Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

Smernica (EÚ) 2017/2108, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je zaviesť jednotné bezpečnostné normy týkajúce sa života a majetku osôb na osobných lodiach a vysokorýchlostných plavidlách, napríklad krídlových člnoch, ktoré sa používajú na vnútroštátnu plavbu vo vodách (t. j. medzi prístavmi v tej istej krajine EÚ).

Hoci bola pôvodne zamýšľaná ako kodifikácia smernice 98/18/ES, namiesto toho bolo rozhodnuté smernicu z roku 1988 prepracovať. Smernica 2009/45/ES teda ruší a nahrádza smernicu 98/18/ES.

Po preskúmaní smernice v rámci iniciatívy Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (známej ako REFIT) bola v roku 2017 prijatá smernica (EÚ) 2017/2108. Mení smernicu 2009/45/ES a objasňuje a zjednodušuje pravidlá a normy pre osobné lode.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Právny predpis sa vzťahuje na osobné plavidlá vyrobené z ocele alebo ekvivalentného materiálu a na osobné vysokorýchlostné plavidlá.

Klasifikácia osobných plavidiel a oblasti prevádzky

Osobné plavidlá sa delia do štyroch tried (A, B, C a D) podľa morských oblastí, v ktorých sa môžu plaviť.

Krajiny EÚ zverejňujú vo verejne dostupnej databáze zoznam morských oblastí a tried dotknutých plavidiel vrátane akýchkoľvek obmedzených období.

Technické bezpečnostné požiadavky

V právnom predpise sa stanovujú podrobné technické požiadavky na bezpečnostné opatrenia, ktoré musia plavidlá dodržiavať a ktoré sa týkajú:

Vnútroštátne orgány môžu stanoviť dodatočné bezpečnostné požiadavky, ak sa domnievajú, že sú opodstatnené osobitnými miestnymi podmienkami.

Kontroly a bezpečnostné certifikáty

Výnimky

Právny predpis sa nevzťahuje na určité typy plavidiel, ako sú:

Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2017/2108

Pozmeňujúca smernica:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica 2009/45/ES sa uplatňuje od 15. júla 2009. Smernica 2009/45/ES revidovala a nahradila smernicu 98/18/ES (a jej následné zmeny).

Smernica (EÚ) 2017/2108 nadobudla účinnosť 20. decembra 2017 a v krajinách EÚ sa musí uplatňovať od 21. decembra 2019.

KONTEXT

Plavidlá, ktoré sa používajú na vnútroštátnu plavbu vo vodách EÚ, musia spĺňať základné bezpečnostné normy, aby bolo možné chrániť životy cestujúcich a posádky. Tieto normy boli výrazne posilnené po tom, ako sa v roku 1994 potopil v Baltskom mori trajekt Estonia.

Smernica 2009/45/ES je najrozsiahlejší právny nástroj EÚ v oblasti bezpečnosti osobných plavidiel. Dopĺňajú ju osobitné pravidlá EÚ pre osobné lode ro-ro (roll-on/roll-off – nalodenie a vylodenie) a vysokorýchlostné plavidlá a pravidlá týkajúce sa registrácie osôb na palubách lodí.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1 – 140)

Následné zmeny smernice 2009/45/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2108 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 315, 30.11.2017, s. 40 – 51)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Návrh Odporúčanie Rady o bezpečnostných cieľoch a funkčných požiadavkách pre osobné lode kratšie ako 24 metrov [COM(2018) 314 final z 23. mája 2018]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2109 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (Ú. v. EÚ L 315, 30.11.2017, s. 52 – 60)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2110 z 15. novembra 2017 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES (Ú. v. EÚ L 315, 30.11.2017, s. 61 – 77)

Smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov spoločenstva (Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35 – 39)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. ES L 144, 15.5.1998, s. 1 – 115)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 18.12.2018