EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1079

Kommissionens forordning (EU) nr. 1079/2013 af 31. oktober 2013 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 EØS-relevant tekst

OJ L 292, 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1079/2013

af 31. oktober 2013

om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 medfører betydelige ændringer af de regler og procedurer, der skal følges af ledere af fødevarevirksomheder og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Forordningerne fandt anvendelse fra den 1. januar 2006. Det ville imidlertid i visse tilfælde bevirke praktiske problemer, hvis nogle af disse regler og procedurer fandt anvendelse med øjeblikkelig virkning fra den 1. januar 2006.

(2)

Derfor blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2009 af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 (3) fastsat visse overgangsforanstaltninger i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2013, for at muliggøre en gnidningsfri overgang til en komplet gennemførelse af de regler og procedurer, der er fastsat ved de tre forordninger. Overgangsperiodens varighed blev fastsat under hensyntagen til revisionen af hygiejneforskrifterne fastsat ved disse forordninger.

(3)

Rapporten fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 28. juli 2009 om erfaringerne med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets hygiejneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 (4) har som formål »at give en faktuel fremstilling af de erfaringer, som alle berørte aktører har haft med gennemførelsen af hygiejnepakken i 2006, 2007 og 2008, herunder de problemer, de har haft« (i det følgende benævnt »rapporten«).

(4)

Rapporten omfatter erfaringer med overgangsforanstaltningerne fastsat ved forordning (EF) nr. 1162/2009. Rapporten tyder på, at der er problemer i forbindelse med det lokale udbud af små mængder af visse fødevarer, at yderligere afklaring af situationen er nødvendig, hvor nationale importregler gælder i fraværet af harmoniserede EU-regler, og at kriser på grund af importerede sammensatte produkter har bekræftet nødvendigheden af bedre kontrol med sådanne produkter.

(5)

Disse problemer må løses gennem en revision af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004. En konsekvensanalyse, der er del af en sådan revision, blev øjeblikkeligt søsat efter offentliggørelsen af rapporten. Det er dog nødvendigt med mere tid til at færdiggøre konsekvensanalysen, inden den almindelige procedure for revisionen startes.

(6)

På baggrund af oplysninger fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, medlemsstaternes kompetente myndigheder og relevante sektorer inden for fødevareerhvervet i Unionen bør desuden visse af overgangsforanstaltningerne fastsat i forordning (EF) nr. 1162/2009 videreføres, så længe revisionsarbejdet ikke er færdigt.

(7)

Der bør derfor fastsættes bestemmelser om en supplerende overgangsperiode, hvor visse af overgangsforanstaltningerne, der for øjeblikket er fastsat i forordning (EF) nr. 1162/2009, fortsat finder anvendelse.

(8)

Direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer kød direkte til den endelige forbruger som fersk kød, af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der er slagtet på bedriften, falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 853/2004. Det ville imidlertid være en supplerende byrde for små producenter at begrænse denne bestemmelse til kun at omfatte fersk kød, indtil revisionsarbejdet for denne forordning er færdigt. Forordning (EF) nr. 1162/2009 omfatter derfor en undtagelse fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 vedrørende direkte levering af sådanne varer på visse betingelser, uden at det begrænses til fersk kød. Denne undtagelse bør bibeholdes i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(9)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er der fastsat visse bestemmelser om import til Unionen af produkter af animalsk oprindelse og fødevarer, der indeholder både produkter af vegetabilsk oprindelse og forarbejdede produkter af animalsk oprindelse (sammensatte produkter). Ved forordning (EF) nr. 1162/2009 er der fastsat overgangsforanstaltninger, der omfatter undtagelser fra visse af disse bestemmelser med hensyn til bestemte sammensatte produkter, for hvilke de folkesundhedsmæssige betingelser for import til Unionen endnu ikke er blevet harmoniseret på EU-plan. Disse betingelser blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (5) og vil ikke blive fuldstændigt harmoniseret før den 31. december 2013. Indtil den kommende harmonisering af EU-lovgivningen er det derfor nødvendigt at fastsætte undtagelser i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(10)

Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 1162/2009 ophæves.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastsætter overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 for en overgangsperiode fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016.

Artikel 2

Direkte levering af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer

Uanset artikel 1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, og uden at artikel 1, stk. 4, i samme forordning derved tilsidesættes, finder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 ikke anvendelse på direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der er slagtet på bedriften.

Artikel 3

Folkesundhedsmæssige betingelser for import af produkter af animalsk oprindelse

1.   Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004 finder ikke anvendelse på import af produkter af animalsk oprindelse, for hvilke der ikke er fastlagt harmoniserede folkesundhedsbetingelser for import på EU-plan.

Import af sådanne produkter af animalsk oprindelse skal opfylde de importerende medlemsstaters folkesundhedsbetingelser for import.

2.   Uanset artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 853/2004 fritages ledere af fødevarevirksomheder, der importerer fødevarer indeholdende både produkter af vegetabilsk oprindelse og forarbejdede produkter af animalsk oprindelse, bortset fra de sammensatte produkter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 28/2012, fra forpligtelserne i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 853/2004.

Import af sådanne fødevarer skal ske i overensstemmelse med de harmoniserede EU-bestemmelser, i det omfang sådanne findes, og hvis ikke, da i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, medlemsstaterne har gennemført.

Artikel 4

Procedurer for import af produkter af animalsk oprindelse

Kapitel III i forordning (EF) nr. 854/2004 finder ikke anvendelse på import af produkter af animalsk oprindelse, for hvilke der ikke på EU-plan er fastlagt harmoniserede folkesundhedsbetingelser for import, herunder lister over tredjelande og dele af tredjelande samt over virksomheder, hvorfra import er tilladt.

Import af sådanne produkter af animalsk oprindelse skal opfylde de importerende medlemsstaters folkesundhedsbetingelser for import.

Artikel 5

Ophævelse af forordning (EF) nr. 1162/2009

Forordning (EF) nr. 1162/2009 ophæves.

Artikel 6

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2014 og udløber den 31. december 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  EUT L 314 af 1.12.2009, s. 10.

(4)  KOM(2009) 403 endelig.

(5)  EUT L 12 af 14.1.2012, s. 1.


Top