Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1990

L 001

20

 

 

31990D0002

 

 

 

Решение на Комисията от 14 декември 1989 година за изменение на приложение I към Решение 77/795/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 година за установяване на обща процедура за обмена на информация относно качеството на повърхностните пресни води в Общността

3

1990

L 061

14

 

 

31990L0088

 

 

 

Директива на Съвета от 22 февруари 1990 година за изменение на Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит

6

1990

L 083

78

 

 

31990R0770

 

 

 

Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията от 29 март 1990 година за определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите вследствие на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария

11

1990

L 117

1

 

 

31990L0219

 

 

 

Директива на Съвета от 23 април 1990 година относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия

13

1990

L 120

1

 

 

31990R1210

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 година за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда

28

1990

L 219

49

 

 

31990L0415

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1990 година за изменение на приложение II към Директива 86/280/ЕИО относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на някои опасни вещества от списък I от приложението към Директива 76/464/ЕИО

34

1991

L 135

40

 

 

31991L0271

 

 

 

Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води

43

1991

L 198

1

 

 

31991R2092

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 година относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

56

1991

L 239

23

 

 

31991D0448

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 1991 година относно насоките за класификация, посочени в член 4 от Директива 90/219/ЕИО

73

1991

L 308

1

 

 

31991R3254

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета от 4 ноември 1991 година относно забрана за използването на капани в Общността и внасянето в Общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни, произхождащи от страни, в които те се ловят с капани или методи за лов, които не съответстват на международните стандарти за хуманност при използване на капани

77

1991

L 375

1

 

 

31991L0676

 

 

 

Директива на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

81

1991

L 377

20

 

 

31991L0689

 

 

 

Директива на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци

91

1992

L 011

14

 

 

31992R0094

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 94/92 на Комисията от 14 януари 1992 година относно определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

100

1992

L 035

24

 

 

31992L0003

 

 

 

Директива 92/3/Евратом на Съвета от 3 февруари 1992 година относно надзора и контрола на превози на радиоактивни отпадъци между държавите-членки, както и тези, внасяни във и изнасяни от Общността

103

1992

L 162

15

 

 

31992R1535

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1535/92 на Комисията от 15 юни 1992 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

108

1992

L 206

7

 

 

31992L0043

 

 

 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна

109

1992

L 247

10

 

 

31992D0446

 

 

 

Рeшение на Комисията от 27 юли 1992 година относно въпросниците към директивите за водния сектор

153

1992

L 409

11

 

 

31992L0112

 

 

 

Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 година относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис

155

1993

L 030

1

 

 

31993R0259

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 година относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност

161

1993

L 037

1

 

 

31993R0315

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 година за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните

189

1993

L 045

25

 

 

31993D0114

 

 

 

Решение на Съвета от 15 февруари 1993 година относно сключването на Протокола към Конвенцията от 8 октомври 1990 година между правителствата на Федерална република Германия и на Чешката и Словашката федеративна република и Европейската икономическа общност относно Международната комисия за опазване на река Елба

192

1993

L 052

18

 

 

31993L0005

 

 

 

Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 година за подпомагане на Комисията и сътрудничество на държавите-членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните

193

1993

L 084

1

 

 

31993R0793

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 година относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества

197

1993

L 095

29

 

 

31993L0013

 

 

 

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

273

Top