EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 година относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност

OJ L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; отменен от 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

15/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

161


31993R0259


L 030/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 259/93 НА СЪВЕТА

от 1 февруари 1993 година

относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-конкретно член 130т от него;

като взе предвид предложението на Комисията (1);

като взе предвид становището на Европейския парламент (2);

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3);

като има предвид, че Общността е подписала Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

като има предвид, че член 39 от Конвенцията на страните от АКТБ и ЕИО от 15 декември 1989 г. съдържа разпоредби относно отпадъците;

като има предвид, че Общността е одобрила Решението на Съвета на ОИСР от 30 март 1992 г. относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване;

като има предвид, че в светлината на предходното, Директива 84/631/ЕИО (4) която организира надзора и контрола върху трансграничните превози на опасни отпадъци, се нуждае от заместване с регламент;

като има предвид, че надзорът и контролът върху превозите на отпадъци в рамките на отделните държави-членки представлява национална отговорност; като има предвид обаче, че националните системи за надзор и контрол върху превозите на отпадъци в държавите-членки трябва да отговарят на минимални критерии, гарантиращи високо ниво на опазване на околната среда и човешкото здраве;

като има предвид, че надзорът и контролът върху превозите на отпадъци трябва да се организират по начин, който отчита необходимостта да се съхранява, опазва и подобрява качеството на околната среда;

като има предвид, че Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (5) постановява в член 5, параграф 1, че чрез подходящи мерки държавите-членки, и когато е необходимо или препоръчително в сътрудничество с други държави-членки, трябва да създадат интегрирана и адекватна мрежа от инсталации за обезвреждане на отпадъци, която да даде възможност на Общността като цяло сама да осигури обезвреждането на отпадъците и на държавите-членки индивидуално да вървят към постигане на тази цел, като се отчитат географските обстоятелства или нуждата от специализирани инсталации за определени видове отпадъци; като има предвид, че член 7 от гореспоменатата директива изисква съставянето на планове за управление на отпадъците, включително когато е подходящо в сътрудничество със заинтересованите държави-членки, което се съобщава на Комисията, и постановява, че държавите-членки могат да предприемат мерки, необходими за предотвратяване движението на отпадъци, ако то не съответства на техните планове за управление на отпадъците, и че те трябва да информират Комисията и останалите държави-членки за тези мерки;

като има предвид, че според вида на отпадъците и тяхното местоназначение, както и според предназначението им, за обезвреждане или за оползотворяване, се прилагат различни процедури;

като има предвид, че е необходимо компетентните органи да бъдат известявани за превозите на отпадъци предварително, за да могат да получат надлежна и конкретна информация за вида, движението и обезвреждането или оползотворяването на отпадъците, на базата на която да вземат всички нужни мерки за опазването на човешкото здраве и околната среда, включително да повдигнат аргументирани възражения относно превоза;

като има предвид, че държавите-членки трябва да могат да прилагат принципите на близост, приоритетност от гледна точка на оползотворяването и самодостатъчност на общностно и национално ниво в съответствие с Директива 75/442/ЕИО, като предприемат мерки в съответствие с Договора да забраняват напълно или частично или да възразяват систематично по повод превози на отпадъци за обезвреждане, с изключение на опасни отпадъци, произведени в държавата-членка на изпращане в такова малко количество, което прави неикономично създаването на нови специализирани инсталации за обезвреждане в рамките на тази държава; като има предвид, че специфичният проблем на обезвреждането на толкова малки количества изисква сътрудничество между заинтересованите държави-членки и възможност за достъп до определена процедура на Общността;

като има предвид, че износът на отпадъци за обезвреждане в посока трети страни трябва да бъде забранен, за да се опази околната среда на тези страни; като има предвид, че важат изключения спрямо износа за страни от ЕАСТ, които са и страни по Базелската конвенция;

като има предвид, че износът на отпадъци за оползотворяване към страни, спрямо които не е приложимо Решението на ОИСР, трябва да се подчинява на условия, предвиждащи екологосъобразното управление на отпадъците;

като има предвид, че спогодбите или договореностите за износ на отпадъци за оползотворяване със страни, спрямо които не е приложимо Решението на ОИСР, трябва да се подлагат на периодичен преглед от страна на Комисията и да водят, ако е уместно, до предложение от страна на Комисията за преразглеждане на условията, при които се осъществява износът, включително и за възможността за налагане на забрана;

като има предвид, че превозите на отпадъци за оползотворяване, включени в зеления списък на Решението на ОИСР, са изключени по принцип от контролните процедури на настоящия регламент, тъй като подобни отпадъци не би следвало да представляват риск за околната среда, ако се оползотворяват по правилен начин в страната по местоназначението им; като има предвид, че се налага да се правят някои изключения от тази уговорка в съответствие със законодателството на Общността и Решението на ОИСР; като има предвид, че е необходимо да се правят и други изключения, за да се подпомогне проследяването на подобни превози в рамките на Общността и да се вземат предвид случаите на изключение; като има предвид, че за подобни отпадъци важат условията на Директива 75/442/ЕИО;

като има предвид, че износът на отпадъци за оползотворяване, изброени в зеления списък на ОИСР за страни, към които не е приложимо Решението на ОИСР, трябва да се подлага на консултация от страна на Комисията със страната по местоназначението; като има предвид, че може да е подходящо в светлината на подобна консултация Комисията да прави предложения на Съвета;

като има предвид, че износът на отпадъци за оползотворяване към страни, които не са страни по Базелската конвенция, трябва да се подчинява на конкретни спогодби между тези страни и Общността; като има предвид, че държавите-членки трябва по изключение да могат да сключват след датата на приложение на настоящия регламент двустранни спогодби за вноса на специфични отпадъци преди Общността да е сключила подобни спогодби, в случая на отпадъци за оползотворяване - за да се избегне евентуално прекъсване на обработката на отпадъците, а в случая на отпадъци за обезвреждане - когато експедиращата ги страна няма или не може при разумни условия да се сдобие с техническите възможности и необходимите съоръжения, за да обезврежда отпадъците по екологосъобразен начин;

като има предвид, че трябва да се предвидят условия за връщане на отпадъците или за обезвреждането или оползотворяването им по алтернативен и екологосъобразен начин в случай, че превозът не може да се осъществи в съответствие с условията на товарителницата или договора;

като има предвид, че в случай на нелегален трафик лицето, чието действие е причината на подобен трафик, трябва да поеме обратно и/или да обезвреди или оползотвори отпадъците по алтернативен и екологосъобразен начин; като има предвид, че ако това лице не направи това трябва да се намесят компетентните органи по изпращането или местоназначението, както е по- целесъобразно;

като има предвид, че е важно да бъде създадена система от финансови гаранции или равностойна застраховка;

като има предвид, че държавите-членки трябва да осигурят на Комисията информация, която е свързана с прилагането на настоящия регламент;

като има предвид, че е необходимо да бъдат създадени предвидените в настоящия регламент документи и приложения и същите да бъдат адаптирани съгласно процедура на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

1.   Настоящият регламент се прилага към превозите на отпадъци в рамките на, към и извън Общността.

2.   Следното е изключено от обхвата на действие на настоящия регламент:

a)

разтоварването на брега на отпадъци, получени вследствие нормалното функциониране на кораби и платформи във водата, включително отпадъчни води и остатъци при условие че тези отпадъци са предмет на специфичен обвързващ международен инструмент;

б)

превози на отпадъци от гражданската авиация;

в)

превози на радиоактивни отпадъци съгласно определението, дадено в член 2 от Директива 92/3/Евратом от 3 февруари 1992 г. за надзора и контрола върху превозите на радиоактивни отпадъци между държави-членки, както и към и извън Общността (6);

г)

превози на отпадъците, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 75/442/ЕИО, когато те са предмет на друго приложимо законодателство;

д)

превози на отпадъци, постъпващи в Общността, в съответствие с изискванията на Протокола за опазването на околната среда към Антарктическия договор.

3.

а)

Превозите на отпадъци, предназначени само за оползотворяване и изброени в приложение II, са изключени от разпоредбите и на настоящия регламент, с изключение на разпоредбите в член 11, букви б), в), г) и д) и в член 17, параграфи 1, 2 и 3.

б)

Към подобни отпадъци се прилагат всички разпоредби на Директива 75/442/ЕИО. По-конкретно те са:

предназначени само за съоръжения, надлежно разрешени в съответствие с членове 10 и 11 от Директива 75/442/ЕИО,

обект на всички разпоредби на членове 8, 12, 13 и 14 от Директива 75/442/ЕИО.

в)

Въпреки това определени отпадъци, изброени в приложение II, могат да бъдат контролирани, ако освен всичко останало те проявят някоя от опасните характеристики, изброени в приложение III на Директива 91/689/ЕИО на Съвета (7), както ако са изброени в приложение III или IV.

Тези отпадъци, както и решението коя от двете процедури да се следва, се определят в съответствие с процедурата, указана в член 18 от Директива 75/442/ЕИО. Приложение II, буква a) включва списък на тези отпадъци.

г)

В изключителни случаи превозите на отпадъците, изброени в приложение II, могат по причини, свързани с околната среда или общественото здраве, да бъдат контролирани от държавите-членки така, както ако бяха изброени в приложение III или IV.

Държавите-членки, които се възползват от тази възможност, незабавно известяват Комисията за подобни случаи, информират останалите държави-членки както подобава и обосновават своето решение. Комисията, в съответствие с процедурата, описана в член 18 на Директива 75/442/ЕИО, може да потвърди подобно действие, включително когато това е уместно, като добави тези отпадъци към приложение II A.

д)

Когато отпадъците, изброени в приложение II се превозват в нарушение на настоящия регламент или на Директива 75/442/ЕИО, държавите-членки могат да приложат подходящите разпоредби на членове 25 и 26 от настоящия регламент.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

a)

„отпадъци“ означава това, което е по смисъла на определението, дадено в член 1, буква a) от Директива 75/442/ЕИО;

б)

„компетентни органи“ означава компетентните органи, определени или от държавите-членки в съответствие с член 36 или от страни, които нямат статута на членки;

в)

„компетентен орган по изпращането“ означава компетентният орган, определен от държавите-членки в съответствие с член 36 за територията, от която потегля пратката, или определен от страни, които нямат статута на членки;

г)

„компетентен орган по местоназначението“ означава компетентният орган, определен от държавите-членки в съответствие с член 36 за територията, в която се получава пратката, или в която отпадъците се товарят на борда преди обезвреждането им в морето, без да се засяга действието на съществуващи конвенции по обезвреждане в морето, или определен от страни, които нямат статута на членки;

д)

„компетентен орган по транзита“ означава единният орган, определен от държавите-членки в съответствие с член 36 за държавата, през която пратката преминава транзит;

е)

„кореспондент“ означава централният орган, определен от отделните държави-членки и от Комисията в съответствие с член 37;

ж)

„нотификатор“ означава всяко физическо или юридическо лице, на което е възложена отговорността да нотифицира, тоест лицето, разглеждано по-долу като отправящо предложението да превози отпадъци или да бъде осъществен превоз на отпадъци:

i)

лицето, чиито действия са произвели отпадъците (първоначалния производител); или

ii)

когато това не е възможно, орган по събирането, лицензиран за тази цел от държава-членка, или регистриран или лицензиран дилър или брокер, който урежда обезвреждане или оползотворяване на отпадъци; или

iii)

когато тези лица са неизвестни или нямат лиценз, лицето което притежава законен контрол върху отпадъците (притежателят); или

iv)

в случая на внос в или транзит през Общността на отпадъци, лицето, определено чрез законите на държавата на изпращане, или когато такова определяне не се е състояло, лицето, което притежава или упражнява законен контрол върху отпадъците (притежателят);

з)

„консигнатор“ означава лицето или предприятието, на което се изпращат отпадъците за оползотворяване или обезвреждане;

и)

„обезвреждане“ се използва в смисъла на определението, дадено в член 1, буква a) от Директива 75/442/ЕИО;

й)

„упълномощен център“ означава всяко ведомство или предприятие, упълномощено или лицензирано съгласно член 6 от Директива 75/439/ЕИО (8), членове 9, 10 и 11 от Директива 75/442/ЕИО и член 6 от Директива 76/403/ЕИО (9);

к)

„оползотворяване“ е в смисъла на определението, дадено в член 1, буква a) от Директива 75/442/ЕИО;

л)

„държава на изпращане“ означава всяка една държава, от която се планира или осъществява превоз на отпадъци;

м)

„държава по местоназначението“ означава всяка държава, към която се планира или осъществява превоз на отпадъци за обезвреждане или оползотворяване или за натоварване на борда преди да бъдат обезвредени в морето, без да се засяга действието на съществуващите конвенции за обезвреждане в морето;

н)

„транзитна държава“ означава всяка държава, която не е държавата на изпращане или местоназначението, през която се планира или осъществява превоз на отпадъци;

о)

„товарителница“ означава стандартната товарителница, която се съставя в съответствие с член 42;

п)

„Базелската конвенция“ означава Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

р)

„Четвъртата Конвенция от Ломe“ означава Конвенцията от Ломe от 15 декември 1989 година;

с)

„Решението на ОИСР“ означава решението на Съвета на ОИСР от 30 март 1992 г. за контрол върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за оползотворяване.

ДЯЛ II

ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНК

Глава А

Отпадъци за обезвреждане

Член 3

1.   Когато нотификаторът възнамерява да превозва отпадъци за обезвреждане от една държава-членка до друга държава-членка и/или да ги прекара транзит през една или няколко други държави-членки, без да засяга действието на член 25, параграф 2 и член 26, параграф 2, той трябва да съобщи това на компетентния орган по местоназначението и да изпрати копие от нотификацията на компетентните органи по експедицията и транзита, както и на получателя на товара.

2.   Нотификацията задължително включва всички междинни етапи на превоза от мястото на експедирането до крайното му местоназначение.

3.   Нотификацията се извършва посредством товарителницата, която се издава от компетентния орган по експедицията.

4.   Когато прави нотификацията, нотификаторът изготвя товарителницата и набавя допълнителна информация и документация по искане на компетентния орган.

5.   Нотификаторът посочва в товарителницата конкретна информация за:

източника, състава и количеството на отпадъците за обезвреждане, включително, в случая на член 2, буква ж), ii), самоличността на производителя, и в случая на отпадъци от различни източници, подробен опис на отпадъците и ако е известна, самоличността на първоначалните производители,

договореностите за маршрута и за застраховката срещу вреди, причинени на трети лица,

мерките, които трябва да бъдат предприети с оглед безопасността на превоза и по-конкретно, спазване от страна на превозвача на условията на превоза, поставени от заинтересованите държави-членки,

самоличността на получателя на отпадъците, мястото на центъра по обезвреждане и вида и продължителността на пълномощното, позволяващо на центъра да функционира. Центърът трябва да разполага с адекватни технически възможности за обезвреждане на въпросните отпадъци при условия, които не представляват опасност за човешкото здраве или околната среда,

дейностите по обезвреждането по смисъла на приложение IIA към Директива 75/442/ЕИО.

6.   Нотификаторът трябва да изготви договор с получателя относно обезвреждане на отпадъците.

Договорът може да включва частично или напълно информацията, посочена в параграф 5.

Договорът трябва да включва задължението:

спрямо нотификатора — в съответствие с член 25 и член 26, параграф 2, да вземе отпадъците обратно, ако превозът не е изпълнен според плана или e изпълнен в нарушение на настоящия регламент,

спрямо получателя — да представи възможно най-скоро и не по-късно от сто и осемдесет дни след получаването на отпадъците удостоверение на нотификатора, че отпадъците са обезвредени по екологосъобразен начин.

По искане на компетентния орган трябва да му се предостави копие от този договор.

Ако отпадъците се превозват между две ведомства под контрола на едно и също юридическо лице, този договор може да бъде заменен с декларация от същото лице, което поема задължение да обезвреди отпадъците.

7.   Информацията, подадена в съответствие с параграфи 4 до 6, се третира поверително, в съответствие със съществуващите национални законодателства.

8.   Компетентният орган по експедицията има правото, в съответствие с националното законодателство, да реши сам да предаде нотификацията вместо нотификатора, на компетентния орган по местоназначението, с копие до получателя и до компетентния орган по транзита.

Компетентният орган по експедицията може да реши да не прави нотификацията, ако има преки възражения срещу превоза на основание на член 4, параграф 3. Той незабавно информира нотификатора за тези възражения.

Член 4

1.   При получаване на нотификацията, компетентният орган по местоназначението изпраща в рамките на три работни дни потвърждение на нотификатора с копие до останалите заинтересовани компетентни органи, както и до получателя.

2.

a)

компетентният орган по местоназначението разполага с 30 дни след изпращането на потвърждението да реши дали да разреши превоза с или без условия, или да го откаже. Той има право да изиска допълнителна информация.

Той дава своето разрешение, само ако няма възражения от негова страна и от страна на останалите компетентни органи. Разрешението зависи от всички условия за превоз, посочени в буква г).

Компетентният орган по местоназначението взима решение не по-рано от 21 дни след изпращането на потвърждението. Той има право да вземе решение и по-рано, ако разполага с писменото съгласие на останалите заинтересовани компетентни органи.

Компетентният орган по местоназначението изпраща решението си на нотификатора в писмен вид, като прилага копия до останалите заинтересовани компетентни органи.

б)

Компетентните органи по експедицията и транзита могат да правят възражения в рамките на 20 дни след изпращането на потвърждението. Те могат да изискат допълнителна информация. Тези възражения се изпращат на нотификатора в писмен вид, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи.

в)

Възраженията и условията по смисъла на букви a) и б) се основават на параграф 3.

г)

Компетентните органи по експедицията и транзита могат да поставят условия по отношение на превоза на отпадъци според тяхната юрисдикция, до 20 дни след изпращането на потвърждението.

Тези условия се представят на нотификатора в писмен вид, с копия до заинтересованите компетентни органи, и се вписват в товарителница. Те не могат да бъдат по-строги отколкото условията, предвидени за сходни превози, възникващи изцяло от тяхната юрисдикция, и трябва да отчитат надлежно съществуващите спогодби и по-конкретно съотносимите международни конвенции.

3.

а)

i)

За да изпълнят принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност на общностно и национално ниво в съответствие с Директива 75/442/ЕИО, държавите-членки могат да предприемат мерки в съответствие с Договора, като забранят изцяло или частично или възразяват систематично срещу превози на отпадъци. Подобни мерки се съобщават незабавно на Комисията, която информира останалите държави-членки.

ii)

В случай на опасни отпадъци (по смисъла на определението в член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО), произведени в държавата-членка на изпращане в толкова малко общо годишно количество, че осигуряването на нови специализирани инсталации за обезвреждане в рамките на тази държава би било неикономично, точка (i) не се прилага.

iii)

Държавата-членка по местоназначението трябва да си сътрудничи с държавата-членка на изпращане, ако последната счита, че към нея е приложима точка (ii), за да се постигне двустранно решение на въпроса. Ако няма задоволително решение, всяка една от държавите-членки има право да отнесе въпроса до Комисията, която решава въпроса в съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от Директива 75/442/ЕИО.

б)

Като отчитат географските обстоятелства или необходимостта от специализирани инсталации за определени видове отпадъци, компетентните органи по експедицията и местоназначението могат да отправят обосновани възражения спрямо планирани превози, ако те не са в съответствие с Директива 75/442/ЕИО, и особено с членове 5 и 7:

i)

За да спазят принципа на самодостатъчност на общностно и национално ниво;

ii)

В случаите, когато инсталацията трябва да обезврежда отпадъци от по-близък източник и компетентният орган е отдал приоритет на тези отпадъци;

iii)

За да гарантират, че превозите са в съответствие с плановете за управление на отпадъците.

в)

Освен това, компетентните органи по експедицията, местоназначението и транзита имат право да правят обосновани възражения срещу планирания превоз, ако:

той не отговаря на националните законови и подзаконови разпоредби, касаещи опазването на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или здравеопазването,

нотификаторът или получателят имат предишни провинения, свързани с нелегален трафик.

В такъв случай компетентният орган по експедицията има право да откаже всички превози, включващи въпросното лице, позовавайки се на националното право или на това, че

превозът влиза в противоречие със задълженията, произтичащи от международни конвенции, сключени от държавата-членка или заинтересованите държави-членки.

4.   Ако в рамките на срока, определен в параграф 2 компетентните органи останат удовлетворени, че проблемите, пораждащи техните възражения са били решени, и че условията, свързани с превоза ще бъдат изпълнени, те незабавно писмено информират нотификатора, с копия до получателя и до останалите заинтересовани компетентни органи.

Ако впоследствие настъпи някаква значителна промяна в условията на превоза, се изпраща нова нотификация.

5.   Компетентният орган по местоназначението дава знак за своето разрешение като подпечатва товарителницата по подходящ начин.

Член 5

1.   Превозът може да бъде осъществен единствено след като нотификаторът получи разрешение от компетентния орган по местоназначението.

2.   След като получи разрешението, нотификаторът регистрира датата на превоза и попълва товарителницата, след което изпраща копия до заинтересованите компетентни органи три работни дни преди извършването на превоза.

3.   Всеки превоз се придружава от копие или екземпляр от товарителницата, ако такъв бъде поискан от компетентните органи, с печата за разрешение.

4.   Всички предприятия, включени в мероприятието, попълват посочените пунктове на товарителницата и си запазват копие от него.

5.   В рамките на три работни дни след получаването на отпадъците за обезвреждане, получателят изпраща копия от попълнената товарителница, с изключение на удостоверението по смисъла на параграф 6, на нотификатора и на заинтересованите компетентни органи.

6.   Възможно най-рано и не по-късно от сто и осемдесет дни след получаването на отпадъците, получателят на своя отговорност изпраща удостоверение за обезвреждане на нотификатора и на останалите заинтересовани компетентни органи. Това удостоверение е част от или приложение към товарителницата, която придружава превоза.

Глава Б

Отпадъци за оползотворяване

Член 6

1.   Когато нотификаторът възнамерява да превозва изброените в приложение III отпадъци за оползотворяване от една държава-членка до друга държава-членка и/или да ги прекара транзит през една или няколко други държави-членки, без да засяга действието на член 25, параграф 2 и член 26, параграф 2, той известява компетентния орган по местоназначението и копия от нотификацията на компетентните органи по експедицията и транзита, както и на получателя.

2.   Нотификацията задължително включва всички междинни етапи на превоза, от мястото на експедицията до крайното му местоназначение.

3.   Нотификацията се извършва посредством товарителницата, която се издава от компетентния орган по експедицията.

4.   За да извърши нотификацията, нотификаторът попълва товарителницата и осигурява допълнителна информация и документация, ако такива бъдат поискани от страна на компетентните органи.

5.   В товарителницата нотификаторът посочва конкретна информация за:

източника, състава и количеството на отпадъците за оползотворяване, включително, в случая на член 2, буква „ж“, точка (ii), самоличността на производителя, и в случая на отпадъци от различни източници, подробен опис на отпадъците, и ако е известна, самоличността на първоначалните производители,

договореностите за маршрута и за застраховката срещу вреди, причинени на трети лица,

мерките, които трябва да се вземат за безопасността на превоза, и по-конкретно, поставените от заинтересованите държави-членки условия на превоза, които трябва да спазва превозвачът,

самоличността на получателя на отпадъците, мястото на центъра за оползотворяване и вида и срока на разрешението, позволяващо на центъра да функционира. Центърът трябва да разполага с адекватни технически възможности за оползотворяване на въпросните отпадъци при условия, които не представляват опасност за човешкото здраве или околната среда,

мероприятията по оползотворяването, съгласно описанието им в приложение II Б към Директива 75/442/ЕИО,

планирания метод за обезвреждане на остатъчните отпадъци след като се е състояло рециклирането,

количеството на рециклирания материал спрямо остатъчните отпадъци,

прогнозната стойност на рециклирания материал.

6.   Нотификаторът трябва да сключи договор с получателя за оползотворяване на отпадъците.

Договорът може да включва част или цялата информация, посочена в параграф 5.

Договорът трябва да включва задължението:

спрямо нотификатора - в съответствие с членове 25 и 26, параграф 2, да вземе отпадъците обратно, ако превозът не е изпълнен според плана, или е извършен в нарушение на настоящия регламент,

спрямо получателя - да предаде нотификацията на началната експедираща страна в случай, че отпадъците се пренасочват за оползотворяване към друга държава-членка или трета страна,

спрямо получателя - да представи възможно най-скоро и не по-късно от сто и осемдесет дни след получаването на отпадъците удостоверение на нотификатора, че отпадъците са обезвредени по екологосъобразен начин.

По искане на компетентния орган трябва да му се предостави копие от този договор.

Ако отпадъците се превозват между две ведомства под контрола на едно и също юридическо лице, този договор може да бъде заменен с декларация от същото лице, което се наема да оползотвори отпадъците.

7.   Информацията, подадена в съответствие с параграфи 4 до 6 се третира поверително, в съответствие със съществуващите национални законодателства.

8.   Компетентният орган по експедицията има право в съответствие с националното законодателство, да реши сам да предаде нотификацията вместо нотификатора, на компетентния орган по местоназначението, с копия до получателя и до компетентния орган по транзита.

Член 7

1.   При получаване на нотификацията, компетентният орган по местоназначението изпраща в рамките на три работни дни потвърждение на нотификатора и копия от него на останалите заинтересовани компетентни органи, както и на получателя.

2.   Компетентните органи по местоназначението, експедицията и транзита имат 30 дни след изпращането на потвърждението да отправят възражение спрямо превоза. Възражението се основава на параграф 4. Възражението трябва да се отправи в писмен вид към нотификатора и останалите заинтересовани компетентни органи в 30-дневния срок.

Заинтересованите компетентни органи могат да решат да представят писменото си съгласие и преди края на 30-дневния срок.

Писменото съгласие или възражение може да се изпрати по пощата или по факса и след това по пощата. Съгласието е валидно за срок от една година, освен ако не е посочено друго.

3.   Компетентните органи по експедицията, местоназначението и транзита имат право в срок от 20 дни след изпращането на потвърждението, да поставят условия по отношение на превоза на отпадъците според тяхната юрисдикция.

Тези условия трябва да се представят на нотификатора в писмен вид, с копия до заинтересованите компетентни органи, и да се впишат в товарителницата. Те не могат да бъдат по-строги отколкото условията, предвидени във връзка със сходни превози, възникващи изцяло в тяхната юрисдикция, и трябва да отчитат надлежно съществуващите спогодби и по-конкретно съотносимите международни конвенции.

4.

a)

Компетентните органи по местоназначението и експедицията имат право да правят обосновани възражения по планирания превоз:

в съответствие с Директива 75/442/ЕИО, по-конкретно член 7 от нея, или

ако същият е в разрез с националните законови и подзаконови разпоредби, касаещи опазването на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или здравеопазването, или

ако нотификаторът или получателят имат предишни провинения, свързани с нелегален трафик. В такъв случай компетентният орган по експедицията има право да откаже всички пратки, включващи въпросното лице, като се позовава на националното законодателство, или

ако превозът противоречи на задължения, произтичащи от международни конвенции, сключени между заинтересованата държава-членка или държави-членки, или

ако съотношението на оползотворимите и неоползотворимите отпадъци, прогнозираната стойност на материалите, които предстои да бъдат окончателно оползотворени, или разходът за оползотворяването и разходът за обезвреждането на неоползотворимите части не оправдава оползотворяването от икономически и екологични съображения.

б)

Компетентните органи по транзита могат да повдигнат обосновани възражения спрямо планирания превоз на базата на второто, третото и четвъртото тире на буква a).

5.   Ако в рамките на срока, определен в параграф 2, компетентните органи са удовлетворени, че проблемите дали повод за техните възражения са били отстранени, и че условията, свързани с превоза ще бъдат изпълнени, те незабавно уведомяват нотификатора в писмен вид, с копия до получателя и до останалите заинтересовани компетентни органи.

Ако впоследствие настъпи някаква значителна промяна в условията на превоза, се прави нова нотификация.

6.   Ако е налице предварително писмено съгласие, компетентният орган показва своето разрешение като подпечатва товарителницата по подходящ начин.

Член 8

1.   Превозът може да бъде осъществен след изтичането на 30-дневния срок или ако не е повдигнато възражение. Въпреки това, ако е налице мълчаливо съгласие, същото изтича една година след тази дата.

Когато компетентните органи решат да дадат съгласието си в писмен вид, превозът може да бъде осъществен веднага след получаването на всички други необходими съгласия.

2.   Нотификаторът регистрира датата на превоза и попълва товарителницата, след което изпраща копия до заинтересованите компетентни органи, три работни дни преди извършването на превоза.

3.   По искане на компетентния орган, копие или екземпляр от товарителницата придружава всеки превоз.

4.   Всички предприятия, включени в мероприятието, попълват посочените пунктове на товарителницата и си запазват копие от него.

5.   В рамките на три работни дни след получаването на отпадъците за оползотворяване, получателят изпраща копия от попълнената товарителница, с изключение на удостоверението по смисъла на параграф 6, на нотификатора и на заинтересованите компетентни органи.

6.   Възможно най-рано и не по-късно от сто и осемдесет дни след получаването на отпадъците получателят изпраща на своя отговорност удостоверение за оползотворяване на отпадъците на нотификатора и на останалите заинтересовани компетентни органи. Това удостоверение е част от или приложение към товарителницата, която придружава превоза.

Член 9

1.   Компетентните органи, които имат юрисдикция по конкретни съоръжения за оползотворяване, могат да решат независимо от член 7, че няма да повдигнат възражения спрямо превози на определени видове отпадъци до конкретно съоръжение за оползотворяване. За подобни решения може да се определя и срок, но те подлежат на отмяна по всяко време.

2.   Компетентните органи, които избират този вариант, съобщават на Комисията името и адреса на съоръжението за оползотворяване, използваните от него технологии, видовете отпадъци, за които се отнася решението, и предвидения срок. Всяка отмяна трябва да бъде съобщавана и на Комисията.

Комисията изпраща тази информация без закъснение на останалите заинтересовани компетентни органи в Общността и на Секретариата на ОИСР.

3.   Всички намерения за превози до такива съоръжения се нотифицират на заинтересованите компетентни органи в съответствие с член 6. Такава нотификация трябва да се получи преди момента на изпращане на превоза.

Компетентните органи на държавите-членки по експедицията и транзита могат да повдигнат възражения спрямо всякакъв подобен превоз на основание на член 7, параграф 4, или да наложат условия по отношение на превоза.

4.   В случаите когато от компетентните органи, действащи според разпоредбите на тяхното национално законодателство се изисква да преразгледат договора по смисъла на член 6, параграф 6, тези органи информират Комисията за това. В подобни случаи нотификацията и договора или части от него, които подлежат на преразглеждане, трябва да пристигнат седем дни преди момента на експедирането на превоза, за да може преразглеждането да се осъществи по подходящ начин.

5.   Към самия превоз се прилага член 8, параграфи 2—6.

Член 10

Превозите на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение IV и на отпадъци за оползотворяване, които все още не са включени към приложение II, приложение III или приложение IV, подлежат на същите процедури, както предвидените в членове 6 - 8, с изключение на това, че съгласието на заинтересованите компетентни органи трябва да бъде представено в писмен вид преди началото на превоза.

Член 11

1.   За да се подпомогне проследяването на превозите на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение II, те се придружават от следната информация, подписана от притежателя:

a)

името и адреса на притежателя;

б)

обичайното търговско описание на отпадъците;

в)

количеството на отпадъците;

г)

името и адреса на получателя;

д)

мероприятията по оползотворяването съгласно списъка в приложение II Б към Директива 75/442/ЕИО;

е)

очакваната дата на превоза.

2.   Информацията, посочена в параграф 1 се третира поверително, в съответствие със съществуващите национални законодателство.

Глава В

Превоз на отпадъци за обезвреждане и оползотворяване между държавите-членки с транзит през трети страни

Член 12

Без да се засягат членове 3—10, когато превоз на отпадъци се осъществява между държави-членки с транзит през една или повече трети страни,

a)

нотификаторът изпраща копие от нотификацията на компетентния(те) орган(и) в третата(ите) страна(и);

б)

компетентният орган по местоназначението запитва компетентния орган в третата(ите) страна(и) дали желае да изпрати писменото си съгласие за планирания превоз:

в случая на страни по Базелската конвенция, в срок от шестдесет дни, освен ако не се е отказал от това право в съответствие с клаузите на тази Конвенция, или

в случая на страни, които не са страни по Базелската конвенция, в срок, договорен между компетентните органи.

И в двата случая компетентният орган по местоназначението изчаква да получи съгласието преди да даде своето разрешение.

ДЯЛ III

ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 13

1. Дял   II, VII и VIII не се прилага към превози в рамките на държава-членка.

2.   Независимо от това държавите-членки създават подходяща система за надзор и контрол върху превозите на отпадъци в рамките на тяхната юрисдикция. Тази система трябва да отчита необходимостта от съгласуваност със системата на Общността, създадена чрез настоящия регламент.

3.   Държавите-членки информират Комисията за тяхната система за надзор и контрол върху превозите на отпадъци. Комисията информира останалите държави-членки за това.

4.   Държавите-членки могат да прилагат системата, описана в дялове II, VII и VIII в рамките на тяхната юрисдикция.

ДЯЛ IV

ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ

Глава A

Отпадъци за обезвреждане

Член 14

1.   Износът на отпадъци за обезвреждане се забранява изцяло, с изключение на износа за страни от ЕАСТ, които са и страни по Базелската конвенция.

2.   Въпреки това без да се засягат член 25, параграф 2 и член 26, параграф 2, износът на отпадъци за обезвреждане към страна от ЕАСТ също се забранява:

a)

когато страната от ЕАСТ, която е и страна по местоназначението, забранява вноса на подобни отпадъци, или когато не е дала писменото си съгласие за конкретния внос на подобни отпадъци;

б)

ако компетентният орган по експедицията в Общността има основания да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани в съответствие с екологосъобразните методи в заинтересованата страна от ЕАСТ, която е и страна по местоназначението.

3.   Компетентният орган по експедицията има право да наложи изискването, че всякакви отпадъци за обезвреждане, разрешени за износ към страни от ЕАСТ, трябва да се управляват по екологосъобразен начин за срока на превоза и в държавата по местоназначението.

Член 15

1.   Нотификаторът предава нотификацията на компетентния орган по експедицията чрез товарителницата съгласно член 3, параграф 5, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи и до получателя. Товарителницата се издава от компетентния орган по експедицията.

При получаване на нотификацията компетентният орган по експедицията изпраща потвърждение на нотификатора в рамките на три работни дни, и копия от същото до останалите заинтересовани компетентни органи и до получателя.

2.   Компетентният орган по експедицията разполага със седемдесет дни след изпращането на потвърждението да вземе решение да разреши превоза с или без условия, или да го откаже. Той има право да изиска допълнителна информация.

Той дава разрешението си, само ако той или останалите компетентни органи нямат възражения, както и ако е получил от нотификатора копията, посочени в параграф 4. Разрешението зависи от условията, поставени във връзка с превоза и описани в параграф 5.

Компетентният орган по експедицията взема решението си не по-рано от 61 дни след изпращането на потвърждението.

Въпреки това той може да вземе решение и по-рано, ако разполага с писменото съгласие на останалите заинтересовани компетентни органи.

Той изпраща заверено копие от решението на останалите заинтересовани компетентни органи, на митническата служба, от която се осъществява отпътуването от Общността, и на получателя.

3.   В срок от шестдесет дни след изпращането на потвърждението компетентните органи по експедицията и транзита в Общността могат да повдигнат възражения на основание член 4, параграф 3. Те имат право да изискат допълнителна информация. Всички възражения се изпращат на нотификатора в писмен вид, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи.

4.   Нотификаторът представя на компетентния орган по експедицията копие от:

a)

писменото съгласие на страната от ЕАСТ, която е и страна по местоназначението, относно планирания превоз;

б)

потвърждението от страната от ЕАСТ, която е и страна по местоназначението, че съществува договор между нотификатора и получателя, уточняващ екологосъобразния начин на управление на въпросните отпадъци; при поискване трябва да се представи и копие от договора.

Договорът също изрично посочва, че получателят следва да представи:

до три работни дни след получаването на отпадъците за обезвреждане, копия от изцяло попълнената товарителница, с изключение на удостоверението по смисъла на второто тире, на нотификатора и на заинтересованите компетентни органи.

колкото се може по-скоро и не по-късно от сто и осемдесет дни след получаването на отпадъците, удостоверение за обезвреждане на негова отговорност, на нотификатора и на останалите заинтересовани компетентни органи. Формулярът на това удостоверение е част от товарителницата, придружаващ превоза.

Освен това договорът предвижда, че ако получателят издаде невярно удостоверение, водещо до освобождаване на финансовата гаранция, той поема разходите, породени от задължението да се върнат отпадъците до района на юрисдикцията на компетентния орган по експедицията, и да бъдат обезвредени по алтернативен и екологосъобразен начин;

в)

писмено съгласие за планирания превоз от другата(ите) държава(и) по транзита, освен ако тази (тези) държава(и) е (са) страна (страни) по Базелската конвенция и е (са) отказали това в съответствие с условията на тази Конвенция.

5.   Компетентните органи по транзита в Общността разполагат с шестдесет дни след изпращането на потвърждението, за да поставят условия относно превоза на отпадъци в рамките на тяхната юрисдикция.

Тези условия, които се изпращат на нотификатора с копия до останалите заинтересовани компетентни органи, не могат да бъдат по-строги от онези, предвидени за сходни превози в района на юрисдикцията на въпросния компетентен орган.

6.   Компетентният орган по експедицията показва своето разрешение като подпечатва товарителницата по подходящ начин.

7.   Превозът може да бъде осъществен единствено след като нотификаторът получи разрешението на компетентния орган по експедицията.

8.   След като получи разрешението, нотификаторът регистрира датата на превоза и попълва товарителницата, след което изпраща копия до заинтересованите компетентни органи три работни дни преди извършването на превоза. Копие, или по искане на компетентните органи, екземпляр от товарителницата с печата в знак на разрешение, придружава всеки превоз.

Всички предприятия, включени в мероприятието попълват посочените пунктове на товарителницата и си запазват копие от него.

Превозвачът дава екземпляр от товарителницата на последната митническа служба по отпътуването, когато отпадъците напуснат Общността.

9.   Веднага след като отпадъците напуснат Общността, митническата служба по отпътуването изпраща копие от товарителницата на компетентния орган, издал одобрението.

10.   Ако до четиридесет и два дни след като отпадъците напуснат Общността компетентният орган, издал одобрението не бъде информиран от получателя, че е получил отпадъците, този компетентен орган информира незабавно компетентния орган по местоназначението.

Той предприема подобни действия и ако до сто и осемдесет дни след като отпадъците напуснат Общността, компетентният орган, издал одобрението, не получи от получателя удостоверението за обезвреждане, посочено в параграф 4.

11.   Компетентният орган по експедицията може, в съответствие с националното законодателство, да реши сам да предаде нотификацията вместо нотификатора, с копия до получателя и до компетентния орган по транзита.

Компетентният орган по експедицията може да реши да не прави нотификацията, ако има преки възражения срещу превоза на основание член 4, параграф 3. Той незабавно информира нотификатора за тези възражения.

12.   Информацията, посочена в параграфи 1 и 4 се третира поверително, в съответствие със съществуващите национални регламенти.

Глава Б

Отпадъци за оползотворяване

Член 16

1.   Износът на отпадъци за оползотворяване се забранява изцяло, освен когато е предназначен за:

a)

страни, към които е приложимо Решението на ОИСР;

б)

други страни:

които са страни по Базелската конвенция, и/или с които Общността или Общността и нейните държави-членки са сключили двустранни или многостранни или регионални спогодби или договорености в съответствие с член 11 oт Базелската конвенция и параграф 2, или

с които отделни държави-членки са сключили двустранни спогодби и договорености преди датата на приложение на настоящия регламент, доколкото същите са съвместими със законодателството на Общността и са в съответствие с член 11 от Базелската конвенция и параграф 2. Тези спогодби и договорености се довеждат до знанието на Комисията до три месеца от датата, от която влиза в сила настоящия регламент или датата, от която влизат в сила самите те, в зависимост от това коя от двете е по-ранната и изтичат, когато спогодбите или договореностите се сключват в съответствие с първото тире.

2.   Спогодбите и договореностите по смисъла на параграф 1, буква б) представляват гаранция за екологосъобразно управление на отпадъците в съответствие с член 11 от Базелската конвенция, и по-конкретно:

a)

гаранция, че мероприятието по оползотворяването се провежда в упълномощен център, който отговаря на изискванията за екологосъобразно управление;

б)

уточняват условията за обработката на неоползотворимите компоненти на отпадъците, и ако е подходящо, задължават нотификатора да ги поеме обратно;

в)

позволяват, ако е подходящо, провеждането на проверка, целяща да установи дали се спазват договореностите по места съобразно изискванията на заинтересованите страни;

г)

подлежат на редовен преглед от страна на Комисията, първият от които е не по-късно от 31 декември 1996 г., като в тази връзка се отчита натрупаният опит и способността на заинтересованите страни да провеждат оползотворяващи дейности по начин, който дава пълни гаранции за екологосъобразно управление. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за резултатите от този преглед. Ако такъв преглед доведе до заключението, че няма достатъчно гаранции за околната среда, продължаването на износа на отпадъци при тези условия се преразглежда по предложение на Комисията, като е предвидена и възможността за забрана.

3.   Въпреки това, без да се засягат член 25, параграф 2 и член 26, параграф 2, износът на отпадъци за оползотворяване към страните, посочени в параграф 1, се забранява:

a)

когато подобна страна е наложила пълна забрана върху вноса на подобни отпадъци, или когато не е дала съгласието си за конкретния внос;

б)

ако компетентният орган по експедицията има основания да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани в съответствие с екологосъобразните методи в такава страна.

4.   Компетентният орган по експедицията има право да наложи изискването всякакви отпадъци за обезвреждане, разрешени за износ, да се управляват по екологосъобразен начин за срока на превоза и в държавата по местоназначението.

Член 17

1.   Във връзка с отпадъците, изброени в приложение II, Комисията съобщава преди датата на приложение на настоящия регламент на всяка страна, спрямо която не се прилага Решението на ОИСР, списъка на отпадъците, включени в това приложение и изисква писмено потвърждение, че тези отпадъци не са обект на контрол в страната по местоназначението, и че последната приема категории от такива отпадъци да бъдат превозени, без да прибягва до контролните процедури, приложими към приложение III или IV, или че тя следва да посочи мястото, където тези отпадъци следва да бъдат подложени на тези процедури или на процедурата по член 15.

Ако такова потвърждение не бъде получено до шест месеца преди датата на приложение на настоящия регламент, Комисията прави подходящи предложения на Съвета.

2.   Когато отпадъците, изброени в приложение II се изнасят, те са предназначени за подлагане на оползотворяващи мероприятия в съоръжение, което функционира или на което е разрешено да функционира в страната-вносител съобразно действуващото национално законодателство. Освен това за случаите, които подлежат на уточняване в съответствие с процедурата, описана в член 18 от Директива 75/442/ЕИО, се създава система за наблюдение, базираща се на предварително автоматично лицензиране на износа.

При всички случаи тази система предвижда, че на органите във въпросната страна трябва без закъснение да бъде изпратено копие от лиценза за износ.

3.   Когато такива отпадъци подлежат на контрол в страната по местоназначението или ако тази страна предяви искане в съответствие с параграф 1, или когато страна по местоназначението е съобщила в съответствие с член 3 от Базелската конвенция, че счита определени видове отпадъци, изброени в приложение II за опасни, износът на такива отпадъци към тази страна подлежи на контрол. Държавата-членка по износа или Комисията съобщава всички подобни случаи на комитета, съставен съгласно член 18 от Директива 75/442/ЕИО; в консултация със страната по местоназначението, Комисията определя кои контролни процедури трябва да се приложат - процедурите, приложими към приложение III или IV или процедурата, описана в член 15.

4.   Когато отпадъци, изброени в приложение III, се изнасят за оползотворяване от Общността към страни и през страни, към които е приложимо Решението на ОИСР, към износа се прилагат членове 6, 7, 8 и 9, параграфи 1, 3, 4 и 5, а разпоредбите, касаещи компетентните органи по експедицията и транзита, се прилагат само към компетентните органи в Общността.

5.   Освен това за решението по член 9 се информират компетентните органи на страните-износителки и на транзитните страни от Общността.

6.   Когато отпадъците за оползотворяване, изброени в приложение IV и отпадъците за оползотворяване, които все още не са включени в приложение II, III или IV, се изнасят с цел оползотворяване за страни и през страни, към които се прилага Решението на ОИСР, се прилага член 10 по аналогия.

7.   Освен това, при износ на отпадъци и в съответствие с параграфи 4-6:

когато отпадъците напускат Общността, превозвачът дава екземпляр от товарителницата на последната митническа служба по отпътуването.

веднага след като отпадъците напуснат Общността, митническата служба по отпътуването изпраща копие от товарителницата на компетентния орган по износа.

ако до четиридесет и два дни след като отпадъците напуснат Общността компетентният орган по износа не получи информация от получателя, че същият е получил отпадъците, този компетентен орган незабавно информира компетентния орган по местоназначението.

договорът включва условието, че ако получател издаде невярно удостоверение, което има за последица освобождаване на финансовата гаранция, той поема разходите, възникващи от задължението да върне отпадъците до територията на юрисдикцията на компетентния орган по експедицията и да ги обезвреди или оползотвори по алтернативен или екологосъобразен начин.

8.   При износ на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III и IV и отпадъци за оползотворяване, които все още не са включени в приложение II, III или IV, за и през страни, към които не се прилага Решението на ОИСР:

се прилага по аналогия член 15, с изключение на параграф 3,

могат да се повдигат обосновани възражения единствено на основание на член 7, параграф 4,

освен ако не се предвижда друго в двустранните или многостранните спогодби, сключени в съответствие с член 16, параграф 1, буква б) и на базата на контролната процедура на параграфи 4 или 6 на настоящия член или на член 15.

Глава В

Износ на отпадъци за страни от АКТБ

Член 18

1.   Забранява се всякакъв износ на отпадъци за страни от АКТБ.

2.   Тази забрана не пречи на държава-членка, към която страна от АКТБ е насочила износ на отпадъци за преработка, да върне преработените отпадъци в страната от АКТБ, която е и страна по произхода.

3.   В случай на реекспорт за страна от АКТБ, екземпляр от товарителницата, носеща печата за разрешение, придружава всеки превоз.

РАЗДЕЛ V

ВНОС НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩНОСТТА

Глава А

Внос на отпадъци за обезвреждане

Член 19

1.   Вносът на отпадъци за обезвреждане в Общността е напълно забранен, с изключение на следните случаи:

a)

страните от ЕАСТ, които са и страни по Базелската конвенция;

б)

други страни:

които са страни по Базелската конвенция, или

с които Общността, или Общността и нейните държави-членки, са сключили двустранни или многостранни спогодби или договорености, съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция, който гарантира, че мероприятията по обезвреждането се осъществяват в оторизиран център и отговарят на изискванията за екологосъобразно управление, или

с които отделни държави-членки са сключили двустранни спогодби или договорености преди датата на приложение на настоящия регламент, съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция, съдържащи същите гаранции както по-горе и гарантиращи, че отпадъците са възникнали в страната по експедицията, и че обезвреждането ще се осъществи изключително в държавата-членка, която е сключила спогодбата или договореността. Тези спогодби или договорености се съобщават на Комисията до три месеца от датата на приложение на регламента или на тяхната дата на приложение, в зависимост от това коя от двете е по-ранната, и изтичат когато спогодбите или договореностите се сключват в съответствие с второто тире, или

с които отделни държави-членки сключват двустранни спогодби или споразумения след датата на приложение на настоящия регламент при обстоятелствата на параграф 2.

2.   С настоящото Съветът разрешава на отделни държави-членки да сключват двустранни спогодби и договорености след датата на приложение на настоящия регламент в изключителни случаи, касаещи обезвреждането на специфични отпадъци, когато последните няма да се управляват по екологосъобразен начин в страната по експедицията. Тези спогодби и договорености трябва да отговарят на условията, изложени в параграф 1, буква б), трето тире и да се съобщават на Комисията преди да бъдат сключени.

3.   Страните по смисъла на параграф 1, буква б) предварително отправят надлежно мотивирано искане, адресирано до компетентния орган от държавата-членка по местоназначението, в което посочват, че те не притежават и не могат да се сдобият с техническите възможности и необходимите съоръжения за обезвреждане на отпадъците по екологосъобразен начин.

4.   Компетентният орган по местоназначението забранява вноса на отпадъци на територията на неговата юрисдикция, ако има основание да счита, че отпадъците няма да се управляват по екологосъобразен начин на същата територия.

Член 20

1.   Компетентният орган по местоназначението получава нотификацията посредством товарителницата по член 3, параграф 5, с копия до получателя на отпадъците и до компетентните органи по транзита. товарителницата се издава от компетентния орган по местоназначението.

Като получи нотификацията, компетентният орган по местоназначението изпраща потвърждение на нотификатора и копия от това потвърждение на компетентни органи по транзита в Общността, в срок от три работни дни.

2.   Компетентният орган по местоназначението разрешава превоза, само ако той и останалите заинтересовани компетентни органи нямат възражения. Разрешението е предмет на всички условия, посочени в параграф 5.

3.   Компетентните органи по местоназначението и транзита в Общността могат да повдигнат възражения на основание на член 4, параграф 3 до шестдесет дни след изпращането на потвърждението.

Те имат право да изискат и допълнителна информация. Тези възражения се предават в писмен вид на нотификатора, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи в Общността;

4.   Компетентният орган по местоназначението разполага със седемдесет дни след изпращането на потвърждението да вземе решение да разреши превоза с или без условия, или да го откаже. Той има право да изиска допълнителна информация.

Той изпраща заверени копия на решението на компетентните органи по транзита в Общността, на получателя и на митническата служба, през която се влиза в Общността.

Компетентният орган по местоназначението взема своето решение не по-рано от 61 дни след изпращането на потвърждението. Той има право да вземе това решение и по-рано, ако разполага с писменото съгласие на останалите компетентни органи.

Компетентният орган по местоназначението дава разрешението си като подпечатва товарителницата по подходящ начин.

5.   Компетентният орган по местоназначението и транзита в Общността може да постави условия по отношение на превоза на отпадъците в срок от шестдесет дни след изпращането на потвърждението. Тези условия, които се предават на нотификатора с копия до заинтересованите компетентни органи, не могат да бъдат по-строги отколкото онези, които се формулират за сходни превози, възникващи изцяло в юрисдикцията на въпросния компетентен орган.

6.   Превозът може да бъде осъществен само след като нотификаторът бъде упълномощен от компетентния орган по местоназначението.

7.   След като бъде упълномощен, нотификаторът регистрира датата на превоза и попълва товарителницата, след което изпраща копия до заинтересованите компетентни органи три работни дни преди извършването на превоза. Превозвачът доставя екземпляр от товарителницата на митническа служба, през която се влиза в Общността.

Копие, или по искане на компетентните органи, екземпляр от товарителницата с печата за разрешение, придружава всеки превоз.

Всички предприятия, включени в мероприятието, попълват посочените пунктове на товарителницата, подписват я и си запазват копие от нея.

8.   В срок от три работни дни след получаването на отпадъците за обезвреждане, консигнаторът изпраща копия от попълнената товарителница с изключение на удостоверението по смисъла на параграф 9, на нотификатора и на заинтересованите компетентни органи.

9.   Възможно най-рано и не по-късно от сто и осемдесет дни след получаването на отпадъците, консигнаторът изпраща удостоверение за обезвреждане на отпадъците на нотификатора и на останалите заинтересовани компетентни органи на своя отговорност. Това удостоверение е част от или приложение към товарителницата, която придружава пратката.

Глава Б

Внос на отпадъци за оползотворяване

Член 21

1.   Всякакъв внос на отпадъци за оползотворяване в Общността е забранен, с изключение на вносът от:

a)

страни, към които се прилага Решението на ОИСР;

б)

други страни:

които са страни по Базелската конвенция и/или с които Общността или Общността и нейните държави-членки са сключили двустранни или многостранни спогодби или договорености, съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция, които гарантират, че мероприятията по обезвреждането се осъществяват в оторизиран център и отговарят на изискванията за екологосъобразно управление, или

с които отделни държави-членки са сключили двустранни спогодби или договорености преди датата на приложение на настоящия регламент, които са съвместими със законодателството на Общността и отговарят на член 11 от Базелската конвенция, и съдържат същите гаранции както по-горе. Тези спогодби или договорености се съобщават на Комисията до три месеца от датата на приложение на настоящия регламент или на тяхната дата на приложение, която от двете е по-ранната, и изтичат, когато спогодбите или договореностите се сключват в съответствие с първото тире, или

с които отделни държави-членки сключват двустранни спогодби или споразумения след датата на приложение на настоящия регламент при обстоятелствата на параграф 2.

2.   С настоящото Съветът упълномощава отделни държави-членки да сключват след датата на приложение на настоящия регламент двустранни спогодби и договорености в изключителни случаи за оползотворяване на специфични отпадъци, когато дадена държава-членка счита подобни спогодби или договорености за необходими с оглед избягване на прекъсване в третирането на отпадъците преди Общността да е сключила въпросните спогодби и договорености. Подобни спогодби и договорености са съвместими и със законодателството на Общността и отговарят на член 11 от Базелската конвенция; Те се съобщават на Комисията преди тяхното сключване и изтичат, когато спогодбите или договореностите се сключват в съответствие с параграф 1, буква б), първо тире.

Член 22

1.   Когато се внасят отпадъци за оползотворяване от страни и през страни, към които се прилага Решението на ОИСР, се прилагат по аналогия и следните контролни процедури:

а)

за отпадъци, изброени в приложение III: членове 6, 7, 8, 9, параграфи 1, 3, 4 и 5, и член 17, параграф 5;

б)

за отпадъци, изброени в приложение IV, и отпадъци, които все още не са включени в приложения II, III и IV: член 10.

2.   Когато отпадъци за оползотворяване, включени в приложения III и IV и отпадъци, които все още не са включени в приложения II, III или IV се внасят от и през страни, за които не важи Решението на ОИСР:

се прилага член 20 по аналогия,

могат да бъдат повдигнати основателни възражения само в съответствие с член 7, параграф 4,

освен ако не е предвидено друго в двустранните и многостранните споразумения, сключени в съответствие с член 21, параграф 1, буква б) и на базата на контролните процедури или на параграф 1 от настоящия член, или на член 20.

ДЯЛ VI

ТРАНЗИТ НА ОТПАДЪЦИ ОТВЪН И ПРЕЗ ОБЩНОСТТА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЗВЪН ОБЩНОСТТА

Глава А

Отпадъци за обезвреждане и оползотворяване (с изключение на транзитния превоз, предмет на член 24)

Член 23

1.   Когато отпадъци за обезвреждане и (с изключение на случаите, разглеждани от член 24) за оползотворяване се превозват през държава/и-членка/и, нотификацията следва да се извърши посредством товарителницата до последния компетентен орган по транзита в Общността, с копия до получателя, до останалите заинтересовани компетентни органи, и до входните и изходните митнически служби в Общността.

2.   Последният компетентен орган по транзита в Общността известява своевременно нотификатора за получаването на нотификацията. Останалите компетентни органи в Общността съобщават своята реакция, в съответствие с параграф 5, на последния компетентен орган по транзита в Общността, който в рамките на шестдесет дни известява нотификатора за съгласието си по отношение на пратката с или без резерви, налага условия, поставени от останалите компетентни органи по транзита, ако това е целесъобразно, или не предоставя информация. Всеки отказ или резерва трябва да се обоснове. Компетентният орган изпраща сертифициран екземпляр на решението, както на останалите заинтересовани компетентни органи, така и на входните и изходните митнически служби от Общността.

3.   Без да се засягат членове 25, параграфи 2 и 26, параграф 2, превозът се допуска в Общността, само ако нотификаторът е получил писменото съгласие на последния компетентен орган по транзита. Този орган удостоверява съгласието си като поставя съответния печат върху товарителницата.

4.   Компетентните органи по транзита в рамките на Общността имат 20 дни след нотификацията да поставят, ако това е необходимо, условия по отношение на транспорта на отпадъците.

Тези условия, които трябва да се известят на нотификатора с екземпляри до заинтересованите компетентни органи, не могат да бъдат по-строги от онези, посочени по отношение на сходни превози, възникващи изцяло в рамките на юрисдикцията на въпросния компетентен орган.

5.   Товарителницата се издава от последния компетентен орган по транзита в рамките на Общността.

6.   След като получи разрешение, нотификаторът попълва товарителницата и изпраща копия на заинтересованите компетентни органи 3 работни дни преди осъществяването на превоза.

Всеки превоз е придружен от образец на товарителницата и печат за разрешение.

Превозвачът представя на митническата служба по заминаването образец на товарителницата, когато отпадъците напускат Общността.

Всички предприятия, включени в мероприятието, попълват товарителницата на посочените места, подписват я и запазват по един екземпляр от нея за себе си.

7.   Веднага след като отпадъците напуснат Общността митническата служба по заминаването изпраща екземпляр на товарителницата на последния компетентен орган по транзита в рамките на Общността.

Освен това най-късно четиридесет и два дни след като отпадъците напуснат Общността нотификаторът декларира или удостоверява на същия компетентен орган с екземпляри до останалите компетентни органи по транзита, че те са пристигнали на желаното местоназначение.

Глава Б

Транзит на отпадъци за оползотворяване от и към страна, за която важи Решението на ОИСР

Член 24

1.   Транзитът на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV, от една държава и прехвърлени за оползотворяне в друга държава, за която важи Решението на ОИСР, през (а) държава(и)-членка(и), изисква нотификация на всички компетентни органи по транзита на заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и).

2.   Нотификацията се осъществява посредством товарителницата.

3.   При получаване на нотификацията, компетентният(те) орган(и) по транзита изпраща(т) потвърждение на нотификатора и на получателя в рамките на 3 работни дни.

4.   Този/тези компетентен(тни) орган(и) по транзита може/могат да повдигне(ат) основателни възражения по отношение на планирания превоз на базата на член 7, параграф 4. Всяко възражение трябва да се изложи в писмен вид до нотификатора и до компетентните органи по транзита на останалите заинтересовани държави-членки в рамките на 30 дни от изпращането на потвърждението.

5.   Компетентният орган по транзита може да реши да предостави писмено съгласие и преди изтичането на 30-дневния срок.

В случая на транзит на отпадъци, изброени в приложение IV и отпадъци, които все още не са включени в приложение II, III или IV, трябва да се даде съгласие в писмен вид преди началото на превоза.

6.   Превозът може да се осъществи само при липсата на каквото и да е възражение.

ДЯЛ VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

1.   Когато превоз на отпадъци, по отношение на който заинтересованите компетентни органи са дали съгласието си, не може да се осъществи в съответствие с условията на товарителницата или договора, посочен в членове 3 и 6, компетентният орган по изпращането следва в рамките на 90 дни, след като е бил известен за това, да гарантира, че нотификаторът ще върне отпадъците до територията на тяхната юрисдикция или до друго място в рамките на държавата на изпращане, освен когато е убеден, че отпадъците могат да се обезвредят или оползотворят по алтернативен и екологосъобразен начин.

2.   В случаите, описани в параграф 1, се прави допълнителна нотификация. Никоя държава-членка на изпращане или държава-членка по транзита няма право да се противопоставя на връщането на тези отпадъци, ако е налице надлежно мотивирано искане от страна на компетентния орган по местоназначението и обяснение на причината.

3.   Задължението на нотификатора и последващото задължение на държавата на изпращане да приеме обратно отпадъците се прекратява, когато консигнаторът издаде сертификата, посочен в членове 5 и 8.

Член 26

1.   Превоз на отпадъци, осъществен:

а)

без нотификация до всички заинтересовани компетентни органи в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент; или

б)

без съгласието на заинтересованите компетентни органи в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент; или

в)

със съгласието на заинтересованите компетентни органи, получено посредством фалшификация, погрешно изложение на фактите или измама; или

г)

който не е описан по изчерпателен начин в товарителницата; или

д)

който води до обезвреждане или оползотворяване в противоречие на общностите или международните правила; или

е)

в противоречие с членове 14, 16, 19 и 21,

се счита за нелегален трафик.

2.   Ако за подобен нелегален трафик е отговорен нотификаторът за отпадъците, компетентният орган по изпращането трябва да гарантира, че отпадъците:

а)

ще бъдат върнати от нотификатора, или ако е необходимо от самия компетентен орган, в държавата на изпращане. Ако това е неосъществимо;

б)

ще бъдат обезвредени по друг начин или оползотворени по екологосъобразен начин

в срок от 30 дни от момента, в който компетентният орган е бил информиран за нелегалния трафик, или в рамките на друг срок от време, договорен от заинтересованите компетентни органи.

В този случай се прави допълнителна нотификация. Никоя държава-членка на изпращане или държава-членка по транзита не може да се противопостави на връщането на подобни отпадъци, ако е налице надлежно мотивирано искане от страна на компетентния орган по местоназначението и обяснение на причината.

3.   Ако за подобен нелегален трафик е отговорен получателят, компетентният орган по местоназначението трябва да гарантира, че въпросните отпадъци ще бъдат обезвредени по екологосъобразен начин от получателя или ако това е невъзможно, от самия компетентен орган в срок от 30 дни от момента, в който той е бил информиран за нелегалния трафик или в рамките на друг срок, договорен между заинтересованите компетентни органи. За тази цел те следва да си сътрудничат, доколкото е необходимо, при обезвреждането или оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

4.   Когато отговорността за нелегалния трафик не може да се вмени на нотификатора или на получателя, компетентните органи трябва да си сътрудничат, за да се уверят, че въпросните отпадъци ще бъдат обезвредени или оползотворени по екологосъобразен начин. Указания за това сътрудничество следва да бъдат посочени в съответствие с процедурата, описана в член 18 на Директива 75/442/ЕИО.

5.   Държавите-членки предприемат подходящи правни действия, за да забранят и санкционират нелегалния трафик.

Член 27

1.   Във връзка с всички превози на отпадъци, които са в обхвата на настоящия регламент, е необходимо да се предостави финансова гаранция или равностойна застраховка, покриваща както разходите за превоза, така и случаите, описани в членове 25 и 26, и процедурите по обезвреждане или оползотворяване.

2.   Сумите по гаранцията се връщат, когато е предоставено доказателство посредством:

сертификата за обезвреждане или оползотворяване, че отпадъците са достигнали своето местоназначение и са били обезвредени или оползотворени по екологосъобразен начин,

контролен екземпляр Т5, съставен в съответствие с Регламент на Комисията (ЕИО) № 2823/87 (10), че в случая на транзит през Общността, отпадъците са напуснали Общността.

3.   Всяка държава-членка следва да информира Комисията за разпоредбите, които е включила в националното си законодателство в съответствие с настоящия член. Комисията следва да разпространи тази информация сред всички държави-членки.

Член 28

1.   Като съблюдава задълженията, наложени му по силата на членове 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 и 24, нотификаторът може да използва обща съобщителна процедура, когато отпадъците за обезвреждане или оползотворяване, които притежават едни и същи физически или химически характеристики, се превозват периодично до един и същ получател по един и същ маршрут. Ако в случай на непредвидени обстоятелства този маршрут не може да бъде следван, нотификаторът информира заинтересованите компетентни органи колкото се може по-скоро, или преди началото на превоза, ако необходимостта от промяна на маршрута е вече известна към дадения момент.

Когато промяната на маршрута е известна преди началото на превоза и това включва други компетентни органи освен онези, които са известени чрез общата нотификация, тази процедура не се прилага.

2.   Когато се прилага общата процедура за нотификация, една нотификация може да обхване няколко превоза на отпадъци през максимум една година. Посоченият период може да се съкрати чрез споразумение между заинтересованите компетентни органи.

3.   Заинтересованите компетентните органи се договарят за използването на тази обща процедура за съобщаване след като бъде предоставена допълнителна информация. Ако съдържанието на отпадъците не отговаря на това, което е заявено, или ако условията, наложени върху превоза им не са спазени, заинтересованите компетентни органи имат право да оттеглят своето съгласие по отношение на тази процедура посредством официално известие до нотификатора. Копия от това известие се разпращат на останалите заинтересовани компетентни органи.

4.   Общата нотификация се осъществява чрез товарителницата.

Член 29

Отпадъци, които са предмет на различни процедури за съобщаване, не могат да се смесват по време на превоза.

Член 30

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че отпадъците се превозват в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Подобни мерки могат да включват инспекции на учреждения и предприятия в съответствие с член 13 на Директива 75/442/ЕИО и проверки на място на товари.

2.   Проверките могат да се осъществят по-конкретно:

на мястото на възникване, осъществени с производителя/притежателя или нотификатора,

на местоназначението, проведени с крайния получател,

на външните граници на Общността,

по време на превоза в рамките на Общността.

3.   Проверките могат да включват инспекцията на документи, потвърждението на идентичността и физическия контрол на отпадъците, ако това е необходимо.

Член 31

1.   Товарителницата се разпечатва и попълва. Всички допълнителни документи и информация, посочени в членове 4 и 6, се предоставят на език, който е приемлив за компетентния орган по:

изпращането в съответствие с членове 3, 7, 15 и 17 в случая както на превоза в рамките на Общността, така и на износа на отпадъци,

местоназначението в съответствие с членове 20 и 22 в случая на внос на отпадъци,

транзит в съответствие с членове 23 и 24.

Нотификаторът трябва да осигури превод при молба от страна на останалите заинтересовани компетентни органи на език, който е приемлив за тях.

2.   Допълнителни детайли могат да бъдат уточнени в съответствие с процедурата, описана в член 18 на Директива 75/442/ЕИО.

ДЯЛ VIII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Разпоредбите на международните транспортни конвенции, посочени в приложение I, по които държавите-членки са страни, следва да се спазват, доколкото касаят отпадъци, предмет на настоящия регламент.

Член 33

1.   Възможно е необходимите административни разходи за осъществяване на нотификацията и надзорната процедура, както и обичайните разходи за необходимите анализи и инспекции, да бъдат поети от нотификатора.

2.   Разходите, породени от връщането на отпадъци, включително превоз, обезвреждане и оползотворяване на отпадъци по алтернативен и екологосъобразен начин в съответствие с членове 25, параграфи 1 и 26, параграф 2, следва да се поемат от нотификатора, а ако това е невъзможно, от заинтересованите държави-членки.

3.   Разходите, възникващи от обезвреждането или оползотворяването по алтернативен и екологосъобразен начин в съответствие с член 26, параграф 3, се поемат от получателя.

4.   Разходите, възникващи от обезвреждането или оползотворяването, включително потенциалния превоз в съответствие с член 26, параграф 4, се поемат от нотификатора и/или от получателя, в зависимост от решението на участващите компетентни органи.

Член 34

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 26 и тези на Общността и на националното законодателство, касаещи гражданската отговорност, и независимо от мястото на обезвреждане или оползотворяване на отпадъците, производителят им поема всички необходими стъпки за обезвреждането и оползотворяването или за организиране на обезвреждането или оползотворяването им, така че да защити качеството на околната среда в съответствие с Директиви 75/442/ЕИО и 91/689/ЕИО.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че задълженията, посочени в параграф 1, ще бъдат изпълнени.

Член 35

Всички документи, изпратени от и до компетентните органи, се съхраняват в Общността най-малко за 3 години от компетентните органи, нотификатора и получателя.

Член 36

Държавите-членки определят компетентния орган или органи за изпълнението на настоящия регламент. Всяка държава-членка определя един-единствен компетентен орган по транзита.

Член 37

1.   Държавите-членки и Комисията поотделно определят най-малко един кореспондент, отговарящ за информирането или съветването на лицата или предприятията, които отправят питания. Кореспондентът от името на Комисията изпраща до кореспондентите на държавите-членки всякакви въпроси, които му се поставят, като същото правят и кореспондентите на държавите-членки.

2.   По искане на държавите-членки или при необходимост, Комисията периодично провежда срещи на кореспондентите, на които разглежда с тях въпросите, повдигнати по повод изпълнението на настоящия регламент.

Член 38

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията не по-късно от 3 месеца преди датата на приложение на този регламент, името/имената, адреса(ите) и телефона, телекса/телефакса на компетентните органи и на кореспондентите, заедно с печата на компетентните органи.

Държавите-членки съобщават на Комисията ежегодно всякакви промени, настъпили във връзка с тази информация.

2.   Комисията изпраща неотложно информацията на останалите държави-членки и на Секретариата на Базелската конвенция.

Тя изпраща на държавите-членки и плановете за управление на отпадъците, посочени в член 7 на Директива 75/442/ЕИО.

Член 39

1.   Държавите-членки могат да определят входни и изходни митнически служби от Общността във връзка с превози на отпадъци, влизащи в и напускащи Общността, и да информират Комисията за това.

Комисията публикува списъка на тези служби в Официален вестник на Европейските общности и го актуализира, ако е необходимо.

2.   Ако държавите-членки решат да определят такива митнически служби, каквито са посочени в параграф 1, превозите на отпадъци нямат право да преминават през никакви други гранични пунктове в рамките на държава-членка за влизане или излизане от Общността.

Член 40

Ако е уместно или необходимо, държавите-членки, заедно с Комисията, си сътрудничат с други страни по Базелската конвенция и с междудържавни организации. Те осъществяват това сътрудничество директно или чрез Секретариата на Базелската конвенция посредством обмен на информация, насърчаване прилагането на екологосъобразни технологии, развитие на подходящи кодекси за добри практики, и др.

Член 41

1.   Преди края на календарната година държавите-членки изготвят доклад в съответствие с член 13, параграф 3 на Базелската конвенция и го изпращат на Секретариата на Базелската конвенция заедно с екземпляр до Комисията.

2.   На базата на тези доклади Комисията изготвя тригодишен доклад, отразяващ степента на изпълнение на настоящия регламент от страна на Общността и държавите-членки. За тази цел Комисията има право да поиска допълнителна информация в съответствие с член 6 на Директива 91/692/ЕИО (11).

Член 42

1.   Комисията съставя не по-късно от 3 месеца от датата на приложението на настоящия регламент и след това адаптира, ако е необходимо, в съответствие с процедурата, описана в член 18 на Директива 75/442/ЕИО, стандартна товарителница и формуляр на сертификат за обезвреждане и оползотворяване (който е неразделна част от товарителницата или е прикрепен към него по силата на Директива 84/631/ЕИО), като се вземат предвид по-конкретно:

съответните членове на настоящия регламент,

съответните международни конвенции и споразумения.

2.   В момента съществуващият формуляр за товарителница се използва по аналогия, до създаването на нов. Формулярът на сертификата за обезвреждане и оползотворяване, който се прикрепя към товарителницата, следва да се състави в максимално кратък срок.

3.   Без да се засяга процедурата, изложена в член 1, параграф 3, букви в) и г) по отношение на приложение II.А, Комисията адаптира приложения II, III и IV в съответствие с процедурата, изложена в член 18 на Директива 75/442/ЕИО, така че да отрази промените, договорени по силата на механизма за преглед, прилаган от ОИСР.

4.   Процедурата, съгласно в параграф 1 се използва и за определяне смисъла на екологосъобразно управление, като се отчитат съответните международни конвенции и споразумения.

Член 43

Директива 84/631/ЕИО се отменя с влизането в сила на настоящия регламент. Превозите по смисъла на членове 4 и 5 от тази директива следва да се осъществят не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на настоящия регламент.

Член 44

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Приложението на регламента започва 15 месеца след публикуването му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 1993 година.

За Съвета

Председател

N. HELVEG PETERSEN


(1)  ОВ С 115, 6.5.1992 г., стр. 4.

(2)  ОВ C 94, 13.4.1992 г., стр. 276, и становище, представено на 20 януари 1993 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

(3)  ОВ C 269, 14.10.1991 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 326, 13.12.1984 г., стр. 31. Директива, последно изменена с Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(5)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена от Директива 91/156/ЕИО (ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32).

(6)  ОВ L 35, 12.2.1992 г., стр. 24.

(7)  ОВ L 377, 31.12.1992 г., стр. 20.

(8)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(9)  ОВ L 108, 26.4.1976 г., стр. 41.

(10)  ОВ L 270, 23.9.1987 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ КОНВЕНЦИИ ЦИТИРАНИ В ЧЛЕН 32 (1):

1.   ADR:

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (1957 г.).

2.   Cotif:

Конвенция за международни железопътни превози (1985 г.).

RID:

Регламент относно международния железопътен превоз на опасни товари (1985 г.)

3.   Конвенция „Солас“:

Международна конвенция за опазване на човешкия живот на море (1974 г.)

4.   Кодекс IMDG (2):

Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.

5.   Чикагската конвенция

Конвенция за международна гражданска авиация (1944 г.), чието приложение 18 се отнася до превоза на опасни стоки по въздух (ТI: технически инструкции за безопасния транспорт на опасни стоки по въздух).

6.   Конвенция „Марпол“:

Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (1973 до 1978 г.).

7.   ADNR:

Регламенти за превоза на опасни вещества по река Рейн (1970 г.).


(1)  Този списък съдържа онези конвенции, които са били в сила към момента на приемането на настоящия регламент.

(2)  От 1 януари 1985 г. Кодексът IMDG е включен в Конвенцията „Солас“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗЕЛЕН СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ (1)

А.   ОТПАДЪЦИ ОТ МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ СПЛАВИ В МЕТАЛНА НЕДИСПЕРСНА ФОРМА (2)

Следните отпадъци и скрап от благородни метали и техните сплави:


7112 10

От злато

7112 20

От платина (изразът „платина“, включва платина, иридий, осмий, паладий, родий и рутений)

7112 90

От други благородни метали, например сребро

1.

Живакът е изрично изключен като компонент на тези метали.

2.

Отпадъците от електротехнически блокове и електронен скрап се състоят само от метали или сплави.

3.

Електрически скрап (който отговаря на спецификациите, посочени в механизма за преглед).


Следните отпадъци и скрап от желязо, отпадни слитъци от претопяване на желязо или стомана:


7204 10

Отпадъци и скрап от леярски чугун

7204 21

Отпадъци и скрап от неръждаема стомана

7204 29

Отпадъци и скрап от други легирани стомани

7204 30

Отпадъци и скрап от бяло тенеке или стомана

7204 41

Стружки, парченца, отпадъци от фрез-машина, метален прах от рязане, обрезки в насипно състояние или не.

7204 49

Други железни отпадъци и скрап.

7204 50

Отпадни слитъци от претопяване.

ex 7302 10

Употребявани железни и стоманени релси.


Следните отпадъци и скрап от цветни метали и техните сплави:


7404 00

Медни отпадъци и скрап.

7503 00

Отпадъци и скрап от никел.

7602 00

Алуминиеви отпадъци и скрап.

ex 7802 00

Оловни отпадъци и скрап.

7902 00

Цинкови отпадъци и скрап.

8002 00

Калаени отпадъци и скрап.

ex 8101 91

Волфрамови отпадъци и скрап.

ex 8102 91

Молибденови отпадъци и скрап.

ex 8103 10

Отпадъци и скрап от тантал.

8104 20

Магнезиеви отпадъци и скрап.

ex 8105 10

Кобалтови отпадъци и скрап.

ex 8105 00

Отпадъци и скрап от бисмут.

ex 8107 10

Отпадъци и скрап от кадмий.

ex 8108 10

Отпадъци и скрап от титаний.

ex 8109 10

Отпадъци и скрап от цирконий.

ex 8110 00

Отпадъци и скрап от антимон.

ex 8111 00

Отпадъци и скрап от манган.

ex 8112 11

Отпадъци и скрап от берилий.

ex 8112 20

Отпадъци и скрап от хром.

ex 8112 30

Отпадъци и скрап от германий.

ex 8112 40

Отпадъци и скрап от ванадий.

ex 8112 91

Отпадъци и скрап от

хафний

индий

ниобий

фений

галий

талий

ex 2805 30

Отпадъци и скрап от торий и от редкоземни метали.

ex 2804 90

Отпадъци и скрап от селений.

ex 2804 50

Отпадъци и скрап от телурий.

Б.   ДРУГИ МЕТАЛОСЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ПРИ ТОПЕНЕ И РАФИНИРАНЕ НА МЕТАЛИ

2620 11

Твърд цинков припой

Шликер със съдържание на цинк:

горен нагар от цинкови слитъци за галванично поцинковане (> 90 % Zn)

долен нагар от цинкови слитъци за галванично поцинковане (> 92 % Zn)

нагар от цинкови отливки (> 85 % Zn)

цинкова шлака от слитъци за горещо поцинковане (циклично производство) (> 92 % Zn)

шлака от цинк

Алуминиева шлака

ex 2620 90

Шлака от благородни метали и от обработка на мед за допълнително рафиниране

В.   ОТПАДЪЦИ ОТ МИННО ДЕЛО: ТЕЗИ ОТПАДЪЦИ СА В НЕДИСПЕРСНА ФОРМА

ex 2504 90

Отпадъци от естествен графит.

ex 2514 00

Отпадъци от шисти, грубо обработени или не, чрез рязане или по друг начин.

2525 30

Отпадъци от слюда.

ex 2529 21

Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит, флуорид – съдържащ 97 тегловни процента или по-малко калциев флуорид

ex 2804 61

ex 2804 69

Отпадъци от кварц в твърда форма, с изключение на тези, които се използват в леярството.

Г.   ТВЪРДИ ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ

Включително, но не само:


3915

Отпадъци, стружки и скрап от пластмаса:

3915 10

— От полимери на етилена.

3915 20

— От полимери на стирола.

3915 30

— От полимери на винилхлорида.

3915 90

Полимеризирани или съ-полимеризирани:

полипропилен

полиетилен терефталат

акрилонитрил съполимер

бутадиен съполимер

стирол съполимер

полиамиди

полибутилен терефталати

поликарбонати

полифенилен сулфиди

акрилни полимери

парафини (С 10–С13)

полиуретан (несъдържащ хлорофлуоровъглероди)

полисилозалани (силикони)

полиметил метакрилат

поливинил алкохол

поливинил бутирал

поливинил ацетат

флуориниран политетрафлуороетилен (тефлон, PTFE)

3915 90

Смоли или продукти от кондензацията на:

смоли на урея формалдехид

смоли на фенол формалдехид

смоли на меламин формалдехид

епоксидни смоли

алкидни смоли

полиамиди

Д.   ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, КАРТОН И ХАРТИЕНИ ПРОДУКТИ

4707 00

Отпадъци и скрап от хартия или тънък картон:

4707 10

— От неизбелена крафт-хартия или картон или велпапе или картон

4707 20

От друга хартия или картон, направени предимно от избелена целулоза, неоцветена в дълбочина

4707 30

От хартия или картон, направени предимно от механична целулоза (например вестници, списания и други подобни печатни материали)

4707 90

Други, включително, но неизчерпващи се с:

1.

ламиниран картон

2.

несортирани отпадъци и скрап

Е.   ОТПАДЪЦИ ОТ СТЪКЛО В НЕДИСПЕРСНА ФОРМА

ex 7001 00

Трошки и други отпадъци и скрап от стъкло, с изключение на стъкло от кинескопи и други активирани стъкла

Отпадъци от стъклопласт

Ж.   КЕРАМИЧНИ ОТПАДЪЦИ В НЕДИСПЕРСНА ФОРМА

ex 6900 00

Отпадъци от керамика, която е била подложена на печене след оформянето, включително керамични съдове

ex 8113 00

Отпадъци и скрап от керамични металургични процеси

Нишки на керамична основа, които не са изброени под друго заглавие

З.   ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ

5003

Отпадъци от коприна (включително пашкули, неподходящи за намотаване, отпадъци от прежда и от обработка с гарнет машина):

5003 10

— Некардирани или ресани

5003 90

— Други

5103

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински влакна, включително отпадъци от прежда, но не и отпадъци от обработка с гарнет машина:

5103 10

— Дреб от вълна или фини животински влакна

5103 20

— Други отпадъци от вълна или от фини животински влакна

5103 30

— Отпадъци от груби животински влакна

5202

Отпадъци от памук (включително отпадъци от прежда и от обработка с гарнет машина):

5202 10

— Отпадъци от прежда (включително отпадъци от нишки)

5202 91

— Отпадъци от обработка с гарнет машина

5202 99

— Други

5301 30

Ленен дреб и отпадъци

ex 5302 90

Дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежда и обработка с гарнет машина) от истински коноп (Cannabis sativa L.)

ex 5303 90

Дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежда и от обработка с гарнет машина) от юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лен, истински коноп и рами)

ex 5304 90

Дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежда и от обработка с гарнет машина) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

ex 5305 19

Дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежда и от обработка с гарнет машина) от кокосов орех

ex 5305 29

Дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежда и от обработка с гарнет машина) от абака (манилски коноп или Musa textilis Nee)

ex 5305 99

Дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежда и обработка с гарнет машина) от рами и други зеленчукови текстилни влакна, непосочени или включени в друг списък

5505

Отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежда и от отработка с гарнет машина) от химически влакна:

5505 10

— От синтетични влакна

5505 20

— От изкуствени влакна

6309 00

Облекло и други текстилни изделия за обличане

6310

Употребявани парцали, скрап от шнур, от въжарски изделия, от въжета и кабели и употребявани изделия от шнур, въжета или кабели от текстилни материали:

6310 10

— Сортирани

6310 90

— Други

И.   ОТПАДЪЦИ ОТ КАУЧУК

4004 00

Отпадъци, парченца и скрап от каучук (с изключение на твърд каучук) и каучукови гранули

4012 20

Употребявани пневматични гуми

ex 4017 00

Отпадъци и скрап от твърд каучук (например ебонит)

Й.   НЕОБРАБОТЕН КОРК И ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВО

4401 30

Отпадъци и скрап от дърво, независимо от това дали са оформени като пънчета, брикети, палети или друга подобна форма

4501 90

Отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или смлян корк

К.   ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ АГРОХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

2301 00

Изсушени, стерилизирани и стабилизирани брашна, ситно смлени храни и пелети от месо или месни отпадъци, от риба, или от черупчести, мекотели или други морски безгръбначни, които не могат да бъдат консумирани от човека, но са подходящи за хранене на животни и за други цели; стружки

2302 00

Остри трици и други остатъци, независимо дали под формата на пелети, получени от манипулирането, смилането или друга обработка на зърнени или на бобови растения

2303 00

Остатъци от производството на нишесте и сходни остатъци, отпадъци от захарна тръстика, багаса и други отпадъци от производството на захар, утайка и отпадъци от пивоварство или дестилиране, независимо дали във формата на пелети или не

2304 00

Кюспе и други твърди остатъци, независимо от това дали смлени или под формата на пелети, получени от извличането на масло от соя, и използвани за храна на животни

2305 00

Кюспе и други твърди остатъци, независимо от това дали смлени или под формата на пелети, получени от извличането на фъстъчено масло, и използвани за храна на животни

2306 00

Кюспе и други твърди остатъци, независимо от това дали смлени или под формата на пелети, получени от извличането на растително масло, и използвани за храна на животни

ex 2307 00

Утайка от вино

ex 2308 00

Изсушени и стерилизирани зеленчукови отпадъци, остатъци и вторични продукти, независимо дали са във формата на пелети или не, от вид, използван за храна на животни, който не е посочен или включен в някое от приложенията

1522 00

Дегра; остатъци от обработката на мастни вещества или животински) зеленчукови восъци

1807 00

Кокосови черупки, обвивки, кожички и други отпадъци от кокосови орехи

Л.   ОТПАДЪЦИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДЪБЕНЕ И КОЖАРСКИ МАНИПУЛАЦИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЖИ

0502 00

Отпадъци от четина и косми на прасета, диви прасета или язовци, или други косми, използвани за направата на четки

0503 00

Отпадъци от конски косми, независимо от това дали са направени като слой със или без подплата

0505 90

Отпадъци от кожи и други части на птици с техните пера или пух от пера и части от пера (независимо дали са с отрязани краища) и пух, които са почистени, дезинфекцирани или третирани за съхранение

0506 90

Отпадъци от кости и костна сърцевина, необработени, обезмаслени и просто подготвени (но не нарязани в някаква форма), обработени с киселина или обработени, за да им се извлече желатина

4110 00

Парченца и други отпадъци от кожа или от композитна кожа, неподходящи за производството на кожени изделия, с изключение на утайки от кожа.

М.   ДРУГИ ОТПАДЪЦИ

8908 00

Съдове и други плаващи конструкции за вторични суровини, подходящо изпразнени от всякакъв товар, който може да бъде класифициран като опасно вещество или отпадък.

Катастрофирали автомобили, чиито течности са източени

0501 00

Отпадъци от човешка коса

ex 0511 91

Рибни отпадъци

Анодни угарки от нефтен кокс и/или битум

Гипс от обезсярване на димни газове

Отпадъчни гипсови панели, получени при разрушаването на сгради

ex 2621

Летлива пепел, димна пепел и разлив на шлака от ТЕЦ, захранвана с въглища (3)

Отпадъчна слама

Натрошен бетон

Отработени катализатори:

за течнокаталитичен крекинг (FCC);

катализатори със съдържание на благородни метали;

катализатори с преходни метали;

Деактивиран фунгус мицелиум от производството на пеницилин, който ще се използва за храна на животни.

2618 00

Гранулирана шлака, получена от производството на желязо и стомана

ex 2619 00

Шлака, получена от производството на желязо или стомана (4).

3103 20

Базисна шлака, получена от производството на желязо или стомана, за фосфатни торове и за друга употреба.

ex 2621 00

Шлака от производството на химически стабилизирана мед с високо съдържание на желязо (над 20 %), която е обработена в съответствие с промишлените спецификации (например DIN 4301 и DIN 8201) предимно за приложение в строителството и за абразивни смеси.

ex 2621 00

Неутрализирана червена глина от производството на двуалуминиев триоксид.

ex 2621 00

Отработен активиран въглен

Сяра в твърда форма

ex 2836 50

Варовик от производството на калциев цианамид (с pH < 9)

Натриеви, калциеви и калиеви хлориди.

Отпадъчна основа за фотографска лента и отпадъчна фотографска лента, която не съдържа сребро.

Фотоапарати за еднократна употреба без батерии

ex 2818 10

Карборунд


(1)  Индикаторът „ех“ обозначава конкретен предмет, който е включен в заглавието на хармонизирания митнически кодекс.

(2)  „Недисперсни“ не включва отпадъци във формата на пудра, утайка, прах или твърди предмети, съдържащи капсуловани опасни отпадъчни течности.

(3)  Трябва да подлежат на конкретни спецификации, които следва да се подлагат на преценка посредством механизма за преглед.

(4)  Тук се включва употребата на подобни шлаки като източник на титаниев двуоксид и ванадий.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ „АМБЪР“ (1)

ex 2619 00

Шлака от цветни метали, нагар и други отпадъци от производството на желязо и стомана (2).

2620 19

Пепел и остатъци от цинк

2620 20

Пепел и остатъци от олово

2620 30

Пепел и остатъци от мед

2620 40

Пепел и остатъци от алуминий

2620 50

Пепел и остатъци от ванадий

2620 90

Пепел и остатъци, съдържащи метали или метални съединения, които не са посочени никъде.

Остатъци от производството на двуалуминиев триоксид, които не са упоменати никъде другаде

2621 00

Други видове пепел и остатъци, които не са посочени никъде другаде

Остатъци, получени от изгарянето на битови отпадъци

2713 90

Отпадъци от производството/обработката на нефтен кокс и битум, с изключение на анодни угарки

Оловнокиселинни акумулатори — цели или натрошени

Отпадъчни масла, които не са годни за използване според първоначалното им предназначение

Отпадъчни масла/вода, въглеводороди/водни смеси; емулсии

Отпадъци от производството, съставянето и използването на мастила, багрила, пигменти, бои, лакове и байцове

Отпадъци от производството, съставянето и употребата на смоли, латекс, пластификатори, лепила и адхезиви

Отпадъци от производството, съставянето и използването на репрографски, фотографски химикали и материали за обработка, които не са изброени

Фотоапарати за еднократна употреба с батерии

Отпадъци от системи, небазирани на цианид, които се получават при повърхностното третиране на метали и пластмаси

Отпадъци от асфалтов цимент

Феноли и фенолови съединения, включващи хлорофенол под формата на течности или утайки

Отпадъци от третиран корк или дървесина

Употребявани батерии или акумулатори — цели или натрошени — с изключение на оловнокиселинни батерии и отпадъци и скрап, получени при производството на батерии и акумулатори, които не се изброени другаде.

ex 3915 90

Нитроцелулоза

ex 7001 00

Стъкло от кинескопи и други активирани стъкла

ex 4110 00

Прах, пепел, утайки и брашна от кожа

ex 2529 21

Утайка от калциев флуорид

Други неорганични съединения на флуора под формата на течности или утайки

Цинкова шлака, съдържаща до 18 тегловни процента цинк

Галванични утайки

Ликвори от байцването на метали

Пясъци, използвани в леярното производство

Талиеви съединения

Полихлоринирани нафталини

Етери

Остатъци в твърда форма, съдържащи благородни метали и следи от неорганични цианиди

Разтвори на въглероден пероксид

Триетиламинов катализатор за втвърдяване на леярски форми

ex 2804 80

Отпадъци и остатъци от арсен

ex 2805 40

Отпадъци и остатъци от живак

Пепел, утайка, прах и други остатъци от благородни метали като:

пепел от изгарянето на печатни платки;

пепел от филмова лента;

Отпадъчни катализатори, които не са включени в Зеления списък;

Отпадъци от излужване при обработката на цинк, прахове и утайки като яросит, хематит, геотит и т.н.

Отпадъчни хидрати на алуминия

Отпадъчен двуалуминиев триоксид

Отпадъци, които съдържат или са замърсени с някои от следните вещества:

неорганични цианиди с изключение на твърди остатъци, съдържащи благородни метали и следи от неорганични цианиди;

органични цианиди;

Отпадъци с експлозивна способност, когато не са предмет на други конкретни нормативни актове;

Отпадъци от производството, съставянето и употребата на химикали за консервация на дърво;

Утайки от петрол (бензин) със съдържание на олово

Отработени частици от стружна обработка

Хлорофлуороводороди

Халони

Прахообразни частици от рязане на метал

Термални (топлопреносни) течности

Хидравлични течности

Спирачни течности

Антифризни течности

Смоли за обмен на йони

Отпадъци, които са включени в Амбър списъка, чието преразглеждане посредством механизма за преглед на ОИСР се счита за приоритетна задача

 

Органични фосфорни съединения;

 

Нехалогенирани разтвори;

 

Халогенирани разтвори;

 

Халогенирани и нехалогенирани неводни дестилационни остатъци, получени при процедури за оползотворяване на органични разтвори;

 

Течен свински тор; фекалии;

 

Канализационни утайки;

 

Домакински отпадъци;

 

Отпадъци от производството, съставянето и употребата на биоциди и фитофармацевтични вещества;

 

Отпадъци от производството и приготовлението на фармацевтични продукти;

 

Киселинни течности;

 

Алкални разтвори;

 

Повърхностно активни вещества;

 

Неорганични балидни съединения, непосочени на друго място;

 

Отпадъци от съоръжения за контрол върху промишленото замърсяване, предназначени за почистване на промишлените отпадни газове, които не са посочени на друго място;

 

Гипс, получен от процесите в химическата промишленост.


(1)  „Ех“ обозначава конкретен предмет, който е включен в заглавието на хармонизирания митнически кодекс.

(2)  Този списък включва пепел, остатъци, шлака, шлака от обработка на цветни метали, угарки, нагар, прах, и утайка, освен ако материалът е изрично включен в друг списък.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧЕРВЕН СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ

 

Отпадъци, вещества и предмети, съдържащи, съставени от или замърсени със полихлориниран дифенил и/или полихлориран терфенил и/или полибромиран бифенил, включително всякакви други полибромирани аналози на тези съединения при ниво на концентрация от 50 мг на килограм или повече.

 

Отпадъци, които съдържат, са съставени от или са замърсени с някое от следните вещества:

вещества, сродни на полихлорирания дибензофуран;

вещества, сродни на полихлорирания дибензодиоксин;

 

Азбест (прахове и влакна);

 

Влакна на керамична основа, сходни с азбестовите;

 

Утайки от оловни съединения за повишаване на антидетонационните свойства.

Отпадъци, включени в Червения списък, чието преразглеждане посредством механизма за преглед на ОИСР се счита за приоритетна задача

 

Отпадъчни смолисти остатъци (с изключение на асфалтови цименти), получени от рафиниране, дестилация или друга пиролитична обработка;

 

Пероксиди, различни от въглеродния пероксид.


Top