EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 303, 13. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 303E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
13. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Euroopan parlamentti

 

Maanantai, 3. heinäkuuta 2006

2006/C 303E/01

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemiehen julkilausuma

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentin kokoonpano (tarkkailijat)

Valtakirjojen tarkastus

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Määrärahojen siirrot

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi (keskustelu)

Rahoituspalvelualan jatkuva keskittyminen — Sulautumiin ja yrityskauppoihin liittyvä kehitys Euroopan pörsseissä (keskustelu)

Kabotaasipalvelut ja kansainväliset hakurahtipalvelut * (keskustelu)

Maksajaa koskevien tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I (keskustelu)

Yhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)

Ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentäminen (keskustelu)

Århusin yleissopimuksen määräysten soveltaminen yhteisön toimielimiin ja elimiin ***III (keskustelu)

Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut ***III (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

13

 

Tiistai, 4. heinäkuuta 2006

2006/C 303E/02

PÖYTÄKIRJA

15

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Kenraali Francon Espanjassa tekemän vallankaappauksen 70. vuosipäivä — (Euroopan parlamentin puhemiehen ja poliittisten ryhmien puheenjohtajien julkilausumat)

EAKR, ESR, koheesiorahasto (yleiset säännökset) *** — Koheesiorahaston perustaminen *** — Euroopan sosiaalirahasto ***II — Euroopan aluekehitysrahasto ***II — Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) ***II (keskustelu)

Äänestykset

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Rakennepolitiikkojen vaikutus ja seuraukset unionin koheesion kannalta (työjärjestyksen 117 artikla) (äänestys)

Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö: Rakennepolitiikkojen vaikutus ja seuraukset unionin koheesion kannalta (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)

Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus (maahanmuuttajien salakuljetus) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus (ihmiskauppa) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Århusin yleissopimuksen määräysten soveltaminen yhteisön toimielimiin ja elimiin ***III (äänestys)

Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut ***III (äänestys)

Euroopan sosiaalirahasto ***II (äänestys)

Euroopan aluekehitysrahasto ***II (äänestys)

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) ***II (äänestys)

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***I (äänestys)

EAKR, ESR, koheesiorahasto (yleiset säännökset) *** (äänestys)

Koheesiorahaston perustaminen *** (äänestys)

Kabotaasipalvelut ja kansainväliset hakurahtipalvelut * (äänestys)

EY:n omien varojen järjestelmä * (äänestys)

Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi (äänestys)

Rahoituspalvelualan jatkuva keskittyminen (äänestys)

Yhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät (äänestys)

Ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentäminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Yritysten uudelleenjärjestelyjen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset (keskustelu)

Lisää tutkimusta ja innovaatiota — Investointi kasvuun ja työllisyyteen (keskustelu)

EU:n valmistusteollisuus — Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

EU:n valmistusteollisuus — Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan (jatkoa keskustelulle)

Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***II (keskustelu)

Siviili-ilmailu (teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistaminen) ***II (keskustelu)

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

31

LIITE I

33

LIITE II

43

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

64

P6_TA(2006)0281
Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus (maahanmuuttajien salakuljetus) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (8174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus (ihmiskauppa) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (8174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Århusin yleissopimuksen määräysten soveltaminen yhteisön toimielimiin ja elimiin ***III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut ***III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Euroopan sosiaalirahasto ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Euroopan aluekehitysrahasto ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 muuttamisesta (KOM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 muuttamisesta

69

LIITE
PYYNTÖ ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTAMISESTA

75

P6_TA(2006)0289
EAKR, ESR, koheesiorahasto (yleiset säännökset) ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

100

LIITE
EUROOPAN PARLAMENTIN JA KOMISSION LAUSUMA

101

P6_TA(2006)0290
Koheesiorahaston perustaminen ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1164/94 kumoamisesta (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Kabotaasipalvelut ja kansainväliset hakurahtipalvelut *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen annetun asetuksen (ETY) N:o 4056/86 kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 muuttamisesta kabotaasipalvelujen ja kansainvälisten hakurahtipalvelujen lisäämiseksi sen soveltamisalaan (KOM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
EY:n omien varojen järjestelmä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (KOM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi
Euroopan parlamentin päätöslauselma Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisistä (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Rahoituspalvelualan jatkuva keskittyminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma rahoituspalvelualan jatkuvasta keskittymisestä (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Yhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät
Euroopan parlamentin päätöslauselma yhtiöoikeuden viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentäminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentämisestä (2005/2249(INI))

119

 

Keskiviikko, 5. heinäkuuta 2006

2006/C 303E/03

PÖYTÄKIRJA

124

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Suomen puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)

Palestiinan tilanne (keskustelu)

Äänestykset

Rajat ylittävän poliisiyhteistyön tehostaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***II (äänestys)

Siviili-ilmailu (teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistaminen) ***II (äänestys)

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot * (äänestys)

Lisää tutkimusta ja innovaatiota — Investointi kasvuun ja työllisyyteen (äänestys)

EU:n valmistusteollisuus — Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Pohjois-Kyproksen uskonnollisen perinnön suojelu ja säilyttäminen (kirjallinen kannanotto)

Kansainvälinen adoptio Romaniassa (kirjallinen kannanotto)

Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen (keskustelu)

Amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten suorittama SWIFT-järjestelmään perustuvia rahasiirtoja koskevien tietojen kerääminen (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Länsi-Balkanin maita koskeva viisumipolitiikka — Viisumihelpotukset Länsi-Balkanin maille (keskustelu)

Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (toimielinten sopimus) — Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (menettely) (keskustelu)

Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä koskeva keskinäinen tiedottamismenettely * — Maahanmuuttajien kotouttaminen Euroopan unionissa — Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikka

AIDS, aika toimia! (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

134

LIITE I

136

LIITE II

143

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

155

P6_TA(2006)0297
Rajat ylittävän poliisiyhteistyön tehostaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Alankomaiden kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi rajat ylittävän poliisiyhteistyön tehostamisesta tapahtumissa, joihin osallistuu suuri määrä ihmisiä useista jäsenvaltioista ja joissa poliisitoiminnan päämääränä on ensisijaisesti yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ehkäiseminen ja torjuminen (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Sisävesialusten tekniset vaatimukset **II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja direktiivin 82/714/ETY kumoamisesta (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 5. heinäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/…/EY antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja direktiivin 82/714/ETY kumoamisesta (EP-PE_TC2-COD(1997)0335)

158

LIITE I
LUETTELO YHTEISÖN SISÄVESIVÄYLISTÄ JAOTELTUNA MAANTIETEELLISESTI VYÖHYKKEISIIN 1, 2, 3 JA 4

168

LIITE II
VYÖHYKKEIDEN 1, 2, 3 JA 4 SISÄVESIVÄYLILLÄ LIIKENNÖIVIEN ALUSTEN TEKNISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

189

LIITE III
SEIKAT, JOIDEN OSALTA VYÖHYKKEIDEN 1 JA 2 SISÄVESIVÄYLILLÄ LIIKENNÖIVILLE ALUKSILLE VOIDAAN ASETTAA TEKNISIÄ LISÄVAATIMUKSIA

353

LIITE IV
SEIKAT, JOIDEN OSALTAVYÖHYKKEIDEN 3 JA 4 SISÄVESIVÄYLILLÄ LIIKENNÖIVIEN ALUSTEN TEKNISIÄ VAATIMUKSIAVOIDAAN LIEVENTÄÄ

354

LIITE V
YHTEISÖN SISÄVESIALUSTODISTUKSEN MALLIT

355

LIITE VI
YHTEISÖN SISÄVESIALUSTODISTUSMALLIREKISTERI

372

LIITE VII
LUOKITUSLAITOKSET

375

LIITE VIII
TARKASTUSTEN SUORITTAMISTA KOSKEVAT MENETTELYSÄÄNNÖT

377

LIITE IX
MERKKIVALOJA, TUTKALAITTEITA JA KÄÄNTYMISNOPEUDEN OSOITTIMIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

378

P6_TA(2006)0299
Siviili-ilmailu (teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistaminen) ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 5. heinäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta

438

LIITE

445

P6_TA(2006)0300
Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta (KOM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Lisää tutkimusta ja innovaatiota — Ivenstointi kasvuun ja työllisyyteen
Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpanosta: Lisää tutkimusta ja innovaatiota — Investointi kasvuun ja työllisyyteen: Yhteinen lähestymistapa (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
EU:n valmistusteollisuus — Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n valmistusteollisuutta vahvistavat toimintapuitteet — Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan (2006/2003(INI))

646

 

Torstai, 6. heinäkuuta 2006

2006/C 303E/04

PÖYTÄKIRJA

651

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Kehitys ja muuttoliike (keskustelu)

Reilu kauppa ja kehitys (keskustelu)

Genevessä huhtikuun lopussa pidettyjen WTO:n kokousten tulokset ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)

Äänestykset

Arvonlisäveron kantaminen ja veropetosten ja veron kiertämisen estäminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EU:n ja Karibian alueen kumppanuus kasvun, vakauden ja kehityksen edistämiseksi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaaminen veren kautta tarttuvilta infektioilta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline ***I (äänestys)

Vakautusväline ***I (äänestys)

Liittymistä valmisteleva tukiväline * (äänestys)

Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (toimielinten sopimus)

Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (menettely) * (äänestys)

Maksajaa koskevien tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I (äänestys)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (lopullinen äänestys)

Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä koskeva keskinäinen tiedottamismenettely * (äänestys)

Erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttaminen (äänestys)

Yritysten uudelleenjärjestelyjen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset Euroopassa (äänestys)

Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen (äänestys)

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten toteuttamat SWIFT-järjestelmän pankkisiirtotietojen sieppaukset (äänestys)

Maahanmuuttajien kotouttaminen Euroopan unionissa (äänestys)

Kehitys ja muuttoliike (äänestys)

Reilu kauppa ja kehitys (äänestys)

AIDS, aika toimia! (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Genevessä huhtikuun lopussa pidettyjen WTO:n kokousten tulokset ja tulevaisuudennäkymät (jatkoa keskustelulle)

Tiettyjen kolmansista maista tuotujen tuotteiden alkuperämaamerkintä (keskustelu)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Somalia

Mauritania

Sananvapaus Internetissä

Äänestykset

Somalia (äänestys)

Mauritania (äänestys)

Sananvapaus Internetissä (äänestys)

Tiettyjen kolmansista maista tuotujen tuotteiden alkuperämaamerkintä (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

669

LIITE I

671

LIITE II

690

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

747

P6_TA(2006)0303
Arvonlisäveron kantaminen ja veropetosten ja veron kiertämisen estäminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta tiettyjen arvonlisäveron kantamisen yksinkertaistamiseen ja veropetosten ja veron kiertämisen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden osalta sekä tiettyjen poikkeuslupapäätösten kumoamisesta (KOM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
EU:n ja Karibian alueen kumppanuudesta kasvun, vakauden ja kehityksen edistämiseksi
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Karibian alueen kumppanuudesta kasvun, vakauden ja kehityksen edistämiseksi (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaaminen veren kautta tarttuvilta infektioilta
Euroopan parlamentin päätöslauselma suosituksista komissiolle eurooppalaisten terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamiseksi veren kautta tarttuvilta infektioilta, jotka johtuvat neulojen aiheuttamista loukkaantumisista (2006/2015(INI))

754

LIITE
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

756

P6_TA(2006)0306
Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (KOM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä

761

LIITE
ASETUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT KUMPPANIMAAT

779

P6_TA(2006)0307
Vakautusväline ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta (KOM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi vakautusvälineen perustamisesta

781

LIITE
VAKAUTUSVÄLINE

797

P6_TA(2006)0308
Liittymistä valmisteleva tukiväline *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (KOM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (toimielinten sopimus)
Euroopan parlamentin päätös toimielinten sopimuksen tekemisestä yhteisenä lausumana, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta (uusi sääntelymenettely, johon liittyy valvonta) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta (menettely) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Maksajaa koskevien tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (KOM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana

811

P6_TA(2006)0312
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta (KOM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä koskeva keskinäinen tiedottamismenettely *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä koskevan keskinäisen tiedottamismenettelyn käyttöönotosta (KOM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta

830

P6_TA(2006)0315
Yritysten uudelleenjärjestelyjen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset Euroopassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma yritysten uudelleenjärjestelyjen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista Euroopassa

831

P6_TA(2006)0316
Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen — väliaikaisen valiokunnan väliaikainen mietintö (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Yhdysvaltain salaisten palveluiden toteuttamat SWIFT-järjestelmän pankkisiirtotietojen sieppaukset
Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltain salaisten palveluiden toteuttamista SWIFT-järjestelmän pankkisiirtotietojen sieppauksista

843

P6_TA(2006)0318
Maahanmuuttajien kotouttaminen Euroopan unionissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma maahanmuuttajien kotouttamista Euroopan unionissa koskevasta strategiasta ja välineistä (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Kehitys ja muuttoliike
Euroopan parlamentin päätöslauselma kehityksestä ja muuttoliikkeestä (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Reilu kauppa ja kehitys
Euroopan parlamentin päätöslauselma reilusta kaupasta ja kehityksestä (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS, aika toimia
Euroopan parlamentin päätöslauselma HI-viruksesta/aidsista: aika toimia

871

P6_TA(2006)0322
Somalia
Euroopan parlamentin päätöslauselma Somaliasta

874

P6_TA(2006)0323
Mauritania
Euroopan parlamentin päätöslauselma Mauritaniasta

876

P6_TA(2006)0324
Sananvapaudesta Internetissä
Euroopan parlamentin päätöslauselma sananvapaudesta Internetissä

879

P6_TA(2006)0325
Alkuperämerkinnät
Euroopan parlamentin päätöslauselma alkuperämerkinnöistä

881


 

2006/C 303E/05

s19


FI

 

Top