Help Print this page 

Document DD_2007_15_002_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 02
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1990

L 001

20

 

 

31990D0002

 

 

 

Решение на Комисията от 14 декември 1989 година за изменение на приложение I към Решение 77/795/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 година за установяване на обща процедура за обмена на информация относно качеството на повърхностните пресни води в Общността

3

1990

L 061

14

 

 

31990L0088

 

 

 

Директива на Съвета от 22 февруари 1990 година за изменение на Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит

6

1990

L 083

78

 

 

31990R0770

 

 

 

Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията от 29 март 1990 година за определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите вследствие на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария

11

1990

L 117

1

 

 

31990L0219

 

 

 

Директива на Съвета от 23 април 1990 година относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия

13

1990

L 120

1

 

 

31990R1210

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 година за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда

28

1990

L 219

49

 

 

31990L0415

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1990 година за изменение на приложение II към Директива 86/280/ЕИО относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на някои опасни вещества от списък I от приложението към Директива 76/464/ЕИО

34

1991

L 135

40

 

 

31991L0271

 

 

 

Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води

43

1991

L 198

1

 

 

31991R2092

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 година относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

56

1991

L 239

23

 

 

31991D0448

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 1991 година относно насоките за класификация, посочени в член 4 от Директива 90/219/ЕИО

73

1991

L 308

1

 

 

31991R3254

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета от 4 ноември 1991 година относно забрана за използването на капани в Общността и внасянето в Общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни, произхождащи от страни, в които те се ловят с капани или методи за лов, които не съответстват на международните стандарти за хуманност при използване на капани

77

1991

L 375

1

 

 

31991L0676

 

 

 

Директива на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

81

1991

L 377

20

 

 

31991L0689

 

 

 

Директива на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци

91

1992

L 011

14

 

 

31992R0094

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 94/92 на Комисията от 14 януари 1992 година относно определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

100

1992

L 035

24

 

 

31992L0003

 

 

 

Директива 92/3/Евратом на Съвета от 3 февруари 1992 година относно надзора и контрола на превози на радиоактивни отпадъци между държавите-членки, както и тези, внасяни във и изнасяни от Общността

103

1992

L 162

15

 

 

31992R1535

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1535/92 на Комисията от 15 юни 1992 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

108

1992

L 206

7

 

 

31992L0043

 

 

 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна

109

1992

L 247

10

 

 

31992D0446

 

 

 

Рeшение на Комисията от 27 юли 1992 година относно въпросниците към директивите за водния сектор

153

1992

L 409

11

 

 

31992L0112

 

 

 

Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 година относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис

155

1993

L 030

1

 

 

31993R0259

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 година относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност

161

1993

L 037

1

 

 

31993R0315

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 година за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните

189

1993

L 045

25

 

 

31993D0114

 

 

 

Решение на Съвета от 15 февруари 1993 година относно сключването на Протокола към Конвенцията от 8 октомври 1990 година между правителствата на Федерална република Германия и на Чешката и Словашката федеративна република и Европейската икономическа общност относно Международната комисия за опазване на река Елба

192

1993

L 052

18

 

 

31993L0005

 

 

 

Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 година за подпомагане на Комисията и сътрудничество на държавите-членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните

193

1993

L 084

1

 

 

31993R0793

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 година относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества

197

1993

L 095

29

 

 

31993L0013

 

 

 

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

273

Top