Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

Direktiv (EU) 2017/2108 om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet införs enhetliga säkerhetsnormer för människors liv och hälsa ombord på passagerarfartyg och höghastighetsfartyg, såsom bärplansbåtar, vilka används på inrikes resor på vattnen i EU (dvs. mellan hamnar i samma EU-land).

Det var ursprungligen avsett att vara en kodifiering av direktiv 98/18/EG, men i stället beslutades att man skulle göra en omarbetning av 1998 års direktiv. Direktiv 2009/45/EG upphäver och ersätter därmed direktiv 98/18/EG.

Efter en översyn av direktivet 2017 inom ramen för programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) antogs direktiv (EU) 2017/2108. Det ändrar direktiv 2009/45/EG och förtydligar och förenklar reglerna och normerna för passagerarfartyg.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Lagstiftningen gäller för passagerarfartyg tillverkade i stål eller motsvarande material samt för höghastighetspassagerarfartyg.

Klassificering av passagerarfartyg och verksamhetsområden

Passagerarfartyg är indelade i fyra klasser (A, B, C, D) utefter vilka havsområden de får trafikera.

EU-länderna offentliggör listan över de berörda havsområdena och fartygsklasserna, däribland eventuella begränsade perioder, i en offentligt tillgänglig databas.

Tekniska säkerhetskrav

I lagstiftningen fastställs detaljerade tekniska krav på säkerhetsåtgärder som fartygen måste respektera, om

De nationella myndigheterna kan ställa ytterligare säkerhetskrav om de anser att särskilda lokala omständigheter motiverar det.

Inspektioner och säkerhetscertifikat

Undantag

Lagstiftningen gäller inte för en del typer av fartyg, såsom

Ändringsdirektiv (EU) 2017/2108

Genom detta ändringsdirektiv görs följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 2009/45/EG gäller sedan den 15 juli 2009. Direktiv 2009/45/EG reviderade och ersatte direktiv 98/18/EG (och dess fortlöpande ändringar).

Direktiv (EU) 2017/2108 trädde i kraft den 20 december 2017 och måste bli lag i EU-länderna senast den 21 december 2019.

BAKGRUND

Fartyg som används för inrikes resor på EU:s vatten måste uppfylla grundläggande säkerhetsnormer för att skydda passagerarnas och besättningens liv. Dessa normer har stärkts avsevärt sedan färjan Estonia sjönk i Östersjön 1994.

Direktiv 2009/45/EG är det mest omfattande lagstiftningsinstrument som EU har på området säkerhet för passagerarfartyg. Det kompletteras av särskilda EU-regler för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetsfartyg samt för registrering av personer ombord.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (omarbetning) (EUT L 163, 25.6.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2009/45/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2108 av den 15 november 2017 om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT L 315, 30.11.2017, s. 40).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Förslag till rådets rekommendation om säkerhetsmål och funktionskrav för passagerarfartyg med en längd under 24 meter (COM(2018) 314 final, 23.5.2018).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (EUT L 315, 30.11.2017, s. 52).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 av den 15 november 2017 om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG (EUT L 315, 30.11.2017, s. 61).

Rådets direktiv nr 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (EGT L 188, 2.7.1998, s. 35).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EGT L 144, 15.5.1998, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 18.12.2018