EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0070

Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

EUT L 214 af 4.8.2006, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 322M af 2.12.2008, p. 247–252 (MT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; ophævet og erstattet af 32015L0849

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/70/oj

4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/29


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/70/EF

af 1. august 2006

om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af »politisk udsat person« og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (1), særlig artikel 40, stk. 1, litra a), b) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2005/60/EF skal de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, på grundlag af en risikovurdering skærpe kundelegitimationsforanstaltningerne, når der er tale om transaktioner eller forretningsforbindelser med politisk udsatte personer med bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland. I forbindelse med risikovurderingen er det hensigtsmæssigt, at disse institutter og personer særlig koncentrerer deres ressourcer om produkter og transaktioner, som kendetegnes ved en stor risiko for hvidvaskning af penge. Ved politisk udsatte personer forstås fysiske personer, der har et højerestående offentligt hverv, samt sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære medarbejdere. For at sikre en ensartet anvendelse af begrebet politisk udsat person i forbindelse med fastlæggelsen af de omfattede persongrupper er det vigtigt at tage hensyn til de sociale, politiske og økonomiske forskelle mellem de pågældende lande.

(2)

Det kan ske, at det ikke lykkes for de institutter og personer, der er omfattet af direktiv 2005/60/EF, at identificere en kunde, som falder ind under en af kategorierne for politisk udsatte personer, selv om de har truffet rimelige og passende foranstaltninger i den henseende. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne under udøvelsen af deres beføjelser i henhold til direktivet tage behørigt hensyn til behovet for at undgå, at disse personer automatisk drages til ansvar for sådanne mislykkede bestræbelser. Medlemsstaterne bør også overveje, om de kan gøre det lettere at opfylde kravene i direktivet ved med henblik herpå at give institutterne og personerne den nødvendige vejledning.

(3)

Offentlige hverv, der udøves på et lavere plan end det nationale plan, bør i almindelighed ikke anses for højerestående. Er disse hverv politisk udsatte i en grad, der er sammenlignelig med lignende stillinger på nationalt plan, bør de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, imidlertid på grundlag af en risikovurdering overveje, om de personer, der udøver disse offentlige hverv, bør anses for politisk udsatte personer.

(4)

Når det i direktiv 2005/60/EF foreskrives, at de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, skal identificere nære medarbejdere til fysiske personer, der har et højerestående hverv, gælder dette krav for så vidt som forbindelsen med medarbejderen er offentligt kendt, eller for så vidt som instituttet eller personen har grund til at antage, at der er en sådan forbindelse. Det forudsætter således ikke, at de institutter og personer, der omfattes af direktivet, har foretaget en aktiv efterforskning.

(5)

Personer, der falder ind under begrebet politisk udsatte personer, bør, efter at de er ophørt med at udøve et højerestående offentligt erhverv, ikke anses for at tilhøre denne kategori, når der er forløbet en minimumsperiode.

(6)

Da den almindelige fremgangsmåde i henhold til direktiv 2005/60/EF er at foretage en risikobaseret tilpasning af de generelle kundelegitimationsprocedurer til situationer med en begrænset risiko, og da de lempede kundelegitimationskrav forudsætter passende kontrolmetoder andre steder i systemet for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, bør anvendelsen af lempede kundelegitimationsprocedurer indskrænkes til et begrænset antal tilfælde. Der er ikke i disse tilfælde tale om at fravige kravene for de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, og de forventes bl.a. løbende at overvåge forretningsforbindelserne for at kunne opdage komplicerede og usædvanligt store transaktioner, der ikke tjener noget åbenbart økonomisk eller klart lovligt formål.

(7)

Indenlandske offentlige myndigheder anses generelt for at være kunder med begrænset risiko inden for deres egen medlemsstat og kan i overensstemmelse med direktiv 2005/60/EF omfattes af lempede kundelegitimationskrav. Ingen af Fællesskabets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, herunder Den Europæiske Centralbank (ECB), er imidlertid direkte omfattet af de i direktivet lempede kundelegitimationskrav i kategorien »indenlandske offentlige myndigheder« eller, for ECB's vedkommende, i kategorierne »kreditinstitut« eller »finansieringsinstitut«. Da disse enheder imidlertid ikke synes at frembyde en høj risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, bør de anerkendes som kunder med en begrænset risiko og være omfattet af de lempede kundelegitimationskrav, forudsat at passende kriterier opfyldes.

(8)

Det bør endvidere være muligt at anvende lempede kundelegitimationskrav for retlige enheder, der udøver finansielle aktiviteter, og som ikke falder ind under definitionen af finansieringsinstitut i direktiv 2005/60/EF, men som er underlagt national lovgivning efter nævnte direktiv og opfylder kravene om tilstrækkelig gennemsigtighed med hensyn til deres identitet og passende kontrolmekanismer, herunder navnlig et skærpet tilsyn. Dette kunne være tilfældet for virksomheder, der leverer almindelige forsikringstjenester.

(9)

Det bør være muligt at anvende lempede kundelegitimationskrav i forbindelse med produkter og transaktioner i et begrænset antal tilfælde, f.eks. hvor fordelene ved det pågældende finansielle produkt generelt ikke kan realiseres til gunst for tredjemand, og hvor disse fordele kun kan realiseres på lang sigt, såsom investeringer i form af forsikringsaftaler eller opsparingsprodukter, eller hvor det finansielle produkt tjener til at finansiere fysiske aktiver i form af leasingaftaler, ifølge hvilke ejendomsretten til det underliggende aktiv forbliver hos leasingselskabet, eller i form af mindre forbrugslån, forudsat at transaktionerne foretages via bankkonti og ligger under en passende tærskel. Statskontrollerede produkter, der generelt er rettet mod særlige kundekategorier, såsom børneopsparingsordninger, bør omfattes af lempede kundelegitimationskrav, selv om alle kriterier ikke er opfyldt. Statskontrol bør forstås som en aktivitet, der går videre end et almindeligt finansmarkedstilsyn, og bør ikke anses for at omfatte produkter, såsom gældsbeviser, der direkte er udstedt af staten.

(10)

Inden medlemsstaterne tillader anvendelse af lempede kundelegitimationsprocedurer, bør de vurdere, om de pågældende kunder eller produkter og transaktioner i forbindelse dermed udgør en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, bl.a. ved at være specielt opmærksomme på de af kundernes aktiviteter eller de typer produkter eller transaktioner, som på grund af deres karakter kan anses for at være særlig egnede til at blive brugt eller misbrugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Navnlig i forbindelse med lavrisikoprodukter bør ethvert forsøg fra kundernes side på at optræde anonymt eller skjule deres identitet betragtes som en risikofaktor og som potentielt mistænkeligt.

(11)

Under visse omstændigheder kan fysiske personer eller retlige enheder udøve finansielle aktiviteter lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang som supplement til andre ikke finansielle aktiviteter, eksempelvis hoteller, der foretager omveksling af valuta for deres kunder. I henhold til direktiv 2005/60/EF kan medlemsstaterne beslutte, at finansielle aktiviteter af den type ikke omfattes af direktivets anvendelsesområde. Vurderingen af, om aktiviteten sker lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang, bør foretages på grundlag af kvantitative tærskler i relation til den pågældende virksomheds transaktioner og omsætning. Disse tærskler bør fastsættes på nationalt plan afhængig af, hvilken type finansiel aktivitet der er tale om, således at der tages hensyn til forskelle mellem landene.

(12)

En person, der lejlighedsvis eller i meget begrænset omfang udøver en finansiel aktivitet, bør desuden ikke udbyde en fuld vifte af finansielle tjenester til offentligheden, men kun sådanne tjenester, som er nødvendige for at forbedre resultatet af personens hovedvirksomhed. Når personens hovedvirksomhed vedrører en aktivitet, der er omfattet af direktiv 2005/60/EF, bør undtagelsen for lejlighedsvise eller begrænsede finansielle aktiviteter ikke indrømmes undtagen i forbindelse med varehandel.

(13)

Nogle finansielle aktiviteter, såsom pengeoverførselstjenester og betalingsformidling, kan bruges eller misbruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Det er derfor nødvendigt at sikre, at disse eller lignende finansielle aktiviteter ikke undtages fra direktiv 2005/60/EF.

(14)

Der bør træffes bestemmelse om, at beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF tilbagekaldes hurtigst muligt, hvis det viser sig nødvendigt.

(15)

Medlemsstaterne bør sikre, at undtagelsesbeslutningerne ikke misbruges til hvidvaskning af penge eller til finansiering af terrorisme. De bør navnlig undgå at vedtage beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF i tilfælde, hvor det er særlig vanskeligt for de nationale myndigheder at gennemføre deres overvågnings- eller håndhævelsesforanstaltninger som følge af konkurrerende kompetence mellem flere medlemsstater, f.eks. i forbindelse med at finansielle tjenester stilles til rådighed om bord på skibe, der leverer transporttjenester mellem havne i forskellige medlemsstater.

(16)

Anvendelsen af dette direktiv berører ikke anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (2) og Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (3).

(17)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

I dette direktiv fastsættes gennemførelsesforanstaltninger til direktiv 2005/60/EF vedrørende:

1)

de tekniske aspekter af definitionen af politisk udsatte personer i artikel 3, nr. 8, i nævnte direktiv

2)

tekniske kriterier til vurdering af, om der i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2 og 5, i nævnte direktiv, er en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

3)

tekniske kriterier til vurdering af, om det i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF er berettiget ikke at anvende nævnte direktiv på bestemte juridiske eller fysiske personer, der udøver finansielle aktiviteter lejlighedsvis eller på et meget begrænset grundlag.

Artikel 2

Politisk udsatte personer

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 3, nr. 8, i direktiv 2005/60/EF forstås ved »fysiske personer, der har eller har haft et højerestående offentligt hverv« følgende:

a)

statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre

b)

parlamentsmedlemmer

c)

højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder

d)

medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker

e)

ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker

f)

medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.

Ingen af kategorierne i stk. 1, litra a) til f), omfatter embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau.

Kategorierne i stk. 1, litra a) til e), omfatter efter omstændighederne stillinger på fællesskabs- og internationalt niveau.

2.   Med henblik på anvendelsen af artikel 3, stk. 8, i direktiv 2005/60/EF omfatter »umiddelbare familiemedlemmer« følgende:

a)

ægtefælle

b)

partner, som efter de nationale regler kan sidestilles med ægtefælle

c)

børn og deres ægtefæller eller partnere

d)

forældre.

3.   Med henblik på anvendelsen af artikel 3, stk. 8, i direktiv 2005/60/EF omfatter »personer, der er kendt som nære medarbejdere« følgende:

a)

enhver fysisk person, som vides at have fælles ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller på anden måde har nære forretningsforbindelser med en person, der er omhandlet i stk. 1

b)

enhver fysisk person, der har fuldstændig ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som vides at være oprettet til de facto fordel for den i stk. 1 omhandlede person.

4.   Uden at det berører gennemførelsen af skærpede kundelegitimationsforanstaltninger på grundlag af en risikovurdering, er de institutter og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2005/60/EF, ikke forpligtet til, når en person i en periode på mindst et år ikke har haft et højerestående offentligt hverv som omhandlet i stk. 1 i denne artikel, at betragte denne person som politisk udsat.

Artikel 3

Lempede kundelegitimationskrav

1.   Med henblik på artikel 11, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne, jf. dog stk. 4 i denne artikel, betragte kunder, der er offentlige myndigheder eller offentlige organer, og som opfylder følgende kriterier, som kunder, hvor der kun er begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:

a)

Kunden udøver offentlige funktioner i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab eller den afledte fællesskabsret.

b)

Kundens identitet er offentligt tilgængelig, gennemsigtig og sikker.

c)

Kundens aktiviteter og regnskabspraksis er gennemsigtige.

d)

Enten er kunden ansvarlig over for en fællesskabsinstitution eller en medlemsstats myndigheder, eller der er passende kontrolprocedurer, som sikrer kontrol med kundens aktiviteter.

2.   Med henblik på artikel 11, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne, jf. dog stk. 4 i denne artikel, betragte kunder, der er retlige enheder, som ikke er offentlige myndigheder eller offentlige organer, men som opfylder følgende kriterier, som kunder, hvor der kun er begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:

a)

Kunden er en enhed, der udøver finansielle aktiviteter uden for anvendelsesområdet for artikel 2 i direktiv 2005/60/EF, men som national lovgivning har udvidet direktivets forpligtelser til at omfatte i henhold til artikel 4 i nævnte direktiv.

b)

Kundens identitet er offentligt tilgængelig, gennemsigtig og sikker.

c)

Kunden skal have en tilladelse efter de nationale regler for at kunne udøve finansielle aktiviteter, og tilladelsen kan afslås, hvis de kompetente myndigheder ikke finder det godtgjort, at de personer, som i praksis leder eller skal lede en sådan virksomheds drift, eller dens reelle ejere besidder den nødvendige egnethed.

d)

Kunden er undergivet de kompetente myndigheders tilsyn som omhandlet i artikel 37, stk. 3, i direktiv 2005/60/EF, for så vidt angår overholdelse af national lovgivning, der gennemfører nævnte direktiv og, i givet fald, af yderligere forpligtelser efter national lovgivning.

e)

Kundens manglende overholdelse af forpligtelserne under litra a) udløser effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner, herunder muligheden af passende administrative foranstaltninger eller anvendelse af administrative sanktioner.

Enheden i første afsnit, litra a), omfatter kun datterselskaber, for så vidt som forpligtelserne i direktiv 2005/60/EF er blevet udvidet til også at omfatte dem.

Med henblik på litra c) i første afsnit, er kundens aktivitet undergivet de kompetente myndigheders tilsyn. Tilsyn skal i denne sammenhæng forstås som den type tilsynsaktivitet, der kendetegnes ved de videste tilsynsbeføjelser, herunder mulighed for at foretage inspektioner på stedet. Sådanne inspektioner skal omfatte en gennemgang af politikker, procedurer, bøger og registreringer og skal udvides til at omfatte stikprøveundersøgelser.

3.   Med henblik på artikel 11, stk. 5, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne, jf. dog stk. 4 i denne artikel, tillade de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, at anse produkter, der opfylder alle de følgende betingelser, eller transaktioner i tilknytning til sådanne for at udgøre en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:

a)

De pågældende produkter er baseret på en skriftlig kontrakt.

b)

Transaktionerne i tilknytning hertil gennemføres via kundens konto i et kreditinstitut, der falder ind under direktiv 2005/60/EF, eller et kreditinstitut i et tredjeland, der stiller krav svarende til kravene i nævnte direktiv.

c)

Produkterne eller transaktionerne i tilknytning hertil er ikke anonyme, og de er af en sådan karakter, at artikel 7, litra c), i direktiv 2005/60/EF kan anvendes i god tid.

d)

Der er en forud fastsat maksimumsgrænse for produktet.

e)

Tredjemand kan ikke drage fordel af produktet eller transaktionen undtagen i tilfælde af død, invaliditet, overlevelse indtil en forudbestemt høj alder eller lignende begivenheder.

f)

I tilfælde af produkter eller transaktioner i tilknytning hertil, hvor der investeres midler i finansielle aktiver eller fordringer, herunder forsikringer eller andre typer betingede krav,

i)

kan fordelene ved produktet eller transaktionen i tilknytning hertil kun realiseres på lang sigt

ii)

kan produktet eller transaktionen ikke anvendes som sikkerhed

iii)

kan der ikke under kontraktforholdet foretages fremskyndede betalinger eller benyttes tilbagekøbsklausuler, og kontraktforholdet kan ikke opsiges inden udløbet.

Med henblik på litra d) i første afsnit anvendes de tærskler, der er fastsat i artikel 11, stk. 5, litra a), i direktiv 2005/60/EF, i forbindelse med forsikringsaftaler eller opsparingsprodukter af lignende karakter. Uden at det berører tredje afsnit, er maksimumstærsklen 15 000 EUR i de andre tilfælde. Medlemsstaterne kan fravige denne tærskel i forbindelse med produkter, der vedrører finansiering af fysiske aktiver, når den retlige og reelle ejendomsret til aktiverne ikke overføres til kunden før kontraktforholdets udløb, forudsat at den tærskel, der fastsættes af medlemsstaten for transaktioner vedrørende denne type produkter, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, ikke overstiger 15 000 EUR pr. år.

Medlemsstaterne kan fravige kriterierne i litra e) og f) i første afsnit, når der er tale om produkter, hvis kendetegn er fastlagt af de relevante nationale kompetente myndigheder ud fra almene hensyn, som indrømmes særlige fordele af staten i form af direkte tilskud eller skattebegunstigelser, og hvis brug kontrolleres af disse myndigheder, forudsat at fordelene ved produktet kun kan realiseres på lang sigt, og at den tærskel, der fastsættes med henblik på litra d) i første afsnit, er tilstrækkelig lav. Hvor det findes passende, kan denne tærskel sættes som et årligt maksimumsbeløb.

4.   Ved vurderingen af, om de kunder eller produkter og transaktioner, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, repræsenterer en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, skal medlemsstaterne særligt tage hensyn til de af kundernes aktiviteter eller de typer produkter eller transaktioner, som på grund af deres karakter kan anses for at være særlig egnede til at blive brugt eller misbrugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Medlemsstaterne anser ikke de kunder eller produkter og transaktioner, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, for at udgøre en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, hvis de foreliggende oplysninger giver anledning til at antage, at risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme muligvis ikke er begrænset.

Artikel 4

Finansiel aktivitet, der udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

1.   Med henblik på artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, kan medlemsstaterne beslutte, jf. dog stk. 2 i denne artikel, at juridiske eller fysiske personer, der udøver en finansiel aktivitet og opfylder følgende kriterier, ikke falder ind under artikel 3, stk. 1 eller 2, i nævnte direktiv:

a)

Den finansielle aktivitet er begrænset i absolutte termer.

b)

Den finansielle aktivitet er begrænset på transaktionsbasis.

c)

Den finansielle aktivitet er ikke hovedaktiviteten.

d)

Den finansielle aktivitet er en supplerende aktivitet og har direkte sammenhæng med hovedaktiviteten.

e)

Med undtagelse af den aktivitet, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra e), i direktiv 2005/60/EF, er hovedaktiviteten ikke en aktivitet, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, i nævnte direktiv.

f)

Den finansielle aktivitet udbydes kun til hovedaktivitetens kunder og ikke til offentligheden generelt.

Med henblik på litra a) i første afsnit må den samlede omsætning for den finansielle aktivitet ikke overstige en tærskel, der skal være tilstrækkeligt lav. Tærsklen fastsættes på nationalt plan og afhænger af, hvilken type finansiel aktivitet der er tale om.

Med henblik på litra b) i første afsnit anvender medlemsstaterne en maksimumstærskel pr. kunde og transaktion, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der synes at være forbundne. Tærsklen fastsættes på nationalt plan og afhænger af, hvilken type finansiel aktivitet der er tale om. Den skal være tilstrækkeligt lav til at sikre, at de pågældende transaktionstyper er en uanvendelig og ineffektiv metode til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, og den må ikke overstige 1 000 EUR.

Med henblik på litra c) i første afsnit kræver medlemsstaterne, at omsætningen for den finansielle aktivitet ikke overstiger 5 % af den pågældende juridiske eller fysiske persons samlede omsætning.

2.   Ved vurderingen af risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme med henblik på artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF er medlemsstaterne specielt opmærksomme på enhver finansiel aktivitet, som på grund af dens karakter kan anses for at være særlig egnet til at blive brugt eller misbrugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Medlemsstaterne anser ikke de finansielle aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, for at udgøre en begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, hvis der foreligger oplysninger, der giver anledning til at antage, at risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme muligvis ikke er begrænset.

3.   Alle beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF skal begrundes. Medlemsstaterne sørger for, at der er mulighed for at tilbagetrække beslutningen, hvis omstændighederne ændres.

4.   Medlemsstaterne indfører risikobaserede overvågningsforanstaltninger eller træffer andre passende foranstaltninger for at sikre, at den undtagelse, som indrømmes ved beslutninger efter artikel 2, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, ikke misbruges af personer, der kan tænkes at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme.

Artikel 5

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 15. december 2007. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2006.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(2)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70. Senest ændret ved afgørelse 2006/379/EF (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 21).

(3)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved Kommissions forordning (EF) nr. 674/2006 (EUT L 116 af 29.4.2006, s. 58).


Top