EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

Direktiv (EU) 2017/2108 om ændring af direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det indfører sikkerhedsstandarder for menneskers liv og ejendele på passagerskibe samt på højhastighedsfartøjer som f.eks. hydrofoilbåde, der anvendes i indenrigsfart på vandveje i EU (dvs. mellem havne i det samme EU-land).

Selv om direktivet oprindeligt skulle have været en kodifikation af direktiv 98/18/EF, blev det besluttet i stedet at omarbejde direktivet fra 1998. Direktiv 2009/45/EU ophæver og erstatter således direktiv 98/18/EF.

Efter en revision af direktivet i 2017 under programmet for målrettet og effektiv regulering (kaldet REFIT) blev direktiv (EU) 2017/2108 vedtaget. Det ændrer direktiv 2009/45/EF og præciserer og forenkler regler og standarder for passagerskibe.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Lovgivningen finder anvendelse på passagerskibe, som er fremstillet af stål eller tilsvarende materialer, samt på højhastighedspassagerfartøjer.

Klassificering af passagerskibe og driftsområder

Passagerfartøjer inddeles i fire klasser (A, B, C, D), afhængigt af hvilke havområder, de opererer i.

EU-landene udgiver en liste over havområder og fartøjsklasser, herunder perioder med begrænsning, i en database, der er offentligt tilgængelig.

Tekniske sikkerhedskrav

Lovgivningen fastlægger detaljerede tekniske krav for sikkerhedsforanstaltninger, som fartøjerne skal overholde, som f.eks.

 • bygge- og anlægsvirksomhed
 • stabilitet
 • maskineri
 • elektriske dele
 • brandsikring og redning.

De nationale myndigheder kan have yderligere sikkerhedskrav, hvis de anser dette for nødvendigt i henhold til specifikke lokale omstændigheder.

Kontrol og sikkerhedscertifikater

 • Alle passagerskibe, der er indregistrerede i et EU-land, kontrolleres, før de sættes i drift og derefter mindst en gang om året.
 • Alle passagerskibe, der overholder sikkerhedsstandarderne, får et årligt sikkerhedscertifikat for passagerskibe.
 • De nationale myndigheder skal fastsætte sanktioner for overtrædelser af sikkerhedsstandarderne, som er »effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning«.

Undtagelser

Lovgivningen finder ikke anvendelse på forskellige typer af skibe såsom:

 • krigsskibe
 • træskibe af primitiv konstruktion
 • originale og kopierede historiske passagerskibe
 • fartøjer, der befordrer færre end 12 passagerer
 • skibe, der udelukkende er i fart i havne.

Ændring af direktiv (EU) 2017/2108

Dette ændringsdirektiv:

 • fritager følgende fra anvendelsesområdet af direktiv 2009/45/EF.
  • alle eksisterende og nye passagerskibe med en længde på mindre end 24 meter, som er underlagt nationalt fastlagte sikkerhedsstandarder (i maj 2018 præsenterede Europa-Kommissionen et forslag om at koordinere sikkerhedsregler for små passagerskibe med en længde på mindre end 24 meter)
  • offshore vedligeholdelsesskibe, der kan befordre arbejdstagere til og fra offshore installationer og skibstransporterede tenderbåde, der anvendes til at overføre mere end 12 personer fra et passagerskib til kysten og tilbage igen
  • lystbåde, og traditionelle både og sejlbåde, hvis disse er udstyret med yderligere mekanisk drivkraft
 • forenkler definitionerne af de maritime zoner C og D
 • klassificerer passagerskibe (A, B, C og D) afhængigt af, hvilket havområde de opererer i
 • kræver at skibe, der er bygget i aluminium inden den 20. december 2017, opfylder kravene senest den 22. december 2025. Hvis et EU-land har mere end 60 passagerskibe med aluminiumslegering under dets flag den 20. december 2017, kan aluminiumspassagerskibe i klasse B, C og D dog undtages fra direktivet i 12 år efter denne dato, forudsat at sikkerhedsniveauet ikke reduceres
 • kræver at alle nye eller eksisterende passagerskibe medbringer et sikkerhedscertifikat for passagerskibe.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2009/45/EF har været gældende siden den 15. juli 2009. Direktiv 2009/45/EF reviderede og erstattede direktiv 98/18/EF (og efterfølgende ændringer).

Direktiv (EU) 2017/2108 trådte i kraft den 20. december 2017 og gælder i EU-landene fra den 21. december 2019.

BAGGRUND

Skibe i indenrigsfart i EU’s farvande skal overholde grundlæggende sikkerhedsstandarder for at beskytte passagerers og besætnings liv. Disse standarder er blevet skærpet i betragtelig grad, efter at færgen Estonia sank i Østersøen i 1994.

Direktiv 2009/45/EF er den mest omfattende EU-retsakt på området for sikkerhed af passagerskibe. Det suppleres af specifikke EU-regler for ro-ro-passagerskibe og højhastighedsfartøjer og registrering af ombordværende på skibe.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (Omarbejdning) (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1-140).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2009/45/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2017/2108 af 15. november 2017 om ændring af direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EUT L 315 af 30.11.2017, s. 40-51).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Rådets henstilling om sikkerhedsmål og funktionelle krav til passagerskibe under 24 meter i længden (COM(2018) 314 final af 23.5.2018).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2109 af 15. november 2017 om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne (EUT L 315 af 30.11.2017, s. 52-60).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2110 af 15. november 2017 om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart og om ændring af direktiv 2009/16/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF (EUT L 315 af 30.11.2017, s. 61-77).

Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35-39).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1-115).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 18.12.2018

Top