EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

Úř. věst. L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; Zrušeno 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

31993R0259

Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

Úřední věstník L 030 , 06/02/1993 S. 0001 - 0028
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 12 S. 0043
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 12 S. 0043
CS.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
ET.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
HU.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
LT.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
LV.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
MT.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
PL.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
SK.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203
SL.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 176 - 203


Nařízení Rady (EHS) č. 259/93

ze dne 1. února 1993

o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že Společenství dne 22. března podepsalo Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování;

vzhledem k tomu, že opatření týkající se odpadů jsou obsažena v článku 39 úmluvy AKT-EHS ze dne 15. prosince 1989;

vzhledem k tomu, že Společenství potvrdilo Rozhodnutí rady Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) ze dne 30. března 1992 o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití;

vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, musí být směrnice 84/631/EHS [4], která organizuje dozor nad přeshraniční přepravou nebezpečných odpadů a její kontrolu, nahrazena nařízením;

vzhledem k tomu, že dozor nad přepravou odpadů uvnitř členského státu a její kontrola jsou předmětem vnitrostátní odpovědnosti; že však dozor nad přepravou odpadů uvnitř členského státu a její kontrola musí vyhovovat minimálním kritériím, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví;

vzhledem k tomu, že je důležité uspořádat dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu způsobem, který zohlední nutnost uchovávání, ochrany a zlepšování kvality životního prostředí;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [5] stanoví v čl. 5 odst. 1, že členský stát musí vhodnými opatřeními zřídit přiměřenou integrovanou síť zařízení pro odstraňování odpadů tam, kde je to nutné nebo žádoucí, i ve spolupráci s jinými členskými státy, která umožní soběstačnost při odstraňování odpadů Společenství jako celku a umožní zároveň členským státům, aby dosahovaly tohoto cíle individuálně, s ohledem na zeměpisné podmínky nebo na potřebu specializovaných zařízení pro určité typy odpadů; že článek 7 uvedené směrnice požaduje, případně i ve spolupráci s dotčenými členskými státy, zpracování plánů nakládání s odpady, které budou postoupeny Komisi, a stanoví, že členské státy mohou přijmout nezbytná opatření k zabránění pohybu odpadů, která nejsou v souladu s jejich plány nakládání s odpady, a že musí Komisi a ostatní členské státy o takovýchto opatřeních uvědomit;

vzhledem k tomu, že je podle typu odpadů a jejich určení nezbytné používat různé postupy včetně toho, zda mají být odstraněny nebo využity;

vzhledem k tomu, že přeprava odpadů musí být předem oznámena příslušným orgánům tak, aby byly přesně informovány zejména o typu, pohybu a odstraňování nebo využívání odpadu, a mohly tak přijmout všechna nezbytná opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, včetně možnosti vznést odůvodněné námitky vůči přepravě;

vzhledem k tomu, že členské státy musí být schopny uskutečnit zásady blízkosti, priority využívání odpadů a soběstačnosti na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni — v souladu se směrnicí 75/442/EHS — tím, že mohou v souladu se Smlouvou přijmout opatření k úplnému nebo částečnému zákazu, nebo si zcela vyhradit přepravu odpadů k odstraňování, s výjimkou nebezpečného odpadu produkovaného členským státem, zasílaného v tak malém množství, že zřizování nového specializovaného vlastního zařízení by bylo neekonomické; že specifický problém odstraňování takových malých množství vyžaduje spolupráci mezi dotčenými členskými státy a možnost obrátit se na postupy Společenství;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů určených k odstranění do třetích zemí musí být kvůli ochraně životního prostředí těchto zemí zakázán; že výjimky by se mohly vztahovat na vývoz do zemí ESVO, které jsou také stranami Basilejské úmluvy;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů k využití do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, musí splňovat podmínky zajišťující nakládání s odpady šetrné k životnímu prostředí;

vzhledem k tomu, že dohody nebo ustanovení o vývozu odpadů k využití se zeměmi, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, musí podléhat pravidelnému přezkoumání Komisí vedoucímu popřípadě k předložení návrhu na přehodnocení podmínek, za kterých se takový vývoz uskutečňuje, včetně možnosti jeho zákazu;

vzhledem k tomu, že přeprava odpadů k využití uvedených v zeleném seznamu OECD je obecně osvobozena od kontrolních postupů tohoto nařízení, protože takové odpady, jsou-li správně využívány, nepředstavují běžně v zemi určení riziko pro životní prostředí; že v souladu s právními předpisy Společenství a rozhodnutím OECD jsou nezbytné určité výjimky z této výlučnosti; že určité výjimky jsou též třeba k usnadnění sledování takových zásilek uvnitř Společenství a k zohlednění zvláštních případů; že na takové odpady se vztahuje směrnice 75/442/EHS;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů k využití uvedených v zeleném seznamu OECD do zemí, na které se rozhodnutí OECD nevztahuje, musí být předmětem konzultací Komise se zemí určení; že může být vhodné, aby Komise na základě těchto konzultací předložila návrhy Radě;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů k využití do zemí, které nejsou stranami Basilejské úmluvy, musí být předmětem zvláštních dohod mezi těmito zeměmi a Společenstvím; že členské státy musí mít ve výjimečných případech možnost uzavřít po dni vstupu v platnost tohoto nařízení dvoustranné dohody o dovozu zvláštních odpadů dříve, než uzavře takové dohody Společenství, v případě odpadů k využití proto, aby nebyl narušen proces nakládání s odpady, a v případě odpadů k odstranění, pokud odesílající země nemá nebo nemůže rozumným způsobem získat technickou kapacitu a nezbytná zařízení k odstranění těchto odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí;

vzhledem k tomu, že musí být přijato ustanovení k případnému navrácení odpadů nebo k jejich alternativnímu odstranění nebo využití způsobem šetrným k životnímu prostředí, jestliže přeprava nemůže být dokončena v souladu se zasílacími podmínkami nákladního listu nebo smlouvy;

vzhledem k tomu, že v případě nedovolené přepravy musí osoba, jejíž činnost je příčinou takové přepravy, tyto odpady vzít zpět a/nebo je odstranit nebo využít způsobem šetrným k životnímu prostředí; že pokud tak neučiní, musí příslušné orgány odesílající nebo přijímající země vhodným způsobem zasáhnout;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby byl ustanoven systém finančních záruk nebo odpovídajícího pojištění;

vzhledem k tomu, že členské státy musí zajistit příslušné informace Komisi o provádění tohoto rozhodnutí;

vzhledem k tomu, že musí být zavedeny dokumenty stanovené tímto nařízením a musí být přijaty přílohy podle postupu Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

ROZSAH A DEFINICE

Článek 1

1. Toto nařízení platí pro přepravu odpadů v rámci Společenství, dovozu a vývozu mimo Evropské společenství.

2. Z oblasti působnosti tohoto nařízení se vylučuje:

a) vykládka na pobřeží odpadů vzniklých běžným provozem lodí a těžebních plošin na širém moři, včetně odpadních vod a zbytků za předpokladu, že takový odpad je předmětem zvláštních závazných nástrojů mezinárodního práva;

b) přeprava odpadů vznikajících při civilní letecké dopravě;

c) přeprava radioaktivních odpadů definovaných článkem 2 směrnice 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole [6];

d) přeprava odpadů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 75/442/EHS, pokud jsou již zahrnuty pod jiné příslušné právní úpravy;

e) přeprava odpadů do Společenství v souladu s požadavky protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě.

3. a) Z ustanovení tohoto nařízení je též vyloučena přeprava odpadů určených pouze k využití a uvedených v příloze II, s výjimkou stanovenou v písmenech b), c), d), a e), v článku 11 a čl. 17 odst. 1, 2, a 3.

b) Na takové odpady se vztahují všechna ustanovení směrnice 75/442/EHS. Zejména se jedná o:

- odpady určené pro řádně oprávněná zařízení povolená podle článků 10 a 11 směrnice 75/442/EHS,

- odpady, na které se vztahují ustanovení článků 8, 12, 13 a 14 směrnice 75/442/EHS.

c) Některé odpady uvedené v příloze II však mohou být kontrolovány, jestliže mimo jiné vykazují nějaký prvek nebezpečnosti uváděný v příloze II směrnice Rady 91/689/EHS [7], jako by byly uvedeny v příloze III nebo IV.

Tyto odpady a rozhodnutí, který ze dvou postupů musí být uplatněn, musí být stanoveny postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS. Takové odpady jsou uvedeny v příloze II písm. a).

d) Ve výjimečných případech může být přeprava odpadů uvedených v příloze II z důvodů ochrany životního prostředí nebo ochrany zdraví kontrolována členskými státy, jako by se jednalo o odpady uvedené v příloze III nebo IV.

Členské státy, které využijí této možnosti, musí okamžitě Komisi takové případy oznámit a případně uvědomit členské státy a zdůvodnit své rozhodnutí. Komise postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS může takové opatření potvrdit včetně toho, že případně doplní takové odpady do přílohy IIA.

e) Jsou-li odpady uvedené v příloze II přepravovány v rozporu s tímto nařízením nebo směrnicí 75/442/EHS, mohou členské státy uplatnit vhodná ustanovení článků 25 a 26 tohoto nařízení.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

a) odpad definuje v čl. 1 písm. a) směrnice 75/442/EHS;

b) "příslušnými orgány" rozumějí příslušné orgány určené buď členskými státy v souladu s článkem 36, nebo třetími zeměmi;

c) "příslušným orgánem pro odesílání" rozumí příslušný orgán určený členskými státy v souladu s článkem 36 pro oblast, ze které je přeprava odesílána, nebo určený třetími zeměmi;

d) "příslušným orgánem pro příjem" rozumí příslušný orgán určený členskými státy v souladu s článkem 36 pro oblast, kde je přeprava přijímána nebo kde se odpad naloďuje před odstraněním na moři, aniž jsou dotčeny stávající úmluvy o odstraňování odpadů na moři, nebo určený třetími zeměmi;

e) "příslušným orgánem pro tranzit" rozumí jediný orgán určený členskými státy v souladu s článkem 36 pro stát, přes který se přeprava provádí;

f) "kontaktním subjektem" rozumí ústřední subjekt určený každým členským státem a Komisí v souladu s článkem 37;

g) "oznamovatelem" rozumí jakákoli fyzická osoba nebo společnost, kterým je svěřena oznamovací povinnost, to znamená níže uvedená osoba, která zamýšlí přepravovat odpady nebo přepravu provedla:

i) osoba, která svojí činností produkuje odpady (původní původce odpadu), nebo

ii) tam, kde to není možné, osoba, která odpad sbírá, oprávněná k tomuto účelu členským státem, nebo registrovaný a oprávněný obchodník nebo zprostředkovatel, který zařizuje odstraňování nebo využívání odpadů, nebo

iii) pokud tyto osoby nejsou známy nebo nemají oprávnění, osoba, která odpady vlastní nebo nad nimi má právní kontrolu (držitel odpadu), nebo

iv) v případě dovozu odpadů do Společenství nebo tranzitu přes Společenství osoba určená vnitrostátním právním předpisem zasílajícího státu, nebo neexistuje-li zatím takové ustanovení, osoba, která odpad vlastní nebo nad ním má právní kontrolu (držitel odpadu);

h) "příjemcem" rozumí osoba nebo podnik, kterým je odpad přepravován k využití nebo odstranění;

i) odstraňování odpadu definuje v čl. 1 písm. e) směrnice 75/442/EHS;

j) "oprávněným střediskem" rozumí jakékoli zařízení nebo podnik pověřený nebo oprávněný podle článku 6 směrnice 75/439/EHS [8], článků 9, 10, a 11 směrnice 75/442/EHS a článku 6 směrnice 76/403/EHS [9];

k) "využití" definuje v čl. 1 písm. f) směrnice 75/442/EHS;

l) "odesílajícím státem" rozumí jakýkoli stát, odkud je přeprava odpadu plánována nebo prováděna;

m) "přijímajícím státem" rozumí jakýkoli stát, kam je přeprava odpadu plánována nebo prováděna k odstranění nebo využití nebo k naloďování před odstraněním na moři, aniž jsou dotčeny stávající úmluvy o odstraňování odpadů na moři;

n) "tranzitním státem" rozumí jakýkoli stát, jiný než odesílající či přijímající, přes který je přeprava plánována nebo prováděna;

o) "nákladním listem" rozumí standardní nákladní doklad vystavený v souladu s článkem 42;

p) "Basilejskou úmluvou" rozumí Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování;

q) "čtvrtou Loméskou úmluvou" rozumí Loméská úmluva ze dne 15. prosince 1989;

r) "rozhodnutím OECD" rozumí rozhodnutí Rady OECD ze dne 30. března 1992 o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice.

HLAVA II

PŘEPRAVA ODPADŮ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Kapitola A

Odpady určené k odstranění

Článek 3

1. Zamýšlí-li oznamovatel přepravit odpad k odstranění z jednoho členského státu do jiného členského státu a/nebo provést tranzit přes jeden nebo více členských států, aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, oznámí to příslušnému orgánu přijímajícího státu a kopii tohoto oznámení zašle příslušným orgánům odesílajícího státu, příslušnému orgánu pro tranzit a příjemci.

2. Oznámení musí povinně zachycovat všechny fáze přepravy z místa odeslání do místa konečného určení.

3. Oznámení se provádí pomocí nákladního listu, který vydává příslušný orgán pro odesílání.

4. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list, a pokud je o to příslušnými orgány požádán, dodá doplňující informace a dokumentaci.

5. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména:

- původu, složení a množství odpadů určených k odstranění a také, jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

- plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

- opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné přepravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro přepravu dotčenými členskými státy,

- totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

- operací patřících k odstraňování odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

6. Oznamovatel musí o odstranění odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu.

Tato smlouva může zahrnovat některé nebo všechny informace uvedené v odstavci 5.

Smlouva musí zahrnovat povinnost:

- oznamovatele převzít v souladu s článkem 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

- příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl odstraněn způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Kopie této smlouvy musí být na požádání zaslána příslušnému orgánu.

Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje odstraňování odpadů.

7. S informacemi poskytnutými podle odstavců 4 a 6 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.

8. Příslušný orgán pro odesílání může v souladu s vnitrostátními právními předpisy rozhodnout, že oznámení příslušnému orgánu pro příjem předá namísto oznamovatele sám a kopie zašle příjemci a příslušnému orgánu pro tranzit.

Příslušný orgán pro odesílání může v souladu s čl. 4 odst. 3 rozhodnout, že neprovede oznámení, má-li sám proti přepravě bezprostřední námitky. O těchto námitkách příslušný orgán pro odesílání neprodleně uvědomí oznamovatele.

Článek 4

1. Ve lhůtě tří pracovních dnů od obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro příjem oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení a jeho kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci.

2. a) Příslušný orgán pro příjem rozhodne do 30 dnů od odeslání potvrzení, zda přepravu povoluje, ať s podmínkami, nebo bez nich, nebo zda ji zamítá. Může si rovněž vyžádat doplňující informace.

Příslušný orgán pro příjem vydá své schválení pouze tehdy, pokud nejsou žádné námitky z jeho strany nebo ze strany ostatních příslušných orgánů. Souhlas podléhá všem podmínkám přepravy uvedeným v písmenu d).

Příslušný orgán pro nevydá rozhodnutí dříve než 21 dní po odeslání potvrzení. Může však rozhodnout dříve, pokud má písemný souhlas ostatních dotčených příslušných orgánů.

Příslušný orgán pro příjem zašle oznamovateli své rozhodnutí písemně a jeho kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům.

b) Příslušný orgán pro odesílání a příslušný orgán pro tranzit mohou vznést námitky během 20 dnů od odeslání potvrzení. Mohou rovněž vyžadovat doplňující informace. Námitky se předají písemně oznamovateli, kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům.

c) Námitky a podmínky uvedené v písmenech a) a b) musí vycházet z odstavce 3.

d) Příslušné orgány pro odesílání a pro tranzit mohou v rámci své pravomoci během 20 dnů od odeslání potvrzení stanovit podmínky týkající se přepravy odpadu.

Tyto podmínky musí být sděleny písemně oznamovateli, spolu s kopiemi pro příslušné dotčené orgány, a musí být zapsány do nákladního listu. Nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v jejich příslušnosti a musí brát v úvahu stávající dohody, zvláště příslušné mezinárodní úmluvy.

3. a) i) Pro provádění zásad blízkosti, priority využívání a zásady soběstačnosti na úrovni Společenství i na úrovni jednotlivých států a v souladu se směrnicí 75/442/EHS mohou členské státy podle Smlouvy přijmout opatření k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy odpadů nebo mohou s přepravou odpadů zásadně nesouhlasit. Taková opatření musí být bezodkladně oznámena Komisi, která uvědomí ostatní členské státy.

ii) V případě nebezpečných odpadů (jak jsou definovány v čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS), které se v odesílajícím členském státu produkují v tak malých množstvích za rok, že zřízení nových specializovaných zařízení k odstraňování odpadů v tomto státu by bylo nehospodárné, se bod i) neuplatní.

iii) Přijímající členský stát spolupracuje s odesílajícím členským státem, který zvažuje možnost uplatnění bodu ii) s cílem vyřešení problému dvoustrannou dohodou. Pokud není nalezeno uspokojivé řešení, kterýkoli z těchto členských států může záležitost předložit Komisi, která problém rozhodne postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.

b) Příslušné orgány pro odesílání a pro příjem mohou po zvážení zeměpisných okolností a potřeby specializovaného zařízení pro určité druhy odpadů vznést odůvodněné námitky k plánované přepravě odpadů, pokud není v souladu se směrnicí 75/442/EHS, a zejména s články 5 a 7:

i) aby byla prováděna zásada soběstačnosti ve Společenství a na úrovních jednotlivých států;

ii) v případě, kdy musí zařízení odstraňovat odpady z bližšího zdroje a příslušný orgán dává přednost tomuto odpadu;

iii) aby se zajistilo, že přeprava je v souladu s plány nakládání s odpady.

c) Příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit odpadů mohou navíc vznést odůvodněné námitky k plánované přepravě, pokud:

- není v souladu s vnitrostátními právními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví,

- oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy.

V tomto případě může příslušný orgán pro odesílání zamítnout veškerou přepravu, která se týká uvedené osoby, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy, nebo

- je-li zásilka v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených daným členským státem nebo dotčenými členskými státy.

4. Jestliže se během lhůt stanovených v odstavci 2 příslušné orgány ujistí, že problémy, které vedly k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny a že podmínky týkající se přepravy budou splněny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

Pokud následně dojde k jakékoli podstatné změně v podmínkách dané přepravy, musí být podáno nové oznámení.

5. Příslušný orgán pro odesílání potvrdí povolení řádným razítkem na nákladním listu.

Článek 5

1. Přeprava může být provedena teprve poté, kdy oznamovatel obdrží povolení od příslušného orgánu pro příjem.

2. Jakmile oznamovatel povolení obdrží, vyplní datum přepravy, případně požadovaným způsobem doplní nákladní list a zašle kopie příslušným orgánům tři pracovní dny před zahájením přepravy.

3. Každá přeprava musí být provázena kopií, nebo je-li to příslušnými orgány vyžadováno, exemplářem nákladního listu s povolovacím razítkem.

4. Všechny podniky podílející se na transakci vyplní nákladní list na označených místech, podepíší jej a ponechají si jeho kopii.

5. Během tří pracovních dnů po přijetí odpadů určených k odstranění zašle příjemce kopie vyplněného nákladního listu, kromě potvrzení uvedeného v odstavci 6, oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům.

6. Pokud možno co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od přijetí odpadů, zašle příjemce v rámci vlastní odpovědnosti potvrzení o odstranění odpadu oznamovateli a ostatním dotčeným příslušným orgánům. Toto potvrzení je součástí nákladního listu, který přepravu doprovází, anebo je k němu připojeno.

Kapitola B

Odpady určené k využití

Článek 6

1. Chce-li oznamovatel zaslat odpad určený k využití, který je uveden v příloze III, z jednoho členského státu do jiného členského státu anebo zaslat tento odpad tranzitem přes jeden nebo více členských států, vyrozumí oznámením příslušný orgán pro příjem a kopie tohoto oznámení zašle příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit, jakož i příjemci, aniž je dotčen čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2.

2. Oznámení povinně zahrne všechny dílčí fáze přepravy z místa odeslání do místa konečného určení.

3. Oznámení je provedeno pomocí nákladního listu, který je vystaven příslušným orgánem pro odesílání.

4. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list a dodá, bude-li o to příslušným orgánem požádán, doplňující informace a doklady.

5. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména:

- původu, složení a množství odpadů určených k využití, včetně totožnosti jejich původce, a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů a totožnost jejich původců, pokud je známa,

- plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

- opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné přepravy, zejména ke splnění podmínek, které stanovily pro přepravu dotčené členské státy,

- totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska pro využívání odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu pro využití příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí,

- operací patřících k využívání odpadů, jak jsou uvedeny v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

- plánovaných metod odstranění zbytkových odpadů po provedené recyklaci,

- množství recyklovaného materiálu v poměru ke zbytkovým odpadům,

- odhadu hodnoty recyklovaných materiálů.

6. Oznamovatel musí o využití daných odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu.

Tato smlouva může zahrnovat některé nebo všechny informace uvedené v odstavci 5.

Smlouva musí zahrnovat povinnost:

- oznamovatele převzít v souladu s články 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

- příjemce podat v případě další přepravy odpadů určených k využití do jiného členského státu nebo do třetí země oznámení o původním odesílajícím státu,

- příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl využit způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Kopie této smlouvy musí být na požádání zaslána příslušnému orgánu.

Pokud je odpad přepravován mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje využití odpadů.

7. S informacemi poskytnutými podle odstavců 4 až 6 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.

8. Příslušný orgán pro odesílání může v souladu s vnitrostátními právními předpisy rozhodnout, že oznámení příslušnému orgánu pro příjem předá namísto oznamovatele sám a kopie zašle příjemci a příslušnému orgánu pro tranzit.

Článek 7

1. Ve lhůtě tří pracovních dnů od obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro příjem oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení a jeho kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci.

2. Příslušné orgány pro příjem, odesílání a tranzit mají 30 dnů od odeslání potvrzení na uplatnění námitek proti přepravě. Tyto námitky musí vycházet z odstavce 4. Jakékoli námitky musí být podány písemně oznamovateli a ostatním dotčeným příslušným orgánům ve lhůtě třiceti dnů.

Dotčené příslušné orgány mohou rozhodnout o vydání písemného souhlasu ve lhůtě kratší než 30 dnů.

Písemný souhlas nebo námitky mohou být podány poštou anebo faxem s následným zasláním poštou. Tento souhlas pozbude platnosti po uplynutí jednoho roku, není-li stanoveno jinak.

3. Příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit mohou v rámci své příslušnosti během 20 dnů od odeslání potvrzení stanovit podmínky týkající se přepravy odpadu.

Tyto podmínky musí být sděleny písemně oznamovateli, spolu s kopiemi pro příslušné dotčené orgány, a musí být zapsány do nákladního listu. Nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v jejich příslušnosti a musí brát v úvahu stávající dohody, zvláště příslušné mezinárodní úmluvy.

4. a) Příslušné orgány pro příjem a odesílání mohou vznést proti plánované přepravě odůvodněné námitky:

- v souladu se směrnicí 75/442/EHS, a zejména článkem 7 uvedené směrnice nebo

- pokud daná přeprava není v souladu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví; nebo

- pokud byl oznamovatel nebo příjemce v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy. V takovém případě může příslušný orgán pro odesílání v souladu s vnitrostátními právními předpisy veškerou přepravu týkající se dané osoby zamítnout, nebo

- pokud je přeprava v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených dotčeným členským státem či státy nebo

- pokud poměr využitelných a nevyužitelných odpadů, odhadnutá hodnota materiálů, které se mají nakonec získat, či náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelných podílů z hlediska hospodárnosti či životního prostředí využití neospravedlňují.

b) Příslušné orgány pro tranzit mohou vznést odůvodněné námitky proti plánované přepravě na základě písm. a) druhé, třetí a čtvrté odrážky.

5. Jestliže se během lhůty stanovené v odstavci 2 příslušné orgány ujistí, že problémy, které vedly ke vznesení jejich námitek, jsou vyřešeny, a že podmínky týkající se přepravy budou splněny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

Pokud dojde následně k jakékoli podstatné změně v podmínkách přepravy, musí být podáno nové oznámení.

6. V případě předem ohlášeného písemného souhlasu potvrdí příslušný orgán povolení řádným razítkem na nákladním listu.

Článek 8

1. Přeprava může být zahájena po uplynutí 30 dnů, pokud během tohoto období nebyly podány žádné námitky. Období tichého souhlasu s přepravou však končí uplynutím jednoho roku od uvedeného data.

Pokud se příslušné orgány rozhodnou vydat písemný souhlas, může být přeprava zahájena ihned po obdržení všech nezbytných souhlasných vyjádření.

2. Oznamovatel vyplní v nákladním listu datum přepravy i další údaje a zašle kopie příslušným orgánům tři pracovní dny před prováděním přepravy.

3. Každou přepravu doprovází kopie, nebo požadují-li to příslušné orgány, exemplář nákladního listu.

4. Všechny podniky, které se na dané operaci podílejí, musí vyplnit nákladní list na označených místech, podepsat ho a ponechat si jeho kopii.

5. Během tří pracovních dní od přijetí odpadů určených k využití zašle příjemce kopie vyplněného nákladního listu, s výjimkou potvrzení uvedeného v odstavci 6, oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům.

6. Pokud možno co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od přijetí odpadů příjemcem, zašle příjemce v rámci vlastní odpovědnosti potvrzení o využití odpadu oznamovateli a ostatním dotčeným příslušným orgánům. Toto potvrzení je součástí nákladního listu, který doprovází přepravu, nebo je k němu připojeno.

Článek 9

1. Příslušné orgány, pod jejichž příslušnost spadají určitá zařízení k využití odpadů, mohou bez ohledu na článek 7 rozhodnout, že nevznesou námitky proti přepravě některých druhů odpadů do určitého zařízení k využití odpadů. Takové rozhodnutí může být omezeno na určité časové období, může však být kdykoli odvoláno.

2. Příslušné orgány, které zvolí tuto možnost, uvědomí Komisi o názvu, adrese, použitých technologiích a druzích odpadů zpracovávaných v daném zařízení k využívání odpadů, na které se rozhodnutí vztahuje, a též o období jeho platnosti. Veškerá zrušení musí být rovněž oznámena Komisi.

Komise tyto informace neprodleně zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům ve Společenství a sekretariátu OECD.

3. Veškerá zamýšlená přeprava do těchto zařízení vyžaduje oznámení dotčeným příslušným orgánům v souladu s článkem 6. Takové oznámení musí být doručeno dříve, než je přeprava zahájena.

Příslušné orgány členských států pro odesílání a tranzit mohou vznést na základě čl. 7 odst. 4 námitky proti jakékoli takové přepravě nebo uložit podmínky ke způsobu přepravy.

4. V případech, kdy se po příslušných orgánech jednajících podle vnitrostátních právních předpisů vyžaduje, aby přezkoumaly smlouvu uvedenou v čl. 6 odst. 6, uvědomí o tom tyto orgány Komisi. V těchto případech musí být příslušná oznámení a smlouvy nebo jejich části, které mají být přezkoumány, doručeny sedm dní před datem přepravy, aby toto přezkoumání mohlo být řádně provedeno.

5. Pro vlastní přepravu platí čl. 8 odst. 2 až 6.

Článek 10

Přeprava odpadů určených k využití, jejichž seznam je uveden v příloze IV, a odpadů, které ještě nebyly zařazeny do přílohy II, přílohy III nebo přílohy IV, podléhá stejným postupům, jaké jsou uvedeny v článcích 6 až 8, kromě toho, že souhlas dotčených příslušných orgánů musí být vydán písemně před zahájením přepravy.

Článek 11

1. Pro usnadnění sledování přepravy odpadů určených k využití, uvedených v příloze II, musí být tato přeprava doprovázena těmito informacemi podepsanými držitelem odpadu:

a) jméno a adresa držitele;

b) obvyklý obchodní popis odpadů;

c) množství odpadů;

d) název a adresa příjemce;

e) činnosti a postupy patřící k využití odpadů, jak jsou uvedeny v příloze II. B směrnice 75/442/EHS;

f) předpokládané datum přepravy.

2. S informacemi uvedenými v odstavci 1 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.

Kapitola C

Přeprava odpadů k odstranění a využití mezi členskými státy s tranzitem přes třetí země

Článek 12

Aniž je dotčena platnost článků 3 až 10, dochází-li k přepravě odpadů mezi členskými státy s tranzitem přes jeden nebo více třetích států,

a) oznamovatel zašle kopii oznámení příslušnému orgánu či orgánům třetí země nebo zemí;

b) příslušný orgán pro příjem se dotáže příslušného orgánu ve třetí zemi či zemích, zda si přeje zaslat svůj písemný souhlas s plánovanou přepravou:

- v případě smluvních stran Basilejské úmluvy během 60 dnů, pokud se nezřekne tohoto práva v souladu s ustanoveními této úmluvy, nebo

- v případě států, které nejsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, v termínu dohodnutém mezi příslušnými orgány.

V obou případech příslušný orgán pro příjem před vydáním svého povolení případně na tento souhlas vyčká.

HLAVA III

PŘEPRAVA ODPADŮ NA ÚZEMÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 13

1. Hlavy II, VII a VIII se neuplatní na přepravu odpadů uvnitř členského státu.

2. Členské státy musí však zavést vhodný systém dozoru nad přepravou odpadů a její kontroly v rámci své příslušnosti. Tento systém by měl zohlednit nutnost souladu se systémem Společenství, který se tímto nařízením zavádí.

3. Členské státy uvědomí Komisi o svém systému dozoru nad přepravou odpadů a jejich kontroly. Komise o něm musí uvědomit ostatní členské státy.

4. Členské státy mohou v rámci své příslušnosti uplatnit systém stanovený v hlavách II, VII a VIII tohoto nařízení.

HLAVA IV

VÝVOZ ODPADŮ

Kapitola A

Odpady určené k odstranění

Článek 14

1. Veškerý vývoz odpadů určených k odstranění se zakazuje, s výjimkou vývozu do zemí ESVO, které jsou rovněž stranami Basilejské úmluvy.

2. Aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, vývoz odpadů určených k odstranění do některé země ESVO se rovněž zakazuje:

a) jestliže přijímající země ESVO dovoz takových odpadů zakáže nebo pokud nedala k určitému dovozu těchto odpadů písemný souhlas;

b) jestliže příslušný orgán pro odesílání ve Společenství má důvod se domnívat, že s odpadem nebude v dotyčném státu ESVO místa určení nakládáno v souladu s postupy šetrnými k životnímu prostředí.

3. Příslušný orgán pro odesílání musí vyžadovat, aby se s jakýmkoli odpadem určeným k odstranění schváleným k vývozu do zemí ESVO po celou dobu přepravy i v přijímající zemi nakládalo způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Článek 15

1. Oznamovatel zašle v souladu s čl. 3 odst. 5 oznámení příslušnému orgánu pro odesílání prostřednictvím nákladního listu a kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci. Nákladní list vydává příslušný orgán pro odesílání.

Po obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro odesílání během tří pracovních dní oznamovateli písemné potvrzení o přijetí oznámení a kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům.

2. Příslušný orgán pro odesílání musí mít na schválení přepravy, s podmínkami nebo bez nich, nebo pro její zamítnutí lhůtu 70 dnů od odeslání potvrzení. Může rovněž vyžadovat doplňující informace.

Souhlas vydá pouze tehdy, nejsou-li z jeho strany nebo ze strany ostatních příslušných orgánů námitky a pokud zároveň obdržel od oznamovatele kopie uvedené v odstavci 4. Je-li to vhodné, je souhlas podmíněn podmínkami přepravy podle odstavce 5.

Příslušný orgán pro odesílání nerozhodne dříve než po 61 dnech od odeslání potvrzení o přijetí.

Může však rozhodnout dříve, pokud má písemný souhlas ostatních příslušných orgánů.

Ověřenou kopii rozhodnutí odešle ostatním dotčeným příslušným orgánům, celnímu orgánu v místě vývozu ze Společenství a příjemci.

3. Příslušné orgány pro odesílání a přepravu ve Společenství mohou během 60 dnů od odeslání potvrzení vznést námitky založené na čl. 4 odst. 3. Mohou rovněž vyžadovat doplňující informace. Jakékoli námitky musí být podány oznamovateli písemně a kopie zaslány ostatním dotčeným příslušným orgánům.

4. Oznamovatel poskytne příslušnému orgánu pro odesílání kopii:

a) písemného souhlasu přijímající země ESVO s plánovanou přepravou;

b) potvrzení přijímající země ESVO o existenci smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem, která stanovuje nakládání s danými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí; na žádost musí být předložena kopie uvedené smlouvy.

Smlouva musí rovněž stanovit, že po příjemci je požadováno, aby zajistil, že:

- během tří pracovních dní od přijetí odpadů určených k odstranění zaslal oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům kromě potvrzení uvedeného v druhé odrážce také řádně vyplněný nákladní list,

- pokud možno co nejdříve, ale nejpozději do 180 dnů od přijetí odpadů, na svoji odpovědnost zaslal potvrzení o odstranění odpadů oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům. Formulář tohoto potvrzení je součástí nákladního listu, který zásilku doprovází.

Smlouva dále stanoví, že pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení, jehož následkem je ztráta nároku na finanční záruku, nese potom náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady na území v příslušnosti příslušného orgánu pro odesílání nebo z jejich odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí;

c) písemného souhlasu ostatních tranzitních států s plánovanou přepravou, pokud tyto státy nejsou stranami Basilejské úmluvy a nezřekly se udělování tohoto souhlasu v souladu s podmínkami uvedené úmluvy.

5. Příslušné orgány pro tranzit ve Společenství mají 60 dnů od odeslání oznámení k tomu, aby stanovily podmínky pro přepravu odpadů na území v jejich příslušnosti.

Tyto podmínky, které musí být písemně sděleny oznamovateli a jejich kopie zaslány ostatním dotčeným příslušným orgánům, nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v příslušnosti dotčeného příslušného orgánu.

6. Příslušný orgán pro odesílání potvrdí svůj souhlas řádným orazítkováním nákladního listu.

7. Přeprava může být zahájena teprve tehdy, když oznamovatel obdržel schválení od příslušného orgánu pro odesílání.

8. Jakmile oznamovatel obdrží schválení, musí vyplnit datum přepravy a ostatní údaje v nákladním listu a tři dny před provedením přepravy zašle kopie dotčeným příslušným orgánům. Kopie nebo exemplář nákladního listu, pokud jej příslušné orgány požadují, spolu s potvrzujícím razítkem doprovázejí každou přepravu.

Všechny podniky zúčastněné na transakci vyplní na určených místech nákladní list, podepíší jej a ponechají si jeho kopii.

Jeden exemplář nákladního listu dodá přepravce poslednímu celnímu úřadu vývozu v místě, kde odpady opouštějí Společenství.

9. Jakmile odpady opustí Společenství, celní úřad místa vývozu zašle kopii nákladního listu příslušnému orgánu, který vydal souhlas s vývozem.

10. Pokud příslušný orgán, který vydal souhlas, neobdrží do 42 dnů poté, co odpad opustil Společenství, od příjemce informaci o přijetí odpadu, neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán pro příjem.

Stejným způsobem musí postupovat příslušný orgán, který vydal souhlas, jestliže do 180 dnů poté, co odpad opustil Společenství, neobdržel od příjemce potvrzení o odstranění podle odstavce 4.

11. Příslušný orgán pro odeslání může v souladu s vnitrostátními právními předpisy rozhodnout, že předá oznámení místo oznamovatele sám, a kopie zašle příjemci a příslušnému orgánu pro tranzit.

Příslušný orgán pro odesílání může rozhodnout o podání jakéhokoli oznámení, jestliže má sám bezprostřední námitky proti přepravě v souladu s čl. 4 odst. 3. O těchto námitkách neprodleně uvědomí oznamovatele.

12. S informacemi uvedenými v odstavcích 1 až 4 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.

Kapitola B

Odpady určené k využití

Článek 16

1. Veškerý vývoz odpadů určených k využití se zakazuje s výjimkou vývozu do :

a) zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD;

b) ostatních zemí:

- které jsou stranami Basilejské úmluvy či se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a s odstavcem 2 tohoto článku, nebo

- se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody a ujednání přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud jsou tyto dohody slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a s odstavcem 2 tohoto článku. Tyto dohody a ujednání musí být Komisi oznámeny do tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, nebo ode dne použitelnosti těchto dohod a ujednání, podle toho, co nastane dříve, a zaniknou, když se uzavřou dohody a ujednání v souladu s první odrážkou.

2. Dohody a ujednání uvedené v odst. 1 písm. b) musí zaručovat nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy, a proto musí zejména:

a) zaručit, že činnosti při využívání se provádějí ve schváleném středisku, které splňuje požadavky na nakládání s odpady, které je šetrné k životnímu prostředí;

b) stanovit podmínky pro zpracování nevyužitelných složek odpadů, popřípadě zavázat oznamovatele, aby tyto složky převzal zpět;

c) umožnit popřípadě přezkoumání souladu s dohodami ve středisku pro využívání a odstraňování odpadů společně s dotčeným státem;

d) podléhat pravidelnému přezkoumání Komisí, a to poprvé do 31. prosince 1996, se zvážením získaných zkušeností s možnostmi daných zemí provádět činnosti týkající se využívání odpadů způsobem, který poskytuje plné záruky nakládání s odpady, které je šetrné k životnímu prostředí. Komise uvědomí Evropský parlament a Radu o výsledcích tohoto přezkoumání. Pokud toto přezkoumání vede k závěru, že záruky ochrany životního prostředí nejsou dostatečné, musí být na návrh Komise pokračování vývozu odpadů za takových podmínek znovu zváženo, včetně možnosti jeho zákazu.

3. Aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, vývoz odpadů určených k využití do zemí uvedených v odstavci 1 se zakazuje:

a) pokud tato země zakázala veškerý dovoz takových odpadů nebo jestliže nedala souhlas ke zvláštnímu dovozu takových odpadů;

b) pokud příslušný orgán pro odesílání má důvod se domnívat, že s odpadem nebude v této zemi nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4. Příslušný orgán pro odesílání vyžaduje, aby s jakýmkoli odpadem určeným k využití a schváleným k vývozu bylo po celou dobu přepravy a v přijímajícím státu nakládáno způsobem šetrným pro životní prostředí.

Článek 17

1. Pokud se týká odpadů uvedených v příloze II, oznámí Komise přede dnem použitelnosti tohoto nařízení každé zemi, na kterou se nevztahuje usnesení OECD, seznam odpadů v uvedené příloze, a požádá o písemné potvrzení, že takové odpady nepodléhají v přijímající zemi kontrole a že tato země přijme odpady těchto skupin, které mají být přepraveny, aniž by přistoupila ke kontrolním postupům platným pro odpady uvedené v přílohách III nebo IV, nebo označí odpady, které by měly podléhat buď těmto kontrolním postupům, nebo postupu podle článku 15.

Pokud Komise takové potvrzení neobdrží šest měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, předloží Radě odpovídají návrhy.

2. Pokud je vyvážen odpad uvedený v příloze II, musí být určen pro předání k využití do zařízení, které je provozováno podle platných vnitrostátních právních předpisů nebo má v přijímající zemi povolení k provozu. Dále musí být zaveden systém dohledu založený na automatickém povolování vývozu předem v případech, které budou určeny postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.

Takový systém musí v každém případě zajistit, aby kopie vývozního povolení byla neprodleně předána příslušným orgánům dotčené země.

3. Pokud tento odpad podléhá kontrole v přijímající zemi nebo tato země v souladu s odstavcem 1 kontrolu vyžaduje nebo pokud přijímající země podle článku 3 Basilejské úmluvy oznámila, že považuje určité druhy odpadů uvedené v příloze II za nebezpečné, pak vývoz takových odpadů do dané země podléhá kontrole. Odesílající členský stát nebo Komise musí všechny takové případy oznámit výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS. Po konzultaci s přijímající zemí Komise stanoví, který z kontrolních postupů se použije, zda některý z těch, které se vztahují k odpadům uvedeným v přílohách III a IV, nebo postup podle článku 15.

4. Pokud jsou odpady uvedené v příloze III vyváženy ze Společenství k využití do zemí a přes země, pro které platí rozhodnutí OECD, uplatní se články 6, 7, 8 a čl. 9 odst. 1, 3, 4 a 5. Ustanovení týkající se příslušných orgánů pro odesílání a tranzit se vztahují pouze na příslušné orgány ve Společenství.

5. O rozhodnutí uvedeném v článku 9 musí navíc být informovány příslušné orgány vyvážející a tranzitní země Společenství.

6. Pokud jsou vyváženy k využití odpady uvedené v příloze IV a odpady, které dosud nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV, do zemí a přes země, pro které platí rozhodnutí OECD, platí obdobně článek 10.

7. Navíc, jsou-li odpady vyváženy v souladu s odstavci 4 a 6:

- přepravce předá exemplář nákladního listu poslednímu celnímu úřadu vývozu v místě, kde tyto odpady opouštějí Společenství,

- jakmile odpad opustil Společenství, celní úřad na výstupu musí poslat kopii nákladního listu příslušnému orgánu pro vývoz,

- pokud do 42 dnů poté, co odpady opustily Společenství, neobdrží příslušný orgán pro odesílání od příjemce potvrzení o přijetí odpadů, neprodleně uvědomí příslušný orgán pro příjem,

- smlouva musí stanovit, že pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení, jehož následkem je ztráta nároku na finanční záruku, nese potom náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady na území pod příslušností příslušného orgánu pro odesílání nebo z jejich odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí.

8. Pokud jsou odpady určené k využití uvedené v přílohách III a IV a odpady určené k využití, které dosud nebyly zařazeny do příloh II, III nebo IV, vyváženy do zemí nebo přes takové země, pro které neplatí rozhodnutí OECD:

- uplatní se obdobně článek 15 vyjma odstavce 3,

- mohou být vzneseny odůvodněné námitky pouze v souladu s čl. 7 odst. 4,

pokud není stanoveno jinak v dvoustranných nebo mnohostranných dohodách uzavřených v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. b) a na základě kontrolního postupu buď podle odstavců 4, nebo 6 tohoto článku, nebo podle článku 15.

Kapitola C

Vývoz do zemí AKT

Článek 18

1. Veškerý vývoz odpadů do zemí AKT se zakazuje.

2. Tento zákaz nebrání členskému státu, který si některá země AKT zvolila k vývozu odpadu ke zpracování, ve vrácení zpracovaného odpadu do země AKT jeho původu.

3. V případě zpětného vývozu do zemí AKT musí každou přepravu doprovázet exemplář nákladního listu s povolovacím razítkem.

HLAVA V

DOVOZ ODPADŮ DO SPOLEČENSTVÍ

Kapitola A

Dovoz odpadů určených k odstranění

Článek 19

1. Veškerý dovoz odpadů určených k odstranění do Společenství se zakazuje s výjimkou dovozu:

a) ze států ESVO, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy;

b) z jiných států,

- které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, nebo

- se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy, které zaručují, že odstraňování je provedeno ve schváleném středisku a splňuje požadavky na nakládání šetrné k životnímu prostředí, nebo

- se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud jsou tyto dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a obsahují stejné výše uvedené záruky a zaručují, že odpady pocházejí z odesílající země a že odstranění bude provedeno výhradně v členském státu, který uzavřel danou dohodu nebo ujednání. Tyto dohody a ujednání musí být oznámeny Komisi během tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení nebo ode dne použitelnosti daných dohod a ujednání, podle toho, které z nich nastane dříve, a jejich platnost končí, jakmile jsou uzavřeny dohody a ujednání podle druhé odrážky, nebo

- se kterými jednotlivé členské státy uzavřou dvoustranné smlouvy nebo ujednání po dni použitelnosti tohoto nařízení, a to za podmínek uvedených v odstavci 2.

2. Rada tímto zmocňuje jednotlivé členské státy, aby ve výjimečných případech a k odstranění určitých odpadů uzavíraly dvoustranné dohody a ujednání i po dni použitelnosti tohoto nařízení, pokud v odesílající zemi není možno s tímto odpadem naložit způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tyto dohody a ujednání musí být v souladu s podmínkami stanovenými ve třetí odrážce odst. 1 písm. b) a musí být před uzavřením oznámeny Komisi.

3. Od zemí uvedených v odst. 1 písm. b) se vyžaduje, aby předem předložily příslušnému orgánu pro příjem členského státu řádně zdůvodněnou žádost na základě toho, že nemají a nemohou přiměřeným způsobem získat technickou kapacitu a nezbytná zařízení, aby odstranily dané odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4. Příslušný orgán pro příjem musí zakázat dovoz odpadů na území v rámci své příslušnosti, pokud má důvod domnívat se, že s danými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Článek 20

1. Příslušný orgán pro příjem musí být vyrozuměn pomocí nákladního listu v souladu s čl. 3 odst. 5 a kopie jsou zaslány příjemci odpadu a příslušným orgánům pro tranzit. Tento nákladní list vydává příslušný orgán pro příjem.

Po obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro příjem během tří pracovních dnů písemné potvrzení oznamovateli a kopie zašle příslušným orgánům pro tranzit ve Společenství.

2. Příslušný orgán pro příjem schválí přepravu pouze tehdy, nejsou-li z jeho strany ani od dalších dotčených příslušných orgánů žádné námitky. Souhlas podléhá stanovení podmínek pro přepravu, jak je uvedeno v odstavci 5.

3. Příslušné orgány pro příjem a pro tranzit ve Společenství mohou během 60 dnů od odeslání kopie potvrzení o přijetí oznámení vznést námitky vycházející z čl. 4 odst. 3.

Mohou rovněž požadovat doplňující informace. Tyto námitky jsou předány oznamovateli písemně a kopie se zasílají ostatním dotčeným příslušným orgánům ve Společenství.

4. Příslušný orgán pro příjem má 70 dnů od odeslání potvrzení o přijetí oznámení na to, aby rozhodl, zda přepravu schvaluje, ať s podmínkami nebo bez nich, nebo ji zamítá. Příslušný orgán si rovněž může vyžádat doplňující informace.

Příslušný orgán místa určení zašle potvrzené kopie rozhodnutí příslušným orgánům pro tranzit ve Společenství, příjemci a celnímu úřadu na vstupu do Společenství.

Příslušný orgán pro příjem rozhodne nejdříve 61 dní od odeslání potvrzení o přijetí oznámení. Může však rozhodnout dříve, pokud má písemný souhlas ostatních příslušných orgánů.

Příslušný orgán pro příjem potvrdí svůj souhlas řádným orazítkováním nákladního listu.

5. Příslušný orgán pro příjem a příslušný orgán pro tranzit ve Společenství mají 60 dnů po odeslání potvrzení o přijetí oznámení, aby stanovily podmínky přepravy odpadů. Tyto podmínky, které musí být písemně sděleny oznamovateli a jejich kopie zaslány dotčeným příslušným orgánům, nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v příslušnosti dotčeného příslušného orgánu.

6. Přeprava může být zahájena teprve tehdy, když oznamovatel obdrží schválení od příslušného orgánu pro příjem.

7. Jakmile oznamovatel obdrží schválení, vyplní datum přepravy a další údaje v nákladním listu a kopie zašle dotčeným příslušným orgánům tři dny před provedením přepravy. Jeden exemplář nákladního listu dodá přepravce celnímu úřadu na vstupu do Společenství.

Každou přepravu musí doprovázet kopie, nebo pokud to příslušné orgány požadují, jeden exemplář nákladního listu se schvalovacím razítkem.

Všechny podniky, které se transakce účastní, musí vyplnit nákladní list na určených místech a ponechají si jednu kopii.

8. Během tří pracovních dnů po přijetí odpadů určených k odstranění zašle příjemce oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům kopie vyplněného nákladního listu, s výjimkou potvrzení uvedeného v odstavci 9.

9. Pokud možno co nejdříve, ale nejpozději do 180 dnů od obdržení odpadů, zašle příjemce v rámci vlastní odpovědnosti potvrzení o odstranění odpadů oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům. Toto potvrzení musí být součástí nákladního listu, který doprovází přepravu, nebo je k němu připojeno.

Kapitola B

Dovoz odpadů určených k využití

Článek 21

1. Veškerý dovoz odpadů určených k využití do Společenství se zakazuje, s výjimkou dovozu:

a) ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD;

b) z jiných států,

- které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, a/nebo se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy, které zaručují, že využívání odpadů je prováděno ve středisku s příslušným oprávněním a že splňují požadavky na způsoby nakládání šetrné k životnímu prostředí, nebo

- se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud jsou tyto dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a obsahují stejné výše uvedené záruky. Tyto dohody a ujednání musí být oznámeny Komisi během tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení nebo ode dne použitelnosti daných dohod a ujednání, podle toho, které z nich nastane dříve, a jejich platnost končí, jakmile jsou uzavřeny dohody a ujednání podle první odrážky, nebo

- se kterými jednotlivé členské státy uzavírají dvoustranné dohody nebo ujednání po dni použitelnosti tohoto nařízení, a to za podmínek uvedených v odstavci 2.

2. Rada tímto zmocňuje jednotlivé členské státy, aby ve výjimečných případech při využívání určitých odpadů uzavíraly dvoustranné dohody a ujednání i po dni použitelnosti tohoto nařízení, dříve, než takové dohody a ujednání uzavře Společenství, pokud členský stát považuje takové dohody a ujednání za nezbytné k tomu, aby se předešlo jakémukoli přerušení procesu zpracovávání odpadů. Tyto dohody a ujednání musí být slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy; před podepsáním musí být oznámeny Komisi a jejich platnost končí, jakmile jsou uzavřeny dohody a ujednání podle první odrážky odst. 1 písm. b).

Článek 22

1. Jsou-li odpady k využití dováženy ze zemí a přes země, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, uplatní se následující kontrolní postupy:

a) pro odpady uvedené v příloze III: články 6, 7, 8 a čl. 9 odst. 1, 3, 4 a 5 a čl. 17 odst. 5;

b) pro odpady uvedené v příloze IV a odpady, které ještě nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV: článek 10.

2. Jsou-li odpady určené k využití, uvedené v přílohách III a IV, a odpady, které dosud nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV, dováženy ze země nebo přes země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD:

- uplatní se obdobně článek 20,

- odůvodněné námitky mohou být vzneseny pouze v souladu s čl. 7 odst. 4,

není-li ve dvoustranných a mnohostranných dohodách uzavřených podle čl. 21 odst. 1 písm. b) a na základě kontrolních postupů buď odstavce 1 tohoto článku, nebo článku 20, stanoveno jinak.

HLAVA VI

PŘEPRAVA ODPADŮ S PŮVODEM MIMO SPOLEČENSTVÍ PŘES SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ JSOU URČENY K ODSTRANĚNÍ NEBO VYUŽITÍ MIMO SPOLEČENSTVÍ

Kapitola A

Odpady určené k odstranění a využití (vyjma tranzitu podle článku 24)

Článek 23

1. Jsou-li odpady určené k odstranění a k využití s výjimkou případů, jichž se týká článek 24, přepravovány přes členský stát nebo členské státy, musí být oznámení provedeno zasláním nákladního listu poslednímu příslušnému orgánu pro tranzit v rámci Společenství a kopie jsou zaslány příjemci, ostatním dotčeným orgánům a celním úřadům na vstupu do Společenství a na výstupu ze Společenství.

2. Poslední příslušný orgán pro tranzit v rámci Společenství neprodleně uvědomí oznamovatele o přijetí oznámení. Ostatní příslušné orgány ve Společenství sdělí na základě odstavce 5 svá stanoviska poslednímu příslušnému orgánu pro tranzit ve Společenství, který písemně odpoví oznamovateli během 60 dnů, a to buď schválením přepravy, ať s podmínkami nebo bez nich, nebo případně uložením podmínek stanovených ostatními příslušnými orgány pro tranzit, nebo odepřením přepravy. Zamítnutí nebo výhrady musí být odůvodněné. Příslušný orgán musí zaslat potvrzenou kopii rozhodnutí jak ostatním dotčeným příslušným orgánům, tak celním úřadům na vstupu do Společenství a na výstupu ze Společenství.

3. Aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, přeprava do Společenství je připuštěna pouze tehdy, jestliže oznamovatel obdržel písemný souhlas posledního příslušného orgánu pro tranzit. Tento příslušný orgán potvrdí svůj souhlas řádným orazítkováním nákladního listu.

4. Příslušné orgány pro tranzit v rámci Společenství mají 20 dnů od oznámení na to, aby stanovily jakékoli podmínky vztahující se k přepravě daných odpadů.

Tyto podmínky, které musí být písemně sděleny oznamovateli a jejich kopie zaslány ostatním dotčeným příslušným orgánům, nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v příslušnosti dotčeného příslušného orgánu.

5. Nákladní list je vydán posledním příslušným orgánem pro tranzit v rámci Společenství.

6. Když oznamovatel obdrží souhlas, vyplní nákladní list a zašle kopie dotčeným příslušným orgánům tři pracovní dny před provedením přepravy.

Každou zásilku doprovází jeden orazítkovaný exemplář nákladního listu.

Exemplář nákladního listu předloží přepravce celnímu úřadu na výstupu, kde odpad opouští Společenství.

Všechny podniky, které se účastní transakce, vyplní nákladní list na označených místech, podepíší ho a ponechají si jeho kopii.

7. Jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad na výstupu kopii nákladního listu poslednímu příslušnému orgánu pro tranzit ve Společenství.

Nejpozději 42 dnů poté, co odpady opustí Společenství, zašle dále oznamovatel prohlášení nebo potvrdí uvedenému příslušnému orgánu, s kopiemi pro ostatní příslušné orgány pro tranzit, že zásilka odpadů došla do plánovaného místa určení.

Kapitola B

Přeprava odpadů určených k využití ze země a do země, pro kterou platí rozhodnutí OECD

Článek 24

1. Tranzit odpadů určených k využití, uvedených v přílohách III a IV, ze země a přepravovaných k využití do země, pro které platí rozhodnutí OECD, provedený přes členský stát nebo členské státy se musí oznámit všem příslušným orgánům pro tranzit dotčených členských států.

2. Oznámení se provede pomocí nákladního listu.

3. Po obdržení oznámení zašle příslušný orgán nebo orgány pro tranzit během tří pracovních dnů potvrzení oznamovateli a příjemci.

4. Tento příslušný orgán nebo orgány pro tranzit mohou vznést odůvodněné námitky proti plánované přepravě na základě čl. 7 odst. 4. Jakékoli námitky musí být podány písemně oznamovateli a příslušným orgánům pro tranzit ostatních dotčených členských států během 30 dnů od odeslání potvrzení o přijetí oznámení.

5. Příslušný orgán pro tranzit může rozhodnout o vydání písemného souhlasu dříve než za 30 dnů.

V případě tranzitu odpadů uvedených v příloze IV a odpadů, které dosud nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV, musí být souhlas vydán písemně před zahájením přepravy.

6. Přeprava může být uskutečněna pouze tehdy, neexistují-li žádné námitky.

HLAVA VII

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

1. Pokud přeprava odpadů, ke které daly příslušné orgány souhlas, nemůže být dokončena v souladu s podmínkami nákladního listu nebo smlouvy uvedené v článcích 3 a 6, příslušný orgán pro odesílání během 90 dnů poté, kdy byl o této skutečnosti informován, zajistí, že oznamovatel vrátí odpad do oblasti své příslušnosti nebo na jiné místo v odesílajícím státu, pokud mu není uspokojivě doloženo, že odpad může být odstraněn nebo využit jiným alternativním způsobem šetrným k životnímu prostředí.

2. V případech uvedených v odstavci 1 musí být podáno další oznámení. Ani odesílající členský stát, ani tranzitní členský stát se nesmí bránit vrácení těchto odpadů, je-li požadavek příslušného orgánu pro příjem řádně zdůvodněn a důvody požadavku vysvětleny.

3. Povinnost oznamovatele a druhotná povinnost odesílajícího státu převzít odpady zpět skončí, jakmile příjemce vydá potvrzení uvedená v článcích 5 a 8.

Článek 26

1. Jakákoli přeprava odpadu provedená:

a) bez oznámení všem dotčeným příslušným orgánům podle ustanovení tohoto nařízení nebo

b) bez souhlasu dotčených příslušných orgánů podle ustanovení tohoto nařízení nebo

c) se schválením získaným od dotčených příslušných orgánů zfalšováním, nesprávnými údaji nebo podvodem nebo

d) která není jasným způsobem specifikována v nákladním listu nebo

e) která vede k odstranění nebo využití v rozporu s pravidly Společenství a mezinárodními pravidly nebo

f) v rozporu s články 14, 16, 19 a 21 tohoto nařízení

se považuje za nedovolenou přepravu.

2. Jestliže je za tuto nedovolenou přepravu zodpovědný oznamovatel daných odpadů, příslušný orgán pro odesílání zajistí, že příslušné odpady:

a) jsou převzaty oznamovatelem nebo v případě nutnosti samotným příslušným orgánem zpět do země odeslání, nebo pokud je toto převzetí neproveditelné;

b) jsou jinak odstraněny nebo využity způsobem šetrným k životnímu prostředí do 30 dnů od doby, kdy byl příslušný orgán o nedovolené přepravě informován, nebo během jiného časového úseku dohodnutého mezi dotčenými příslušnými orgány.

V tomto případě musí být provedeno nové oznámení. Žádný odesílající členský stát ani tranzitní členský stát se nesmí bránit vrácení tohoto odpadu, je-li požadavek příslušného orgánu pro příjem řádně zdůvodněn a důvody požadavku vysvětleny.

V tomto případě musí být provedeno nové oznámení. Žádný odesílající členský stát ani tranzitní členský stát se nesmí bránit vrácení tohoto odpadu, je-li požadavek příslušného orgánu pro příjem řádně zdůvodněn a důvody požadavku vysvětleny.

3. Je-li za tuto nedovolenou přepravu zodpovědný příjemce, příslušný orgán pro příjem zajistí, že příslušné odpady jsou odstraněny příjemcem, a to způsobem šetrným k životnímu prostředí, nebo pokud toto odstranění není proveditelné, samotným příslušným orgánem, a to do 30 dnů od doby, kdy byl tento orgán o nedovolené přepravě informován, nebo v nějakém jiném časovém úseku, který může být dohodnut dotčenými příslušnými orgány. Pro dosažení tohoto cíle tyto orgány podle potřeby spolupracují při odstranění nebo využití daných odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4. Když se nedá odpovědnost za nedovolenou přepravu přisoudit ani oznamovateli, ani příjemci, dotčené příslušné orgány musí spolupracovat, aby zajistily, že jsou příslušné odpady odstraněny nebo využity způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokyny pro tuto spolupráci se stanoví postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.

5. Členské státy přijmou odpovídající právní opatření k zákazu a potrestání nedovolené přepravy odpadů.

Článek 27

1. Všechny zásilky odpadů, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, podléhají ustanovením o finančních zárukách nebo odpovídajícím pojištění pro pokrytí nákladů přepravy, včetně případů uvedených v článcích 25 a 26, a nákladů na odstranění nebo využití odpadů.

2. Tyto záruky jsou vráceny, pokud byl předložen důkaz ve formě:

- potvrzení o odstranění nebo využití, že dané odpady dosáhly místa určení a byly odstraněny nebo využity způsobem šetrným k životnímu prostředí,

- kontrolní kopie T 5 vypracované v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2823/87 [10], že v případě tranzitu přes Společenství odpady opustily Společenství.

3. Každý členský stát uvědomí Komisi o ustanovení, které přijal do svých vnitrostátních právních předpisů v souvislosti s tímto článkem. Komise předá tuto informaci všem členským státům.

Článek 28

1. Při respektování povinností uložených oznamovateli podle článků 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 a 24 může oznamovatel použít postup obecného oznámení, pokud odpady určené k odstranění nebo využití mají shodné fyzikální a chemické vlastnosti a jsou pravidelně zasílány témuž příjemci a po téže přepravní trase. Pokud v případě nepředvídatelných okolností nemůže být tato přepravní trasa dodržena, oznamovatel uvědomí příslušné orgány pokud možno co nejdříve nebo již před zahájením přepravy, je-li nutnost změny přepravní trasy známa již v tuto dobu.

Pokud je změna přepravní trasy známa před zahájením přepravy a tato nová přepravní trasa spadá pod jiné příslušné orgány než ty, které jsou uvedeny v obecném oznámení, nesmí se tento postup použít.

2. Podle postupu obecného oznámení se může jediné oznámení vztahovat na několik operací přepravy odpadů po dobu nejvýše jednoho roku. Toto období může být zkráceno dohodou mezi dotčenými příslušnými orgány.

3. Dotčené příslušné orgány podmíní souhlas s použitím tohoto obecného oznámení předložením doplňujících informací. Pokud složení odpadů není takové, jak bylo oznámeno, nebo pokud nejsou respektovány podmínky stanovené pro tuto přepravu, dotčené příslušné orgány zruší svůj souhlas s tímto postupem podáním úředního oznámení oznamovateli. Kopie tohoto oznámení je zaslána ostatním dotčeným příslušným orgánům.

4. Obecné oznámení se provede formou nákladního listu.

Článek 29

Odpady, na které se vztahují různé druhy oznámení, se nesmějí během přepravy směšovat.

Článek 30

1. Členské státy přijmou opatření potřebná k zajištění toho, že odpad je přepravován v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Tato opatření mohou zahrnovat kontroly zařízení a podniků v souladu s článkem 13 směrnice 75/442/EHS a kontroly přepravy přímo na místě.

2. Kontroly mohou být prováděny zvláště:

- na místě vzniku za účasti původce, držitele nebo oznamovatele,

- na místě určení za účasti konečného příjemce,

- na vnější hranici Společenství,

- během přepravy uvnitř Společenství.

3. Kontroly mohou zahrnovat prohlídku dokladů, potvrzení identity a případně i fyzickou kontrolu odpadů.

Článek 31

1. Nákladní list musí být vytištěn a vyplněn a jakákoli další dokumentace a informace uvedené v článcích 4 a 6 musí být předloženy v jazyce přijatelném pro:

- příslušné orgány pro odesílání, jak jsou uvedeny v článcích 3, 7, 15 a 17, v případech přepravy odpadů jak uvnitř Společenství, tak v případě vývozu,

- příslušné orgány pro příjem, jak jsou uvedeny v článcích 20 a 22, v případě dovozu odpadů,

- příslušné orgány pro tranzit, jak jsou uvedeny v článcích 23 a 24.

Na požádání ostatních dotčených příslušných orgánů dodá oznamovatel překlad do jazyka, který je pro tyto orgány přijatelný.

2. Další podrobnosti mohou být stanoveny postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.

HLAVA VIII

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 32

Ustanovení úmluv o mezinárodní přepravě uvedených v příloze I, jejichž stranami jsou členské státy, se musí dodržovat, pokud se týkají odpadů, na které se vztahuje toto nařízení.

Článek 33

1. Oznamovateli mohou být účtovány přiměřené správní náklady na provedení popsaného postupu oznámování a kontroly a obvyklé náklady náležitých analýz a inspekcí.

2. Náklady vzniklé vrácením odpadů, včetně přepravy, odstraňování nebo využívání odpadů náhradním způsobem šetrným k životnímu prostředí podle čl. 25 odst. 1 a čl. 26 odst. 2, jsou účtovány oznamovateli, nebo pokud to není možné, příslušnému členskému státu.

3. Náklady vzniklé odstraňováním nebo využíváním odpadů alternativním způsobem šetrným k životnímu prostředí podle čl. 26 odst. 3 jsou účtovány příjemci.

4. Náklady vzniklé odstraňováním nebo využíváním, včetně možné přepravy podle čl. 26 odst. 4, jsou účtovány oznamovateli anebo příjemci v závislosti na rozhodnutí dotčených příslušných orgánů.

Článek 34

1. Aniž je dotčena platnost ustanovení článku 26, předpisů Společenství a příslušných vnitrostátních předpisů týkajících se občanskoprávní odpovědnosti a nezávisle na místě odstraňování nebo využívání odpadů, podnikne původce daného odpadu všechny nezbytné kroky k odstranění nebo využití odpadů, nebo zařídí odstranění nebo využití odpadů tak, aby chránil kvalitu životního prostředí v souladu se směrnicemi 75/442/EHS a 91/689/EHS.

2. Členské státy podniknou všechny nezbytné kroky, aby zajistily plnění povinností stanovených v odstavci 1.

Článek 35

Všechny doklady zaslané příslušným orgánům nebo jimi odeslané jsou v rámci Společenství archivovány příslušnými orgány, oznamovatelem a příjemcem alespoň po dobu tří let.

Článek 36

Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány pro provedení tohoto nařízení. Každý členský stát jmenuje jediný příslušný orgán pro tranzit.

Článek 37

1. Členské státy a Komise jmenují alespoň jeden kontaktní subjekt, který odpovídá za informování a poskytnutí rad osobám a podnikům, které požadují informace. Kontaktní subjekt Komise musí předat kontaktním subjektům členských států jakékoli otázky, které mu byly položeny a které se jich týkají, a naopak.

2. Komise, na žádost členských států nebo v případě potřeby, pravidelně svolává zasedání kontaktních subjektů a posuzuje s nimi otázky vznesené v souvislosti s prováděním tohoto nařízení.

Článek 38

1. Členské státy musí oznámit Komisi nejpozději do tří měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení názvy, adresy, telefonní a dálnopisná či faxová čísla příslušných orgánů a kontaktních subjektů a informují o razítku příslušných orgánů.

Členské státy každoročně Komisi oznámí jakékoli změny v těchto informacích.

2. Komise neprodleně zašle tyto informace ostatním členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy.

Komise zašle dále členským státům plány nakládání s odpady podle článku 7 směrnice 75/442/EHS.

Článek 39

1. Členské státy mohou pro účely přepravy odpadů ze Společenství a do Společenství jmenovat celní úřady na vstupu a uvědomí o nich Komisi.

Komise vyhlásí seznam těchto celních úřadů v Úředním věstníku Evropských společenství a podle potřeby tento seznam aktualizuje.

2. Jestliže členský stát rozhodne o pověření celních úřadů podle odstavce 1, nepovoluje se pro žádnou přepravu odpadů použít jiné místo pro překročení hranice tohoto členského státu při vstupu do Společenství nebo při jeho opuštění.

Článek 40

Členské státy spolupracují, pokud je to vhodné a nezbytné, ve spojení s Komisí, s ostatními stranami Basilejské úmluvy a s mezistátními organizacemi přímo nebo prostřednictvím sekretariátu Basilejské úmluvy, mimo jiné prostřednictvím výměny informací, při podpoře technologií šetrných k životnímu prostředí a při vypracování předpisů správných postupů.

Článek 41

1. Před koncem každého kalendářního roku vypracují členské státy zprávu podle čl. 13 odst. 3 Basilejské úmluvy a zašlou ji sekretariátu Basilejské úmluvy a její kopii zašlou Komisi.

2. Komise na základě těchto zpráv vypracuje každé tři roky zprávu o provádění tohoto nařízení Společenstvím a jeho členskými státy. K tomuto účelu si může vyžádat doplňující informace podle článku 6 směrnice 91/692/EHS [11].

Článek 42

1. Komise nejpozději do tří měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení vypracuje a v případě potřeby i následně upraví postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS normalizovaný nákladní list, včetně formuláře potvrzení o odstranění a využití odpadů (buď jako nedílné součásti daného nákladního listu, nebo prozatím jako přílohy připojené ke stávajícímu nákladnímu listu podle směrnice 84/631/EHS), přičemž vezme v úvahu zejména:

- příslušné články tohoto nařízení,

- příslušné mezinárodní úmluvy a dohody.

2. Stávající formulář nákladního listu bude obdobným způsobem používán až do vypracování nového nákladního listu. Formulář potvrzení o odstranění a využití, který má být připojen ke stávajícímu nákladnímu listu, musí být vypracován co možná nejdříve.

3. Aniž je dotčena platnost postupu podle čl. 1 odst. 3 písm. c) a d) ve vztahu k příloze II A, upraví Komise přílohy II, III a IV postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS, aby byly zahrnuty pouze ty změny, které již byly odsouhlaseny v rámci revizního mechanismu OECD.

4. Postup stanovený v odstavci 1 platí rovněž pro definování nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí s ohledem na příslušné mezinárodní úmluvy a dohody.

Článek 43

Směrnice 84/631/EHS se zrušuje, a to ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Jakákoli přeprava podle článků 4 a 5 výše uvedené směrnice musí být dokončena nejpozději do šesti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 44

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se po uplynutí 15 měsíců od zveřejnění.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 1993.

Za Radu

předseda

N. Helveg Petersen

[1] Úř. věst. C 115, 6.5.1992, s. 4.

[2] Úř. věst. C 94, 13.4.1992, s. 276 a stanovisko ze dne 20. ledna 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 269, 14. 10. 1. 991, s. 10.

[4] Úř. věst. L 326, 13.12.1984, s. 31. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/692/EHS (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

[5] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice ve znění směrnice 91/156/EHS (Úř. věst. L 78, 26.3.1991, s.32).

[6] Úř. věst. L 35, 12.2.1992, s. 24.

[7] Úř. věst. L 337, 31.12.1991, s. 20.

[8] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/692/EHS (Úř. věst. č, L 377, 31.12.1991, s. 48).

[9] Úř. věst. L 108, 26.4.1976, s. 41.

[10] Úř. věst. L 270, 23.9.1987, s. 1.

[11] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV O PŘEPRAVĚ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 32 [1]

1. ADR:

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici (1957).

2. Cotif:

Úmluva o přepravě nebezpečných věcí po železnici (1985).

RID:

Předpisy o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici (1985).

3. Úmluva SOLAS:

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (1974).

4. Kodex IMDG [2]:

Mezinárodní kodex námořní přepravy nebezpečného zboží.

5. Chicagská úmluva:

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (1944), jejíž příloha 18 se týká letecké přepravy nebezpečných věcí (TI: Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečných věcí).

6. Úmluva MARPOL:

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí (1973 až 1978).

7. ADNR:

Předpisy o přepravě nebezpečných látek po Rýnu (1970).

[1] Tento seznam obsahuje úmluvy, které jsou platné v době přijetí tohoto nařízení.

[2] Od 1. ledna 1985 je kodex IMDG zahrnut do úmluvy SOLAS.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ [1]

A. ODPAD Z KOVŮ A KOVOVÝCH SLITIN V KOVOVÉ NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ [2]

Následující odpad a šrot z ušlechtilých kovů a jejich slitin:

711210 | — zlata |

711220 | — platiny ("platina" zahrnuje platinu, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium) |

711290 | — ostatních ušlechtilých kovů, např. stříbra Poznámky:1.Rtuť jako složka těchto kovů je výslovně vyloučena.2.Odpad z elektrických přístrojů a elektronického šrotu musí obsahovat pouze kovy nebo slitiny.3.Elektrický šrot (splňující parametry stanovené v Mechanismu přezkoumávání). |

Následující železný odpad a šrot, železné a ocelové ingoty z přetaveného šrotu:

720410 | — odpad a šrot z litiny |

720421 | — odpad a šrot z nerezavějící oceli |

720429 | — odpad a šrot z jiných legovaných ocelí |

720430 | — odpad a šrot z pozinkovaného železa a oceli |

720441 | — třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, třísky, piliny, odstřižky a odpad z ražení, též paketované |

720449 | — ostatní železný odpad a šrot |

720450 | — ngoty z přetaveného šrotu |

ex730210 | — oužité železné a ocelové kolejnice |

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

740400 | — odpad a šrot z mědi |

750300 | — odpad a šrot z niklu |

760200 | — odpad a šrot z hliníku |

ex780200 | — odpad a šrot z olova |

790200 | — odpad a šrot ze zinku |

800200 | — odpad a šrot z cínu |

ex810191 | — odpad a šrot z wolframu |

ex810291 | — odpad a šrot z molybdenu |

ex810310 | — odpad a šrot z tantalu |

810420 | — odpad a šrot z hořčíku |

ex810510 | — odpad a šrot z kobaltu |

ex810600 | — odpad a šrot z vizmutu |

ex810710 | — odpad a šrot z kadmia |

ex810810 | — odpad a šrot z titanu |

ex810910 | — odpad a šrot ze zirkonia |

ex811000 | — odpad a šrot z antimonu |

ex811100 | — odpad a šrot z manganu |

ex811211 | — odpad a šrot z berylia |

ex811220 | — odpad a šrot z chromu |

ex811230 | — odpad a šrot z germania |

ex811240 | — odpad a šrot z vanadu |

ex811291 | Odpad a šrot z: hafniaindianioburheniagaliathalia |

ex280530 | Odpad a šrot z thoria a prvků vzácných zemin |

ex280490 | Odpad a šrot ze selenu |

ex280450 | Odpad a šrot z teluru |

B. OSTATNÍ ODPAD S OBSAHEM KOVU, KTERÝ VZNIKA PRI TAVENI, VYTAVOVANI A RAFINACI KOVU

262011 | Odpad z tvrdého zinku |

Strusky a stěry obsahující zinek: zinková struska z povrchu lázně technologie žárového pozinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)zinková struska z lití pod tlakem(> 85 % Zn)zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)zinkové stěry |

hliníkové stěry |

ex262090 | Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci |

C. ODPAD Z TĚŽEBNICH CINNOSTI V NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ

ex250490 | odpad z přírodního grafitu |

ex251400 | Odpad z břidlice, též z hrubého osekávání nebo řezání pilou nebo dělení jiným způsobem |

252530 | Odpad ze slídy |

ex252921 | Odpad ze živce, leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu, kazivce, které obsahují 97 nebo méně % hmotnostních fluoridu vápenatého |

ex280461ex280469 | Odpad z oxidu křemičitého v tuhé formě, kromě odpadu používaného ve slévárenství |

D. ODPAD Z TUHÝCH PLASTU

Včetně, ale nikoli pouze, těchto odpadů:

3915 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů: |

391510 | — olymerů ethylenu |

391520 | — polymerů styrenu |

391530 | — olymerů vinylchloridu |

391590 | Polymery nebo kopolymery: polypropylenpolyethylentereftalátkopolymery akrylonitrilukopolymery butadienukopolymery styrenupolyamidypolybutylentereftalátpolykarbonátypolyfenylensulfidyakrylové polymeryparafiny (C10 — C13)polyuretany (neobsahující chlorofluorouhlíky)polysiloxany (silikony)polymethylmetakrylátypolyvinylalkoholypolyvinylbutyralpolyvinylacetátpolytetrafluorethylen (Teflon, PTFE) |

391590 | Pryskyřice nebo jejich kondenzační produkty: močovinoformaldehydové pryskyřicefenolformaldehydové pryskyřicemelaminformaldehydové pryskyřiceepoxidové pryskyřicealkydové pryskyřicepolyamidy |

E. ODPAD Z PAPÍRU, LEPENKY A PAPÍROVÝCH VÝROBKŮ

470700 | Odpad a výmět z papíru a lepenky: |

470710 | — neběleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo lepenky |

470720 | — jiného papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z bělené buničiny nebarvené ve hmotě |

470730 | — papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin). |

470790 | — ostatní odpad včetně, neomezující se na: 1.laminovanou lepenku2.netříděný odpad a výmět |

F. ODPADNÍ SKLO V NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ

ex700100 | Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla |

Odpad ze skelných vláken |

G. KERAMICKÝ ODPAD V NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ

ex690000 | Odpad z keramiky, která byla po tvarování vypálena, včetně keramických nádob |

ex811300 | Odpad a úlomky z cermetu |

Keramická vlákna jinde neuvedená |

H. TEXTILNÍ ODPAD

5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

500310 | — nemykané nebo nečesané |

500390 | — statní |

5103 | Odpad z vlny nebo z jemné a hrubé zvířecí srsti včetně odpadů z příze, ale vyjma trhaniny |

510310 | — výčesky vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

510320 | — ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

510330 | odpad z hrubých zvířecích chlupů |

5202 | Bavlněný odpad (včetně odpadní příze a rozvlákněného materiálu): |

520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

520291 | — ozvlákněný materiál |

520299 | — ostatní |

530130 | Lněná koudel a lněný odpad |

ex530290 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Cannabis sativa L.) |

ex530390 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie) |

ex530490 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalových vláken a jiných textilních vláken rodu Agave |

ex530519 | Koudel a výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu |

ex530529 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z banánu textilního (čili abaky či manilského konopí, Musa textilis Nee) |

ex530599 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a jiných rostlinných textilních vláken jinde neurčených a nezahrnutých |

5505 | Odpad ze syntetických a umělých vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

550510 | — e syntetických vláken |

550520 | — z umělých vláken |

630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

ex6310 | Použité hadry, motouzy, šňůry, provazy, lana, použité výrobky z motouzů, provazů a lan z textilních materiálů: |

631010 | — říděné |

631090 | — Ostatní |

I. PRYŽOVÝ ODPAD

400400 | Odpad, úlomky a odřezky z pryže (jiné než z tvrdé pryže) a prášek nebo zrna z nich |

401020 | Použité pneumatiky |

ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonitu) |

J. ODPAD Z NEIMPREGNOVANÉHO KORKU A ZE DŘEVA

ex440130 | Dřevěný odpad a drť, jako piliny, štěpky či třísky, ať volně sypané nebo lisované do polen, briket, pelet nebo podobných forem |

450190 | Korkový odpad, rozdrcený, granulovaný a na prach rozemletý korek |

K. ODPAD VZNIKAJÍCÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

230100 | Sušené, sterilizované a stabilizované moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě, ale vhodné jako krmivo pro zvířata nebo pro jiné účely; škvarky |

230200 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin |

230300 | Škrobárenské a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpad, též ve tvaru pelet |

230400 | Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sojového oleje a používané ke krmení zvířat |

230500 | Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci oleje z podzemnice olejné a používané ke krmení zvířat |

230600 | Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných olejů a používané ke krmení zvířat |

ex230700 | Vinné kaly |

ex230800 | Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, používané ke krmení zvířat, jinde neurčené nebo neuvedené |

152200 | Degras, zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků |

180700 | Kakaové skořápky, slupky a jiný kakaový odpad |

L. ODPAD VZNIKLÝ PŘI VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ, KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A POUŽITÍ KŮŽE

050200 | Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží |

050300 | Odpad z koňských žíní, též ve štůčkách s podložkou nebo bez podložky |

050590 | Odpad z kůže a jiných částí ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též přistřižené) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace |

050690 | Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu |

411000 | Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů |

M. OSTATNÍ ODPAD

ex890800 | Lodě a jiné plovoucí konstrukce k demontáži, řádně zbavené jakéhokoli nákladu, který by mohl být zařazen do kategorie nebezpečné látky nebo odpad |

Vraky motorových vozidel s vypuštěnými kapalinami |

050100 | Odpad z lidských vlasů |

ex051191 | Odpad z ryb |

Konce upotřebených anod z ropného koksu a/nebo živice |

Sádra z odsiřovacích zařízení (FGD) |

Odpad ze sádrokartonových desek nebo štukových desek vzniklý při demolici budov |

ex2621 | Popel a struska z topenišť uhelných elektráren [3] |

Odpadní sláma |

Úlomky betonu |

Použité katalyzátory: katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC),katalyzátory na nosičích obsahující drahé kovy,katalyzátory obsahující přechodové kovy |

Deaktivované mycelium z výroby penicilinu použité jako krmivo |

261800 | Granulovaná struska z výroby železa a oceli |

ex261900 | Struska z výroby železa a oceli [4] |

310320 | Alkalická struska z výroby železa nebo oceli vhodná pro fosfátová hnojiva a jiné použití |

ex262100 | Struska z výroby mědi chemicky stabilizovaná s vysokým obsahem železa (nad 20 %) a upravená podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavebnictví a pro brusné aplikace |

ex262100 | Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého |

ex262100 | Použité aktivní uhlí |

Síra v pevném stavu |

ex283650 | Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9) |

Chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid draselný |

Odpadní podložky fotografických filmů a odpadní fotografické filmy, které neobsahují stříbro |

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií |

ex281810 | Karborundum |

[1] Značka "ex" označuje určité položky, které jsou zahrnuty v položkách harmonizovaného celního kodexu.

[2] Nedispergovatelná forma nezahrnuje jakékoli odpady ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

[3] Musí být předmětem specifikace, která bude revidována mechanismem přezkušování.

[4] Tento bod zahrnuje používání těchto strusek jako zdroje TiO2 a vanadu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ŽLUTÝ SEZNAM ODPADŮ [1]

ex261900 | Strusky, okuje a jiný odpad z výroby železa a oceli [2] |

262019 | Popílky a zbytky obsahující zinek |

262020 | Popílky a zbytky obsahující olovo |

262030 | Popílky a zbytky obsahující měď |

262040 | Popílky a zbytky obsahující hliník |

262050 | Popílky a zbytky obsahující vanad |

262090 | Popílky a zbytky obsahující kovy nebo sloučeniny kovů, které nejsou jinde určeny |

Zbytky z výroby oxidu hlinitého, které nejsou jinde určeny |

262100 | Ostatní popílky a zbytky neurčené jinde |

Zbytky vznikající při spalování komunálního odpadu |

271390 | Zbytky z výroby a zpracování ropného koksu a živičných nerostů kromě konců upotřebených anod |

Olověné akumulátory, celé nebo drcené |

Odpadní oleje nevhodné k jejich původnímu použití |

Odpadní směsi olejů a vody, směsi uhlovodíků a vody, emulze |

Odpad z výroby, zpracování a použití tiskařských barev, barviv, pigmentů, nátěrových barev, laků a ostatních nátěrů |

Odpad z výroby, zpracování a použití pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel |

Odpad z výroby, zpracování a použití reprografických a fotografických chemických látek a zpracovatelských materiálů jinde neuvedených |

Fotoaparáty jedno použití s bateriemi |

Odpad, který vzniká při povrchové úpravě kovů a plastů, v technologiích nepoužívajících kyanidy |

Odpad z asfaltocementu |

Fenoly, sloučeniny fenolu včetně chlorovaných fenolů ve formě kapalin nebo kalů |

Odpad z impregnovaného korku a ze dřeva |

Vybité a upotřebené baterie nebo akumulátory, celé nebo drcené, vyjma olověných akumulátorů, odpad a šrot vznikající při výrobě baterií a akumulátorů, jinde neuvedené |

ex391590 | Nitrocelulosa |

ex700100 | Sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo |

ex411000 | Kožený prach, popel, kal a moučka |

ex252921 | Kal z fluoridu vápníku |

Ostatní anorganické sloučeniny fluoru ve formě kapalin anebo kalů |

Zinkové strusky obsahující až 18 hmotnostních procent zinku |

Galvanické kaly |

Lázně z moření kovů |

Slévárenské písky |

Sloučeniny thalia |

Polychlorované naftaleny |

Ethery |

Tuhé zbytky obsahující drahé kovy a stopy anorganických kyanidů |

Roztoky peroxidu vodíku |

Triethylaminový katalyzátor pro vytvrzení slévárenských písků |

ex280480 | Odpad a zbytky arzenu |

ex280540 | Odpad a zbytky rtuti |

Popel, kal, prach a jiné zbytky s drahými kovy jako: popel ze spalování desek tištěných spojůpopel z fotografických filmů |

Odpadní katalyzátory neuvedené v zeleném seznamu |

Zbytky z loužení při zpracování zinku, prach a kaly, jako je jarosit, hematit, goethit, atd. |

Odpadní hydráty hliníku |

Odpadní oxid hlinitý |

Odpad obsahující následující látky, sestávající z nich nebo jimi znečistěný anorganické kyanidy kromě tuhých zbytků obsahujících vzácné kovy a stopy anorganických kyanidůorganické kyanidy |

Odpad výbušné povahy, pokud nepodléhá jiným zvláštním právním předpisům |

Odpad z výroby, zpracování a použití chemických látek pro konzervaci dřeva |

Kaly z olovnatého benzinu |

Použité otryskávací materiály |

Fluorchlorderiváty uhlovodíků |

Halony |

Odletky — lehký podíl z drcení |

Teplonosné kapaliny |

Hydraulické kapaliny |

Brzdové kapaliny |

Nemrznoucí kapaliny |

Iontoměničové pryskyřice |

Odpady na žlutém seznamu, které budou přednostně znovu přezkoumány revizním mechanismem OECD

Organické sloučeniny fosforu

Nehalogenovaná rozpouštědla

Halogenovaná rozpouštědla

Halogenované nebo nehalogenované bezvodé destilační zbytky vznikající při regeneraci organických rozpouštědel

Prasečí kejda, výkaly

Čistírenské kaly

Odpad z domácností

Odpad z výroby, zpracování a použití pesticidů a prostředků rostlinolékařské péče

Odpad z výroby a přípravy farmaceutických výrobků

Kyselé roztoky

Zásadité roztoky

Povrchově aktivní látky

Anorganické sloučeniny halogenidů neuvedené jinde

Odpad ze zařízení na omezování průmyslového znečisťování, které slouží k čistění průmyslových odpadních plynů, jinde neurčené

Sádra vznikající v procesech chemického průmyslu

[1] Značka "ex" označuje určité položky, které jsou zahrnuty v položkách harmonizovaného celního kódu.

[2] Tento výčet zahrnuje odpady ve formě popílků, zbytků, strusky, stěrů, okují, prachu, kalů a koláče, pokud není materiál výslovně uveden jinde.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ČERVENÝ SEZNAM ODPADŮ

Odpady, látky a zboží obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB), včetně jakýchkoli jiných polybromovaných homologů těchto sloučenin s úrovní koncentrace 50 mg/kg nebo vyšší, nebo z nich sestávající či jimi znečištěné.

Odpady, které obsahují některou z těchto látek nebo z ní sestávají či jsou jí znečištěny:

- všechny deriváty polychlorovaných dibenzofuranů

- všechny deriváty polychlorovaných dibenzodioxinů

Azbest (prach a vlákna)

Keramická vlákna podobná azbestovým vláknům

Kaly z antidetonačních přísad se sloučeninami s olovem

Odpady na červeném seznamu, které budou přednostně znovu přezkoumány revizním mechanismem OECD

Odpadní dehtové zbytky (kromě asfaltových cementů), vznikající při rafinaci, destilaci anebo jakémkoli pyrolyzním zpracování

Peroxidy jiné než peroxid vodíku

--------------------------------------------------

Top