EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 303, 13 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 303E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
13 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Europaparlamentet

 

Måndag, 3 juli 2006

2006/C 303E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Uttalande av talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Utskottens och delegationernas sammansättning

Parlamentets sammansättning (observatörer)

Valprövning

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Inkomna dokument

Avtalstexter översända av rådet

Anslagsöverföringar

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (debatt)

Konsolidering inom den europeiska finanssektorn – Utvecklingen med företagsfusioner och företagsförvärv på aktiebörserna i Europa (debatt)

Cabotage och internationella trampfartstjänster * (debatt)

Information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel ***I (debatt)

Den senaste utvecklingen och framtidsutsikterna för bolagsrätten (debatt)

Att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen (debatt)

Tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen på gemenskapens institutioner och organ ***III (debatt)

Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer ***III (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

13

 

Tisdag, 4 juli 2006

2006/C 303E/02

PROTOKOLL

15

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

70 år sedan general Francos statskupp i Spanien – (Uttalanden av talmannen och partigruppernas ordföranden)

ERUF, ESF, Sammanhållningsfonden (allmänna bestämmelser) *** – Inrättandet av Sammanhållningsfonden *** – Europeiska socialfonden ***II – Europeiska regionala utvecklingsfonden ***II – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ***II (debatt)

Omröstning

Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Strukturpolitikens inverkan på och konsekvenser för sammanhållningen i Europeiska unionen (artikel 117 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd med Regionkommittén: Strukturpolitikens inverkan på och konsekvenser för sammanhållningen i Europeiska unionen (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)

Gränsöverskridande organiserad brottslighet (människosmuggling) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gränsöverskridande organiserad brottslighet (människohandel) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen på gemenskapens institutioner och organ ***III (omröstning)

Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer ***III (omröstning)

Europeiska socialfonden ***II (omröstning)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ***II (omröstning)

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ***II (omröstning)

Delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)

ERUF, ESF, Sammanhållningsfonden (allmänna bestämmelser) *** (omröstning)

Inrättandet av Sammanhållningsfonden *** (omröstning)

Cabotage och internationella trampfartstjänster * (omröstning)

Egna medel * (omröstning)

Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (omröstning)

Konsolidering inom den europeiska finanssektorn (omröstning)

Den senaste utvecklingen och framtidsutsikterna för bolagsrätten (omröstning)

Att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Ekonomiska och sociala effekter av omstruktureringen av företag i Europa (debatt)

Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och sysselsättning (debatt)

EU:s tillverkningsindustri – Mot en mer integrerad industripolitik (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

EU:s tillverkningsindustri – Mot en mer integrerad industripolitik (fortsättning på debatten)

Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***II (debatt)

Civil luftfart (harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden) ***II (debatt)

Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

31

BILAGA I

33

BILAGA II

43

ANTAGNA TEXTER

64

P6_TA(2006)0281
Gränsöverskridande organiserad brottslighet (människosmuggling) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0129/2006 – 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Gränsöverskridande organiserad brottslighet (människohandel) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0130/2006 – 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen på gemenskapens institutioner och organ ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om hur Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor skall tillämpas på Europeiska gemenskapens institutioner och organ (PE-CONS 3614/1/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (PE-CONS 3615/4/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Europeiska socialfonden ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (9060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Europeiska regionala utvecklingsfonden ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (9059/4/2006 – C6-0187/2006 – 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (9062/2/2006 – C6-0189/2006 – 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om att ändra rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (KOM(2005)0305 – C6-0232/2005 – 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om att ändra rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

69

BILAGA
FRAMSTÄLLNING OM DELGIVNING AV HANDLING

75

P6_TA(2006)0289
ERUF, ESF, Sammanhållningsfonden (allmänna bestämmelser) ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (9077/2006 – C6-0192/2006 – 2004/0163(AVC))

100

BILAGA
FÖRKLARING FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH KOMMISSIONEN

101

P6_TA(2006)0290
Inrättandet av Sammanhållningsfonden ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94 (9078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Cabotage och internationella trampfartstjänster *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om upphävande av förordning (EEG) nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten, och om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1/2003 till att även omfatta cabotage och trampfart (KOM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
Egna medel *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Krisen i försäkringsbolaget Equitable Life
Europaparlamentets resolution om krisen i försäkringsbolaget Equitable Life (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Konsolidering inom den europeiska sektorn för finansiella tjänster
Europaparlamentets resolution om ytterligare konsolidering inom sektorn för finansiella tjänster (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Den senaste utvecklingen och framtidsutsikterna för bolagsrätten
Europaparlamentets resolution om den senaste utvecklingen av och framtidsutsikterna för bolagsrätten (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen
Europaparlamentets resolution om att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen (2005/2249(INI))

119

 

Onsdagen, 5 juli 2006

2006/C 303E/03

PROTOKOLL

124

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Presentation av det finländska ordförandeskapets program (debatt)

Situationen i Palestina (debatt)

Omröstning

Förstärkning av gränsöverskridande polissamarbete vid internationella evenemang i Europeiska unionen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***II (omröstning)

Civil luftfart (harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden) ***II (omröstning)

Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle * (omröstning)

Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och sysselsättning (omröstning)

EU:s tillverkningsindustri – Mot en mer integrerad industripolitik (omröstning)

Välkomsthälsning

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Skydd och bevarande av det religiösa arvet i norra delen av Cypern (skriftlig förklaring)

Internationell adoption i Rumänien (skriftlig förklaring)

CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar (debatt)

Amerikanska säkerhetstjänstens granskning av uppgifter i samband med banktransaktioner via systemet Swift (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Viseringspolicy gentemot länderna på västra Balkan – Förenklad visering för länderna på västra Balkan (debatt)

Kommissionens genomförandebefogenheter (interinstitutionellt avtal) – Kommissionens genomförandebefogenheter (förfaranden) (debatt)

Ömsesidigt informationsutbyte rörande asyl och invandring * – Integration av invandrare inom Europeiska unionen – Europeiska unionens invandringspolitik

HIV, dags att agera! (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

134

BILAGA I

136

BILAGA II

143

ANTAGNA TEXTER

155

P6_TA(2006)0297
Förstärkning av gränsöverskridande polissamarbete vid internationella evenemang i Europeiska unionen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Konungariket Nederländernas initiativ inför antagandet av rådets beslut om förstärkt gränsöverskridande polissamarbete i samband med händelser där det samlas ett stort antal människor från flera medlemsstater och där polisinsatserna primärt är inriktade på att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten och på att förhindra och bekämpa straffbara handlingar (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Europaparlamentest ståndpubkt fastställd vid andra behandlingen den 5 juli 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/…/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG

158

BILAGA I
FÖRTECKNING ÖVER GEMENSKAPENS INRE VATTENVÄGAR, UPPDELADE GEOGRAFISKT I ZON 1, 2, 3 OCH 4

168

BILAGA II
TEKNISKA MINIMIFÖRESKRIFTER FÖR FARTYG PÅ INRE VATTENVÄGAR I ZONERNA 1, 2, 3 OCH 4

189

BILAGA III
OMRÅDEN FÖR EVENTUELLA YTTERLIGARE TEKNISKA FÖRESKRIFTER FÖR FARTYG SOM TRAFIKERAR INRE VATTENVÄGAR I ZONERNA 1 OCH 2

353

BILAGA IV
OMRÅDEN FÖR EVENTUELLA BEGRÄNSNINGAR AV DE TEKNISKA FÖRESKRIFTERNA FÖR FARTYG SOM TRAFIKERAR INRE VATTENVÄGAR I ZONERNA 3 OCH 4

354

BILAGA V
FÖRLAGA TILL GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR FARTYG I INLANDSSJÖFART

355

BILAGA VI
FÖRLAGA TILL REGISTER ÖVER GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR INLANDSSJÖFART

372

BILAGA VII
KLASSIFICERINGSSÄLLSKAP

375

BILAGA VIII
FÖRFARANDEREGLER FÖR GENOMFÖRANDE AV INSPEKTIONER

377

BILAGA IX
FÖRESKRIFTER OM SIGNALLJUS, RADARINSTALLATIONER OCH GIRHASTIGHETSINDIKATORER

378

P6_TA(2006)0299
Civil luftfart – harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 juli 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart

438

BILAGA

445

P6_TA(2006)0300
Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och sysselsättning
Europaparlamentets resolution om genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och sysselsättning: En gemensam strategi (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
Mot en mer integrerad industripolitik
Europaparlamentets resolution om en politik till stöd för EU:s tillverkningsindustri – mot en mer integrerad industripolitik (2006/2003(INI))

646

 

Torsdag, 6 juli 2006

2006/C 303E/04

PROTOKOLL

651

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Utveckling och migration (debatt)

Rättvis handel och utveckling (debatt)

Resultaten från WTO:s möte i Genève i slutet av april samt framtidsperspektiv (debatt)

Omröstning

Uppbörden av mervärdesskatt och kampen mot skattefusk och skatteundandragande * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ett partnerskap för tillväxt, stabilitet och utveckling mellan EU och Västindien (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Skydd för anställda inom hälsovårdssektorn i Europa mot infektioner som överförs via blodet till följd av skador orsakade av sprutor (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument ***I (omröstning)

Stabilitetsinstrument ***I (omröstning)

Instrument för stöd inför anslutningen * (omröstning)

Kommissionens genomförandebefogenheter (interinstitutionellt avtal)

Kommissionens genomförandebefogenheter (förfaranden) * (omröstning)

Information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel ***I (omröstning)

Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (slutomröstning)

Ömsesidigt informationsutbyte rörande asyl och invandring * (omröstning)

Ändring av protokollet om privilegier och immunitet (omröstning)

Ekonomiska och sociala effekter av omstruktureringen av företag i Europa (omröstning)

CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar (omröstning)

Amerikanska säkerhetstjänstens granskning av uppgifter i samband med banktransaktioner via systemet Swift (omröstning)

Integration av invandrare inom Europeiska unionen (omröstning)

Utveckling och migration (omröstning)

Rättvis handel och utveckling (omröstning)

HIV, dags att agera! (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Resultaten från WTO:s möte i Genève i slutet av april samt framtidsperspektiv (fortsättning på debatten)

Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (ursprungsmärkning) (debatt)

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Somalia

Mauretanien

Yttrandefrihet på Internet

Omröstning

Somalia (omröstning)

Mauretanien (omröstning)

Yttrandefrihet på Internet (omröstning)

Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (ursprungsmärkning) (omröstning)

Explications de vote

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Utskottens och delegationernas sammansättning

Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

669

BILAGA I

671

BILAGA II

690

ANTAGNA TEXTER

747

P6_TA(2006)0303
Åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skattefusk och skatteundandragande *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skattefusk eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser (KOM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
Ett partnerskap för tillväxt, stabilitet och utveckling mellan EU och Västindien
Europaparlamentets resolution om partnerskapet för tillväxt, stabilitet och utveckling mellan EU och Västindien (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Skydd för anställda inom hälsovårdssektorn i Europa mot infektioner som överförs via blodet till följd av skador orsakade av sprutor
Europaparlamentets resolution med rekommendationer till kommissionen om skydd av sjukvårdspersonal mot blodburna infektioner som orsakas av skador från nålstick (2006/2015(INI))

754

BILAGA
TILL FÖRSLAGET TILL RESOLUTION: DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM FÖRSLAGETS INNEHÅLL

756

P6_TA(2006)0306
Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av de allmänna principerna för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument

761

BILAGA
PARTNERLÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 1

779

P6_TA(2006)0307
Stabilitetsinstrument ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument

781

BILAGA
STABILITETSINSTRUMENTET

797

P6_TA(2006)0308
Instrument för stöd inför anslutningen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (KOM(2004)0627 – C6-0047/2005 – 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Kommissionens genomförandebefogenheter (interinstitutionellt avtal)
Europaparlamentets beslut om ingåendet av ett interinstitutionellt avtal i form av ett gemensamt uttalande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (nytt föreskrivande förfarande med kontroll) (10125/2006 – C6-0208/2006 – 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Kommissionens genomförandebefogenheter (förfaranden) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om utkastet till rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10126/1/2006 – C6-0190/2006 – 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (KOM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

811

P6_TA(2006)0312
Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Ömsesidigt informationsutbyte rörande asyl och invandring *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring (KOM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Ändring av protokollet om immunitet och privilegier
Europaparlamentets resolution om ändring av protokollet om immunitet och privilegier

830

P6_TA(2006)0315
Ekonomiska och sociala konsekvenser av företagsomstruktureringar i Europa
Europaparlamentets resolution om ekonomiska och sociala konsekvenser av industriella omstruktureringar i Europa

831

P6_TA(2006)0316
CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
Europaparlamentets resolution om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar – det tillfälliga utskottets halvtidsöversyn (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
De amerikanska underrättelsetjänsternas påstådda tillgång till banköverföringsuppgifter från SWIFT-systemet
Europaparlamentets resolution om amerikanska underrättelsetjänsters tillgång till överförda SWIFT-bankuppgifter

843

P6_TA(2006)0318
Integration av invandrare inom Europeiska unionen
Europaparlamentets resolution om strategier och metoder för integration av invandrare inom Europeiska unionen (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Utveckling och migration
Europaparlamentets resolution om utveckling och migration (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Rättvis handel och utveckling
Europaparlamentets resolution om rättvis handel och utveckling (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS: dags att leverera
Europaparlamentets resolution om hiv/aids: dags att leverera

871

P6_TA(2006)0322
Somalia
Europaparlamentets resolution om Somalia

874

P6_TA(2006)0323
Mauretanien
Europaparlamentets resolution om Mauretanien

876

P6_TA(2006)0324
Yttrandefrihet på Internet
Europaparlamentets resolution om yttrandefrihet på Internet

879

P6_TA(2006)0325
Ursprungsmärkning
Europaparlamentets resolution om ursprungsmärkning

881


 

2006/C 303E/05

s19


SV

 

Top