EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 303, 2006m. gruodis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 303E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. gruodžio 13d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Europos Parlamentas

 

2006 m. liepos 3 d., pirmadienis

2006/C 303E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Pirmininko pareiškimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Parlamento sudėtis (stebėtojai)

Įgaliojimų tikrinimas

Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Gauti dokumentai

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Asignavimų perkėlimas

Darbų programa

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Bendrovės Equitable Life Assurance Society krizė (diskusijos)

Finansinių paslaugų sektoriaus konsolidavimas. Su Europos vertybinių popierių biržomis susiję susijungimų ir įsigijimų atvejai (diskusijos)

Kabotažas ir tarptautinės trampinės paslaugos * (diskusijos)

Mokėtojo informacija, pateikiama pervedant lėšas ***I (diskusijos)

Įmonių teisės naujausi pokyčiai ir perspektyvos (diskusijos)

Aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimas (diskusijos)

Orhuso konvencijos nuostatų taikymas EB institucijoms ir organams ***III (diskusijos)

Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos ***III (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

13

 

2006 m. liepos 4 d., antradienis

2006/C 303E/02

PROTOKOLAS

15

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

70-osios generolo F. Franko įvykdyto Ispanijos valstybės perversmo metinės — (Europos Parlamento Pirmininko ir frakcijų pareiškimai)

ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas (bendrosios nuostatos) *** — Sanglaudos fondo įsteigimas *** — Europos socialinis fondas ***II — Europos regioninės plėtros fondas ***II — Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG) ***II (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas: Struktūrinės politikos poveikis ir padariniai ES sanglaudai (Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis) (balsavimas)

Regionų komiteto konsultacijos prašymas: Struktūrinės politikos poveikis ir padariniai ES sanglaudai (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)

Tarptautinis organizuotas nusikalstamumas (neteisėtas migrantų gabenimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Tarptautinis organizuotas nusikalstamumas (prekyba žmonėmis) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Orhuso konvencijos nuostatų taikymas EB institucijoms ir organams ***III (balsavimas)

Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos ***III (balsavimas)

Europos socialinis fondas ***II (balsavimas)

Europos regioninės plėtros fondas ***II (balsavimas)

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG) ***II (balsavimas)

Civilinių ir komercinių bylų teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas valstybėse narėse ***I (balsavimas)

ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas (bendrosios nuostatos) *** (balsavimas)

Sanglaudos fondo įsteigimas *** (balsavimas)

Kabotažas ir tarptautinės trampinės paslaugos * (balsavimas)

EB nuosavų išteklių sistema * (balsavimas)

Bendrovės Equitable Life Assurance Society krizė (balsavimas)

Finansinių paslaugų sektoriaus konsolidavimas (balsavimas)

Įmonių teisės naujausi pokyčiai ir perspektyvos (balsavimas)

Aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimas (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Įmonių restruktūrizavimo Europoje ekonominiai ir socialiniai padariniai (diskusijos)

Daugiau mokslinių tyrimų ir naujovių. Investavimas ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti (diskusijos)

ES gamyba: siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

ES gamyba: siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką (diskusijų tęsinys)

Techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams ***II (diskusijos)

Civilinė aviacija (techniniai reikalavimai ir administracinės tvarkos suderinimas) ***II (diskusijos)

Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimas * (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

31

I PRIEDAS

33

II PRIEDAS

43

PRIIMTI TEKSTAI

64

P6_TA(2006)0281
Tarptautinis organizuotas nusikalstamumas (neteisėtas migrantų įvežimas) *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu (8174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Tarptautinis organizuotas nusikalstamumas (prekyba žmonėmis) *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu (8174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Orhuso konvencijos nuostatų taikymas EB institucijoms ir organams ***III
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams, bendro teksto (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos ***III
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Europos socialinis fondas ***II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Europos regioninės plėtros fondas ***II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1783/1999, priėmimo (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG) ***II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) įkūrimo (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Civilinių arba komercinių bylų teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas valstybėse narėse ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (KOM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. liepos 4 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2006, iš dalies keičiantį 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse

69

PRIEDAS
DOKUMENTŲ ĮTEIKIMO PRAŠYMAS

75

P6_TA(2006)0289
RPF, ESF ir Sanglaudos fondas (bendrosios nuostatos) ***
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

100

PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO IR KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

101

P6_TA(2006)0290
Sanglaudos fondo steigimas ***
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Bendroji išimtis lainerių konferencijoms, kabotažas ir tarptautinės trampinės paslaugos *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 4056/86, nustatantį išsamias Sutarties 85 ir 86 straipsnių taikymo jūrų transportui taisykles, ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1/2003, išplečiant jo taikymo sritį, įtraukiant kabotažą ir tarptautines trampines paslaugas (KOM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
EB nuosavų išteklių sistema *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (KOM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizė
Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizės (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Finansinių paslaugų pramonės konsolidavimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl tolesnio finansinių paslaugų pramonės konsolidavimo (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Įmonių teisės naujausi pokyčiai ir perspektyvos
Europos Parlamento rezoliucija dėl naujausios informacijos apie bendrovių teisės kūrimo eigą ir perspektyvas (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimo (2005/2249(INI))

119

 

2006 m. liepos 5 d., trečiadienis

2006/C 303E/03

PROTOKOLAS

124

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Suomijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)

Padėtis Palestinoje (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

Tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo stiprinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams ***II (balsavimas)

Civilinė aviacija (techniniai reikalavimai ir administracinės tvarkos suderinimas) ***II (balsavimas)

Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimas * (balsavimas)

Daugiau mokslinių tyrimų ir naujovių. Investavimas ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti (balsavimas)

ES gamyba: siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką (balsavimas)

Oficialus pasveikinimas

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Šiaurinės Kipro religinio paveldo apsauga ir išlaikymas (rašytinis pareiškimas)

Tarptautinis įvaikinimas Rumunijoje (rašytinis pareiškimas)

Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (diskusijos)

JAV slaptųjų tarnybų naudojimasis SWIFT sistemos bankų operacijų duomenimis (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Vakarų Balkanų valstybėms taikoma vizų politika. Vakarų Balkanų valstybėms taikomo vizų režimo supaprastinimas (diskusijos)

Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai (Tarpinstitucinis susitarimas). Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai (tvarka) (diskusijos)

Tarpusavio keitimosi informacija prieglobsčio ir imigracijos klausimais tvarka *. Imigrantų integracija Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos imigracijos politika

AIDS, metas veikti! (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

134

I PRIEDAS

136

II PRIEDAS

143

PRIIMTI TEKSTAI

155

P6_TA(2006)0297
Tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo stiprinimas *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Nyderlandų Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos sprendimo priėmimo dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo stiprinimo susibūrimuose, kuriuose dalyvauja daug žmonių iš daugiau nei vienos valstybės narės ir kuriuose policijos pajėgomis pirmiausiai siekiama palaikyti viešąją tvarką bei užtikrinti visuomenės saugumą ir užkardyti baudžiamąsias veikas bei su jomis kovoti (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams ***II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinančią Tarybos direktyvą 82/714/EEB (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2006 m. liepos 5 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/…/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinančią Tarybos direktyvą 82/714/EEB

158

I PRIEDAS
BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ KELIŲ, SUSKIRSTYTŲ Į 1, 2, 3 IR 4 GEOGRAFINES ZONAS, SĄRAŠAS

168

II PRIEDAS
MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAIVAMS, PLAUKIOJANTIEMS 1, 2, 3 IR 4 ZONŲ VIDAUS VANDENŲ KELIAIS

189

III PRIEDAS
GALIMŲ PAPILDOMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 1 IR 2 ZONŲ VIDAUS VANDENŲ KELIAIS PLAUKIOJANTIEMS LAIVAMS OBJEKTAI

353

IV PRIEDAS
GALIMŲ MAŽESNIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 3 IR 4 ZONŲ VIDAUS VANDENŲ KELIAIS PLAUKIOJANTIEMS LAIVAMS OBJEKTAI

354

V PRIEDAS
BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATŲ PAVYZDYS

355

VI PRIEDAS
BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATŲ REGISTRO PAVYZDYS

372

VII PRIEDAS
KLASIFIKACINĖS BENDROVĖS

375

VIII PRIEDAS
PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS TAISYKLĖS

377

IX PRIEDAS
SIGNALINIAMS ŽIBURIAMS, RADIOLOKACINIAMS ĮRENGINIAMS IR POSŪKIO KAMPINIO GREIČIO INDIKATORIAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

378

P6_TA(2006)0299
Civilinė aviacija (techniniai reikalavimai ir administracinės tvarkos suderinimas) ***II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2006 m. liepos 5 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2006, keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje

438

PRIEDAS

445

P6_TA(2006)0300
Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimas *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (KOM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Daugiau mokslinių tyrimų ir naujovių. Investavimas ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti
Europos Parlamento rezoliucija įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą: Daugiau mokslinių tyrimų ir inovacijų. Investavimas ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti. Bendras požiūris (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
ES gamyba: siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką
Europos Parlamento rezoliucija dėl politikos nuostatų ES gamybai stiprinti siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką (2006/2003(INI))

646

 

2006 m. liepos 6 d., ketvirtadienis

2006/C 303E/04

PROTOKOLAS

651

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Vystymasis ir migracija (diskusijos)

Sąžininga prekyba ir vystymasis (diskusijos)

PPO susitikimų, vykusių balandžio mėn. pabaigoje Ženevoje, rezultatai ir ateities perspektyvos (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

PVM taikymas ir kova su mokesčių nuslėpimu ir vengimu * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

ES ir Karibų jūros regiono partnerystė siekiant augimo, stabilumo ir vystymosi (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų apsauga nuo adatos dūrio sužeidimų sukeltų kraujo infekcijų (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė ***I (balsavimas)

Stabilumo priemonė ***I (balsavimas)

Pasirengimo narystei priemonė * (balsavimas)

Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai (Tarpinstitucinis susitarimas)

Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai (tvarka) * (balsavimas)

Mokėtojo informacija, pateikiama pervedant lėšas ***I (balsavimas)

Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas * (galutinis balsavimas)

Tarpusavio keitimosi informacija prieglobsčio ir imigracijos klausimais tvarka * (balsavimas)

Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų keitimas (balsavimas)

Įmonių restruktūrizavimo Europoje ekonominiai ir socialiniai padariniai (balsavimas)

Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (balsavimas)

JAV slaptųjų tarnybų naudojimasis SWIFT sistemos bankų operacijų duomenimis (balsavimas)

Imigrantų integracija Europos Sąjungoje (balsavimas)

Vystymasis ir migracija (balsavimas)

Sąžininga prekyba ir vystymasis (balsavimas)

AIDS, metas veikti! (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

PPO susitikimų, vykusių balandžio mėn. pabaigoje Ženevoje, rezultatai ir ateities perspektyvos (diskusijų tęsinys)

Tam tikrų produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, kilmės šalies nurodymas (kilmės ženklinimas) (diskusijos)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

Somalis

Mauritanija

Žodžio laisvė internete

Balsuoti skirtas laikas

Somalis (balsavimas)

Mauritanija (balsavimas)

Žodžio laisvė internete (balsavimas)

Tam tikrų produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, kilmės šalies nurodymas (kilmės ženklinimas) (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

669

I PRIEDAS

671

II PRIEDAS

690

PRIIMTI TEKSTAI

747

P6_TA(2006)0303
PVM taikymas ir kova su mokesčių nuslėpimu ir vengimu *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 77/388/EEB nuostatas, susijusias su tam tikromis priemonėmis, kuriomis siekiama supaprastinti pridėtinės vertės mokesčio taikymą ir padėti užkirsti kelią mokesčio nuslėpimui ir vengimui, bei panaikinanti tam tikrus sprendimus, suteikiančius leidžiančias nukrypti nuostatas (KOM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
ES ir Karibų jūros regiono partnerystė siekiant augimo, stabilumo ir vystymosi
Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Karibų jūros regiono partnerystės siekiant augimo, stabilumo ir vystymosi (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Adatos dūrio sužeidimų sukeltos kraujo infekcijos
Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Sajungos sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų apsaugos nuo adatos dūrio sužeidimų sukeltų kraujo infekcijų (2006/2015(INI))

754

PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PAGEIDAUJAMO PASIŪLYMO TURINIO

756

P6_TA(2006)0306
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (KOM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. liepos 6 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę

761

PRIEDAS
1 STRAIPSNYJE MINIMOS ŠALYS PARTNERĖS

779

P6_TA(2006)0307
Stabilumo priemonė ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio stabilumo priemonę (KOM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. liepos 6 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2006, nustatantį stabilumo priemonę

781

PIELIKUMS
STABILUMO PRIEMONĖ

797

P6_TA(2006)0308
Pasirengimo narystei paramos priemonė (IPA) *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio pasirengimo narystei paramos priemonę (IPA) (KOM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai (Tarpinstitucinis susitarimas)
Europos Parlamento sprendimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, sudarymo bendro pareiškimo forma (naujoji reguliavimo procedūra su tikrinimu) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai (procedūros) *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, projekto (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Mokėtojo informacija, pateikiama pervedant lėšas ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (KOM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. liepos 6 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas

811

P6_TA(2006)0312
Bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (KOM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Tarpusavio keitimosi informacija prieglobsčio ir imigracijos klausimais tvarka *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, tvarkos nustatymo (KOM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pakeitimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pakeitimo

830

P6_TA(2006)0315
Įmonių restruktūrizavimo Europoje ekonominiai ir socialiniai padariniai
Europos Parlamento rezoliucija dėl įmonių restruktūrizavimo Europoje ekonominių ir socialinių padarinių

831

P6_TA(2006)0316
Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse
Europos Parlamento rezoliucija dėl tariamo CŽV vykdyto Europos šalių panaudojimo gabenti kalinius ir juos neteisėtai kalinti, priimta įpusėjus laikinojo komiteto darbui (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Slaptųjų Amerikos tarnybų vykdomas duomenų apie SWIFT sistemos banko pavedimus perėmimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Slaptųjų Amerikos tarnybų vykdomo duomenų apie SWIFT sistemos banko pavedimus perėmimo

843

P6_TA(2006)0318
Imigrantų integracija Europos Sąjungoje
Europos Parlamento rezoliucija dėl imigrantų integracijos Europos Sąjungoje strategijos ir priemonių (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Vystymasis ir migracija
Europos Parlamento rezoliucija dėl vystymosi ir migracijos (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Sąžininga prekyba ir plėtra
Europos Parlamento rezoliucija dėl Sąžiningos prekybos ir plėtros (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS — metas veikti
Europos Parlamento rezoliucija dėl ŽIV/AIDS: metas veikti

871

P6_TA(2006)0322
Somalis
Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Somalyje

874

P6_TA(2006)0323
Mauritanija
Europos Parlamento rezoliucija dėl Mauritanijos

876

P6_TA(2006)0324
Raiškos laisvė internete
Europos Parlamento rezoliucija dėl raiškos laisvės internete

879

P6_TA(2006)0325
Kilmės ženklinimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl kilmės ženklinimo

881


 

2006/C 303E/05

s19


LT

 

Top