EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0070

A Bizottság 2006/70/EK irányelve ( 2006. augusztus 1. ) a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

HL L 214., 2006.8.4, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 322M., 2008.12.2, p. 247–252 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32015L0849

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/70/oj

4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/29


A BIZOTTSÁG 2006/70/EK IRÁNYELVE

(2006. augusztus 1.)

a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjára,

mivel:

(1)

A 2005/60/EK irányelv értelmében a hatálya alá tartozó intézmények és személyek kötelesek egy másik tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező, politikai közszereplőkkel folytatott ügyletek vagy üzleti kapcsolatok esetén – kockázatérzékenységi alapon – fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket hozni. A kockázatelemzés keretében helyénvaló lenne, ha az irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek forrásai különösen azokra a termékekre és ügyletekre összpontosítanának, amelyek esetében magas pénzmosási kockázat áll fenn. A politikai közszereplők olyan személyek, akik fontos közfeladatokat látnak el, továbbá az ilyen személyek közvetlen hozzátartozói vagy akikkel közismerten közeli kapcsolatban állnak. Annak érdekében, hogy az ide tartozó személyek csoportjának meghatározásánál koherens legyen a politikai közszereplők fogalmának alkalmazása, elengedhetetlen az érintett országok közötti társadalmi, politikai és gazdasági eltérések figyelembe vétele.

(2)

A 2005/60/EK irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek esetlegesen nem sorolják be az ügyfelet a politikai közszereplők egyik kategóriájába tartozóként sem, annak ellenére, hogy e tekintetben indokolt és megfelelő intézkedéseket hoztak. Ilyen körülmények között a tagállamoknak hatásköreik alkalmazása során a fenti irányelv vonatkozásában kellő figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy elkerüljék e személyek ilyen jellegű mulasztásért történő automatikus felelősségre vonását. A tagállamoknak figyelembe kell venniük az irányelvnek való megfelelés könnyítését egyaránt, azáltal hogy az érintett intézményeknek és személyeknek biztosítják a szükséges iránymutatásokat.

(3)

A nemzeti szintnél alacsonyabb szintű közfeladatokat rendszerint nem kell fontosnak tekinteni. Amennyiben azonban politikai közszereplésük a hasonló nemzeti szintű pozícióhoz kötött közszerepléshez hasonlítható, az irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek – kockázatérzékenységi alapon – meg kell vizsgálniuk, hogy az ilyen közfeladatokat ellátó személyeket politikai közszereplőknek kell-e tekintetni.

(4)

A 2005/60/EK irányelv követelménye, amely szerint az irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek azonosítaniuk kell a fontos közfeladatokat ellátó természetes személyekkel közeli kapcsolatban állókat, akkor alkalmazandó ha, nyilvánosan ismert a személlyel való viszony vagy az intézménynek, illetve a személynek oka van feltételezni a kapcsolat fennállását. Ennélfogva e feltétel ismerete nem feltételezi, hogy az irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek aktív kutatást végeznek.

(5)

A politikai közszereplők fogalma alá tartozó személyeket a fontos közfeladatok ellátásának beszüntetését követően – egy minimális időszak közbeiktatásával – a továbbiakban nem kell ebbe a kategóriába sorolni.

(6)

Míg az általános ügyfél-átvilágítási eljárások alacsony kockázattal bíró helyzetekhez – kockázatérzékenységi alapon – történő hozzáigazítása megfelelő eszköznek bizonyul a 2005/60/EK irányelv értelmében, és tekintettel arra, hogy az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások másutt megfelelő ellenőrzéseket és egyensúlyokat követelnek a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására irányuló rendszerben, az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazását meghatározott számú esetre kell korlátozni. Ezen esetekben továbbra is fennállnak az irányelv hatálya alá tartozó intézményekre és személyekre vonatkozó követelmények, amelyektől többek között az üzleti kapcsolatok folyamatos figyelemmel kísérését várják annak érdekében, hogy felderíthetők legyenek az olyan bonyolult vagy szokatlanul nagy ügyletek, amelyeknek nincs nyilvánvaló gazdasági vagy egyértelműen jogszerű céljuk.

(7)

A belföldi hatóságokat saját tagállamukban rendszerint alacsony kockázattal bíró ügyfélnek tekintik és a 2005/60/EK irányelv értelmében egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások tárgyát képezik. Mindamellett a közösségei intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, beleértve az Európai Központi Bankot (EKB), egyike sem igényelhet közvetlenül az irányelv alapján egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárást a „belföldi hatóság” kategória vagy az EKB esetén a „hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató” kategória keretében. Úgy tűnik viszont, hogy e jogalanyok a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében nem jelentenek magas kockázatot, és ennélfogva alacsony kockázattal bíró ügyfélnek tekinthetők és – feltéve, hogy teljesülnek a megfelelő feltételek – egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárásban részesülhetnek.

(8)

Ezen túlmenően alkalmazhatónak kell lenni az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárásoknak a 2005/60/EK irányelv szerinti pénzügyi szolgáltató fogalma alá nem tartozó pénzügyi tevékenységeket folytató jogalanyok esetében, akik azonban az irányelvnek megfelelően a nemzeti jog hatálya alá tartoznak és az azonosságukat, illetve a megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, különösen a fokozott felügyeletet illetően megfelelnek az elegendő átláthatóság követelményének. Ide tartozhatnak az általános biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

(9)

Lehetőséget kell adni az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazására meghatározott körülmények esetén az olyan termékeknél és kapcsolódó ügyleteknél, ahol például az adott pénzügyi termék haszna rendszerint nem harmadik felek javára és csak hosszú távon realizálható, mint például bizonyos befektetési célú biztosítási kötvények vagy takarékszámlák, vagy ahol a pénzügyi termék tárgyi eszközök finanszírozására irányul: olyan lízing-megállapodás formájában, amelyben az alapul szolgáló eszköz jogcíme és a hasznok szedésének joga a lízingcégnél marad, vagy kisösszegű fogyasztói hitel formájában, feltéve, hogy az ügyleteket bankszámlákon bonyolítják és megfelelő küszöbérték alatt vannak. Az államilag ellenőrzött termékek, amelyek rendszerint egy meghatározott ügyféltípusra vonatkoznak, mint például a gyermekek javára szóló takarékszámlák, egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alá kerülnek, még az összes feltétel nem teljesülése esetén is. Állami ellenőrzés alatt a pénzügyi piacok szokásos felügyeletét meghaladó tevékenység értendő, és nem értelmezhető az állam által közvetlenül kibocsátott fedezett termékekre, például az államkötvényre.

(10)

A tagállamoknak az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazásának engedélyezése előtt értékelniük kell, hogy az érintett ügyfelek vagy termékek és kapcsolódó ügyletek a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentenek-e, különös figyelmet fordítva ezen ügyfelek valamennyi tevékenységére, illetve valamennyi olyan termék- vagy ügylettípusra, amelyek – természetüknél fogva – különösen alkalmasak arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljára felhasználják őket vagy visszaéljenek velük. Kockázati tényezőként és potenciálisan gyanúsnak kell különösen tekinteni az ügyfelek által tett valamennyi olyan kísérletet, ahol az alacsony kockázattal bíró termékek esetében megpróbálnak névtelenül vagy azonosságukat elrejtve fellépni.

(11)

A természetes vagy jogi személyek bizonyos körülmények között eseti vagy nagyon korlátozott alapon, egyéb nem pénzügyi tevékenységek kiegészítéseként folytathatnak pénzügyi tevékenységet, mint például a vendégeik számára valutaváltási szolgáltatást nyújtó szállodák. A 2005/60/EK irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára annak eldöntését, hogy az ilyen jellegű pénzügyi tevékenységek az irányelv hatálya alá tartoznak-e. A tevékenység eseti vagy nagyon korlátozott természetének értékelését az érintett vállalkozás ügyleteivel és árbevételével összefüggésben a mennyiségi küszöbértékre hivatkozva kell elvégezni. E küszöbértékeket az országok közötti különbségek figyelembe vétele érdekében nemzeti szinten, a pénzügyi tevékenység típusától függően kell meghatározni.

(12)

Ezen túlmenően pénzügyi tevékenységet eseti vagy nagyon korlátozott alapon folytató személy nem nyújthat a nyilvánosság számára teljes körű pénzügyi szolgáltatást, csak olyan szolgáltatásokat, amelyek fő üzleti tevékenysége teljesítményének javításához szükségesek. Amennyiben a 2005/60/EK irányelv hatálya alatti tevékenység a személy fő tevékenysége, nem nyújtható mentesség az eseti vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenységekre, kivéve az árukereskedőket illetően.

(13)

Néhány pénzügyi tevékenység, mint például a pénzváltás vagy készpénzátutalás, alkalmasabbak arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljára felhasználják őket vagy visszaéljenek velük. Ennélfogva szükséges annak biztosítása, hogy az ilyen vagy hasonló pénzügyi tevékenységek ne mentesüljenek a 2005/60/EK irányelv hatálya alól.

(14)

Rendelkezni kell arról, hogy a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti határozatokat szükség esetén a lehető leggyorsabban vissza lehessen vonni.

(15)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a mentességről szóló határozatokkal nem élnek vissza a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljaiból. Különösen azon esetekben kell elkerülniük a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti határozatok elfogadását, amikor a nemzeti hatóságok az üzleti kapcsolat figyelemmel kísérését biztosító (monitoring) vagy végrehajtó tevékenysége több tagállam közötti hatásköri átfedés eredményeként különleges nehézségeket okoz, mint például a pénzügyi szolgáltatások nyújtása a különböző tagállamokban lévő kikötők közötti szállítási szolgáltatást biztosító hajók fedélzetén.

(16)

Ezen irányelv alkalmazása nem sérti a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet (2) és az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet (3) alkalmazását.

(17)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ezen irányelv a 2005/60/EK irányelvhez végrehajtási intézkedéseket állapít meg az alábbiakat illetően:

1.

a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdésében meghatározott politikai közszereplők kategóriájának technikai szempontjai;

2.

a fenti irányelv 11. cikkének (2) és (5) bekezdésében említettek értelmében technikai követelmények annak értékeléséhez, hogy az adott eset mennyiben jár alacsony kockázattal a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően;

3.

technikai követelmények annak értékeléséhez, hogy a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerint igazolt-e, hogy a pénzügyi tevékenységgel alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon foglalkozó természetes vagy jogi személyekre nem alkalmazzák a fenti irányelvet.

2. cikk

Politikai közszereplők

(1)   A 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában „természetes személyek, akik fontos közfeladatokat látnak vagy láttak el” a következő személyek:

a)

államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy államtitkárok;

b)

országgyűlési képviselők;

c)

a legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok és magas rangú bírói testületek tagjai, akik döntései ellen – kivételes körülményektől eltekintve – rendszerint nem lehet fellebbezni;

d)

a számvevőszékek és a központi bankok igazgatósági tagjai;

e)

nagykövetek, ügyvivők és a fegyveres erők magas rangú tisztviselői;

f)

állami vállalkozások ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagjai.

Az első albekezdése a)–f) pontjában megszabott kategóriák nem érvényesek a középvezetőkre vagy a beosztottakra.

Az első albekezdés a)–e) pontjában meghatározott kategóriák adott esetben közösségi vagy nemzetközi szintű pozíciókra is kiterjednek.

(2)   A 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában „közvetlen hozzátartozóinak” számít:

a)

a házastárs;

b)

a nemzeti jogszabály alapján a házastárssal egyenrangú élettárs;

c)

a gyermekek és azok házastársai vagy élettársai;

d)

a szülők.

(3)   A 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában „közeli kapcsolatban álló személynek” számítanak az alábbi személyek:

a)

bármely természetes személy, aki az (1) bekezdésben említett személlyel közösen jogalanyok és társulás jellegű jogi megállapodások tényleges tulajdonosaként ismert vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b)

bármely természetes személy, aki egyedüli tényleges tulajdonosa egy jogalanynak vagy társulás jellegű jogi megállapodásnak, amelyről tudott, hogy gyakorlatilag az (1) bekezdésben említett személy javára hozták létre.

(4)   A fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések – kockázatérzékenységi alapon – történő alkalmazásának sérelme nélkül amennyiben a személy legalább egy éve felhagyott az e cikk (1) bekezdése szerinti fontos közfeladatok ellátásával, a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények és személyek nem kötelesek őt a továbbiakban politikai közszereplőnek tekinteni.

3. cikk

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

(1)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában és e cikk (4) bekezdésének fenntartásával azokat az ügyfeleket, amelyek hatóságok vagy állami szervek és az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik, a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek tekinthetik:

a)

az ügyfél közfeladatokat lát el az Európai Unióról szóló szerződés, a Közösségekről szóló szerződések vagy a Közösségek másodlagos joga értelmében;

b)

az ügyfél azonossága nyilvánosan hozzáférhető, átlátható és bizonyos;

c)

az ügyfél tevékenységei, valamint számviteli gyakorlatai átláthatók;

d)

vagy elszámoltatható az ügyfél a közösségi intézmények, illetve egy tagállam hatóságai felé, vagy olyan egyéb megfelelő ellenőrzési és kiegyensúlyozó eljárások léteznek, amelyek biztosítják az ügyfél tevékenységének ellenőrzését.

(2)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában és e cikk (4) bekezdésének fenntartásával azokat az ügyfeleket, amelyek nem minősülnek hatóságnak vagy állami szervnek azonban az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik, a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek tekinthetik:

a)

az ügyfél olyan jogi személy, aki olyan pénzügyi tevékenységeket folytat, amelyek nem esnek a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének hatálya alá, viszont a fenti irányelv 4. cikke szerint a nemzeti jogban kiterjesztették rájuk a fenti irányelvből eredő kötelezettségeket;

b)

az ügyfél azonossága nyilvánosan hozzáférhető, átlátható és bizonyos;

c)

az ügyfélnek a pénzügyi tevékenységek vállalásához kötelező engedélyre van szüksége a nemzeti jogszabályok szerint, ami elutasítható, amennyiben az illetékes hatóságok nem győződtek meg arról, hogy az ilyen jogalany üzleti tevékenységét ténylegesen vezető vagy a jövőben vezetővé váló személyek vagy a tényleges tulajdonos alkalmas és megfelelő személyek;

d)

az ügyfél a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóságok felügyeletének tárgyát képezi az említett irányelvet átültető nemzeti jogszabályoknak és adott esetben a nemzeti jogszabályok értelmében további kötelezettségeknek való megfelelést illetően;

e)

az ügyfél részéről az a) pont szerinti kötelezettségeknek való meg nem felelés hatékony, arányos és visszatartó szankciókat von maga után, beleértve a megfelelő igazgatási intézkedések meghozásának vagy igazgatási szankciók alkalmazásának lehetőségét.

Az első albekezdés a) pontjában említett jogi személy fogalma abban az esetben foglalja magában a leányvállalatokat, amennyiben azokra is kiterjesztették a 2005/60/EK irányelvben rögzített feltételeket.

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában az ügyfél tevékenységét az illetékes hatóságok felügyelik. Ezen összefüggésben felügyelet alatt a legnagyobb felügyeleti hatáskörrel bíró felügyeleti tevékenységtípus értendő, beleértve a helyszíni ellenőrzés végrehajtásának lehetőségét. Az ilyen vizsgálatok magukban kell, hogy foglalják a stratégiák, eljárások, könyvek és nyilvántartások áttekintését, továbbá a szúrópróbára is ki kell terjedniük.

(3)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 11. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában és e cikk (4) bekezdésének fenntartásával lehetővé tehetik az irányelv hatálya alá tartózó intézmények és személyek számára, hogy az alábbi feltételek mindegyikét teljesítő termékeket és az ilyen termékekre vonatkozó ügyleteket a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek tekintsenek:

a)

a terméket írásba foglalt szerződés alapján állítják elő;

b)

a vonatkozó ügyleteket az ügyfélnek a 2005/60/EK irányelv hatálya alá tartozó hitelintézetnél vagy az irányelvben meghatározottaknak megfelelő feltételeket kiszabó harmadik országban lévő hitelintézetnél vezetett számláján keresztül hajtják végre;

c)

az érintett termék vagy arra vonatkozó ügylet névre szóló és természeténél fogva lehetővé teszi a 2005/60/EK irányelv 7. cikkének c) pontja kellő időben történő alkalmazását;

d)

előre meghatározott korlátot szabtak meg a termék maximális értékösszegét illetően;

e)

az érintett termékből vagy arra vonatkozó ügyletből nem származhat előny harmadik fél javára, kivéve halálozás, rokkantság, előre meghatározott előrehaladott kor elérése vagy hasonlók események alkalmával;

f)

az érintett termékek vagy arra vonatkozó ügyletek lehetővé teszik az eszközök pénzügyi eszközökbe vagy követelésekbe történő befektetését, beleértve a biztosításokat vagy egyéb feltételes követeléseket:

i.

az érintett termékből vagy arra vonatkozó ügyletből eredő haszon csak hosszútávon realizálható;

ii.

az érintett termék vagy arra vonatkozó ügylet nem használható fel biztosítékként;

iii.

a szerződéses kapcsolat tartama alatt nem kerül sor gyorsított kifizetésre, a joglemondási záradék alkalmazására vagy lejárat előtti visszaváltásra.

Az első albekezdés d) pontjának alkalmazásában a 2005/60/EK irányelv 11. cikke (5) bekezdésének a) pontjában megszabott küszöbértékek hasonló jellegű biztosítási kötvények vagy megtakarítási termékek esetén alkalmazandók. A következő albekezdése sérelme nélkül a többi termék esetében a maximális összeg 15 000 EUR. A tagállamok azon termékek esetében alkalmazhatnak eltérést e küszöbértéktől, amelyek tárgyi eszközök finanszírozásához kötődnek, továbbá az eszköz jogcíme és haszna nem illeti meg az ügyfelet a szerződéses kapcsolat végéig, feltéve, hogy a tagállamok által az e típusú termékeket érintő ügyletekhez meghatározott küszöbértékek, függetlenül attól, hogy az ügyletet egyetlen műveletben vagy több – látszólag egymáshoz kapcsolódó – műveletben hajtják végre, éves szinten nem haladják meg a 15 000 EUR-t.

A tagállamok eltérést alkalmazhatnak az első albekezdés e) és f) pontjától azon termékek esetében, amelyek sajátosságait közérdekű okból az illetékes nemzeti hatóságok határozzák meg, amelyeket közvetlen támogatás, vagy adókedvezmény formájában az állam meghatározott kedvezményben részesít, továbbá amelyek használatát e hatóságok ellenőrzik, feltéve, hogy a termékből eredő haszon csak hosszú távon realizálható, és hogy az első albekezdés d) pontjának alkalmazásában meghatározott küszöbérték kellően alacsony. Szükség esetén ezt a maximális összeget éves szinten is meg lehet határozni.

(4)   Annak értékelése során, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésben említett ügyfelek, illetve termékek és ügyletek alacsony kockázattal járnak-e a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően, a tagállamok kötelesek különös figyelmet fordítani ezen ügyfelek valamennyi tevékenységére, illetve valamennyi olyan termék- vagy ügylettípusra, amelyek – természetüknél fogva – különösen alkalmasak arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljából felhasználják őket vagy visszaéljenek velük.

A tagállamok nem tekinthetik úgy, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésben említett ügyfelek, illetve termékek és ügyletek alacsony kockázattal járnak a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően, amennyiben olyan információ áll rendelkezésre, amely arra enged következetni, hogy nem alacsony a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának kockázata.

4. cikk

Alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység

(1)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában és e cikk (2) bekezdésének fenntartásával a pénzügyi tevékenységet folytató és az alábbi feltételek mindegyikét teljesítő természetes és jogi személyeket ezen irányelv 3. cikkének (1) vagy (2) bekezdése hatálya alá nem tartozónak tekinthetik:

a)

a pénzügyi tevékenység abszolút értékben korlátozott;

b)

a pénzügyi tevékenység ügyletenkénti alapon korlátozott;

c)

a pénzügyi tevékenység nem képez főtevékenységet;

d)

a pénzügyi tevékenység kiegészíti a főtevékenységet és közvetlenül kapcsolódik hozzá;

e)

a 2005/60/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése 3. pontjának e) alpontjában említett tevékenységek kivételével a főtevékenység nem tartozik az ezen irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett tevékenységek közé;

f)

a pénzügyi szolgáltatást csak a főtevékenység ügyfeleinek nyújtják és nem a nyilvánosságnak.

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a pénzügyi tevékenység teljes árbevétele nem haladhat meg egy megfelelően alacsony küszöbértéket. E küszöbértéket a pénzügyi tevékenység típusától függően nemzeti szinten határozzák meg.

A tagállamok az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában ügyfelenként és egyedi ügyletenként maximális küszöbértéket alkalmaznak, függetlenül attól, hogy az ügyletet egyetlen műveletben vagy több – látszólag egymáshoz kapcsolódó – műveletben hajtják végre. E küszöbértéket a pénzügyi tevékenység típusától függően nemzeti szinten határozzák meg, mely elégségesen alacsony annak biztosítása érdekében, hogy a kérdéses ügylettípusok gyakorlati szempontból megvalósíthatatlan és hatástalan módszert jelentsenek a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében, továbbá nem haladja meg az 1 000 EUR-t.

A tagállamok az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában kötelesek előírni, hogy a pénzügyi tevékenység árbevétele nem haladhatja meg az érintett természetes vagy jogi személy teljes árbevételének 5 %-át.

(2)   A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása kockázatának a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában történő értékelése során a tagállamok különös figyelmet fordítanak valamennyi olyan pénzügyi tevékenységre, amely – természeténél fogva – különösen alkalmas arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljából felhasználják vagy visszaéljenek vele.

A tagállamok nem tekinthetik úgy, hogy az (1) bekezdésben említett pénzügyi tevékenységek alacsony kockázattal járnak a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően, amennyiben olyan információ áll rendelkezésre, amely arra enged következetni, hogy nem alacsony a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illető kockázat.

(3)   A 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti valamennyi határozatnak indokolást kell tartalmaznia. A tagállamoknak rendelkezniük kell e határozat visszavonásának lehetőségéről, amennyiben megváltoznának a körülmények.

(4)   A tagállamok kockázatalapúan figyelemmel kísérik vagy minden egyéb megfelelő intézkedést meghoznak annak biztosításához, hogy a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése által nyújtott mentességgel nem élnek vissza pénzmosást és terrorizmus finanszírozást esetlegesen elkövetők.

5. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. december 15-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük, amikor hivatalosan kihirdetik őket. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

(2)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb a 2006/379/EK határozattal (HL L 144., 2006.5.31., 21. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 674/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 58. o.) módosított rendelet.


Top