EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab

OJ L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; ophævet ved 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

31993R0259

Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab

EF-Tidende nr. L 030 af 06/02/1993 s. 0001 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0043
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0043


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvaagning af og kontrol med overfoersel af affald inden for, til og fra Det Europaeiske Faellesskab

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Faellesskabet har undertegnet Basel-konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald og bortskaffelse heraf;

AVS/EOEF-konventionen af 15. december 1989 indeholder i artikel 39 bestemmelser om affald;

Faellesskabet har godkendt OECD-Raadets beslutning af 30. marts 1992 om kontrol med graenseoverskridende overfoersler af affald til nyttiggoerelse;

paa baggrund af ovenstaaende er det noedvendigt at erstatte Raadets direktiv 84/631/EOEF (4), hvori der er fastsat foranstaltninger til overvaagning af og kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald, med en forordning;

overvaagning af og kontrol med overfoersler af affald inden for en medlemsstats omraade hoerer under denne medlemsstats ansvarsomraade; det er dog noedvendigt, at en medlemsstats nationale ordninger for overvaagning af og kontrol med affaldsoverfoersler er i overensstemmelse med minimumskriterier, for at sikre et hoejt beskyttelsesniveau for miljoeet og menneskers sundhed;

det er vigtigt at tilrettelaegge overvaagningen af og kontrollen med overfoersler af affald paa en saadan maade, at der tages hensyn til behovet for at bevare, beskytte og forbedre miljoekvaliteten;

i artikel 5, stk. 1, i Raadets direktiv 75/442/EOEF af 15. juli 1975 om affald (5), fastslaas det, at et integreret og passende net af affaldsbortskaffelsesanlaeg, som medlemsstaterne skal oprette ved passende foranstaltninger, hvor det er noedvendigt eller hensigtsmaessigt i samarbejde med andre medlemsstater, skal saette Faellesskabet som helhed i stand til selv at bortskaffe sit affald og goere det muligt for de enkelte medlemsstater hver isaer at naa dette maal under hensyn til de geografiske forhold eller behovet for saerlige faciliteter til bestemte typer affald; i artikel 7 i det omhandlede direktiv stilles der krav om udarbejdelse af affaldshaandteringsplaner, efter omstaendighederne i samarbejde med andre beroerte medlemsstater, der skal meddeles Kommissionen, og det fastsaettes, at medlemsstaterne kan traeffe de foranstaltninger, der er noedvendige for at hindre transport af affald, som ikke er i overensstemmelse med deres planer for affaldshaandtering, og at de skal underrette Kommissionen og de oevrige medlemsstater om saadanne foranstaltninger;

det er noedvendigt at anvende forskellige procedurer afhaengigt af affaldets art og bestemmelse, herunder om det er bestemt til bortskaffelse eller nyttiggoerelse;

inden overfoerslerne finder sted, skal de anmeldes til de kompetente myndigheder, for at disse kan blive underrettet navnlig om affaldets art, overfoersel og bortskaffelse eller nyttiggoerelse, saaledes at disse myndigheder kan traeffe alle noedvendige foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljoeet, herunder muligheden for at goere begrundet indsigelse mod overfoerslen;

medlemsstaterne boer vaere i stand til at ivaerksaette principperne om naerhed, prioritering af nyttiggoerelse og tilstraekkelig egenkapacitet paa faellesskabsplan og nationalt plan - i overensstemmelse med direktiv 75/442/EOEF - ved at traeffe foranstaltninger, der er i overensstemmelse med Traktaten, i form af et generelt eller delvist forbud mod eller systematisk indsigelse mod overfoersler af affald til bortskaffelse, undtagen naar det drejer sig om farligt affald, der fremstilles i saa smaa maengder i afsendelsesmedlemsstaten, at oprettelse af nye specialiserede bortskaffelsesanlaeg inden for denne stat ville vaere uoekonomisk; det saerlige problem med bortskaffelse af saa smaa maengder kraever et samarbejde mellem de beroerte medlemsstater og eventuelt anvendelse af en faellesskabsprocedure;

eksport af affald til bortskaffelse til tredjelande skal forbydes for at beskytte miljoeet i disse lande; der skal gaelde undtagelser for eksport til EFTA-lande, der ogsaa er parter i Basel-konventionen;

eksport af affald til nyttiggoerelse til lande, som OECD-beslutningen ikke finder anvendelse paa, skal vaere underlagt betingelser om miljoemaessigt forsvarlig haandtering af affald;

aftaler eller ordninger om eksport af affald til nyttiggoerelse, der er indgaaet med lande, som OECD-beslutningen ikke finder anvendelse paa, skal regelmaessigt undersoeges af Kommissionen, som kan fremsaette forslag om, at de betingelser, hvorunder denne eksport finder sted, tages op til fornyet overvejelse og eventuelt forbydes;

overfoersler af affald til nyttiggoerelse, der er opfoert paa den groenne liste i OECD-beslutningen, skal generelt fritages for kontrolprocedurerne i denne forordning, da saadant affald under normale omstaendigheder ikke skulle udgoere nogen fare for miljoeet, hvis det nyttiggoeres paa korrekt vis i bestemmelseslandet; det er noedvendigt med nogle undtagelser fra denne fritagelse i overensstemmelse med faellesskabsretten og OECD-beslutningen; det er ogsaa noedvendigt med nogle undtagelser for at lette sporingen af saadanne overfoersler inden for Faellesskabet og for at tage hensyn til saerlige tilfaelde; dette affald skal vaere omfattet af direktiv 75/442/EOEF;

eksport af affald til nyttiggoerelse, der er opfoert paa OECD's groenne liste, til lande, som OECD-beslutningen ikke finder anvendelse paa, forudsaetter, at Kommissionen sender sagen til hoering i bestemmelseslandet; det kan i lyset af en saadan hoering vaere hensigtsmaessigt, at Kommissionen fremsaetter forslag for Raadet;

eksport af affald til nyttiggoerelse til lande, der ikke er parter i Basel-konventionen, skal vaere omfattet af saerlige aftaler mellem disse lande og Faellesskabet; medlemsstaterne skal efter denne forordnings anvendelsesdato i saerlige tilfaelde kunne indgaa bilaterale aftaler om indfoersel af saerligt affald, saa laenge Faellesskabet ikke har indgaaet saadanne aftaler, naar der er tale om affald til nyttiggoerelse, for at forhindre enhver afbrydelse af affaldsbehandling, og naar der er tale om affald til bortskaffelse, hvis afsenderlandet ikke har eller ikke med rimelighed kan erhverve den tekniske kapacitet og de noedvendige faciliteter til bortskaffelse af affaldet paa en miljoemaessigt forsvarlig maade;

det boer fastsaettes, at affaldet skal tages tilbage, bortskaffes eller nyttiggoeres paa en anden, miljoemaessigt forsvarlig maade, hvis overfoerslen ikke kan fuldfoeres i henhold til ledsagedokumentets eller kontraktens bestemmelser;

i tilfaelde af ulovlig transport skal den person, der har foraarsaget den paagaeldende transport, tage affaldet tilbage og/eller bortskaffe eller nyttiggoere det paa en anden, miljoemaessigt forsvarlig maade; saafremt han undlader at goere det, skal de kompetente myndigheder paa afsendelses- eller bestemmelsesstedet, alt efter omstaendighederne, selv gribe ind;

det er vigtigt, at der indfoeres en ordning med finansiel sikkerhedsstillelse eller dertil svarende forsikring;

medlemsstaterne skal meddele Kommissionen oplysninger, som er relevante for gennemfoerelsen af denne forordning;

de dokumenter, der er omhandlet i denne forordning skal udarbejdes og bilagene tilpasses efter en faellesskabsprocedure -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

AFSNIT I ANVENDELSESOMRAADE OG DEFINITIONER

Artikel 1

1. Denne forordning finder anvendelse paa overfoersel af affald inden for, til og fra Faellesskabet.

2. Denne forordning omfatter ikke:

a) losning paa land af affald opstaaet ved skibes og offshore platformes normale drift, herunder spildevand og reststoffer, for saa vidt affaldet er omfattet af en saerlig, bindende international retsakt

b) overfoersler af affald fra civil luftfart

c) overfoersler af radioaktivt affald som defineret i artikel 2 i Raadets direktiv 92/3/Euratom af 3. februar 1992 om overvaagning af og kontrol med overfoersel af radioaktivt affald mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af Faellesskabet (6)

d) overfoersler af affald, der er omfattet af artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 75/442/EOEF, saafremt disse overfoersler allerede er omfattet af anden relevant lovgivning

e) overfoersler af affald til Faellesskabet i overensstemmelse med kravene i protokollen om miljoebeskyttelse til traktaten om Antarktis.

3. a) Overfoersler af affald, der udelukkende er bestemt til nyttiggoerelse, og som er opfoert i bilag II, er heller ikke omfattet af forordningens bestemmelser, bortset fra bestemmelserne i litra b), c), d) og e), i artikel 11 og i artikel 17, stk. 1, 2 og 3:

b) Dette affald er omfattet af samtlige bestemmelser i direktiv 75/442/EOEF. Affaldet skal navnlig:

- udelukkende vaere bestemt for behoerigt godkendte anlaeg, der skal vaere godkendt i henhold til artikel 10 og 11 i direktiv 75/442/EOEF

- vaere omfattet af samtlige bestemmelser i artikel 8, 12, 13 og 14 i direktiv 75/442/EOEF.

c) Visse former for affald, der er opfoert i bilag II, kan dog, saafremt de bl.a. frembyder nogen af de farlige egenskaber, der er opfoert i bilag III til Raadets direktiv 91/689/EOEF af 12. december 1991 om farligt affald (7), kontrolleres, som om de var opfoert i bilag III eller IV.

Dette affald og afgoerelsen, om hvilken af de to fremgangsmaader der skal foelges, skal fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF. Saadant affald skal opfoeres i bilag IIa.

d) I undtagelsestilfaelde kan overfoersler af affald, der er opfoert i bilag II, af miljoegrunde eller af hensyn til den offentlige sundhed kontrolleres af medlemsstaterne, som om det var opfoert i bilag III eller IV.

Medlemsstater, der benytter sig af denne mulighed, skal straks meddele Kommissionen saadanne tilfaelde og om noedvendigt underrette de oevrige medlemsstater og begrunde deres beslutning. Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF bekraefte dette, bl.a. ved om noedvendigt at opfoere saadant affald i bilag IIa.

e) Hvis affald, der er opfoert i bilag II, overfoeres i modstrid med denne forordning eller med direktiv 75/442/EOEF, kan medlemsstaterne anvende de relevante bestemmelser i denne forordnings artikel 25 og 26.

Artikel 2

I denne forordning forstaas ved:

a) »affald«: affald som defineret i artikel 1, litra a), i direktiv 75/442/EOEF

b) »kompetente myndigheder«: de kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 36 eller af ikke-medlemsstater

c) »kompetent afsendelsesmyndighed«: den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 36, og som er ansvarlig for det omraade, hvorfra overfoerslen udgaar, eller som er udpeget af ikke-medlemsstater

d) »kompetent bestemmelsesmyndighed«: den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 36, og som er ansvarlig for det omraade, hvor overfoerslen modtages, eller hvor udskibning finder sted med henblik paa bortskaffelse paa havet, jf. dog gaeldende konventioner om bortskaffelse paa havet, eller som er udpeget af ikke-medlemsstater

e) »kompetent transitmyndighed«: den ene myndighed, som medlemsstaterne i henhold til artikel 36 har udpeget for den stat, gennem hvilken overfoerslen er i transit

f) »kontaktorgan«: det centrale organ, der er udpeget af hver enkelt medlemsstat og Kommissionen i overensstemmelse med artikel 37

g) »anmelder«: enhver fysisk person eller juridisk enhed, som har anmeldepligt, dvs. nedennaevnte person, som har til hensigt at overfoere affald eller lade affald overfoere:

i) den person, hvis aktivitet har produceret dette affald (oprindelig producent)

ii) hvis denne mulighed ikke foreligger: en indsamlingsvirksomhed, som en medlemsstat har godkendt til dette formaal, eller en godkendt forhandler eller maegler, som soerger for, at affaldet bortskaffes eller nyttiggoeres; eller

iii) hvis disse personer ikke er kendt eller godkendt: den person, der er i besiddelse af eller lovligt kontrollerer dette affald (indehaver); eller

iv) i tilfaelde af indfoersel til eller transit gennem Faellesskabet af affald: den person, der er udpeget efter lovene i afsenderstaten, eller, hvis ingen er udpeget, den person, der er i besiddelse af eller lovligt kontrollerer affaldet (indehaver)

h) »modtager«: den person eller virksomhed, hvortil affaldet overfoeres med henblik paa nyttiggoerelse eller bortskaffelse

i) »bortskaffelse«: bortskaffelse som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 75/442/EOEF

j) »godkendt center«: ethvert anlaeg eller enhver virksomhed, som er godkendt eller har en tilladelse i henhold til artikel 6 i direktiv 75/439/EOEF (8), artikel 9, 10 og 11 i direktiv 75/442/EOEF eller artikel 6 i direktiv 76/403/EOEF (9)

k) »nyttiggoerelse«: nyttiggoerelse som defineret i artikel 1, litra f), i direktiv 75/442/EOEF

l) »afsendelsesstat«: en stat, hvorfra en overfoersel af affald er planlagt eller finder sted

m) »bestemmelsesstat«: en stat, hvortil en overfoersel af affald er planlagt eller finder sted med henblik paa bortskaffelse eller nyttiggoerelse eller udskibning inden bortskaffelse paa havet, jf. dog gaeldende konventioner om bortskaffelse paa havet

n) »transitstat«: en stat, bortset fra afsenderstaten og bestemmelsesstaten, hvorigennem en overfoersel af affald er planlagt eller finder sted

o) »ledsagedokument«: det standardledsagedokument, der skal udfaerdiges i henhold til artikel 42

p) »Basel-konventionen«: Basel-konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald og bortskaffelse heraf;

q) »fjerde Lomé-konvention«: Lomé-konventionen af 15. december 1989

r) »OECD-beslutningen«: beslutningen fra OECD's Raad af 30. marts 1992 om kontrol med graenseoverskridende overfoersler af affald til nyttiggoerelse.

AFSNIT II OVERFOERSLER AF AFFALD MELLEM MEDLEMSSTATER Kapitel A Affald til bortskaffelse

Artikel 3

1. Hvis en anmelder agter at overfoere affald til bortskaffelse fra en medlemsstat til en anden medlemsstat og/eller at lade det transportere gennem en eller flere andre medlemsstater, skal han anmelde dette til den kompetente bestemmelsesmyndighed med en kopi til de kompetente afsendelses- og transitmyndigheder samt til modtageren, jf. dog artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 2.

2. Anmeldelsen skal omfatte alle overfoerslens eventuelle mellemtrin fra afsendelsesstedet indtil den endelige bestemmelse.

3. Anmeldelsen foretages ved hjaelp af det ledsagedokument, der udstedes af den kompetente afsendelsesmyndighed.

4. I forbindelse med anmeldelsen skal anmelderen udfylde ledsagedokumentet og paa anmodning af de kompetente myndigheder fremlaegge yderligere oplysninger og dokumentation.

5. Anmelderen skal paa ledsagedokumentet give oplysninger navnlig om:

- oprindelse, sammensaetning og maengde af det affald, der skal bortskaffes, og ligeledes, naar det drejer sig om artikel 2, litra g), nr. ii), producentens identitet samt en detaljeret fortegnelse over affaldet, hvis det er af forskellig oprindelse og de oprindelige producenters identitet, hvis den kendes

- dispositioner med hensyn til ruter og forsikring vedroerende skade forvoldt paa tredjemand

- foranstaltninger med hensyn til transportsikkerhed, navnlig med henblik paa at transportvirksomheden overholder de betingelser, som de beroerte medlemsstater har fastsat for transport

- modtagerens identitet, bortskaffelsescentrets beliggenhed samt type og gyldighedsperiode for den godkendelse, i henhold til hvilken centret drives. Centret skal have den fornoedne tekniske kapacitet til at bortskaffe det paagaeldende affald under forhold, der hverken er til fare for menneskers sundhed eller for miljoeet

- behandlingsmetoder, der foerer til bortskaffelse som naevnt i bilag II A til direktiv 75/442/EOEF.

6. Anmelderen skal indgaa en kontrakt med modtageren om bortskaffelse af affaldet.

Kontrakten kan indeholde nogle af eller alle de oplysninger, som er naevnt i stk. 5.

Det skal af kontrakten fremgaa:

- at anmelderen i henhold til artikel 25 og artikel 26, stk. 2, er forpligtet til at tage affaldet tilbage, hvis overfoerslen ikke fuldfoeres som paataenkt, eller hvis den er udfoert i modstrid med denne forordning

- at modtageren snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelsen af affaldet skal forelaegge anmelderen et bevis for, at affaldet er bortskaffet paa miljoemaessigt forsvarlig vis.

Paa anmodning skal en kopi af kontrakten forelaegges for den kompetente myndighed.

Hvis overfoerslen finder sted mellem to anlaeg henhoerende under samme retlige enhed, kan kontrakten erstattes med en erklaering fra den paagaeldende enhed om, at denne forpligter sig til at bortskaffe affaldet.

7. Oplysninger, som meddeles i henhold til stk. 4 til 6, skal behandles fortroligt efter gaeldende nationale regler.

8. En kompetent afsendelsesmyndighed kan efter national lovgivning beslutte, at den i anmelderens sted selv vil foretage anmeldelse til den kompetente bestemmelsesmyndighed med kopi til modtageren og til den kompetente transitmyndighed.

Den kompetente afsendelsesmyndighed kan beslutte ikke at foretage nogen anmeldelse, hvis den selv har umiddelbare indsigelser mod en overfoersel i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3. Den meddeler straks anmelderen disse indsigelser.

Artikel 4

1. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen sender den kompetente bestemmelsesmyndighed en bekraeftelse af modtagelsen til anmelderen og en kopi deraf til de oevrige beroerte kompetente myndigheder og til modtageren.

2. a) Den kompetente bestemmelsesmyndighed har en frist paa tredive dage efter afsendelse af bekraeftelsen af modtagelsen til at afgoere, om den tillader overfoerslen med eller uden betingelser, eller om den naegter at give tilladelse. Myndigheden kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger.

Den giver kun tilladelse til overfoerslen, hvis hverken den selv eller de oevrige kompetente myndigheder har indvendinger imod den. Tilladelsen er betinget af, at de i litra d) omhandlede transportbetingelser overholdes.

Den kompetente bestemmelsesmyndighed traeffer sin afgoerelse tidligst enogtyve dage efter afsendelsen af bekraeftelsen. Den kan dog traeffe afgoerelse tidligere, hvis den har de oevrige beroerte kompetente myndigheders skriftlige samtykke.

Den kompetente bestemmelsesmyndighed sender sin beslutning skriftligt til anmelderen med kopi til de oevrige beroerte myndigheder.

b) De kompetente afsendelses- og transitmyndigheder kan inden for en frist paa tyve dage efter afsendelsen af bekraeftelsen af modtagelsen goere indsigelse. De kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger. Indsigelsen skal meddeles anmelderen skriftligt med kopi til de oevrige beroerte kompetente myndigheder.

c) De i litra a) og b) omhandlede indsigelser og betingelser skal baseres paa stk. 3.

d) De kompetente afsendelses- og transitmyndigheder har en frist paa tyve dage efter afsendelsen af bekraeftelsen til at stille betingelser for overfoerslen af affaldet inden for deres omraade.

Disse betingelser skal meddeles anmelderen skriftligt med kopi til de beroerte kompetente myndigheder og skal paafoeres ledsagedokumentet. De maa ikke vaere strengere end dem, der kraeves for tilsvarende overfoersler, som udelukkende foretages inden for deres omraade, og skal vaere i overensstemmelse med gaeldende aftaler, navnlig internationale konventioner paa omraadet.

3. a) i) For at ivaerksaette principperne om naerhed, prioritering af nyttiggoerelse og tilstraekkelig egenkapacitet paa faellesskabsplan og paa nationalt plan i overensstemmelse med direktiv 75/442/EOEF kan medlemsstaterne i overensstemmelse med Traktaten traeffe foranstaltninger med henblik paa helt eller delvis at nedlaegge forbud mod overfoersel af affald eller systematisk at goere indsigelse herimod. Saadanne foranstaltninger skal straks meddeles Kommissionen, der underretter de oevrige medlemsstater.

ii) Hvis der er tale om farligt affald (som defineret i artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EOEF), som fremstilles i saa begraensede aarlige maengder i en afsendelsesmedlemsstat, at oprettelse af nye, specialiserede bortskaffelsesanlaeg inden for denne stat ville vaere uoekonomisk, finder bestemmelserne i nr. i) ikke anvendelse.

iii) Bestemmelsesmedlemsstaten samarbejder med den afsendelsesmedlemsstat, der mener, at nr. ii) skal anvendes, med henblik paa at afklare spoergsmaalet bilateralt. Hvis der ikke findes nogen tilfredsstillende loesning, kan en af medlemsstaterne forelaegge Kommissionen sagen, hvorefter denne afgoer sagen efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF.

b) De kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder kan under hensyntagen til geografiske forhold eller behovet for specialanlaeg til bestemte typer affald goere begrundet indsigelse mod den paataenkte overfoersel, hvis den ikke er i overensstemmelse med direktiv 75/442/EOEF, isaer artikel 5 og 7:

i) for at gennemfoere princippet om tilstraekkelig egenkapacitet paa faellesskabsplan og nationalt plan

ii) i tilfaelde, hvor anlaegget skal bortskaffe affald fra en naermere kilde, og den kompetente myndighed har prioriteret dette affald

iii) for at sikre, at overfoerslerne foretages i overensstemmelse med affaldshaandteringsplanerne.

c) Endvidere kan de kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder goere begrundet indsigelse mod den paataenkte overfoersel:

- saafremt overfoerslen ikke er i overensstemmelse med natonale love eller andre retsforskrifter om miljoebeskyttelse, offentlig orden, offentlig sikkerhed eller sundhedsbeskyttelse

- saafremt anmelderen eller modtageren tidligere har gjort sig skyldig i ulovlige overfoersler.

I saa tilfaelde kan den kompetente afsendelsesmyndighed afvise alle overfoersler, hvori den paagaeldende person er involveret, i henhold til den nationale lovgivning, eller

- saafremt overfoerslen strider mod forpligtelser ifoelge internationale konventioner, som den eller de beroerte medlemsstater har indgaaet.

4. Hvis de kompetente myndigheder inden for tidsfristen i stk. 2 har sikret sig, at de problemer, der har givet anledning til indsigelsen, er loest, og at overfoerslen vil opfylde de stillede betingelser, underretter de omgaaende skriftligt anmelderen herom med kopi til modtageren og de oevrige beroerte kompetente myndigheder.

Saafremt der senere sker en vaesentlig aendring af overfoerselsbetingelserne, skal der foretages en ny anmeldelse.

5. Den kompetente bestemmelsesmyndighed tilkendegiver sin tilladelse ved at stemple ledsagedokumentet.

Artikel 5

1. Overfoerslen maa foerst finde sted, naar anmelderen har faaet tilladelse hertil fra den kompetente bestemmelsesmyndighed.

2. Naar anmelderen har modtaget tilladelsen, anfoerer han datoen for overfoerslen paa ledsagedokumentet, udfylder den resterende del af det og sender kopi af det til de beroerte kompetente myndigheder, senest tre arbejdsdage inden overfoerslen foretages.

3. En kopi eller, hvis de kompetente myndigheder forlanger det, et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet med tilladelsesstemplet, skal ledsage hver overfoersel.

4. Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver det og beholder en kopi af det.

5. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af affaldet til bortskaffelse sender modtageren en kopi af det udfyldte ledsagedokument, bortset fra det i stk. 6 naevnte bevis, til anmelderen og til de beroerte kompetente myndigheder.

6. Snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelsen af affaldet sender modtageren paa sit ansvar et bevis for bortskaffelse til anmelderen og de oevrige beroerte kompetente myndigheder. Dette bevis skal vaere en del af eller vaere knyttet til det ledsagedokument, der foelger med overfoerslen.

Kapitel B Affald til nyttiggoerelse

Artikel 6

1. Hvis en anmelder agter at overfoere affald til nyttiggoerelse, der er opfoert paa listen i bilag III, fra en medlemsstat til en anden medlemsstat og/eller at transportere det gennem en eller flere andre medlemsstater, skal han anmelde dette til den kompetente bestemmelsesmyndighed med en kopi til de kompetente afsendelses- og transitmyndigheder samt til modtageren, jf. dog artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 2.

2. Anmeldelsen skal omfatte alle overfoerslens eventuelle mellemtrin fra afsendelsesstedet indtil den endelige bestemmelse.

3. Anmeldelsen foretages ved hjaelp af det ledsagedokument, der udstedes af den kompetente afsendelsesmyndighed.

4. I forbindelse med anmeldelsen skal anmelderen udfylde ledsagedokumentet og paa anmodning af de kompetente myndigheder forelaegge yderligere oplysninger og dokumentation.

5. Anmelderen skal paa ledsagedokumentet give oplysninger om navnlig:

- oprindelse, sammensaetning og maengde af det affald, der skal nyttiggoeres, herunder producentens identitet, samt en detaljeret fortegnelse over affaldet, hvis det er af forskellig oprindelse, og de oprindelige producenters identitet, hvis den kendes

- dispositioner med hensyn til ruter og forsikring vedroerende skade forvoldt paa tredjemand

- foranstaltninger med hensyn til transportsikkerhed, navnlig med henblik paa at transportvirksomheden overholder de betingelser, som de beroerte medlemsstater har fastsat

- modtagerens identitet, nyttiggoerelsescentrets beliggenhed samt type og gyldighedsperiode for den godkendelse, i henhold til hvilken centret drives. Centret skal have den fornoedne tekniske kapacitet til at nyttiggoere det paagaeldende affald under forhold, der hverken er til fare for menneskers sundhed eller for miljoeet

- de nyttiggoerelsesformer, som er naevnt i bilag II B i direktiv 75/442/EOEF

- den fastlagte metode til bortskaffelse af restaffald, efter at nyttiggoerelsen har fundet sted

- maengden af nyttiggjort materiale i forhold til maengden af restaffald

- den anslaaede vaerdi af det nyttiggjorte materiale.

6. Anmelderen skal indgaa en kontrakt med modtageren om nyttiggoerelse af affaldet.

Kontrakten kan indeholde nogle af eller alle de oplysninger, som er naevnt i stk. 5.

Det skal af kontrakten fremgaa:

- at anmelderen i henhold til artikel 25 og 26, stk. 2, er forpligtet til at tage affaldet tilbage, hvis overfoerslen ikke fuldfoeres som paataenkt, eller hvis den er udfoert i modstrid med denne forordning

- at modtageren i tilfaelde af videreforsendelse af affaldet til nyttiggoerelse til en anden medlemsstat eller til et tredjeland skal underrette den oprindelige afsenderstat

- at modtageren snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelsen af affaldet skal forelaegge anmelderen et bevis for, at affaldet er nyttiggjort paa miljoemaessigt forsvarlig vis.

Paa anmodning skal en kopi heraf forelaegges for den kompetente myndighed.

Hvis overfoerslen finder sted mellem to anlaeg henhoerende under samme juridiske enhed, kan kontrakten erstattes med en erklaering fra den paagaeldende enhed om, at denne forpligter sig til at nyttiggoere affaldet.

7. Oplysninger, som meddeles i henhold til stk. 4 til 6, skal behandles fortroligt efter gaeldende nationale regler.

8. En kompetent afsendelsesmyndighed kan efter national lovgivning beslutte, at den i anmelderens sted selv vil foretage anmeldelse til den kompetente bestemmelsesmyndighed med kopi til modtageren og til den kompetente transitmyndighed.

Artikel 7

1. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen sender den kompetente bestemmelsesmyndighed en bekraeftelse af modtagelsen til anmelderen og en kopi deraf til de oevrige kompetente myndigheder og til modtageren.

2. De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder har en frist paa tredive dage efter afsendelse af bekraeftelsen til at goere indsigelse mod overfoerslen. Indsigelsen baseres paa stk. 4. Enhver indsigelse forelaegges skriftligt for anmelderen og for de oevrige beroerte kompetente myndigheder inden for fristen paa tredive dage.

De beroerte kompetente myndigheder kan beslutte at give skriftligt samtykke inden for en frist, som er kortere end tredive dage.

Skriftligt samtykke eller skriftlig indsigelse kan fremsendes pr. post eller pr. telefax med efterfoelgende post. Samtykket udloeber efter et kalenderaar, medmindre andet er angivet.

3. De kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder har en frist paa tyve dage efter afsendelsen af bekraeftelsen til at stille betingelser for overfoerslen af affaldet inden for deres omraade.

Disse betingelser skal meddeles anmelderen skriftligt med kopi til de beroerte kompetente myndigheder og skal paafoeres ledsagedokumentet. De maa ikke vaere strengere end dem, der kraeves for tilsvarende overfoersler, som udelukkende foretages inden for deres omraade, og skal vaere i overensstemmelse med gaeldende aftaler, navnlig internationale konventioner paa omraadet.

4. a) De kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder kan goere begrundet indsigelse mod den paataenkte overfoersel:

- paa grundlag af direktiv 75/442/EOEF, saerlig artikel 7, eller

- saafremt overfoerslen ikke er i overensstemmelse med nationale love eller andre retsforskrifter om miljoebeskyttelse, offentlig orden, offentlig sikkerhed eller sundhedsbeskyttelse, eller

- saafremt anmelderen eller modtageren tidligere har gjort sig skyldig i ulovlige overfoersler. I saa tilfaelde kan den kompetente afsendelsesmyndighed afvise alle overfoersler, hvori den paagaeldende person er involveret, i henhold til national lovgivning, eller

- saafremt overfoerslen strider mod forpligtelser ifoelge internationale konventioner, som den eller de beroerte medlemsstater har indgaaet, eller

- hvis forholdet mellem det affald, der kan nyttiggoeres, og det affald, som ikke kan nyttiggoeres, den skoennede vaerdi af de materialer, der endelig nyttiggoeres, eller udgifterne til nyttiggoerelsen og udgifterne til bortskaffelse af den del, der ikke kan nyttiggoeres, ikke begrunder nyttiggoerelsen ud fra oekonomiske og miljoemaessige betragtninger.

b) De kompetente transitmyndigheder kan goere begrundet indsigelse mod overfoerslen paa grundlag af litra a), andet, tredje og fjerde led.

5. Hvis de kompetente myndigheder inden for tidsfristen i stk. 2, har sikret sig, at de problemer, der har givet anledning til indsigelsen, er loest, og at overfoerslen vil opfylde de stillede betingelser, underretter de omgaaende skriftligt anmelderen herom med kopi til modtageren og de oevrige beroerte kompetente myndigheder.

Saafremt der senere sker en vaesentlig aendring af overfoerselsbetingelserne, skal der foretages en ny anmeldelse.

6. Foreligger der forudgaaende skriftligt samtykke, skal den kompetente myndighed tilkendegive sin godkendelse ved at stemple ledsagedokumentet.

Artikel 8

1. Hvis der ikke er gjort indsigelse, kan overfoerslen foretages, naar fristen paa tredive dage er udloebet. Stiltiende samtykke udloeber dog senest et kalenderaar efter den paagaeldende dato.

Hvis de kompetente myndigheder giver skriftligt samtykke, kan overfoerslen foretages umiddelbart efter modtagelsen af de noedvendige tilladelser.

2. Anmelderen anfoerer datoen for overfoerslen paa ledsagedokumentet, udfylder det og sender kopi af det til de beroerte kompetente myndigheder, senest tre arbejdsdage inden overfoerslen foretages.

3. En kopi eller, hvis de kompetente myndigheder forlanger det, et eksemplar af ledsagedokumentet skal ledsage hver overfoersel.

4. Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver det og beholder en kopi af det.

5. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af affald til nyttiggoerelse sender modtageren en kopi af det udfyldte ledsagedokument, bortset fra det i stk. 6 naevnte bevis, til anmelderen og til de beroerte kompetente myndigheder.

6. Snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelse af affaldet sender modtageren paa sit ansvar et bevis for nyttiggoerelse af affaldet til anmelderen og de oevrige beroerte kompetente myndigheder. Dette bevis skal vaere en del af eller vaere knyttet til det ledsagedokument, der foelger med overfoerslen.

Artikel 9

1. De kompetente myndigheder paa et omraade med saerlige nyttiggoerelsesanlaeg kan uanset artikel 7 beslutte, at de ikke vil goere indsigelse i forbindelse med overfoersler af visse former for affald til et bestemt nyttiggoerelsesanlaeg. Saadanne afgoerelser kan tidsbegraenses; de kan imidlertid tilbagekaldes naar som helst.

2. De kompetente myndigheder, der vaelger denne mulighed, underretter Kommissionen om nyttiggoerelsesanlaeggets navn, adresse, de anvendte teknologier, de affaldstyper, der er omfattet af afgoerelsen, og afgoerelsens gyldighedsperiode. Kommissionen underrettes ligeledes om alle tilbagekaldelser.

Kommissionen sender straks disse oplysninger til de oevrige beroerte kompetente myndigheder i Faellesskabet og til OECD's sekretariat.

3. Alle paataenkte overfoersler til saadanne anlaeg kraever anmeldelse til de beroerte kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 6. Denne anmeldelse skal modtages, inden overfoerslen afsendes.

De kompetente myndigheder i afsendelses- og transitmedlemsstaterne kan goere indsigelse mod alle saadanne overfoersler paa grundlag af artikel 7, stk. 4 eller opstille betingelser for transporten.

4. Hvis kompetente myndigheder i henhold til national lovgivning bliver noedt til at aendre den kontrakt, som er naevnt i artikel 6, stk. 6, skal de underrette Kommissionen herom. I saa fald skal de oplysninger, som er indeholdt i anmeldelsen, og kontrakten eller de dele deraf, som skal aendres, modtages syv dage inden overfoerslen afsendes, saaledes at en saadan aendring kan foregaa paa passende vis.

5. Artikel 8, stk. 2 til 6, finder anvendelse i forbindelse med den faktiske overfoersel.

Artikel 10

Overfoersler af affald til nyttiggoerelse, der er opfoert paa listen i bilag IV, og affald til nyttiggoerelse, som endnu ikke er opfoert i hverken bilag II, III eller IV, foelger procedurerne i artikel 6 til 8, dog saaledes at der skal foreligge skriftligt samtykke fra de beroerte kompetente myndigheder, inden overfoerslen paabegyndes.

Artikel 11

1. For at goere det muligt at spore overfoersler af affald til nyttiggoerelse, der er opfoert i bilag II, skal de ledsages af foelgende oplysninger, som skal vaere underskrevet af indehaveren:

a) indehaverens navn og adresse

b) den saedvanlige handelsmaessige beskrivelse af affaldet

c) maengden af affaldet

d) modtagerens navn og adresse

e) nyttiggoerelsesformer som anfoert i bilag II B til direktiv 75/442/EOEF

f) den forventede dato for overfoerslen.

2. De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, skal behandles fortroligt i overensstemmelse med nationale regler.

Kapitel C: Overfoersel af affald til bortskaffelse og nyttiggoerelse mellem medlemsstater med transit gennem tredjelande

Artikel 12

Ved overfoersel af affald mellem medlemsstater, som indebaerer transit gennem et eller flere tredjelande, jf. dog artikel 3 til 10

a) skal anmelderen sende en kopi af anmeldelsen til den eller de kompetente myndigheder i tredjelandet eller -landene

b) skal den kompetente bestemmelsesmyndighed spoerge den kompetente tredjelandsmyndighed, om den oensker at fremsende skriftligt samtykke til den paataenkte overfoersel

- inden 60 dage for saa vidt angaar parter i Basel-konventionen, medmindre der i medfoer af konventionen er givet afkald paa retten dertil, eller

- inden for et mellem de kompetente myndigheder aftalt tidsrum, for saa vidt angaar lande, der ikke er parter i Basel-konventionen.

I begge tilfaelde skal den kompetente bestemmelsesmyndighed, hvor dette er relevant, afvente et samtykke, foer den meddeler tilladelse.

AFSNIT III OVERFOERSLER AF AFFALD INDEN FOR EN MEDLEMSSTAT

Artikel 13

1. Afsnit II, VII og VIII finder ikke anvendelse paa overfoersler inden for en medlemsstat.

2. Medlemsstaterne skal dog etablere en passende ordning for overvaagning af og kontrol med overfoersler af affald inden for deres omraade. Denne ordning skal tilgodese behovet for sammenhaeng med den faellesskabsordning, der indfoeres ved denne forordning.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres ordninger for overvaagning af og kontrol med overfoersel af affald. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater om disse ordninger.

4. Medlemsstaterne kan anvende ordningen i afsnit II, VII og VIII paa deres omraade.

AFSNIT IV UDFOERSEL AF AFFALD Kapitel A Udfoersel af affald til bortskaffelse

Artikel 14

1. Al udfoersel af affald til bortskaffelse er forbudt, bortset fra udfoersel til EFTA-lande, som ogsaa er parter i Basel-konventionen.

2. Med forbehold af artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 2, er det imidlertid ogsaa forbudt at udfoere affald til bortskaffelse til et EFTA-land:

a) saafremt EFTA-bestemmelseslandet har forbudt indfoersel af denne form for affald, eller det ikke skriftligt har givet samtykke til den paagaeldende indfoersel af affald

b) saafremt den kompetente afsendelsesmyndighed i Faellesskabet har grund til at tro, at affaldet ikke vil blive haandteret paa en miljoemaessigt forsvarlig maade i det paagaeldende EFTA-bestemmelsesland.

3. Den kompetente afsendelsesmyndighed kraever, at det affald til bortskaffelse, der tillades udfoert til EFTA-lande, haandteres paa en miljoemaessigt forsvarlig maade under hele overfoerslen samt i bestemmelsesstaten.

Artikel 15

1. Anmelderen sender anmeldelsen til den kompetente afsendelsesmyndighed ved hjaelp af ledsagedokumentet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, med kopi til de oevrige beroerte kompetente myndigheder og til modtageren. Ledsagedokumentet udstedes af den kompetente afsendelsesmyndighed.

Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen sender den kompetente afsendelsesmyndighed en skriftlig bekraeftelse af modtagelsen af anmeldelsen til anmelderen med kopi til de oevrige beroerte kompetente myndigheder.

2. Den kompetente afsendelsesmyndighed har en frist paa 70 dage efter afsendelse af bekraeftelsen til at afgoere om den tillader overfoerslen med eller uden betingelser, eller om den naegter at give tilladelse. Myndigheden kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger.

Den giver kun tilladelse til overfoerslen, hvis hverken den selv eller de oevrige kompetente myndigheder har indvendinger imod den, og hvis den har modtaget de i stk. 4 naevnte kopier fra anmelderen. Tilladelsen er efter omstaendighederne betinget af, at de i stk. 5 omhandlede transportbetingelser overholdes.

Den kompetente afsendelsesmyndighed traeffer sin beslutning tidligst 61 dage efter afsendelsen af bekraeftelsen.

Den kan dog traeffe sin beslutning tidligere, hvis den har de oevrige kompetente myndigheders skriftlige samtykke dertil.

Den sender en bekraeftet kopi af beslutningen til de oevrige beroerte kompetente myndigheder, til Faellesskabets udgangstoldsted og til modtageren.

3. De kompetente afsendelses- og transitmyndigheder i Faellesskabet kan inden for en frist paa 60 dage efter afsendelse af bekraeftelsen af modtagelsen goere indsigelse paa grundlag af artikel 4, stk. 3. De kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger. Eventuelle indsigelser skal meddeles anmelderen skriftligt med kopi til de oevrige beroerte kompetente myndigheder.

4. Anmelderen skal sende den kompetente afsendelsesmyndighed en kopi af:

a) EFTA-bestemmelsesstatens skriftlige samtykke til den paataenkte overfoersel

b) EFTA-bestemmelsesstatens bekraeftelse af, at der er indgaaet en kontrakt mellem anmelderen og modtageren om en miljoemaessigt forsvarlig haandtering af det paagaeldende affald; en kopi af kontrakten skal forevises paa forlangende.

Kontrakten skal ligeledes tydeligt kraeve, at modtageren

- senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af affaldet til bortskaffelse sender en kopi af det udfyldte ledsagedokument, bortset fra den erklaering, der er naevnt i andet led, til anmelderen og til den beroerte kompetente myndighed

- snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelsen af affaldet, paa sit ansvar sender et bevis for bortskaffelse til anmelderen og til den beroerte kompetente myndighed. Dette bevis skal vaere en del af det ledsagedokument, der foelger med sendingen.

Det skal desuden vaere fastsat i kontrakten, at hvis en modtager udsteder et ukorrekt bevis med den konsekvens, at den finansielle sikkerhed frigives, skal han baere omkostningerne i forbindelse med forpligtelsen til at sende affaldet tilbage til den kompetente afsendelsesmyndigheds omraade og med at bortskaffe det paa en anden, miljoemaessigt forsvarlig maade.

c) skriftligt samtykke til den paataenkte overfoersel fra en anden eller andre transitstater, medmindre denne eller disse stater er part i Basel-konventionen og har givet afkald herpaa i henhold til naevnte konventions bestemmelser.

5. De kompetente transitmyndigheder i Faellesskabet har en frist paa 60 dage efter afsendelsen af bekraeftelsen til at fastsaette betingelser for overfoerslen af affaldet inden for deres omraade.

Disse betingelser, der skal meddeles anmelderen med kopi til de oevrige beroerte kompetente myndigheder, maa ikke vaere strengere end dem, der kraeves for tilsvarende overfoersler, som udelukkende foretages inden for den paagaeldende kompetente myndigheds omraade.

6. Den kompetente afsendelsesmyndighed tilkendegiver sin tilladelse ved at stemple ledsagedokumentet.

7. Overfoerslen maa foerst finde sted, naar anmelderen har modtaget tilladelsen fra den kompetente afsendelsesmyndighed.

8. Naar anmelderen har modtaget tilladelsen, anfoerer han datoen for overfoerslen paa ledsagedokumentet, udfylder den resterende del af det og sender, tre arbejdsdage inden overfoerslen foretages, kopi af det til de kompetente myndigheder. En kopi eller, hvis myndighederne forlanger det, et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet med tilladelsesstemplet, skal foelge med hver sending.

Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver det og beholder en kopi af det.

Transportvirksomheden afleverer et eksemplar af ledsagedokumentet til sidste udgangstoldsted, naar affaldet forlader Faellesskabet.

9. Saa snart affaldet har forladt Faellesskabet, sender Faellesskabets udgangstoldsted en kopi af ledsagedokumentet til den kompetente myndighed, der har udstedt tilladelsen.

10. Saafremt den kompetente myndighed, der har udstedt tilladelsen, 42 dage efter at affaldet har forladt Faellesskabets omraade, ikke har modtaget meddelelse fra modtageren om, at denne har modtaget affaldet, underretter den straks den kompetente bestemmelsesmyndighed herom.

Det samme goer sig gaeldende, saafremt den kompetente myndighed, 180 dage efter at affaldet har forladt Faellesskabet, endnu ikke fra modtageren har modtaget den i stk. 4 omhandlede erklaering om, at affaldet er bortskaffet.

11. En kompetent afsendelsesmyndighed kan efter national lovgivning beslutte, at den i anmelderens sted selv vil foretage anmeldelse med kopi til modtageren og den kompetente transitmyndighed.

Den kompetente afsendelsesmyndighed kan beslutte ikke at foretage nogen anmeldelse, hvis den selv har umiddelbare indsigelser mod overfoerslen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3. Den meddeler straks anmelderen disse indsigelser.

12. Oplysninger, der meddeles i henhold til stk. 1 til 4, skal behandles fortroligt i overensstemmelse med nationale regler.

Kapitel B Udfoersel af affald til nyttiggoerelse

Artikel 16

1. Al udfoersel af affald med henblik paa nyttiggoerelse er forbudt bortset fra udfoersel til:

a) lande, der er omfattet af OECD-beslutningen

b) andre lande

- der er parter i Basel-konventionen, og/eller med hvilke Faellesskabet eller Faellesskabet og dets medlemsstater har indgaaet bilaterale, multilaterale eller regionale aftaler eller ordninger i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen og stk. 2; eller

- med hvilke medlemsstater forud for denne forordnings anvendelsesdato har indgaaet bilaterale aftaler og ordninger, naar disse er forenelige med faellesskabsretten og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen og stk. 2. Kommissionen skal underrettes om disse aftaler og ordninger inden tre maaneder efter denne forordnings anvendelsesdato eller efter aftalens eller ordningens anvendelsesdato afhaengigt af, hvilken dato der er den tidligste, og udloeber, naar aftaler eller ordninger indgaas i overensstemmelse med foerste led.

2. De i stk. 1, litra b), omhandlede aftaler og ordninger skal sikre en miljoemaessigt forsvarlig haandtering af affaldet i overensstemmelse med Basel-konventionens artikel 11, og de skal navnlig:

a) garantere, at nyttiggoerelsesprocessen foregaar paa et godkendt center, der opfylder kravene til en miljoemaessigt forsvarlig haandtering

b) fastsaette betingelserne for behandlingen af de dele af affaldet, som ikke kan nyttiggoeres, samt efter omstaendighederne forpligte anmelderen til at tage dem tilbage

c) efter omstaendighederne give mulighed for i forstaaelse med de paagaeldende lande at undersoege paa stedet, om aftalerne overholdes

d) forelaegges for Kommissionen til regelmaessig gennemgang, foerste gang senest den 31. december 1996, idet Kommissionen herved skal tage hensyn til de indvundne erfaringer og de beroerte landes evne til at gennemfoere nyttiggoerelsen paa en maade, som fuldt ud garanterer en miljoemaessigt forsvarlig haandtering. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Raadet om resultaterne af denne gennemgang. Hvis det efter en saadan gennemgang konkluderes, at de miljoemaessige garantier ikke er tilstraekkelige, skal den fortsatte udfoersel af affald paa disse betingelser tages op til fornyet overvejelse paa forslag af Kommissionen, herunder ogsaa muligheden af et forbud.

3. Med forbehold af artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 2, er udfoersel af affald med henblik paa nyttiggoerelse fra Faellesskabet til de lande, der er omhandlet i stk. 1, imidlertid forbudt:

a) saafremt det paagaeldende land har forbudt al indfoersel af denne form for affald eller ikke har givet samtykke til den paagaeldende indfoersel af affald

b) saafremt den kompetente afsendelsesmyndighed har grund til at tro, at affaldet ikke vil blive haandteret paa en miljoemaessigt forsvarlig maade i det paagaeldende land.

4. Den kompetente afsendelsesmyndighed skal kraeve, at alt affald til nyttiggoerelse, der tillades udfoert, haandteres paa en miljoemaessigt forsvarlig maade under hele overfoerslen samt i bestemmelsesstaten.

Artikel 17

1. For affald, der er opfoert i bilag II, skal Kommissionen inden datoen for denne forordnings anvendelse underrette alle lande, som ikke er omfattet af OECD-beslutningen, om listen over affald, der er omfattet af dette bilag, og anmode om skriftlig bekraeftelse af, at dette affald ikke er underkastet kontrol i bestemmelseslandet, og at dette vil acceptere, at kategorier af saadant affald overfoeres uden anvendelse af de kontrolprocedurer, der gaelder for bilag III eller IV, eller angive, om saadant affald skal underkastes enten disse procedurer eller proceduren i artikel 15.

Hvis denne bekraeftelse ikke er modtaget seks maaneder inden datoen for forordningens anvendelse, skal Kommissionen forelaegge Raadet passende forslag.

2. Naar affald, der er opfoert i bilag II, udfoeres, skal det vaere bestemt for nyttiggoerelse i et anlaeg, der driver virksomhed i henhold til gaeldende national lovgivning eller er godkendt til at drive virksomhed i indfoerselslandet. Endvidere indfoeres der en overvaagningsordning, der bygger paa forudgaaende automatisk udstedelse af eksportlicenser i tilfaelde, der skal fastlaegges i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF.

En saadan ordning skal i alle tilfaelde foreskrive, at en kopi af eksportlicensen straks skal sendes til det paagaeldende lands myndigheder.

3. Naar saadant affald er underkastet kontrol i bestemmelseslandet eller paa anmodning af det paagaeldende land i overensstemmelse med stk. 1, eller naar et bestemmelsesland i henhold til artikel 3 i Basel-konventionen har meddelt, at det betragter visse former for affald, der er opfoert i bilag II, som farligt, underkastes udfoersel af saadant affald til dette land kontrol. Den udfoerende medlemsstat eller Kommissionen meddeler alle saadanne tilfaelde til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF; Kommissionen bestemmer i samraad med bestemmelseslandet, hvilke kontrolprocedurer der skal anvendes, dvs. de procedurer, der gaelder for bilag III og IV, eller proceduren i artikel 15.

4. Naar affald, der er opfoert i bilag III, udfoeres med henblik paa nyttiggoerelse fra Faellesskabet til lande og gennem lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, finder artikel 6, 7, 8 og artikel 9, stk. 1, 3, 4 og 5, anvendelse, idet bestemmelserne vedroerende de kompetente afsendelses- og transitmyndigheder kun finder anvendelse paa de kompetente myndigheder i Faellesskabet.

5. Desuden underrettes de kompetente myndigheder i udfoersels- og EF-transitlandene om den afgoerelse, der er omhandlet i artikel 9.

6. Naar affald til nyttiggoerelse, der er opfoert i bilag IV, og affald til nyttiggoerelse, som endnu ikke er opfoert i hverken bilag II, III eller IV, udfoeres med henblik paa nyttiggoerelse til lande og gennem lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, finder artikel 10 tilsvarende anvendelse.

7. Desuden gaelder foelgende i de tilfaelde, hvor affald udfoeres i henhold til stk. 4 til 6:

- transportvirksomheden afleverer et eksemplar af ledsagedokumentet til det sidste udgangstoldsted, naar affaldet forlader Faellesskabet

- saa snart affaldet har forladt Faellesskabet, sender udgangstoldstedet en kopi af ledsagedokumentet til den kompetente udfoerselsmyndighed

- saafremt den kompetente udfoerselsmyndighed, 42 dage efter at affaldet har forladt Faellesskabet, ikke har modtaget meddelelse fra modtageren om, at denne har modtaget affaldet, underretter den straks den kompetente bestemmelsesmyndighed

- det skal i kontrakten fastsaettes, at hvis en modtager udsteder et ukorrekt bevis med den konsekvens, at den finansielle sikkerhed frigoeres, skal han baere omkostningerne i forbindelse med forpligtelsen til at sende affaldet tilbage til den kompetente afsendelsesmyndigheds omraade samt med at bortskaffe eller nyttiggoere det paa en anden, miljoemaessigt forsvarlig maade.

8. Naar affald til nyttiggoerelse, der er opfoert i bilag III og IV, og affald til nyttiggoerelse, som endnu ikke er opfoert i hverken bilag II, III eller IV, udfoeres til lande og gennem lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen:

- finder artikel 15, bortset fra stk. 3, tilsvarende anvendelse

- kan begrundede indsigelser kun fremsaettes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4

medmindre andet er fastsat i bilaterale eller multilaterale aftaler, der er indgaaet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra b), og paa grundlag af kontrolproceduren i enten stk. 4 eller stk. 6 i denne artikel eller artikel 15.

Kapitel C Udfoersel af affald til AVS-stater

Artikel 18

1. Al udfoersel af affald til AVS-stater er forbudt.

2. Dette forbud hindrer ikke en medlemsstat, hvortil en AVS-stat har valgt at udfoere affald med henblik paa behandling, i at returnere det behandlede affald til den AVS-stat, det stammer fra.

3. I tilfaelde af genudfoersel til AVS-stater skal et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet med tilladelsesstempel, ledsage hver overfoersel.

AFSNIT V INDFOERSEL AF AFFALD I FAELLESSKABET Kapitel A Indfoersel af affald til bortskaffelse

Artikel 19

1. Al indfoersel til Faellesskabet af affald med henblik paa bortskaffelse er forbudt undtagen fra:

a) EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen

b) andre lande

- som er parter i Basel-konventionen, eller

- med hvilke Faellesskabet eller Faellesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen har indgaaet bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger som sikrer, at bortskaffelsen sker paa et godkendt center og opfylder kravene til en miljoemaessigt forsvarlig haandtering, eller

- med hvilke medlemsstater forud for denne forordnings anvendelsesdato og i overensstemmelse med faellesskabsretten og artikel 11 i Basel-konventionen har indgaaet bilaterale aftaler eller ordninger, der indeholder de samme garantier som de ovenfor naevnte, og som sikrer, at affaldet stammer fra forsendelseslandet, og at bortskaffelsen udelukkende vil blive foretaget i den medlemsstat, som har indgaaet aftalen eller ordningen. Kommissionen skal underrettes om disse aftaler eller ordninger inden tre maaneder efter forordningens anvendelsesdato eller efter aftalens eller ordningens anvendelsesdato afhaengigt af, hvilken dato der er den tidligste, og udloeber, naar aftaler eller ordninger indgaas i overensstemmelse med andet led, eller

- med hvilke medlemsstater indgaar bilaterale aftaler eller ordninger efter denne forordnings anvendelsesdato under de i stk. 2 omhandlede omstaendigheder.

2. Raadet bemyndiger herved de enkelte medlemsstater til efter denne forordnings anvendelsesdato i undtagelsestilfaelde at indgaa bilaterale aftaler og ordninger med henblik paa bortskaffelse af saerligt affald, naar saadant affald ikke kan haandteres paa en miljoemaessigt forsvarlig maade i afsendelseslandet. Disse aftaler og ordninger skal opfylde betingelserne i stk. 1, litra b), tredje led, og meddeles Kommissionen, inden de indgaas.

3. De lande, der er omhandlet i stk. 1, litra b), forpligtes til at forelaegge den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten en forhaandsanmodning, der er behoerigt begrundet med, at de ikke har og ikke paa rimelig maade kan opnaa de tekniske muligheder for og de noedvendige faciliteter til at bortskaffe affaldet paa en miljoemaessigt forsvarlig maade.

4. Den kompetente bestemmelsesmyndighed forbyder overfoersel af affald til sit omraade, saafremt den har grund til at tro, at affaldet her ikke vil blive haandteret paa en miljoemaessigt forsvarlig maade.

Artikel 20

1. Anmeldelse foretages til den kompetente bestemmelsesmyndighed ved hjaelp af ledsagedokumentet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, med kopi til modtageren af affaldet og til de kompetente transitmyndigheder. Ledsagedokumentet udstedes af den kompetente bestemmelsesmyndighed.

Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen sender den kompetente bestemmelsesmyndighed en skriftlig bekraeftelse af modtagelsen til anmelderen med kopi til de kompetente transitmyndigheder i Faellesskabet.

2. Den kompetente bestemmelsesmyndighed giver kun tilladelse til overfoerslen, dersom den selv eller de oevrige beroerte kompetente myndigheder ikke har gjort indsigelse herimod. Tilladelsen skal vaere underkastet de i stk. 5 omhandlede transportbetingelser.

3. Senest 60 dage efter afsendelse af kopien af bekraeftelsen af modtagelsen kan de kompetente bestemmelses- og transitmyndigheder i Faellesskabet goere indsigelse paa grundlag af artikel 4, stk. 3.

De kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger. Indsigelsen skal meddeles anmelderen skriftligt med kopi til de oevrige beroerte kompetente myndigheder i Faellesskabet.

4. Den kompetente bestemmelsesmyndighed har en frist paa 70 dage efter afsendelse af bekraeftelsen til at afgoere, om den tillader overfoerslen med eller uden betingelser, eller om den naegter at give tilladelse. Den kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger.

Den sender en bekraeftet kopi af afgoerelsen til de kompetente transitmyndigheder i Faellesskabet, til modtageren og til Faellesskabets indgangstoldsted.

Den kompetente bestemmelsesmyndighed traeffer sin afgoerelse tidligst 61 dage efter afsendelsen af bekraeftelsen. Den kan dog traeffe sin afgoerelse tidligere, hvis der foreligger et skriftligt samtykke fra de oevrige kompetente myndigheder.

Den kompetente bestemmelsesmyndighed tilkendegiver sit samtykke ved at stemple ledsagedokumentet.

5. Den kompetente bestemmelses- og transitmyndighed i Faellesskabet har en frist paa 60 dage efter afsendelse af bekraeftelsen til at fastlaegge betingelser for transporten af affaldet. Disse betingelser, der skal meddeles anmelderen med kopi til de beroerte kompetente myndigheder, maa ikke vaere strengere end dem, der kraeves for tilsvarende overfoersler, som udelukkende foretages inden for den paagaeldende kompetente myndigheds omraade.

6. Overfoerslen maa foerst finde sted, naar anmelderen har faaet tilladelse hertil fra den kompetente bestemmelsesmyndighed.

7. Naar anmelderen har modtaget tilladelsen, anfoerer han datoen for overfoerslen paa ledsagedokumentet, udfylder den resterende del af det og sender kopi af det til de beroerte kompetente myndigheder, senest tre arbejdsdage inden overfoerslen foretages. Transportvirksomheden afleverer et eksemplar af ledsagedokumentet til Faellesskabets indgangstoldsted.

En kopi eller, hvis de kompetente myndigheder forlanger det, et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet med tilladelsesstemplet, skal ledsage hver overfoersel.

Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver det og beholder en kopi af det.

8. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af affaldet til bortskaffelse sender modtageren en kopi af det udfyldte ledsagedokument, bortset fra det i stk. 9 naevnte bevis til anmelderen og til de beroerte kompetente myndigheder.

9. Snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelsen af affaldet sender modtageren paa sit ansvar et bevis for bortskaffelsen til anmelderen og de oevrige beroerte kompetente myndigheder. Dette bevis skal vaere en del af eller vaere knyttet til det ledsagedokument, der foelger med overfoerslen.

Kapitel B Indfoersel af affald til nyttiggoerelse

Artikel 21

1. Al indfoersel til Faellesskabet af affald med henblik paa nyttiggoerelse er forbudt undtagen fra:

a) lande, der er omfattet af OECD-beslutningen

b) andre lande

- der er parter i Basel-konventionen, og/eller med hvilke Faellesskabet eller Faellesskabet og dets medlemsstater har indgaaet bilaterale, multilaterale eller regionale aftaler eller ordninger, der er forenelige med faellesskabsretten og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen, og som sikrer, at nyttiggoerelsen sker paa et godkendt center og opfylder kravene til en miljoemaessigt forsvarlig haandtering, eller

- med hvilke medlemsstater forud for denne forordnings anvendelsesdato har indgaaet bilaterale aftaler eller ordninger, naar disse er forenelige med faellesskabsretten og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen og indeholder de samme garantier som de ovenfor naevnte. Kommissionen skal underrettes om disse aftaler eller ordninger inden tre maaneder efter denne forordnings anvendelsesdato eller efter aftalens eller ordningens anvendelsesdato afhaengigt af, hvilken dato der er den tidligste, og udloeber, naar aftaler eller ordninger indgaas i overensstemmelse med foerste led, eller

- med hvilke medlemsstater indgaar bilaterale aftaler eller ordninger efter denne forordnings anvendelsesdato under de i stk. 2 omhandlede omstaendigheder.

TEKSTEN FORTSAETTES UNDER DOKNUM : 393R0259.12. Raadet bemyndiger herved de enkelte medlemsstater til efter denne forordnings anvendelsesdato i undtagelsestilfaelde at indgaa bilaterale aftaler og ordninger med henblik paa nyttiggoerelse af saerlige affaldstyper, dersom en medlemsstat anser saadanne aftaler og ordninger for noedvendige for at undgaa afbrydelse af behandlingen, foer Faellesskabet har indgaaet de naevnte aftaler og ordninger. Disse aftaler og ordninger skal ligeledes vaere forenelige med faellesskabsretten og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen; de meddeles Kommissionen, inden de indgaas, og udloeber, naar aftaler eller ordninger indgaas i overensstemmelse med stk. 1, litra b), foerste led.

Artikel 22

1. Naar affald indfoeres med henblik paa nyttiggoerelse fra lande og gennem lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, finder foelgende kontrolprocedurer tilsvarende anvendelse:

a) for affald, der er opfoert i bilag III: artikel 6, 7, 8, artikel 9, stk. 1, 3, 4 og 5, og artikel 17, stk. 5

b) for affald, der er opfoert i bilag IV, og affald, der endnu ikke er opfoert i hverken bilag II, III eller IV: artikel 10.

2. Naar affald til nyttiggoerelse, der er opfoert paa listerne i bilag III og IV, og affald, som endnu ikke er opfoert i hverken bilag II, III eller IV, indfoeres fra og gennem lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen:

- finder artikel 20 tilsvarende anvendelse

- kan begrundede indsigelser kun fremsaettes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4

medmindre andet er fastsat i bilaterale eller multilaterale aftaler, der er indgaaet i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, litra b), og paa grundlag af kontrolprocedurerne i enten stk. 1 i denne artikel eller artikel 20.

AFSNIT VI TRANSIT AF AFFALD UDEFRA GENNEM FAELLESSKABETS OMRAADE MED HENBLIK PAA BORTSKAFFELSE ELLER NYTTIGGOERELSE UDEN FOR FAELLESSKABET Kapitel A Affald til bortskaffelse og nyttiggoerelse (bortset fra transit omhandlet

i artikel 24)

Artikel 23

1. Naar affald til bortskaffelse og affald til nyttiggoerelse, bortset fra de i artikel 24 omhandlede tilfaelde, transporteres gennem en eller flere medlemsstater, foretages anmeldelsen ved hjaelp af ledsagedokumentet til den sidste transitmyndighed i Faellesskabet med kopi til modtageren og de oevrige beroerte kompetente myndigheder samt til Faellesskabets indgangstoldsted og udgangstoldsted.

2. Den sidste kompetente transitmyndighed i Faellesskabet underretter omgaaende anmelderen om modtagelsen af anmeldelsen. De oevrige kompetente myndigheder i Faellesskabet meddeler i henhold til stk. 5 deres reaktioner til den sidste kompetente transitmyndighed i Faellesskabet, som inden for en frist paa 60 dage tager stilling i form af et skriftligt svar til anmelderen, hvori den tillader overfoerslen med eller uden forbehold, eller efter omstaendighederne stiller betingelser som fastlagt af de oevrige kompetente transitmyndigheder eller naegter at give tilladelse til overfoerslen. Den kan ogsaa anmode om yderligere oplysninger. Alle afslag og forbehold skal begrundes. Den kompetente myndighed sender en bekraeftet kopi af sin afgoerelse til de beroerte kompetente myndigheder samt til Faellesskabets indgangstoldsted og udgangstoldsted.

3. Overfoerslen til Faellesskabet kan kun tillades, saafremt anmelderen har modtaget skriftlig tilladelse fra den sidste kompetente transitmyndighed, jf. dog artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 2. Denne myndighed tilkendegiver sit samtykke ved at stemple ledsagedokumentet.

4. Transitmyndighederne i Faellesskabet har en frist paa tyve dage efter anmeldelsen til om noedvendigt at fastlaegge betingelser for transporten af affaldet.

Disse betingelser, der skal meddeles anmelderen med kopi til de beroerte myndigheder, maa ikke vaere strengere end dem, der kraeves for tilsvarende overfoersler, der udelukkende foretages inden for den beroerte myndigheds omraade.

5. Ledsagedokumentet udstedes af den sidste kompetente transitmyndighed i Faellesskabet.

6. Naar anmelderen har modtaget tilladelsen, udfylder han ledsagedokumentet og sender kopi af det til de beroerte kompetente myndigheder, senest tre arbejdsdage inden overfoerslen foretages.

Et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet med tilladelsesstempel, skal ledsage hver overfoersel.

Transportvirksomheden afleverer et eksemplar af ledsagedokumentet til Faellesskabets udgangstoldsted, naar affaldet forlader Faellesskabet.

Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver det og beholder en kopi af det.

7. Saa snart affaldet har forladt Faellesskabet, sender Faellesskabets udgangstoldsted en kopi af ledsagedokumentet til den sidste kompetente transitmyndighed i Faellesskabet.

Senest 42 dage efter, at affaldet har forladt Faellesskabets omraade, erklaerer eller attesterer anmelderen endvidere over for denne kompetente myndighed med kopi til de oevrige kompetente transitmyndigheder, at affaldet er naaet frem til bestemmelsesstedet.

Kapitel B Transit af affald til nyttiggoerelse fra eller til et land, som er omfattet af OECD-beslutningen

Artikel 24

1. Transit gennem en eller flere medlemsstater af affald til nyttiggoerelse, der er opfoert i bilag III og IV, og som hidroerer fra et land, der er omfattet af OECD-beslutningen, og overfoeres til nyttiggoerelse i et andet land, som er omfattet af OECD-beslutningen, skal anmeldes til alle kompetente transitmyndigheder i den eller de beroerte medlemsstater.

2. Anmeldelsen skal ske ved hjaelp af ledsagedokumentet.

3. Den eller de kompetente transitmyndigheder skal senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen sende en bekraeftelse af modtagelsen til anmelderen og modtageren.

4. Den eller de kompetente transitmyndigheder kan fremsaette begrundede indsigelser mod den planlagte overfoersel baseret paa artikel 7, stk. 4. Enhver indsigelse skal inden tredive dage efter afsendelse af bekraeftelsen fremsaettes skriftligt over for anmelderen og de kompetente transitmyndigheder i de oevrige beroerte medlemsstater.

5. Den kompetente transitmyndighed kan beslutte at give sit skriftlige samtykke, inden fristen paa tredive dage er udloebet.

Der skal gives skriftlig tilladelse til transit gennem en medlemsstats omraade af affald, der er opfoert i bilag IV, samt af affald, der hverken er opfoert i bilag II, III eller IV.

6. Overfoerslen maa kun finde sted, saafremt der ikke er fremsat indsigelser.

AFSNIT VII FAELLES BESTEMMELSER

Artikel 25

1. Saafremt en overfoersel af affald, som de beroerte kompetente myndigheder har givet tilladelse til, ikke kan gennemfoeres efter bestemmelserne i ledsagedokumentet eller kontrakten i artikel 3 og 6, soerger den kompetente afsendelsesmyndighed for, at anmelderen inden for en frist paa 90 dage efter det tidspunkt, hvor afsendelsesmyndigheden er blevet underrettet, returnerer affaldet til denne myndigheds omraade eller til et andet sted i afsendelsesstaten, medmindre den er overbevist om, at affaldet kan bortskaffes eller nyttiggoeres paa en anden, miljoemaessigt forsvarlig maade.

2. I de i stk. 1 omhandlede tilfaelde skal der foretages en ny anmeldelse. Ingen afsendelsesmedlemsstat eller transitmedlemsstat kan modsaette sig returneringen af dette affald, hvis den kompetente bestemmelsesmyndighed fremsaetter en behoerigt begrundet anmodning derom med en redegoerelse for grunden dertil.

3. Anmelderens forpligtelse og afsendelsesstatens subsidiaere forpligtelse til at tage affaldet tilbage ophoerer, naar modtageren har udstedt det bevis, der er omhandlet i artikel 5 og 8.

Artikel 26

1. Overfoersel af affald betragtes som ulovlig, saafremt den:

a) foretages uden anmeldelse til alle de beroerte kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning, eller

b) foretages uden tilladelse fra de beroerte kompetente myndigheder ifoelge bestemmelserne i denne forordning, eller

c) foretages med tilladelse fra de beroerte kompetente myndigheder, opnaaet ved dokumentfalsk, falsk erklaering eller svig, eller

d) ikke er i overensstemmelse med ledsagedokumentet, eller

e) medfoerer en bortskaffelse eller nyttiggoerelse i strid med Faellesskabets eller internationale regler, eller

f) er i strid med artikel 14, 16, 19 og 21.

2. Saafremt anmelderen er ansvarlig for en saadan ulovlig overfoersel, soerger den kompetente afsendelsesmyndighed for, at det paagaeldende affald:

a) af anmelderen eller om noedvendigt af myndigheden selv returneres til afsendelsesstaten eller, hvis dette ikke er muligt

b) bortskaffes eller nyttiggoeres paa en miljoemaessigt forsvarlig maade

inden for en frist paa tredive dage efter det tidspunkt, hvor den kompetente myndighed har faaet underretning om den ulovlige overfoersel, eller inden for en anden frist, som de beroerte kompetente myndigheder maatte blive enige om.

I saa fald skal der foretages en ny anmeldelse. Ingen afsendelsesmedlemsstat eller transitmedlemsstat kan modsaette sig returneringen af dette affald, hvis den kompetente bestemmelsesmyndighed fremsaetter en behoerigt begrundet anmodning derom med en redegoerelse for grunden dertil.

3. Saafremt modtageren er anvarlig for det ulovlige forhold, soerger den kompetente bestemmelsesmyndighed for, at det paagaeldende affald bortskaffes paa en miljoemaessigt forsvarlig maade af modtageren eller, hvis dette ikke er muligt, af den kompetente bestemmelsesmyndighed selv inden for en frist paa tredive dage efter det tidspunkt, hvor den har faaet underretning om den ulovlige overfoersel, eller inden for en anden frist, som de beroerte kompetente myndigheder maatte blive enige om. De samarbejder i fornoedent omfang om at faa affaldet bortskaffet eller nyttiggjort paa en miljoemaessigt forsvarlig maade.

4. Saafremt hverken anmelderen eller modtageren er ansvarlig for det ulovlige forhold, samarbejder de kompetente myndigheder om at soerge for, at det paagaeldende affald bortskaffes eller nyttiggoeres paa en miljoemaessigt forsvarlig maade. De naermere retningslinjer for dette samarbejde fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF.

5. Medlemsstaterne traeffer passende retlige foranstaltninger for at forbyde og straffe ulovlige overfoersler.

Artikel 27

1. Ved al overfoersel af affald, der er omfattet af denne forordning, skal der stilles finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring til daekning af transportomkostningerne, herunder de tilfaelde, der er naevnt i artikel 25 og 26, og omkostningerne ved bortskaffelse eller nyttiggoerelse.

2. Sikkerhedsstillelsen tilbagebetales, naar det ved hjaelp af

- beviset for bortskaffelse eller nyttiggoerelse dokumenteres, at affaldet er ankommet til bestemmelsesstedet og er bortskaffet eller nyttiggjort paa en miljoemaessigt forsvarlig maade

- det kontroleksemplar T5, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2823/87 (10), dokumenteres, at affaldet i tilfaelde af transit gennem Faellesskabet har forladt Faellesskabet.

3. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilke nationale retsforskrifter den udsteder i henhold til denne artikel. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 28

1. Anmelderen kan under overholdelse af de forpligtelser, der paahviler ham i henhold til artikel 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 og 24, foretage en samlet anmeldelse, saafremt der regelmaessigt overfoeres affald med samme fysiske og kemiske egenskaber med henblik paa bortskaffelse eller nyttiggoerelse til samme modtager ad samme rute. Hvis denne rute paa grund af uforudselige omstaendigheder ikke kan foelges, underretter anmelderen de beroerte kompetente myndigheder saa hurtigt som muligt, eller inden overfoerslen paabegyndes, hvis behovet for at aendre ruten allerede er kendt paa det tidspunkt.

Er aendringen af ruten kendt, inden overfoerslen paabegyndes, og vedroerer dette andre kompetente myndigheder end dem, der er beroert af den samlede anmeldelse, kan denne procedure ikke anvendes.

2. Ved anvendelse af proceduren med samlet anmeldelse kan en enkelt anmeldelse gaelde for flere affaldsoverfoersler i et tidsrum paa hoejst et aar. Dette tidsrum kan afkortes ved en aftale mellem de beroerte kompetente myndigheder.

3. De beroerte kompetente myndigheder skal som betingelse for samtykke til en saadan samlet anmeldelse kraeve yderligere oplysninger forelagt senere. Saafremt affaldet ikke svarer til den sammensaetning, der er anmeldt, eller saafremt anmelderen i oevrigt ikke overholder de betingelser, der er stillet for overfoerslen, tilbagekalder myndighederne samtykket til denne procedure, hvilket skal ske i en officiel meddelelse til anmelderen. Kopi af denne meddelelse sendes til de oevrige beroerte kompetente myndigheder.

4. Samlet anmeldelse foretages ved hjaelp af ledsagedokumentet.

Artikel 29

Affald, der er omfattet af forskellige anmeldelser, maa ikke sammenblandes under overfoerslen.

Artikel 30

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at overfoersler af affald finder sted i overensstemmelse med denne forordning. Saadanne foranstaltninger kan omfatte inspektion af anlaeg og virksomheder i henhold til artikel 13 i direktiv 75/442/EOEF og stikproevekontrol af overfoersler.

2. Kontrol kan specielt finde sted:

- paa oprindelsesstedet og foretages hos producenten, indehaveren eller anmelderen

- paa bestemmelsesstedet og foretages hos den endelige modtager

- ved Faellesskabets ydre graenser

- under overfoerslen inden for Faellesskabet.

3. Kontrol kan ogsaa omfatte kontrol af dokumenter, bekraeftelse af identitet og i givet fald fysisk kontrol af affaldet.

Artikel 31

1. Ledsagedokumentet trykkes og udfyldes og eventuelle yderligere oplysninger som omhandlet i artikel 4 og 6 afgives paa et sprog, som er acceptabelt for den kompetente

- afsendelsesmyndighed, jf. artikel 3, 7, 15 og 17, i forbindelse med overfoersel af affald inden for Faellesskabet samt udfoersel af affald

- bestemmelsesmyndighed, jf. artikel 20 og 22 i forbindelse med indfoersel af affald

- transitmyndighed, jf. artikel 23 og 24.

Anmelderen skal paa anmodning af de oevrige beroerte kompetente myndigheder tilvejebringe en oversaettelse til et sprog, som disse kan acceptere.

2. Der kan fastlaegges yderligere retningslinjer efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF.

AFSNIT VIII ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 32

Bestemmelserne i de internationale transportkonventioner, der er naevnt i bilag I, og som medlemsstaterne er parter i, skal overholdes, for saa vidt de omhandler affald, som er omfattet af denne forordning.

Artikel 33

1. Der kan paalaegges anmelderen passende administrative omkostninger ved ivaerksaettelse af anmeldelses- og overvaagningsproceduren samt saedvanlige omkostninger ved passende analyser og kontrol.

2. Omkostninger i forbindelse med returneringen af affaldet, herunder overfoersel, bortskaffelse eller nyttiggoerelse af affaldet paa en anden, miljoemaessigt forsvarlig maade i medfoer af artikel 25, stk. 1, og artikel 26, stk. 2, afholdes af anmelderen eller, hvis dette ikke er muligt, af de beroerte medlemsstater.

3. Omkostninger i forbindelse med bortskaffelse eller nyttiggoerelse af affaldet paa en anden, miljoemaessigt forsvarlig maade i medfoer af artikel 26, stk. 3, afholdes af modtageren.

4. Omkostninger i forbindelse med bortskaffelse eller nyttiggoerelse, herunder eventuel overfoersel i medfoer af artikel 26, stk. 4, afholdes af anmelderen og/eller modtageren afhaengigt af de involverede kompetente myndigheders afgoerelse.

Artikel 34

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 26 og uden at dette i oevrigt beroerer Faellesskabets og de nationale bestemmelser om civilretligt ansvar, skal producenten af affaldet, uanset hvor dette bortskaffes eller nyttiggoeres, traeffe alle noedvendige foranstaltninger for at bortskaffe eller nyttiggoere affaldet eller soerge for bortskaffelse eller nyttiggoerelse af affaldet paa en saadan maade, at miljoekvaliteten beskyttes i overensstemmelse med direktiv 75/442/EOEF og direktiv 91/689/EOEF.

2. Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre, at forpligtelserne i stk. 1 opfyldes.

Artikel 35

Alle dokumenter, der fremsendes til eller af de kompetente myndigheder, opbevares i Faellesskabet i mindst tre aar af de kompetente myndigheder, anmelderen og modtageren.

Artikel 36

Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for gennemfoerelsen af denne forordning. Der udpeges kun én transitmyndighed pr. medlemsstat.

Artikel 37

1. Medlemsstaterne og Kommissionen udpeger hver mindst ét kontaktorgan, som skal informere og vejlede de personer eller virksomheder, der henvender sig til det. Kommissionens kontaktorgan sender medlemsstaternes kontaktorganer spoergsmaal rettet til det, som vedroerer medlemsstaterne, og omvendt.

2. Hvis medlemsstaterne anmoder derom, eller hvis det paa anden maade er hensigtsmaessigt, moedes Kommissionen regelmaessigt med kontaktorganerne for sammen med dem at undersoege de spoergsmaal, som gennemfoerelsen af denne forordning giver anledning til.

Artikel 38

1. Medlemsstaterne meddeler senest tre maaneder inden datoen for denne forordnings anvendelse Kommissionen navn, adresse og telefon- samt telex-telefaxnummer paa myndighederne og kontaktorganerne tillige med myndighedernes stempel.

Medlemsstaterne underretter hvert aar Kommissionen om aendringer i disse oplysninger.

2. Kommissionen sender straks disse oplysninger til de oevrige medlemsstater og til Basel-konventionens sekretariat.

Kommissionen sender endvidere medlemsstaterne de planer for haandtering af affald, der er omhandlet i artikel 7 i direktiv 75/442/EOEF.

Artikel 39

1. Medlemsstaterne kan udpege saerlige ind- og udgangstoldsteder ved Faellesskabets ydre graenser med henblik paa overfoersel af affald; de underretter Kommissionen herom.

Kommissionen offentliggoer listen over disse toldsteder i De Europaeiske Faellesskabers Tidende og ajourfoerer i givet fald denne liste.

2. Hvis medlemsstaterne beslutter at udpege toldsteder som omhandlet i stk. 1, kan overfoersler af affald til eller fra Faellesskabet ikke ske via andre graenseovergangssteder i en medlemsstat.

Artikel 40

Medlemsstaterne samarbejder, naar det er hensigtsmaessigt og i det noedvendige omfang i kontakt med Kommissionen, med andre af Basel-konventionens parter og mellemstatslige organisationer enten direkte eller gennem Basel-konventionens sekretariat, bl.a. ved at udveksle oplysninger, fremme miljoemaessigt forsvarlige teknikker og udforme passende adfaerdskodekser.

Artikel 41

1. Inden udgangen af hvert kalenderaar udarbejder medlemsstaterne en rapport i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i Basel-konventionen og sender den til Basel-konventionens sekretariat og en kopi af den til Kommissionen.

2. Kommissionen udarbejder paa grundlag af disse rapporter hvert tredje aar en rapport om Faellesskabets og dets medlemsstaters gennemfoerelse af denne forordning. Den kan med henblik herpaa anmode om yderligere oplysninger i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 91/692/EOEF (11).

Artikel 42

1. Kommissionen udarbejder senest tre maaneder inden datoen for denne forordnings anvendelse og tilpasser i givet fald senere efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF standardledsagedokumentet, herunder formularen til beviset for bortskaffelse og nyttiggoerelse (som enten skal vaere en del af ledsagedokumentet eller i mellemtiden knyttet til det nuvaerende ledsagedokument ifoelge direktiv 84/631/EOEF), idet den navnlig tager hensyn til:

- de relevante artikler i denne forordning

- de relevante internationale konventioner og aftaler.

2. Den nuvaerende formular til ledsagedokumentet finder tilsvarende anvendelse, indtil det nye ledsagedokument er udformet. Den formular til beviset for bortskaffelse og nyttiggoerelse, der skal knyttes til det nuvaerende ledsagedokument, udformes snarest muligt.

3. Med forbehold af fremgangsmaaden i artikel 1, stk. 3, litra c) og d), vedroerende bilag II A tilpasser Kommissionen bilag II, III og IV efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF, men kun for saa vidt disse tilpasninger afspejler de aendringer, der allerede er aftalt under OECD's revisionsordning.

4. Fremgangsmaaden i stk. 1 gaelder ligeledes for defintionen af begrebet miljoemaessigt forsvarlig haandtering under hensyntagen til de relevante internationale konventioner og aftaler.

Artikel 43

Direktiv 84/631/EOEF ophaeves med virkning fra denne forordnings anvendelsesdato. Overfoersler i henhold til direktivets artikel 4 og 5 skal vaere afsluttet senest seks maaneder efter datoen for denne forordnings anvendelse.

Artikel 44

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes femten maaneder efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 1. februar 1993.

Paa Raadets vegne

N. HELVEG PETERSEN

Formand

(1) EFT nr. C 115 af 6. 5. 1992, s. 4.

(2) EFT nr. C 94 af 13. 4. 1992, s. 276, og udtalelse afgivet den 20. januar 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT nr. C 269 af 19. 10. 1992, s. 10.

(4) EFT nr. L 326 af 13. 12. 1984, s. 31. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48).

(5) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 47. Direktivet er aendret ved direktiv 91/156/EOEF (EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 32).

(6) EFT nr. L 35 af 12. 2. 1992, s. 24.

(7) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 20.

(8) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 31. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48).

(9) EFT nr. L 108 af 26. 4. 1976, s. 41.

(10) EFT nr. L 270 af 23. 9. 1987, s. 1.

(11) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.

BILAG I

FORTEGNELSE OVER INTERNATIONALE KONVENTIONER VEDROERENDE DE TRANSPORTER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 32 (1) 1. ADR

Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (1957)

2. COTIF

Konvention om international jernbanetransport (1985), herunder navnlig i bilag I:

RID

Internationalt reglement for befordring af farligt gods paa jernbaner (1985)

3. SOLAS-konventionen

International konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv paa soeen

4. IMDG-kodeks (1)

International soefartskodeks for farligt gods

5. Chicago-konventionen

Konvention om international civil luftfart (1944), hvor tillaeg 18 vedroerer lufttransport af farligt gods (tekniske instrukser vedroerende sikkerheden i forbindelse med lufttransport af farligt gods)

6. MARPOL-konventionen

International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (1973-1978)

7. ADNR

Reglement for transport af farlige stoffer paa Rhinen (1970)

(1) Denne fortegnelse omfatter konventioner, som er i kraft ved vedtagelsen af denne forordning.

(2) Siden januar 1985 er IMDG-kodeksen integreret i SOLAS-konventionen.

BILAG II

GROEN AFFALDSLISTE (1)() A. AFFALD AF METAL OG METALLEGERINGER I METALFORM I IKKE-SPREDBAR FORM (2)() Foelgende affald og skrot af aedle metaller og legeringer heraf:

7112 10 - af guld

7112 20 - af platin (udtrykket »platin« omfatter platin, iridium, osmium, palladium, rhodium og ruthenium)

7112 90 - af andet aedelmetal, f.eks. soelv

Bemaerk: 1) kviksoelv er udtrykkeligt undtaget som bestanddel i disse metaller

2) affald af elektriske apparater og elektronisk skrot maa kun bestaa af metaller eller legeringer

3) elektronisk skrot (i henhold til specifikationer, som skal revideres af OECD's Revisionsordning)

Foelgende affald og skrot af jern og staal: barrer af omsmeltet jern- og staalskrot:

7204 10 - Affald og skrot af stoebejern

7204 21 - Affald og skrot af rustfrit staal

7204 29 - Affald og skrot af andet legeret staal

7204 30 - Affald og skrot af fortinnet jern og staal

7204 41 - Dreje- og fraeseaffald, spaaner, slibe-, save-, hoevle-, stanse- og klippeaffald, ogsaa i pakker

7204 49 - Andet affald og skrot af jern

7204 50 - Barrer af omsmeltet skrot

ex 7302 10 - Brugte jern- og staalskinner

Foelgende affald og skrot af andre metaller end jern, og legeringer heraf:

7404 00 - Affald og skrot af kobber

7503 00 - Affald og skrot af nikkel

7602 00 - Affald og skrot af aluminium

ex 7802 00 - Affald og skrot af bly

7902 00 - Affald og skrot af zink

8002 00 - Affald og skrot af tin

ex 8101 91 - Affald og skrot af wolfram

ex 8102 91 - Affald og skrot af molybdaen

ex 8103 10 - Affald og skrot af tantal

8104 20 - Affald og skrot af magnesium

ex 8105 10 - Affald og skrot af cobolt

ex 8106 00 - Affald og skrot af bismut

ex 8107 10 - Affald og skrot af cadmium

ex 8108 10 - Affald og skrot af titan

ex 8109 10 - Affald og skrot af zircon

ex 8110 00 - Affald og skrot af antimon

ex 8111 00 - Affald og skrot af mangan

ex 8112 11 - Affald og skrot af beryllium

ex 8112 20 - Affald og skrot af chrom

ex 8112 30 - Affald og skrot af germanium

ex 8112 40 - Affald og skrot af vanadium

ex 8112 91 Affald og skrot af:

- hafnium

- indium

- niobium

- rhenium

- gallium

- thallium

ex 2805 30 Affald og skrot af thorium og sjaeldne jordarter

ex 2804 90 Affald og skrot af selen

ex 2804 50 Affald og skrot af tellur

B. ANDET METALHOLDIGT AFFALD FRA METALSMELTNING OG -RAFFINERING

2620 11 Galvaniseringsraasten (haardzinkrester)

Slagge indholdende zink:

- galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

- galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

- zinkslagge fra trykstoebning (> 85 % Zn)

- zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

- zinkslagge i oevrigt

Aluminiumslagge

ex 2620 90 Slagger fra forarbejdning af aedle metaller og kobber til yderligere raffinering

C. AFFALD FRA MINEDRIFT, I IKKE-SPREDBAR FORM

ex 2504 90 Affald af naturlig grafit

ex 2514 00 Affald af skifer, ogsaa groft tildannet eller kun tilskaaret, ved savning eller paa anden maade

2525 30 Glimmeraffald

ex 2529 21 Feldspat; leucit; nephelin og nephelinsyenit; flusspat med indhold af calciumfluorid paa 97 % vaegtprocent eller derunder

ex 2804 61 ex 2804 69 Fast siliciumaffald med undtagelse af affald, som bruges i stoebeprocesser

D. AFFALD AF HAARD PLAST

Herunder, men ikke begraenset til:

3915 Affald, afklip og skrot af plast

3915 10 - af ethylen polymere

3915 20 - af styren polymere

3915 30 - af vinylchlorid polymere

3915 90 polymeriseret eller copolymeriseret

- polypropylen

- polyethylen terephthalat

- acrylnitril copolymer

- butadien copolymer

- styren copolymer

- polyamider

- polybutylen terepthalater

- polycarbonater

- polyphenylen sulphider

- acryl polymerer

- paraffin (C10 - C13)

- polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

- polysiloxaner (siliconer)

- polymethyl methacrylat

- polyvinyl alkohol

- polyvinyl butyral

- polyvinyl acetat

- fluorineret polytetrafluorethylen (Teflon, PTFE)

3915 90 harpikser eller kondensationsprodukter af

- ureaformaldehydharpikser

- phenolformaldehydharpikser

- melaminformaldehydharpikser

- epoxyharpikser

- alkydharpikser

- polyamider

E. AFFALD AF PAPIR, PAP OG PAPIRPRODUKTER

4707 00 Affald og skrot af papir eller pap:

4707 10 - af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af boelgepapir eller boelgepap

4707 20 - af andet papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen

4707 30 - af papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

4707 90 - andre produkter, herunder:

1) lamineret pap

2) usorteret affald og skrot

F. GLASAFFALD I IKKE-SPREDBAR FORM

ex 7001 00 Glasskaar og andet glasaffald og -skrot, med undtagelse af glas fra katodestraaleroer og andet aktiveret glas

Affald af glasfiber

G. KERAMISK AFFALD I IKKE-SPREDBAR FORM

ex 6900 00 Affald af keramiske produkter, som er keramisk braendt efter formningen, herunder keramiske beholdere

ex 8113 00 Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

Keramisk baserede fibre, som ikke er anfoert andre steder paa listen

H. TEKSTILAFFALD

5003 - Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5003 10 - ikke kartet eller kaemmet

5003 90 - andet

5103 Affald af uld eller af fine eller grove dyrehaar, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10 - kaemlinge af uld eller af fine dyrehaar

5103 20 - andet affald af uld eller fine dyrehaar

5103 30 - affald af grove dyrehaar

5202 Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5202 10 - garnaffald (herunder traadaffald)

5202 91 - opkradset tekstilmateriale

5202 99 - andet

5301 30 Blaar og affald af hoer

ex 5302 90 Blaar og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

ex 5303 90 Blaar og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hoer, hamp og ramie)

ex 5304 90 Blaar og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre

ex 5305 19 Blaar, kaemlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos

ex 5305 29 Blaar, kaemlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee)

ex 5305 99 Blaar, kaemlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anfoert i andre positioner

5505 Affald af kemofibre (herunder kaemlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5505 10 - af syntetiske fibre

5505 20 - af andre regenerede fibre

6309 00 Brugte beklaedningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

6310 Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovvaerk, af tekstilmaterialer

6310 10 - sorteret

6310 90 - af andre materialer

I. GUMMIAFFALD

4004 00 Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra haardgummi) samt granulater deraf

4012 20 Brugte daek

ex 4017 00 Affald og skrot af haardgummi (f.eks. ebonit)

J. UBEHANDLET AFFALD AF KORK ELLER TRAE

4401 30 Savsmuld og traeaffald, ogsaa agglomereret til briketter eller lignende former

4501 90 Korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork

K. AFFALD FRA AGROFOEDEVAREINDUSTRIEN

2301 00 Toerret, steriliseret og stabiliseret mel, pulver og pellets af koed, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bloeddyr eller andre hvirvelloese vanddyr, uegnet til menneskefoede, men egnet til foder eller andre formaal; fedtegrever

2302 00 Klid og andre restprodukter, ogsaa i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller baelgfrugter

2303 00 Restprodukter af stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, mask, baerme og andre restprodukter fra oel- eller alkoholfremstilling, ogsaa i form af pellets

2304 00 Oliekager og andre faste restprodukter, ogsaa formalede eller i form af pellets, fra udvinding af sojaolie, som bruges til foder

2305 00 Oliekager og andre faste restprodukter, ogsaa formalede eller i form af pellets, fra udvinding af jordnoeddeolie, som bruges til foder

2306 00 Oliekager og andre faste restprodukter, ogsaa formalede eller i form af pellets, fra udvinding af vegetabilsk olie, som bruges til foder

ex 2307 00 Vinbaerme

ex 2308 00 Toerret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, ogsaa i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anfoert i andre positioner

1522 00 Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

1802 00 Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

L. AFFALD FRA GARVNING OG FELBEHANDLING, SAMT ANVENDELSE AF LAEDER

0502 00 Affald af svine- og vildsvineboerster, graevlingehaar og andre haar til boerstenbinderarbejder

0503 00 Affald af hestehaar, ogsaa i lag med eller uden stoettemateriale

0505 90 Affald af skind og andre dele af fugle med paasiddende fjer eller dun, af fjer eller dele af fjer (ogsaa med klippede kanter) samt af dun, raa eller kun rensede, desinficerede eller konserverede

0506 90 Affald af ben og hornkerner, raa, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskaaret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

4110 00 Afklip og andet affald af laeder eller kunstlaeder, ikke anvendeligt til fremstilling af laedervarer, med undtagelse af laederslam

M. ANDET AFFALD

8908 00 Skibe, baade og andet flydende materiel til ophugning, behoerigt toemt for last, som maatte vaere klassificeret som farlige stoffer eller affald

Vrag af motorkoeretoejer, toemt for vaesker

0501 00 Affald af menneskehaar

ex 0511 91 Fiskeaffald

Anoderester af oliekoks og/eller bitumen

Gips fra afsvovling af roeggasser

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

ex 2621 Flyveaske fra kulfyrede kraftvaerker, bundaske og slagge (i henhold til specifikationer, som skal revideres af Revisionsgruppen) (3)()

Halmaffald

Nedbrudt beton

Brugte katalysatorer:

- katalysatorer til fluid catalytic cracking (FCC)

- aedelmetalkatalysatorer

- overgangsmetalkatalysatorer

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin til brug i foder

2618 00 Granulerede slagger fra fremstilling af jern og staal

ex 2619 00 Slagger fra fremstilling af jern og staal (4)()

3103 20 Thomasslagge fra fremstilling af jern og staal, til phosphorholdige goedningsstoffer og andre anvendelser

ex 2621 00 Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med hoejt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsageligt til bygning og slibning

ex 2621 00 Neutraliseret roedt slam fra fremstillingen af alumina

ex 2621 00 Brugt aktivt kul

Svovl i fast form

ex 2836 50 Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, calcium- og kaliumchlorider

Ikke-soelvholdigt affald af fotografiske film og filmbase

Engangskameraer, uden batteri

ex 2818 10 Carborundum

(1)() Det vejledende »ex« ledsager underpositioner, som er omfattet af en position i Det Harmoniserede System.

(2)() Affald i »ikke-spredbar form« omfatter ikke affald i form af pulver, slam, stoev eller faste emner, der indeholder bundet farligt vaeskeaffald.

(3)() Denne underposition skal sval til specifikationer, som skal fastlaegges naermere af Revisionsgruppen.

(4)() Denne underposition omfatter anvendelse af saadanne slagger som kilde til titandioxid og vanadium.

BILAG III

ORANGE AFFALDSLISTE (1)() ex 2619 00 Slagger og andet affald fra produktionen af jern og staal (2)()

2620 19 Zinkaske og -restprodukter (**)

2620 20 Blyaske og restprodukter (**)

2620 30 Kobberaske og restprodukter (**)

2620 40 Aluminiumaske og restprodukter (**)

2620 50 Vanadiumaske og restprodukter (**)

2620 90 Aske og restprodukter (**) indeholdende metaller eller metalforbindelser, som ikke er anfoert i andre positioner

Restprodukter fra fremstilling af aluminimoxid, som ikke er anfoert i andre positioner

2621 00 Anden aske og andre restprodukter, som ikke er anfoert i andre positioner

Restprodukter fra forbraending af husholdningsaffald

2713 90 Affald fra fremstilling/forarbejdning af oliekoks og bitumen, med undtagelse af anoderester

Blybatterier, hele eller knuste

Olieaffald, som er uanvendeligt til sit oprindeligt tilsigtede formaal

Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af harpiks, latex, plasticeringsmidler, lim og klaebestoffer

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af reprografiske og fotografiske kemikalier og fremkaldermaterialer, som ikke er anfoert i andre positioner

Engangskameraer, med batterier

Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af metaller og plast

Asfaltcementaffald

Phenoler, phenolforbindelser, herunder chlorphenol i form af vaeske eller slam

Affald af forarbejdet kork og trae

Hele eller knuste brugte batterier eller akkumulatorer, undtagen blybatterier, samt affald og skrot hidroerende fra fremstillingen af batterier og akkumulatorer, som ikke er anfoert i andre positioner

ex 3915 90 Nitrocellulose

ex 7001 00 Glas fra katodestraaleroer og andet aktiveret glas

ex 4110 00 Stoev, aske, slam og mel af laeder

ex 2529 21 Calciumfluoridslam

Andre uorganiske fluorforbindelser i form af vaeske eller slam

Zinkslagger indeholdende op til 18 vaegtprocent zink

Galvanisk slam

Vaesker fra metalbejdsning

Sand fra stoebeprocesser

Thalliumforbindelser

Polychlorerede naphthalener

Ethere

AEdle metaller med restprodukter i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider

Hydrogenperoxidoploesninger

Triethylaminkatalysator til haerdning af stoebesand

ex 2804 80 Arsenaffald og restprodukter

ex 2805 40 Kviksoelvaffald og -restprodukter

Aske, slam, stoev og andre restprodukter af aedle metaller, som f. eks.:

- aske fra forbraending af printplader

- aske af film

Brugte katalysatorer, som ikke er omfattet af Den Groenne Liste

Udludningsrester fra bearbejdning af zink, stoev og slam, som f. eks. jarosit, haematit, goethit osv.

Aluminiumhydrataffald

Aluminiumoxidaffald

Affald indeholdende, bestaaende af eller forurenet med et af foelgende:

- uorganiske cyanider, med undtagelse af restprodukter indeholdende aedelmetal i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider

- organiske cyanider

Eksplosivt affald, som ikke er omfattet af anden lovgivning

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af kemikalier til traeimpraegnering

Slam af blyholdig benzin

Brugt sandblaesningssand

Chlorfluorcarboner

Haloner

Den lette fraktion fra metalfragmentering

Vaesker til brug som varmeoverfoeringsmedium

Hydrauliske vaesker

Bremsevaesker

Frostvaesker

Ionbyttermateriale

Affald paa Den Orange Liste, som foerst og fremmest skal revurderes af OECD's Revisionsordning Organiske phosphorforbindelser

Ikke-halogenerede oploesningsmidler

Halogenerede oploesningsmidler

Halogenerede eller ikke-halogenerede ikke-vandige destillationsrester fra genvinding af organiske oploesningsmidler

Svinegylle; ekskrementer

Spildevandsslam

Husholdningsaffald

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter

Affald fra fremstilling og tilberedning af farmaceutiske produkter

Sure oploesninger

Basiske oploesninger

Overfladeaktive stoffer (tensider)

Uorganiske halogenforbindelser, som ikke er anfoert i andre positioner

Affald fra industrielt forureningskontroludstyr til rensning af industrielle luftforureninger, som ikke er anfoert i andre positioner

Gips hidroerende fra industrielle kemiske processer

(1)() Det vejledende »ex« ledsager underpositioner, som er omfattet af en position i Det Harmoniserede System.

(2)() Denne position omfatter aske, restprodukter, slagger, hammerskael, affald, skaller, stoev, slam og kage, som ikke er anfoert i andre positioner.

BILAG IV

ROED AFFALDSLISTE Affald, stoffer og produkter indeholdende, bestaaende af eller forurenet med polychlorerede biphenyler (PCB) og/eller polychlorerede triphenyler (PCT) og/eller polybromerede biphenyler (PBB), herunder andre polybromerede analoge til disse forbindelser, i en koncentration paa 50 mg/kg eller derover

Affald indeholdende, bestaaende af eller forurenet med:

- enhver forbindelse fra samme gruppe som polychloreret dibenzofuran

- enhver forbindelse fra samme gruppe som polychloreret dibenzodioxin

Asbest (stoev og fibre)

Keramisk baserede fibre svarende til asbestfibre

Blyholdigt slam af forbindelser af antibankningsmidler

Affald paa Den Roede Liste, som foerst og fremmest skal revurderes af OECD's Revisionsordning Tjaereholdige restprodukter (med undtagelse af asfaltcement) fra raffinering, destillering og pyrolyse

Peroxider, med undtagelse af hydrogenperoxid.

Top