EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 303, 13. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 303E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
13. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Európsky parlament

 

V pondelok 3. júla 2006

2006/C 303E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenie predsedníctva

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie výborov a delegácií

Zloženie Parlamentu (pozorovatelia)

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predložené dokumenty

Text zmlúv poskytnutých Radou

Presun rozpočtových prostriedkov

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society (rozprava)

Konsolidácia v odvetví finančných služieb – Zlúčenia a spätné kúpy v oblasti európskych búrz (rozprava)

Kabotáž a medzinárodné trampové služby * (rozprava)

Údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***I (rozprava)

Najnovší vývoj a výhľady v oblasti práva obchodných spoločností (rozprava)

Zníženie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny (rozprava)

Uplatňovanie ustanovení Århuského dohovoru na inštitúcie a orgány ES ***III (rozprava)

Batérie, akumulátory a použité batérie a akumulátory ***III (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

13

 

V utorok 4. júla 2006

2006/C 303E/02

ZÁPISNICA

15

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

70. výročie štátneho prevratu generála Franka v Španielsku – (Vyhlásenia predsedu Európskeho parlamentu a predsedov politických skupín)

EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) *** – Zriadenie Kohézneho fondu *** – Európsky sociálny fond ***II – Európsky fond regionálneho rozvoja ***II – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) ***II (rozprava)

Hlasovanie

Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom Dopad a následky štrukturálnych politík v oblasti kohézie v rámci EÚ (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov Dopad a následky štrukturálnych politík v oblasti kohézie v rámci EÚ (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nadnárodný organizovaný zločin (nelegálne prevádzanie migrantov) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nadnárodný organizovaný zločin (obchodovanie s ľuďmi) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Uplatňovanie ustanovení Århuského dohovoru na inštitúcie a orgány ES ***III (hlasovanie)

Batérie, akumulátory a použité batérie a akumulátory ***III (hlasovanie)

Európsky sociálny fond ***II (hlasovanie)

Európsky fond regionálneho rozvoja ***II (hlasovanie)

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) ***II (hlasovanie)

Doručovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)

EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) *** (hlasovanie)

Zriadenie Kohézneho fondu *** (hlasovanie)

Kabotáž a medzinárodné trampové služby * (hlasovanie)

Systém vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev * (hlasovanie)

Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society (hlasovanie)

Konsolidácia v odvetví finančných služieb (hlasovanie)

Najnovší vývoj a výhľady v oblasti práva obchodných spoločností (hlasovanie)

Zníženie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Hospodárske a sociálne dôsledky reštrukturalizácie podnikov v Európe (rozprava)

Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti (rozprava)

Výroba v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Výroba v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (pokračovanie rozpravy)

Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ***II (rozprava)

Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) ***II (rozprava)

Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva * (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

31

PRÍLOHA I

33

PRÍLOHA II

43

PRIJATÉ TEXTY

64

P6_TA(2006)0281
Nadnárodný organizovaný zločin (nelegálne prevádzanie migrantov) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o upravenom návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu proti nelegálnemu prevádzaniu migrantov po zemi, mori a vzduchom, ktorým sa dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0129/2006 – 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Nadnárodný organizovaný zločin (obchodovanie s ľuďmi) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o upravenom návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, jeho potláčaní a trestaní, ktorým sa dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0130/2006 – 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Uplatňovanie ustanovení Arhuského dohovoru na inštitúcie a orgány ES ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3614/1/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Batérie, akumulátory a použité batérie a akumulátory ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, a ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3615/4/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Európsky sociálny fond ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (9060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Európsky fond regionálneho rozvoja ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (9059/4/2006 – C6-0187/2006 – 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (9062/2/2006 – C6-0189/2006 – 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Doručovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch (KOM(2005)0305 – C6-0232/2005 – 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach

69

PRÍLOHA
ŽIADOSŤ O DORUČENIE DOKUMENTOV

75

P6_TA(2006)0289
EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (9077/2006 – C6-0192/2006 – 2004/0163(AVC))

100

PRÍLOHA
VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A KOMISIE

101

P6_TA(2006)0290
Zriadenie Kohézneho fondu ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94 (9078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Kabotáž a medzinárodné trampové služby *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4056/86, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článkov 85 a 86 na námornú dopravu a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1/2003 tak, aby do jeho pôsobnosti bola zahrnutá kabotáž a medzinárodné trampové služby (KOM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
Systém vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Kríza spoločnosti Equitable Life Insurance Society
Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze spoločnosti Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Konsolidácia v odvetví finančných služieb
Uznesenie Európskeho parlamentu o ďalšej konsolidácii v odvetví finančných služieb (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Najnovší vývoj a výhľady v oblasti práva obchodných spoločností
Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovšom vývoji a výhľadoch v oblasti práva obchodných spoločností (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Obmedzenie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny
Uznesenie Európskeho parlamentu o obmedzení vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny (2005/2249(INI))

119

 

V stredu 5. júla 2006

2006/C 303E/03

ZÁPISNICA

124

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predstavenie programu fínskeho predsedníctva (rozprava)

Situácia v Palestíne (rozprava)

Hlasovanie

Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce pri medzinárodných podujatiach v Európskej únii * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ***II (hlasovanie)

Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) ***II (hlasovanie)

Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva * (hlasovanie)

Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti (hlasovanie)

Výroba v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (hlasovanie)

Oficiálne privítanie

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Ochrana a uchovávanie náboženského dedičstva v severnej časti Cypru (písomné vyhlásenie)

Medzištátne osvojenia v Rumunsku (písomné vyhlásenie)

Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (rozprava)

Zadržiavanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Vízová politika voči krajinám západného Balkánu – Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (rozprava)

Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Medziinštitucionálna dohoda) – Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (postupy) (rozprava)

Vzájomná výmena informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva * – Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii – Prisťahovalecká politika Euróopskej únie

AIDS, je čas konať! (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

134

PRÍLOHA I

136

PRÍLOHA II

143

PRIJATÉ TEXTY

155

P6_TA(2006)0297
Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o podnete Holandského kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení cezhraničnej policajnej spolupráce pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo ľudí z viacerých členských štátov, pri ktorých je cieľom policajnej akcie predovšetkým udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti a predchádzanie a boj proti trestným činom (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. júla 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/…/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS

158

PRÍLOHA I
ZOZNAM VODNÝCH CIEST V RÁMCI SPOLOČENSTVA GEOGRAFICKY ROZDELENÝCH NA ZÓNY 1, 2, 3 A 4

168

PRÍLOHA II
MINIMÁLNE TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PLAVIDLÁ NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH V ZÓNACH 1, 2, 3 A 4

189

PRÍLOHA III
PREDMETY MOŽNÝCH DOPLŇUJÚCICH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK PRE PLAVIDLÁ NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH ZÓNY 2 A 1

353

PRÍLOHA IV
PREDMETY MOŽNÉHO ZREDUKOVANIA TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK PLATNÝCH PRE PLAVIDLÁ PÔSOBIACE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH ZÓNY 3 A 4

354

PRÍLOHA V
VZOR OSVEDČENÍ SPOLOČENSTVA NA VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU

355

PRÍLOHA VI
VZOR REGISTRA OSVEDČENÍ SPOLOČENSTVA NA VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU

372

PRÍLOHA VII
KLASIFIKAČNÉ SPOLOČNOSTI

375

PRÍLOHA VIII
PRAVIDLÁ POSTUPU VYKONÁVANIA PREHLIADOK

377

PRÍLOHA IX
POŽIADAVKY NA SIGNALIZAČNÉ SVETLÁ, RADAROVÉ VYBAVENIE A ZÁTAČKOMERY

378

P6_TA(2006)0299
Harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov v civilnom letectve ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a administratívnych postupov v oblasti civilného letectva (13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. júla 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva

438

PRÍLOHA

445

P6_TA(2006)0300
Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva (KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti
Uznesenie Európskeho parlamentu o presadzovaní lisabonského programu Spoločenstva: viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti: spoločný postup (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
Výroba v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike
Uznesenie Európskeho parlamentu o rámcovej politike posilnenia výroby v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu v priemyselnej politike (2006/2003(INI))

646

 

Vo štvrtok 6. júla 2006

2006/C 303E/04

ZÁPISNICA

651

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Rozvoj a migrácia (rozprava)

Spravodlivý obchod a rozvoj (rozprava)

Výsledky zasadnutí WTO konaných na konci apríla v Ženeve a vyhliadky do budúcnosti (rozprava)

Hlasovanie

Účtovanie DPH a boj proti daňovým únikom a obchádzaniu daňových povinností * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Partnerstvo EÚ – Karibik v oblasti rastu, stability a rozvoja (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Ochrana zdravotníckeho personálu v Európe pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku zranenia injekčnou ihlou (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva ***I (hlasovanie)

Nástroj stability ***I (hlasovanie)

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) * (hlasovanie)

Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Medziinštitucionálna dohoda)

Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (postupy) * (hlasovanie)

Údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***I (hlasovanie)

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (záverečné hlasovanie)

Vzájomná výmena informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva * (hlasovanie)

Zmena protokolu o výsadách a imunitách (hlasovanie)

Hospodárske a sociálne dôsledky reštrukturalizácie podnikov v Európe (hlasovanie)

Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (hlasovanie)

Sledovanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (hlasovanie)

Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii (hlasovanie)

Rozvoj a migrácia (hlasovanie)

Spravodlivý obchod a rozvoj (hlasovanie)

AIDS, je čas konať! (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Výsledky zasadnutí WTO konaných na konci apríla v Ženeve a vyhliadky do budúcnosti (pokračovanie rozpravy)

Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (označovanie pôvodu) (rozprava)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Somálsko

Mauritánia

Sloboda prejavu na internete

Hlasovanie

Somálsko (hlasovanie)

Mauritánia (hlasovanie)

Sloboda prejavu na internete (hlasovanie)

Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (označovanie pôvodu) (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie výborov a delegácií

Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

669

PRÍLOHA I

671

PRÍLOHA II

690

PRIJATÉ TEXTY

747

P6_TA(2006)0303
Zjednodušenie postupu pri účtovaní dane z pridanej hodnoty *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o určité opatrenia na zjednodušenie postupu pri účtovaní dane z pridanej hodnoty a na pomoc v boji proti daňovému úniku a obchádzaniu daňových povinností, a ktorou sa zrušujú určité rozhodnutia udeľujúce výnimky (KOM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
Partnerstvo EÚ a Karibiku v oblasti rastu, stability a rozvoja
Uznesenie Európskeho parlamentu o partnerstve EÚ a Karibiku v oblasti rastu, stability a rozvoja (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Infekcie prenášané krvou v dôsledku poranení injekčnou ihlou
Uznesenie Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku poranení injekčnou ihlou (2006/2015(INI))

754

PRÍLOHA
PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

756

P6_TA(2006)0306
Nástroj európskeho susedstva a partnerstva ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva (KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva

761

PRÍLOHA
PARTNERSKÉ KRAJINY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

779

P6_TA(2006)0307
Nástroj stability ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj stability (KOM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 6. júla 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability

781

PRÍLOHA
NÁSTROJ STABILITY

797

P6_TA(2006)0308
Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (KOM(2004)0627 – C6-0047/2005 – 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Medziinštitucionálna dohoda)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o uzatvorení Medziinštitucionálnej dohody formou spoločného vyhlásenia o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (nový regulačný postup s kontrolou) (10125/2006 – C6-0208/2006 – 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (postupy) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10126/1/2006 – C6-0190/2006 – 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (KOM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov

811

P6_TA(2006)0312
Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Vzájomná výmena informácií *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení vzájomnej výmeny informácií týkajúcich sa opatrení členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva (KOM(2005)0480 – C6-0335/2005 –2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Zmena protokolu o výsadách a imunitách
Uznesenie Európskeho parlamentu o zmene protokolu o výsadách a imunitách

830

P6_TA(2006)0315
Hospodárske a sociálne dôsledky reštrukturalizácie podnikov v Európe
Uznesenie Európskeho parlamentu o hospodárskych a sociálnych dôsledkoch reštrukturalizácie podnikov v Európe

831

P6_TA(2006)0316
Nezákonné zadržiavanie väzňov
Uznesenie Európskeho parlamentu o údajnom využívaní európskych krajín CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov podľa predbežných výsledkov práce dočasného výboru (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Sledovanie údajov o bankových prevodoch zo systému SWIFT tajnými službami USA
Uznesenie Európskeho parlamentu o sledovaní údajov o bankových prevodoch zo systému SWIFT tajnými službami USA

843

P6_TA(2006)0318
Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii
Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégiách a prostriedkoch na integráciu prisťahovalcov v Európskej únii (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Rozvoj a migrácia
Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvoji a migrácii (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Spravodlivý obchod a rozvoj
Uznesenie Európskeho parlamentu o spravodlivom obchode a rozvoji (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS
Uznesenie Európskeho parlamentu o HIV/AIDS: Čas konať

871

P6_TA(2006)0322
Somálsko
Uznesenie Európskeho parlamentu o sutiácii v Somálsku

874

P6_TA(2006)0323
Mauritánia
Uznesenie Európskeho parlamentu o Mauritánii

876

P6_TA(2006)0324
Sloboda prejavu na internete
Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu na internete

879

P6_TA(2006)0325
Označovanie pôvodu
Uznesenie Európskeho parlamentu o označovaní pôvodu

881


 

2006/C 303E/05

s19


SK

 

Top