EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti

Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem

Direktīva (ES) 2017/2108, ar ko groza Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir ieviest vienotus cilvēku dzīvības un īpašuma drošības standartus uz pasažieru kuģiem, kā arī uz ātrgaitas kuģiem, piemēram, kuģiem ar zemūdens spārniem, kuri tiek izmantoti vietējos reisos ES ūdeņos, t. i., reisos starp vienas ES valsts ostām.

Lai gan sākotnēji tā bija domāta kā Direktīvas 98/18/EK kodifikācija, tā vietā tika izlemts to izstrādāt kā 1998. gada direktīvas pārstrādātu redakciju. Tādējādi ar Direktīvu 2009/45/EK atceļ un aizstāj Direktīvu 98/18/EK.

2017. gadā tika pieņemts direktīvas pārskatījums saskaņā ar Normatīvās atbilstības un izpildes programmas iniciatīvu (zināma kā REFIT), Direktīva (ES) 2017/2108. Ar to groza Direktīvu 2009/45/EK un izskaidro un vienkāršo pasažieru kuģu noteikumus un standartus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šo tiesību aktu piemēro pasažieru kuģiem, kas ir būvēti no tērauda vai līdzīga materiāla, un ātrgaitas pasažieru kuģiem.

Pasažieru kuģu klasifikācija un darbības jomas

Pasažieru kuģus iedala četrās klasēs (A, B, C un D) atbilstoši jūras rajonam, kurā tie var darboties.

ES valstis publiski pieejamā datubāzē publicē jūras teritoriju un attiecīgo kuģu klašu sarakstu, kā arī laikposmus, kad ir noteikti ierobežojumi.

Tehniskās drošības prasības

Tiesību aktā ir izklāstītas sīki izstrādātas tehniskās prasības attiecībā uz drošības pasākumiem, kas jāievēro uz kuģiem, piemēram, saistībā ar:

 • būvniecību;
 • noturību;
 • mašīntelpām;
 • elektroinstalācijām;
 • ugunsdrošību un dzīvības glābšanu.

Valstu iestādes var noteikt papildu drošības prasības, ja tās uzskata, ka tas ir nepieciešams īpašu vietējo apstākļu dēļ.

Pārbaudes un drošības sertifikāti

 • Katru ES valstī reģistrētu pasažieru kuģi pārbauda pirms tā nodošanas ekspluatācijā un pēc tam vismaz reizi gadā.
 • Visiem pasažieru kuģiem, kas atbilst drošības prasībām, ik gadu piešķir pasažieru kuģu drošības sertifikātu.
 • Katra drošības standartu pārkāpuma gadījumā valstu iestādes piemēro sankcijas, kas ir “iedarbīgas, samērīgas un preventīvas”.

Izņēmumi

Šo tiesību aktu nepiemēro noteiktu veidu kuģiem, piemēram:

 • karakuģiem;
 • primitīvas konstrukcijas koka kuģiem;
 • oriģināliem vēsturiskiem pasažieru kuģiem vai to kopijām;
 • jahtām, kas pārvadā ne vairāk kā 12 pasažierus;
 • kuģiem, kurus izmanto vienīgi ostu teritorijās.

Grozījumu Direktīva (ES) 2017/2108

Šī grozījumu direktīva:

 • izslēdz no Direktīvas 2009/45/EK darbības jomas:
  • visus esošos un jaunos pasažieru kuģus, kas ir īsāki par 24 metriem, uz kuriem attiecas valsts definētie drošības standarti (2018. gada maijā Eiropas Komisija prezentēja priekšlikumu, lai koordinētu drošības noteikumus nelieliem pasažieru kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem);
  • atkrastes iekārtu apkalpošanas kuģus, kas pārvadā darbiniekus uz piekrastes darba vietām un no tām, un kuģu pārvadātus transporta kuterus, kurus izmanto, vairāk nekā 12 personu pārvešanai no pasažieru kuģa uz krastu un atpakaļ;
  • atpūtas kuģus, tradicionālās laivas un buru laivas, ja tie ir aprīkoti ar papildu mehānisko dzinējspēku;
 • vienkāršo C un D jūras zonas definīcijas;
 • klasificē pasažieru kuģus (A, B, C un D) atkarībā no jūras zonas, kurā tie darbojas;
 • nosaka kuģiem no alumīnija, kas būvēti pirms 2017. gada 20. decembra, atbilst tās prasībām līdz 2025. gada 22. decembrim. Ja tomēr ES dalībvalstij 2017. gada 20. decembrī ir vairāk nekā 60 alumīnija sakausējuma pasažieru kuģu ar tās karogu, var tikt izdarīts alumīnija pasažieru kuģu B, C un D klases izņēmums no Direktīvas uz 12 gadiem pēc minētā datuma ar norādi, ka to drošības līmenis nav apdraudēts;
 • nosaka, ka visiem jaunajiem un esošajiem pasažieru kuģiem ir jābūt pasažieru kuģu drošības sertifikātam.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva 2009/45/EK ir piemērojama no 2009. gada 15. jūlija. Ar Direktīvu 2009/45/EK pārstrādāja un aizstāja Direktīvu 98/18/EK un tās turpmākos grozījumus.

Direktīva (ES) 2017/2108 stājās spēkā 2017. gada 20. decembrī, un ES valstīm tā jātransponē līdz 2019. gada 21. decembrim.

KONTEKSTS

Kuģiem, kurus izmanto vietējos reisos ES ūdeņos, ir jāatbilst drošības pamatstandartiem, lai aizsargātu pasažieru un apkalpes dzīvību. Pēc prāmja “Estonia” nogrimšanas Baltijas jūrā 1994. gadā šie standarti ir būtiski uzlaboti.

Direktīva 2009/45/EK ir visplašākais ES likumdošanas instruments pasažieru kuģu drošības jomā. To papildina īpaši ES noteikumi attiecībā uz Ro-Ro (roll-on/roll-off) pasažieru kuģiem un ātrgaitas kuģiem un uz to personu reģistrāciju, kas atrodas uz kuģiem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/45/EK (2009. gada 6. maijs) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (pārstrādāta versija) (OV L 163, 25.6.2009., 1.–140. lpp.)

Direktīvas 2009/45/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/2108 (2017. gada 15. novembris), ar ko groza Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (OV L 315, 30.11.2017., 40.–51. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Priekšlikums Padomes ieteikums par tādu pasažieru kuģu, kuru garums ir mazāks nekā 24 m, mērķiem drošības jomā un funkcionālajām prasībām (COM(2018) 314 final, 23.5.2018.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/2109 (2017. gada 15. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām (OV L 315, 30.11.2017., 52.–60. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/2110 (2017. gada 15. novembris) par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK un atceļ Padomes Direktīvu 1999/35/EK (OV L 315, 30.11.2017., 61.–77. lpp.)

Padomes Direktīva 98/41/EK (1998. gada 18. jūnijs) par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām (OV L 188, 2.7.1998., 35.–39. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 98/18/EK (1998. gada 17. marts) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (OV L 144, 15.5.1998., 1.–115. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.12.2018

Top