EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_09_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
09.Данъчна политика
TOM 02

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

09.   Данъчна политика

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 260

45

 

 

31995R2546

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2546/95 на Комисията от 30 октомври 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

3

1995

L 291

40

 

 

31995L0059

 

 

 

Директива 95/59/EО на Съвета от 27 ноември 1995 година относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия

5

1995

L 291

46

 

 

31995L0060

 

 

 

Директива 95/60/EО на Съвета от 27 ноември 1995 година относно фискалното маркиране на газьол и керосин

11

1995

L 303

33

 

 

31995R2869

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията от 13 декември 1995 година относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

13

1996

L 008

11

 

 

31996R0031

 

 

 

Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно удостоверението за освобождаване от акциз

19

1996

L 292

2

 

 

31996R2185

 

 

 

Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности

24

1997

L 008

12

 

 

31996L0099

 

 

 

Директива 96/99/EO на Съвета от 30 декември 1996 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти

28

1998

L 234

39

 

 

31998D0527

 

 

 

Решение на Комисията от 24 юли 1998 година относно третирането на измами с ДДС (несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС) за целите на националните сметки (нотифицирано под номер C(1998) 2202) (1)

30

1998

L 247

9

 

 

31998D0532

 

 

 

Решение на Комисията от 8 юли 1998 година относно определени мерки, необходими за извършването на дейности, свързани със системите за комуникации и обмен на информация и с инструментите за езиково обучение по програмата Фискалис (Решение № 888/98/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие на Общността за подобряване функционирането на системите на вътрешния пазар за косвено данъчно облагане) (нотифицирано под номер C(1998) 1866)

34

1998

L 320

27

 

 

31998R2559

 

 

 

Регламент 2559/98/ЕО на Комисията от 27 ноември 1998 година за изменение на Регламент 3199/93/ЕО относно взаимното признаване на процедурите за пълното денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

36

1998

L 358

105

 

 

31998L0094

 

 

 

Директива 98/94/EО на Съвета от 14 декември 1998 година за изменение на Директива 94/4/EО и за продължаване на временната дерогация, приложима за Германия и Австрия

37

1999

L 211

47

 

 

31999L0081

 

 

 

Директива 1999/81/EО на Съвета от 29 юли 1999 година за изменение на Директива 92/79/EИО относно сближаването на данъците върху цигари, Директива 92/80/EИО относно сближаването на данъците върху тютюневите изделия, различни от цигари, и Директива 95/59/ЕО относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия

39

1999

L 245

51

 

 

31999D0622

 

 

 

Решение на Комисията от 8 септември 1999 година относно третирането на възстановяване на ДДС за данъчно незадължени единици и за данъчно задължени единици, за техните освободени дейности, за целите на прилагането на Директива 89/130/EИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (нотифицирано под номер C(1999) 2533) (1)

42

2000

L 161

82

 

 

32000L0044

 

 

 

Директива 2000/44/ЕО на Съвета от 30 юни 2000 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО по отношение на временните количествени ограничения за продуктите, подлежащи на облагане с акциз, внасяни в Швеция от други държави-членки

43

2001

L 084

23

 

 

32001D0224

 

 

 

Решение на Съвета от 12 март 2001 година относно намалени ставки на акцизите и освобождаване от акцизи на определени минерални масла при използването им за специални цели

46

2001

L 344

76

 

 

32001L0097

 

 

 

Директива 2001/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 година за изменение на Директива 91/308/ЕИО относно на Съвета превенцията на използването на финансовата система за целите на прането на пари

53

2002

L 341

1

 

 

32002D2235

 

 

 

Решение № 2235/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2002 година за приемане на програма на Общността за подобряване работата на данъчните системи във вътрешния пазар (програма Фискалис 2003—2007 г.)

59

2003

L 157

38

 

 

32003L0048

 

 

 

Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

64

2003

L 157

49

 

 

32003L0049

 

 

 

Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки

75

2003

L 162

5

 

 

32003D1152

 

 

 

Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

81

2003

L 264

1

 

 

32003R1798

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 година относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92

85

2003

L 264

23

 

 

32003L0093

 

 

 

Директива 2003/93/ЕО на Съвета от 7 октомври 2003 година за изменение на Директива 77/799/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото и косвеното данъчно облагане

96

2003

L 283

51

 

 

32003L0096

 

 

 

Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1)

98

2004

L 007

41

 

 

32003L0123

 

 

 

Директива 2003/123/ЕО на Съвета от 22 декември 2003 година за изменение на Директива 90/435/ЕИО относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

118

2004

L 123

85

 

 

32004R0781

 

 

 

Регламент (ЕО) 781/2004 на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, прилагани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

122

2004

L 127

70

 

 

32004L0056

 

 

 

Директива 2004/56/ЕО на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Директива 77/799/ЕИО относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане, някои акцизи и облагането на застрахователните премии

125

2004

L 157

87

 

 

32004L0074

 

 

 

Директива 2004/74/EО на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива 2003/96/EО по отношение на възможността за някои държави-членки да прилагат временно освобождаване от данъчно облагане или намаляване на нивата на данъчното облагане за енергийни продукти и електрическата енергия.

128

2004

L 157

100

 

 

32004L0075

 

 

 

Директива 2004/75/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива 2003/96/ЕО по отношение на възможността Кипър да прилага временни освобождавания или намаления на данъчните ставки по отношение на енергийните продукти и електрическата енергия

133

2004

L 157

106

 

 

32004L0076

 

 

 

Директива 2004/76/ЕО на СЪвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за прилагане на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки

135

2004

L 257

7

 

 

32004D0587

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юли 2004 година относно датата на прилагане на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания

137

2004

L 331

13

 

 

32004R1925

 

 

 

Регламент (EO) № 1925/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (EO) № 1798/2003 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

138

2004

L 359

1

 

 

32004R2073

 

 

 

Регламент (EО) № 2073/2004 на Съвета от 16 ноември 2004 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите

144

2004

L 359

30

 

 

32004L0106

 

 

 

Директива 2004/106/ЕО на Съвета от 16 ноември 2004 година за изменение на Директиви 77/799/ЕИО относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане, определени акцизи и облагането на застрахователните премии и 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти

154

2004

L 374

42

 

 

32004R2205

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2205/2004 на Комисията от 21 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

156

2004

L 385

28

 

 

32004D0911

 

 

 

Решение на Съвета от 2 юни 2004 година относно подписването и сключването на споразумение между Европейската Общност и Конфедерация Швейцария, предвиждащо мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания и придружаващия го Меморандум за разбирателство

158

2004

L 385

30

 

 

22004A1229(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

160

2004

L 385

50

 

 

32004D0912

 

 

 

Решение на Съвета от 25 октомври 2004 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно датата на прилагане на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, предвиждащо мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания

180

2004

L 385

51

 

 

22004A1229(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно датата на прилагане на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

181

2005

L 058

19

 

 

32005L0019

 

 

 

Директива 2005/19/ЕС на Съвета от 17 февруари 2005 година за изменение на Директива 90/434/ЕИО относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки

185

2005

L 110

40

 

 

32005D0347

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година за сключване на споразумение между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

194

2005

L 172

22

 

 

32005R1042

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1042/2005 на Комисията от 29 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2869/95 относно таксите, дължими на Службата за хармонизиране във вътрешния пазар (марки и дизайн) (1)

196

2005

L 208

12

 

 

32005R1309

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1309/2005 на Комисията от 10 август 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

198

2005

L 271

14

 

 

32005R1687

 

 

 

Регламент (EО) № 1687/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 2869/95 относно таксите, които се заплащат на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн), по отношение на адаптирането на определени такси (1)

202

2005

L 288

1

 

 

32005R1777

 

 

 

Регламент (EО) № 1777/2005 на Съвета от 17 октомври 2005 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност

205

2005

L 309

15

 

 

32005L0060

 

 

 

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (1)

214

2005

L 326

8

 

 

32005R2023

 

 

 

Регламент (EО) № 2023/2005 на Комисията от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за цялостно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

236

2006

L 172

15

 

 

32006D0428

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юни 2006 година относно определянето на общ фискален маркер за газьол и керосин (нотифицирано под номер C(2006) 2383)

238

2006

L 214

29

 

 

32006L0070

 

 

 

Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението видни политически личности и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база

241

2006

L 221

9

 

 

32006L0069

 

 

 

Директива 2006/69/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на някои мерки за опростяване на процедурата за начисляване на данък добавена стойност и за подпомагане на борбата срещу избягване на данъчно облагане, и за отмяна на някои решения за предоставяне на дерогации

247

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top