EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană

JO L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; abrogat prin 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

15/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

161


31993R0259


L 030/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 259/93 AL CONSILIULUI

din 1 februarie 1993

privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 130s,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Comunitatea a semnat Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transportului transfrontalier al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora;

întrucât dispozițiile privind deșeurile sunt incluse în articolul 39 din Convenția ACP - CEE (Statele Africii, Caraibelor și Pacificului - Comunitatea Economică Europeană) din 15 decembrie 1989;

întrucât Comunitatea a aprobat Decizia Consiliului OCDE din 30 martie 1992 privind controlul transportului transfrontalier al deșeurilor destinate operațiilor de valorificare;

întrucât, în acest sens, este necesar ca Directiva 84/631/CEE (4) care reglementează supravegherea și controlul transportului transfrontalier al deșeurilor periculoase să fie înlocuită cu un regulament;

întrucât supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul unui stat membru este o responsabilitate națională; având în vedere faptul că sistemele naționale pentru supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul unui stat membru trebuie să respecte criteriile minime pentru a asigura un nivel înalt de protecție a mediului înconjurător și a sănătății umane;

întrucât este important să se organizeze supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri într-un mod care ține seama de necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător;

întrucât Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (5) stabilește la articolul 5 alineatul (1) că o rețea adecvată și integrată privind instalațiile pentru eliminarea deșeurilor urmează să fie realizată de statele membre prin măsuri adecvate, atunci când este necesar sau recomandabil în cooperare cu alte state membre, trebuie să permită Comunității în ansamblu să asigure prin mijloace proprii eliminarea deșeurilor, iar statelor membre să atingă acest scop, ținând seama de condițiile geografice sau de necesitățile privind instalațiile specializate pentru anumite tipuri de deșeuri; întrucât articolul 7 din directiva menționată impune întocmirea unor planuri de gestionare a deșeurilor, după caz în cooperare cu statele membre în cauză, care sunt notificate Comisiei și prevede că statele membre pot lua măsuri necesare pentru a împiedica mișcările de deșeuri care nu sunt în conformitate cu planurile lor de gestionarea deșeurilor și că ele informează Comisia și alte state membre despre astfel de măsuri;

întrucât este necesar să aplice proceduri diferite în funcție de tipul de deșeuri și destinația lor, inclusiv dacă sunt destinate eliminării sau valorificării;

întrucât transporturile de deșeuri trebuie supuse unei notificări prealabile la autoritatea competentă, care să le permită informarea când este necesară în special asupra tipului, transportului și eliminării sau valorificării deșeurilor, astfel că aceste autorități să poată lua toate măsurile necesare pentru protecția sănătății umane și mediului, inclusiv posibilitatea de a formula obiecții justificate cu privire la transport;

întrucât statele membre ar trebui să poată organiza supravegherea și controlul transportului de deșeuri ținând seama de principiile proximității, priorității pentru valorificare și eliminării prin mijloace proprii la nivel comunitar și nivel național - în conformitate cu Directiva 75/442/CEE - prin luarea unor măsuri în conformitate cu tratatul, pentru a interzice general sau parțial sau pentru a obiecta sistematic în cazul transporturilor de deșeuri destinate eliminării, cu excepția cazului în care aceste deșeuri periculoase sunt produse în statele membre de expediere într-o cantitate atât de mică, încât crearea unor instalații noi, specializate în eliminare în acel stat, ar fi neeconomică; întrucât problema specifică de eliminare a unor cantități atât de mici necesită cooperarea între statele membre interesate și recurgerea la o procedură comunitară;

întrucât exporturile de deșeuri destinate eliminării către țările terțe trebuie interzise, pentru a proteja mediul din acele țări; întrucât excepțiile se aplică și la exporturile către țările AELS, care sunt părți la Convenția de la Basel;

întrucât exporturile de deșeuri destinate valorificării către țările în care decizia OCDE nu se aplică trebuie să se supună condițiilor care asigură o gestionare a deșeurilor favorabilă mediului înconjurător;

întrucât acordurile sau înțelegerile privind exporturile de deșeuri, destinate valorificării, cu țările în care decizia OCDE nu se aplică, trebuie supuse unei analize periodice de către Comisie care să ducă, dacă este necesar, la o propunere din partea Comisiei, pentru a reanaliza condițiile în care astfel de exporturi pot avea loc, inclusiv posibilitatea unei interdicții;

întrucât transporturile de deșeuri destinate valorificării, cuprinse în lista verde a deciziei OCDE, sunt, în general, excluse din procedurile de control ale prezentului regulament, de vreme ce astfel de deșeuri nu prezintă în mod normal un risc pentru mediu, dacă ele sunt valorificate corect în țara de destinație; având în vedere faptul că, unele excepții de la această excludere sunt necesare în conformitate cu legislația comunitară și decizia OCDE; întrucât unele excepții sunt, de asemenea, necesare, pentru a înlesni depistarea unor asemenea transporturi în cadrul Comunității și pentru a ține seama de cazurile excepționale; întrucât astfel de deșeuri fac obiectul Directivei 75/442/CEE;

întrucât exporturile de deșeuri destinate valorificării cuprinse în lista verde OCDE către țările în care Decizia OCDE nu se aplică trebuie să fie subiectul consultării dintre Comisie și țara de destinație; întrucât ar putea fi adecvat, în temeiul unei astfel de consultări, ca Comisia să facă niște propuneri Consiliului;

întrucât exporturile de deșeuri destinate valorificării către țările care nu sunt părți la Convenția de la Basel, trebuie să facă obiectul unor acorduri specifice între aceste țări și Comunitate; având în vedere faptul că, în cazuri excepționale, statele membre trebuie să fie capabile să încheie, după data aplicării prezentului regulament, acorduri bilaterale pentru importul deșeurilor speciale, înainte de încheierea unor astfel de acorduri de către Comunitate, pentru a evita în cazul deșeurilor destinate valorificării orice întrerupere a tratării deșeurilor și în cazul deșeurilor destinate eliminării, în cazul în care țara de expediere nu are sau nu poate dobândi capacitatea tehnică și facilitățile necesare și a unor facilități de eliminare a deșeurilor ecologice pentru mediu;

întrucât trebuie prevăzut ca deșeurile să fie luate înapoi sau eliminate sau valorificate în mod alternativ și ecologic, dacă transportul nu poate fi îndeplinit în conformitate cu termenii documentului de însoțire sau ai contractului;

întrucât, în cazul traficului ilicit, persoana, a cărei acțiune este cauza acestui trafic, trebuie să retragă și/sau să elimine sau valorifice deșeurile într-un mod alternativ și favorabil mediului; întrucât, în cazul în care persoana nu procedează în acest mod, autoritățile competente de expediere sau destinație, după caz, trebuie să intervină;

întrucât este important să se stabilească un sistem de garanții financiare sau asigurări echivalente;

întrucât statele membre trebuie să furnizeze Comisiei informații utile pentru punerea în aplicare a prezentului regulament;

întrucât trebuie stabilite documentele prevăzute de prezentul regulament și trebuie adoptate anexele în conformitate cu o procedură comunitară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament se aplică transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitate.

(2)   Sunt exceptate din domeniul de aplicare a prezentului regulament:

(a)

descărcările pe litoral ale deșeurilor generate prin operarea normală a vapoarelor și platformelor din larg, inclusiv ape uzate și reziduuri, în măsura în care asemenea deșeuri fac obiectul unui acord specific internațional obligatoriu;

(b)

transporturile de deșeuri din aviația civilă;

(c)

transporturile de deșeuri radioactive, după cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 92/3/Euratom din 3 februarie 1992 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri radioactive între statele membre, la intrarea și ieșirea din Comunitate (6);

(d)

transporturile de deșeuri menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 75/442/CEE, atunci când sunt deja reglementate de altă legislație importantă;

(e)

transporturile de deșeuri către Comunitate, în conformitate cu cerințele Protocolului privind protecția mediului la Tratatul Antarctic.

(3)

(a)

Transporturile de deșeuri, destinate numai valorificării și cuprinse în anexa II se exclud, de asemenea, din dispozițiile prezentului regulament, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 11 literele (b), (c), (d) și (e) și articolul 17 alineatele (1), (2) și (3).

(b)

Asemenea deșeuri fac obiectul tuturor dispozițiilor Directivei 75/442/CEE. Acestea sunt în special:

destinate facilităților autorizate legal, în conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva 75/442/CEE;

supuse tuturor dispozițiilor articolelor 8, 12, 13 și 14 din Directiva 75/442/CEE.

(c)

Cu toate acestea, anumite deșeuri, enumerate în anexa II, pot fi controlate în cazul în care, printre altele, prezintă oricare dintre caracteristicile periculoase enumerate în anexa III din Directiva 91/689/CEE a Consiliului (7), ca și cum ar fi fost enumerate în anexa III sau IV.

Aceste deșeuri și decizia referitoare la care dintre cele două proceduri ar trebui urmată se stabilesc în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE. Astfel de deșeuri se enumeră în anexa II litera (a).

(d)

În cazuri excepționale, din motive de protecție a mediului și sănătății umane, transporturile de deșeuri, enumerate în anexa II, pot fi controlate de statele membre, ca și cum ar fi fost enumerate în anexele III sau IV.

Statele membre care fac uz de această posibilitate notifică de îndată Comisia despre aceste cazuri și, după caz, informează celelalte state membre și își motivează decizia. Comisia, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE, poate confirma această măsură incluzând, după caz, adăugarea unor astfel de deșeuri la anexa II A.

(e)

În situația în care sunt transportate deșeuri enumerate în anexa II, nerespectându-se prezentul regulament sau Directiva 75/442/CEE, statele membre pot aplica dispozițiile adecvate din articolele 25 și 26 din prezentul regulament.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament:

(a)

definiția deșeurilor este aceea din articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE;

(b)

autorități competente înseamnă autoritățile competente desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 36 sau de statele terțe;

(c)

autoritate competentă de expediere înseamnă autoritatea competentă desemnată de statele membre în conformitate cu articolul 36 pentru zona din care este expediat transportul sau desemnat de statele terțe;

(d)

autoritate competentă de destinație înseamnă autoritatea, desemnată de statele membre în conformitate cu articolul 36, pentru zona în care transportul este primit, sau în care deșeurile sunt încărcate la bord înainte de eliminarea în mare (fără a aduce atingere convențiilor existente pentru eliminarea în mare) sau autoritatea desemnată de statele terțe;

(e)

autoritate competentă de tranzit înseamnă autoritatea unică desemnată de statele membre, în conformitate cu articolul 36, pentru statul prin care transportul este în tranzit;

(f)

corespondent înseamnă organismul central desemnat de fiecare stat membru și Comisie, în conformitate cu articolul 37;

(g)

notificant înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care are obligația de notificare, respectiv persoana menționată mai jos și care propune transportul deșeurilor sau care a transportat deșeuri:

(i)

persoana ale cărei activități au produs deșeuri (producătorul original) sau

(ii)

dacă acest lucru nu este posibil, un agent colector autorizat în acest sens de un stat membru sau un distribuitor ori broker înregistrat sau autorizat, care se ocupă de eliminarea sau valorificarea deșeurilor sau

(iii)

în cazul în care aceste persoane nu sunt cunoscute sau nu sunt autorizate, persoana care posedă sau are controlul legal al deșeurilor (deținătorul) sau

(iv)

în cazul importului de deșeuri către Comunitate sau tranzit de deșeuri în Comunitate, persoana desemnată de legile statului de expediere sau, când această desemnare nu s-a făcut, persoana care posedă sau are controlul legal al deșeurilor (deținătorul);

(h)

destinatar înseamnă persoana sau întreprinderea către care deșeurile sunt transportate pentru valorificare sau eliminare;

(i)

definiția eliminării este aceea de la articolul 1 litera (e) din Directiva 75/442/CEE;

(j)

centru autorizat înseamnă orice instituție sau întreprindere autorizată sau cu licență în conformitate cu articolul 6 din Directiva 75/439/CEE (8), articolele 9, 10 și 11 din Directiva 75/442/CEE și articolul 6 din Directiva 76/403/CEE (9):

(k)

definiția valorificării este aceea de la articolul 1 litera (f) din Directiva 75/442/CEE;

(l)

stat de expediere înseamnă orice stat din care se intenționează sau se face un transport de deșeuri;

(m)

stat de destinație înseamnă orice stat către care se intenționează sau se face un transport de deșeuri, destinate eliminării sau valorificării, sau pentru încărcare la bord, înainte de depozitare în mare fără a aduce atingere convențiilor existente la depozitarea în mare;

(n)

stat de tranzit înseamnă orice stat, altul decât cel de expediere sau destinație, prin care se plănuiește sau se face un transport de deșeuri;

(o)

document de însoțire înseamnă documentul standard care se întocmește în conformitate cu articolul 42;

(p)

Convenția de la Basel înseamnă Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transportului transfrontalier al deșeurilor periculoase și al eliminării lor;

(q)

a patra Convenție Lomé înseamnă Convenția Lomé din 15 decembrie 1989;

(r)

decizia OCDE înseamnă Decizia Consiliului OCDE din 30 martie 1992 privind controlul transportului transfrontalier de deșeuri destinate operațiilor de valorificare.

TITLUL II

TRANSPORTUL DE DEȘEURI ÎNTRE STATELE MEMBRE

Capitolul A

Deșeuri destinate eliminării

Articolul 3

(1)   Atunci când notificantul intenționează să transporte deșeurile destinate eliminării dintr-un stat membru într-altul și/sau să le tranziteze printr-unul sau mai multe state membre, fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (2) și articolului 26 alineatul (2), acesta notifică autoritatea competentă de destinație și trimite o copie de notificare autorităților competente de expediere sau de tranzit și destinatarului.

(2)   Notificarea cuprinde, în mod obligatoriu, toate etapele intermediare de transport de la locul de expediere spre destinația finală.

(3)   Notificarea se efectuează prin documentul de însoțire, care este emis de autoritatea competentă de expediere.

(4)   La alcătuirea notificării, notificantul completează documentul de însoțire și, la cererea autorităților competente, furnizează informații și documentații suplimentare.

(5)   Notificantul furnizează, în documentul de însoțire, informații mai ales în legătură cu:

sursa, compoziția și cantitatea de deșeuri destinate eliminării inclusiv, în cazul articolului 2 litera (g) punctul (ii), identitatea producătorului și în cazul deșeurilor provenite din surse variate, un inventar al deșeurilor și, în cazul în care se cunoaște, identitatea producătorilor originali;

dispozițiile prevăzute cu privire la drum și la asigurarea împotriva daunelor provocate terților;

măsurile care trebuie luate pentru siguranța transportului și în special, respectarea de către transportator a condițiilor stabilite pentru transport de statele membre interesate;

identitatea destinatarului deșeurilor, localizarea centrului de eliminare, tipul acestuia și durata de autorizare a centrului. Centrul trebuie să aibă capacitate tehnică adecvată de eliminare a deșeurilor respective, în condiții care să nu prezinte nici un pericol pentru sănătatea umană sau mediu;

operațiile de eliminare sunt cuprinse în anexa II A la Directiva 75/442/CEE.

(6)   Notificantul trebuie să facă un contract cu destinatarul pentru eliminarea deșeurilor.

Contractul poate include o parte sau toate informațiile menționate la alineatul (5).

Contractul trebuie să includă obligația:

pentru notificant, în conformitate cu articolele 25 și 26 alineatul (2), de a lua înapoi deșeurile în cazul în care transportul nu a fost îndeplinit conform planificării sau în cazul în care a fost efectuat prin încălcarea prezentului regulament;

destinatarului de a furniza, cât de repede posibil și în cel mult 180 zile de la primirea deșeurilor, un certificat către notificant, din care să rezulte că deșeurile au fost eliminate într-un mod sigur pentru mediul înconjurător;

O copie a contractului trebuie trimisă autorității competente.

În cazul în care deșeurile sunt transportate între două instituții controlate de aceeași persoană juridică, acest contract poate fi înlocuit printr-o declarație a instituției care efectuează eliminarea deșeurilor.

(7)   Informațiile date în conformitate cu alineatele (4) – (6) sunt tratate confidențial în conformitate cu reglementările de drept intern.

(8)   O autoritate competentă de expediere poate decide, în conformitate cu legislația internă, să transmită ea însăși notificarea, în locul notificantului, către autoritatea competentă de destinație, cu copii către destinatar și autoritatea competentă de tranzit.

Autoritatea competentă de expediere poate decide să nu pornească notificarea, în cazul în care are obiecții imediate de formulat împotriva transportului în conformitate cu articolul 4 alineatul (3). Aceasta informează de îndată notificantul despre aceste obiecții.

Articolul 4

(1)   La primirea notificării, autoritatea competentă de destinație trimite, în termen de trei zile lucrătoare, o confirmare de primire către notificant și copii ale acesteia către celelalte autorități competente interesate și destinatar.

(2)

(a)

Autoritatea competentă de destinație are la dispoziție 30 zile după expedierea confirmării de primire, pentru a lua decizia de aprobare a transportului, cu sau fără condiții, sau de refuzare a acesteia. Aceasta poate cere, de asemenea, informații suplimentare.

Autoritatea competentă poate aproba numai în absența obiecțiilor din partea sa sau din partea altor autorități competente. Aprobarea se supune tuturor condițiilor de transport menționate la litera (d).

Autoritatea competentă de destinație ia o decizie nu mai devreme de 21 zile după expedierea confirmării. Cu toate acestea, aceasta poate lua o decizie mai devreme, în cazul în care are acordul scris al celorlalte autorități competente interesate.

Autoritatea competentă de destinație trimite decizia sa în scris notificantului, cu copii către celelalte autorități interesate.

(b)

Autoritățile competente de expediere și tranzit pot formula obiecții în termen de 20 zile de la expedierea confirmării. De asemenea, acestea pot solicita informații suplimentare. Aceste obiecții sunt prezentate în scris către notificant, cu copii către celelalte autorități competente interesate.

(c)

Obiecțiile și condițiile menționate la literele (a) și (b) se bazează pe alineatul (3).

(d)

Autoritățile competente de expediere și tranzit pot stabili în termen de 20 zile de la expedierea confirmării, condițiile cu privire la transportul deșeurilor potrivit competenței lor.

Aceste condiții trebuie notificate în scris către notificant cu copii către celelalte autorități competente interesate și trebuie incluse în documentul de însoțire. Ele nu pot fi mai stricte decât cele stabilite pentru alte transporturi similare, care se desfășoară în totalitate sub competența lor și țin seama de acordurile existente, în special convențiile internaționale relevante.

(3)

(a)

(i)

Pentru a pune în aplicare principiile proximității, priorității pentru valorificare și suficienței proprii la nivel comunitar și nivel național, în conformitate cu Directiva 75/442/CEE, statele membre pot lua măsuri, în conformitate cu tratatul, pentru a interzice parțial sau total sau pentru a formula obiecții în mod sistematic la transporturile de deșeuri. Astfel de măsuri se notifică de îndată Comisiei, care va informa celelalte state membre.

(ii)

În cazul deșeurilor periculoase [astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE] produse într-un stat membru de expediere, într-o cantitate anuală atât de mică, încât furnizarea unor noi instalații specializate de eliminare în cadrul statului ar fi neeconomică, punctul (i) nu se aplică.

(iii)

Statul membru de destinație cooperează cu statul membru de expediere care consideră că punctul (ii) se aplică cu privire la rezolvarea bilaterală a problemei. În cazul în care nu există o soluție satisfăcătoare, oricare din cele două state membre poate sesiza problema Comisiei, care o va rezolva în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE.

(b)

Ținând seama de condițiile geografice sau de necesitatea de instalații speciale pentru anumite tipuri de deșeuri, autoritățile competente de expediere și destinație pot formula obiecții argumentate față de transporturile planificate, în cazul în care acestea nu sunt în conformitate cu Directiva 75/442/CEE, în special articolele 5 și 7:

(i)

pentru a pune în aplicare principiul eliminării prin mijloace proprii la nivel comunitar și la nivel național;

(ii)

în cazurile în care, instalația care elimină deșeuri trebuie să elimine deșeuri dintr-o sursă mai apropiată și autoritatea competentă a dat prioritate acestora din urmă;

(iii)

pentru a garanta că transporturile sunt în conformitate cu planurile de gestionare a deșeurilor.

(c)

Mai mult, autoritățile competente de expediere, destinație și tranzit pot formula obiecții argumentate față de transportul planificat în cazul în care:

acesta nu este în conformitate cu legile și reglementările de drept intern privind protecția mediului, ordinea publică, siguranța publică sau protecția sănătății;

notificantul sau destinatarul a fost în trecut vinovat de trafic ilicit.

În acest caz, autoritatea competentă de expediere poate refuza toate transporturile implicând persoana în chestiune, în conformitate cu legislația internă sau

transportul este contrar obligațiilor care rezultă din convențiile internaționale încheiate de statul membru sau statele membre interesate.

(4)   În cazul în care, în termenul stabilit la alineatul (2), autoritățile competente consideră că problemele care au motivat obiecțiile lor au fost rezolvate și că vor fi îndeplinite condițiile în legătură cu transportul, acestea informează de îndată notificantul în scris, cu copii către destinatar și celelalte autorități competente interesate.

În cazul în care, ulterior, există vreo schimbare esențială în condițiile de transport, trebuie să se întocmească o nouă notificare.

(5)   Autoritatea competentă de destinație aprobă prin ștampilarea corespunzătoare a documentului de însoțire.

Articolul 5

(1)   Transportul poate fi efectuat numai după ce notificantul a primit aprobarea de la autoritatea competentă de destinație.

(2)   Odată ce notificantul a primit aprobarea, acesta înscrie data transportului, completează documentul de însoțire și trimite copii la autoritățile competente interesate, cu trei zile lucrătoare înainte ca transportul să fie efectuat.

(3)   În cazul în care autoritățile competente solicită, fiecare transport este însoțit de o copie sau un exemplar al documentului de însoțire împreună cu ștampila de aprobare.

(4)   Toate întreprinderile care participă la această operație completează documentul de însoțire la rubricile indicate, îl semnează și păstrează o copie a lui.

(5)   În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deșeurilor destinate eliminării, destinatarul trimite copii ale documentului de însoțire completate, cu excepția certificatului menționat la alineatul (6), către notificant și autoritățile competente interesate.

(6)   Cât mai repede posibil și în cel mult 180 de zile de la primirea deșeurilor, destinatarul, pe propria răspundere, trimite un certificat de eliminare către notificant și celelalte autorități competente interesate. Acest certificat este inclus sau anexat documentului de însoțire care însoțește transportul.

Capitolul B

Deșeuri destinate valorificării

Articolul 6

(1)   În cazul în care notificantul intenționează să transporte deșeuri destinate valorificării, incluse în anexa III, dintr-un stat membru către un alt stat membru și/sau să le tranziteze printr-unul sau mai multe state membre, fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (2) și articolului 26 alineatul (2), acesta notifică autoritatea competentă de destinație și trimite copii ale notificării, autorităților competente de expediere și tranzit, precum și destinatarului.

(2)   Notificarea cuprinde, în mod obligatoriu, orice etapă intermediară a transportului, de la locul de expediere până la destinația sa finală.

(3)   Notificarea se face prin documentul de însoțire, care este emis de autoritatea competentă de expediere.

(4)   În alcătuirea notificării, notificantul completează documentul de însoțire și, în cazul în care autoritățile competente solicită acest lucru, furnizează informații și documentații suplimentare.

(5)   Notificantul dă informații în documentul de însoțire mai ales despre:

sursa, compoziția și cantitatea de deșeuri destinate valorificării, inclusiv identitatea producătorului și, în cazul deșeurilor din surse diferite, un inventar detaliat al deșeurilor și, în cazul în care se cunoaște, identitatea producătorului original;

dispozițiile cu privire la itinerar și la asigurarea împotriva daunelor produse terților;

măsurile care trebuie luate pentru a garanta un transport sigur și, în special, pentru respectarea de către cel care transportă, a condițiilor stabilite pentru transport de statele membre interesate;

identitatea destinatarului de deșeuri, localizarea centrului de valorificare și durata autorizației de funcționare a centrului. Centrul trebuie să aibă capacitate tehnică adecvată valorificării deșeurilor respective și care să nu prezinte nici un pericol pentru sănătatea umană și mediu;

operațiile de valorificare, după cum sunt incluse în anexa II B la Directiva 75/442/CEE;

metoda planificată de eliminare, pentru deșeurile reziduale după reciclare;

cantitatea de material reciclat, în relație cu deșeurile reziduale;

valoarea estimată a materialului reciclat.

(6)   Notificantul trebuie să încheie un contract cu destinatarul pentru valorificarea deșeurilor.

Contractul poate include o parte sau toate informațiile menționate în alineatul (5).

Contractul trebuie să includă obligația:

notificantului, în conformitate cu articolele 25 și 26 alineatul (2), de a lua înapoi deșeurile, în cazul în care transportul nu a fost efectuat conform planificării sau în cazul în care a fost efectuat prin încălcarea prezentului regulament;

destinatarului, în cazul retransferării deșeurilor destinate valorificării într-un alt stat membru sau într-o țară terță, de a furniza notificarea țării inițiale de expediere;

destinatarului, cât mai curând posibil și în cel mult 180 de zile de la primirea deșeurilor, de a furniza notificantului un certificat că deșeurile au fost valorificate în siguranță pentru mediu.

O copie a acestui contract trebuie trimisă autorității competente.

În cazul în care deșeurile sunt transportate între două instituții controlate de aceeași persoană juridică, acest contract poate fi înlocuit de o declarație a instituției care efectuează valorificarea.

(7)   Informațiile date în conformitate cu alineatele (4)-(6) sunt confidențiale, în conformitate cu legislația internă existentă.

(8)   În conformitate cu legislația internă, o autoritate competentă de expediere poate decide să transmită ea însăși notificarea autorității competente de destinație în locul notificantului, cu copii către destinatar și autoritățile competente de tranzit.

Articolul 7

(1)   La primirea notificării, autoritatea competentă de destinație trimite o confirmare de primire, în termen de trei zile lucrătoare, notificantului și copii ale acesteia celorlalte autorități competente și destinatarului.

(2)   Autoritățile competente de destinație, expediere și tranzit au la dispoziție 30 zile după expedierea confirmării pentru a formula obiecții la transport. Asemenea obiecții se formulează în temeiul alineatului (4). Orice obiecție trebuie făcută în scris către notificant și celelalte autorități competente interesate, în termen de 30 de zile.

Autoritățile competente interesate pot decide să emită acordul în scris într-un termen mai mic de 30 de zile.

Acordul scris sau obiecția se poate trimite prin poștă sau telefax, urmând trimiterea prin poștă. Acordul se dă pentru un termen de un an, în cazul în care nu se prevede astfel.

(3)   Autoritățile competente de expediere, destinație și tranzit au la dispoziție un termen de 20 de zile după expedierea acordului în care să stabilească condițiile cu privire la transportul deșeurilor din competența lor.

Aceste condiții trebuie notificate în scris, cu copii către autoritățile competente interesate, și incluse în documentul de însoțire. Ele nu pot fi mai severe decât cele stabilite cu privire la transporturi similare care au loc în competența lor și țin seama de acordurile existente, în special convențiile internaționale importante.

(4)

(a)

Autoritățile competente de destinație și expediere pot formulaobiecții argumentate la transportul planificat:

în conformitate cu Directiva 75/442/CEE, în special articolul 7 sau

în cazul în care nu este în conformitate cu legile și reglementările de drept intern privind protecția mediului, ordinea publică, siguranța publică sau protecția sănătății;

în cazul în care notificantul sau destinatarul a fost vinovat anterior de trafic ilicit; în acest caz, autoritatea competentă de expediere poate refuza toate transporturile făcute de persoana respectivă, în conformitate cu legislația internă sau

în cazul în care transportul contravine obligațiilor care rezultă din convențiile internaționale încheiate de statul membru sau statele membre interesate sau

în cazul în care procentul de deșeuri valorificabile sau nevalorificabile, valoarea estimată a materialelor de valorificat în final sau costul valorificării și costul eliminării fracțiunii nevalorificabile nu justifică valorificarea din considerente economice și de mediu.

(b)

Autoritățile competente de tranzit pot formula obiecții argumentate la transportul planificat bazat pe prima, a doua, a treia liniuță de la litera (a).

(5)   În cazul în care în termenul stabilit la alineatul (2), autoritățile competente consideră că problemele care au dus la formularea unor obiecții au fost rezolvate și că vor fi îndeplinite condițiile în privința transportului, ele informează de îndată notificantul în scris, cu copii către destinatar și alte autorități competente interesate.

În cazul în care survine vreo schimbare esențială în condițiile de transport, trebuie întocmită o nouă notificare.

(6)   În cazul acordului prealabil scris, autoritatea competentă aprobă prin ștampilarea corespunzătoare a documentului de însoțire.

Articolul 8

(1)   Transportul poate fi efectuat la împlinirea termenului de 30 de zile dacă nu s-a formulat nici o obiecție. Cu toate acestea, aprobarea tacită expiră într-un an de la această dată.

În cazul în care autoritățile competente decid să acorde aprobarea în scris, transportul se poate efectua de îndată după ce toate aprobările necesare au fost primite.

(2)   Notificantul înscrie data transportului și completează documentul de însoțire și trimite copii autorităților competente interesate, cu trei zile lucrătoare înainte de efectuarea transportului.

(3)   În cazul în care autoritățile competente solicită, o copie sau un exemplar al documentului de însoțire însoțește fiecare transport.

(4)   Toate întreprinderile care participă la operațiune completează documentul de însoțire la rubricile indicate, îl semnează și păstra o copie.

(5)   În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deșeurilor destinate valorificării, destinatarul trimite notificantului și autorităților competente interesate copii ale documentului de însoțire completate, exceptând certificatul menționat la alineatul (6).

(6)   Cât mai repede posibil și în cel mult 180 de zile de la primirea deșeurilor, destinatarul, pe propria răspundere, trimite un certificat de valorificare al deșeurilor, către notificant și alte autorități competente interesate. Acest certificat este parte din sau este anexat la documentul de însoțire care însoțește transportul.

Articolul 9

(1)   Autoritățile competente cu privire la instalațiile de valorificare pot decide, fără a aduce atingere articolului 7, să nu formuleze obiecții la transporturile cu un anumit tip de deșeuri către o instalație specifică de valorificare. Asemenea decizii pot fi limitate la o anumită perioadă de timp; cu toate acestea, acestea pot fi revocate oricând.

(2)   Autoritățile competente care aleg această posibilitate informează Comisia cu privire la numele instalației de valorificare, adresa, tehnologiile aplicate, tipurile de deșeuri pentru care se aplică decizia și perioada acoperită. Orice revocare trebuie, de asemenea, notificată Comisiei.

Comisia trimite această informație fără întârziere către alte autorități competente interesate în Comunitate și la secretariatul OCDE.

(3)   Toate transporturile planificate către aceste instalații sunt notificate de autoritățile competente interesate, în conformitate cu articolul 6. O astfel de notificare trebuie să ajungă înaintea expedierii transportului.

Autoritățile competente ale statelor membre de expediere și tranzit pot formula obiecții la orice transport, în temeiul articolului 7 alineatul (4) sau impune condiții cu privire la transport.

(4)   În cazurile în care autoritățile competente sunt obligate, potrivit legislațiilor interne, să examineze contractul menționat la articolul 6 alineatul (6), aceste autorități informează Comisia. În astfel de cazuri, notificarea plus contractele sau părți din acestea de examinat trebuie să sosească cu șapte zile înaintea expedierii transportului pentru a se putea efectua o analiză adecvată.

(5)   Pentru transportul existent, se aplică articolul 8 alineatele (2)-(6).

Articolul 10

Transporturile de deșeuri destinate valorificării din anexa IV și de deșeuri destinate valorificării care nu au fost încă menționate în anexa II, anexa III sau anexa IV fac obiectul acelorași proceduri ca și cele menționate la articolele 6-8, exceptând faptul că acordul autorităților competente interesate trebuie furnizat în scris înaintea începerii transportului.

Articolul 11

(1)   Pentru a realiza controlul transporturilor de deșeuri destinate valorificării din anexa II, transporturile sunt însoțite de următoarele informații, semnate de deținător:

(a)

numele și adresa deținătorului;

(b)

descrierea comercială uzuală a deșeurilor;

(c)

cantitatea de deșeuri;

(d)

numele și adresa destinatarului;

(e)

operațiile de valorificare enumerate în anexa II B la Directiva 75/442/CEE;

(f)

data anticipată a transportului.

(2)   Informația menționată la alineatul (1) este confidențială, în concordanță cu reglementările de drept intern existente.

Capitolul C

Transportul deșeurilor destinate eliminării și valorificării între statele membre cu tranzit prin state terțe

Articolul 12

Fără a aduce atingere articolelor 3-10, în cazul în care transportul de deșeuri are loc între state membre cu tranzit printr-unul sau mai multe state terțe:

(a)

notificantul trimite o copie a notificării autorității(autorităților) competente din statul terț (statele terțe);

(b)

autoritatea competentă de destinație întreabă autoritatea competentă din statul terț(statele terțe) dacă dorește(doresc) să-și trimită acordul scris pentru transportul planificat:

în cazul părților la Convenția de la Basel, în termen de 60 de zile, numai dacă nu a renunțat la acest drept, în conformitate cu termenii acelei Convenții, sau

în cazul țărilor care nu sunt părți la Convenția de la Basel, în timpul perioadei convenite de autoritățile competente.

În ambele cazuri, autoritatea competentă de destinație, după caz, așteaptă să primească acordul înainte de a aproba.

TITLUL III

TRANSPORTURI DE DEȘEURI ÎN CADRUL STATELOR MEMBRE

Articolul 13

(1)   Titlurile II, VII și VIII nu se aplică transporturilor în interiorul unui stat membru.

(2)   Statele membre stabilesc, cu toate acestea, un sistem adecvat pentru supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri din jurisdicția lor. Acest sistem ar trebui să țină seama de necesitatea de a asigura coerența din sistemul comunitar, stabilită de prezentul regulament.

(3)   Statele membre informează Comisia despre sistemul lor de supraveghere și control al transporturilor de deșeuri. Comisia informează celelalte state membre despre aceasta.

(4)   Statele membre pot aplica sistemul menționat în titlurile II, VII și VIII în cadrul jurisdicției lor.

TITLUL IV

EXPORTURILE DE DEȘEURI

Capitolul A

Deșeuri destinate eliminării

Articolul 14

(1)   Se interzic toate exporturile de deșeuri destinate eliminării, cu excepția celor către țările AELS care sunt părți la Convenția de la Basel.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (2) și articolului 26 alineatul (2), exporturile de deșeuri destinate eliminării într-o țară AELS sunt, de asemenea, interzise:

(a)

în cazul în care țara AELS de destinație interzice importurile unor astfel de deșeuri sau în cazul în care nu și-a dat acordul scris pentru importul specific al acestor deșeuri;

(b)

în cazul în care autoritatea competentă de expediere din Comunitate are motive să creadă că deșeurile nu vor fi gestionate în conformitate cu metode sigure pentru mediu în țara AELS de destinație interesată.

(3)   Autoritatea competentă de expediere solicită ca orice deșeuri destinate eliminării autorizate pentru export în țările AELS să fie gestionate în siguranță pentru mediu în timpul perioadei de transport și în statul de destinație.

Articolul 15

(1)   Notificantul trimite notificarea către autoritatea competentă de expediere prin intermediul documentului de însoțire în conformitate cu articolul 3 alineatul (5), cu copii către celelalte autorități competente interesate și destinatar. Documentul de însoțire este eliberat de autoritatea competentă de expediere.

La primirea notificării, autoritatea competentă de expediere trimite notificantului în trei zile lucrătoare un acord scris de notificare, cu copii către autoritățile competente interesate.

(2)   Autoritatea competentă de expediere are un termen de 70 de zile lucrătoare de la expedierea acordului pentru a lua decizia de aprobare a transportului, cu sau fără condiții, sau de refuzare. Aceasta poate solicita și informații suplimentare.

Autoritatea competentă de expediere acordă aprobarea numai în absența obiecțiilor din partea sa sau din partea celorlalte autorități competente și în cazul în care a primit de la notificant copiile menționate la alineatul (4). După caz, aprobarea se supune oricăror condiții de transport menționate la alineatul (5).

Autoritatea competentă de expediere ia o decizie nu mai devreme de 61 de zile de la expedierea acordului.

Cu toate acestea, poate lua o decizie mai devreme în cazul în care are acordul scris al celorlalte autorități competente.

Aceasta trimite o copie autorizată a deciziei celorlalte autorități interesate, biroului vamal de plecare din Comunitate și destinatarului.

(3)   Autoritățile competente de expediere și tranzit în Comunitate pot formula obiecții în termen de 60 de zile de la expedierea acordului, pe baza articolului 4 alineatul (3). Acestea pot solicita, de asemenea, informații suplimentare. Orice obiecție trebuie formulată în scris către notificant, cu copii către celelalte autorități competente interesate.

(4)   Notificantul trimite autorității competente de expediere o copie a:

(a)

acordului scris al țării AELS de destinație pentru transportul planificat;

(b)

confirmării țării AELS de destinație despre existența unui contract între notificant și destinatar, specificând gestionarea favorabilă pentru mediu a deșeurilor respectiv; trebuie furnizată o copie a contractului, la cerere.

Contractul menționează, de asemenea, că destinatarul este solicitat să asigure:

în termen de trei zile lucrătoare de la primirea deșeurilor destinate eliminării, copii ale documentului de însoțire completate, către notificant și autoritatea competentă interesată, cu excepția certificatului menționat la a doua liniuță;

cât mai repede posibil și în cel mult 180 zile lucrătoare de la primirea deșeurilor, un certificat de eliminare, pe răspunderea sa, către notificant și autoritatea competentă interesată. Forma acestui certificat este parte a documentului de însoțire care însoțește transportul.

Contractul, stipulează suplimentar că, în cazul în care un destinatar emite un certificat incorect care determină eliberarea garanției financiare, acesta suportă costurile care decurg din obligația de a returna deșeurile în zona de jurisdicție a autorității competente de expediere și din eliminarea sa într-un mod alternativ și în siguranță pentru mediu.

(c)

acordul scris pentru transportul din alt(e) stat(e) de tranzit, în cazul în care acest(e) stat(e) este(sunt) parte(părți) la Convenția de la Basel și a(au) renunțat la aceasta în conformitate cu termenii din această convenție.

(5)   Autoritățile competente de tranzit în Comunitate dispun de 60 de zile de la expediția acordului, în care să stabilească condițiile cu privire la transporturile de deșeuri din competența lor.

Aceste condiții, care se înaintează notificantului, cu copii către celelalte autorități competente interesate, nu pot fi mai severe decât cele stabilite în privința transporturilor similare efectuate în întregime în aria de jurisdicție a autorității compentente în cauză.

(6)   Autoritatea competentă de expediere aprobă prin ștampilarea corespunzătoare a documentului de însoțire.

(7)   Transportul poate fi efectuat numai după ce notificantul a primit aprobarea de la autoritatea competentă de expediere.

(8)   Când notificantul a primit aprobarea, el înscrie data transportului, completează documentul de însoțire și trimite copii autorităților competente interesate, în termen de trei zile lucrătoare înainte ca transportul să fie făcut. În cazul în care autoritățile competente solicită, o copie sau un exemplar al documentului de însoțire împreună cu ștampila de aprobare însoțesc fiecare transport.

Toate întreprinderile implicate în operație completează documentul de însoțire la rubricile indicate, îl semnează și păstrează o copie a lui.

Un exemplar al documentului de însoțire este predat de transportator ultimului birou vamal de plecare când deșeurile părăsesc Comunitatea.

(9)   De îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de plecare trimite o copie a documentului de însoțire către autoritatea competentă care a emis aprobarea.

(10)   În cazul în care, după 42 de zile de la plecarea deșeurilor din Comunitate, autoritatea competentă care a aprobat nu a primit nici o informație de la destinatar despre primirea deșeurilor, aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă de destinație.

Autoritatea competentă acționează în mod similar în cazul în care, după 180 de zile de la plecarea deșeurilor din Comunitate, autoritatea competentă care a aprobat nu a primit de la destinatar certificatul de eliminare menționat la alineatul (4).

(11)   O autoritate competentă de expediere, alta decât producătorul, poate decide, în conformitate cu legislația internă, să transmită notificarea în locul notificantului, cu copii către destinatar și autoritatea competentă de tranzit.

Autoritatea competentă de expediere poate decide să nu trimită nici o notificare, dacă ea însăși are de formulat obiecții imediate la transport în conformitate cu articolul 4 alineatul (3). Aceasta informează de îndată notificantul cu privire la aceste obiecții.

(12)   Informația dată la alineatele (1)-(4) este confidențială, în conformitate cu legislația internă existentă.

Capitolul B

Deșeuri destinate valorificării

Articolul 16

(1)   Se interzic toate exporturile de deșeuri destinate valorificării cu excepția celor către:

(a)

țările în care se aplică decizia OCDE;

(b)

alte țări:

care sunt părți la Convenția de la Basel și/sau cu care Comunitatea sau Comunitatea și statele membre au încheiat acorduri sau înțelegeri bilaterale, multilaterale sau regionale în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel și alineatul (2) sau

cu care statele membre au încheiat acorduri și înțelegeri bilaterale, înainte de data de aplicare a prezentului regulament, în măsura în care acestea sunt compatibile cu legislația Comunității și în conformitate cu articolul 11 al Convenției de la Basel și alineatul (2). Aceste acorduri și înțelegeri se notifică Comisiei în termen de trei luni de la data aplicării prezentului regulament sau de la data de aplicare, fiind reținută data cea mai apropiată, și expiră atunci când acordurile și înțelegerile sunt încheiate în conformitate cu prima liniuță.

(2)   Acordurile și înțelegerile menționate la alineatul (1) litera (b) garantează o gestionare a deșeurilor favorabilă mediului, în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel și în special:

(a)

garantează că operația de valorificare este efectuată într-un centru autorizat care respectă cerințele de gestionare favorabilă mediului;

(b)

stabilește condițiile de tratare a componentelor nevalorificabile din deșeuri și, după caz, obligă notificantul să îl ia înapoi;

(c)

permite, după caz, examinarea respectării acordurilor la fața locului, în conformitate cu țările interesate;

(d)

sunt supuse analizei periodice a Comisiei și pentru prima dată până la 31 decembrie 1996, ținând seama de experiența câștigată și de abilitatea țărilor interesate în efectuarea activităților de valorificare, într-un mod care asigură o gestionare favorabilă mediului. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul despre rezultatul acestei analize. În cazul în care analiza are drept concluzie faptul că garanțiile de mediu sunt insuficiente, la o propunere a Comisiei continuarea exporturilor de deșeuri în acești termeni este reanalizată, inclusiv posibilitatea de interzicere.

(3)   Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (2) și articolului 26 alineatul (2), exporturile de deșeuri destinate valorificării în țările menționate la alineatul (1) se interzic:

(a)

în cazul în care o țară din grupul menționat deja interzice toate importurile acestor deșeuri sau în care aceasta nu și-a dat acordul pentru importarea lor;

(b)

în cazul în care autoritatea competentă de expediere are motiv să creadă că deșeurile nu vor fi gestionate în conformitate cu metode sigure pentru mediu în țara în cauză.

(4)   Autoritatea competentă de expediere solicită ca orice deșeuri destinate valorificării, aprobate pentru export, să fie gestionate în siguranță pentru mediu, în timpul perioadei de transport și în statul de destinație.

Articolul 17

(1)   În legătură cu deșeurile din anexa II, Comisia notifică, înaintea datei de aplicare a prezentului regulament, orice țară în care decizia OCDE nu se aplică lista de deșeuri din anexa menționată și să solicite confirmarea scrisă că aceste deșeuri nu sunt supuse controlului în țara de destinație și că țara de destinație va accepta categoriile de acest gen de deșeuri să fie transportate, fără a recurge la procedurile de control care se aplică anexei III sau IV sau că va indica cazul când deșeurile ar trebuie supuse acelor proceduri sau procedurii stabilite la articolul 15.

În cazul în care această confirmare nu este primită cu șase luni înainte de data aplicării prezentului regulament, Comisia face Consiliului propunerile corespunzătoare.

(2)   În cazul în care deșeurile enumerate în anexa II sunt exportate, acestea sunt destinate operațiilor de valorificare în cadrul unei instalații care potrivit legislației interne a acesteia funcționează sau este autorizată să opereze în țara importatoare. Mai mult, un sistem de supraveghere bazat pe eliberarea prealabilă sistematică de licențe de export, se stabilește în cazuri care se determină în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE.

Acest sistem prevede ca în fiecare caz să fie înaintată, fără întârziere, o copie de licență de export autorităților țării respective.

(3)   În cazul în care aceste deșeuri sunt supuse controlului în țara de destinație sau la cererea unei țări, în conformitate cu alineatul (1) sau în care o țară de destinație a notificat, în conformitate cu articolul 3 din Convenția de la Basel, că anumite tipuri de deșeuri din anexa II sunt periculoase, exporturile acestor deșeuri către acea țară sunt supuse controlului. Statul membru care exportă sau Comisia notifică toate aceste cazuri către Comitetul stabilit în conformitate cu articolul 18 din Directiva 75/442/CEE; Comisia determină, prin consultarea țării de destinație, care proceduri de control se aplică, respectiv cele aplicabile anexei III sau IV sau procedura stabilită la articolul 15.

(4)   În cazul în care deșeurile din anexa III sunt exportate din Comunitate pentru valorificare către țări și prin țări în care se aplică decizia OCDE, se aplică articolele 6, 7, 8 și 9 alineatele (1), (3), (4) și (5), iar dispozițiile cu privire la autoritățile competente de expediere și tranzit se aplică numai autorităților competente din Comunitate.

(5)   În plus, autoritățile competente din țările exportatoare și tranzit Comunitar, sunt fie informate despre decizia din articolul 9.

(6)   În cazul în care deșeurile destinate valorificării din anexa IV și deșeurile destinate valorificării care nu au fost înscrise încă în anexele II, III sau IV sunt exportate pentru valorificare către țări și prin țări în care se aplică decizia OCDE, articolul 10 se aplică prin analogie.

(7)   În plus, în cazul în care deșeurile sunt exportate în conformitate cu alineatele (4)-(6):

transportatorul furnizează un exemplar al documentului de însoțire ultimului birou vamal de plecare, atunci când deșeurile părăsesc Comunitatea;

îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de plecare trimite o copie a documentului de însoțire către autoritatea competentă de expediere.

în cazul în care, după 42 de zile după ce deșeurile au părăsit Comunitatea, autoritatea competentă de export nu a primit nici o informație de la destinatar despre primirea deșeurilor, aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă de destinație;

contractul stipulează că, în cazul în care un destinatar emite un certificat incorect care determină eliberarea garanției financiare, el suportă costurile care decurg din obligația de a returna deșeurile în zona de jurisdicție a autorității competente de expediere și eliminarea sau valorificarea lor într-un mod alternativ și în siguranță pentru mediu.

(8)   În cazul în care deșeurile din anexa III și IV și deșeurile destinate valorificării care nu au fost incluse în anexele II, III și IV sunt exportate către și prin țări în care decizia OCDE nu se aplică:

se aplică prin analogie articolul 15, cu excepția alineatului (3);

se pot formula obiecții argumentate în conformitate cu articolul 7 alineatul (4),

numai dacă nu se prevede altceva în acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (b) și pe baza procedurii de control din alineatul (4) sau alineatul (6) al prezentului articol sau din articolul 15.

Capitolul C

Exportul de deșeuri către statele ACP

Articolul 18

(1)   Toate exporturile de deșeuri către statele ACP sunt interzise.

(2)   Această interdicție nu împiedică un statul membru, către care statul ACP s-a hotărât să exporte deșeurile pentru prelucrare, să returneze deșeurile prelucrate către statul ACP de origine.

(3)   În cazul reexportării către statul ACP, fiecare transport este însoțit de un exemplar al documentului de însoțire, cu ștampila de aprobare.

TITLUL V

IMPORTURI DE DEȘEURI ÎN COMUNITATE

Capitolul A

Importuri de deșeuri destinate eliminării

Articolul 19

(1)   Toate importurile de deșeuri destinate eliminării în Comunitate se interzic, cu excepția celor din:

(a)

țările AELS care sunt părți la Convenția de la Basel;

(b)

alte țări:

care sunt părți la Convenția de la Basel sau

cu care Comunitatea sau Comunitatea și statele membre au încheiat acorduri sau înțelegeri bilaterale sau multilaterale compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel, care garantează că operațiile de eliminare sunt efectuate într-un centru autorizat care respectă cerințele unei gestionării sigure pentru mediu sau

cu care fiecare stat membru a încheiat acorduri sau înțelegeri bilaterale anterioare datei de aplicare a prezentului regulament, compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel, conținând aceleași garanții ca cele menționate mai jos și garantând că deșeurile au provenit din țara de expediere și că eliminarea se va face exclusiv în statul membru care a încheiat acordul sau înțelegerea. Aceste acorduri sau înțelegeri sunt notificate Comisiei în termen de trei luni de la data aplicării regulamentului sau de la data lor de aplicare, fiind reținută data cea mai apropiată, și expiră când acordurile sau înțelegerile sunt încheiate în conformitate cu a doua liniuță sau

cu care fiecare stat membru încheie acorduri sau înțelegeri bilaterale, după data aplicării prezentului regulament în situațiile de la alineatul (2).

(2)   Consiliul autorizează prin aceasta fiecare stat membru să încheie acorduri și înțelegeri după data de aplicare a prezentului regulament pentru eliminarea deșeurilor specifice în cazuri excepționale, cum ar fi cazul în care astfel de deșeuri nu sunt gestionate în siguranță pentru mediu în țara de expediere. Aceste acorduri și înțelegeri sunt conforme cu condițiile stabilite la alineatul (1) litera (b) a treia liniuță și sunt notificate Comisiei înainte de încheierea lor.

(3)   Țărilor menționate la alineatul (1) litera (b) li se solicită să prezinte în primul rând o cerere motivată legal la autoritatea competentă a statului membru de destinație, arătând că ele nu au și nu pot dobândi capacitatea tehnică și facilitățile necesare pentru a elimina deșeurile în siguranță.

(4)   Autoritatea competentă de destinație interzice aducerea deșeurilor din competența sa, în cazul în care are motiv să creadă, că deșeurile nu vor fi gestionate în siguranță pentru mediul din zona sa.

Articolul 20

(1)   Notificarea se face către autoritatea competentă de destinație, prin documentul de însoțire, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5), cu copii către destinatarul deșeurilor și autoritățile competente de tranzit. Documentul de însoțire se eliberează de autoritatea competentă de destinație.

În termen de trei zile lucrătoare de la primirea notificării, autoritatea competentă de destinație trimite o confirmare scrisă notificantului, cu copii către autoritățile competente de tranzit din Comunitate.

(2)   Autoritatea competentă de destinație aprobă transportul numai în absența obiecțiilor din partea sa sau din partea celorlalte autorități competente interesate. Aprobarea se supune tuturor condițiilor din alineatul (5).

(3)   În termen de 60 de zile de la expedierea copiei de confirmare, autoritățile competente de destinație și tranzit din Comunitate pot formula obiecții în temeiul articolului 4 alineatul (3).

Acestea pot solicita, de asemenea, informații suplimentare. Aceste obiecții se fac în scris către notificant, cu copii către celelalte autorități competente interesate din Comunitate.

(4)   Autoritatea competentă de destinație dispune de 70 de zile de la expedierea confirmării pentru a lua o decizie în privința aprobării transporului, cu sau fără condiții, sau pentru a refuza. De asemenea, poate solicita și informații suplimentare.

Aceasta trimite copii autorizate ale deciziei autorităților competente de tranzit în Comunitate, destinatarului și biroului vamal de intrare în Comunitate.

Autoritatea competentă de destinație ia o decizie în minim 61 de zile de la expedierea notificării. Cu toate acestea, poate lua o decizie mai devreme în cazul în care are acordul scris al celorlalte autorități competente.

Autoritatea competentă de destinație aprobă prin ștampilarea corespunzătoare a documentului de însoțire.

(5)   Autoritatea competentă de destinație și tranzit în Comunitate dispune de 60 de zile de la expedierea confirmării pentru a stabili condițiile cu privire la transportul de deșeuri. Aceste condiții care trebuie să fie transmise notificantului, cu copii către autoritățile competente interesate nu pot să fie mai severe decât cele stabilite pentru transporturile similare ce au loc în cadrul jurisdicției autorității competente respective.

(6)   Transportul poate fi efectuat numai după ce notificantul a primit aprobarea de la autoritatea competentă de destinație.

(7)   După ce notificantul a primit aprobarea, acesta înscrie data de transport, completează documentul de însoțire și trimite copii autorităților competente interesate înainte cu trei zile lucrătoare de efectuarea transportului. Transportatorul trimite un exemplar al documentului de însoțire la biroul vamal de intrare în Comunitate.

Fiecare transport este însoțit de o copie sau, la cererea autorităților competente, de un exemplar al documentului de însoțire împreună cu ștampila de aprobare.

Toate întreprinderile implicate în acțiune completează documentul de însoțire la rubricile indicate, îl semnează și păstrează o copie.

(8)   În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deșeurilor, destinatarul trimite copii ale documentului de însoțire completate, cu excepția certificatului menționat la alineatul (9), către notificant și autorităților competente interesate.

(9)   Cât mai repede posibil și în cel mult 180 zile de la primirea deșeurilor, destinatarul are obligația să trimită un certificat de eliminare notificantului și celorlalte autorități interesate. Acest certificat este parte sau anexă a documentului de însoțire care însoțește transportul.

Capitolul B

Importuri de deșeuri destinate valorificării

Articolul 21

(1)   Toate importurile de deșeuri destinate valorificării în Comunitate se interzic, cu excepția celor din:

(a)

țările în care se aplică decizia OCDE;

(b)

alte țări:

care sunt părți la Convenția de la Basel și/sau cu care Comunitatea ori Comunitatea și statele sale membre au încheiat acorduri sau înțelegeri bilaterale, multilaterale sau regionale compatibile cu legislația Comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel, garantând că operația de valorificare este efectuată într-un centru autorizat și respectă cerințele de gestionare în siguranță pentru mediu sau

cu care fiecare stat membru a încheiat acorduri sau înțelegeri bilaterale înainte de data aplicării prezentului regulament, în care aceste importuri sunt compatibile cu legislația Comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel, conținând aceleași garanții ca și cele menționate mai sus. Aceste acorduri sau înțelegeri se notifică Comisiei în termen de trei luni de la data aplicării prezentului regulament sau de la data aplicării lor, luându-se în considerare data cea mai recentă și să expiră când se încheie acordurile sau înțelegerile în conformitate cu prima liniuță sau

cu care fiecare stat membru încheie acorduri sau înțelegeri bilaterale după data de aplicare a prezentului regulament în condițiile de la alineatul (2).

(2)   Consiliul autorizează fiecare stat membru să încheie după data de aplicare a prezentului regulament acorduri și înțelegeri în cazurile excepționale de valorificare a deșeurilor speciale, în situația în care un stat membru consideră astfel de acorduri sau înțelegeri necesare pentru a evita orice întrerupere în tratarea deșeurilor începută înainte ca, Comunitatea să încheie acele acorduri și înțelegeri. Acordurile și înțelegerile sunt compatibile și cu legislația Comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel; acestea sînt notificate Comisiei înainte de încheierea lor și expiră când se încheie acorduri și înțelegeri în conformitate cu alineatul (1) litera (b) prima liniuță.

Articolul 22

(1)   În cazul în care deșeurile sunt importate pentru valorificare din țările și prin țările în care se aplică decizia OCDE, se aplică prin analogie următoarele proceduri de control:

(a)

pentru deșeurile din anexa III: articolele 6, 7, 8, 9 alineatele (1), (3), (4) și (5) și articolul 17 alineatul (5);

(b)

pentru deșeurile din anexa IV și deșeurile care nu au fost înscrise în anexele II, III sau IV: articolul 10.

(2)   În cazul în care deșeurile destinare valorificării incluse în anexele III și IV și deșeurile care nu au fost înscrise în anexele II, III sau IV sunt importate din și prin țări în care nu se aplică decizia OCDE:

se aplică articolul 20 prin analogie;

se pot formula obiecții argumentate în conformitate cu articolul 7 alineatul (4),

numai dacă nu se prevede altceva în acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (b) și pe baza procedurilor de control din alineatul (1) din prezentul articol sau articolul 20.

TITULUL VI

TRANZITUL DEȘEURILOR DIN AFARA COMUNITĂȚII ȘI PRIN COMUNITATE DESTINATE ELIMINĂRII SAU VALORIFICĂRII ÎN AFARA COMUNITĂȚII

Capitolul A

Deșeuri destinate eliminării și valorificării (cu excepția tranzitului prevăzut la articolul 24

Articolul 23

(1)   În cazul în care deșeurile destinate eliminării și, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 24, valorificării sunt transportate printr-un stat membru (prin state membre), notificarea se realizează prin documentul de însoțire trimis ultimei autorități competente de tranzit în Comunitate, cu copii către destinatar, celorlalte autorități competente interesate, birourilor vamale de intrare în și plecare din Comunitate.

(2)   Ultima autoritate competentă de tranzit în Comunitate informează de îndată notificantul despre primirea notificării. În temeieul alineatului (5), celelalte autorități competente din Comunitate transmit răspunsurile la ultima autoritate competentă de tranzit în Comunitate, care răspund apoi în scris notificantului, în termen de 60 de zile, aprobând transportul cu sau fără rezerve sau, după caz, impunând condiții stabilite de celelalte autorități competente de tranzit sau refuzând acordul pentru transfer. Trebuie să se justifice orice refuz sau rezervă. Autoritatea competentă trimite o copie autorizată a deciziei ambelor autorității competente interesate și birourilor vamale de intrare în Comunitate și plecare din Comunitate.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (2) și articolului 26 alineatul (2), transportul se admite în Comunitate numai dacă notificantul a primit acordul scris al ultimei autorități competente de tranzit. Aceasta din urmă aprobă prin ștampilarea corespunzătoare a documentului de însoțire.

(4)   Autoritățile competente de tranzit în Comunitate dispune de 20 de zile de la notificare pentru a stabili, după caz, orice condiții pentru transportul de deșeuri.

Aceste condiții, care trebuie transmise notificantului, cu copii către autoritățile competente interesate nu pot să fie mai severe decât cele stabilite pentru transporturi similare ce au loc în cadrul competentei lor.

(5)   Documentul de însoțire se eliberează de ultima autoritate competentă de tranzit din Comunitate.

(6)   După ce notificantul a primit aprobarea, acesta completează documentul de însoțire și trimite copii autorităților competente interesate înainte cu trei zile de efectuarea transportului.

Fiecare transport este însoțit de un exemplar al documentului de însoțire împreună cu ștampila de aprobare.

Transportatorul trimite un exemplar al documentului de însoțire biroului vamal de plecare atunci când deșeurile pleacă din Comunitate.

Toate întreprinderile implicate în operație completează documentul de însoțire la rubricile indicate, îl semnează și păstrează o copie.

(7)   De îndată ce deșeurile au ieșit din Comunitate, biroul vamal de plecare trimite un document de însoțire la ultima autoritate competentă de tranzit din Comunitate.

Mai mult, la cel mult 42 de zile după ce deșeurile au părăsit Comunitatea, notificantul declară sau certifică autorității competente că deșeurile au sosit la destinație trimițând copii către celelalte autorități competente de tranzit.

Capitolul B

Tranzitarea deșeurilor destinate valorificării din și în țara în care se aplică Decizia OCDE

Articolul 24

(1)   Tranzitarea deșeurilor destinate valorificării menționate în anexele III și IV dintr-o țară și transferate pentru valorificare într-o țară în care se aplică decizia OCDE printr-un stat membru (state membre) se face pe baza notificării autorităților competente de tranzit din statele membre interesate.

(2)   Notificarea se face prin document de însoțire.

(3)   La primirea notificării autoritatea (autoritățile) competentă(e) de tranzit trimite o confirmare notificantului și destinatarului în termen de trei zile lucrătoare.

(4)   Această (aceste) autoritate (autorități) competentă(e) de tranzit poate(pot) formula obiecții argumentate la transportul planificat în temeiul articolului 7 alineatul (4). Orice obiecție trebuie făcută în scris către notificant și autoritățile competente de tranzit din alte state membre interesate în termen de 30 de zile de la expedierea aprobării.

(5)   Autoritatea competentă de tranzit poate decide să asigure acordul scris în mai puțin de 30 de zile.

În cazul tranzitării deșeurilor din anexa IV și a deșeurilor care nu au fost înscrise încă în anexele II, III sau IV trebuie să se dea acordul scris înainte de începerea transportului.

(6)   Transportul se poate efectua numai în absența obiecțiilor.

TITLUL VII

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 25

(1)   În cazul în care un transport de deșeuri, care a fost aprobat de autoritățile competente interesate, nu poate fi efectuat în concordanță cu termenii documentului de însoțire sau ai contractului menționat la articolele 3 și 6, autoritatea competentă de expediere garantează în termen de 90 de zile după ce a fost informată că notificantul returnează deșeurile de competența sa sau în altă parte în interiorul statului de expediere, cu excepția cazului în care este convinsă că deșeurile pot fi eliminate sau valorificate în siguranță pentru mediu.

(2)   În cazurile menționate la alineatul (1), se face o notificare suplimentară. Nici un stat membru de expediere sau stat membru de tranzit nu se opune returnării acestor deșeuri la cererea motivată legal a autorității competente de destinație și cu o explicație a motivului.

(3)   Obligația notificantului și obligația auxiliară a statului de expediere de a lua înapoi deșeurile încetează când destinatarul a emis certificatul menționat la articolele 5 și 8.

Articolul 26

(1)   Orice transport efectuat:

(a)

fără notificarea tuturor autorităților competente interesate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament sau

(b)

fără acordul autorităților competente interesate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament sau

(c)

cu acordul obținut de la autoritățile competente interesate prin falsificare, interpretare falsă sau fraudă sau

(d)

care nu este specificat în vreun fel în documentul de însoțire sau

(e)

care duce la o eliminare sau valorificare în contravenție cu Comunitatea sau legile internaționale sau

(f)

contrar articolelor 14, 16, 19 și 21

se va considera trafic ilicit.

(2)   În cazul în care acest trafic ilicit este cauzat de notificantul deșeurilor, autoritatea competentă de expediere garantează că deșeurile respective:

(a)

sunt returnate de notificant sau, după caz, chiar de autoritatea competentă, în statul de expediere, sau dacă nu este realizabil;

(b)

sunt eliminate sau valorificate în siguranță pentru mediu,

în termen de 30 de zile de la informarea autorității competente despre traficul ilicit sau în orice alt termen convenit de autoritățile competente interesate.

În acest caz, se face o notificare suplimentară. Nici un stat membru de expediere sau stat membru de tranzit nu se opune returnării acestor deșeuri la cererea motivată legal a autorităților competente cu explicarea motivului.

(3)   În cazul în care acest trafic ilicit este cauzat de destinatar, autoritatea competentă de destinație garantează că deșeurile respective sunt eliminate în siguranță pentru mediu de către destinatar sau, dacă este irealizabil, chiar de către autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la informarea ei despre traficul ilicit sau în alt termen convenit de autoritățile competente interesate. În acest scop, ele trebuie să coopereze, după caz, la eliminarea sau valorificarea deșeurilor în siguranță pentru mediu.

(4)   În cazul în care responsabilitatea pentru traficul ilicit nu poate fi atribuită nici notificantului, nici destinatarului, autoritățile competente să cooperează pentru a garanta că deșeurile respective sunt eliminate sau valorificate în siguranță pentru mediu. Principiile acestei cooperări se stabilesc în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE.

(5)   Statele membre adoptă măsuri legale de interzicere și pedepsire a traficului ilicit.

Articolul 27

(1)   Toate transporturile de deșeuri acoperite de domeniul prezentului regulament se supun constituirii unei garanții financiare sau unele asigurări echivalente ce acoperă costurile de transport, inclusiv cazurile menționate la articolele 25 și 26, și de eliminare sau valorificare.

(2)   Aceste garanții se returnează când s-a furnizat dovada prin:

certificatul de eliminare sau valorificare, că deșeurile au ajuns la destinație și că au fost eliminate sau valorificate în siguranță pentru mediu;

copia Control T5 alcătuit conform Regulamentului (CEE) Nr. 2823/87 al Comisiei (10) că, în cazul tranzitului prin Comunitate, deșeurile au părăsit Comunitatea.

(3)   Fiecare stat membru informează Comisia despre dispozițiile adoptate pentru a adapta legislația internă pentru îndeplinirea acestui articol. Comisia înaintează această informație tuturor statelor membre.

Articolul 28

(1)   Respectând obligațiile ce i se impun prin articolele 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 și 24, notificantul poate folosi o procedură generală de notificare în cazul în care deșeurile destinate eliminării sau valorificării cu aceleași caracteristici fizice și chimice sunt transportate periodic la același destinatar urmărind aceeași rută. În cazul în care, în situații neprevăzute, această rută nu poate fi urmată, notificantul informează autoritățile competente interesate cât mai curând posibil sau înainte ca transportul să pornească dacă necesitatea de modificare a rutei este cunoscută deja la acest moment.

În cazul în care modificarea rutei este cunoscută înainte de pornirea transportului și aceasta înseamnă angrenarea altor autorități competente decât cele interesate în notificarea generală, nu se folosește această procedură.

(2)   Prin procedura generală de notificare, o singură notificare poate conține mai multe transporturi de deșeuri într-o perioadă maximă de un an. Perioada indicată poate fi scurtată prin acordul între autoritățile interesate.

(3)   Autoritățile competente interesate folosesc acordul pentru această procedură generală de notificare care ulterior se completează cu informații suplimentare. În cazul în care compoziția deșeurilor nu este cea notificată sau în cazul în care nu sunt respectate condițiile impuse transportului, atunci autoritățile competente interesate își retrag acordul pentru procedură printr-un anunț oficial către notificant. Copiile acestui anunț se trimit celorlalte autorități competente interesate.

(4)   Notificarea generală se face prin documentul de însoțire.

Articolul 29

Deșeurile care sunt subiecte ale diferitelor notificări nu se amestecă în timpul transportului.

Articolul 30

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că deșeurile sunt transportate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Aceste măsuri pot include inspecția instituțiilor și întreprinderilor, în conformitate cu articolul 13 din Directiva 75/442/CEE și controale la fața locului ale transporturilor.

(2)   Controalele pot avea loc în special:

la locul de origine, efectuate împreună cu producătorul, deținătorul sau notificantul;

la destinație, efectuate cu destinatarul final;

la frontierele externe ale Comunității;

în timpul transportului în cadrul Comunității.

(3)   Controalele pot include inspecția documentelor, confirmarea identității și, după caz, controlul fizic al deșeurilor.

Articolul 31

(1)   Documentul de însoțire se tipărește și se completează și orice documentație și informație menționată la articolele 4 și 6 se prezintă în limba acceptată de autoritatea competentă de:

destinație, așa cum se menționează la articolele 3, 7, 15 și 17, în cazul transportului de deșeuri în cadrul Comunității, dar și în cazul exportului de deșeuri;

destinație, după cum se menționează la articolele 20 și 22, în cazul importului de deșeuri;

tranzit, după cum se menționează la articolele 23 și 24.

La cererea celorlalte autorități competente interesate, notificantul prezintă o traducere într-o limbă acceptată de acestea.

(2)   Se pot stabili alte detalii în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE.

TITLUL VIII

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 32

Dispozițiile convențiilor internaționale cu privire la transportul internațional enumerate la anexa I la care statele membre sunt părți trebuie respectate în măsura în care ele includ deșeurile la care se referă prezentul regulament.

Articolul 33

(1)   Costurile administrative corespunzătoare pentru punerea în aplicare a procedurii notificării și a procedurii de supraveghere și costurile uzuale de analize și inspecții corespunzătoare pot fi imputate notificantului.

(2)   Costurile care decurg din returnarea deșeurilor, inclusiv transportul, eliminarea și valorificarea deșeurilor într-un mod alternativ favorabil mediului în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (2) sunt suportate de notificant sau, în cazul în care nu se poate, statelor membre interesate.

(3)   Costurile ce derivă din eliminarea sau valorificarea într-un mod alternativ favorabil mediului în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) sunt suportate de destinatar.

(4)   Costurile ce derivă din eliminare și valorificare, inclusiv eventualul transport, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) sunt suportate de notificant și/sau destinatar în funcție de decizia autorităților competente interesate.

Articolul 34

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 26 și dispozițiilor comunitare și de drept intern privind răspunderea civilă și indiferent de punctul de eliminare și valorificare a deșeurilor, producătorul acelor deșeuri ia toate măsurile necesare eliminării sau valorificării sau pentru a aranja eliminarea și valorificarea deșeurilor, astfel încât să protejeze calitatea mediului în conformitate cu Directivele 75/442/CEE și 91/689/CEE.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigură că obligațiile stabilite la alineatul (1) sunt îndeplinite.

Articolul 35

Toate documentele trimise către sau de autoritățile competente se păstrează în Comunitate cel puțin trei ani de către autoritățile competente, notificant și destinatar.

Articolul 36

Statele membre desemnează autoritatea competentă sau autoritățile competente pentru implementarea prezentului regulament. Fiecare stat membru desemnează o singură autoritate competentă de tranzit.

Articolul 37

(1)   Statele membre și Comisia desemnează fiecare cel puțin un corespondent responsabil cu informarea sau consultarea persoanelor sau a întreprinderilor care fac cereri. Corespondentul Comisiei înaintează corespondenților statelor membre toate întrebările puse în legătură cu cei din urmă și invers.

(2)   În cazul în care statele membre solicită sau, după caz, Comisia ține periodic o întâlnire a corespondenților pentru a examina problemele ridicate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 38

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, nu mai târziu de trei luni înainte de data aplicării prezentului regulament, numele, adresa, telefonul și numărul telex/telefax al autorităților competente și corespondenților împreună cu ștampila autorităților competente.

Statele membre notifică anual Comisiei orice schimbări în această informație.

(2)   Comisia trimite fără întârziere informațiile celorlalte state membre și secretariatului Convenției de la Basel.

Comisia trimite statelor membre planurile de gestionare ale deșeurilor menționate la articolul 7 din Directiva 75/442/CEE.

Articolul 39

(1)   Statele membre pot desemna birouri vamale de intrare în/și plecare din Comunitate pentru transporturi ale deșeurilor de intrare și plecare din Comunitate și informează Comisia despre aceasta.

Comisia publică lista acestor birouri în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și, după caz, actualizează această listă.

(2)   În cazul în care statele membre decid să desemneze birourile vamale menționate la alineatul (1), nici unui transport de deșeuri nu i se permite să folosească alte puncte de trecere a frontierei dintr-un stat membru pentru intrarea în/și plecarea din Comunitate.

Articolul 40

Statele membre împreună cu Comisia cooperează, după cum este oportun și necesar, cu alte părți la Convenția de la Basel și organizațiile interstatale, direct sau prin secretariatul Convenției de la Basel, inter alia, prin schimbul de informații, promovarea tehnologiilor sigure pentru mediu și dezvoltarea codurilor adecvate de practică eficientă.

Articolul 41

(1)   Înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic, statele membre întocmesc un raport în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Convenția de la Basel și îl trimit secretariatului Convenției; copia acestuia o trimit Comisiei.

(2)   Pe baza acestor rapoarte, Comisia elaborează, la fiecare trei ani, un raport asupra implementării prezentului regulament de către Comunitate și statele sale membre. În acest scop, poate solicita informații suplimentare în conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/692/CE (11).

Articolul 42

(1)   Comisia întocmește documentul de însoțire standard, nu mai târziu de trei luni înainte de data aplicării prezentului regulament și să îl adopte în mod corespunzător după aceea, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE, inclusiv forma certificatului de eliminare și valorificare (integral la documentul de însoțire sau anexată documentului de însoțire existente prin Directiva 84/631/CEE) ținând seama în special de:

articolele aplicabile ale prezentului regulament;

convențiile și acordurile internaționale aplicabile.

(2)   Forma existentă a documentului de însoțire se aplică prin analogie până când se întocmește noul document de însoțire. Forma certificatului de eliminare și valorificare care se anexează documentului de însoțire se întocmește cât mai curând posibil.

(3)   Fără a aduce atingere procedurii stabilite la articolul 1 alineatul (3) literele (c) și (d) Comisia adaptează anexele II A, II, III și IV, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE pentru a reflecta schimbările convenite deja în mecanismul de analiză a OCDE.

(4)   Procedura menționată la alineatul (1) aplică, de asemenea, în definirea gospodăririi favorabile mediului ținând seama de convențiile și acordurile internaționale aplicabile.

Articolul 43

Se abrogă Directiva 84/631/CEE, începând cu data aplicării prezentului regulament. Orice transport realizat în conformitate cu articolele 4 și 5 din Directiva 84/631/CEE se efectuează în cel mult șase luni de la data aplicării prezentului regulament.

Articolul 44

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament se aplică după 15 luni de la publicare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 1993.

Pentru Consiliu

Președintele

N. HELVEG PETERSEN


(1)  JO C 115, 6.5.1992, p. 4.

(2)  JO C 94, 13.4.1992, p. 276 și avizul emis la 20 ianuarie 1993 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 269, 14.10.1991, p. 10.

(4)  JO L 326, 13.12.1984, p. 31, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).

(5)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE (JO L 78, 26.3.1991, p. 32).

(6)  JO L 35, 12.2.1992, p. 24.

(7)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

(8)  JO L 194, 25.7.1975, p. 23, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).

(9)  JO L 108, 26.4.1976, p. 41.

(10)  JO L 270, 23.9.1987, p. 1.

(11)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.


ANEXA I

LISTA CONVENȚIILOR INTERNAȚIONALE PENTRU TRANSPORT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 32 (1)

1.   ADR:

Acordul European privind transportul rutier internațional al bunurilor periculoase (1957).

2.   Cotif:

Convenția privind transportul feroviar internațional al bunurilor periculoase (1985).

RID:

Regulamentul transportului feroviar internațional al bunurilor periculoase (1985).

3.   Convenția Solas:

Convenția Internațională pentru siguranța vieții pe mare (1974).

4.   Codul IMDG (2):

Codul maritim internațional al bunurilor periculoase.

5.   Convenția Chicago:

Convenția pentru aviația civilă internațională (1994), anexa 18 care se referă la transportul aerian al bunurilor periculoase (TI: Instrucțiuni tehnice pentru transportul aerian sigur al bunurilor periculoase).

6.   Convenția Marpol:

Convenția internațională pentru prevenirea poluării provocate de nave (1973-1978).

7.   ADNR:

Regulamente pentru transportul substanțelor periculoase pe Rin (1970).


(1)  Această listă conține acele convenții în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

(2)  De la 1 ianuarie 1985, codul IMDG a fost introdus în Convenția Solas.


ANEXA II

LISTA VERDE DE DEȘEURI (1)

A.   DEȘEURI DE METALE ȘI DE ALIAJE SUB FORMĂ METALICĂ, NEDISPERSABILE (2)

Următoarele deșeuri și resturi de metale prețioase și aliaje ale acestora:


7112 10

— De aur

7112 20

De platină (termenul „platină” include platina, iridiul, osmiul, paladiul, rodiul și ruteniul)

7112 90

Din alte metale prețioase, de exemplu argint

1.

Mercurul este exclus în mod expres ca și componentă a acestor metale.

2.

Deșeurile și resturile de ansambluri electrice și electronice constau exclusiv în metale sau aliaje.

3.

Resturi electronice (care trebuie să îndeplinească anumite specificații prevăzute de mecanismul de revizuire).


Următoarele deșeuri și resturi feroase; deșeuri lingotate de fontă, de fier sau oțel:


7204 10

— Deșeuri și resturi de fontă

7204 21

— Deșeuri și resturi de oțel inoxidabil

7204 29

— Deșeuri și resturi de alte tipuri de oțel aliat

7204 30

— Deșeuri și resturi de fier sau oțel cositorit

7204 41

Deșeuri de așchiere, șpan, deșeuri de măcinare, pilitură și resturi de ștanțare sau decupare, chiar sub formă de baloturi

7204 49

— Alte deșeuri și resturi feroase

7204 50

— Deșeuri lingotate

ex 7302 10

— Șine uzate din fier și oțel


Următoarele deșeuri și resturi de metale neferoase și aliaje ale acestora:


7404 00

— Deșeuri și resturi de cupru

7503 00

— Deșeuri și resturi de nichel

7602 00

— Deșeuri și resturi de aluminiu

ex 7802 00

— Deșeuri și resturi de plumb

7902 00

— Deșeuri și resturi de zinc

8002 00

— Deșeuri și resturi de staniu

ex 8101 91

— Deșeuri și resturi de tungsten

ex 8102 91

— Deșeuri și resturi de molibden

ex 8103 10

— Deșeuri și resturi de tantal

8104 20

— Deșeuri și resturi de magneziu

ex 8105 10

— Deșeuri și resturi de cobalt

ex 8106 00

— Deșeuri și resturi de bismut

ex 8107 10

— Deșeuri și resturi de cadmiu

ex 8108 10

— Deșeuri și resturi de titan

ex 8109 10

— Deșeuri și resturi de zirconiu

ex 8110 00

— Deșeuri și resturi de antimoniu

ex 8111 00

— Deșeuri și resturi de mangan

ex 8112 11

— Deșeuri și resturi de beriliu

ex 8112 20

— Deșeuri și resturi de crom

ex 8112 30

— Deșeuri și resturi de germaniu

ex 8112 40

— Deșeuri și resturi de vanadiu

ex 8112 91

Deșeuri și resturi de:

Hafniu

Indiu

Niobiu

Reniu

Galiu

Taliu

ex 2805 30

Deșeuri și resturi de toriu și pământuri rare

ex 2804 90

Deșeuri și resturi de seleniu

ex 2804 50

Deșeuri și resturi de telur

B.   ALTE DEȘEURI CARE CONȚIN METALE REZULTATE DIN TOPIREA, FORJAREA ȘI RAFINAREA METALELOR

2620 11

Aliaj de zinc pentru lipire tare

Zguri cu conținut de zinc:

Scorii de zinc de la suprafața plăcilor de galvanizare (> 90 % Zn)

Scorii de zinc de pe fundul băilor de galvanizare (> 92 % Zn)

Scorii de la turnarea în cochilă a zincului (> 85 % Zn)

Scorii de zinc de pe plăcile de galvanizare la cald (amestec) (> 92 % Zn)

Reziduuri din spumarea zincului

Reziduuri din spumarea aluminiului

ex 2620 90

Scorii rezultate din prelucrarea metalelor prețioase și a cuprului, destinate rafinării ulterioare

C.   DEȘEURI REZULTATE DIN OPERAȚIUNI DE MINERIT, SUB FORMĂ NEDISPERSABILĂ

ex 2504 90

Deșeuri de grafit natural

ex 2514 00

Deșeuri de ardezie, fragmentate grosier sau doar debitate, cu ferăstrăul sau în alt mod

2525 30

Deșeuri de mică

ex 2529 21

Feldspat; leucit; nefelin și nefelin sienit; fluorină – cu conținut de fluorură de calciu de maximum 97 % în greutate

ex 2804 61

ex 2804 69

Deșeuri de silice în formă solidă, cu excepția celor utilizate în operațiuni de turnătorie

D.   DEȘEURI SOLIDE DE MATERIALE PLASTICE

Inclusiv, dar nu exclusiv:


3915

Deșeuri, talaș și resturi de materiale plastice:

3915 10

— de polimeri de etilenă

3915 20

— de polimeri de stiren

3915 30

— de polimeri de clorură de vinil

3915 90

Polimerizate sau copolimerizate:

polipropilenă

polietilenă tereftalată

copolimer de nitril acrilic

copolimer de butadienă

copolimer de stiren

poliamide

polibutilene tereftalate

policarbonați

sulfuri de polifenilen

polimeri acrilici

parafine (C10-C13)

poliuretan (fără conținut de clorofluorocarburi)

polisiloxani (silicon)

polimetacrilat de metil

alcool polivinilic

polivinil butiral

polivinil acetat

politetrafluoroetilenă (Teflon, PTFE)

3915 90

Rășini sau produse de condensare din:

rășini ureice de formaldehidă

rășini fenolice de formaldehidă

rășini melaminice de formaldehidă

rășini epoxidice

rășini alchide

poliamide

E.   DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON ȘI PRODUSE DIN HÂRTIE

4707 00

Deșeuri și resturi de hârtie sau carton:

4707 10

— de hârtie sau carton Kraft nealbite sau de hârtie sau carton ondulate

4707 20

de alte tipuri de hârtie sau carton, fabricate în principal din celuloză chimică înălbită, fără a fi colorate în masă

4707 30

de hârtie sau carton, fabricate în principal din celuloză mecanică (de exemplu ziare, periodice sau imprimate similare)

4707 90

de alte tipuri, inclusiv, dar nu exclusiv:

1.

Carton laminat

2.

Deșeuri și resturi nesortate

F.   DEȘEURI DE STICLĂ SUB FORMĂ NEDISPERSABILĂ

ex 7001 00

Cioburi și alte deșeuri și resturi de sticlă, cu excepția sticlei din tuburile catodice și a altor tipuri de sticlă activată

Deșeuri de fibră de sticlă

G.   DEȘEURI CERAMICE SUB FORMĂ NEDISPERSABILĂ

ex 6900 00

Deșeuri ceramice care au fost arse după modelare, inclusiv vase ceramice

ex 8113 00

Deșeuri și resturi de materiale metalo-ceramice

Fibre pe bază de ceramică, necuprinse în altă parte

H.   DEȘEURI DE MATERIALE TEXTILE

5003

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nedepănabili, deșeuri de fire și material fibros garnetat):

5003 10

— Necardate sau nepieptănate

5003 90

— Altele

5103

Deșeuri de lână sau de păr grosier sau fin de animale, inclusiv deșeuri de fire, dar cu excepția materialului fibros garnetat:

5103 10

— Deșeuri de fire de lână sau de păr fin de animale

5103 20

— Alte deșeuri de lână sau de păr fin de animale

5103 30

— Deșeuri de păr grosier de animale

5202

Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat):

5202 10

— Deșeuri de fire (inclusiv deșeuri de ațe)

5202 91

— Material fibros garnetat

5202 99

— Altele

5301 30

Câlți și deșeuri de in

ex 5302 90

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat) de cânepă (Cannabis sativa L.)

ex 5303 90

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat) de iută și alte fibre liberiane (cu excepția inului, cânepii și ramiei)

ex 5304 90

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat) de sisal și alte fibre din genul Agave

ex 5305 19

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat) de nucă de cocos

ex 5305 29

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat) de abaca (cânepă de Manilla sau Musa textilis Nee)

ex 5305 99

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat) de ramie și alte fibre vegetale, neîncadrate și nedescrise în altă parte

5505

Deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și fibre și material fibros garnetat) de fibre sintetice sau artificiale:

5505 10

— De fibre sintetice

5505 20

— De fibre artificiale

6309 00

Îmbrăcăminte uzată și alte articole textile uzate

6310

Cârpe, șnururi, cordaje, frânghii și cabluri uzate și articole uzate din șnur, cordaje, frânghie sau cabluri din materiale textile:

6310 10

— Sortate

6310 90

— Altele

I.   DEȘEURI DE CAUCIUC

4004 00

Deșeuri, talaș și resturi de cauciuc (altul decât cauciucul durificat) și granule obținute din acestea

4012 20

Anvelope pneumatice uzate

ex 4017 00

Deșeuri și resturi de cauciuc durificat (de exemplu ebonită)

J.   DEȘEURI DE PLUTĂ ȘI LEMN NEPRELUCRATE

4401 30

Deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de bușteni, brichete, pelete sau forme similare

4501 90

Deșeuri de plută; concasată, granulată sau măcinată

K.   DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIILE AGRO-ALIMENTARE

2301 00

Făinuri, grișuri și pelete sub formă uscată, sterilizată și stabilizată de carne și organe comestibile, de pește sau de crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii pentru consumul uman, dar adecvate pentru hrana animalelor sau pentru alte scopuri; jumări

2302 00

Tărâțe, uruială și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete derivate din cernerea, măcinarea sau prelucrarea în alt fel a cerealelor sau a leguminoaselor

2303 00

Reziduuri din fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpă de sfeclă, resturi de trestie-de-zahăr măcinată și alte deșeuri din prelucrarea zahărului, drojdii și deșeuri din braserie sau distilerie, chiar aglomerate sub formă de pelete

2304 00

Șrot și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de soia, utilizate pentru hrana animalelor

2305 00

Șrot și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de arahide, utilizate pentru hrana animalelor

2306 00

Șrot și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau sub formă de pelete, provenite de la extracția uleiului vegetal, utilizate pentru hrana animalelor

ex 2307 00

Drojdie de vin

ex 2308 00

Deșeuri, reziduuri și subproduse vegetale uscate și sterilizate, chiar sub formă de pelete, din tipul celor utilizate pentru hrana animalelor, neîncadrate și nedescrise în altă parte

1522 00

Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale

1807 00

Coji, pielițe, pelicule și alte resturi de cacao

L.   DEȘEURI PROVENITE DE LA ARGĂSIREA ȘI PREGĂTIREA BLĂNURILOR ȘI UTILIZAREA PIEILOR

0502 00

Deșeuri de păr de porc sau de mistreț, de bursuc și de alte tipuri de păr pentru perii

0503 00

Deșeuri de păr de cal, chiar aranjat în straturi, cu sau fără suport

0505 90

Deșeuri de piei și de alte părți de la păsări, acoperite cu pene sau puf, deșeuri de pene și părți de pene (cu margini scurtate sau nu) și de puf, cel mult curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării

0506 90

Deșeuri de oase și coarne, neprelucrate, degresate, preparate simplu (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinizate

4110 00

Talaș și alte deșeuri de piele sau de piele reconstituită, improprie pentru fabricarea articolelor de piele, cu excepția nămolurilor de piele

M.   ALTE DEȘEURI

8908 00

Nave și alte structuri flotante pentru dărâmare, golite în mod adecvat de orice încărcătură care ar putea fi clasificată ca substanță sau deșeu periculos

Autovehicule casate, golite de lichide

0501 00

Deșeuri de păr uman

ex 0511 91

Deșeuri de pește

Anozi uzați de cocs și/sau bitum de petrol

Gips provenit din desulfurizarea gazelor de fum

Deșeuri de plăci de fibre sau de ipsos provenite din demolarea clădirilor

ex 2621

Cenușă zburătoare, cenușă grea și cenușă de incinerare de la centrale electrice pe cărbune (3)

Deșeuri de paie

Deșeuri de beton

Catalizatori uzați:

Catalizatori de cracare catalitică în strat fluidizat

Catalizatori cu conținut de metale prețioase

Catalizatori pe bază de metale de tranziție

Miceliu de ciuperci dezactivat provenind din producția penicilinei, utilizat pentru hrana animalelor

2618 00

Zgură granulată provenind din fabricarea fierului sau a oțelului

ex 2619 00

Zgură provenind din fabricarea fierului sau a oțelului (4)

3103 20

Zgură alcalină provenind din fabricarea fierului sau a oțelului și utilizată, printre altele, ca îngrășământ fosfatic

ex 2621 00

Zgură provenind din producția cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrat conform specificațiilor industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201), destinat în principal construcțiilor și aplicațiilor abrazive

ex 2621 00

Nămol roșu neutralizat din producția de aluminiu

ex 2621 00

Cărbune activ uzat

Sulf în formă solidă

ex 2836 50

Calcar provenind din producția cianamidei de calciu (cu un pH mai mic de 9)

Cloruri de sodiu, de calciu și de potasiu

Deșeuri de suporturi de filme fotografice și deșeuri de filme fotografice fără conținut de argint

Camere de fotografiat de unică folosință, fără baterii

ex 2818 10

Carborundum


(1)  Mențiunea „ex” identifică un anume element cuprins în rubrica codului vamal armonizat.

(2)  „Nedispersabil” nu include deșeurile sub formă de pulbere, nămol, praf sau elemente solide care conțin deșeuri periculoase sub formă lichidă.

(3)  Trebuie să facă obiectul anumitor specificații care urmează să fie revizuite de organul de examinare.

(4)  Această rubrică include utilizarea unei astfel de zguri ca sursă de dioxid de titan și de vanadiu.


ANEXA III

LISTA PORTOCALIE DE DEȘEURI (1)

ex 2619 00

Scorii, resturi și alte deșeuri provenite din fabricarea fierului și a oțelului (2)

2620 19

Cenușă și reziduuri de zinc

2620 20

Cenușă și reziduuri de plumb

2620 30

Cenușă și reziduuri de cupru

2620 40

Cenușă și reziduuri de aluminiu

2620 50

Cenușă și reziduuri de vanadiu

2620 90

Cenușă și reziduuri cu conținut de metale sau compuși metalici, nespecificate în altă parte

Reziduuri provenite din fabricarea aluminei, nespecificate în altă parte

2621 00

Alte tipuri de cenușă și reziduuri, nespecificate în altă parte

Reziduuri provenind din combustia deșeurilor municipale

2713 90

Deșeuri provenind din producția/prelucrarea cocsului și bitumului de petrol, cu excepția anozilor uzați

Baterii plumb-acid, întregi sau concasate

Deșeuri de uleiuri, improprii pentru utilizarea prevăzută inițial

Deșeuri de uleiuri/apă, amestecuri hidrocarburi/apă, emulsii

Deșeuri provenind din producția, prepararea și utilizarea tușurilor, coloranților, pigmenților, vopselelor, lacurilor

Deșeuri provenind din producția, prepararea și utilizarea rășinilor, latexului, plastifianților, adezivilor

Deșeuri provenind din producția, prepararea și utilizarea produselor și materialelor reprografice și fotografice, necuprinse în altă parte

Camere de fotografiat de unică folosință, cu baterii

Deșeuri provenite din tratarea suprafeței metalelor și materialelor plastice cu ajutorul produselor care nu sunt pe bază de cianură

Deșeuri de ciment asfaltic

Fenoli, compuși de fenol, inclusiv clorofenol sub formă de lichide sau nămoluri

Deșeuri de plută și de lemn prelucrate

Baterii sau acumulatori uzați, întregi sau concasați, alții decât bateriile plumb-acid, și deșeuri și resturi provenite din producția de baterii și acumulatori, necuprinse în altă parte

ex 3915 90

Nitrat de celuloză

ex 7001 00

Sticlă din tuburi catodice și alte tipuri de sticlă activată

ex 4110 00

Praf, cenușă, nămoluri și făină de piele

ex 2529 21

Nămol de fluorură de calciu

Alți compuși anorganici de fluor sub formă de lichide sau nămoluri

Scorii de zinc cu un conținut de zinc în greutate de până la 18 %

Nămoluri de galvanizare

Soluții de la decaparea metalelor

Nisipuri utilizate în operațiuni de turnătorie

Compuși de taliu

Naftaline policlorurate

Eteri

Reziduuri de metale prețioase sub formă solidă care conțin urme de cianuri anorganice

Soluții de peroxid de hidrogen

Catalizatori cu trietilamină utilizați în prepararea nisipurilor pentru topitorii

ex 2804 80

Deșeuri și reziduuri de arsenic

ex 2805 40

Deșeuri și reziduuri de mercur

Cenușă, nămol, prafuri și alte reziduuri de metale prețioase, precum:

Cenușă provenind din incinerarea plăcilor de circuite integrate

Cenușă de film

Catalizatori uzați neincluși pe lista verde

Reziduuri din extracția prin dizolvare de la prelucrarea zincului, praf și nămoluri, precum jarositul, hematitul, goethitul etc.

Deșeuri de hidrați de aluminiu

Deșeuri de alumină

Deșeuri care conțin, constau sau sunt contaminate cu una dintre următoarele substanțe:

Cianuri anorganice, cu excepția reziduurilor de metale prețioase sub formă solidă care conțin urme de cianuri anorganice

Cianuri organice

Deșeuri cu caracter exploziv, în cazul în care nu fac obiectul unei legislații diferite

Deșeuri provenite din fabricarea, prepararea și utilizarea produselor chimice de conservare a lemnului

Nămoluri de benzină (gazolină) cu plumb

Reziduuri din operațiuni de sablare

Clorofluorocarburi

Haloni

Fracțiuni ușoare rezultate din concasarea metalelor

Fluide termice (transfer de căldură)

Lichide hidraulice

Lichide de frână

Lichide antigel

Rășini schimbătoare de ioni

Deșeuri de pe lista portocalie care trebuie reexaminate în mod prioritar de către organismul de examinare al OCDE

 

Compuși organici de fosfor

 

Solvenți nehalogenați

 

Solvenți halogenați

 

Reziduuri de distilare neapoase, halogenate sau nehalogenate, provenite din operațiuni de recuperare a solvenților organici

 

Gunoi lichid de grajd de la porci; excremente

 

Nămol de epurare

 

Deșeuri menajere

 

Deșeuri provenite din producția, prepararea și utilizarea biocizilor și a produselor fitosanitare

 

Deșeuri provenite din producția și prepararea produselor farmaceutice

 

Soluții acide

 

Soluții bazice

 

Agenți tensioactivi

 

Compuși anorganici de halogenură, necuprinși în altă parte

 

Deșeuri provenind de la instalații de control al poluării industriale pentru epurarea gazelor industriale emise, necuprinse în altă parte

 

Gips provenind din tratamente chimice industriale


(1)  Mențiunea „ex” identifică un anume element cuprins în rubrica codului vamal armonizat.

(2)  Această listă include cenușă, reziduuri, zgură, scorii, produse din degresare, resturi, prafuri, nămoluri și șrot, cu excepția cazului în care un material este explicit menționat în altă parte.


ANEXA IV

LISTA ROȘIE DE DEȘEURI

 

Deșeuri, substanțe și articole care conțin, constau sau sunt contaminate cu bifenili policlorurați (PCB) și/sau terfenili policlorurați (PCT) și/sau bifenili polibromurați (PBB), inclusiv orice alți compuși polibromurați analogi cu o concentrație egală sau mai mare de 50 mg/kg

 

Reziduuri care conțin, constau sau sunt contaminate cu una dintre următoarele substanțe:

Orice produs din familia dibenzofuranilor policlorurați

Orice produs din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate

 

Azbest (prafuri și fibre)

 

Fibre pe bază de ceramică similare celor din azbest

 

Nămoluri de compuși antidetonanți cu plumb

Deșeuri de pe lista roșie care trebuie reexaminate în mod prioritar de către organismul de examinare al OCDE

 

Reziduuri de gudroane (cu excepția cimenturilor asfaltice) provenind din rafinare, distilare sau orice proces pirolitic

 

Peroxizi, alții decât peroxidul de hidrogen


Top