EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě

Směrnice (EU) 2017/2108, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zavést jednotnou úroveň bezpečnosti lidského života a majetku na osobních lodích a vysokorychlostních osobních plavidlech, jako jsou křídlové čluny, provozujících vnitrostátní plavbu ve vodách EU, tj. mezi přístavy v jedné zemi EU.

Ačkoli původně byla zamýšlena jako kodifikace směrnice 98/18/ES, bylo místo toho rozhodnuto, že bude přepracovaným zněním směrnice z roku 1998. Směrnice 2009/45/ES tak zrušuje a nahrazuje směrnici 98/18/ES.

V roce 2017 byla po přezkumu směrnice v souladu s iniciativou Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (známou jako REFIT) přijata směrnice (EU) 2017/2108. Mění směrnici 2009/45/ES a vyjasňuje a zjednodušuje pravidla a normy pro osobní lodě.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tato směrnice se použije na osobní plavidla vyrobená z oceli nebo odpovídajícího materiálu a na vysokorychlostní osobní plavidla.

Klasifikace osobních plavidel a oblasti provozu

Osobní plavidla jsou rozdělena do 4 tříd (A, B, C, D) podle námořních oblastí, v nichž jsou provozována.

Země EU zveřejní seznam námořních oblastí a tříd dotčených plavidel, včetně všech omezení na určitou část roku, v rámci veřejně dostupné databáze.

Technické bezpečnostní požadavky

Směrnice uvádí podrobné technické požadavky na bezpečnostní opatření, které každé plavidlo musí splňovat, jako je:

 • stavba,
 • stabilita,
 • strojní zařízení,
 • elektrická zařízení,
 • protipožární ochrana a záchranné prostředky.

Vnitrostátní orgány mohou mít dodatečné bezpečnostní požadavky, pokud to vyžadují zvláštní místní podmínky.

Prohlídky a osvědčení o bezpečnosti

 • Každé osobní plavidlo registrované v zemi EU musí být před zahájením provozu zkontrolováno. Další kontroly se poté provádějí nejméně jednou ročně.
 • Všechna osobní plavidla, která splňují bezpečnostní normy, získají osvědčení o bezpečnosti osobní lodě.
 • Vnitrostátní orgány musí ukládat „účinné, přiměřené a odrazující“ sankce za porušení bezpečnostních norem.

Výjimky

Tato směrnice se nevztahuje na některé druhy plavidel, jako jsou:

 • válečné lodě,
 • dřevěná plavidla primitivní konstrukce,
 • původní historické osobní lodě nebo jejich napodobeniny,
 • rekreační jachty nepřepravující více než 12 cestujících nebo
 • plavidla provozovaná výlučně v oblastech přístavů.

Pozměňující směrnice (EU) 2017/2108

Tato pozměňující směrnice:

 • vylučuje z oblasti působnosti směrnice 2009/45/ES
  • všechna stávající a nová osobní plavidla kratší než 24 metrů, na která se budou vztahovat bezpečnostní normy definované na vnitrostátní úrovni (v květnu 2018 představila Evropská komise návrh koordinace bezpečnostních pravidel pro malé osobní lodě kratší než 24 metrů),
  • příbřežní plavidla zajišťující údržbu a přepravující pracovníky do příbřežních zařízení a zpět a čluny používané k přepravě více než 12 osob z osobní lodi na břeh a zpět,
  • rekreační plavidla a tradiční čluny a plachetnice, pokud jsou vybaveny dalším mechanickým pohonem,
 • zjednodušuje definice námořních zón C a D,
 • klasifikuje osobní lodě (A, B, C a D) v závislosti na námořní oblasti, v níž působí,
 • požaduje, aby lodě vyrobené z hliníku před 20. prosincem 2017 splňovaly její požadavky do 22. prosince 2025. Pokud však země EU má ke dni 20. prosince 2017 více než 60 osobních lodí ze slitiny hliníku plujících pod její vlajkou, může hliníková osobní plavidla třídy B, C a D osvobodit od směrnice na dvanáct let po tomto datu, pokud nejsou ohroženy jejich úrovně bezpečnosti,
 • požaduje, aby všechny nové nebo stávající osobní lodě měly na palubě osvědčení o bezpečnosti osobní lodě.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 2009/45/ES se používá ode dne 15. července 2009. Směrnice 2009/45/ES revidovala a nahradila směrnici 98/18/ES (a její následné změny).

Směrnice (EU) 2017/2108 vstoupila v platnost dne 20. prosince 2017 a musí se v zemích EU uplatnit do dne 21. prosince 2019.

KONTEXT

Plavidla provozující vnitrostátní plavbu ve vodách EU musí splňovat základní bezpečnostní normy na ochranu životů jejich cestujících a posádky. Tyto normy byly významně zpřísněny poté, co se v roce 1994 v Baltském moři potopil trajekt Estonia.

Směrnice 2009/45/ES je nejobsáhlejším právním předpisem EU v oblasti bezpečnosti osobních plavidel. Je doplněna zvláštními pravidly EU pro osobní lodě typu ro-ro (roll-on/roll-off) a vysokorychlostní osobní plavidla a pravidly o registraci osob na palubách osobních lodí.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (přepracované znění) (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1–140)

Postupné změny směrnice 2009/45/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2108 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 315, 30.11.2017, s. 40–51)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Návrh doporučení Rady o bezpečnostních cílech a funkčních požadavcích pro osobní lodě kratší než 24 metrů (COM(2018) 314 final, 23.5.2018)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2109 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich (Úř. věst. L 315, 30.11.2017, s. 52–60)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2110 ze dne 15. listopadu 2017 o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu plavidel typu ro-ro pro přepravu cestujících a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES (Úř. věst. L 315, 30.11.2017, s. 61–77)

Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35–39)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 144, 15.5.1998, s. 1–115)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 18.12.2018

Top