EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 167, 24 czerwca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 167

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
24 czerwca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

POPRAWKI DO KONWENCJI CELNEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM KARNETÓW TIR (KONWENCJA TIR Z 1975 R.)

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/972 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

10

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/973 z dnia 14 marca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 poprzez ustanowienie kryteriów efektywności agronomicznej i bezpieczeństwa stosowania produktów ubocznych w produktach nawozowych UE ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/974 z dnia 16 czerwca 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Cidre du Perche/Perche” (ChNP)]

34

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/975 z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/653 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania przepisu przejściowego określonego w art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia oraz zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2268 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia ( 1 )

35

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/976 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych ( 1 )

38

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/977 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dwóch wniosków o przyznanie statusu nowego producenta eksportującego w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/325

55

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/978 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

58

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/979 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

88

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/980 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 75/2013 w odniesieniu do dodatkowych należności celnych przywozowych w sektorze cukru

91

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/981 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/546 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz elementów wyciskanych z aluminium pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

93

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/982 z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosków dotyczących zmiany załączników I i II do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) w związku z 19. Konferencją Stron CITES, oraz dotyczących gatunków, które mają zostać włączone do załącznika III do CITES

95

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/983 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do zatwierdzenia projektu zmian regulaminu wewnętrznego Komitetu Systemu Zharmonizowanego

100

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/984 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Chińskiej Republiki Ludowej dotyczących kontrahentów centralnych, którzy posiadają zezwolenie na rozliczanie na rynku międzybankowym instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i są nadzorowani przez Ludowy Bank Chin, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

103

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/985 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Izraelu w stosunku do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

108

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/986 z dnia 23 czerwca 2022 r. niezatwierdzająca N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 ( 1 )

111

 

 

WYTYCZNE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/987 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (EBC/2022/17)

113

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/988 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35) (EBC/2022/18)

131

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/989 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające wytyczne (UE) 2021/975 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/31) (EBC/2022/19)

135

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Jordania nr 1/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. dotycząca uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE–Jordania na lata 2021–2027 [2022/990]

140

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top