EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 303, 13 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 303E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
13 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Europees Parlement

 

Maandag, 3 juli 2006

2006/C 303E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

1

Hervatting van de zitting

1

Verklaring van de Voorzitter

1

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

1

Samenstelling commissies en delegaties

2

Samenstelling van het Parlement (waarnemers)

2

Onderzoek geloofsbrieven

2

Ondertekening van krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

2

Ingekomen stukken

3

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

8

Kredietoverschrijvingen

8

Regeling van de werkzaamheden

8

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

9

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society (debat)

9

Consolidatie in de financiële dienstensector — Ontwikkelingen inzake fusies en overnames op Europese beurzen (debat)

9

Cabotage en wilde vaart * (debat)

10

Bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler ***I (debat)

10

Recente ontwikkelingen en vooruitzichten op het gebied van het vennootschapsrecht (debat)

10

Terugdringing van het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering (debat)

11

Toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus op de communautaire instellingen en organen ***III (debat)

11

Batterijen en accu's, alsook afvalbatterijen en -accu's ***III (debat)

12

Agenda van de volgende vergadering

12

Sluiting van de vergadering

12

PRESENTIELIJST

13

 

Dinsdag, 4 juli 2006

2006/C 303E/2

NOTULEN

15

VERLOOP VAN DE VERGADERING

15

Opening van de vergadering

15

Ingekomen stukken

15

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

16

70 jaar na de staatsgreep van generaal Franco in Spanje — (Verklaringen van de Voorzitter en van de fracties)

17

EFRO, ESF, Cohesiefonds (algemene bepalingen) *** — Cohesiefonds *** — Europees Sociaal Fonds ***II — Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***II — Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) ***II (debat)

18

Stemmingen

19

Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité: Impact en gevolgen van het structureel beleid inzake de cohesie van de Europese Unie (artikel 117 van het Reglement) (stemming)

19

Verzoek om raadpleging van het Comité van de regio's: Impact en gevolgen van het structureel beleid inzake de cohesie van de Europese Unie (artikel 118 van het Reglement) (stemming)

19

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (smokkel van migranten) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

20

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (mensenhandel) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

20

Toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus op de communautaire instellingen en organen ***III (stemming)

20

Batterijen en accu's, alsook afvalbatterijen en -accu's ***III (stemming)

21

Europees Sociaal Fonds ***II (stemming)

21

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***II (stemming)

21

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) ***II (stemming)

21

Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***I (stemming)

22

EFRO, ESF, Cohesiefonds (algemene bepalingen) *** (stemming)

22

Cohesiefonds *** (stemming)

22

Cabotage en wilde vaart * (stemming)

22

Stelsel van eigen middelen van de EG * (stemming)

23

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society (stemming)

23

Consolidatie in de financiële dienstensector (stemming)

23

Recente ontwikkelingen en vooruitzichten op het gebied van het vennootschapsrecht (stemming)

24

Terugdringing van het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering (stemming)

24

Stemverklaringen

24

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

25

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

25

Economische en sociale gevolgen van de herstructurering van ondernemingen in Europa (debat)

26

Meer onderzoek en innovatie — Investeren voor groei en werkgelegenheid (debat)

26

Versterking van de EU-industrie: naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid (debat)

27

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

27

Versterking van de EU-industrie: naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid (voortzetting van het debat)

29

Technische voorschriften voor binnenschepen ***II (debat)

29

Burgerluchtvaart (harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures) ***II (debat)

29

Overbrenging van radioactieve afvalstoffen en verbruikte splijtstof * (debat)

30

Agenda van de volgende vergadering

30

Sluiting van de vergadering

30

PRESENTIELIJST

31

BIJLAGE I

33

BIJLAGE II

43

AANGENOMEN TEKSTEN

64

P6_TA(2006)0281
Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (smokkel van migranten) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gewijzigde voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, gehecht aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (mensenhandel) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gewijzigde voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, inzonderheid handel in vrouwen en kinderen, gehecht aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus op de communautaire instellingen en organen ***III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en -accu's ***III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Europees Sociaal Fonds ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 juli 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

69

BIJLAGE
AANVRAAG OM BETEKENING OF KENNISGEVING VAN STUKKEN

75

P6_TA(2006)0289
EFRO, ESF, Cohesiefonds (algemene bepalingen) ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

100

BIJLAGE
VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE COMMISSIE

101

P6_TA(2006)0290
Cohesiefonds ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Cabotage en wilde vaart *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1/2003 inzake de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze verordening tot cabotage en internationale wilde vaart (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
Stelsel van eigen middelen van de EG *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Crisis bij de Equitable Life Assurance Society
Resolutie van het Europees Parlement over de crisis bij de Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Consolidatie in de financiële dienstensector
Resolutie van het Europees Parlement over de voortschrijdende consolidatie in de financiële dienstensector (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Recente ontwikkelingen en vooruitzichten in het vennootschapsrecht
Resolutie van het Europees Parlement over recente ontwikkelingen en vooruitzichten op het gebied van het vennootschapsrecht (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Terugdringing van het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering
Resolutie van het Europees Parlement over de terugdringing van het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering (2005/2249(INI))

119

 

Woensdag, 5 juli 2006

2006/C 303E/3

NOTULEN

124

VERLOOP VAN DE VERGADERING

124

Opening van de vergadering

124

Presentatie van het programma van het Finse voorzitterschap (debat)

124

Situatie in Palestina (debat)

124

Stemmingen

125

Versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking bij internationale gebeurtenissen in de Europese Unie * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

125

Technische voorschriften voor binnenschepen ***II (stemming)

125

Burgerluchtvaart (harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures) ***II (stemming)

126

Overbrenging van radioactieve afvalstoffen en verbruikte splijtstof * (stemming)

126

Meer onderzoek en innovatie — Investeren voor groei en werkgelegenheid (stemming)

126

Versterking van de EU-industrie: naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid (stemming)

127

Welkomstwoord

127

Stemverklaringen

127

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

127

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

128

Bescherming en instandhouding van het godsdienstige erfgoed op het noordelijk deel van Cyprus (schriftelijke verklaring)

128

Interlandelijke adoptie in Roemenië (schriftelijke verklaring)

128

Verondersteld gebruik van Europese landen voor gevangenenvervoer en wederrechtelijke gevangenhouding door de CIA (debat)

128

Het onderscheppen van gegevens van bankoverschrijvingen uit het SWIFT-systeem door de Amerikaanse geheime diensten (debat)

129

Vragenuur (vragen aan de Raad)

130

Visumbeleid ten aanzien van de landen van de Westelijke Balkan — Versoepeling van de afgifte van visa voor de landen van de Westelijke Balkan (debat)

131

Uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (Interinstitutioneel Akkoord) — Uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (voorwaarden) (debat)

131

Procedure voor wederzijdse informatie over maatregelen van lidstaten op het gebied van asiel en immigratie * — Integratie van immigranten in de Europese Unie — Immigratiebeleid van de Europese Unie

132

AIDS, het wordt tijd om te handelen (debat)

132

Agenda van de volgende vergadering

133

Sluiting van de vergadering

133

PRESENTIELIJST

134

BIJLAGE I

136

BIJLAGE II

143

AANGENOMEN TEKSTEN

155

P6_TA(2006)0297
Versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad betreffende de versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking bij gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen uit meerdere lidstaten zich verzamelen en het politieoptreden primair is gericht op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Technische voorschriften voor binnenschepen ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 5 juli 2006, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2006/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG

158

BIJLAGE I
LIJST VAN BINNENWATEREN IN DE GEMEENSCHAP, GEOGRAFISCH ONDERVERDEELD IN DE ZONES 1, 2, 3 EN 4

168

BIJLAGE II
MINIMALE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR VAARTUIGEN DIE DE WATERWEGEN VAN DE ZONES 1, 2, 3 EN 4 BEVAREN

189

BIJLAGE III
GEBIEDEN WAAROP AANVULLENDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR VAARTUIGEN OP BINNENWATEREN VAN DE ZONES 1 EN 2 MOGELIJK ZIJN

353

BIJLAGE IV
GEBIEDEN WAAROP BEPERKTE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR SCHEPEN OP DE BINNENWATEREN VAN DE ZONES 3 EN 4 MOGELIJK ZIJN

354

BIJLAGE V
MODEL VAN HET COMMUNAUTAIRE BINNENVAARTCERTIFICAAT

355

BIJLAGE VI
MODELREGISTER VAN COMMUNAUTAIRE BINNENVAARTCERTIFICATEN

372

BIJLAGE VII
CLASSIFICATIEBUREAUS

375

BIJLAGE VIII
PROCEDUREVOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING VAN ONDERZOEKEN

377

BIJLAGE IX
VEREISTEN VOOR NAVIGATIELANTAARNS, RADARINSTALLATIES EN BOCHTAANWIJZERS

378

P6_TA(2006)0299
Burgerluchtvaart (harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures) ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 5 juli 2006, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr …/2006 van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart

438

BIJLAGE

445

P6_TA(2006)0300
Overbrenging van radioactieve afvalstoffen en verbruikte splijtstof *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en verbruikte splijtstof (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Meer onderzoek en innovatie — Investeren voor groei en werkgelegenheid
Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoering van het communautair Lissabon-programma: Meer onderzoek en innovatie — Investeren voor groei en werkgelegenheid: een gemeenschappelijke aanpak (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
Versterking van de EU-industrie: naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid
Resolutie van het Europees Parlement over een beleidskader ter versterking van de EU-industrie — Naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid (2006/2003(INI))

646

 

Donderdag, 6 juli 2006

2006/C 303E/4

NOTULEN

651

VERLOOP VAN DE VERGADERING

651

Opening van de vergadering

651

Ingekomen stukken

651

Migratie en ontwikkeling (debat)

653

Eerlijke handel en ontwikkeling (debat)

653

Resultaten van de WTO-bijeenkomsten van eind april in Genève en vooruitzichten (debat)

653

Stemmingen

653

BTW-heffing en bestrijding van belastingfraude en -ontwijking * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

654

EU-Caribisch partnerschap voor groei, stabiliteit en ontwikkeling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

654

Bescherming van werknemers in de gezondheidszorg tegen infecties die via het bloed worden overgedragen na verwondingen met naalden (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

654

Europees nabuurschaps — en partnerschapsinstrument ***I (stemming)

654

Stabiliteitsinstrument ***I (stemming)

655

Instrument voor pretoetredingssteun * (stemming)

655

Uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (Interinstitutioneel Akkoord)

656

Uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (voorwaarden) * (stemming)

656

Bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler ***I (stemming)

656

Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen * (eindstemming)

656

Procedure voor wederzijdse informatie over maatregelen van lidstaten op het gebied van asiel en immigratie * (stemming)

657

Wijziging van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten (stemming)

657

Economische en sociale gevolgen van de herstructurering van ondernemingen in Europa (stemming)

657

Verondersteld gebruik van Europese landen voor gevangenenvervoer en wederrechtelijke gevangenhouding door de CIA (stemming)

658

Het onderscheppen van gegevens van bankoverschrijvingen uit het SWIFT-systeem door de Amerikaanse geheime diensten (stemming)

658

Integratie van immigranten in de Europese Unie (stemming)

659

Migratie en ontwikkeling (stemming)

659

Eerlijke handel en ontwikkeling (stemming)

659

AIDS, het wordt tijd om te handelen (stemming)

659

Stemverklaringen

659

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

660

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

660

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

661

Resultaten van de WTO-bijeenkomsten van eind april in Genève en vooruitzichten (voortzetting van het debat)

661

Vermelding van het land van oorsprong op bepaalde uit derde landen geïmporteerde producten (oorsprongaanduiding) (debat)

661

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

662

Somalië

662

Mauritanië

662

Vrijheid van meningsuiting op het internet

662

Stemmingen

662

Somalië (stemming)

663

Mauritanië (stemming)

663

Vrijheid van meningsuiting op het internet (stemming)

663

Vermelding van het land van oorsprong op bepaalde uit derde landen geïmporteerde producten (oorsprongaanduiding) (stemming)

664

Stemverklaringen

664

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

664

Samenstelling commissies en delegaties

665

Verzoek om opheffing van de immuniteit

665

Besluiten inzake bepaalde documenten

665

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

667

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

668

Rooster van de volgende vergaderingen

668

Onderbreking van de zitting

668

PRESENTIELIJST

669

BIJLAGE I

671

BIJLAGE II

690

AANGENOMEN TEKSTEN

747

P6_TA(2006)0303
BTW-heffing en bestrijding van belastingfraude en –ontwijking *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de BTW-heffing en ter bestrijding van belastingfraude en –ontwijking, en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
EU-Caribisch partnerschap voor groei, stabiliteit en ontwikkeling
Resolutie van het Europees Parlement over een EU-Caribisch partnerschap voor groei, stabiliteit en ontwikkeling (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Bescherming van werknemers in de gezondheidszorg in Europa tegen door bloed overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten
Resolutie van het Europees Parlement met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de bescherming van werknemers in de gezondheidszorg in Europa tegen door bloed overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten (2006/2015(INI))

754

BIJLAGE
GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN OMTRENT DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

756

P6_TA(2006)0306
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2006 van het Europees Parlement en de Raad houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument

761

BIJLAGE
PARTNERLANDEN BEDOELD IN ARTIKEL 1

779

P6_TA(2006)0307
Stabiliteitsinstrument ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een stabiliteitsinstrument (COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een stabiliteitsinstrument

781

BIJLAGE
STABILITEITSINSTRUMENT

797

P6_TA(2006)0308
Instrument voor pretoetredingssteun (IPS) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPS) (COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (Interinstitutioneel akkoord)
Besluit van het Europees Parlement over het sluiten van een interinstitutionele overeenkomst die de vorm aanneemt van een gezamenlijke verklaring betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (modaliteiten) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler

811

P6_TA(2006)0312
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Procedure voor wederzijdse informatie over maatregelen van lidstaten op het gebied van asiel en immigratie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de instelling van een procedure voor wederzijdse informatie over de maatregelen van de lidstaten op het gebied van asiel en immigratie (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Wijziging van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten
Resolutie van het Europees Parlement over de wijziging van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten

830

P6_TA(2006)0315
Economische en sociale gevolgen van de herstructurering van bedrijven in Europa
Resolutie van het Europees Parlement over de economische en sociale gevolgen van de herstructurering van bedrijven in Europa

831

P6_TA(2006)0316
Verondersteld gebruik van Europese landen voor gevangenenvervoer en wederrechtelijke gevangenhouding door de CIA
Resolutie van het Europees Parlement over het verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen, aangenomen halverwege de werkzaamheden van de tijdelijke commissie (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Onderscheppen door de Amerikaanse geheime diensten van bankoverschrijvingsgegevens van het SWIFT-systeem
Resolutie van het Europees Parlement over het onderscheppen door de Amerikaanse geheime diensten van bankoverschrijvingsgegevens van het SWIFT-systeem

843

P6_TA(2006)0318
Integratie van immigranten in de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over strategieën en middelen voor de integratie van immigranten in de Europese Unie (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Migratie en ontwikkeling
Resolutie van het Europees Parlement over migratie en ontwikkeling (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Eerlijke handel en ontwikkeling
Resolutie van het Europees Parlement over eerlijke handel (Fair Trade) en ontwikkeling (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS: tijd om te handelen!
Resolutie van het Europeeds Parlement AIDS: tijd om te handelen!

871

P6_TA(2006)0322
Somalië
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Somalië

874

P6_TA(2006)0323
Mauritanië
Resolutie van het Europees Parlement over Mauritanië

876

P6_TA(2006)0324
Vrijheid van meningsuiting op het internet
Resolutie van het Europees Parlement over de vrijheid van meningsuiting op internet

879

P6_TA(2006)0325
Oorsprongsaanduiding
Resolutie van het Europees Parlement over oorsprongsaanduiding

881


 

2006/C 303E/5

s19


NL

 

Top