EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_012_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd
Volym 12


SV

 

15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd - Volym 12

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1992 L 350 0056
 

31992R3457

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3457/92 av den 30 november 1992 om fastställande av närmare bestämmelser för kontrollintyg för sådan import till gemenskapen från tredje land som avses i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

3

 
1992 L 370 0076
 

31992L0109

 

Rådets direktiv 92/109/EEG av den 14 december 1992 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen

7

 
1992 L 378 0021
 

31992R3713

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3713/92 av den 22 december 1992 om att skjuta upp datum för tillämpning av artikel 11.1 i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, vad beträffar import från vissa tredje länder

13

 
1992 L 383 0017
 

31992R3769

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3769/92 av den 21 december 1992 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3677/90 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen

14

 
1992 L 405 0041
 

31992R3952

 

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3952/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 594/91 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

29

 
1992 L 409 0011
 

31992L0112

 

Rådets direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgärder för harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxidindustrin

32

 
1993 L 025 0005
 

31993R0207

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 av den 29 januari 1993 om definition av innehållet i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter samt om tillämpningsföreskrifter för artikel 5.4 i den förordningen

37

 
1993 L 030 0001
 

31993R0259

 

Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

43

 
1993 L 036 0001
 

31993R0302

 

Rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

71

 
1993 L 037 0001
 

31993R0315

 

Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel

78

 
1993 L 040 0001
 

31993R0339

 

Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet

81

 
1993 L 045 0025
 

31993D0114

 

Rådets beslut av den 15 februari 1993 om slutande av protokollet till konventionen av den 8 oktober 1990 mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering, Tjeckiska och slovakiska federativa republikens regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om den internationella kommissionen för skydd av Elbe (93/114/EEG:)

85

 
1993 L 045 0026
 

21993A0223(01)

 

Protokoll till konventionen av den 8 oktober 1990 mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering, Tjeckiska och slovakiska federativa republikens regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om den Internationella kommissionen för skydd av Elbe

86

 
1993 L 052 0018
 

31993L0005

 

Rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

87

 
1993 L 074 0081
 

31993L0012

 

Rådets direktiv 93/12/EEG av den 23 mars 1993 om svavelhalten i vissa flytande bränslen

90

 
1993 L 084 0001
 

31993R0793

 

Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen

93

 
1993 L 093 0037
 

31993L0011

 

Kommissionens direktiv 93/11/EEG av den 15 mars 1993 om utlösning av N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen från dinappar och tröstnappar av elastomer eller gummi

167

 
1993 L 095 0029
 

31993L0013

 

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

169

 
1993 L 104 0046
 

31993L0018

 

Kommissionens direktiv 93/18/EEG av den 5 april 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen för tredje gången av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)

174

 
1993 L 121 0020
 

31993L0015

 

Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk

185

 
1993 L 129 0023
 

31993D0326

 

Kommissionens beslut av den 13 maj 1993 om riktlinjer för fastställande av kostnader och avgifter i samband med gemenskapens miljömärke (93/326/EEG:)

201

 
1993 L 151 0022
 

31993R1534

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1534/93 av den 22 juni 1993 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

203

 
1993 L 159 0134
 

31993L0046

 

Kommissionens direktiv 93/46/EEG av den 22 juni 1993 om ersättning och ändring av bilagorna till rådets direktiv 92/109/EEG om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa substanser

204

 
1993 L 167 0031
 

31993D0389

 

Rådets beslut av den 24 juni 1993 om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen (93/389/EEG:)

207

 
1993 L 168 0001
 

31993R1836

 

Rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning

210

 
1993 L 185 0020
 

31993R2047

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2047/93 av den 27 juli 1993 om att tillåta handel med ozonnedbrytande ämnen och produkter som innehåller sådana ämnen med stater som inte är parter i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

228

 
1993 L 198 0035
 

31993D0430

 

Kommissionens beslut av den 28 juni 1993 om fastställande av de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvättmaskiner (93/430/EEG:)

230

 
1993 L 198 0038
 

31993D0431

 

Kommissionens beslut av den 28 juni 1993 om fastställande av de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till diskmaskiner (93/431/EEG:)

233

Top