EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 303, 13. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 303E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
13. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Evropský parlament

 

Pondělí, 3. července 2006

2006/C 303E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Prohlášení předsednictva

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Členství ve výborech a delegacích

Složení Parlamentu (pozorovatelé)

Ověření pověřovacích listin

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předložení dokumentů

Texty smluv dodané Radou

Převody prostředků

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Krize společnosti Equitable Life (rozprava)

Konsolidace v odvětví finančních služeb – Vývojové trendy v oblasti fúzí a akvizic evropských burz (rozprava)

Kabotáž a trampová doprava * (rozprava)

Informace o plátci podávané v souvislosti s převodem finančních prostředků ***I (rozprava)

Nejnovější vývoj v právu společností a jeho výhledy (rozprava)

Omezování dopadu letectví na změnu klimatu (rozprava)

Použití ustanovení Aarhuské úmluvy na orgány a subjekty Společenství ***III (rozprava)

Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory ***III (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

13

 

Úterý, 4. července 2006

2006/C 303E/02

ZÁPIS

15

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

70. výročí státního převratu generála Franca ve Španělsku – (Prohlášení předsedy Evropského parlamentu a předsedů politických skupin)

FEDER, FSE, Fond soudržnosti (obecná ustanovení) *** – Zřízení Fondu soudržnosti *** – Evropský sociální fond ***II – Evropský fond pro regionální rozvoj ***II – Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) ***II (rozprava)

Hlasování

Žádost o konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem: Účinek a následky strukturálních politik na soudržnost Evropské unie (článek 117 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci s Výborem regionů: Účinek a následky strukturálních politik na soudržnost Evropské unie (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)

Nadnárodní organizovaný zločin: Protokol proti nelegálnímu dopravování migrantů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Nadnárodní organizovaný zločin: Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Použití ustanovení Aarhuské úmluvy na orgány a subjekty Společenství ***III (hlasování)

Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory ***III (hlasování)

Evropský sociální fond ***II (hlasování)

Evropský fond pro regionální rozvoj ***II (hlasování)

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) ***II (hlasování)

Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I (hlasování)

FEDER, FSE, Fond soudržnosti (obecná ustanovení) *** (hlasování)

Zřízení Fondu soudržnosti *** (hlasování)

Kabotáž a trampová doprava * (hlasování)

Systém vlastních zdrojů ES * (hlasování)

Krize společnosti Equitable Life (hlasování)

Konsolidace v odvětví finančních služeb (hlasování)

Nejnovější vývoj v právu společností a jeho výhledy (hlasování)

Omezování dopadu letectví na změnu klimatu (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Ekonomické a sociální dopady restrukturalizace podniků v Evropě (rozprava)

Investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti (rozprava)

Zpracovatelský průmysl EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Zpracovatelský průmysl EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice (pokračování rozpravy)

Technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby ***II (rozprava)

Civilní letectví (harmonizace technických požadavků a správních postupů) ***II (rozprava)

Přeprava radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva * (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

31

PŘÍLOHA I

33

PŘÍLOHA II

43

PŘIJATÉ TEXTY

64

P6_TA(2006)0281
Nadnárodní organizovaný zločin: Protokol proti nelegálnímu dopravování migrantů *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o pozměněném návrhu k rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu proti nelegálnímu dopravování migrantů po zemi, na moři a vzduchem, kterým se doplňuje Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0129/2006 – 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Nadnárodní organizovaný zločin: Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o pozměněném návrhu k rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, kterým se doplňuje Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0130/2006 – 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Použití ustanovení Aarhuské úmluvy na orgány a subjekty Společenství ***III
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty ES, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3614/1/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory ***III
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3615/4/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Evropský sociální fond ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (9060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Evropský fond regionálního rozvoje ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje a zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (9059/4/2006 – C6-0187/2006 – 2004/0167 (COD))

67

P6_TA(2006)0287
Evropské sdružení pro územní spolupráci (ESÚS) ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském sdružení pro územní spolupráci (ESÚS) (9062/2/2006 – C6-0189/2006 – 2004/0168 (COD))

68

P6_TA(2006)0288
Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (KOM(2005)0305 – C6-0232/2005 – 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech

69

PŘÍLOHA
ŽÁDOST O DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

75

P6_TA(2006)0289
EFRR, ESF, Fond soudržnosti (obecná ustanovení) ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Rady o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (9077/2006 – C6-0192/2006 – 2004/0163(AVC))

100

PRILOHA
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A KOMISE

101

P6_TA(2006)0290
Zřízení Fondu soudržnosti ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 (9078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Kabotáž a trampová doprava *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě, a mění nařízení (ES) č. 1/2003, pokud jde o rozšíření jeho rozsahu působnosti na kabotáž a trampovou dopravu (KOM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
Systém vlastních zdrojů *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Krize společnosti „Equitable Life“
Usnesení Evropského parlamentu o krizi společnosti „Equitable Life“ (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Konsolidace v odvětví finančních služeb
Usnesení Evropského parlamentu o další konsolidaci v odvětví finančních služeb (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Vývoj a vyhlídky v oblasti práva společností
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o nedávném vývoji a vyhlídkách v oblasti práva společností (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Omezování dopadu letectví na změnu klimatu
Usnesení Evropského parlamentu o omezování dopadu letectví na změnu klimatu (2005/2249(INI))

119

 

Středa, 5. července 2006

2006/C 303E/03

ZÁPIS

124

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Představení programu finského předsednictví (rozprava)

Situace v Palestině (rozprava)

Hlasování

Posílení přeshraniční policejní spolupráce při mezinárodních událostech v Evropské unii * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby ***II (hlasování)

Civilní letectví (harmonizace technických požadavků a správních postupů) ***II (hlasování)

Přeprava radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva * (hlasování)

Investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti (hlasování)

Zpracovatelský průmysl EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice (hlasování)

Přivítání

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Ochrana a zachování církevního dědictví v severní části Kypru (písemné prohlášení)

Mezinárodní adopce v Rumunsku (písemné prohlášení)

Domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (rozprava)

Zachycování údajů o bankovních převodech systému SWIFT tajnými americkými službami (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Vízová politika s ohledem na země západního Balkánu – Zjednodušení formalit pro obdržení víz pro země západního Balkánu (rozprava)

Výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Interinstitucionální dohoda) – Prováděcí pravomoci svěřené Komisi (změny) (rozprava)

Postup vzájemné výměny informací v oblasti azylu a přistěhovalectví * – Integrace přistěhovalců v Evropské unii – Přistěhovalecká politika Evropské unie

AIDS: čas jednat! (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

134

PŘÍLOHA I

136

PŘÍLOHA II

143

PŘIJATÉ TEXTY

155

P6_TA(2006)0297
Posílení přeshraniční policejní spolupráce při mezinárodních událostech v Evropské unii *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Nizozemského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení přeshraniční policejní spolupráce při událostech, jichž se účastní velký počet lidí z více členských států a během nichž je policejní dohled zaměřen zejména na udržování veřejného pořádku a bezpečnosti a na prevenci trestné činnosti a boj proti ní (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804 (CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. července 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/…/ES kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS

158

PŘÍLOHA I
SEZNAM VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST SPOLEČENSTVÍ, ZEMĚPISNĚ ROZDĚLENÝCH DO ZÓN 1, 2, 3 A 4

168

PŘÍLOHA II
MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH ZÓN 1, 2, 3 A 4

189

PŘÍLOHA III
OBLASTI, V NICHŽ LZE STANOVIT DODATEČNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNÁCH 1 A 2

353

PŘÍLOHA IV
OBLASTI, V NICHŽ LZE SNÍŽIT TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNÁCH 3 A 4

354

PŘÍLOHA V
VZORY OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY

355

PŘÍLOHA VI
VZOR PLAVEBNÍHO REJSTŘÍKU OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY

372

PŘÍLOHA VII
KLASIFIKAČNÍ SPOLEČNOSTI

375

PŘÍLOHA VIII
PRAVIDLA PRO POSTUP PROVÁDĚNÍ KONTROL

377

PŘÍLOHA IX
POŽADAVKY NA SIGNÁLNÍ SVĚTLA, RADAROVÁ ZAŘÍZENÍ A UKAZATELE RYCHLOSTI OTÁČENÍ

378

P6_TA(2006)0299
Civilní letectví (harmonizace technických požadavků a správních postupů) ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. července 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

438

PŘÍLOHA

445

P6_TA(2006)0300
Radioaktivní odpad a vyhořelé jaderné palivo *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Rady o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a o její kontrole (KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti
Usnesení Evropského parlamentu o provádění lisabonského programu Společenství: Více výzkumu a inovací – investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti: společný přístup (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
Zpracovatelský průmysl EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice
Usnesení Evropského parlamentu o politickém rámci k posílení zpracovatelského průmyslu EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice (2006/2003(INI))

646

 

Čtvrtek, 6. července 2006

2006/C 303E/04

ZÁPIS

651

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Rozvoj a migrace (rozprava)

Spravedlivý obchod a rozvoj (rozprava)

Konečné výsledky dubnových ženevských schůzek WTO a výhledy do budoucna (rozprava)

Hlasování

Zjednodušení DPH a boj proti daňovým únikům * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Partnerství EU/Karibik pro růst, stabilitu a rozvoj mezi EU a Karibikem (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Ochrana evropských zaměstnanců ve zdravotnictví před krví přenosnými nákazami způsobenými poraněním o jehlu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Evropský nástroj sousedství a partnerství ***I (hlasování)

Nástroj stability * **I (hlasování)

Nástroj předvstupní pomoci * (hlasování)

Výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Interinstitucionální dohoda)

Prováděcí pravomoci svěřené Komisi (změny) * (hlasování)

Informace o plátci podávané v souvislosti s převodem finančních prostředků ***I (hlasování)

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství * (závěrečné hlasování)

Postup vzájemné výměny informací v oblasti azylu a přistěhovalectví * (hlasování)

Změna Protokolu o výsadách a imunitách (hlasování)

Ekonomické a sociální dopady restrukturalizace podniků v Evropě (hlasování)

Domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (hlasování)

Zachycování údajů o bankovních převodech systému SWIFT tajnými americkými službami (hlasování)

Integrace přistěhovalců v Evropské unii (hlasování)

Rozvoj a migrace (hlasování)

Spravedlivý obchod a rozvoj (hlasování)

AIDS: čas jednat! (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Sdělení společných postojů Rady

Konečné výsledky dubnových ženevských schůzek WTO a výhledy do budoucna (pokračování rozpravy)

Uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (označování původu výrobků) (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Somálsko

Mauritánie

Svoboda projevu na internetu

Hlasování

Somálsko (hlasování)

Mauritánie (hlasování)

Svoboda projevu na internetu (hlasování)

Uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (označování původu výrobků) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Členství ve výborech a delegacích

Žádost o zbavení parlamentní imunity

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

669

PŘÍLOHA I

671

PŘÍLOHA II

690

PŘIJATÉ TEXTY

747

P6_TA(2006)0303
Zjednodušení DPH a boj proti daňovým únikům *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o některá opatření, která mají zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a kterou se zrušují některá rozhodnutí o přiznání odchylek (KOM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
Partnerství EU/Karibik pro růst, stabilitu a rozvoj
Usnesení Evropského parlamentu o partnerství pro růst, stabilitu a rozvoj mezi EU a Karibikem (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Ochrana zaměstnanců ve zdravotnictví Evropské unie před krví přenosnými nákazami způsobenými poraněním o jehlu
Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o ochraně zaměstnanců ve zdravotnictví Evropské unie před krví přenosnými nákazami způsobenými poraněním o jehlu (2006/2015(INI))

754

PŘÍLOHA
PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU VYŽÁDANÉHO NÁVRHU

756

P6_TA(2006)0306
Evropský nástroj sousedství a partnerství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních o zřízení Evropského nástroje sousedství a partnerství (KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství

761

PŘÍLOHA
PARTNERSKÉ ZEMĚ PODLE ČLÁNKU 1

779

P6_TA(2006)0307
Nástroj stability ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Nástroje stability (KOM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006 o zřízení nástroje stability

781

PŘÍLOHA
NÁSTROJ STABILITY

797

P6_TA(2006)0308
Nástroj předvstupní pomoci (NPP) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (KOM(2004)0627 – C6-0047/2005 – 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Interinstitucionální dohoda)
Rozhodnutí Evropského parlamentu o uzavření interinstitucionální dohody v podobě společného prohlášení o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (nový regulační postup s přezkumem) (10125/2006 – C6-0208/2006 – 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Prováděcí pravomoci svěřené Komisi *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10126/1/2006 – C6-0190/2006 – 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Informace o plátci podávané v souvislosti s převodem finančních prostředků ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních prostředků (KOM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006 o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních prostředků

811

P6_TA(2006)0312
Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evroských společenství *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Postup vzájemné výměny informací v oblasti azylu a přistěhovalectví *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení vzájemné výměny informací o opatřeních členských států v oblasti azylu a přistěhovalectví (KOM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Změna protokolu o výsadách a imunitách
Usnesení Evropského parlamentu ke změně Protokolu o výsadách a imunitách

830

P6_TA(2006)0315
Hospodářské a sociální důsledky restruktualizace společností v Evropě
Usnesení Evropského parlamentu o hospodářských a sociálních důsledcích restrukturalizace společností v Evropě

831

P6_TA(2006)0316
Domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
Usnesení Evropského parlamentu o domnělém využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů, podle průběžného výsledku práce dočasného výboru (2006/2027 (INI))

833

P6_TA(2006)0317
Zachycování údajů o bankovních převodech ze systému SWIFT tajnými službami USA
Usnesení Evropského parlamentu o zachycování údajů o bankovních převodech ze systému SWIFT tajnými službami USA

843

P6_TA(2006)0318
Integrace přistěhovalců v Evropské unii
Usnesení Evropského parlamentu o strategiích a prostředcích pro integraci přistěhovalců v Evropské unii (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Rozvoj a migrace
Usnesení Evropského parlamentu o vzájemných souvislostech rozvoje a migrace (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Spravedlivý obchod a rozvoj
Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS: Čas jednat
Usnesení Evropského parlamentu o HIV/AIDS: Čas jednat

871

P6_TA(2006)0322
Somálsko
Usnesení Evropského parlamentu o Somálsku

874

P6_TA(2006)0323
Mauritánie
Usnesení Evropského parlamentu o Mauritánii

876

P6_TA(2006)0324
Svoboda projevu na internetu
Usnesení Evropského parlamentu o svobodě projevu na internetu

879

P6_TA(2006)0325
Označování původu zboží
Usnesení Evropského parlamentu o označování původu zboží

881


 

2006/C 303E/05

s19


CS

 

Top