EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 77, 31 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 77

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
31 март 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

447-ма пленарна сесия, проведена на 17-18 септември 2008 г.

2009/C 077/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства“COM(2007) 856 окончателен — 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за безопасността на детските играчки“COM(2008) 9 окончателен — 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Единен пазар за Европа през 21-ви век“COM(2007) 724 окончателен

15

2009/C 077/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта“COM(2007) 708 окончателен/2

23

2009/C 077/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан)“COM(2008) 80 окончателен — 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на директиви на Съвета 68/151/ЕИО и 89/666/ЕИО относно задълженията за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества“COM(2008) 194 окончателен — 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети“COM(2008) 195 окончателен — 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 318 окончателен — 2008/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно седалката на водача на селскостопанските или горските колесни трактори“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 351 окончателен — 2008/0115 (COD)

41

2009/C 077/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 344 окончателен — 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент (ЕО) № …/… на Европейския парламент и Съвета от […] относно сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 369 окончателен — 2008/00126 (COD)

42

2009/C 077/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници“СOM(2008) 19 окончателен — 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно подпомагане на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива“COM(2008) 13 окончателен

49

2009/C 077/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно първата оценка на националните планове за действие в областта на енергийната ефективност в съответствие с изискванията на Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги — да напреднем заедно по отношение на енергийната ефективност“COM(2008) 11 окончателен

54

2009/C 077/15

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Интернет на нещата“

60

2009/C 077/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно творческото онлайн съдържание в единния пазар“COM(2007) 836 окончателен

63

2009/C 077/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения“COM(2008) 134 окончателен — 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата“COM(2008) 151 окончателен — 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Международни преговори относно изменението на климата“

73

2009/C 077/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите“COM(2008) 40 окончателен — 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и използването на фуражи“COM(2008) 124 окончателен — 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействие на непрекъснатото развитие на енергийните пазари върху индустриалните вериги за създаване на стойност в Европа“

88

2009/C 077/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бяла книга — Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.“COM(2007) 630 окончателен

96

2009/C 077/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Разширяване на обхвата на мерките за борба срещу дискриминацията в области извън заетостта — за единна и обща директива за борба срещу дискриминацията“

102

2009/C 077/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Многоезичието“

109

2009/C 077/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Вземане под внимание на нуждите на възрастните хора“

115

2009/C 077/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към балансирано развитие на градската среда: предизвикателства и възможности“

123

2009/C 077/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Икономиката на ЕС: преглед за 2007 г. — Да преместим границата на производителността на Европа“

131

2009/C 077/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет — Прилагането на мерки за борба със злоупотребите при прякото данъчно облагане — в рамките на ЕС и по отношение на трети държави“COM(2007) 785 окончателен

139

2009/C 077/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Управление и партньорство на национално и регионално равнище и като основа на проекти в областта на регионалната политика“ (сезиране от Европейския парламент)

143

2009/C 077/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица от една от държавите-членки (кодифициране)“COM(2008) 376 окончателен — 2008/0120 (COD)

148

2009/C 077/32

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегията ЕС-Африка“

148

2009/C 077/33

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията между ЕС и Украйна: нова динамична роля за гражданското общество“

157


BG

 

Top