EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 77, 31. marec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 77

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
31. marca 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

447. plenárne zasadnutie v dňoch 17. a 18. septembra 2008

2009/C 077/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel“KOM(2007) 856 v konečnom znení – 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek“KOM(2008) 9 v konečnom znení – 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Jednotný trh pre Európu 21. storočia“KOM(2007) 724 v konečnom znení

15

2009/C 077/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti“KOM(2007) 708 v konečnom znení/2

23

2009/C 077/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (dichlórmetánu)“KOM(2008) 80 v konečnom znení – 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokiaľ ide o povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností“KOM(2008) 194 v konečnom znení – 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku“KOM(2008) 195 v konečnom znení – 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 318 v konečnom znení – 2008/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 351 v konečnom znení – 2008/0115 (COD)

41

2009/C 077/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady v oblasti práva spoločností o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 344 v konečnom znení – 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/… z […] o dodatkovom ochrannom osvedčení na liečivá“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 369 v konečnom znení – 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov“KOM(2008) 19 v konečnom znení – 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív“KOM(2008) 13 v konečnom znení

49

2009/C 077/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o prvom posúdení národných akčných plánov energetickej účinnosti vypracovaných na základe smernice č. 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách – Spoločný pokrok v oblasti energetickej účinnosti“KOM(2008) 11 v konečnom znení

54

2009/C 077/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Internet vecí“

60

2009/C 077/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o kreatívnom obsahu online na jednotnom trhu“KOM(2007) 836 v konečnom znení

63

2009/C 077/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia“KOM(2008) 134 v konečnom znení – 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zjednodušuje cezhraničné presadzovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti cestnej premávky“KOM(2008) 151 v konečnom znení – 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Medzinárodné rokovania o klimatických zmenách“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy Strediska pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja)

73

2009/C 077/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom“KOM(2008) 40 v konečnom znení – 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní krmív na trh a ich používaní“KOM(2008) 124 v konečnom znení – 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dosah prebiehajúceho vývoja energetických trhov na priemyselné hodnotové reťazce v Európe“

88

2009/C 077/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha – Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013“KOM(2007) 630 v konečnom znení

96

2009/C 077/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rozšírenie antidiskriminačných opatrení na oblasti mimo zamestnania a potreba jednotnej súhrnnej antidiskriminačnej smernice“

102

2009/C 077/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Mnohojazyčnosť“

109

2009/C 077/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zohľadňovanie potrieb starších osôb“

115

2009/C 077/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Smerom k vyváženému vývoju mestského prostredia: výzvy a príležitosti“

123

2009/C 077/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Hospodárstvo EÚ: Hodnotenie výsledkov za rok 2007 – Posunutie hraníc európskej produktivity“

131

2009/C 077/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Uplatňovanie opatrení na zabránenie zneužívania právnych predpisov v oblasti priameho zdaňovania – v rámci EÚ a vo vzťahu s tretími krajinami“KOM(2007) 785 v konečnom znení

139

2009/C 077/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa vecí verejných a partnerstvo na vnútroštátnej a na regionálnej úrovni a základ pre projekty v oblasti regionálnej politiky“ (žiadosť Európskeho parlamentu)

143

2009/C 077/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o oslobodení od daní, ktoré sa vzťahuje na trvalý dovoz osobného majetku jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie)“KOM(2008) 376 v konečnom znení – 2008/0120/COD

148

2009/C 077/32

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia vzťahov EÚ – Afrika“

148

2009/C 077/33

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou: nová dynamická úloha pre občiansku spoločnosť“

157


SK

 

Top