China General Office (YBF [2013] No. 187, p. 11).

(10)  CBIRC 2013-33.


Top