EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

OJ L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; upphävd genom 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

31993R0259

Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 030 , 06/02/1993 s. 0001 - 0028
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0043
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0043


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har undertecknat Baselkonventionen av den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall.

Artikel 39 i AVS/EEG-konventionen av den 15 december 1989 innehåller bestämmelser om avfall.

Gemenskapen har godkänt OECD-rådets beslut av den 30 mars 1992 om gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.

Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att direktiv 84/631/EEG (4) ersätts med en förordning i vilken åtgärder fastställs för övervakning och kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall.

Övervakning och kontroll av avfallstransporter inom en medlemsstats territorium är ett nationellt ansvarsområde. Nationella system för övervakning och kontroll av transporter av avfall inom en medlemsstat bör dock uppfylla minimikriterier för att säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa.

Det är viktigt att organisera övervakningen och kontrollen av avfallstransporter på ett sätt som tar hänsyn till behovet av att bevara, skydda och förbättra miljökvaliteten.

I artikel 5.1 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (5) fastställs att ett integrerat och ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffande av avfall som medlemsstaterna skall upprätta genom lämpliga åtgärder, vid behov eller om tillrådligt i samarbete med andra medlemsstater, skall möjliggöra för gemenskapen som helhet att själv ta hand om sitt avfall och för medlemsstaterna att var för sig närma sig detta mål, med hänsyn tagen till geografiska förhållanden eller behovet av specialiserade anläggningar för vissa avfallsslag. I artikel 7 i nämnda direktiv ställs krav på att avfallsplaner skall upprättas, vid behov genom samarbete mellan de berörda medlemsstaterna, och anmälas till kommissionen, samt fastställs att medlemsstaterna får vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra avfallstransporter som inte överensstämmer med deras avfallsplaner och att de skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om sådana åtgärder.

Det är nödvändigt att tillämpa olika förfaranden beroende på avfallsslag och destinationsort, inbegripet om avfallet är avsett för bortskaffande eller återvinning.

Transporter av avfall bör föregås av en anmälan till behöriga myndigheter så att dessa underrättas särskilt om avfallstyp samt om transport och bortskaffande eller återvinning av avfallet och därigenom kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön, inbegripet möjligheten att göra skäliga invändningar mot transporten.

Medlemsstaterna bör själva kunna tillämpa principerna om närhet, prioritering av återvinning och tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå - i enlighet med direktiv 75/442/EEG - genom att i enlighet med fördraget vidta åtgärder för att helt eller delvis förbjuda eller systematiskt invända mot transporter av avfall för bortskaffande, utom i fråga om farligt avfall som produceras i en avsändarmedlemsstat i så liten mängd att inrättandet av nya specialiserade anläggningar för bortskaffande i den staten skulle framstå som oekonomiskt. Det särskilda problemet med bortskaffande av så små mängder kräver ett samarbete mellan de berörda medlemsstaterna och möjlighet att utnyttja ett gemenskapsförfarande.

Export av avfall för bortskaffande till tredje land bör förbjudas för att skydda miljön i dessa länder. Undantag bör gälla för export till EFTA-länder som också är parter i Baselkonventionen.

För export av avfall för återvinning till länder som inte omfattas av OECD-beslutet bör gälla villkor om en miljömässigt godtagbar hantering av avfallet.

Avtal och andra uppgörelser om export av avfall för återvinning som ingåtts med länder som inte omfattas av OECD-beslutet bör regelbundet ses över av kommissionen, som vid behov kan föreslå ändringar av villkoren för denna export, inbegripet möjligheten att den förbjuds.

Transporten av avfall för återvinning som finns på den gröna listan i OECD-beslutet bör i allmänhet inte omfattas av kontrollförfarandena enligt denna förordning, då sådant avfall normalt inte utgör en fara för miljön om det återvinns på ett korrekt sätt i destinationslandet. Vissa undantag från detta är nödvändiga enligt gemenskapslagstiftningen och OECD-beslutet. Vissa undantag är också nödvändiga för att underlätta kontrollen av sådana transporter inom gemenskapen och för att ta hänsyn till särskilda fall. Sådant avfall skall omfattas av direktiv 75/442/EEG.

Export av avfall för återvinning som är uppfört på OECD:s gröna lista till länder som inte omfattas av OECD-beslutet förutsätter att kommissionen samråder med destinationslandet. Kommissionen framlägger förslag för rådet. Mot bakgrund av detta samråd med kommissionen kan det vara lämpligt att föreslå rådet följande:

Export av avfall för återvinning till länder som inte är parter i Baselkonventionen bör omfattas av särskilda avtal mellan dessa länder och gemenskapen. Medlemsstaterna måste sedan denna förordning har trätt i kraft i undantagsfall ha möjlighet att ingå bilaterala avtal om import av vissa avfallsslag innan gemenskapen har ingått sådana avtal. Detta gäller i fråga om avfall för återvinning för att undvika eventuella avbrott i avfallsbehandlingen och i fråga om avfall för bortskaffande om avsändarlandet inte har eller rimligen kan förvärva den tekniska kapacitet och de anläggningar som är nödvändiga för att bortskaffa avfallet på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Det bör fastslås att avfallet skall återtas eller bortskaffas eller återvinnas på ett annat, miljömässigt godtagbart sätt, om transporten inte kan fullföljas i enlighet med villkoren på fraktsedeln eller i avtalet.

I fall av illegal transport bör den som är upphov till transporten återta eller bortskaffa avfallet eller återvinna det på ett annat, miljömässigt godtagbart sätt. Om han underlåter att göra detta bör de behöriga avsändar- eller destinationsmyndigheterna, alltefter omständigheterna, själva ingripa.

Det är viktigt att ett system införs med ekonomiska garantier eller en motsvarande försäkring.

Medlemsstaterna bör tillhandahålla kommissionen de uppgifter som är av betydelse för genomförandet av denna förordning.

De dokument som föreskrivs i denna förordning bör upprättas och bilagorna anpassas enligt ett gemenskapsförfarande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

RÄCKVIDD OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1. Denna förordning skall tillämpas på transporter av avfall inom, till och från gemenskapen.

2. Denna förordning omfattar inte

a) ilandförande av avfall som uppkommit i samband med normal drift av fartyg och havsplattformar, inklusive avloppsvatten och restprodukter, förutsatt att sådant avfall omfattas av en särskild, bindande internationell rättsakt,

b) transporter av avfall från civil luftfart,

c) transporter av radioaktivt avfall enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen (6),

d) transporter av avfall som anges i artikel 2.1 b i direktiv 75/442/EEG, om dessa transporter redan omfattas av annan tillämplig lagstiftning,

e) transporter av avfall till gemenskapen i enlighet med kraven i miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget.

3. a) Transporter av avfall som uteslutande är avsett för återvinning och som förtecknas i bilaga 2 skall också undantas från bestämmelserna i denna förordning, med de undantag som följer av bestämmelserna i artikel 11 och artikel 17.1, 17.2 och 17.3.

b) Sådant avfall skall omfattas av samtliga bestämmelser i direktiv 75/442/EEG. Särskilt gäller att avfallet skall

- uteslutande vara avsett för behöriga anläggningar, som erhållit tillstånd i enlighet med artikel 10 och 11 i direktiv 75/442/EEG,

- omfattas av samtliga bestämmelser i artikel 8, 12, 13 och 14 i direktiv 75/442/EEG.

c) Vissa avfallsslag som förtecknas i bilaga 2 får dock, bl.a. om de har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till rådets direktiv 91/689/EEG (7), kontrolleras som om de vore förtecknade i bilaga 3 eller 4.

Beslut om dessa avfallsslag och om vilket av de två förfarandena som skall följas skall fattas enligt förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG. Sådana avfallsslag skall förtecknas i bilaga 2 A.

d) I undantagsfall får transporter av avfall som förtecknas i bilaga 2 av skäl som hänför sig till miljön eller allmänhetens hälsa kontrolleras av medlemsstaterna som om de vore förtecknade i bilaga 3 och 4.

Medlemsstater som använder sig av denna möjlighet skall genast anmäla sådana fall till kommissionen samt vid behov underrätta övriga medlemsstater och ange grunderna för beslutet. Kommissionen får enligt det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG bekräfta detta, bl.a. genom att vid behov lägga till sådant avfall i bilaga 2 A.

e) Om avfall som förtecknas i bilaga 2 transporteras i strid mot denna förordning eller direktiv 75/442/EEG får medlemsstaterna tillämpa relevanta bestämmelser i artikel 25 och 26 i denna förordning.

Artikel 2

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) avfall: avfall enligt definitionen i artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG,

b) behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter som utsetts antingen av medlemsstaterna i enlighet med artikel 36 eller av icke-medlemsstater,

c) behörig avsändarmyndighet: den behöriga myndighet som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 36 för det område varifrån transporten avsänds eller som utsetts av icke-medlemsstater,

d) behörig destinationsmyndighet: den behöriga myndighet som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 36 för det område till vilket transporten anländer eller där lastning på fartyg sker innan bortskaffande till havs, om inte annat följer av tillämpningen av gällande konventioner om bortskaffande till havs, eller som utsetts av icke-medlemsstater,

e) behörig transitmyndighet: den enda behöriga myndighet som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 36 för den stat genom vilken transporten transiteras,

f) kontaktorgan: det centrala organ som utsetts av varje medlemsstat och av kommissionen i enlighet med artikel 37,

g) anmälare: varje fysisk eller juridisk person som är anmälningspliktig, dvs. någon som anges i det följande och som avser att transportera avfall eller låta transportera avfall:

i) den i vilkens verksamhet avfallet har uppkommit (ursprunglig producent), eller

ii) om detta inte är tillämpligt, en insamlare som en medlemsstat godkänt för detta ändamål eller en registrerad eller godkänd handlare eller mäklare som svarar för att avfall bortskaffas eller återvinns, eller

iii) om dessa inte är kända eller saknar tillstånd, den som innehar eller har förfoganderätt till avfallet (innehavare), eller

iv) vid transport av avfall till eller transit genom gemenskapen, den som anges i lagstiftningen i avsändarstaten eller, om någon sådan inte finns, den som innehar eller har förfoganderätt till avfallet (innehavaren),

h) mottagare: den person eller det företag till vilken eller vilket avfallet transporteras för bortskaffande eller återvinning,

i) bortskaffande: bortskaffande enligt definitionen i artikel 1 e i direktiv 75/442/EEG,

j) anläggning med tillstånd: varje anläggning eller företag som beviljats tillstånd eller godkänts i enlighet med artikel 6 i direktiv 75/439/EEG (8), artikel 9, 10 och 11 i direktiv 75/442/EEG och artikel 6 i direktiv 76/403/EEG (9),

k) återvinning: återvinning enligt definitionen i artikel 1 f i direktiv 75/442/EEG,

l) avsändarstat: en stat från vilken en transport av avfall planeras eller sker,

m) destinationsstat: en stat till vilken en transport av avfall planeras eller sker för bortskaffande eller återvinning eller lastning på fartyg innan bortskaffande till havs, med beaktande av gällande konventioner om bortskaffande till havs,

n) transitstat: en stat, annan än avsändarstaten och destinationsstaten, genom vilken transport av avfall planeras eller sker,

o) fraktsedel: den standardfraktsedel som skall utformas i enlighet med artikel 42,

p) Baselkonventionen: Baselkonventionen av den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall,

q) fjärde Lomékonventionen: Lomékonventionen av den 15 december 1989,

r) OECD-beslutet: OECD-rådets beslut av den 30 mars 1992 om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.

AVDELNING II

TRANSPORT AV AVFALL MELLAN MEDLEMSSTATER

Kapitel A

Avfall för bortskaffande

Artikel 3

1. Om anmälaren avser att transportera avfall för bortskaffande från en medlemsstat till en annan eller att låta det gå i transit genom en eller flera medlemsstater och om inte annat följer av artikel 25.2 och 26.2, skall han anmäla detta till den behöriga destinationsmyndigheten och sända en kopia av anmälan till behöriga avsändar- och transitmyndigheter samt till mottagaren.

2. Anmälan skall omfatta samtliga mellanliggande steg i transporten från avsändningsorten till den slutliga destinationsorten.

3. Anmälan skall göras med hjälp av den fraktsedel som utfärdas av den behöriga avsändarmyndigheten.

4. I samband med anmälan skall anmälaren fylla i fraktsedeln och på begäran från behöriga myndigheter tillhandahålla kompletterande uppgifter och dokumentation.

5. Anmälaren skall på fraktsedeln särskilt ange följande:

- Ursprung, sammansättning och mängd avseende det avfall som skall bortskaffas och, när artikel 2 g ii tillämpas, uppgift om producenten samt, när avfallet har varierande ursprung, en detaljerad förteckning över avfallet och de ursprungliga producenternas identitet, om detta är känt.

- Åtgärder avseende transportväg och försäkring mot skador som vållas tredje part.

- Åtgärder för att säkerställa transportsäkerheten, särskilt att transportföretaget uppfyller de villkor som de berörda medlemsstaterna fastställt.

- Avfallsmottagarens identitet, bortskaffningsanläggningens belägenhet, den typ av tillstånd enligt vilket anläggningen drivs och giltighetstiden för detta. Anläggningen skall ha den tekniska kapacitet som krävs för bortskaffande av det aktuella avfallet under förhållanden som inte medför fara för människors hälsa eller för miljön.

- De bortskaffningsförfaranden som anges i bilaga 2 A till direktiv 75/442/EEG.

6. Anmälaren skall teckna ett avtal med mottagaren om bortskaffande av avfallet.

Avtalet kan innehålla några av eller samtliga de uppgifter som anges i punkt 5.

Av avtalet skall framgå

- att anmälaren i enlighet med artikel 25 och artikel 26.2 åtar sig att återta avfallet om transporten inte fullföljts som planerat eller om den genomförts i strid mot denna förordning,

- att mottagaren åtar sig att snarast möjligt eller senast 180 dagar efter mottagandet av avfall till anmälaren lämna ett intyg om att avfallet har bortskaffats på ett miljömässigt godtagbart sätt.

En kopia av avtalet skall på begäran lämnas till den behöriga myndigheten.

Om avfallet transporteras mellan två inrättningar som lyder under samma juridiska person, får avtalet ersättas med en deklaration om att denna åtar sig att bortskaffa avfallet.

7. De uppgifter som lämnas i enlighet med punkt 4-6 skall behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande nationella bestämmelser.

8. En behörig avsändarmyndighet får i enlighet med nationella regler besluta att i anmälarens ställe själv göra anmälan till den behöriga destinationsmyndigheten, med kopior till mottagaren och till den behöriga transitmyndigheten.

Den behöriga avsändarmyndigheten kan besluta att inte göra någon anmälan, om den själv har omedelbara invändningar mot transporten i enlighet med artikel 4.3. Den skall genast underrätta anmälaren om dessa invändningar.

Artikel 4

1. Senast tre arbetsdagar sedan anmälan inkommit skall den behöriga destinationsmyndigheten sända en bekräftelse till anmälaren och kopior av anmälan till övriga behöriga myndigheter och till mottagaren.

2. a) Den behöriga destinationsmyndigheten skall senast 30 dagar sedan bekräftelsen avsänts fatta beslut om att ge tillstånd för transporten, med eller utan villkor, eller att vägra ge tillstånd. Den kan även begära kompletterande uppgifter.

Myndigheten skall endast ge tillstånd för transporten om den själv eller övriga behöriga myndigheter inte har några invändningar. Tillståndet skall gälla under förutsättning att de villkor som avses i d uppfylls.

Den behöriga destinationsmyndigheten skall fatta sitt beslut tidigast 21 dagar sedan bekräftelsen avsänts. Den får dock fatta sitt beslut tidigare om den har erhållt de övriga berörda behöriga myndigheternas skriftliga samtycke.

Den behöriga destinationsmyndigheten skall skriftligen meddela anmälaren sitt beslut, med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter.

b) De behöriga avsändar- och transitmyndigheterna får göra invändningar inom 20 dagar sedan bekräftelsen avsänts. De får även begära kompletterande uppgifter. Invändningarna skall skriftligen meddelas anmälaren, med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter.

c) De invändningar och villkor som avses i a och b skall grundas på vad som föreskrivs i punkt 3.

d) De behöriga avsändar- och transitmyndigheterna kan inom 20 dagar sedan bekräftelsen avsänts fastställa de villkor för avfallstransporten som skall gälla för områden inom deras jurisdiktion.

Dessa villkor skall skriftligen meddelas anmälaren, med kopior till berörda behöriga myndigheter, och skall även anges på fraktsedeln. Villkoren får inte vara strängare än de som gäller för liknande transporter som uteslutande sker inom områden under deras jurisdiktion och skall beakta gällande avtal, särskilt tillämpliga internationella konventioner.

3. a) i) För att genomföra principerna om närhet, prioritering av återvinning och tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå i enlighet med direktiv 75/442/EEG får medlemsstaterna i enlighet med fördraget vidta åtgärder för att helt eller delvis förbjuda eller systematiskt invända mot transporter av avfall. Sådana åtgärder skall genast anmälas till kommissionen, som skall underrätta övriga medlemsstater.

ii) Om det rör sig om farligt avfall (enligt definitionen i artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG) som uppkommer i en avsändarstat i en så liten årlig mängd att det vore oekonomiskt att uppföra nya specialiserade anläggningar för bortskaffande i denna stat, skall i inte tillämpas.

iii) Destinationsmedlemsstaten skall samarbeta med den avsändarmedlemsstat som anser att ii är tillämplig, för att lösa frågan bilateralt. Om ingen tillfredsställande lösning uppnås får en av medlemsstaterna hänskjuta ärendet till kommissionen som skall besluta i frågan i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

b) De behöriga avsändar- och destinationsmyndigheterna får med beaktande av geografiska förhållanden eller behovet av specialiserade anläggningar för vissa avfallsslag göra skäliga invändningar mot planerade transporter som inte sker i enlighet med direktiv 75/442/EEG, särskilt artikel 5 och 7

i) för att genomföra principen om tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå,

ii) om anläggningen skall omhänderta avfall från en mer närliggande källa och den behöriga myndigheten har prioriterat detta avfall,

iii) för att säkerställa att transporterna sker i enlighet med avfallsplanerna.

c) Vidare får de behöriga avsändar-, destinations- och transitmyndigheterna framställa motiverade invändningar mot den planerade transporten i följande fall:

- Transporten sker inte i enlighet med nationella lagar och andra författningar om miljöskydd, allmän ordning, allmän säkerhet eller hälsoskydd.

- Anmälaren eller mottagaren har tidigare gjort sig skyldiga till illegal handel. I detta fall får den behöriga avsändarmyndigheten vägra godkänna alla transporter i vilka den aktuella personen är involverad i enlighet med nationell lagstiftning.

- Transporten strider mot förpliktelser som följer av internationella konventioner som den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna har ingått.

4. Om de behöriga myndigheterna inom den tid som anges i punkt 2 har försäkrat sig om att de problem som gett upphov till deras invändningar är lösta och att transporten kommer att ske enligt de uppställda villkoren, skall de genast skriftligen underrätta anmälaren, med kopior till mottagaren och till övriga berörda behöriga myndigheter.

Om förhållandena i samband med transporten senare förändras i väsentlig grad skall en ny anmälan göras.

5. Den behöriga destinationsmyndigheten skall lämna sitt godkännande genom att på lämpligt sätt stämpla fraktsedeln.

Artikel 5

1. Transporten får inte ske förrän anmälaren har beviljats tillstånd av den behöriga destinationsmyndigheten.

2. När anmälaren har fått tillståndet skall han ange dagen för transporten och fylla i övriga uppgifter på fraktsedeln samt sända kopior till berörda behöriga myndigheter senast tre arbetsdagar innan transporten sker.

3. En kopia eller, om de behöriga myndigheterna begär det, ett exemplar av fraktsedeln försett med tillståndsstämpel skall medfölja varje transport.

4. Samtliga företag som har del i transporten skall fylla i fraktsedeln på punkter som är aktuella, underteckna den och behålla en kopia.

5. Inom tre arbetsdagar efter mottagandet av det avfall som skall bortskaffas skall mottagaren sända en kopia av den ifyllda fraktsedeln, med undantag för det intyg som avses i punkt 6, till anmälaren och till berörda behöriga myndigheter.

6. Snarast möjligt och senast 180 dagar sedan avfallet mottagits skall mottagaren på eget ansvar sända ett intyg om bortskaffande till anmälaren och övriga berörda behöriga myndigheter. Detta intyg skall utgöra en del av eller vidhäftas den fraktsedel som medföljer transporten.

Kapitel B

Avfall för återvinning

Artikel 6

1. Om anmälaren avser att transportera avfall för återvinning som förtecknas i bilaga 3 från en medlemsstat till en annan eller låta det gå i transit genom en eller flera medlemsstater och om inte annat följer av artikel 25.2 och 26.2, skall han anmäla detta till den behöriga destinationsmyndigheten och sända kopior av anmälan till behöriga avsändar- och transitmyndigheter samt till mottagaren.

2. Anmälan skall omfatta samtliga mellanliggande steg i transporten från avsändningsorten till den slutliga destinationsorten.

3. Anmälan skall göras med hjälp av den fraktsedel som utfärdas av den behöriga avsändarmyndigheten.

4. I samband med anmälan skall anmälaren fylla i fraktsedeln och på begäran från behöriga myndigheter tillhandahålla ytterligare uppgifter och dokumentation.

5. Anmälaren skall på fraktsedeln särskilt ange följande:

- Ursprung, sammansättning och mängd avseende det avfall som skall återvinnas, inbegripet uppgift om producenten samt, om avtalet härrör från olika källor, en detaljerad förteckning över avfallet med uppgift om den ursprungliga producentens identitet, om denna är känd.

- Åtgärder med avseende på transportväg och försäkring mot skador som vållas tredje part.

- Åtgärder för att säkerställa transportsäkerheten, särskilt att transportföretaget uppfyller de villkor som medlemsstaterna fastställt.

- Avfallsmottagarens identitet, lokalisering av återvinningsanläggningen, den typ av tillstånd enligt vilket anläggningen drivs och giltighetstiden för detta. Anläggningen skall ha den tekniska kapacitet som krävs för att återvinna det aktuella avfallet på ett sätt som inte medför fara för människors hälsa eller för miljön.

- De återvinningsförfaranden som anges i bilaga 2 B till direktiv 75/442/EEG.

- Den planerade metoden för bortskaffande av restavfall sedan återvinning skett.

- Mängden återvunnet material i förhållande till restavfallet.

- Det uppskattade värdet av det återvunna materialet.

6. Anmälaren skall teckna ett avtal med mottagaren om återvinning av avfallet.

Avtalet kan innehålla några av eller samtliga de uppgifter som avses i punkt 5.

Av avtalet skall framgå

- att anmälaren i enlighet med artikel 25 och 26.2 åtar sig att återta avfallet om transporten inte fullföljs som planerat eller sker i strid mot denna förordning,

- att mottagaren vid vidaretransport av avfallet för återvinning till en annan medlemsstat eller till tredje land skall underrätta det ursprungliga avsändarlandet,

- att mottagaren åtar sig att snarast möjligt eller senast 180 dagar efter mottagandet av avfallet till anmälaren lämna ett intyg av vilket framgår att avfallet har återvunnits på ett miljömässigt godtagbart sätt.

En kopia av avtalet skall på begäran lämnas till den behöriga myndigheten.

Om avfallet transporteras mellan två inrättningar som lyder under samma juridiska person, får avtalet ersättas med en deklaration om att denna åtar sig att återvinna avfallet.

7. De upplysningar som lämnas i enlighet med punkt 4-6 skall behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande nationella bestämmelser.

8. En behörig avsändarmyndighet får i enlighet med nationell lagstiftning besluta att i anmälarens ställe själv göra anmälan till den behöriga destinationsmyndigheten, med kopior till mottagaren och till behörig transitmyndighet.

Artikel 7

1. Senast tre arbetsdagar sedan anmälan inkommit skall den behöriga destinationsmyndigheten sända en bekräftelse till anmälaren och kopior av anmälan till övriga behöriga myndigheter och till mottagaren.

2. De behöriga destinations-, avsändar- och transitmyndigheterna skall ha möjlighet att senast 30 dagar sedan bekräftelsen avsänts invända mot transporten. En sådan invändning skall grundas på vad som sägs i punkt 4. Varje invändning skall lämnas skriftligen till anmälaren och till övriga berörda behöriga myndigheter inom fristen på 30 dagar.

De berörda behöriga myndigheterna får besluta att lämna ett skriftligt samtycke inom kortare tid än 30 dagar.

Skriftligt samtycke eller skriftlig invändning får skickas per post eller per telefax med efterföljande post. Samtycket upphör att gälla efter ett år om inget annat anges.

3. De behöriga avsändar-, destinations- och transitmyndigheterna skall ha en frist på 20 dagar sedan bekräftelsen avsänts för att fastställa de villkor för avfallstransporten som skall gälla för områden inom deras jurisdiktion.

Dessa villkor skall skriftligen meddelas anmälaren, med kopior till berörda behöriga myndigheter, och anges på fraktsedeln. Villkoren får inte vara strängare än de som gäller för liknande transporter som uteslutande sker inom områden under deras jurisdiktion och skall beakta gällande avtal, särskilt tillämpliga internationella konventioner.

4. a) De behöriga destinations- och avsändarmyndigheterna får framföra motiverade invändningar mot den planerade transporten i följande fall:

- I enlighet med direktiv 75/442/EEG, särskilt artikel 7 i detta, eller

- om transporten inte sker i enlighet med nationella lagar och andra författningar om miljöskydd, allmän ordning, allmän säkerhet eller hälsoskydd, eller

- om anmälaren eller mottagaren tidigare har gjort sig skyldiga till illegal handel. I detta fall får den behöriga avsändarmyndigheten vägra godkänna alla transporter i vilka den aktuella personen är involverad i enlighet med nationell lagstiftning, eller

- om transporten strider mot förpliktelser som följer av internationella konventioner som den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna har ingått, eller

- om förhållandet mellan vad som kan återvinnas och inte kan återvinnas, det uppskattade värdet för det material som slutligen återvinns eller kostnaderna för återvinning och bortskaffande av den del som inte kan återvinnas medför att återvinning inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbar.

b) De behöriga transitmyndigheterna får framställa motiverade invändningar mot den planerade transporten enligt punkten a andra, tredje och fjärde strecksatsen.

5. Om de behöriga myndigheterna inom den tid som anges i punkt 2 har försäkrat sig om att de problem som gett upphov till deras invändningar är lösta och att transporten kommer att ske enligt de uppställda villkoren, skall de genast skriftligen underrätta anmälaren om detta, med kopior till mottagaren och till övriga berörda behöriga myndigheter.

Om förhållandena i samband med transporten senare förändras i väsentlig grad, skall en ny anmälan göras.

6. Om ett tidigare skriftligt samtycke tidigare har lämnats, skall den behöriga myndigheten tillkännage sitt godkännande genom att på lämpligt sätt stämpla fraktsedeln.

Artikel 8

1. Om inga invändningar har gjorts får transporten genomföras när fristen på 30 dagar har löpt ut. Ett underförstått samtycke gäller dock inte längre än ett år från den dagen.

Om de behöriga myndigheterna ger skriftligt samtycke, får transporten ske så snart samtliga nödvändiga samtycken erhållits.

2. Anmälaren skall ange dagen för transporten på fraktsedeln, fylla i övriga uppgifter och sända kopior till berörda behöriga myndigheter senast tre arbetsdagar innan transporten sker.

3. En kopia eller, om de behöriga myndigheterna begär det, ett exemplar av fraktsedeln skall medfölja varje transport.

4. Samtliga företag som har del i transporten skall fylla i fraktsedeln på punkter som är aktuella, underteckna den och behålla en kopia.

5. Inom tre arbetsdagar efter mottagandet av det avfall som skall återvinnas skall mottagaren sända en kopia av den ifyllda fraktsedeln, med undantag för det intyg som avses i punkt 6, till anmälaren och till berörda behöriga myndigheter.

6. Snarast möjligt och senast 180 dagar sedan avfallet mottagits skall mottagaren på eget ansvar sända ett intyg om återvinning till anmälaren och övriga berörda behöriga myndigheter. Detta intyg skall utgöra en del av eller vidhäftas den fraktsedel som medföljer transporten.

Artikel 9

1. Behöriga myndigheter som inom sina områden har särskilda återvinningsanläggningar får trots vad som sägs i artikel 7 besluta att de inte skall framställa invändningar mot transporter av vissa avfallsslag till en bestämd återvinningsanläggning. Sådana beslut får tidsbegränsas. De får upphävas när som helst.

2. De behöriga myndigheter som väljer denna möjlighet skall underrätta kommissionen om återvinningsanläggningens namn, adress, använd teknik, de avfallsslag som omfattas av beslutet och beslutets giltighetstid. Kommissionen skall även underrättas om ett beslut upphävs.

Kommissionen skall utan dröjsmål sända dessa uppgifter till övriga berörda behöriga myndigheter inom gemenskapen och till OECD-sekretariatet.

3. Samtliga planerade transporter till sådana anläggningar skall anmälas till berörda behöriga myndigheter i enlighet med artikel 6. Denna anmälan skall ha inkommit innan transporten påbörjas.

De behöriga myndigheterna i avsändar- och transitmedlemsstaterna får göra invändningar mot varje sådan transport i enlighet med artikel 7.4, eller ställa villkor för transporten.

4. Om behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning är ålagda att granska det avtal som avses i artikel 6.6, skall de underrätta kommissionen om detta. I sådana fall skall anmälan samt avtalen eller de delar av dessa som skall granskas ha inkommit sju dagar innan transporten avsänds, så att granskningen kan ske på ett lämpligt sätt.

5. För genomförandet av transporten gäller artikel 8.2-8.6.

Artikel 10

I fråga om transporter av sådant avfall för återvinning som förtecknas i bilaga 4 och av sådant avfall för återvinning som ännu inte förts in i bilaga 2, 3 eller 4 skall de förfaranden tillämpas som anges i artikel 6-8. De berörda behöriga myndigheternas samtycke skall dock föreligga innan transporten påbörjas.

Artikel 11

1. För att göra det möjligt att spåra transporter av sådant avfall för återvinning som förtecknas i bilaga 2, skall transporterna åtföljas av följande uppgifter, bestyrkta med innehavarens underskrift:

a) Innehavarens namn och adress.

b) Avfallets vanliga handelsbeteckning.

c) Avfallsmängd.

d) Mottagarens namn och adress.

e) Återvinningsförfaranden enligt förteckningen i bilaga 2 B till direktiv 75/442/EEG.

f) Förväntad transportdag.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 skall behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande nationella bestämmelser.

Kapitel C

Transport av avfall för bortskaffande och återvinning mellan medlemsstater med transit genom tredjeland

Artikel 12

Om inte annat följer av artikel 3-10 gäller följande beträffande transporter av avfall mellan medlemsstater som sker med transit genom tredje land.

a) Anmälaren skall sända en kopia av anmälan till de behöriga myndigheterna i tredje land.

b) Den behöriga destinationsmyndigheten skall fråga den behöriga myndigheten i tredje landet om den vill sända sitt skriftliga samtycke till den planerade transporten

- inom 60 dagar vad avser parter i Baselkonventionen, om den inte har avstått från denna rätt i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

- inom en mellan de behöriga myndigheterna avtalad tid vad avser länder som inte är parter i Baselkonventionen.

I båda fallen skall den behöriga destinationsmyndigheten i tillämpliga fall invänta samtycke innan den ger sitt tillstånd.

AVDELNING III

TRANSPORT AV AVFALL INOM MEDLEMSSTATERNA

Artikel 13

1. Avdelning II, VII och VIII skall inte tillämpas på transporter inom en medlemsstat.

2. Medlemsstaterna skall dock upprätta ett lämpligt system för övervakning och kontroll av transporter av avfall inom områden under deras jurisdiktion. Detta system bör beakta behovet av samordning med det gemenskapssystem som införs genom denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sina system för övervakning och kontroll av transporter av avfall. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

4. Medlemsstaterna får tillämpa det system som föreskrivs i avdelning II, VII och VIII inom sina områden.

AVDELNING IV

EXPORT AV AVFALL

Kapitel A

Avfall för bortskaffande

Artikel 14

1. All export av avfall för bortskaffande skall vara förbjuden, med undantag för export till sådana EFTA-länder som också är parter i Baselkonventionen.

2. Även export av avfall för bortskaffande till EFTA-länder skall, om inte annat följer av artikel 25.2 och 26.2, vara förbjuden

a) om EFTA-destinationslandet förbjuder import av sådant avfall eller inte skriftligen har gett sitt samtycke till den aktuella importen av avfall,

b) om den behöriga avsändarmyndigheten inom gemenskapen har anledning att tro att avfallet inte kommer att hanteras på ett miljövänligt sätt i det berörda EFTA-destinationslandet.

3. Den behöriga avsändarmyndigheten skall kräva att det avfall för bortskaffande som får exporteras till EFTA-länder hanteras på ett miljövänligt sätt under hela transporten och i destinationslandet.

Artikel 15

1. Anmälaren skall sända anmälan till den behöriga avsändarmyndigheten med hjälp av fraktsedeln i enlighet med artikel 3.5, med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter och till mottagaren. Fraktsedeln skall utfärdas av den behöriga avsändarmyndigheten.

Senast tre arbetsdagar sedan anmälan inkommit skall den behöriga avsändarmyndigheten till anmälaren sända en skriftlig bekräftelse på att anmälan inkommit, med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter.

2. Den behöriga avsändarmyndigheten skall senast 70 dagar sedan bekräftelsen avsänts fatta beslut om att ge tillstånd för transporten, med eller utan villkor, eller att vägra ge tillstånd. Den kan även begära in kompletterande uppgifter.

Myndigheten skall endast ge tillstånd för transporten om den själv och övriga behöriga myndigheter inte har några invändningar samt om den från anmälaren har mottagit de kopior som avses i punkt 4. Tillståndet skall i tilllämpliga fall ges under förutsättning att de villkor som avses i punkt 5 uppfylls.

Den behöriga avsändarmyndigheten skall fatta sitt beslut tidigast 61 dagar sedan bekräftelsen avsänts.

Myndigheten får dock fatta sitt beslut tidigare om den har fått de övriga behöriga myndigheternas skriftliga samtycke.

Myndigheten skall sända en bestyrkt kopia av beslutet till övriga berörda behöriga myndigheter, till det tullställe där utförsel från gemenskapen skall ske och till mottagaren.

3. De behöriga avsändar- och transitmyndigheterna i gemenskapen får framställa invändningar i enlighet med artikel 4.3 senast 60 dagar sedan bekräftelsen avsänts. De får även begära in kompletterande uppgifter. Eventuella invändningar skall skriftligen meddelas anmälaren, med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter.

4. Anmälaren skall till den behöriga avsändarmyndigheten sända en kopia av följande:

a) EFTA-destinationslandets skriftliga samtycke till den planerade transporten.

b) EFTA-destinationslandets bekräftelse på att ett avtal har träffats mellan anmälaren och mottagaren om en miljövänlig hantering av det aktuella avfallet. En kopia av avtalet skall på begäran bifogas.

I kontraktet skall tydligt anges att mottagaren

- senast tre arbetsdagar efter mottagandet av det avfall som skall bortskaffas skall sända kopior av den fullständigt ifyllda fraktsedeln, med undantag för det intyg som avses i andra strecksatsen, till anmälaren och till den berörda behöriga myndigheten,

- snarast möjligt och senast 180 dagar sedan avfallet mottagits på eget ansvar skall sända ett intyg om bortskaffande till anmälaren och till den berörda behöriga myndigheten. Detta intyg skall utgöra en del av den fraktsedel som medföljer transporten.

I avtalet skall dessutom föreskrivas att om mottagaren utfärdar ett felaktigt intyg som får till följd att den ekonomiska garantin upphör, skall han själv bära de kostnader som följer av förpliktelsen att återsända avfallet till den behöriga avsändarmyndighetens område och kostnaderna för avfallets bortskaffande på ett alternativt, miljömässigt godtagbart sätt.

c) Skriftligt samtycke till den planerade transporten från den andra transitstaten eller de andra transitstaterna, om inte denna eller dessa är parter i Baselkonventionen och har avstått från detta i enlighet med bestämmelserna i den konventionen.

5. De behöriga transitmyndigheterna i gemenskapen skall ha en frist på 60 dagar sedan bekräftelsen avsänts för att fastställa de villkor för avfallstransporten som skall gälla för områden inom deras jurisdiktion.

Dessa villkor, som skriftligen skall meddelas anmälaren med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter, får inte vara strängare än de som gäller för liknande transporter som uteslutande sker inom områden under den aktuella behöriga myndighetens jurisdiktion.

6. Den behöriga avsändarmyndigheten skall tillkännage sitt godkännande genom att på lämpligt sätt stämpla fraktsedeln.

7. Transporten får inte genomföras förrän anmälaren har beviljats tillstånd av den behöriga avsändarmyndigheten.

8. När anmälaren har fått tillstånd skall han ange dagen för transporten, fylla i övriga uppgifter på fraktsedeln och sända kopior till berörda behöriga myndigheter tre arbetsdagar innan transporten sker. En kopia eller, om de behöriga myndigheterna begär det, ett exemplar av fraktsedeln, försedd med tillståndsstämpel, skall medfölja varje transport.

Samtliga företag som har del i transporten skall fylla i fraktsedeln på punkter som är aktuella, underteckna den och behålla en kopia.

Ett exemplar av fraktsedeln skall överlämnas av transportföretaget till det sista tullstället före utförseln av avfallet från gemenskapen.

9. Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utförseltullstället sända en kopia av fraktsedeln till den behöriga myndighet som utfärdade tillståndet.

10. Om den behöriga myndighet som utfärdade tillståndet inte inom 42 dagar sedan avfallet lämnat gemenskapen har fått något meddelande från mottagaren om att denne har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål underrätta den behöriga destinationsmyndigheten.

Den behöriga myndighet som utfärdade tillståndet skall handla på motsvarande sätt om den inte inom 180 dagar sedan avfallet lämnade gemenskapen har mottagit det intyg från mottagaren om bortskaffande som avses i punkt 4.

11. En behörig avsändarmyndighet får i enlighet med nationell lagstiftning besluta att i anmälarens ställe själv göra anmälan, med kopior till mottagaren och till behörig transitmyndighet.

Den behöriga avsändarmyndigheten får besluta att inte göra någon anmälan om den själv har omedelbara invändningar mot transporten i enlighet med artikel 4.3. Den skall genast underrätta anmälaren om dessa invändningar.

12. De uppgifter som lämnas i enlighet med punkt 1-4 skall behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande nationella bestämmelser.

Kapitel B

Avfall för återvinning

Artikel 16

1. All export av avfall för återvinning skall vara förbjuden, med undantag för export till

a) länder som omfattas av OECD-beslutet,

b) andra länder

- som är parter i Baselkonventionen eller med vilka gemenskapen eller gemenskapen och dess medlemsstater har ingått bilaterala, multilaterala eller regionala avtal eller andra uppgörelser i enlighet med artikel 11 i Baselkonventionen och punkt 2, eller

- med vilka enskilda medlemsstater har ingått bilaterala avtal och andra uppgörelser före denna förordnings ikraftträdande, om dessa är förenliga med gemenskapslagstiftningen och i överensstämmelse med artikel 11 i Baselkonventionen och punkt 2. Sådana avtal och andra uppgörelser skall anmälas till kommissionen inom tre månader efter den dag då denna förordning eller avtalen eller uppgörelserna träder i kraft, beroende på vilken dag som infaller först, och skall upphöra att gälla när avtal eller andra uppgörelser ingås i enlighet med första strecksatsen.

2. De avtal och andra uppgörelser som avses i punkt 1 b skall garantera en miljövänlig hantering av avfall i enlighet med artikel 11 i Baselkonventionen och särskilt

a) garantera att återvinningen sker vid en anläggning med tillstånd som uppfyller kraven på en miljövänlig hantering,

b) fastställa villkoren för behandlingen av de delar av avfallet som inte kan återvinnas och vid behov ålägga anmälaren att återta dem,

c) vid behov göra det möjligt att i samförstånd med det berörda landet på plats kontrollera efterlevnaden av avtalen,

d) ses över regelbundet av kommissionen, första gången senast den 31 december 1996, med beaktande av vunna erfarenheter och de berörda ländernas möjligheter att genomföra återvinningen på ett sätt som fullt ut garanterar en miljövänlig hantering. Kommissionen underrättar Europaparlamentet och rådet om resultaten av denna granskning. Om en sådan översyn leder till slutsatsen att de miljömässiga garantierna är otillräckliga skall den fortsatta exporten av avfall i sådana fall omprövas på förslag av kommissionen, inbegripet möjligheten att den förbjuds.

3. Dock skall gälla, om inte annat följer av artikel 25.2 och 26.2, att export av avfall för återvinning till de länder som avses i punkt 1 också skall vara förbjuden

a) om ett sådant land förbjuder all import av sådant avfall eller om det inte skriftligen har gett sitt samtycke till den aktuella importen av avfall,

b) om den behöriga avsändarmyndigheten har anledning att anta att avfallet inte kommer att hanteras på ett miljövänligt sätt i det berörda landet.

4. Den behöriga avsändarmyndigheten skall kräva att det avfall för bortskaffande som tillåts exporteras hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt under hela transporten och i destinationslandet.

Artikel 17

1. I fråga om avfall som förtecknas i bilaga 2 skall kommissionen innan denna förordning träder i kraft underrätta samtliga länder som inte omfattas av OECD-beslutet om den förteckning över avfallsslag som ingår i bilagan och begära en skriftlig bekräftelse på att sådant avfall inte är underkastat kontroll i destinationslandet och att landet accepterar att sådana avfallsslag transporteras utan att de kontrollförfaranden som gäller för bilaga 3 eller 4 tillämpas, eller ett besked om att dessa förfaranden eller det förfarande som fastställs i artikel 15 skall tillämpas för avfallet.

Om denna bekräftelse inte har erhållits sex månader innan denna förordning träder i kraft skall kommissionen föreslå rådet lämpliga åtgärder.

2. När avfall som förtecknas i bilaga 2 exporteras skall det vara avsett för återvinning i en anläggning som bedriver verksamheten i enlighet med gällande nationell lagstiftning eller som har tillstånd att bedriva verksamhet i importlandet. Vidare skall ett system för tillsyn införas som grundar sig på automatiskt förhandsutfärdande av exportlicenser i fall som skall fastställas enligt artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

Ett sådant system skall alltid föreskriva att en kopia av exportlicensen utan dröjsmål sänds till det aktuella landets myndigheter.

3. När sådant avfall kontrolleras i destinationslandet eller på begäran av ett sådant land enligt punkt 1, eller när ett destinationsland enligt artikel 3 i Baselkonventionen har anmält att det betraktar vissa av avfallsslagen i bilaga 2 som farliga, skall kontrollåtgärder vidtas beträffande export av sådant avfall till detta land. Den exporterande medlemsstaten eller kommissionen skall anmäla samtliga sådana fall till den kommitté som tillsatts i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG. Kommissionen skall i samråd med destinationslandet bestämma vilket kontrollförfarande som skall tillämpas, det som gäller för bilaga 3 och 4 eller det som fastställs i artikel 15.

4. När avfall som förtecknas i bilaga 3 exporteras för återvinning från gemenskapen till eller genom länder som omfattas av OECD-beslutet, skall artikel 6, 7 och 8 samt artikel 9.1, 9.3, 9.4 och 9.5 tillämpas, varvid bestämmelserna som avser behöriga avsändarmyndigheter och transitmyndigheter endast gäller behöriga myndigheter i gemenskapen.

5. Dessutom skall de behöriga myndigheterna i exportländer och EG-transitländer underrättas om det beslut som avses i artikel 9.

6. När avfall för återvinning som förtecknas i bilaga 4 och avfall för återvinning som ännu inte finns med i bilaga 2, 3 eller 4 exporteras för återvinning till eller genom länder som omfattas av OECD-beslutet, skall artikel 10 tillämpas analogt.

7. Dessutom gäller följande när avfall exporteras i enlighet med punkt 4-6:

- Ett exemplar av fraktsedeln skall lämnas av transportföretaget till det sista tullstället före utförsel av avfallet från gemenskapen.

- Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utförseltullstället sända en kopia av fraktsedeln till den behöriga exportmyndigheten.

- Om den behöriga exportmyndigheten inte inom 42 dagar sedan avfallet lämnat gemenskapen har fått något meddelande från mottagaren om att denne har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål underrätta den behöriga destinationsmyndigheten.

- I avtalet skall föreskrivas att om mottagaren utfärdar ett felaktigt intyg som får till följd att den ekonomiska garantin upphör, skall han själv bära de kostnader som följer av förpliktelsen att återsända avfallet till den behöriga avsändarmyndighetens område och kostnaderna för avfallets bortskaffande på ett alternativt, miljövänligt sätt.

- skall artikel 15, med undantag av punkt 3, tillämpas analogt,

- får motiverade invändningar endast göras i enlighet med artikel 7.4,

om inte annat föreskrivs i bilaterala eller multilaterala avtal som ingåtts i enlighet med artikel 16.1 b och på grundval av kontrollförfarandet i antingen punkt 4 eller 6 i denna artikel eller artikel 15.

Kapitel C

Export av avfall till AVS-stater

Artikel 18

1. All export av avfall till AVS-stater skall vara förbjuden.

2. Detta förbud skall inte hindra en medlemsstat till vilken en AVS-stat har valt att exportera avfall för behandling att återsända det behandlade avfallet till den AVS-stat som avfallet kom från.

3. Vid återexport till AVS-stater skall ett exemplar av fraktsedeln försett med godkännandestämpel medfölja varje transport.

AVDELNING V

IMPORT AV AVFALL TILL GEMENSKAPEN

Kapitel A

Import av avfall för bortskaffande

Artikel 19

1. All import till gemenskapen av avfall för bortskaffande skall vara förbjuden med undantag för import från

a) EFTA-länder som är parter i Baselkonventionen,

b) andra länder

- som är parter i Baselkonventionen, eller

- med vilka gemenskapen eller gemenskapen och dess medlemsstater har ingått bilaterala, multilaterala eller regionala avtal eller andra uppgörelser förenliga med gemenskapslagstiftningen och i överensstämmelse med artikel 11 i Baselkonventionen, vilka garanterar att bortskaffandet sker vid en anläggning med tillstånd som uppfyller kraven på en miljövänlig hantering, eller

- med vilka enskilda medlemsstater har ingått bilaterala avtal och andra uppgörelser före denna förordnings ikraftträdande, förenliga med gemenskapslagstiftningen och i överensstämmelse med artikel 11 i Baselkonventionen, vilka ger samma garantier som de ovan nämnda och garanterar att avfallet har sitt ursprung i avsändarlandet och att bortskaffandet uteslutande kommer att ske i den medlemsstat som ingått avtalet eller uppgörelsen. Dessa avtal eller andra uppgörelser skall anmälas till kommissionen inom tre månader efter den dag då denna förordning eller avtalen eller uppgörelserna träder i kraft, beroende på vilken dag som infaller först, och skall upphöra att gälla när avtal eller andra uppgörelser ingås i enlighet med andra strecksatsen, eller

- med vilka enskilda medlemsstater ingår bilaterala avtal eller andra uppgörelser efter denna förordnings ikraftträdande enligt vad som föreskrivs i punkt 2.

2. Rådet bemyndigar härmed enskilda medlemsstater att efter denna förordnings ikraftträdande i undantagsfall ingå bilaterala avtal och andra uppgörelser om bortskaffande av vissa avfallsslag, om avfallet inte kan hanteras på ett miljövänligt sätt i avsändarlandet. Dessa avtal och andra uppgörelser skall uppfylla de krav som anges i punkt 1 b tredje strecksatsen och skall anmälas till kommissionen innan de ingås.

3. De länder som avses i punkt 1 b skall vara skyldiga att till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten lämna en begäran i förväg som är vederbörligen motiverad och av vilken framgår att de inte har eller rimligen kan förvärva den tekniska kapacitet och de anläggningar som är nödvändiga för att bortskaffa avfallet på ett miljövänligt sätt.

4. Den behöriga destinationsmyndigheten skall förbjuda införsel av avfall till områden under sin jurisdiktion om den har anledning att anta att avfallet inte kommer att hanteras på ett miljövänligt sätt.

Artikel 20

1. Anmälan skall ske till den behöriga destinationsmyndigheten med hjälp av fraktsedeln i enlighet med artikel 3.5, med kopior till mottagaren av avfallet och till behöriga transitmyndigheter. Fraktsedeln skall utfärdas av den behöriga avsändarmyndigheten.

Senast tre arbetsdagar sedan anmälan inkommit skall den behöriga destinationsmyndigheten sända en skriftlig bekräftelse på detta till anmälaren, med kopior till behöriga transitmyndigheter i gemenskapen.

2. Den behöriga destinationsmyndigheten skall ge tillstånd för transporten endast om den själv och övriga behöriga myndigheter inte har några invändningar.

Tillståndet skall gälla under förutsättning att de villkor som avses i punkt 5 uppfylls.

3. De behöriga destinations- och transitmyndigheterna i gemenskapen får göra invändningar grundade på artikel 4.3 inom 60 dagar sedan kopian på bekräftelsen avsändes.

De får även begära in kompletterande uppgifter. Invändningarna skall skriftligen meddelas anmälaren, med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter i gemenskapen.

4. Den behöriga destinationsmyndigheten skall senast 70 dagar sedan bekräftelsen avsänts fatta beslut om att ge tillstånd för transporten, med eller utan villkor, eller att vägra ge tillstånd. Den får även begära in kompletterande uppgifter.

Myndigheten skall sända bestyrkta kopior av beslutet till behöriga transitmyndigheter i gemenskapen, till mottagaren och till tullstället för införsel till gemenskapen.

Den behöriga destinationsmyndigheten skall fatta sitt beslut tidigast 61 dagar sedan bekräftelsen avsänts. Den får dock fatta sitt beslut tidigare om den har erhållit de övriga behöriga myndigheternas skriftliga samtycke.

Den behöriga destinationsmyndigheten skall lämna sitt godkännande genom att på lämpligt sätt stämpla fraktsedeln.

5. Den behöriga destinations- och transitmyndigheten i gemenskapen får inom 60 dagar sedan bekräftelsen avsänts fastställa villkor som skall gälla för transporten. Dessa villkor, som skall meddelas anmälaren med kopior till berörda behöriga myndigheter, får inte vara strängare än de som gäller för liknande transporter som uteslutande sker inom områden under den aktuella behöriga myndighetens jurisdiktion.

6. Transporten får inte ske förrän anmälaren har beviljats tillstånd av den behöriga destinationsmyndigheten.

7. När anmälaren har fått tillståndet, skall han ange dagen för transporten och fylla i övriga uppgifter på fraktsedeln samt sända kopior till berörda behöriga myndigheter senast tre arbetsdagar innan transporten sker. Ett exemplar av fraktsedeln skall överlämnas av transportföretaget till tullstället för införsel till gemenskapen.

En kopia eller, om de behöriga myndigheterna begär det, ett exemplar av fraktsedeln försett med tillståndsstämpel skall medfölja varje transport.

Samtliga företag som har del i transporten skall fylla i fraktsedeln på de punkter som är aktuella, underteckna den och behålla en kopia.

8. Inom tre arbetsdagar efter mottagandet av det avfall som skall bortskaffas skall mottagaren sända en kopia av den ifyllda fraktsedeln, med undantag för det intyg som avses i punkt 9, till anmälaren och till berörda behöriga myndigheter.

9. Snarast möjligt och senast 180 dagar sedan avfallet mottagits skall mottagaren på eget ansvar sända ett intyg om bortskaffande till anmälaren och övriga berörda behöriga myndigheter. Detta intyg skall utgöra en del av eller vidhäftas den fraktsedel som medföljer transporten.

Kapitel B

Import av avfall för återvinning

Artikel 21

1. All import till gemenskapen av avfall för återvinning skall vara förbjuden med undantag för import från

a) länder som omfattas av OECD-beslutet,

b) andra länder

- som är parter i Baselkonventionen, eller med vilka gemenskapen eller gemenskapen och dess medlemsstater har ingått bilaterala, multilaterala eller regionala avtal eller andra uppgörelser, förenliga med gemenskapslagstiftningen och i överensstämmelse med artikel 11 i Baselkonventionen, vilka garanterar att återvinningen sker vid en anläggning med tillstånd som uppfyller kraven på en miljövänlig hantering, eller

- med vilka enskilda medlemsstater har ingått bilaterala avtal eller andra uppgörelser före denna förordnings ikraftträdande, förenliga med gemenskapslagstiftningen och i överensstämmelse med artikel 11 i Baselkonventionen, som ger samma garantier som de ovan nämnda. Dessa avtal eller andra uppgörelser skall anmälas till kommissionen inom tre månader efter den dag då denna förordning eller avtalen eller uppgörelserna träder i kraft, på vilken dag som infaller först, och skall upphöra att gälla när avtal eller andra uppgörelser ingås i enlighet med första strecksatsen, eller

- med vilka enskilda medlemsstater ingår bilaterala avtal eller andra uppgörelser efter denna förordnings ikraftträdande enligt vad som föreskrivs i punkt 2.

2. Rådet bemyndigar härmed enskilda medlemsstater att efter denna förordnings ikraftträdande i undantagsfall ingå bilaterala avtal och andra uppgörelser om återvinning av vissa avfallsslag, om en medlemsstat anser att sådana avtal eller uppgörelser är nödvändiga för att undvika avbrott i avfallsbehandlingen innan gemenskapen har ingått sådana avtal och andra uppgörelser. Avtalen och uppgörelserna skall även vara förenliga med gemenskapslagstiftningen och i överensstämmelse med artikel 11 i Baselkonventionen. De skall anmälas till kommissionen innan de ingås och skall upphöra att gälla när avtal eller andra uppgörelser ingås i enlighet med punkt 1 b första strecksatsen.

Artikel 22

1. När avfall för återvinning importeras från eller genom länder som omfattas av OECD-beslutet, skall följande förfaranden tillämpas analogt:

a) För avfall som förtecknas i bilaga 3: artiklarna 6, 7, 8, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 och 17.5.

b) För avfall som förtecknas i bilaga 4 och avfall som ännu inte finns med i bilaga 2, 3 eller 4: artikel 10.

2. När avfall för återvinning som förtecknas i bilaga 3 och 4 och avfall för återvinning som ännu inte finns med i bilaga 2, 3 eller 4 importeras från eller genom länder som inte omfattas av OECD-beslutet

- skall artikel 20 tillämpas analogt,

- får motiverade invändningar endast göras i enlighet med artikel 7.4,

om inte annat fastställts i bilaterala eller multilaterala avtal som ingåtts i enlighet med artikel 21.1 b och på grundval av kontrollförfarandet i antingen punkt 1 i denna artikel eller artikel 20.

AVDELNING VI

TRANSIT AV AVFALL UTIFRÅN GENOM GEMENSKAPEN FÖR BORTSKAFFANDE ELLER ÅTERVINNING UTANFÖR GEMENSKAPEN

Kapitel A

Avfall för bortskaffande och återvinning (med undantag för transit som omfattas av artikel 24)

Artikel 23

1. När avfall för bortskaffande och, utom i fall som omfattas av artikel 24, avfall för återvinning transporteras genom en eller flera medlemsstater skall anmälan ske till den sista behöriga transitmyndigheten inom gemenskapen med hjälp av fraktsedeln, med kopior till mottagaren, till övriga berörda behöriga myndigheter och till tullställen för införsel till och utförsel från gemenskapen.

2. Den sista behöriga transitmyndigheten inom gemenskapen skall omgående underrätta anmälaren om att anmälan mottagits. De övriga behöriga myndigheterna i gemenskapen skall på grundval av punkt 5 meddela sina reaktioner till den sista behöriga transitmyndigheten i gemenskapen, som därefter inom 60 dagar med eller utan reservationer skall ge sitt samtycke till transporten i form av ett skriftligt svar till anmälaren eller vid behov ange villkor som fastställts av övriga behöriga transitmyndigheter eller vägra att ge tillstånd för transporten. Myndigheten kan också begära kompletterande uppgifter. Eventuella avslag och reservationer skall motiveras. Den behöriga myndigheten skall sända en bestyrkt kopia av beslutet till övriga berörda behöriga myndigheter och till tullställen för införsel till och utförsel från gemenskapen.

3. Om inte annat följer av artikel 25.2 och 26.2, skall införsel till gemenskapen tillåtas endast om anmälaren har mottagit ett skriftligt godkännande från den sista behöriga transitmyndigheten. Denna myndighet skall tillkännage sitt godkännande genom att på lämpligt sätt stämpla fraktsedeln.

4. De behöriga transitmyndigheterna inom gemenskapen skall inom 20 dagar efter anmälan fastställa eventuella villkor för avfallstransporten.

Dessa villkor, som skall meddelas anmälaren med kopior till berörda behöriga myndigheter, får inte vara strängare än de som gäller för liknande transporter vilka uteslutande sker inom den aktuella behöriga myndighetens område.

5. Fraktsedeln skall utfärdas av den sista behöriga transitmyndigheten inom gemenskapen.

6. När anmälaren har fått tillstånd skall han fylla i övriga uppgifter på fraktsedeln och sända kopior till berörda behöriga myndigheter senast tre arbetsdagar innan transporten sker.

Ett exemplar av fraktsedeln försett med tillståndsstämpel skall medfölja varje transport.

Ett exemplar av fraktsedeln skall lämnas av transportföretaget till det tullställe där avfallet lämnar gemenskapen.

Samtliga företag som har del i transporten skall fylla i fraktsedeln på de punkter som är aktuella, underteckna den och behålla en kopia.

7. Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utförseltullstället sända en kopia av fraktsedeln till den sista behöriga transitmyndigheten inom gemenskapen.

Vidare skall anmälaren senast 42 dagar sedan avfallet har lämnat gemenskapen deklarera eller intyga för denna behöriga myndighet, med kopior till övriga behöriga transitmyndigheter, att avfallet har nått sin destination.

Kapitel B

Transit av avfall för återvinning från eller till ett land som omfattas av OECD-beslutet

Artikel 24

1. Transit genom en eller flera medlemsstater av avfall för återvinning som förtecknas i bilaga 3 och 4 och som kommer från ett land och transporteras till ett land som omfattas av OECD-beslutet, skall anmälas till samtliga behöriga transitmyndigheter i berörda medlemsstater.

2. Anmälan skall ske med hjälp av fraktsedeln.

3. Senast tre arbetsdagar sedan anmälan mottagits skall den eller de behöriga transitmyndigheterna sända en bekräftelse till anmälaren och till mottagaren.

4. Den eller de behöriga transitmyndigheterna får göra invändningar mot den planerade transporten på grundval av artikel 7.4. Eventuella invändningar skall inom 30 dagar sedan bekräftelsen avsänts skriftligen meddelas anmälaren och de behöriga transitmyndigheterna i övriga berörda medlemsstater.

5. Den behöriga transitmyndigheten får ge sitt skriftliga samtycke innan fristen på 30 dagar har löpt ut.

I fråga om transit av avfall som förtecknas i bilaga 4 och avfall som ännu inte förts in i bilaga 2, 3 eller 4 krävs skriftligt samtycke innan transporten påbörjas.

6. Transporten får genomföras endast om invändningar inte har gjorts.

AVDELNING VII

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 25

1. Om en transport av avfall som de berörda behöriga myndigheterna gett sitt samtycke till inte kan fullföljas på det sätt som anges i fraktsedeln eller avtalet enligt artikel 3 och 6, skall den behöriga avsändarmyndigheten inom 90 dagar sedan den underrättats om detta se till att anmälaren återsänder avfallet till ett område under denna myndighets jurisdiktion eller till en annan plats i avsändarstaten, utom i fall då myndigheten konstaterar att avfallet kan bortskaffas eller återvinnas på ett alternativt, miljövänligt sätt.

2. I de fall som avses i punkt 1 skall en ny anmälan göras. Ingen avsändarmedlemsstat eller transitmedlemsstat får motsätta sig att avfallet återsänds om den behöriga destinationsmyndigheten lämnar en vederbörligen motiverad begäran och anger grunderna för detta.

3. Anmälarens skyldighet och avsändarstatens subsidiära skyldighet att återta avfallet skall upphöra när mottagaren har utfärdat det intyg som avses i artikel 5 och 8.

Artikel 26

1. Avfallstransporter skall betraktas som illegala om de

a) sker utan anmälan till berörda behöriga myndigheter i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, eller

b) sker utan samtycke av berörda behöriga myndigheter i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, eller

c) sker med samtycke som erhålls av berörda behöriga myndigheter genom förfalskning, vilseledande eller bedrägeri, eller

d) inte överensstämmer med vad som anges i fraktsedeln, eller

e) medför bortskaffande eller återvinning i strid mot gemenskapens regler eller internationella regler, eller

f) strider mot artikel 14, 16, 19 och 21.

2. Om anmälaren är ansvarig för en sådan illegal transport skall den behöriga avsändarmyndigheten tillse att avfallet

a) återförs till avsändarstaten av anmälaren eller om nödvändigt av den behöriga myndigheten själv, eller om detta inte är möjligt,

b) bortskaffas eller återvinns på ett miljömässigt godtagbart sätt,

inom 30 dagar sedan den behöriga myndigheten underrättades om den illegala transporten eller inom en annan tidsfrist som de berörda behöriga myndigheterna kommer överens om.

I detta fall skall en ny anmälan göras. Ingen avsändarmedlemsstat eller transitmedlemsstat får motsätta sig att avfallet återsänds om den behöriga destinationsmyndigheten lämnar en vederbörligen motiverad begäran och anger grunderna för detta.

3. Om mottagaren är ansvarig för en sådan illegal transport skall den behöriga destinationsmyndigheten tillse att det aktuella avfallet bortskaffas på ett miljövänligt sätt av mottagaren eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga myndigheten själv inom 30 dagar sedan den underrättats om den olagliga handeln eller inom en annan tidsfrist som de berörda behöriga myndigheterna kommer överens om. För detta ändamål skall de samarbeta i nödvändig utsträckning för att avfallet skall bortskaffas eller återvinnas på ett miljövänligt sätt.

4. Om varken anmälaren eller mottagaren är ansvarig för en sådan illegal trafik skall de behöriga myndigheterna samarbeta för att avfallet skall bortskaffas eller återvinnas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Riktlinjer för detta samarbete skall fastställas i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

5. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga rättsliga åtgärder för att förbjuda och bestraffa illegala transporter.

Artikel 27

1. Alla transporter av avfall inom ramen för denna förordning skall omfattas av en ekonomisk garanti eller motsvarande försäkring som täcker transportkostnaderna, inbegripet de fall som avses i artikel 25 och 26, och kostnaderna för bortskaffande och återvinning.

2. Sådana garantier skall återbetalas när det av

- intyget om bortskaffande eller återvinning framgår att avfallet har nått destinationsorten och har bortskaffats eller återvunnits på ett miljömässigt godtagbart sätt,

- det kontrollexemplar T5 som utfärdats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2823/87 (10) framgår, vad avser transit genom gemenskapen, att avfallet har lämnat gemenskapen.

3. Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om vilka lagstiftningsåtgärder den vidtar enligt denna artikel. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 28

1. Anmälaren får, med beaktande av vad som åligger honom i enlighet med artikel 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 och 24, tillämpa ett gemensamt anmälningsförfarande om avfall för bortskaffande eller återvinning med samma fysikaliska och kemiska egenskaper regelbundet transporteras till samma mottagare längs samma transportväg. Om denna transportväg inte kan följas på grund av oförutsedda omständigheter skall anmälaren underrätta de berörda behöriga myndigheterna snarast möjligt, eller innan transporten påbörjas om den ändrade transportvägen då redan är känd.

Om den ändrade transportvägen är känd innan transporten påbörjas och leder till att andra behöriga myndigheter berörs än de som berörs av den gemensamma anmälan, skall detta förfarande inte tillämpas.

2. Om det gemensamma anmälningsförfarandet tillämpas får en anmälan omfatta flera avfallstransporter under högst ett år. Denna tidsperiod kan förkortas efter överenskommelse mellan de berörda behöriga myndigheterna.

3. De berörda behöriga myndigheterna skall som villkor för att godkänna ett gemensamt anmälningsförfarande begära att kompletterande uppgifter lämnas senare. Om avfallets sammansättning inte överensstämmer med den anmälda eller om de villkor som gäller för transporten inte följs, skall de berörda behöriga myndigheterna återkalla godkännande för detta förfarande genom ett officiellt meddelande till anmälaren. Kopior av meddelandet skall sändas till övriga berörda behöriga myndigheter.

4. Gemensam anmälan görs genom fraktsedeln.

Artikel 29

Avfall som omfattas av olika anmälningar skall inte blandas under transporten.

Artikel 30

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att tillse att avfall transporteras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Sådana åtgärder kan omfatta kontroll av anläggningar och företag i enlighet med artikel 13 i direktiv 75/442/EEG och stickprovskontroller av transporter.

2. Kontroll kan särskilt ske

- där avfallet uppkommit och genomföras hos producenten, innehavaren eller anmälaren,

- vid destinationsorten och genomföras hos den slutliga mottagaren,

- vid gemenskapens yttre gränser,

- under transporten inom gemenskapen.

3. Kontroller kan omfatta kontroll av dokument, identitetskontroll och vid behov fysisk kontroll av avfallet.

Artikel 31

1. Fraktsedeln skall tryckas och ifyllas och eventuell annan dokumentation och andra upplysningar som avses i artikel 4 och 6 skall lämnas på ett språk som godtas av

- den behöriga avsändarmyndigheten enligt artikel 3, 7, 15 och 17, vad avser transport av avfall inom gemenskapen och export av avfall,

- den behöriga destinationsmyndigheten enligt artikel 20 och 22, vad avser import av avfall,

- transitmyndigheten enligt artikel 23 och 24.

Anmälaren skall på begäran från övriga berörda behöriga myndigheter tillhandahålla en översättning på ett språk som dessa kan godta.

2. Ytterligare riktlinjer får fastställas enligt artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

AVDELNING VIII

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 32

Bestämmelserna i de internationella transportkonventioner som förtecknas i bilaga 1 och som medlemsstaterna är parter i skall följas i den utsträckning de gäller sådant avfall som omfattas av denna förordning.

Artikel 33

1. Anmälaren får debiteras administrativa kostnader för att genomföra lämpliga anmälnings- och övervakningsförfaranden samt normala kostnader för de analyser och kontroller som behövs.

2. Kostnader för att återsända avfall, inbegripet kostnader för transport, bortskaffande eller återvinning av avfallet på ett alternativt, miljövänligt sätt i enlighet med artikel 25.1 och 26.2 skall debiteras anmälaren eller, om detta inte är möjligt, den berörda medlemsstaten.

3. Kostnader som avser bortskaffande eller återvinning på ett alternativt, miljövänligt sätt i enlighet med artikel 26.3 skall debiteras mottagaren.

4. Kostnader som avser bortskaffande eller återvinning, inbegripet eventuell transport i enlighet med artikel 26.4, skall debiteras anmälaren eller mottagaren enligt vad som beslutas av de berörda behöriga myndigheterna.

Artikel 34

1.Om inte annat följer av artikel 26 och av gemenskapens bestämmelser och nationella bestämmelser om civilrättsligt ansvar, och oavsett var avfallet skall bortskaffas eller återvinnas, gäller att producenten av avfallet skall vidta nödvändiga åtgärder för att bortskaffa eller återvinna eller sörja för bortskaffande eller återvinning på ett sådant sätt att miljön skyddas i enlighet med direktiv 75/442/EEG och 91/689/EEG.

Artikel 35

Alla dokument som mottas av eller sänds från de behöriga myndigheterna skall bevaras inom gemenskapen under minst tre år av behöriga myndigheter, anmälare och mottagare.

Artikel 36

Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndigheter som skall svara för tillämpningen av denna förordning. Endast en transitmyndighet skall utses per medlemsstat.

Artikel 37

1. Varje medlemsstat och kommissionen skall utse minst ett kontaktorgan som skall svara för information och vägledning till personer eller företag som vänder sig till det. Kommissionens kontaktorgan skall sända eventuella förfrågningar som inkommit och som berör medlemsstaterna till dessas kontaktorgan, och omvänt.

2. Kommissionen skall på begäran av medlemsstaterna eller om behov annars framkommer regelbundet ordna sammanträden med kontaktorganen, för att tillsammans med dem behandla de frågor som tillämpningen av denna förordning gett upphov till.

Artikel 38

1. Medlemsstaterna skall senast tre månader före denna förordnings ikraftträdande till kommissionen anmäla namn, adress, telefon- och telefaxnummer för de behöriga myndigheterna och kontaktorganen, tillsammans med de behöriga myndigheternas stämpel.

Medlemsstaterna skall varje år till kommissionen anmäla ändringar i dessa uppgifter.

2. Kommissionen skall utan dröjsmål sända uppgifterna till övriga medlemsstater och till Baselkonventionens sekretariat.

Kommissionen skall vidare sända de avfallsplaner som avses i artikel 7 i direktiv 75/442/EEG till medlemsstaterna.

Artikel 39

1. Medlemsstaterna kan ange särskilda införsel- och utförseltullställen för avfallstransporter till och från gemenskapen och underrätta kommissionen om detta.

Kommissionen skall offentliggöra listan över dessa tullställen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och vid behov uppdatera listan.

2. Om medlemsstaterna beslutar att ange tullställen enligt punkt 1, skall avfallstransporter till och från gemenskapen inte tillåtas vid andra gränsövergångar i en medlemsstat.

Artikel 40

Medlemsstaterna skall, vid behov och om det är lämpligt i samverkan med kommissionen, samarbeta med andra parter i Baselkonventionen och med mellanstatliga organisationer, antingen direkt eller genom Baselkonventionens sekretariat, bland annat för att utbyta upplysningar, främja miljövänliga tekniker och utforma lämpliga riktlinjer för hanteringen.

Artikel 41

1. Före utgången av varje kalenderår skall medlemsstaterna utarbeta en rapport i enlighet med artikel 13.3 i Baselkonventionen och sända denna till Baselkonventionens sekretariat med en kopia till kommissionen.

2. Kommissionen skall på grundval av dessa rapporter vart tredje år utarbeta en rapport om gemenskapens och dess medlemsstaters tillämpning av denna förordning. Den får för detta ändamål begära in kompletterande uppgifter i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/692/EEG (11).

Artikel 42

1. Kommissionen skall senast tre månader före denna förordnings ikraftträdande utarbeta den enhetliga fraktsedeln, och vid behov senare anpassa den i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, inbegripet formuläret för intyget om bortskaffande och återvinning (som antingen utgör en del av fraktsedeln eller i avvaktan på detta bifogas nuvarande fraktsedel, enligt direktiv 84/631/EEG), och då särskilt beakta

- tillämpliga artiklar i denna förordning,

- tillämpliga internationella konventioner och avtal.

2. Nuvarande fraktsedelformulär skall användas till dess att den nya fraktsedeln utarbetats. Formuläret för intyget om bortskaffande och återvinning, som skall bifogas nuvarande fraktsedel, skall utarbetas snarast möjligt.

3. Om inte annat följer av de förfaranderegler som fastställs i artikel 1.3 c och d vad avser bilaga 2 A, skall bilaga 2, 3 och 4 anpassas av kommissionen enligt det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, men endast för att ta hänsyn till ändringar som redan avtalats inom ramen för en översyn inom OECD.

4. Förfarandet enligt punkt 1 skall tillämpas även vid en definition av begreppet miljövänlig hantering, med beaktande av tillämpliga internationella konventioner och avtal.

Artikel 43

Direktiv 84/631/EEG skall upphöra att gälla när denna förordning träder i kraft. Transporter i enlighet med artikel 4 och 5 i nämnda direktiv skall avslutas senast sex månader från denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 44

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas 15 månader efter offentliggörandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 1991.

På rådets vägnar

N. HELVEG PETERSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 115, 6.5.1992, s. 4.

(2) EGT nr C 94, 13.4.1992, s. 276 och yttrande avgivet den 20 januari 1993.

(3) EGT nr C 269, 14.10.1991, s. 10.

(4) EGT nr L 326, 13.12.1984, s. 31. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

(5) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet ändrat genom direktiv 91/156/EEG (EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 32).

(6) EGT nr L 35, 12.2.1992, s. 24.

(7) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20.

(8) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

(9) EGT nr L 108, 26.4.1976, s. 41.

(10) EGT nr L 270, 23.9.1987, s. 1.

(11) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER DE INTERNATIONELLA TRANSPORTKONVENTIONER SOM AVSES I ARTIKEL 32 (1)

1. ADR:

Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (1957)

2. COTIF:

Fördraget om internationell järnvägstrafik (1985), särskilt i bilaga 1:

RID:

Bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods (1985)

3. SOLAS-konventionen:

1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss

4. IMDG-kod (2):

Internationella regler för sjötransport av farligt gods

5. Chicagokonventionen:

Konvention angående internationell civil luftfart (1944), vars bilaga 18 behandlar flygtransport av farligt gods (TI: tekniska anvisningar för säker lufttransport av farligt gods)

6. MARPOL-konventionen:

Konvention rörande förhindrande av havsföroreningar från fartyg (1973-1978)

7. ADNR

Bestämmelser om transport av farliga ämnen på Rhen (1970)

(1) Denna förteckning omfattar de konventioner som är i kraft vid antagandet av denna förordning.

(2) Sedan den 1 januari 1985 är IMDG-koden integrerad i SOLAS-konventionen.

BILAGA 2

GRÖN AVFALLSLISTA (*)

A. AVFALL AV METALL OCH METALLEGERINGAR I ICKE-SPRIDBAR FORM (**)

Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:

7112 10 - av guld

7112 20 - av platina (uttrycket "platina" omfattar platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium)

7112 90 - av andra ädelmetaller, t.ex. silver

Anmärkning: 1. Kvicksilver får inte ingå som beståndsdel i dessa metaller.

2. Avfall av elektrisk apparatur och elektronikskrot skall bestå enbart av metaller och legeringar.

3. Elektronikskrot (specificerade genom översynsförfarandet).

Följande avfall och skrot av järn och stål; omsmältningsgöt av järn eller stål:

7204 10 - Avfall och skrot av gjutjärn

7204 21 - Avfall och skrot av rostfritt stål

7204 29 - Avfall och skrot av annat legerat stål

7204 30 - Avfall och skrot av förtennat järn eller stål

7204 41 - Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, klipp- och stansrester, även i paket

7204 49 - Annat avfall och skrot av järn och stål

7204 50 - Omsmältningsgöt

ex 7302 10 - Begagnade järn- och stålräler

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

7404 00 - Avfall och skrot av koppar

7503 00 - Avfall och skrot av nickel

7602 00 - Avfall och skrot av aluminium

ex 7802 00 - Avfall och skrot av bly

7902 00 - Avfall och skrot av zink

8002 00 - Avfall och skrot av tenn

ex 8101 91 - Avfall och skrot av volfram

ex 8102 91 - Avfall och skrot av molybden

ex 8103 10 - Avfall och skrot av tantal

8104 20 - Avfall och skrot av magnesium

ex 8105 10 - Avfall och skrot av kobolt

ex 8106 00 - Avfall och skrot av vismut

ex 8107 10 - Avfall och skrot av kadmium

ex 8108 10 - Avfall och skrot av titan

ex 8109 10 - Avfall och skrot av zirkonium

ex 8110 00 - Avfall och skrot av antimon

ex 8111 00 - Avfall och skrot av mangan

ex 8112 11 - Avfall och skrot av beryllium

ex 8112 20 - Avfall och skrot av krom

ex 8112 30 - Avfall och skrot av germanium

ex 8112 40 - Avfall och skrot av vanadin

ex 8112 91 Avfall och skrot av

- hafnium

- indium

- niob

- henium

- gallium

- tallium

ex 2805 30 Avfall och skrot av torium och sällsynta jordartsmetaller

ex 2804 90 Avfall och skrot av selen

ex 2804 50 Avfall och skrot av tellur

B. ANNAT METALLHALTIGT AVFALL FRÅN SMÄLTNING OCH FÖRÄDLING AV METALLER

2620 11 Hårdzink

Ogranulerad slagg innehållande zink

- galvaniseringsslagg, topp ( > 90 % Zn)

- galvaniseringsslag, botten ( > 92 % Zn)

- zinkslagg från formgjutning ( > 85 % Zn)

- zinkslagg frün varmgalvanisering ( > 92 % Zn)

- avdragen zinkslagg

Avdragen aluminiumslagg

ex 2620 90 Slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar för vidare förädling

C. AVFALL FRÅN GRUVDRIFT, I ICKE-SPRIDBAR FORM

ex 2504 90 Avfall av naturlig grafit

ex 2514 00 Avfall av skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt

2525 30 Glimmeravfall

ex 2529 21 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat - innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid

ex 2804 61 ex 2804 69 Fast kiselavfall med undantag av avfall som används i gjutprocesser

D. PLASTAVFALL I FAST FORM

Inbegripet, men inte begränsat till:

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot

3915 10 - av polymerer av eten

3915 20 - av polymerer av styren

3915 30 - av polymerer av vinylklorid

3915 90 polymeriserad eller sampolymeriserad

- polypropen

- polyetentereftalat

- sampolymerisat av akrylnitril

- sampolymerisat av butadien

- sampolymerisat av styren

- polyamid

- polybutentereftalater

- polykarbonater

- polyfenylsulfider

- akrylpolymerer

- parafiner (C10 PC13)

- polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

- polysiloxaner (silikoner)

- polymetylmetalkrylat

- polyvinylalkohol

- polyvinylbutyral

- polyvinylacetat

- fluorerad polytetrafluoreten (teflon, PTFE)

3915 90 hartser och kondensationsprodukter av

- ureaformaldehydhartser

- fenolformaldehydhartser

- melaminformaldehydhartser

- epoxihartser

- alkydhartser

- polyamider

E. AVFALL AV PAPPER, KARTONG OCH PAPPERSPRODUKTER

4707 00 Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

4707 10 - av oblekt kraftpapper eller kraftkartong eller av wellpapper eller wellpapp

4707 20 - av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

4707 30 - av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

4707 90 - annat, inbegripet men inte begränsat till

1. Laminerad kartong

2. Osorterad avfall och skrot

F. GLASAVFALL I ICKE-SPRIDBAR FORM

ex 7001 00 Avfall och skrot av glas, med undantag för glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas

Avfall av glasfiber

G. KERAMISKT AVFALL I ICKE-SPRIDBAR FORM

ex 6900 00 Avfall av keramiska produkter, som är keramiskt brända efter formning, inbegripet keramiska behållare

ex 8113 00 Avfall och skrot av kermeter

Keramiskt baserade fibrer som inte anges någon annanstans

H. TEXTILAVFALL

5003 Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump):

5003 10 - okardat och okammat

5003 90 - annat

5103 Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump:

5103 10 - kamavfall av ull eller fina djurhår

5103 20 - annat avfall av ull eller fina djurhår

5103 30 - avfall av grova djurhår

5202 Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5202 10 - garnavfall (inbegripet trådavfall)

5202 91 - rivet avfall och riven lump

5202 99 - annat

5301 30 Blånor och avfall av lin

ex 5302 90 Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

ex 5303 90 Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami)

ex 5304 90 Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

ex 5305 19 Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

ex 5305 29 Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av manillahampa (abaca eller Musa textilis Nee)

ex 5305 99 Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5505 Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

5505 10 - av syntetfibrer

5505 20 - av regenatfibrer

6309 00 Begagnade kläder och andre begagnade artiklar

6310 Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textilmaterial

6310 10 - sorterad

6310 90 - andra slag

I. GUMMIAVFALL

4004 00 Avklipp och annat avfall samt skrot av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat

4012 20 Begagnade däck, andra än massivdäck

ex 4017 00 Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

J. OBEHANDLAT AVFALL AV KORK OCH TRÄ

4401 30 Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4501 90 Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

K. AVFALL FRÅN AGRARA LIVSMEDELSINDUSTRIER

2301 00 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda men tjänliga till djurfoder eller till andra ändamål; grevar

2302 00 Kli, fodermjöl och andra rester, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter

2303 00 Rester från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

2304 00 Oljekakor och andra fasta rester från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar, som används till djurfoder

2305 00 Oljekakor och andra fasta rester från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar, som används till djurfoder

2306 00 Oljekakor och andra fasta rester från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, även malda eller i form av pelletar, som används till djurfoder

ex 2307 00 Avfall från framställning av vin

ex 2308 00 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelleter

1522 00 Ullfett; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

1802 00 Kakaoskal och annat kakaoavfall

L. AVFALL FRÅN GARVNING OCH SKINNBEREDNING SAMT LÄDERANVÄNDNING

0502 00 Avfall av borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning

0503 00 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0505 90 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade

0506 90 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

4110 00 Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror, med undantag av läderslam

M. ANNAT AVFALL

8908 00 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp, noggrant tömt på all last som kan klssificeras som farligt ämne eller avfall

Vrak av motorfordon, tömda på vätska

0501 00 Avfall av människohår

ex 0511 91 Fiskavfall

Anodrester av petroleumkoks och/eller petroleumbitumen

Gips från avsvavling av rökgaser

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

ex 2621 Flygaska från koleldade kraftverk, bottenaska och slagg (*)

Halmavfall

Krossag betong

Förbrukade katalysatorer:

- katalysatorer till fluid catalytic cracking (FCC)

- ädelmetallkatalysatorer

- övergångsmetallkatalysatorer

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

2618 00 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning

ex 2619 00 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning (**)

3103 20 Basisk slagg från framställning av fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska (Thomasslag från framställning av järn och stål)

ex 2621 00 Slag från kopparframställning, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och slipning

ex 2621 00 Neutraliserat rött slam från aluminiumframställning

ex 2621 00 Förbrukat aktivt kol

Svavel i fast form

ex 2836 50 Kalciumkarbonat från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalcium- och kaliumklorider

Avfall av fotografisk film och filmbas som inte innehåller silver

Engångskameror utan batteri

ex 2818 10 Korund

(1*) Det "ex" som anges avser ett undernummer som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

(2**) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(3*) Måste omfattas av särskilda specifikationer, som ses över genom översynsförfarandet.

(4**) Denna post omfattar användningen av sådan slagg som källa till titandioxid och vanadin.

BILAGA 3

GUL AVFALLSLISTA (*)

ex 2619 00 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning (**)

2620 19 Aska och rester innehållande huvudsakligen zink

2620 20 Aska och rester innehållande huvudsakligen bly

2620 30 Aska och rester innehållande huvudsakligen koppar

2620 40 Aska och rester innehållande huvudsakligen aluminium

2620 50 Aska och rester innehållande huvudsakligen vanadin

2620 90 Aska och rester (andra än från järn- och ståltillverkning) innehållande metaller eller metallföreningar, som inte anges någon annanstans

Restprodukter från framställning av aluminiumoxid, som inte anges någon annanstans

2621 00 Annan slagg och annan aska, som inte anges någon annanstans

Restprodukter från förbränning av hushållsavfall

2713 90 Avfall från framställning/bearbetning av petroleumkoks och petroleumbitumen, med undantag av anodrester

Blybatterier, hela eller krossade

Spilloljor som är oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål

Blandningar och emulsioner av spilloljor/vatten och kolväten/vatten

Avfall från framställning, formulering och användning av tryckfärger, färgämnen, pigment, målarfärger, lacker, fernissa

Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare, lim och bindemedel

Avfall från framställning, formulering och användning av reprografiska och fotografiska kemikalier och framkallningsmaterial, som inte anges någon annanstans

Engångskameror med batterier

Avfall från icke-cyanidbaserade system, som uppkommer vid ytbehandling av metaller och plaster

Asfaltcementavfall

Fenoler, fenolföreningar, inbegripet klorfenol i form av vätska eller slam

Avfall av bearbetad kork och bearbetat trä

Hela eller krossade förbrukade batterier och ackumulatorer, med undantag av blybatterier, samt avfall och skrot från framställning av batterier och ackumulatorer som inte anges någon annanstans

ex 3915 90 Nitrocellulosa

ex 7001 00 Glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas

ex 4110 00 Stoft, aska, slam och pulver av läder

ex 2529 21 Kalciumfluoridslam

Andra oorganiska fluorföreningar i form av vätskor eller slam

Zinkslagg innehållande upp till 8 viktprocent zink

Galvaniskt slam

Vätskor från metallbetning

Sand från gjutprocesser

Talliumföreningar

Polyklorerade naftalener

Etrar

Ädelmetaller med rester i fast form som innehåller spår av oorganiska cyanider

Väteperoxidlösningar

Trietylaminkatalysator för härdning av gjutsand

ex 2804 80 Avfall och rester av arsenik

ex 2805 40 Avfall och rester av kvicksilver

Aska, slam, stoft och andra rester av ädelmetaller, som t.ex.:

- aska från förbränning av kretskort

- filmaska

Förbrukade katalysatorer, som inte uppförts på den gröna listan

Urlakningsrester från zinkframställning, stoft och slam, som t.ex. jarosit, hematit, göhtit osv.

Aluminiumhydratavfall

Aluminiumoxidavfall

Avfall innehållande, bestående av eller förorenat med något av följande:

- oorganiska cyanider, med undantag av rester innehållande ädelmetall i fast form, som innehåller spår av oorganiska cyanider

- organiska cyanider

Explosivt avfall, som inte omfattas av annan lagstiftning

Avfall från tillverkning, formulering och användning av träimpregneringsmedel

Slam av blyhaltig bensin

Förbrukad blästringssand

Klorfluorkarboner

Haloner

Den lätta fraktionen från metallfragmentering

Vätskor för användning vid värmeöverföring

Hydraulvätskor

Bromsvätskor

Antifrysvätskor

Jonbytarhartser

Avfall på den gula listan som i första hand skall omprövas genom OECD:s översynsförfarande

Organiska fosforföreningar

Icke-halogenerade lösningsmedel

Halogenerade lösningsmedel

Halogenerade och icke-halogenerade ej vattenhaltiga destillationsrester från återvinning av organiska lösningsmedel

Flytande svingödsel, exkrementer

Avloppsslam

Hushållsavfall

Avfall från framställning, formulering och användning av biocider och fytofarmaceutiska produkter

Avfall från framställning och beredning av farmaceutiska produkter

Sura lösningar

Basiska lösningar

Ytaktiva ämnen (tensider)

Oorganiska halogenidföreningar, som inte anges någon annanstans

Avfall från utrustning för rening av industriella utsläpp av luftföreningar, som inte anges någon annanstans

Gips från kemiska industriprocesser

(1*) Det "ex" som anges avser ett undernummer som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

(2**) Denna förteckning inbegriper aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdragen slagg, glödspån, stoft, slam och kakor som inte anges någon annanstans.

BILAGA 4

RÖD AVFALLSLISTA

Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller är förorenade med polyklorerade bifenyler (PCB) och/eller polyklorerade terfenyler (PCT) och/eller polybromerade bifenyler (PBB), inbegripet andra polybromerade analoger till dessa föreningar, i en koncentration på 50 mg/kg eller mer

Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med

- någon förening från samma grupp som polyklorerad dibensofuran

- någon förening från samma grupp som polyklorerad dibensodioxin

Asbest (stoft och fibrer)

Keramiskt baserade fibrer motsvarande asbestfibrer

Blyhaltigt slam av föreningar av antiknackningsmedel

Avfall på den röda listan som i första hand skall omprövas genom OECD:s översynsförfarande

Tjärhaltiga restprodukter (med undantag av asfaltcement) från raffinering, destillation och pyrolys

Peroxider, med undantag av väteperoxid

Top