EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 167, 24 juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 167

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
24 juni 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

ÄNDRINGAR AV TULLKONVENTIONEN OM INTERNATIONELL TRANSPORT AV GODS UPPTAGET I TIR-CARNET (TIR-KONVENTIONEN, 1975)

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/972 av den 17 juni 2022 om ändring av förordning (EU) 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

10

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/973 av den 14 mars 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 genom fastställande av kriterier för agronomisk effektivitet och säkerhet vid användning av biprodukter i EU-gödselprodukter ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/974 av den 16 juni 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Cidre du Perche/Perche” (SUB)

34

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/975 av den 17 mars 2022 om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/653 vad gäller förlängning av de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 14.2 i den förordningen och om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2021/2268 vad gäller tillämpningsdatumet för den förordningen ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/976 av den 22 juni 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/977 av den 22 juni 2022 om godtagande av två ansökningar om status som ny exporterande tillverkare med avseende på de slutgiltiga antidumpningsåtgärder som införts på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/325

55

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/978 av den 23 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter

58

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/979 av den 22 juni 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

88

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/980 av den 23 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 75/2013 vad gäller tilläggsimporttullar inom sockersektorn

91

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/981 av den 23 juni 2022 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/546 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av aluminiumprofiler med ursprung i Folkrepubliken Kina

93

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/982 av den 16 juni 2022 om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilagorna I och II till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) inför det 19:e mötet i partskonferensen för Cites, och anmälan av en art som ska upptas i bilaga III till Cites

95

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/983 av den 17 juni 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världstullorganisationens råd med avseende på godkännandet av utkast till ändringar av arbetsordningen för kommittén för Harmoniserade systemet

100

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/984 av den 22 juni 2022 om likvärdighet mellan Folkrepubliken Kinas regelverk för centrala motparter, som auktoriserats för clearing av OTC-derivat på interbankmarknaden och som står under tillsyn av Kinas folkbank, och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

103

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/985 av den 22 juni 2022 om likvärdighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller Israels regelverk för centrala motparter ( 1 )

108

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/986 av den 23 juni 2022 om att inte godkänna N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 ( 1 )

111

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska Centralbankens Riktlinje (EU) 2022/987 av den 2 maj 2022 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (ECB/2022/17)

113

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/988 av den 2 maj 2022 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) (ECB/2022/18)

131

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/989 av den 2 maj 2022 om ändring av riktlinje (EU) 2021/975 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/31) (ECB/2022/19)

135

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2022 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 2 juni 2022 om prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien 2021–2027 [2022/990]

140

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden ( EUT L 65, 11.3.2016 )

150

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top