EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v EU

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2018/858 – schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení stanovuje celounijní pravidla týkající se technických požadavků a postupů, které mají zajistit, aby nové typy vozidel a jejich přípojných vozidel splňovaly požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí schválené EU.
 • Jeho cílem je:
  • zlepšit úroveň kvality a míru nezávislosti schvalování typu* vozidla a testování,
  • zvýšit počet kontrol vozidel, která už jsou na trhu EU,
  • posílit celkový systém s dohledem EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na:

 • motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly používaná k přepravě cestujících (kategorie M),
 • motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly určená k přepravě zboží (kategorie N),
 • přípojná vozidla (kategorie O).

Schvalování typu a testování před uvedením auta na trh

 • V technických zkušebnách budou prováděny pravidelné a nezávislé audity na základě přísných kritérií výkonnosti pro získání a udržení si oprávnění provádět zkoušky a inspekce nových modelů aut udělených členskými státy EU. Evropská komise a jiné členské státy EU budou moci toto oprávnění zpochybnit, když bude něco špatně.
 • Vnitrostátní schválení typu bude podléhat auditům Komise, aby bylo zajištěno, že budou příslušná pravidla prováděna a přísně prosazována napříč EU.
 • Návrh Komise na změnu systému hodnocení, aby se předešlo tomu, že budou technické zkušebny placeny přímo výrobcem, nebyl zachován.

Kontroly aut na trhu

 • Již dříve existující pravidla pro schvalování typu se zabývají hlavně kontrolami prototypů odebraných z výrobní linky, toto nařízení zavádí dozor nad trhem a dále požaduje, aby členské státy EU prováděly pravidelné kontroly na místě u vozidel, která již jsou na trhu, a aby jejich výsledky zveřejňovaly.
 • Všechny členské státy EU mohou nyní okamžitě učinit ochranná opatření proti nevyhovujícím vozidlům na svém území, aniž by musely čekat, až přijme opatření orgán, který vydal schválení typu.

Dohled

 • Komise může provádět kontroly trhu nezávisle na členských státech a může zahájit stažení z trhu v celé EU.
 • Může zpochybnit určení technických zkušeben a uložit správní sankce výrobcům či technickým zkušebnám ve výši až 30 000 EUR za jedno nevyhovující vozidlo.
 • Komise bude předsedat novému fóru pro vynucování, které zajistí jednotný výklad příslušné legislativy EU, naprostou transparentnost pro případy nesouladů a lepší a koordinovanější činnosti dozoru nad trhem členských států.

Výrobci

 • Kromě stávajícího zákazu odpojovacích zařízení, která mění výkonnost v průběhu zkoušení, musí výrobci poskytnout přístup k protokolu softwaru auta, aby bylo možné provést externí kontroly.

Bezpečnostní požadavky a ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

 • Nařízení (EU) 2019/2144 mění nařízení (EU) 2018/858 a aktualizuje požadavky EU pro schvalování typu pro zajištění obecné bezpečnosti vozidel a ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté (viz shrnutí). Mění přílohu II nařízení (EU) 2018/858, která obsahuje požadavky pro účely EU schvalování typu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.

Online výměna dat a oznamování EU schválení typu

 • Komise přijala prováděcí akt, prováděcí nařízení (EU) 2020/1812, které stanovuje pravidla pro online výměnu údajů a oznamování EU schválení typu podle nařízení (EU) 2018/858.

Výměna údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu

 • Prováděcí nařízení (EU) 2021/133 stanovuje specifikace pro základní formát, strukturu a způsob výměny údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu. To má zajistit, aby si výrobci a schvalovací orgány vyměňovali prohlášení o shodě jednotným způsobem a aby byly harmonizovány údaje a zprávy v nich.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

 • Nařízení (EU) č. 2018/858 se používá ode dne úterý 1. září 2020.
 • Nařízení (EU) 2019/2144 platí ode dne 6. července 2022.
 • Prováděcí nařízení (EU) 2020/1812 se používá od 22. prosince 2020.
 • Prováděcí nařízení (EU) 2021/133 platí ode dne 1. ledna 2023.

KONTEXT

 • Směrnice o schvalování typu EU byla přeměněna na přímo použitelné nařízení a posílena po odhalení, že někteří výrobci měli zabudované systémy k měnění výkonu jejich aut během testování (odpojovací zařízení).
 • Tato reforma je součástí širších prací Komise v automobilovém odvětví stanovených ve sdělení „Evropa v pohybu“.
 • Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Schválení typu: postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určitý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku splňuje příslušné správní předpisy a technické požadavky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/133 ze dne 4. února 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o základní formát, strukturu a způsob výměny údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu (Úř. věst. L 42, 5.2.2021, s. 1–3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1812 ze dne 1. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro výměnu údajů online a oznamování EU schválení typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (Úř. věst. L 404, 2.12.2020, s. 5–8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166 (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 1–40)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Poslední aktualizace 28.05.2021

Top