EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 167, 2022. gada 24. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 167

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 24. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

GROZĪJUMI MUITAS KONVENCIJĀ PAR STARPTAUTISKAJIEM PREČU PĀRVADĀJUMIEM, KUROS IZMANTO TIR KARNETI (1975. GADA TIR KONVENCIJA)

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/972 (2022. gada 17. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/973 (2022. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009 papildina, nosakot agronomiskās efektivitātes un drošuma kritērijus, kuri piemērojami blakusproduktu izmantošanai ES mēslošanas līdzekļos ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/974 (2022. gada 16. jūnijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [“Cidre du Perche/Perche” (ACVN)]

34

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/975 (2022. gada 17. marts), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas 14. panta 2. punktā paredzēto pārejas noteikumu pagarināšanu un Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas piemērošanas sākuma datumu ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/976 (2022. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/977 (2022. gada 22. jūnijs), ar ko pieņem divus jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumus attiecībā uz galīgajiem antidempinga pasākumiem, kuri pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam, un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/325

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/978 (2022. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam

58

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/979 (2022. gada 22. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

88

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/980 (2022. gada 23. jūnijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 75/2013 groza attiecībā uz papildu ievedmuitas nodokļiem cukura nozarē

91

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/981 (2022. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/546, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija štancējumu importam

93

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/982 (2022. gada 16. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā iesniegtu priekšlikumus grozīt I un II papildinājumu Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites), gatavojoties Cites Pušu konferences 19. sesijai, un lai iekļautu vienu sugu Cites III papildinājumā

95

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/983 (2022. gada 17. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas padomē saistībā ar Harmonizētās sistēmas komitejas reglamenta grozījumu projekta apstiprināšanu

100

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/984 (2022. gada 22. jūnijs) par Ķīnas Tautas Republikas tiesiskā regulējuma, ko piemēro centrālajiem darījumu partneriem, kuriem ir atļauts veikt ārpusbiržas atvasināto instrumentu tīrvērti starpbanku tirgū un kurus uzrauga Ķīnas Tautas banka, līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām ( 1 )

103

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/985 (2022. gada 22. jūnijs) par Izraēlas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām ( 1 )

108

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/986 (2022. gada 23. jūnijs), ar ko N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīnu neapstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

111

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/987 (2022. gada 2. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (ECB/2022/17)

113

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/988 (2022. gada 2. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2015/35) (ECB/2022/18)

131

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/989 (2022. gada 2. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2021/975 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/31) (ECB/2022/19)

135

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Es un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 2. jūnijs) par ES un Jordānijas partnerības prioritātēm 2021.–2027. gadam [2022/990]

140

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top