Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

Direktiva (EU) 2017/2108 o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoje uvesti jedinstvena sigurnosna pravila za ljudske živote i imovinu na putničkim brodovima, ali i na brzim plovilima, kao što su hidrogliseri, koji se koriste u nacionalnoj plovidbi u vodama EU-a, tj. između luka iste zemlje EU-a.

Iako je prvobitno zamišljena kao kodifikacija Direktive 98/18/EZ, odlučeno je umjesto toga preinačiti direktivu iz 1998. Direktivom 2009/45/EU stoga se stavlja izvan snage i zamjenjuje Direktiva 98/18/EZ.

U 2017., nakon preispitivanja direktive u okviru inicijative regulatornog programa rezultata i prikladnosti (poznatog kao REFIT), donesena je Direktiva (EU) 2017/2108. Izmjenjuje Direktivu 2009/45/EZ te pojašnjava i pojednostavljuje pravila i norme za putničke brodove.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Zakonski propisi primjenjuju se na putničke brodove izrađene od čelika ili odgovarajućeg materijala te na brza putnička plovila.

Klasifikacija putničkih brodova i područja plovidbe

Putnički brodovi dijele se u četiri klase (A, B, C i D) prema morskim područjima u kojima mogu ploviti.

Zemlje EU-a objavljuju popis morskih područja i klasa dotičnih brodova, uključujući bilo koja ograničena razdoblja, u javno dostupnoj bazi podataka.

Uvjeti tehničke sigurnosti

Zakonski propisi utvrđuju detaljne tehničke zahtjeve o sigurnosnim mjerama koje brodovi trebaju poštovati, primjerice:

Nacionalna tijela mogu zahtijevati dodatne sigurnosne zahtjeve ako smatraju da ih određene lokalne okolnosti zaslužuju.

Pregledi i svjedodžbe o sigurnosti

Izuzeća

Zakonski propisi ne primjenjuju se na određene vrste brodova kao što su:

Direktiva o izmjeni (EU) 2017/2108

Ovom direktivom o izmjeni:

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva 2009/45/EZ primjenjuje se od 15. srpnja 2009. Direktivom 2009/45/EZ revidirana je i zamijenjena Direktiva 98/18/EZ i njezine naknadne izmjene.

Direktiva (EU) 2017/2108 stupila je na snagu 20. prosinca 2017. i mora se primijeniti u državama članicama do 21. prosinca 2019.

POZADINA

Plovila koja se upotrebljavaju za nacionalna putovanja u vodama EU-a moraju ispunjavati osnovne sigurnosne norme za zaštitu života putnika i posade. Te su norme znatno pojačane nakon potonuća trajekta Estonia u Baltičkom moru 1994.

Direktiva 2009/45/EZ najopsežniji je zakonodavni instrument EU-a u području sigurnosti putničkih brodova. Dopunjena je posebnim propisima EU-a za ro-ro (roll-on/roll-off) putničke brodove te brza plovila i registraciju osoba na brodu.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (preinačena) (SL L 163, 25.6.2009., str. 1.–140.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2009/45/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva (EU) 2017/2108 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (SL L 315, 30.11.2017., str. 40.–51.)

VEZANI DOKUMENTI

Prijedlog preporuke Vijeća o sigurnosnim ciljevima i funkcionalnim zahtjevima za putničke brodove kraće od 24 metra (COM(2018) 314 final, 23.5.2018.)

Direktiva (EU) 2017/2109 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (SL L 315, 30.11.2017., str. 52.–60.)

Direktiva (EU) 2017/2110 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja plovidbe na redovnoj liniji ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila i izmjeni Direktive 2009/16/EZ te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ (SL L 315, 30.11.2017., str. 61.–77.)

Direktiva Vijeća 98/41/EZ od 18. lipnja 1998. o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice (SL L 188, 2.7.1998., str. 35.–39.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 98/18/EZ od 17. ožujka 1998. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (SL L 144, 15.5.1998., str. 1.–115.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.12.2018