EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 167, 24 юни 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 167

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
24 юни 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Изменения на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/972 на Съвета от 17 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/2283 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

10

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/973 на Комисията от 14 март 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на критерии за агрономична ефективност и безопасност за използването на странични продукти в ЕС продуктите за наторяване ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/974 на Комисията от 16 юни 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Cidre du Perche/Perche“ (ЗНП)

34

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/975 на Комисията от 17 март 2022 година за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 регулаторни технически стандарти, що се отнася до удължаването на срока на действие на предвидения в член 14, параграф 2 от същия регламент преходен режим, и за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 регулаторни технически стандарти, що се отнася до датата на прилагане на същия регламент ( 1 )

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/976 на Комисията от 22 юни 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/977 на Комисията от 22 юни 2022 година за приемане на две искания за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 на Комисията

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/978 на Комисията от 23 юни 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 за налагане на окончателна защитна мярка срещу вноса на някои стоманени продукти

58

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/979 на Комисията от 22 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

88

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/980 на Комисията от 23 юни 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 75/2013 по отношение на допълнителните вносни мита в сектора на захарта

91

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/981 на Комисията от 23 юни 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/546 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на екструдирани алуминиеви изделия с произход от Китайската народна република

93

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/982 на Съвета от 16 юни 2022 година относно представянето, от името на Европейския съюз, на предложения за изменение на приложения I и II към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) с оглед на 19-ата среща на Конференцията на страните по CITES, и на един вид, който да бъде включен в приложение III към CITES

95

 

*

Решение (ЕС) 2022/983 на Съвета от 17 юни 2022 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на Световната митническа организация във връзка с одобряването на проектоизменения на процедурните правила на Комитета по Хармонизираната система

100

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/984 на Комисията от 22 юни 2022 година относно еквивалентността на нормативната уредба на Китайската народна република на поднадзорните на Китайската народна банка централни контрагенти, лицензирани да извършват клиринг на извънборсови деривати на междубанковия пазар, с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

103

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/985 на Комисията от 22 юни 2022 година относно еквивалентността на нормативната уредба на централните контрагенти в Израел с изискванията в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

108

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/986 на Комисията от 23 юни 2022 година за неодобряване на N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

111

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2022/987 на Европейската централна банка от 2 май 2022 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ЕЦБ/2022/17)

113

 

*

Насоки (ЕС) 2022/988 на Европейската централна банка от 2 май 2022 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/35) (ЕЦБ/2022/18)

131

 

*

Насоки (ЕС) 2022/989 на Европейската централна банка от 2 май 2022 година за изменение на Насоки (ЕС) 2021/975 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/31) (ЕЦБ/2022/19)

135

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Съвета за асоцииране ЕС — Йордания от 2 юни 2022 година относно приоритетите на партньорството между ЕС и Йордания за периода 2021—2027 г. [2022/990]

140

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top