EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 303, 13 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 303E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
13 grudnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Parlament Europejski

 

Poniedziałek, 3 lipiec 2006 r.

2006/C 303E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Oświadczenie Przewodniczącego

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Skład komisji i delegacji

Skład Parlamentu (obserwatorzy)

Weryfikacja mandatów

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Składanie dokumentów

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Przesunięcie środków

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Kryzys w spółce ubezpieczeniowej Equitable Life (debata)

Konsolidacja w sektorze usług finansowych — Fuzje i przejęcia w sferze europejskich giełd papierów wartościowych (debata)

Kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe * (debata)

Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I (debata)

Ostatnie wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (debata)

Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (debata)

Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***III (debata)

Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***III (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

13

 

Wtorek, 4 lipiec 2006 r.

2006/C 303E/02

PROTOKÓŁ

15

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

70 lat po zamachu stanu generała Franco w Hiszpanii — (Oświadczenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i grup politycznych)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) *** — Ustanowienie Funduszu Spójności *** — Europejski Fundusz Społeczny ***II — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***II — Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***II (debata)

Głosowanie

Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Wpływ i konsekwencje polityk strukturalnych dla spójności Unii Europejskiej (art. 117 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wpływ i konsekwencje polityk strukturalnych dla spójności Unii Europejskiej (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: przemyt migrantów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: handel ludźmi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***III (głosowanie)

Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***III (głosowanie)

Europejski Fundusz Społeczny ***II (głosowanie)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***II (głosowanie)

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***II (głosowanie)

Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Państwach Członkowskich ***I (głosowanie)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) *** (głosowanie)

Ustanowienie Funduszu Spójności *** (głosowanie)

Wyłączenia grupowe dla konferencji linii żeglugowych oraz kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe * (głosowanie)

System zasobów własnych WE * (głosowanie)

Kryzys w spółce Equitable Life Assurance Society (głosowanie)

Konsolidacja w sektorze usług finansowych (głosowanie)

Ostatnie wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (głosowanie)

Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie (debata)

Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (debata)

Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (ciąg dalszy debaty)

Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II (debata)

Lotnictwo cywilne (harmonizacja wymagań technicznych i procedur administracyjnych) ***II (debata)

Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego * (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

31

ZAŁĄCZNIK I

33

ZAŁĄCZNIK II

43

TEKSTY PRZYJĘTE

64

P6_TA(2006)0281
Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: przemyt migrantów *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: handel ludźmi *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***III
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Baterie i akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***III
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Europejski Fundusz Społeczny ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich

69

ZAŁĄCZNIK
WNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW

75

P6_TA(2006)0289
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

100

ZAŁĄCZNIK
OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I KOMISJI

101

P6_TA(2006)0290
Ustanowienie Funduszu Spójności ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Wyłączenia grupowe dla konferencji linii żeglugowych oraz kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
System zasobów własnych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Kryzys w spółce Equitable Life Assurance Society
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Konsolidacja usług finansowych
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie większej konsolidacji usług finansowych (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Ostatnie działania i perspektywy w dziedzinie prawa spółek
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich działań i perspektyw w dziedzinie prawa spółek (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (2005/2249(INI))

119

 

Środa, 5 lipiec 2006 r.

2006/C 303E/03

PROTOKÓŁ

124

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Prezentacja programu Prezydencji Fińskiej (debata)

Sytuacja w Palestynie (debata)

Głosowanie

Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń międzynarodowych w Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II (głosowanie)

Lotnictwo cywilne (harmonizacja wymagań technicznych i procedur administracyjnych) ***II (głosowanie)

Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego * (głosowanie)

Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (głosowanie)

Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (głosowanie)

Oficjalne powitanie

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Ochrona i zachowanie dziedzictwa religijnego w północnej części Cypru (oświadczenie pisemne)

Międzynarodowa adopcja w Rumunii (oświadczenie pisemne)

Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (debata)

Przechwytywanie danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez amerykańskie służby wywiadowcze (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Polityka wizowa wobec państw Bałkanów Zachodnich — Uproszczenie formalności związanych z otrzymywaniem wiz dla państw Bałkanów Zachodnich (debata)

Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne) — Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (warunki) (debata)

Procedura wymiany informacji w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej * — Integracja imigrantów w Unii Europejskiej — Polityka imigracyjna Unii Europejskiej

AIDS, czas na działanie! (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

134

ZAŁĄCZNIK I

136

ZAŁĄCZNIK II

143

TEKSTY PRZYJĘTE

155

P6_TA(2006)0297
Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Królestwo Niderlandów w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie wzmocnienia transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń dużej liczby osób z więcej niż jednego państwa członkowskiego, w czasie których działania policji mają przede wszystkim na celu utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępstwom kryminalnym i ich zwalczanie (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG

158

ZAŁĄCZNIK I
WYKAZ WSPÓLNOTOWYCH WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH PODZIELONYCH GEOGRAFICZNIE NA REJONY 1, 2, 3 i 4

168

ZAŁĄCZNIK II
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STATKÓW PŁYWAJĄCYCH NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH W REJONACH 1, 2, 3 I 4

189

ZAŁĄCZNIK III
ZAKRESY MOŻLIWYCH DODATKOWYCH POSTANOWIEŃ TECHNICZNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DOSTATKÓW PŁYWAJĄCYCH PO ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH REJONÓW 1 I 2

353

ZAŁĄCZNIK IV
ZAKRESY MOŻLIWYCH OGRANICZEŃ POSTANOWIEŃ TECHNICZNYCH DLA STATKÓW PŁYWAJĄCYCH PO ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH REJONÓW 3 I 4

354

ZAŁĄCZNIK V
WZORY WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

355

ZAŁĄCZNIK VI
WZÓR REJESTRU WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

372

ZAŁĄCZNIK VII
INSTYTUCJE KLASYFIKACYJNE

375

ZAŁĄCZNIK VIII
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI

377

ZAŁĄCZNIK IX
WYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH, SPRZĘTU RADAROWEGO, WSKAŹNIKÓW PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ

378

P6_TA(2006)0299
Harmonizacja niektórych wymagań i procedur w lotnictwie cywilnym ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego

438

ZAŁĄCZNIK

445

P6_TA(2006)0300
Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli transportu odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
W kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ram politycznych dla wzmocnienia przemysłu UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (2006/2003(INI))

646

 

Czwartek, 6 lipiec 2006 r.

2006/C 303E/04

PROTOKÓŁ

651

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Rozwój i migracja (debata)

Sprawiedliwy handel i rozwój (debata)

Wyniki kwietniowych spotkań Światowej Organizacji Handlu w Genewie i perspektywy na przyszłość (debata)

Głosowanie

Obciążanie podatkiem VAT oraz walka z oszustwami podatkowymi i unikaniem płacenia podatków * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Partnerstwo UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Ochrona pracowników służby zdrowia przed chorobami przenoszonymi przez krew w następstwie zranień strzykawką (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I (głosowanie)

Instrument na Rzecz Stabilności ***I (głosowanie)

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej * (głosowanie)

Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne)

Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (warunki) * (głosowanie)

Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I (głosowanie)

Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie końcowe)

Procedura wymiany informacji w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej * (głosowanie)

Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (głosowanie)

Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie

Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (głosowanie)

Przechwytywanie danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez merykańskie służby wywiadowcze (głosowanie)

Integracja imigrantów w Unii Europejskiej (głosowanie)

Rozwój i migracja (głosowanie)

Sprawiedliwy handel i rozwój (głosowanie)

AIDS, czas na działanie! (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Wyniki kwietniowych spotkań Światowej Organizacji Handlu w Genewie i perspektywy na przyszłość (ciąg dalszy debaty)

Wskazanie kraju pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich (oznaczenie pochodzenia) (debata)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Somalia

Mauretania

Wolność słowa w Internecie

Głosowanie

Somalia (głosowanie)

Mauretania (głosowanie)

Wolność słowa w Internecie (głosowanie)

Wskazanie kraju pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich (oznaczenie pochodzenia) (głosowanie)

Objaśnienie głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Skład komisji i delegacji

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

669

ZAŁĄCZNIK I

671

ZAŁĄCZNIK II

690

TEKSTY PRZYJĘTE

747

P6_TA(2006)0303
Uproszczenie procedury obciążania podatkiem VAT i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem VAT i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylającej niektóre decyzje przyznające odstępstwa (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
Partnerstwo UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstwa UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Ochrona europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymi
Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymi wynikającymi ze zranień igłą (2006/2015(INI))

754

ZAŁĄCZNIK
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

756

P6_TA(2006)0306
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

761

ZAŁĄCZNIK
KRAJE PARTNERSKIE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 1

779

P6_TA(2006)0307
Instrument na Rzecz Stabilności ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na Rzecz Stabilności (COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na Rzecz Stabilności

781

ZAŁĄCZNIK
INSTRUMENT STABILNOŚCI

797

P6_TA(2006)0308
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne)
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w formie wspólnego oświadczenia w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (procedury) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/EC ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym

811

P6_TA(2006)0312
Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Procedura wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany Protokołu w sprawie zmiany przywilejów i immunitetów

830

P6_TA(2006)0315
Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarczych i społecznych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie

831

P6_TA(2006)0316
Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania wieźniów
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania wieźniów w połowie prac komisji tymczasowej (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Przechwytywanie danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USA
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przechwytywania danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USA

843

P6_TA(2006)0318
Integracja imigrantów w UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii i środków na rzecz integracji imigrantów w Unii Europejskiej (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Rozwój i migracja
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i migracji (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Sprawiedliwy handel i rozwój
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS — czas na działania
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie HIV/AIDS: czas na działania

871

P6_TA(2006)0322
Somalia
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Somalii

874

P6_TA(2006)0323
Mauretania
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Mauretanii

876

P6_TA(2006)0324
Wolność słowa w internecie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności słowa w Internecie

879

P6_TA(2006)0325
Oznaczanie kraju pochodzenia niektórych importowanych produktów
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie oznaczania pochodzenia niektórych importowanych produktów

881


 

2006/C 303E/05

s19


PL

 

Top