ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 77

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 31. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

447. plenārā sesija 2008. gada 17. un 18. septembrī

2009/C 077/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiemCOM(2007) 856 galīgā redakcija — 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumuCOM(2008) 9 galīgā redakcija — 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Vienots tirgus 21. gadsimta EiropaiCOM(2007) 724 galīgā redakcija

15

2009/C 077/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Eiropas iniciatīva mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātībuCOM(2007) 708 galīgā redakcija/2

23

2009/C 077/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns)COM(2008) 80 galīgā redakcija — 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 68/151/EEK un 89/666/EEK attiecībā uz dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumiemCOM(2008) 194 galīgā redakcija — 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumuCOM(2008) 195 galīgā redakcija — 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (kodificēta versija) COM(2008) 318 galīgā redakcija — 2006/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) COM(2008) 351 galīgā redakcija — 2008/0115 (COD)

41

2009/C 077/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai uzņēmējdarbības tiesību jomā par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (kodificēta versija) COM(2008) 344 galīgā redakcija — 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. …/… […] par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (kodificēta versija) COM(2008) 369 galīgā redakcija — 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanuCOM(2008) 19 galīgā redakcija — 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Atbalsts agrīniem demonstrējumiem par ilgtspējīgu enerģijas ražošanu no fosilā kurināmāCOM(2008) 13 galīgā redakcija

49

2009/C 077/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par pirmo novērtējumu, kas sniegts par nacionālajiem energoefektivitātes rīcības plāniem, kuri noteikti Direktīvā 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem Kopīgs progress energoefektivitātes jomāCOM(2008) 11 galīgā redakcija

54

2009/C 077/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Lietiskais internets

60

2009/C 077/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par tiešsaistē pieejamu radošo saturu vienotajā tirgūCOM(2007) 836 galīgā redakcija

63

2009/C 077/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un sankciju ieviešanu par pārkāpumiemCOM(2008) 134 galīgā redakcija — 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina ceļu satiksmes drošības noteikumu pārrobežu izpildiCOM(2008) 151 galīgā redakcija — 2008/0025 (COD)

70

2009/C 077/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Starptautiskas sarunas par klimata pārmaiņām

73

2009/C 077/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiemCOM(2008) 40 galīgā redakcija — 2008/0028 (COD).

81

2009/C 077/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par barības laišanu tirgū un lietošanuCOM(2008) 124 galīgā redakcija — 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Enerģētikas tirgū notiekošās attīstības ietekme uz rūpniecības vērtību ķēdēm Eiropā

88

2009/C 077/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Baltā grāmata Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadamCOM(2007) 630 galīgā redakcija

96

2009/C 077/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Diskriminācijas apkarošanas pasākumu izvēršana arī jomās, kas nav saistītas ar nodarbinātību, un argumenti par labu vienai un visaptverošai direktīvai par diskriminācijas apkarošanu

102

2009/C 077/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Daudzvalodība

109

2009/C 077/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Vecāka gadagājuma cilvēku vajadzību ievērošana

115

2009/C 077/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Ceļā uz pilsētvides līdzsvarotu attīstību: problēmas un iespējas

123

2009/C 077/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu ES ekonomika: 2007. gada pārskats — Eiropas produktivitātes paaugstināšana

131

2009/C 077/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai Nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas pasākumu piemērošana tiešo nodokļu jomā ES un attiecībā uz trešām valstīmCOM(2007) 785 galīgā redakcija

139

2009/C 077/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Pārvaldība un partnerība valsts un reģionālā līmenī, kā arī reģionālās politikas projektu pamats (Eiropas Parlamenta iesniegtais atzinuma pieprasījums)

143

2009/C 077/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Atbrīvojumi no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (kodificēta versija)COM(2008) 376 galīgā redakcija — 2008/0120 (COD)

148

2009/C 077/32

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu ES un Āfrikas valstu stratēģija

148

2009/C 077/33

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu ES un Ukrainas attiecības: jauna dinamiska loma pilsoniskajai sabiedrībai

157

LV

 


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

447. plenārā sesija 2008. gada 17. un 18. septembrī

31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/1


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiem”

COM(2007) 856 galīgā redakcija — 2007/0297 (COD)

(2009/C 77/01)

Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu 2008. gada 22. februārī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiem”

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 15. jūlijā. Ziņotājs — Iozia kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. septembrī, ar 140 balsīm par un 4 balsīm pret pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

Atzinumos par CO2 emisiju samazināšanu Komiteja vienmēr ir paudusi stingru atbalstu visām Komisijas iniciatīvām, kuru mērķis ir nodrošināt konkrēto un pārredzamo robežvērtību ievērošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, kā nozīmīgam ieguldījumam cīņā pret klimata pārmaiņām.

1.2

Komiteja piekrīt ierosinātās regulas mērķiem, kas paredz pakāpeniski samazināt CO2 emisijas, lai, uzlabojot dzinēju tehnoloģiju, līdz 2012. gadam panāktu emisijas robežvērtību 130 g CO2/km.

1.3

Saskaņā ar Komisijas 2007. gada 7. februāra paziņojumu Komiteja vēlas, lai visas ieinteresētās puses, izmantojot integrētu pieeju, darītu visu iespējamo, lai līdz 2012. gadam sasniegtu mērķi 120 g CO2/km, un aicina Padomi un Eiropas Parlamentu nekavējoties apstiprināt visus tiesību aktus, kas varētu mazināt klimata pārmaiņu sekas.

1.3.1

EESK piekrīt Eiropas Parlamenta norādei, ka sākot ar 2020. gadu būs jāatrod drosmīgāki risinājumi, un iesaka Komisijai noteikt ilgtermiņa mērķus.

1.4

Komiteja īpaši aicina nekavējoties apstiprināt priekšlikumu direktīvai par vieglo automobiļu aplikšanu ar nodokļiem (COM(2005) 261 galīgā redakcija) un pilnveidot Direktīvu 1999/64/EK par CO2 emisiju marķēšanu, un aicina Komisiju saskaņot un ierosināt iniciatīvas par reklāmu un tirdzniecības metodēm automobiļu nozarē, lai popularizētu automašīnas ar ekonomisku degvielas patēriņu.

1.5

Izvēlētā iespēja, proti, atbilstoša tiesību akta pieņemšana, ir priekšnoteikums, lai pabeigtu pirmo posmu, kurā automobiļu ražotāji uzņēmās brīvprātīgas saistības, kas tomēr bija nepietiekamas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, pat ja tās ievērojami veicināja vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanu.

1.6

Atbalstot ierosināto stratēģiju un tās īstenošanu, Komiteja prasa veikt konkrētus pasākumus, kas nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp vides aizsardzības pasākumiem, darba vietu saglabāšanu rūpniecības nozarē, kurā nodarbināti 13 miljoni algotu darbinieku, un šīs nozares, kuras stratēģiskais nozīmīgums Eiropas ekonomikā ir nenoliedzams, uzņēmumu konkurētspējas saglabāšanu.

1.7

Komiteja atzinīgi vērtē izvēlēto instrumentu, proti, regulu, jo tā nodrošina pieņemto lēmumu tūlītēju izpildi, līdz ar to novēršot iespējamos konkurences izkropļojumus. Lai saglabātu un stiprinātu Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju globalizētā tirgū un lai atsevišķiem nozares uzņēmumiem nerastos nepamatotas priekšrocības, ir uzmanīgi jāizvērtē un plašāk jāinformē par ierosināto pasākumu termiņiem un to konkrētajiem aspektiem.

1.8

Šim mērķim Komiteja ierosina Komisijai izskatīt iespēju aizstāt emisiju robežvērtību noteikšanas pašreizējo sistēmu, pēc kuras emisiju robežvērtību nosaka, pamatojoties uz transportlīdzekļa masu (Japānā spēkā esošie noteikumi), un dziļāk izpētīt iespējas aizstāt to ar citiem rādītājiem, piemēram, transportlīdzekļa balstvirsmu, kas jau tiek piemērots kravas autotransportam Amerikas Savienotajās Valstīs un kuru aprēķina, reizinot to masu ar attālumu starp riteņiem.

1.9

Komiteja prasa pievērst lielāku uzmanību lineārās funkcijas slīpumam (t.i., līknes slīpumam %), jo tas tieši ietekmēs izmaksu sadalījumu starp ražotājiem. Ietekmes novērtējuma kopsavilkuma dokumentā [SEC(2007) 1724] Komisija norāda, ka “saskaņā ar sākotnējās izpētes rezultātiem, lai nodrošinātu līdzsvarotību kritēriju piemērošanā, līknes slīpumam jābūt no 50 līdz 80 grādiem” un atzīmē, ka ietekmes novērtējums par tik nozīmīgu tematu ir jāizstrādā sīkāk. Nosakot 60° līknes slīpumu, problēmas netiks atrisinātas, un daži ražotāji šo izvēli, ko tie uzskata par netaisnīgu un nelīdzsvarotu, iespējams, apstrīdēs. Komiteja iesaka, lai galīgā robežvērtība, kas nedrīkst radīt priekšrocības vai ierobežojumus, tiktu noteikta tikai pēc visu iespēju sīkākas izpētes.

1.10

Otrs aspekts, kas būtu uzmanīgi jāizvērtē, ir sodanaudas maksājumi, kas paredzēti šajā atzinumā aplūkojamās regulas 7. pantā. Komiteja atbalsta sodanaudas ieviešanu, jo tai nepārprotami būs preventīva ietekme, tomēr uzskata, ka, ņemot vērā sodanaudas summas progresīvo raksturu, Eiropas rūpniecība noteiktajos termiņos nespēs pielāgot ražošanas procesu noteiktajai robežvērtībai. Šķiet, ka minētie pasākumi ir nelīdzsvaroti salīdzinājumā ar citās nozarēs paredzētajiem pasākumiem, kā arī nozares mērogā starp mazajiem, vidējiem un lielajiem automobiļu ražotājiem, jo tie lielākā mērā skar tieši mazos un vidējos uzņēmumus.

1.11

Komiteja uzskata, ka sodanaudas apmērs pakāpeniski ievērojami palielināsies un atspoguļosies uz ražošanas procesa gala produkcijas izmaksām, kuras būs jāsedz pircējam, un radīs konkurences izkropļojumus, kā arī kavēs automobiļu parka atjaunošanu. Komiteja aicina Komisiju nodrošināt, lai no sodanaudas iegūtie līdzekļi tiktu izmantoti automobiļu ražošanas nozarē, lai veicinātu piesārņojumu radošo automobiļu aizstāšanu un lai izvērstu informācijas kampaņas, kas rosinātu pircēju automobiļa iegādes brīdī pievērst lielāku uzmanību emisiju rādītājiem, un lai daļēji segtu ievērojamos līdzekļus, kas nepieciešami pētniecībai un izstrādei.

1.12

Tā kā pētniecības un izstrādes rezultātiem varētu būt svarīga nozīme, Komiteja uzskata, ka zinātniskajiem pētījumiem ir izšķiroša loma nozares turpmākajā attīstībā, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pēc pirmā posma, kurā progresu varēs panākt ar pašreizējo tehnoloģiju, var pamatoti cerēt, ka nākotnē pašreizējā tehnoloģija vairs netiks izmantota, bet gan aizstāta ar augstāka līmeņa tehnoloģiju.

1.13

Komiteja uzskata, ka pētniecība prasa ievērojamus līdzekļus un ilgstošu mērķtiecīgu darbu, sākot ar dalībvalstīs, universitātēs un dažādu līmeņu tehnoloģiju izcilības centros jau uzsākto iniciatīvu saskaņošanu, paredzot un rosinot nozares ražošanas uzņēmumu tiešu līdzdalību.

1.14

Komiteja uzskata, ka, uzsākot kopīgu tehnoloģiju ierosmi (KTI) automobiļu ražošanas nozarē, šim mērķim būs iespējams mobilizēt visas zinātniskās aprindas.

1.15

Komiteja norāda, ka ietekmes novērtējums, šķiet, nav pietiekami sīki izstrādāts; to atzīmēja arī Ietekmes novērtējuma padome. Dokumentā SEC(2007) 1725 ir prasīts noskaidrot, kādas varētu būt priekšlikuma sekas uz Eiropas automobiļu parka sastāvu, skaidrojot iespējamās atšķirības starp iepriekšējas izpētes un Tremove modeļa rezultātiem. Turklāt dokumentā norādīts, ka papildus jāpēta arī citi būtiski mainīgie rādītāji, piemēram, degvielas cena vai autonomais masas palielinājums (AMI), un jāsaskaņo pētījumi un vērtējumi par reģionālo ietekmi, jo īpaši attiecībā uz automobiļu ražošanas nozares komplektējošo daļu piegādātājiem un starptautisko konkurētspēju.

1.16

Lai nodrošinātu stratēģijas veiksmīgu īstenošanu, Komiteja uzskata, ka jāveic konkrēti pasākumi šīs nozares rūpnieciskās struktūras atbalstam un aizsardzībai Eiropā, lai saglabātu un, ja iespējams, stiprinātu uzņēmumu pašreizējo konkurētspēju un saglabātu kvalitatīvas darbavietas šajā nozarē. EESK uzskata, ka būtu vēlama “pakāpeniska īstenošana”, kas paredz līdz 2012. gadam sasniegt ne mazāk kā 80 % no galīgās robežvērtības un pakāpeniski palielināt šo īpatsvaru, lai 2015. gadā to sasniegtu pilnībā.

1.17

Lai sasniegtu mērķus vides aizsardzības jomā un saglabātu konkurētspēju, Komiteja uzskata, ka ir būtiski svarīgi stingri un obligātā kārtā attiecināt maksimāli pieļaujamās emisijas rādītājus uz visiem ārpus ES ražotiem pasažieru automobiļiem, kas laisti Eiropas tirgū. Minētie rādītāji jāpiemēro arī importētiem automobiļiem.

1.18

Tā kā šis priekšlikums ir tikai viens no pirmajiem soļiem ceļā uz vides problēmu risināšanu transporta nozarē, Komiteja prasa Komisijai nekavējoties izstrādāt jaunus tiesību aktus vieglo kravas automobiļu, smagā kravas autotransporta un divriteņu mehānisko transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai, apkopojot visus datus par minēto transportlīdzekļu emisijām.

1.19

Komiteja atzīmē, ka automobiļu ražošanas nozares politika neapšaubāmi ir nozīmīga, tomēr ar to vien nepietiek — ir vajadzīgi plašāki centieni vispārējās transporta politikas jomā. Tomēr nozares politika skaidri iezīmē šī sektora virzību uz mērķiem, kurus jau īsteno citas Eiropas rūpniecības nozares.

1.20

Komiteja uzsver un pauž vēlmi, lai paralēli šai nozarei paredzētajiem pasākumiem tiktu sasniegti arī transporta pieprasījuma jomā noteiktie mērķi. Komiteja uzskata, ka ir jāīsteno aktīva politika, kas paredz arvien lielākas pārvadājumu tirgus daļas pārnesi uz pārvadājumu veidiem, kuros siltumnīcefekta gāzu emisijas ir mazākas, piemēram, dzelzceļu, upju transportu vai sabiedrisko transportu, priekšroku dodot transportlīdzekļiem ar zemu CO2 emisijas līmeni.

1.21

EESK neatbalsta Regulas 9. pantā iekļauto priekšlikumu par pagaidu atbrīvojumu tā pašreizējā formulējumā, jo tas ir pretrunā ar vienlīdzīgu attieksmi pret ražotājiem. Komiteja uzskata, ka ir būtiski svarīgi nepieļaut, lai tiesību aktu piemērošana radītu priekšrocības, kas apdraud godīgu konkurenci.

1.22

EESK iesaka izstrādāt modeli, kurā CO2 aprēķinā būtu iekļautas visas ar automobiļu ražošanu saistītās emisijas. Ir jāņem vērā CO2 emisijas visā automobiļa ekspluatācijas periodā.

1.23

Lai sasniegtu noteikto robežvērtību, ir jāuzsāk debates par dzīvesveidu — tematu, kuram Komiteja nesen veltījusi vairākus atzinumus. Pastāv uzskats, ka turpinoties automobiļu skaita pieaugumam, to gabarītu palielinājumam un dodot priekšroku automobiļiem, kas rada lielāku siltumnīcefekta gāzu un slāpekļa oksīda emisiju daudzumu, nebūs iespējams sasniegt mērķi — samazināt CO2 emisijas par 20 %. To nedrīkst pieļaut.

2.   Ievads — priekšlikuma saturs

2.1

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām, kas Eiropas Kopienas vārdā apstiprināta ar Padomes 1993. gada 15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, nosaka visām iesaistītajām pusēm izstrādāt un īstenot programmas ar mērķi mazināt klimata pārmaiņu sekas.

2.2

Lai šo prasību izpildītu, Komisija laika gaitā ir izstrādājusi virkni tiesību aktu, kas starptautiskajās sarunās 2007. gada janvārī ļāva Eiropas Savienībai ierosināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu par 30 % salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem, un līdz 2020. gadam panākt samazinājumu 20 % apmērā. Vēlāk šos mērķus apstiprināja Padome un Eiropas Parlaments.

2.3

Pārbaudes par katru nozari atsevišķi liecina, ka kopumā no 1990. līdz 2004. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas ir samazinājušās aptuveni par 5 %, bet transporta nozarē emisiju apjoms minētajā periodā pieaudzis par 26 %.

2.4

Šis secinājums apliecina, ka ir nepieciešami atbilstoši tiesību akti, lai arī automobiļu nozarē nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanās vispārējo tendenci, īpašu uzmanību pievēršot pasažieru automobiļiem, jo šajā kategorijā situācija ir kritiska, proti, tā veido 12 % no oglekļa dioksīda (CO2) emisiju kopapjoma, kas, kā zināms, ir siltumnīcefektu izraisošo gāzu galvenā sastāvdaļa.

2.5

Automobiļu ražošanas nozarē noticis ievērojams tehnoloģiskais progress, kura rezultātā, ietaupot degvielu, CO2 emisijas samazinājās par 12,4 %, taču, nepārtraukti palielinoties transporta pieprasījumam un automobiļu gabarītiem, šim samazinājumam nebija pozitīvu rezultātu un transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisijas pat palielinājās.

2.6

Ņemot vērā šo attīstības tendenci, pastāv iespēja, ka gadījumā, ja netiks īstenotas īpašas iniciatīvas, jaunu automobiļu parks nevarēs sasniegt vidējo emisiju robežvērtību, proti, 120 g CO2 uz kilometru.

3.   Komisijas stratēģijas galvenie posmi

3.1

Kopienas stratēģija CO2 emisiju samazināšanai sāka veidoties 1995. gadā un tās pamatā bija šādi elementi:

automobiļu ražotāju brīvprātīga apņemšanās samazināt emisijas;

patērētāju plašāka informēšana;

automobiļu ar ekonomisku degvielas patēriņu popularizēšana, izmantojot nodokļu atlaides.

3.2

Eiropas Automobiļu ražotāju apvienība (ACEA) 1998. gadā apņēmās līdz 2008. gadam samazināt jauno pārdoto automobiļu emisiju vidējo rādītāju līdz 140 g CO2/km; tādas pašas saistības līdz 2009. gadam uzņēmās Japānas Automobiļu ražotāju apvienība (JAMA) un Korejas Automobiļu ražotāju apvienība (KAMA).

3.3

Ņemot vērā šo apņemšanos, Komisija izstrādāja ieteikumus 1999/125/EKK, 2000/303/EK un 2000/304/EK par brīvprātīgu vienošanos ar ACEA, KAMA un JAMA. Attiecībā uz emisiju kontroli Komisija apstiprināja Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1753/2000/EK, ar kuru izveido jauno pasažieru automobiļu vidējo CO2 īpatnējo emisiju uzraudzības programmu.

3.4

Komisija 2007. gada 7. februārī vienlaikus pieņēma divus paziņojumus par automobiļu nozari:

paziņojumu par rezultātiem, kas gūti pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai (COM(2007) 19 galīgā redakcija; Komitejas atzinums TEN/301, ziņotājs: Ranocchiari kgs);

paziņojumu “Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam” (“Cars 21”, COM(2007) 22 galīgā redakcija; Komitejas atzinums INT/351, ziņotājs: Davoust kgs).

3.5

Uzsverot progresu, kas panākts, lai līdz 2008.–2009. gadam sasniegtu mērķi 140 g CO2/km, abos dokumentos norādīts, ka bez papildu pasākumiem nevarēs sasniegt jaunu automobiļu emisijas robežvērtību 120 g CO2/km.

3.6

Paziņojumos ierosināts pieņemt integrētu pieeju, kurā iekļauti divi aspekti:

CO2 emisiju obligāta samazināšana, uzlabojot automobiļu dzinēju tehnoloģiju, lai panāktu vidējo rādītāju 130 g/km;

papildu samazinājums par 10 g/km, kas jāpanāk ar papildu pasākumiem, proti, dažādiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem (ātrumu pārslēga rādītājs, riepu spiediena rādītājs, riepas ar zemu rites pretestību, efektīva gaisa kondicionēšanas sistēma u.c.) un ar biodegvielu plašāku izmantošanu.

3.7

Minētajos paziņojumos Komisija arī norāda, ka attiecībā uz jaunu automobiļu parkam noteikto vidējo rādītāju ir jāņem vērā šādi faktori:

konkurences neitralitāte;

sociāli taisnīgas un ilgtspējīgas darbības;

nepieļaut nepamatotus konkurences izkropļojumus starp ražotājiem;

pilnīga atbilstība Kioto protokola mērķiem.

3.8

Konkurētspējas Padomes un Transporta Padomes ierosinātā un apstiprinātā regulējuma pamatā ir pārliecība, ka visi automobiļu ražotāji aktīvāk pievērsīsies vides prasībām atbilstošāku pasažieru automobiļu ražošanai, vienlaikus cenšoties panākt iespējami lielāku efektivitāti izmaksu ziņā.

3.9

Tas nozīmē, ka CO2 emisiju samazināšana jāīsteno saskaņā ar integrētu pieeju, kurā iesaistīti visi dalībnieki. Tādēļ šķiet lietderīgi izstrādāt likumdošanas iniciatīvu, kas nodrošinātu izvirzīto mērķu īstenošanu, saglabājot automobiļu rūpniecības vispārējo konkurētspēju.

4.   Komisijas priekšlikums

4.1

Šajā atzinumā aplūkotā priekšlikuma (COM(2007) 865) mērķis ir “samazināt vieglo automobiļu CO2 emisijas” un līdz 2012. gadam sasniegt emisiju robežvērtību 130 g CO2/km. To piemēro M1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti Direktīvas Nr. 2007/46/EK II pielikumā, un Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 2. punktā minētajiem transportlīdzekļiem, kas ES reģistrēti pirmo reizi un pirms tam nav bijuši reģistrēti ārpus Kopienas.

4.2

Priekšlikums, kas iekļaujas integrētā pieejā, tiks papildināts ar citiem pasākumiem ar mērķi panākt papildu samazinājumu par 10 g CO2/km, lai sasniegtu paziņojumā COM(2007) 19 izvirzīto Kopienas mērķi 120 g CO2/km.

4.3

Lai noteiktu CO2 emisiju līmeni, regulā ņemti vērā šādi aspekti:

minēto pasākumu ietekme uz tirgu un ražotāju konkurētspēju;

inovācijas veicināšana;

enerģijas patēriņa samazināšana.

4.4

Ierosinātajā regulā arī paredzēts:

sekmēt automobiļu nozares uzņēmumu ieguldījumus jaunās tehnoloģijās,

aktīvi veicināt videi nekaitīgu inovāciju,

ņemt vērā tehnoloģiju turpmāko attīstību,

stiprināt Eiropas rūpniecības konkurētspēju,

radīt kvalitatīvas darbavietas.

4.5

Komisija apstiprina, ka regulas projekts atbilst Eiropas Savienības mērķiem un politikām un ka tas izstrādāts plašu konsultāciju ar visām ieinteresētajām pusēm rezultātā, iekļaujot tajā arī Eiropas klimata pārmaiņu programmas (grupa “Cars 21”) ietvaros izveidotās darba grupas tiešo ieguldījumu.

4.6

Juridiskais pamats. Priekšlikuma juridiskais pamats ir Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 95. pants, kas šajā gadījumā šķiet vispiemērotākais, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem dalībniekiem un vienlaikus arī augstu veselības un vides aizsardzības līmeni.

4.7

Subsidiaritātes un proporcionalitātes princips. Priekšlikumā ir ievēroti abi principi; pat ja priekšlikums nav Kopienas ekskluzīvā kompetencē, tas novērš šķēršļus iekšējā tirgū un, pateicoties Kopienas līmenī pieņemtajiem tiesību aktiem, veicina pasākumus, kas nepieciešami, lai saskaņotā veidā mazinātu pasažieru automobiļu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

4.8

Juridiskā instrumenta izvēle. Komisija uzskata, ka priekšlikums regulai ir vispiemērotākais risinājums, lai nodrošinātu pieņemto noteikumu tūlītēju ievērošanu, novēršot konkurences izkropļojumus, kas varētu ietekmēt iekšējo tirgu.

4.9

Uzraudzība. Dati par jauno pasažieru automobiļu radītajām oglekļa dioksīda emisijām, ko mēra pēc Kopienā saskaņotas metodikas, kas noteikta ar Regulu (EK) Nr. 715/2007, ir jāapkopo katrai dalībvalstij un pēc tam tie jāiesniedz Komisijai 6. pantā paredzētajā kārtībā.

4.10

Atbilstības sertifikāts. Saskaņā ar Direktīvu Nr. 2007/46/EK ražotājs katram pasažieru automobilim izsniedz atbilstības sertifikātu, kas kļūs par obligātu dokumentu, uz kura pamata dalībvalstis ļaus reģistrēt un lietot jaunu pasažieru automobili (ar dažiem 9. pantā paredzētiem izņēmumiem).

4.11

Maksa par pārsniegtajām emisijām. Regulas 7. pantā paredzēts, ka no 2012. gada ražotājam vai uzņēmumu grupas administratoram ir jāmaksā sodanauda par pārsniegtajām emisijām. Pēc 2012. gada sodanaudas apmērs ievērojami pieaugs. No sodanaudas iegūtie līdzekļi tiks pārskaitīti Eiropas Savienības budžeta ieņēmumos.

5.   Eiropas Parlamenta stratēģiskais priekšlikums.

5.1

Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobrī pieņemtajā rezolūcijā atzinīgi novērtēta Komisijas stratēģija un ierosināts emisiju samazināšanas mērķus piemērot jau no 2011. gada, lai 2015. gadā tehnoloģiju attīstības rezultātā sasniegtu emisijas robežvērtību 125 g CO2/km. Eiropas Parlaments uzsvēra otro posmu, nosakot mērķi līdz 2020. gadam sasniegt robežvērtību 95 g CO2/km un paužot vēlmi līdz 2025. gadam samazināt šo robežvērtību līdz 70 g CO2/km, kā arī veikt rezultātu novērtējumu 2016. gadā.

6.   Patērētāju rīcības modeļa nozīmīgums

6.1

Patērētāju rīcības modelis ir būtisks faktors, lai gūtu pozitīvus rezultātus pasažieru automobiļu CO2 emisiju samazināšanas jomā. Šajā sakarā Komisija paredz pieņemt grozījumu Direktīvā 1999/94/EK attiecībā uz patērētāju informēšanu par degvielas ietaupījumu, lai palielinātu patērētāju ieguldījumu izvirzīto mērķu īstenošanā.

7.   Vispārējas piezīmes

7.1

Tāpat kā iepriekšējos atzinumos par Komisijas ierosinātajiem tiesību aktu priekšlikumiem CO2 emisiju samazināšanai Komiteja vēlreiz apliecina atbalstu visām Kopienas iniciatīvām, kuru mērķis ir noteikt konkrētas robežvērtības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, jo tas ir svarīgs faktors cīņā pret klimata pārmaiņām.

7.2

Komiteja piekrīt regulā ierosinātajiem mērķiem, pauž savu viedokli par tiem un prasa Eiropas Parlamentam un Padomei nekavējoties apstiprināt visus tiesību aktus, kas varētu mazināt pašreiz notiekošo klimata pārmaiņu sekas.

7.3

EESK aicina ES iestādes nekavējoties apstiprināt priekšlikumu direktīvai COM(2005) 261 par pasažieru automobiļu aplikšanu ar nodokļiem, tādējādi sekmējot izvirzītā mērķa sasniegšanu, rosinot uzņēmumus aktīvākai līdzdalībai, kā arī iespējami īsākā laikā pilnveidot Direktīvu 1999/94/EK par patērētāju informēšanu par CO2 emisijām, saskaņot un ierosināt iniciatīvas par reklāmu un tirdzniecības metodēm automobiļu ražošanas nozarē, paredzot pasākumus, lai popularizētu automobiļus ar ekonomisku degvielas patēriņu un lai aizliegtu lielu piesārņojumu radošu automobiļu reklāmu.

7.4

Šajā konkrētajā gadījumā Komiteja uzskata, ka, izvēloties līguma 95. pantu par ierosinātās regulas juridisko pamatu, ir izdarīta pareiza izvēle, jo tas nodrošinās vienlīdzīgu attieksmi pret visiem dalībniekiem, vienlaikus nodrošinot arī augstu veselības un apkārtējās vides aizsardzības līmeni.

7.5

Komiteja atzinīgi vērtē juridiskā instrumenta, proti, regulas, izvēli, jo tas ir piemērotākais, lai nodrošinātu pieņemto noteikumu tūlītēju ievērošanu, izvairoties no iespējamiem konkurences izkropļojumiem. Šķiet, ka turpmāk, noslēdzoties automobiļu rūpniecības brīvprātīgo saistību periodam, jādarbojas tieši šajā virzienā, jo minētās saistības nebija pietiekamas izvirzīto mērķu sasniegšanai, lai gan tām bija pozitīvi rezultāti, mazinot pasažieru automobiļu CO2 emisijas.

7.6

Komiteja atbalsta ierosinājumu samazināt CO2 emisijas līdz 130 g/km, veicot uzlabojumus dzinēju tehnoloģijā, tomēr pauž nožēlu, ka sākotnēji izvirzītais mērķis līdz 2012. gadam samazināt emisijas līdz 120 g CO2/km vairs, šķiet, nav īstenojams. Komiteja atzīst, ka Komisija ierosina panākt šo mērķi citā veidā, izmantojot integrētu pieeju, kurā paredzēti arī augstāki standarti riepām, patērētāju informētības palielināšana, ekobraukšanas veicināšana (1) un, jo īpaši, biodegvielas plašāka izmantošana. Tomēr Komiteja to neuzskata par piemērotu alternatīvu, jo arvien biežāk izskan šaubas par biodegvielas izmantošanas iespējām un lietderību transporta nozarē.

7.7

Lai turpmākajos gados samazinātu transportlīdzekļu CO2 emisiju rādītājus, Komiteja iesaka Komisijai jau tagad izvirzīt jaunus mērķus autobūves nozares uzņēmumiem. Komiteja uzskata, ka savlaicīgi nosakot arvien stingrākas emisijas robežvērtības turpmākajiem gadiem, tiek skaidri norādīts, kādi standarti būs jāievēro nākotnē, un līdz ar to Eiropas rūpniecība varēs atbilstoši pielāgot savus ražošanas plānus.

7.8

Komiteja uzskata, ka, ievērojot šo robežvērtību, automobiļu rūpniecības nozare sniegs ievērojamu ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā transporta nozarē, jo līdz ar to šajā periodā CO2 emisijas samazināsies par 400 miljoniem tonnu.

7.9

Lai nodrošinātu minēto robežvērtību ievērošanu, kā arī ilgtermiņā paredzētās robežvērtības, Komiteja uzskata, ka jāveic ievērojami ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, kas sekmētu dalībvalstu, universitāšu un nozares tehnoloģiju izcilības centru īstenoto iniciatīvu saskaņošanu un koordinēšanu, paredzot arī automobiļu ražošanas uzņēmumu tiešu līdzdalību.

7.9.1

EESK vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību, ka būtu jāievieš ienākuma atbalsta pasākumi, tostarp nodokļu atlaides, daudzbērnu ģimenēm, kas ir spiestas izmantot lielgabarīta automobiļus. Jānoskaidro arī situācija ES austrumu daļas dalībvalstu tirgū, kur vidējais automobiļu ekspluatācijas periods ir ļoti ilgs un kur tiek pārdoti lietoti vai vairākkārt lietoti automobiļi, kas piesārņo visvairāk. Šajās dalībvalstīs būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai veicinātu lietoto automobiļu nomaiņu. Jāsaprot, ka valstis ar zemāku ienākumu uz vienu iedzīvotāju nevarēs izmantot emisiju vispārējas samazināšanas rezultātā radušās priekšrocības, jo ienākumu līmenis neļauj iegādāties jaunus, efektīvākus automobiļus, jo tie neapšaubāmi ir arī dārgāki.

7.10

Tuvākajos gados, protams, mērķus varēs sasniegt, balstoties uz pašreizējo tehnoloģiju, taču nākotnē jāparedz “pašreizējo tehnoloģiju aizstāšanas” procesi, kas nodrošinās pāreju uz augstāku tehnoloģisku līmeni.

7.11

Lai to panāktu, Komisija uzskata, ka zinātnisko aprindu plašāka mobilizēšana ir iespējama, uzsākot kopīgu tehnoloģiju ierosmi (KTI), kas balstās uz līdzfinansējuma shēmu, ko līdzvērtīgā apmērā nodrošina no Eiropas Savienības budžeta un no uzņēmumu līdzekļiem; šāda shēma nesen tika ierosināta tādās svarīgās nozarēs kā ūdeņraža un kurināmā elementi, aeronautika un gaisa transports, jauni medikamenti, datorsistēmas un nanoelektronika.

7.12

Komiteja pauž atbalstu regulas 7. pantā paredzētajām sankcijām gadījumā, ja netiks ievērotas 2012. gadam noteiktās robežvērtības, jo piekrīt, ka tām būs preventīva iedarbība, un uzskata, ka papildus sankcijām automobiļu ražošanas nozarē jāparedz šādi pasākumi:

sekmēt visas pētniecības un izstrādes iniciatīvas, par kurām būs panākta vienošanās;

veikt ieguldījumus arodizglītības jomā;

finansēt pasākumus, kas rosinātu automobiļu īpašniekus nomainīt vecos automobiļus, kas piesārņo visvairāk;

izvērst patērētāju informācijas kampaņas, lai kaitīgo gāzu emisijas būtu viens no noteicošajiem faktoriem jauna automobiļa iegādē;

sniegt atbalstu vietējam sabiedriskajam transportam.

7.13

Tomēr Komiteja uzskata, ka minētās sankcijas (un to progresīvais raksturs) neatbilst Eiropas rūpniecības kapacitātei pielāgot ražošanas procesus jaunajām prasībām. Ņemot vērā šo sankciju lielos apmērus, tās visticamāk sadārdzinās gala produkcijas cenu, kas var kļūt par konkurences izkropļošanas faktoru un nostādīt nozari neizdevīgā situācijā salīdzinājumā ar citām nozarēm. Jāatrod risinājums, lai līdzsvarotu šos izdevumus, ņemot vērā vidējās izmaksas, kas gulstas uz citām ražošanas nozarēm, ko skar CO2 emisiju samazināšana.

7.14

Komiteja ierosina Komisijai noskaidrot, vai nebūtu iespējams robežvērtības noteikšanas pašreizējo sistēmu, kas balstās uz automobiļu masu, aizstāt ar citiem parametriem, piemēram, balstvirsmu, ko aprēķina reizinot tā masu ar attālumu starp riteņiem.

7.15

Lineārās funkcijas slīpums (t.i., līknes slīpums %) ietekmēs izmaksu sadalījumu starp ražotājiem, kā arī rezultātus vides aizsardzības jomā. Jo vairāk slīpums tuvojas 100 %, jo mazāki būs lielo automobiļu ražotāju izdevumi. Savukārt, ja slīpums tuvāks nullei, būs jāiegulda lielāks darbs, lai sasniegtu mērķus (80 % slīpums pieļauj 6g virsnormas emisiju, bet 20 % slīpums — tikai 1,5 g). Komisija iesaka 60 % slīpumu, kas pieļauj 4,6 g virsnormas emisiju. Komiteja lūdz Komisijai nopietni izvērtēt minēto priekšlikumu, lai nepieļautu tādas regulas pieņemšanu, kas sniedz priekšrocības vai kaitē kādam Eiropas uzņēmumam.

7.16

Ja Komisija saskaņā ar tās pašreizējo nostāju izvēlēsies robežvērtību noteikt pēc masas, līknes slīpuma pārskatīšana 2010. gadā zaudēs jēgu, bet masas palielinājums būs jāņem vērā, sākot no 2013. gada.

7.17

Komiteja prasa Komisijai nekavējoties izstrādāt jaunus tiesību aktus, kas sekmētu vieglo kravas automobiļu, smagā kravas autotransporta un divriteņu mehānisko transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu, apkopojot visus ticamos un pārbaudītos datus par minēto transportlīdzekļu emisijām.

7.18

Līdzās nozīmīgajiem vides aizsardzības aspektiem Komiteja aicina Komisiju nopietni izvērtēt, kādas būs šīs sarežģītās procedūras ieviešanas sekas uz trīspadsmit miljoniem nodarbināto, kas šobrīd strādā automobiļu ražošanas nozarē. Ņemot vērā naftas cenas kāpumu un patērētāju vēlmi tērēt mazāk naudas degvielai, ES automobiļu ražotāji, ražojot efektīvākas un mazākas automašīnas, palielinātu konkurētspēju un līdz ar to veicinātu nodarbinātību ES.

7.19

Komiteja uzskata, ka ir jāuzsāk konkrēti un atbilstoši pētniecības pasākumi jaunu, novatorisku un efektīvu tehnoloģiju jomā, lai saglabātu un, ja iespējams, stiprinātu Eiropas automobiļu rūpniecības pašreizējo konkurētspēju, kā arī kvalitatīvas darbavietas šajā nozarē.

7.20

Komiteja uzskata, ka svarīgs faktors minētājā procesā ir sistemātiska un obligāta emisiju robežvērtības piemērošana visiem pasažieru automobiļiem, kas laisti Eiropas tirgū, bet ražoti ārpus Kopienu teritorijas un kuru cena aprēķināta, balstoties uz importu.

7.21

Komiteja atzīmē, ka 2010. gadā paredzētajiem progresa ziņojumiem būs svarīga nozīme, lai izvērtētu stratēģiju kopumā, un prasa iesaistīt Komiteju šo periodisko novērtējumu procesā, lai sniegtu atzinumu par tiem.

7.22

Komiteja uzskata, ka ietekmes novērtējums nav pietiekami sīki izstrādāts. Ņemot vērā šī jautājuma nozīmīgumu, Komiteja iesaka ietekmes novērtējumos dziļāk izvērtēt atsevišķus būtiskus aspektus.

7.23

Dokumentā SEC(2007) 1725 prasīts noskaidrot priekšlikuma ietekmi uz Eiropas automobiļu parku un uz robežvērtības ievērošanu, skaidrojot iespējamās atšķirības starp iepriekšējo pētījumu un Tremove modeļa (2) rezultātiem, kā arī dziļāk analizēt atsevišķus mainīgos rādītājus, piemēram, degvielas cenu vai autonomo masas palielinājumu (AMI), un noskaidrot reģionālo ietekmi, īpaši uz nodarbinātību; visbeidzot dokumentā ieteikts veikt papildu novērtējumu no starptautiskās konkurētspējas viedokļa attiecībā uz automobiļu ražošanas nozares komplektējošo daļu piegādātājiem. Komiteja piekrīt minētajiem ieteikumiem un pauž cerību, ka ietekmes novērtējums tiks padziļināts un papildināts.

7.24

Komiteja uzsver, ka jāpapildina pasākumi, kas paredzēti transporta pieprasījuma samazināšanas politikas stiprināšanai, novirzot arvien lielāku pārvadājumu tirgus daļu no autotransporta uz pārvadājumu veidiem, kas rada mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju, piemēram, dzelzceļu, upju transportu, sabiedrisko transportu utt.

7.25

EESK neatbalsta Regulas 9. pantā iekļauto priekšlikumu par pagaidu atbrīvojumu. Minētais pants tā pašreizējā formulējumā ir pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi pret ražotājiem un līdz ar to rada konkurences izkropļojumus šajā tirgus segmentā, ko veido līdzīga produkcija ar vienādām īpašībām. Komiteja uzskata, ka atbrīvojums jāpiešķir visiem ražotājiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar citiem ražotājiem), kas konkurē šajā nelielajā (0,2 %) tirgus segmentā.

7.26

Kā norādīja Eiropas Parlaments, arī EESK iesaka Komisijai noteikt ilgtermiņa mērķus: sākot ar 2020. gadu būs jāatrod drosmīgāki risinājumi, īpašu uzmanību pievēršot to īstenošanas iespējām. Jāturpina samazināt emisijas, viennozīmīgi apliecinot vēlmi turpināt šo darbu.

7.27

Komiteja iesaka izstrādāt modeli, saskaņā ar kuru CO2 emisiju aprēķinā būtu iekļautas visas ar automobiļu ražošanu saistītās emisijas. Piemēram, dažās valstīs daudzas automobiļu komplektējošās daļas tiek importētas no tālienes, tādējādi palielinot emisijas, ko rada automobiļi pirms to nodošanas ekspluatācijā. Jāņem vērā CO2 emisijas visā automobiļu ekspluatācijas periodā, iekļaujot arī CO2 emisijas, kas rodas automobiļu izjaukšanas procesā.

7.28

Vairākos nesen pieņemtajos atzinumos Komiteja aicināja Komisiju uzsākt debates par dzīvesveidu. Komiteja pauž atbalstu ierosinātajiem mērķiem, tomēr norāda, ka gadījumā, ja pasažieru automobiļu, kravas autotransporta un citu transporta veidu, kuriem ir augsts siltumnīcefekta gāzu un NOx emisiju līmenis, skaits turpinās pieaugt tikpat strauji kā šobrīd un ja Komisijas prognozes par emisiju pieaugumu īstenosies, nebūs iespējams panākt CO2 izmešu samazināšanu par 20 %, kā tas paredzēts Komisijas jaunākajos priekšlikumos.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  EESK atzinums, OV C 44, 2008. gada 16. februāris (ziņotājs: Ranocchiari kgs).

(2)  Tremove modeli izmanto, lai izvērtētu emisiju samazināšanai transporta nozarē un gaisa kvalitātes uzlabošanai paredzēto tehnisko un citu pasākumu rentabilitāti divdesmit vienā valstī, proti, Eiropas Savienības piecpadsmit dalībvalstīs, Šveicē, Norvēģijā, Čehijas Republikā, Ungārijā, Polijā un Slovēnijā (četras jaunās dalībvalstis izvēlētas tādēļ, ka tajās pieejami attiecīgie dati).


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/8


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu”

COM(2008) 9 galīgā redakcija — 2008/0018 (COD)

(2009/C 77/02)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu 2008. gada 17. martā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu”

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 15. jūlijā. Ziņotājs — Pegado Liz kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (18. septembra sēdē), ar 49 balsīm par, 1 balsi pret un 8 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Ieteikumi un secinājumi

1.1

EESK atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu pārskatīt direktīvu par rotaļlietu drošumu, lai arī tā ir novēlota un nav pietiekami vērienīga.

1.2

EESK atzīmē, ka direktīvas pamatā esošais ietekmes novērtējums izstrādāts 2004. gadā, un tajā nav ņemtas vērā visas ES dalībvalstis.

1.3

Ņemot vērā ar rotaļlietām saistīto trauksmes signālu skaita pieaugumu, kā to apliecina RAPEX 2007. gada ziņojums, EESK pauž neizpratni, ka ietekmes novērtējumā nav pārliecinoši norādīta ne pašreizējās direktīvas saikne ar rotaļlietām saistītiem nelaimes gadījumiem, kuros cietuši bērni, ne arī izskatāmā priekšlikuma iespējamā ietekme uz šādu negadījumu skaitu un to smaguma pakāpi nākotnē. Tam vajadzētu būt pašreizējās iniciatīvas būtiskākajam problēmjautājumam un svarīgākajam pamatojumam.

1.4

Komisija atzīst, ka Eiropas Savienībā trūkst uzticamu statistikas datu par rotaļlietu izraisītiem nelaimes gadījumiem vai arī šie dati ir nepilnīgi, tādēļ EESK iesaka Komisijai sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm izveidot atbilstošu statistiskās informācijas sistēmu par šādiem nelaimes gadījumiem, līdzīgi tai, kas jau izveidota citās tiesību sistēmās, un būtu pieejama visiem ražošanas un tirdzniecības ķēdes dalībniekiem, lai novērstu nelaimes gadījumus (1).

1.5

EESK uzskata, ka priekšlikuma juridiskajam pamatam jābūt ne vien Līguma 95. pantam, bet drīzāk gan 153. pantam, jo bērnu aizsardzībai salīdzinājumā ar rotaļlietu pārrobežu tirdzniecības sekmēšanu ir primāra nozīme.

1.6

Ņemot vērā jaunās likumdošanas iniciatīvas darbības jomu un tās raksturu, kā arī dalībvalstu pieredzi pašreizējās direktīvas piemērošanā, EESK uzskata, ka regula būtu piemērotāks instruments nekā direktīva ar nosacījumu, ka tiek piemērots pilnīgas saskaņošanas princips.

1.7

EESK atzinīgi vērtē priekšlikuma tehnisko un juridisko saskaņotību, tā struktūru un kopumā atbalsta šādus jaunus pasākumus, tostarp

“rotaļlietu” definīcijas paplašināšana un rotaļlietu “paredzamā lietojuma” jēdziena ieviešana, ņemot vērā bērnu uzvedību;

uzraudzības pasākumu pastiprināšana dalībvalstīs;

aizsardzības un informatīvu noteikumu — brīdinājumu un norādījumu — ieviešana saistībā ar rotaļlietu drošumu.

1.8

EESK pauž nožēlu, ka nav aplūkoti vai ir nepietiekami aplūkoti vairāki būtiski aspekti, piemēram:

a)

viennozīmīgs atbalsts piesardzības principam;

b)

stingrākas apmācības un izglītošanas prasības personām, kuras ir atbildīgas par bērniem saskarsmē ar rotaļlietām;

c)

atsevišķu, joprojām neskaidru un nekonkrētu jēdzienu, piemēram, “rotaļlietas” jēdziena un kaitējuma apmēra precizēšana;

d)

importētājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem nav vienāda atbildība ar ražotājiem; tā rezultātā rotaļlietu izplatīšanas un pārdošanas ķēdes dalībnieki nav atbildīgi par kaitējuma atlīdzināšanu;

e)

atbilstības pārbaudes procedūras nepiemērotība MVU.

1.9

Tādējādi Komiteja aktīvi aicina Komisiju pārskatīt priekšlikumu atbilstoši šā atzinuma ieteikumiem, lai to padarītu par patiesi efektīvu bērnu aizsardzības un drošības instrumentu.

1.10

Komiteja aicina Eiropas Parlamentu un Padomi ņemt vērā atzinumā sniegtos ierosinājumus un ieteikumus un iekļaut tos likumdošanas procedūrā, kuras mērķis ir jaunas direktīvas pieņemšana.

2.   Ievads: priekšlikuma kopsavilkums

2.1

Septiņdesmitajos gados Eiropas Komisija pirmo reizi paziņoja par nodomu izstrādāt likumdošanas iniciatīvu rotaļlietu drošuma jomā, ierosinot vairākus priekšlikumus, kuri vēlāk politiskās vienprātības trūkuma dēļ tika atsaukti. Pēc Padomes 1986. gada 23. jūnija rezolūcijas (2) par patērētāju tiesību aizsardzību un drošību Komisija sagatavoja jaunu priekšlikumu, kurā pausta nepieciešamība Eiropas līmenī saskaņot rotaļlietu definīciju, to ražošanas standartus, galvenās drošuma prasības, nosacījumus laišanai tirgū un garantijas, ar ko apliecina, ka tās bērniem nav bīstamas.

2.2

Direktīva 88/378/EK (3), kas publicētā 1988. gada 3. maijā, ir viena no pirmajām likumdošanas iniciatīvām, kurā izmantota tehniskās saskaņošanas un standartizācijas “jaunā pieeja”, kuras pamatā ir Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcija (4).

2.3

EESK izstrādāja atzinumu par minēto direktīvas priekšlikumu (5) un to novērtēja atzinīgi, paužot nožēlu vienīgi par tā ieilgušo sagatavošanu. Pamatojoties uz atziņu, ka rotaļlietai jābūt drošai un ka bērns ir neaizsargāts pret apdraudējumu un tālab bērniem nepieciešama īpaša aizsardzība, Komiteja norādīja, ka jautājums par rotaļlietu drošumu ir jāskata plašākā nozīmē saistībā ar direktīvu par produktu drošību (6).

2.4

Vēlāk 1988. gada direktīvā ieviesti vairāki grozījumi (7), no kuriem būtiskākie izdarīti ar 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (8) un Komisijas paziņojumu par tās piemērošanu (9).

2.5

Divas direktīvas par produktu vispārēju drošību pieņemtas un publicētas 1992. un 2001. gadā; tajās rotaļlietu drošums skatīts vispārīgi (10), turklāt 2001. gada direktīvā īpaši uzsvērtas “līgumā izdarītās izmaiņas, īpaši 152. pantā par sabiedrības veselību un 153. pantā par patērētāju tiesību aizsardzību, ņemot vērā piesardzības principu”.

2.6

Divdesmit gadus pēc 1988. gada direktīvas publicēšanas Komisija ierosina jaunu direktīvu, saprotot, ka spēkā esošie tiesību akti ir novecojuši, ka jāprecizē un jāpielāgo mūsdienu apstākļiem direktīvas darbības joma un tajā izmantotie jēdzieni, ka ir būtiski svarīgi nodrošināt noteikumu atbilstību nesen ierosinātajam vispārējam tiesiskajam regulējumam (11) preču tirdzniecības jomā, un galvenokārt, ka direktīvas transponēšanas un īstenošanas rezultātā daudzās dalībvalstīs novērotas nopietnas nepilnības un atšķirības tās piemērošanā, un tās ir jānovērš.

2.7

Izskatāmā priekšlikuma pamatā ir trīs būtiski tehniski pētījumi, kas uzskatāmi par priekšlikuma neatņemamu sastāvdaļu. Divi no tiem attiecas uz prasībām, kas noteiktas atsevišķām bīstamām vielām, un to izmantošanu rotaļlietu ražošanā; trešais pētījums ir vispārējs ietekmes novērtējums, par kuru 2004. gadā izstrādāts galīgais ziņojums.

2.8

Ar šo priekšlikumu Komisija paredz īstenot šādus mērķus (īsumā):

A)

rotaļlietu drošuma prasību pastiprināšana, īpaši saistībā ar

a)

ķīmisko vielu izmantošanu,

b)

patērētāju un lietotāju brīdināšanu un informēšanu,

c)

risku norīt vai ieelpot rotaļlietu daļas un nosmakšanas risku,

d)

rotaļlietām pārtikā,

e)

vispārēju drošuma prasību definēšanu;

B)

efektīvāka un saskaņotāka direktīvas piemērošana,

a)

pastiprinot tirgus uzraudzības pasākumus dalībvalstīs,

b)

informējot par ķīmiskajām vielām tehniskajā dokumentācijā,

c)

uzliekot “CE” marķējumu,

d)

veicot drošuma novērtējumu;

C)

direktīvas pielāgošana vispārējam tiesiskajam regulējumam par preču tirdzniecību;

D)

direktīvas darbības jomas precizēšana un izmantoto jēdzienu skaidrāka definēšana.

3.   Vispārīgi apsvērumi

3.1

EESK atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu, lai arī tā ir novēlota, jo šobrīd pārskatāmā direktīva izstrādāta pirms vairāk nekā 20 gadiem; kopš tā laika būtiski mainījušies gan rotaļlietu ražošanas un tirdzniecības parametri un metodes, gan rotaļlietu lietotāju gaume un ieradumi. EESK uzskata, ka izskatāmā priekšlikuma mērķi varēja būt tālejošāki, iekļaujot tajā ar neseniem notikumiem saistītās problēmas, par kurām ir informēta sabiedrība un kurām veltītā kritika sniegta ne vien patērētāju tiesību aizsardzības komisāres runās un nostājā, bet arī EP 2007. gada septembra rezolūcijā, kuras saturu Komiteja atbalsta (12). Tādēļ Komiteja izsaka nožēlu, ka apspriedēs ar EESK nepiedalījās arī Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāta (DG SANCO) pārstāvji (minētais ģenerāldirektorāts nebija tieši iesaistīts šā dokumenta sagatavošanā).

3.2

Komiteju pārsteidz arī fakts, ka ietekmes novērtējums, kas ir izskatāmā priekšlikuma pamatā, izstrādāts pirms vairāk nekā četriem gadiem, turklāt tajā nav ņemta vērā situācija visās ES dalībvalstīs. Jāatzīmē, ka nav arī skaidrības, cik lielā mērā šis novērtējums ņemts vērā un cik plašas bija konsultācijas ar patērētāju pārstāvjiem un ģimenēm, kā arī viņu līdzdalība priekšlikuma izstrādē.

3.3

Tā kā Komisija ir atzinusi nepilnības direktīvas transponēšanā un piemērošanā, EESK neizprot, kādēļ tā nav uzņēmusies iniciatīvu, lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu pienācīgu ievērošanu.

3.4

EESK uzskata, ka, ņemot vērā Komisijas norādītos trūkumus un nepilnības statistikas jomā, ir praktiski neiespējami izdarīt objektīvus secinājumus ne par faktisko situāciju, ne arī ierosināto pasākumu efektivitāti. Ir zināms, ka Eiropas rotaļlietu tirgus, kas 2002. gada mazumtirdzniecības cenu izteiksmē lēšams 17,3 miljardos euro, un kurā imports veido vairāk par 9 miljardiem euro, ir ienesīgs sektors, kurā darbojas ap 2000 uzņēmumu, galvenokārt MVU, un kurā nodarbināto skaits pārsniedz 100 000. (13)

3.5

Ņemot vērā izskatāmā priekšlikuma būtību, EESK uzskata, ka par juridisko pamatu jāuzskata ne vien 95. pants, bet arī 153. pants, jo priekšlikuma darbības joma attiecas ne vien uz iekšējā tirgus veidošanu, bet galvenokārt uz īpaši neaizsargātu patērētāju grupu, kuru nekādā gadījumā nevar uzskatīt par “vidusmēra patērētāju”.

3.6

Tā kā bērni ir rotaļlietu netiešie patērētāji, jo rotaļlietas viņi neiegādājas paši, bet tās viņu rīcībā nodod vecāki vai citi pieaugušie, Komisijai priekšlikuma tekstā vajadzētu paust stingrāku nostāju par šīs patērētāju grupas informēšanu un izglītošanu.

3.7

Komisija ir izvēlējusies pilnīgas saskaņošanas principu, tomēr Komiteja atkārtoti pauž stingru pārliecību, ka regulas izvēle šajā gadījumā būtu bijusi efektīvāka nekā direktīva, jo tā nepārprotami nodrošinātu juridisko noteiktību un drošību un ļautu izvairīties no kavēšanās un nepilnībām direktīvas transponēšanā un atšķirībām tās piemērošanā, kā tas notika pašreizējās direktīvas gadījumā (14).

3.8

Ņemot vērā šī temata būtību, situācijas nemitīgo attīstību un nejaušu kļūmju iespējamību, par ko skaidri liecina Mattel un Fisher Price gadījumi, kā arī satraucošos datus par trauksmes signālu saistībā ar rotaļlietām skaita pieaugumu (kā norādīts RAPEX 2007. gada ziņojumā), un ka rotaļlietu nozarē ir vislielākais paziņojumu skaits (31 %) (15), Komiteja būtu vēlējusies, lai izskatāmajā priekšlikumā būtu ņemta vērā iepriekšējā pieredze, piemēram, neveiksmīgā uzraudzības sistēma pēc produktu laišanas tirgū, un tiktu izstrādāta vieglāk izmantojama un piemērojama direktīva, kas varētu palīdzēt izveidot drošāku rotaļlietu tirgu. Tas nozīmē, ka šaubu gadījumā visas rotaļlietas, kuras pamatoti var uzskatīt par bīstamām, pat ja risks ir neliels un neesam par to pilnīgi pārliecināti, ir jāaizliedz, ņemot vērā bērnu neparedzamo uzvedību. Tomēr šāda pieeja netika piemērota.

3.9

Jautājumā par “CE” marķējumu EESK atkārtoti pauž savu nostāju, kas jau formulēta atzinumā par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu, proti, ka “neuzticēšanās “CE” marķējumam rada neuzticēšanos sistēmai kopumā un liek šaubīties par tiesību aktu atbilstīgumu jaunās pieeju ietvaros” (16).

Tādēļ EESK aicina Komisiju saskaņot izskatāmā priekšlikuma galīgo redakciju ar pieņemto dokumentu, kurā iekļauti visi priekšlikumi par iepriekš minēto vienoto sistēmu (17).

3.10

EESK pilnībā atbalsta EP ierosinājumu ieviest rotaļlietu drošuma sertifikātu, ko piešķirtu neatkarīgas iestādes, un pauž nožēlu, ka priekšlikumā nav pilnībā ņemti vērā visi EP 2007. gada septembra rezolūcijā minētie ieteikumi. Uzklausot arī MVU problēmas, EESK uzskata, ka šajos uzņēmumos ražoto un tirgoto rotaļlietu drošums nedrīkst būt zemāks, bet atbilstības novērtēšanas procedūrās izmantotajiem līdzekļiem jābūt atbilstīgiem MVU, īpaši attiecībā uz precēm, kas netiek ražotas sērijveidā vai tiek ražotas nelielā sērijā (18).

3.11

EESK uzskata, ka rotaļlietu ražošanā jāaizliedz izmantot visas noteiktajā kārtībā par iespējami bīstamām atzītās ķīmiskās vielas, šim mērķim izmantojot tādu tiesisko sistēmu, ko atbildīgās iestādes var viegli ieviest, kas ir samērīga, līdzsvarota un kuras prasības ražotāji spēj izpildīt.

3.12

EESK atzinīgi vērtē Komisijas nesen pieņemto lēmumu par magnētiskajām rotaļlietām, tomēr pauž nožēlu, ka direktīvas priekšlikumā šis jautājums pat nav skarts; Komisijas reakcija, neraugoties uz magnētisko rotaļlietu izraisīto nelaimes gadījumu nopietnību, nav pietiekami stingra, jo tā aprobežojas vienīgi ar “aicinājumu” dalībvalstīm nodrošināt, ka rotaļlietai ir pievienots “brīdinājums”.

3.13

EESK uzskata, ka precīzāk jādefinē sankciju līmenis un to būtība, kā to Komisija jau darījusi jomās, kurās nelikumīgas rīcības radītā kaitējuma sekas no sociālā viedokļa ir daudz mazākas.

3.14

Kopumā EESK izsaka nožēlu, ka šajā gadījumā netiek izmantota izdevība nodrošināt Eiropas bērniem vismaz tādu aizsardzības līmeni, kādu nodrošina, tai skaitā pēc ražotāju iniciatīvas, atsevišķās dalībvalstīs un citās valstīs, kurās dažas rotaļlietas ir aizliegtas, kā tas minēts EP nesen pasūtītajā pētījumā (19).

3.15

EESK apzinās, ka rotaļlietu ražošanā pastāv ļoti liela starptautiskā konkurence. Tādēļ Komiteja aicina Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Padomi ņemt vērā nozares konkurētspēju, ieviešot grozījumus likumdošanas procesā saistībā ar minētās direktīvas pieņemšanu. Mērķis nav mazināt rotaļlietu drošuma standartus uz patērētāju, īpaši bērnu, tiesību aizsardzības rēķina, bet gan nodrošināt starptautiskās tirdzniecības noteikumu stingru ievērošanu, lai Eiropas uzņēmumiem nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

3.16

EESK aicina Komisiju ņemt vērā sociālās problēmas saistībā ar rotaļlietu ražošanu, īpaši trešās valstīs, kur nepieņemamos apstākļos ilgas darba stundas tiek nodarbināti bērni, kuri katru dienu ir tiešā saskarē ar toksiskām un ļoti bīstamām vielām, un šajā sakarā rosina Komisiju pieņemt stingru nostāju “ekoloģisku” un “ētisku” rotaļlietu atbalstam.

4.   Īpašas piezīmes

4.1   1. pants un I pielikums. Produktu saraksts, kuri nav uzskatāmi par rotaļlietām

EESK pieņem zināšanai Komisijas ieceri atjaunināt “rotaļlietu” definīciju, ko varētu attiecināt uz visiem produktiem, kas ražoti ne tikai kā rotaļlietas, bet arī citiem mērķiem.

EESK atzīmē, ka pašreizējā rotaļlietu definīcija neatbilst izvirzīto mērķu darbības jomai, jo tā ne vien liedz veikt atjaunināšanu, lai sekotu līdzi tendencēm tehnoloģiju tirgū, bet arī izveido produktu sarakstu, kuri neietilpst direktīvas darbības jomā. Jautājums pastāv par tādu produktu piemērotību kā dekoratīvi priekšmeti svinībām un svētkiem, bižutērija, spēles, kurās izmanto šautras ar nosmailinātu galu, ražojumi, kuri paredzēti, lai tos izmantotu apmācību vajadzībām skolās, citos pedagoģiskos nolūkos un sporta aprīkojumā.

Lai izveidotu produktu lietotāju aizsardzībai paredzētu īpašu režīmu, vērā jāņem lietotāja kategorija un jo īpaši viņu neaizsargātība. Lietotājs nevar atšķirt, kādam mērķim kalpo katra viņa rīcībā nonākusī lieta, jo nereti bērni, vecāki un pat tirgotāji, kas noteiktus produktus izplata un tirgo kā rotaļlietas, tās uzskata par rotaļlietām. Komiteja pauž neizpratni, kāpēc direktīvas darbības jomā nav iekļautas skolās apmācību vajadzībām lietotās rotaļlietas, jo lietotāju kategorija šajā gadījumā nav atšķirīga.

EESK uzsver, ka direktīvas darbības jomā, ņemot vērā ar piesardzības principu, jāiekļauj jebkāda veida pieejamais aprīkojums un visi produkti, kurus bērni, kas jaunāki par 14 gadiem, varētu izmantot kā rotaļlietas.

Tādēļ EESK aicina Komisiju pārskatīt 1. pantā minēto definīciju un sarakstu, lai panāktu to savstarpējo atbilstību.

4.2   2. līdz 5. pants

EESK iebilst pret ražotāju un importētāju nošķiršanu, jo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību vienlīdz svarīga nozīme ir gan ražotājam, gan importētājam, ja ražotājs nav pārstāvēts attiecīgajā dalībvalstī. Ja formulējums par ražotāju un importētāju nošķiršanu paliktu spēkā, tas liegtu saglabāt tiesības lietotājam saņemt kaitējuma atlīdzību (par ko atbildīgs vienīgi ražotājs), kā arī pienācīgi saskaņot Kopienas tiesību aktus, līdz ar to tiesiskajās attiecībās neizbēgami apdraudot juridiskās noteiktības principu.

EESK tādēļ uzskata, ka, lai piemērotu direktīvu, pilnvarotais pārstāvis un importētājs (ja ražotājs nav oficiāli pārstāvēts) ir uzskatāms par ražotāju, pretēji izskatāmajam priekšlikumam, kas paredz, ka tiem ir vienlīdz svarīga nozīme tikai tad, ja rotaļlieta laista tirgū ar to vārdu vai preču zīmi, vai arī, ja produkts būtiski mainīts, pat, ja netiek ietekmēts ražošanas process.

EESK iebilst pret atbildības nodalīšanu starp pilnvaroto pārstāvi un ražotāju. EESK izsaka bažas, ka, ja šis nosacījums paliek spēkā, patērētāji var zaudēt savas tiesības, īpaši tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību gadījumos, kad ražotāju dalībvalstī pārstāv vienīgi pilnvarotā persona.

EESK kopumā atbalsta pašreiz spēkā esošās direktīvas noteikumus, ar ko atbildība sadalīta starp visām realizācijas ķēdē iesaistītajām pusēm.

Komiteja uzskata, ka kaitējuma definīcijā jāiekļauj situācijas, kas rodas ilgtermiņā un ir konstatēto negadījumu tiešas sekas.

4.3   9. pants

EESK atzinīgi vērtē šā panta 2. punkta grozījumu, kas nosaka, ka, novērtējot apdraudējumu, jāņem vērā rotaļlietas paredzamais lietojums, uzmanību pievēršot bērna uzvedībai (Komiteja tomēr atzīmē, ka 16. apsvērumu varētu interpretēt pilnīgi pretēji).

EESK tomēr uzskata, ka jāizvirza ražotājiem prasība paredzēt savas ražotās produkcijas iespējamo lietojumu, kas var būt neatbilstošs, taču bērniem pieņemams. Turklāt noteikums saglabāt kritēriju par produkta paredzamo lietojumu ir pretrunīgs, jo paskaidrojuma rakstā ir atzīmēta nepieciešamība rotaļlietu izstrādē ņemt vērā bērnu bieži vien neprognozējamo uzvedību.

EESK iebilst pret 3. punkta redakciju, jo tas ir ne vien acīmredzams pieņēmums, bet arī ievieš plašus un nekonkrētus kritērijus, piemēram, jēdzienus “paredzams” un “parasts”, kā rezultātā ražotāju atbrīvo no prasības sekot līdzi zinātniskajiem un tehniskajiem sasniegumiem šajā jomā, jo jau tas fakts vien, ka ražotāja produkts ir pieejams tirgū, liecina, ka produkts atbilst vispārējiem drošības standartiem (20).

Pienākums novērst produkta defektu nebeidzas līdz ar brīdi, kad produkts tiek laists tirgū. Ražotāja vai viņa vietējā pārstāvja pienākums ir nepārtraukti uzraudzīt un novērot rotaļlietas, lai atklātu defektus, kas tirgū laišanas brīdī nebija zināmi un nevarēja būt zināmi, kā arī rotaļlietu nolietojuma, intensīva lietojuma un priekšlaicīgas novecošanas radītus defektus.

4.4   10. pants

EESK atzinīgi vērtē Komisijas ieceri noteikt prasību tirdzniecības vietās sniegt precīzus, uzskatāmus un skaidri salasāmus brīdinājumus, lai lietotājus savlaicīgi nodrošinātu ar efektīvu informāciju. Tā tomēr uzskata, ka šiem brīdinājumiem jābūt ne tikai uz iepakojuma, bet arī uz attiecīgajiem produktiem.

Komiteja tomēr uzskata, ka tirdzniecības vietās redzamajos brīdinājumos jāiekļauj ne vien informācija par lietotāju minimālo un maksimālo vecumu, bet arī norādes par bērnu atbilstošo svaru atsevišķu rotaļlietu lietošanai, un vai tās jālieto tikai pieaugušu personu uzraudzībā.

Komiteja arī uzsver, ka brīdinājumu tekstam jābūt uzrakstītam lietotājam saprotamā veidā, ņemot vērā viņu īpašās iezīmes.

EESK atkārtoti aicina veicināt izglītojošus pasākumus vecākiem un bērnu aprūpētājiem, lai viņus informētu par apdraudējumu un risku saistībā ar rotaļlietu lietošanu. Tomēr to, ka par bērnu drošību galu galā ir atbildīgi vecāki, aizbildņi, aprūpētāji, skolotāji u.c. personas, nevar izmantots kā atrunu, lai mazinātu ražotāju, importētāju un mazumtirgotāju atbildību par rotaļlietu pilnīgu drošumu.

Ņemot vērā, ka etiķetes teksts bieži ir citā, nevis valsts valodā, EESK uzskata, ka šā panta trešajā punktā jāparedz, ka brīdinājumu un drošības instrukciju tekstam obligāti jābūt sastādītam attiecīgās dalībvalsts valsts valodā, kurā rotaļlietas laistas tirgū, nevis tas jāatstāj pašreizējā redakcijā, ar ko nosaka šādu pasākumu iespējamību.

4.5   12. un 26. pants

Kaut arī EESK atbalsta nepieciešamību saglabāt pieņēmumu par atbilstību, tā tomēr uzskata, ka pierādīšanas pienākuma noteikšana ražotājiem gadījumos, kad negadījums radījis kaitīgas sekas, šajā gadījumā būtu atbilstīgāka.

4.6   17. pants.

EESK atzīmē Komisijas lēmumu pieprasīt ražotājiem veikt analīzi par riskiem saistībā ar rotaļlietu lietošanu, nevis vienīgi analīzi par rotaļlietām raksturīgiem riskiem. Komiteja uzskata, ka minētajā analīzē vajadzētu ietvert rotaļlietas visu dzīves ciklu neskatoties uz to, vai bīstamas situācijas rodas vai ne, lai nepieļautu tādus gadījumus, kā piemēram, Mattel gadījums.

4.7   18. pants

EESK uzskata, ka atbilstības novērtēšanas procedūra jāpiemēro visām rotaļlietu kategorijām, nevis tikai 3. punktā minētajos gadījumos, tādējādi nodrošinot vienādu kritēriju piemērošanu un Eiropas droša izstrādājuma etiķetes ieviešanu, kā to ierosinājis EP (21).

Ņemot vērā, ka šī ir tehniska joma, kurā trūkst īpašu praktisku zināšanu vai statistikas par negadījumiem saistībā ar produktu izmantošanu, EESK uzskata, ka Komisijai izskatāmajā priekšlikumā ir jāprecizē piesardzības princips tādā pašā veidā kā 2000. gada Baltajā grāmatā par pārtikas produktu drošumu (22).

4.8   II pielikums. Īpašās drošuma prasības

I daļa. Fizikālās un mehāniskās īpašības

EESK uzskata, ka 4. punkta trešajā rindkopā minētais bērnu vecums jāpalielina līdz 60 mēnešiem, jo vēl līdz šim vecumam pastāv iespēja, ka bērns lieto rotaļlietas bez vajadzīgās piesardzības un uzmanības, tās liekot mutē, pat arī, ja tāds nav bijis ražotāja nolūks, izstrādājot rotaļlietas dizainu.

EESK arī uzskata, ka nav aplūkoti šādi aspekti:

produkta iepakojums, īpaši, ja tas iepakots plastmasas maisiņā;

iespējamība, ka var atdalīties rotaļlietas atsevišķas daļas un bērns tās var norīt;

rotaļlietu īpašības, ja rotaļlietas ir salauztas.

III daļa. Ķīmiskās īpašības

Lai arī EESK atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas, tā vēlas vērst uzmanību uz nepieciešamību nekavējoties piemērot piesardzības principu attiecībā uz ķīmiskajām īpašībām, jo Pasaules veselības organizācijas pētījumi apliecina, ka, bērniem nonākot saskarē ar minētajiem produktiem, var rasties hroniskas saslimšanas, kas ietekmē bērnus arī pēc trīs gadu vecuma.

Tādēļ Komiteja uzsver nepieciešamību ne vien produkta dizaina izstrādē, bet arī produktu veidojošajos iekšējos materiālos aizliegt visas, tostarp 3. kategorijā iekļautās, CMR vielas, ja tās noteiktajā kārtībā atzītas par iespējami bīstamām, turklāt nodrošinot atbilstību direktīvai par kosmētikas līdzekļiem. EESK vēlētos arī brīdināt Komisiju par pārāk lielajām iespējām ne vien attiecībā uz pieļaujamām migrācijas robežvērtībām, bet arī endokrīno traucējumu izraisītājiem, kas var kaitēt bērna normālai attīstībai.

Attiecībā uz alergēnu vielu izmantošanu EESK iesaka Komisijai aizliegt visu smaržvielu un sensibilizatoru izmantošanu, jo to sastāvā var būt ne vien alergēni, kas neapšaubāmi būtu jāaizliedz, bet arī citas vielas, kas tieši ietekmē bērna imūnsistēmu.

Objektīvi izvērtējot izpildes iespējas un ņemot vērā rotaļlietu ražošanas nozares struktūru, kuru lielākoties veido MVU, kā arī izskatāmajā direktīvā ietvertās būtiskās izmaiņas, īpaši ķīmisko īpašību jomā, EESK vēlētos ieteikt piecu gadu pārejas periodu.

Visbeidzot, EESK atzīmē nepieciešamību nodrošināt izskatāmā priekšlikuma atbilstību veselības aizsardzības noteikumiem, īpaši, kas attiecas uz materiāliem, kuri izmantoti rotaļlietu ražošanā, kuras paredzētas bērniem, jaunākiem par 36 mēnešiem. Tādēļ Komiteja aicina Komisiju šādu rotaļlietu izstrādē atļaut izmantot tikai tās pašas vielas, ko atļauts izmantot materiālos, kas ir tiešā saskarē ar pārtikas produktiem.

IV daļa. Elektriskās īpašības

EESK uzskata, ka pielikumā jāparedz īpaši noteikumi produktiem, kuru lietošanai nepieciešamas baterijas, jo īpaši dzīvsudraba baterijas.

4.9   V pielikums. Brīdinājumi

EESK uzskata, ka jābūt speciāliem brīdinājumiem, kas ietvertu īpašus nosacījumus bērniem ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, lai savlaicīgi informētu vecākus vai bērnu aprūpētājus par riskiem saistībā ar rotaļlietas lietošanu.

Attiecībā uz rotaļlietu izmantošanu pārtikā EESK uzskata, ka jāparedz īpašas norādes, kas būtu redzamas un nebūtu izdzēšamas un sniegtu informāciju par to, ka pārtikā ir rotaļlieta, turklāt tām jābūt skaidri saredzamām neatkarīgi no iepakojuma veida.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  National Electronic Injury Surveillance System (NEISS), ko pārvalda Consumer Product Safety Commission (CPSC), ASV.

(2)  OV C 167, 5.7.1986., 1. lpp.

(3)  OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp., EESK atzinums OV C 232, 31.8.1987., 22. lpp.

(4)  OV C 136, 4.6.1985., 1. lpp.

(5)  COM(1986) 541 galīgā redakcija, OV C 282, 8.11.1986., 4. lpp.

(6)  Atzinums CESE 639/87, ziņotāja — Williams kdze, OV C 232, 31.8.1987., 22. lpp.

(7)  OV L 281, 14.10.1988., 55. lpp; OV L 37, 9.2.1991., 42. lpp.

(8)  OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp., EESK atzinums, OV C 14, 20.1.1992., 15. lpp., un OV C 129, 10.5.1993., 3. lpp.

(9)  OV C 297, 9.12.2003., 18. lpp.

(10)  Direktīva 92/59/EEK, 1992. gada 29. jūnijs (OV L 228, 11.8.1992., 24. lpp., EESK atzinums: OV C 75, 26.3.1990., 1. lpp.) un Direktīva 2001/95/EK, 2001. gada 3. decembris (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.); EESK 2000. gada 20. septembrī pieņēma atzinumu CESE 1008/2000 par priekšlikumu minētajai direktīvai, ziņotāja — Williams kdze (OV C 367, 20.12.2000., 34. lpp., COM(2000) 139 galīgā redakcija). Pirms tam par šo pašu tematu Williams kdze bija izstrādājusi pašiniciatīvas atzinumu, ko EESK pieņēma 1999. gada 8. decembrī (CESE 1131/99, OV C 51, 23.2.2000., 67. lpp.).

(11)  Priekšlikumu pakete par kuru EESK izstrādāja atzinumu INT/352/353/354 (CESE 1693/2007, 2007. gada 13. decembris, ziņotājs — Pezzini kgs).

(12)  Sk. ES komisāres Kuneva kdzes runu EP 2007. gada 12. septembrī, viņas uzstāšanos, tiekoties ar Mattel International priekšsēdētāja vietnieku 2007. gada 20. septembrī un ar rotaļlietu ražotāju, tai skaitā Hornby, Lego un Mattel, delegāciju 2008. gada 9. aprīlī, kā arī preses konferenci 2007. gada 22. novembrī. Sk. arī EP 2007. gada 26. septembra rezolūciju, dok. P6-TA(2007)0412.

(13)  Dati no Komisijas tīmekļa vietnes.

(14)  Padomes 1988. gada 3. maija Direktīva 88/378/EEK (OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp.). Jāatzīmē, ka pretēji priekšlikumam regulai par kosmētikas līdzekļiem (COM(2008) 49 galīgā redakcija, 14.4.2008), Komisija pamatoti vēlējās aizstāt direktīvu ar regulu. Turklāt Reformas līguma protokolā par subsidiaritāti izdarītās izmaiņas, saskaņā ar kurām direktīvai nav sistemātiski jādod priekšroka, ir vēl viens arguments, lai turpmāk izvēlētos tieši šo risinājumu.

(15)  Ziņojums liecina, ka 2007. gada vasarā vien no tirgus izņemtas vairāk nekā 18 miljonu rotaļlietu, kuru sastāvā bija magnēti, kā arī aptuveni 2 miljonus citu rotaļlietu, kuru krāsas sastāvā bija svins.

(16)  EESK 2007. gada 13. decembra atzinums 1693/2007, ziņotājs Pezzini kgs (INT/352-353-354), 5.2.12. punkts, kurā nepārprotami uzsvērts, ka

“Labākais veids, kā nostiprināt zīmes statusu un nozīmi, kā tas paredzēts Padomes Lēmumā 93/465, ir veikt radikālu zīmes reformu, kas nozīmē:

izskaidrot, ka zīme nav jāizmanto un jāuztver kā marķēšanas vai etiķetēšanas sistēma patēriņam, ne arī kā kvalitātes garantija vai apstiprināšanas apliecinājums, ko sniedz neatkarīga trešā persona, bet vienīgi kā apliecinājums par produkta atbilstību prasībām un tehnisks dokuments, par kura iesniegšanu iestādēm un patērētājiem pilna atbildība jāuzņemas ražotājiem vai importētājiem;

racionalizēt dažādas atbilstības novērtēšanas procedūras;

nostiprināt “CE” marķējuma juridisko aizsardzību, reģistrējot to kā kolektīvu zīmi, kas ļaus iestādēm ātri iejaukties un apkarot tās ļaunprātīgu izmantošanu, bet saglabāt iespēju papildus izmantot valstu zīmes;

nostiprināt tirgus uzraudzības mehānismus un muitas kontroles uz robežām;

rosināt ražotājus un patērētājus apsvērt, kāda varētu būt brīvprātīga rīcības kodeksa pozitīvā un negatīvā ietekme uz Eiropas un valstu kvalitātes zīmju un marķējumu (brīvprātīgu vai ne) izplatīšanās efektivitāti, kā arī to saikne ar “CE” marķējumu”.

(17)  COM(2007) 36, 37 un 53 galīgā redakcija, 14.2.2007.

(18)  Atzinums, kas minēts 16. zemsvītras piezīmē, 5.2.7.1. un 5.2.9. punkts. Skatīt arī EESK atzinumu par MVU atbalsta pasākumiem politikas jomā (INT/390), ziņotājs — Cappelini kgs, un atzinumu par kosmētikas līdzekļiem (INT/424), ziņotājs — Krawczyk kgs.

(19)  Study on Safety and Liability Issues Relating to Toys (PE 393.523), autori: Frank AlleweldtProject director; Anna FielderLead author; Geraint HowellsLegal analysis; Senda Kara, Kristen Schubert un Stephen Locke.

(20)  Sk. Eiropas Kopienu Tiesas 1997. gada 29. maija spriedumu (lieta C-300/95, Eiropas Tiesas ziņojumi 1997., I-02649. lpp.).

(21)  EP 2007. gada 19. septembra rezolūcija par bīstamām rotaļlietām (dokuments P6-TA(2007)0412), 26.9.2007.

(22)  COM(1999) 719 galīgā redakcija, 12.1.2000.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/15


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai””

COM(2007) 724 galīgā redakcija

(2009/C 77/03)

Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 262. pantu 2007. gada 20. novembrī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai””

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 15. jūlijā. Ziņotājs — Cassidy kgs, līdzziņotāji — Hencks kgs un Cappellini kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (18. septembra sēdē), ar 51 balsi par, 2 balsīm pret un 4 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumu un ieteikumu kopsavilkums

1.1.

EESK uzsver, ka Lisabonas stratēģija ir nozīmīga, lai palīdzētu saglabāt vienotā tirgus priekšrocības un veicināt tā attīstību un konsolidāciju.

1.2.

Sekmīgi funkcionējošs, konkurētspējīgs un jauninājumiem draudzīgs vienotais tirgus Eiropai ir būtisks, lai vislabāk varētu izmantot ar globalizāciju saistītās priekšrocības, vienlaikus saglabājot labklājības standartus. Šajā sakarā EESK ir nobažījusies par nesenajiem Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem saistībā ar darba ņēmēju pārcelšanu, kuras ietekmi uz Kopienas acquis sociālo politiku tā pašlaik analizē (1).

1.3.

Lai attīstītu vienoto tirgu, EESK uzsver, ka ir svarīgi veicināt un kapitalizēt zinātniskās pētniecības un inovāciju rezultātus, sniegt atbalstu valstīs esošajiem tehnoloģiju piegādātājiem, lai Eiropas līmenī veicinātu novatoriskus produktus un tehnoloģijas, kā arī sekmēt pētniecības rezultātu izplatīšanu un starptautisku izmantošanu. Vienotais tirgus ir nozīmīgākais instruments, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus. Tā mērķis ir būt izdevīgam patērētājiem, veicināt ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, pakāpeniski novēršot šķēršļus, kas kavē personu, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti, pat ja daudzi šķēršļi vēl paliek. Vienlaikus tomēr jāatzīmē, ka daudzi šķēršļi vēl joprojām pastāv. Ciešākas integrācijas priekšrocības nav noliedzamas.

1.4.

Pasākumu pakete, ko Komisija ierosinājusi saistībā ar vienotā tirgus pārskatu, ir labs pamats, lai atkārtoti stiprinātu vienoto tirgu, bet tās veiksmīga īstenošana lielā mērā būs atkarīga no valdību un sociālo partneru spējas un vēlmes uzņemties atbildību un nodrošināt nepieciešamos resursus, lai šo mērķi reāli īstenotu.

1.5.

Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem ir pastāvošo tiesību aktu un standartu pareiza un vienota piemērošana. Ietekmes novērtējumi, administratīvā sloga un tiesību aktu atbilstības nodrošināšanas izmaksu, ko rada iekšējā tirgus nodokļu fragmentācija, samazināšana, kā arī labākas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un iesaistītajām pusēm, it īpaši MVU, ir būtiski pasākumi, lai uzlabotu izpratni par mērķiem normatīvo aktu jomā un apzinātu risinājumus, kuru pamatā nav tiesību akti.

1.6.

Mazie un vidējie uzņēmumi sniedz būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību. Dažādiem MVU ir īpaši svarīga nozīme pakalpojumu jomā un tiem ir galvenā loma, lai sociālajā jomā rastu ES ekonomikai labvēlīgus risinājumus. Mazās uzņēmējdarbības aktā (The Small Business Act) un MVU hartā ir atzīta šo uzņēmumu nozīme ES un dalībvalstu politikas procesā un institūciju darbībā. EESK tomēr uzskata, ka lielāka uzmanība jāvelta MVU nozīmei politikas īstenošanas procesā, it īpaši to ieguldījumam ekonomikas, vides un sociālās politikas mērķu sasniegšanā.

1.7.

EESK uzsver, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir svarīgs solidaritātes instruments, kas sniegs īpašu atbalstu un palīdzēs atrast citu darbu strādājošajiem, kuri, mainoties globālās tirdzniecības sistēmai, zaudējuši darbu. Lai arī atzinīgi ir vērtējams fakts, ka šis mehānisms attiecas uz darba ņēmējiem MVU, Komiteja tomēr pauž nožēlu, ka tas neattiecas uz pašnodarbinātajiem, kas tiks pakļauti tādām pašām pārmaiņām.

1.8.

EESK aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pietiekamus resursus, lai uzlabotu vienotā tirgus noteikumu piemērošanu. Turklāt ir jāattīsta iniciatīvas, lai nodrošinātu sinerģiju starp vienotā tirgus politiku, konkurences politiku, kā arī sociālo un vides politiku, kas ir nozīmīgas sekmīgai vienotā tirgus darbībai.

1.9.

Komisijas un dalībvalstu uzdevums ir nodrošināt, lai jaunajās regulējošajās iniciatīvās, kuru uzdevums ir veicināt vienotā tirgus netraucētu darbību, tiktu ņemta vērā ietekme ne vien uz Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, bet arī sekas sociālajā un vides jomā. Lai uzņēmumiem un patērētājiem nodrošinātu saskaņotību un tiesisko noteiktību un izvairītos no jaunām, savstarpēji pretrunīgām iniciatīvām, jaunajiem priekšlikumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir Kopienas vai valsts līmenī, būtu jānokārto “savietojamības ar vienotā tirgus principiem tests” (2), kā arī tie jāizvērtē no sociālo seku aspekta.

1.10.

Jānodrošina vienkārša un iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejama piekļuve tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī kompensāciju un strīdu risināšanas mehānismiem. Šajā sakarā ir labāk jāattīsta strīdu risināšanas ārpustiesas mehānismi.

1.11.

EESK atzinīgi vērtē 2007. gada 20. novembra paziņojuma par vispārējas nozīmes pakalpojumiem mērķi “konsolidēt ES sistēmu, kas piemērojama vispārējas nozīmes pakalpojumiem, tostarp sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, nodrošinot konkrētus risinājumus konkrētam problēmām” un “sektoru un tematiskas darbības”.

1.12.

Tā kā ES primārajos tiesību aktos vai līgumos ir atzīts, ka vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi kopumā ir viena no ES “kopīgajām vērtībām” un sekmē tās “sociālo un teritoriālo kohēziju”, pasākumus noteiktās jomās (ņemot vērā katras jomās īpašās iezīmes) ir jāapvieno ar tematiskiem pasākumiem.

1.13.

Ņemot vērā atšķirības, kas primārajos tiesību aktos ir noteiktas starp pakalpojumiem ar tautsaimniecisku nozīmi un pakalpojumiem bez tās, kā arī nepieciešamību nodrošināt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu kopējo principu ievērošanu, Protokolā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem norādīts, ka aplūkojamo koncepciju un sistēmu precizēšanas process šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad, lai turpmāk nodrošinātu šādu pakalpojumu neatkarību no individuālas tiesību aktu vai tiesu pieejas katrā atsevišķā gadījumā.

1.14.

Neskatoties uz Eiropas Parlamenta atkārtoto prasību nodrošināt patiesu tiesisko noteiktību attiecībā uz vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, paziņojumā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem izteiktie priekšlikumi aprobežojas vienīgi ar atbildēm uz “bieži uzdotiem jautājumiem”, kas neapšaubāmi būs lietderīgi, bet nav tiesiski saistoši.

1.15.

Tādēļ EESK ierosina piemērot daudzpusīgu un pakāpenisku pieeju, apvienojot nozaru un tematiskus aspektus, kuras rezultāts būtu likumdošanas iniciatīvu pieņemšana (kur nepieciešams), un/vai šo principu un noteikumu pielāgošana dažādām attiecīgajām jomām (transversāla, tematiska pieeja).

2.   Komisijas priekšlikumu galvenie elementi

2.1.

Apspriežamajā Komisijas dokumentu paketē ir ierosināta virkne iniciatīvu, kuru pamatā ir pieci darba dokumenti un divi paziņojumi par vispārējas nozīmes pakalpojumiem un vienotā tirgus sociālo dimensiju (3).

2.2.

EESK ir izstrādājusi atzinumus par visiem šiem jautājumiem (4). Tā nesen pieņēma pašiniciatīvas atzinumu par vienotā tirgus ārējo dimensiju un pašreiz gatavo atzinumu par tā sociālo un vides dimensiju (5).

3.   Vispārējas piezīmes — efektīvāka piemērošana

3.1.

Komiteja atzinīgi vērtē faktu, ka dokumentā COM(2007) 724 (galīgā redakcija) īpaša uzmanība ir pievērsta patērētāju un MVU iespēju palielināšanai, lai viņi labāk varētu izmantot vienotā tirgus priekšrocības, realizēt savas vēlmes un risināt savas problēmas. Tādēļ atzinīgi ir vērtējama pieeja, ka, īstenojot vienotā tirgus politiku, īpaša uzmanība jāpievērš jomām, kas attiecas uz patērētāju ikdienu, piemēram, enerģija, telekomunikācijas, mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumi, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.

3.2.

Turpmākās vienotā tirgus politikas veiksmīgums būs atkarīgs no dalībvalstu un Komisijas kopējās spējas uzlabot tā darbību. Vienotais tirgus ir “projekts, kas attīstītās” un par to jānes dalīta atbildība. Dalībvalstīm par vienoto tirgu jāuzņemas lielāka atbildība. Valstu iestādes bieži vien nepilda savus pienākumus attiecībā uz vienotā tirgus pārvaldību, tādējādi radot jaunus šķēršļus, kas mazina uzticību vienotā tirgus idejai. Vairāk jāatzīst sociālo partneru svarīgā nozīme vienotā tirgus principu atbalstīšanā.

3.2.1.

Komisijas mērķis ir piešķirt lielāku nozīmi pareizai piemērošanai. Jāizveido instrumenti, lai nodrošinātu tiesību aktu labāku darbību praksē. Lai atvieglotu piemērošanu, būtiski ir nodrošināt Kopienas tiesību aktu savlaicīgu un pareizu transponēšanu un administratīvo vienkāršošanu. Pakalpojumu direktīvas pareiza transponēšana ir īpaši svarīga, lai sasniegtu tajā izvirzītos mērķus radīt darba vietas un veicināt izaugsmi.

3.3.

Jānodrošina vienkārši un ātri risinājumi problēmām, ar ko iedzīvotāji un uzņēmumi saskaras vienotajā tirgū, un šim jautājumam arī turpmāk jābūt prioritāram. Īpaši lietderīgs instruments ir SOLVIT tīkls, kas, diemžēl, netiek pietiekami izmantots, ņemot vērā trūkstošās zināšanas par sistēmu un tās lietderību un atbilstošu resursu trūkumu, it īpaši valstu līmenī. Ikviena iniciatīva šīs situācijas uzlabošanai, tostarp pasākumi, lai nodrošināti pietiekamus cilvēku un finanšu resursus SOLVIT centros, ir īpaši atbalstāmi, tāpat arī iniciatīvas to darbības paplašināšanai.

3.4.

EESK atbalsta Komisijas nodomu pilnveidot un efektivizēt tiesību aktu pārkāpumu izskatīšanas sistēmu, prioritāti piešķirot pārkāpumu gadījumiem, kas rada vislielāko risku un ir ekonomiski nozīmīgi, vienlaikus neietekmējot pastāvošo soda pasākumu efektivitāti.

3.5.

Vēl daudz ir jāpaveic tādā jomā kā vietēji ražotu produktu un importētu produktu tirgus uzraudzība. Dalībvalstu iestādēm un Eiropas Komisijai šajā jomā jāveic attiecīgi pasākumi.

3.6.

EESK atzinīgi vērtētu to, ja Komisija lielāku uzmanību pievērstu atbalstam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, MVU politiku sasaistot ar Eiropas Savienības mērķiem sociālajā un vides jomā, un beidzot atceltu visus valstu noteiktos ar tarifiem nesaistītos šķēršļus, tostarp šķēršļus brīvai kapitāla apritei un darbaspēka pārvietošanās brīvībai (6).

3.7.

Vispārīgāk runājot, vēl joprojām ir būtiski, lai Komisija arī turpmāk pildītu savu īpašo uzdevumu nodrošināt līguma principu ievērošanu un izmantotu savas iniciatīvas tiesības, lai nodrošinātu vienotā tirgus netraucētu darbību.

3.8.

EESK atbalsta viedokli, ka svarīgi pastāvīgi pielikt pūles, lai turpinātu samazināt izmaksas, kuru cēlonis ir vienotā tirgus fiskālā fragmentācija; šo mērķi var sasniegt, veicinot Kopienas tiesību aktus, kas sekmēs pārrobežu pasākumu attīstīšanu un nodrošinās vienotā tirgus konsolidāciju.

4.   Labāks tiesiskais regulējums

4.1.

EESK atzinīgi vērtē mērķi nodrošināt “iekļaujošāku politikas veidošanu” un vēlmi “paplašināt ieinteresēto pušu līdzdalību”. Būtiska nozīme ir sistemātiskiem ietekmes novērtējumiem.

4.2.

Izstrādājot ietekmes novērtējumu, būtiski ir konsultēties ar reprezentatīvām iesaistītajām pusēm. Ietekmes novērtējumi ir jāpārbauda neatkarīgai un ārējai ekspertu komisijai, kuru sastāvā ietilpst attiecīgā tiesību akta tiešo izmantotāju grupas.

4.3.

Turklāt ir jānodrošina administratīvā sloga uzņēmumiem samazināšana, vienlaikus negatīvi neietekmējot sociālos jautājumus.

4.4.

Lai uzņēmumiem un patērētājiem nodrošinātu saskaņotību un tiesisko noteiktību un izvairītos no jaunām iniciatīvām, kas rada jaunus šķēršļus, būtu jāievieš “savietojamības ar vienotā tirgus principiem tests”, ko papildinātu sociālo seku novērtējums (7), lai izvērtētu gan ES, gan valsts līmeņa jaunos priekšlikumus. Neskaidri juridiskie teksti, ko bieži īsteno un interpretē dažādi, izraisa pretrunas Kopienas tiesību aktos.

4.5.

Īpaši svarīgi aspekti ir uzlabota informācija un pilnīgāki dati par vienotā tirgus principu praktisku piemērošanu. Komisijai lielāka uzmanība jāvelta tam, lai atklātu informāciju par tām dalībvalstīm, kas nepilda savus pienākumus, un atbalstītu sociālo partneru darbību, padarot ziņošanas procesu dalībvalstīs saskaņotāku un pārskatāmāku.

5.   Vienotā tirgus ārējā dimensija (8)

5.1.

EESK atbalsta Komisijas viedokli, ka globalizācija ir īpašs dinamisma un konkurētspējas avots un ka vienotā tirgus piedāvātās iespējas būtu jāizmanto, lai risinātu ar globalizāciju saistītos uzdevumus.

5.2.

Tirgus liberalizācija pamatoti tiek uzskatīta par ES stratēģijas šajā jomā pirmo pīlāru. Dohas sarunu kārtas noslēgšana, izvirzot vērienīgus mērķus, kā arī Global Europe iniciatīvas ietvaros uzsākto sarunu par plašiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem pabeigšana liecinās, ka ES ir sasniegusi savus mērķus.

5.3.

Regulējuma un standartu jautājumi aizvien vairāk ietekmē uzņēmumu spēju darboties starptautiskajā mērogā. Eiropas standartizācijas organizāciju, piemēram, CEN, CENELEC un ETSI uzdevums ir sadarbībā ar konsultatīvajām iestādēm, piemēram, NORMAPME  (9), nodrošināt, lai šādi standarti būtu pieejami visiem uzņēmumiem, it īpaši mazajiem uzņēmumiem, visā ES un attīstības valstīs.

5.4.

Komisija pamatoti uzsver nepieciešamību starptautiskā mērogā uzlabot sadarbību regulējuma jomā, nodrošināt noteikumu vienādību un konverģenci. Jāizvirza ilgtermiņa mērķis “Visur vienādas pārbaudes, vienādi standarti”.

5.5.

Ar ES regulējumu jāuztur konkurētspēja. Pārlieku lielo slogu uz ES uzņēmumiem nekompensēs ES normu atzīšana starptautiskā mērogā. Sadarbība regulējuma jomā ar partnervalstīm nebūs veiksmīga, ja nebūs atklātības un inovatīvas attieksmes pret citām pieejām.

5.6.

EESK atzinīgi vērtē apņemšanos ES normas salīdzināt ar starptautisko paraugpraksi, it īpaši ar ES nozīmīgāko tirdzniecības partneru paraugpraksi. Salīdzinošā novērtēšana sistemātiski jāiekļauj ES ietekmes novērtējumos un Eiropas Savienībai jābūt atvērtai regulējuma jomā sadarboties ar nozīmīgiem tirdzniecības partneriem. Eiropas Savienībai ir jāpieņem oficiāli atzīti starptautiski standarti atbilstības novērtēšanai.

5.7.

Jāveicina ES iniciatīvas, kuru mērķis ir globālā mērogā uzņemties vadošo lomu normu noteikšanā un augstas kvalitātes, uz zinātniskiem secinājumiem pamatotu starptautisku standartu attīstīšanā rūpniecības izstrādājumiem un pārtikas produktiem. Kopīgi standarti jāapvieno ar kopīgiem mērķiem regulējuma jomā. Tādēļ Komiteja iesaka lielāku uzmanību pievērst divpusējiem nolīgumiem un tīkliem starp starptautiskām reglamentējošām iestādēm.

5.8.

Eiropas Savienībai arī turpmāk jāatbalsta brīvā tirdzniecība, vienlaikus nodrošinot atbilstošu tirgus uzraudzību, lai nepieļautu nedrošu produktu importu. Komisijai tomēr jānodrošina, lai šos pasākumus un privāto standartu jaunās sistēmas neizmantotu protekcionisma nolūkā (10).

6.   Vienotā tirgus sociālā dimensija

6.1.

Komiteja atbalsta uzskatu, ka ar sociālās dimensijas palīdzību varēs uzlabot vienotā tirgus darbību atbilstoši Izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai un ņemot vērā tās īpašo uzsvaru uz pārdomātu MVU politiku.

6.2.

Tā kā darba tirgus integrācija ir vislabākais līdzeklis pret sociālo atstumtību, Eiropas darbaspēka potenciālai labākai izmantošanai ātri mainīgā sabiedrībā jābūt Komisijas plāna “Iespējas, piekļuve un solidaritāte” nozīmīgākajam elementam. Komisijai ir jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu šīs pieejas piemērošanu it īpaši attiecībā uz neaizsargātām, imigrantu un mazākumtautību grupām.

6.3.

Lai risinātu ar globalizāciju, tehnoloģiju pārmaiņām un situāciju sociālajā un vides jomā saistītos jautājumus, jāīsteno politikas, lai sasniegtu mērķus sociālajā jomā, palielinot nodarbinātības līmeni, un radītu labvēlīgus apstākļus augstas produktivitātes izaugsmei.

6.4.

EESK savā atzinumā (11) ir pievērsusies jautājumam par to, ka visās ES politikās ir svarīgi iekļaut elastdrošības (flexicurity) principu (12). MVU un it īpaši pašnodarbinātajiem ir galvenā loma darba tirgus elastīguma nodrošināšanā. Tādēļ labāk ir jāizprot MVU loma sociālās politikas nodrošināšanā.

7.   Jauninājumi kā vienotā tirgus virzītājspēks

7.1.

Lai attīstītu vienoto tirgu, EESK uzsver, ka svarīgi ir veicināt un kapitalizēt zinātniskās pētniecības un inovāciju rezultātus, sniegt atbalstu valstīs esošajiem tehnoloģiju piegādātājiem, lai Eiropas līmenī veicinātu inovatīvus produktus un tehnoloģijas, kā arī sekmēt pētniecības rezultātu izplatīšanu un izmantošanu dažādās valstīs. Eiropas inovatīvo spēju lielā mērā var ietekmēt vienotā tirgus kvalitāte. Eiropas līmenī ir jākoordinē MVU klasteru, lielo uzņēmumu, pētniecības institūtu, augstskolu un jaunā Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta centieni pētniecības un izstrādes jomā.

7.2.

Lai veicinātu Eiropas inovatīvo spēju, būtiski ir panākt progresu ceļā uz patentu sistēmu, kas būtu konkurētspējīgāka tiesiskās noteiktības izmaksu ziņā. Tādēļ jāpanāk progress attiecībā uz Eiropas kopīgu tiesisko regulējumu patentu jomā, kas visiem uzņēmumiem garantētu augstāko kvalitāti, izmaksu efektivitāti un uzticamību, kā arī Kopienas patentu, kas atbilstu šiem kritērijiem un dotu labumu it īpaši MVU. Papildus tam, jāgarantē intelektuālā īpašuma tiesību efektīva aizsardzība, Eiropas un starptautiskā līmenī īstenojot attiecīgus pasākumus, lai apkarotu aizvien biežāk izplatīto viltošanu un pirātismu.

7.3.

Jauninājumi sociālās politikas pārvaldības jomā jāattiecina uz dažādām sociālās ekonomikas organizācijām (piemēram, kooperatīviem), kas pakalpojumu sniegšanu var tuvināt to izmantotājiem, ja pastāv piemērota regulatīvā uzraudzība.

7.4.

Jaunajai vienotā tirgus politikai jābūt visnozīmīgākajam faktoram vides ziņā ilgtspējīgas globālas ekonomikas izveidē.

8.   Patērētāju aizsardzības politika

8.1.

Lai nodrošinātu vienotā tirgus sekmīgu darbību, nozīmīgs faktors ir līdzsvarota patērētāju aizsardzības politika. EESK uzskata, ka patērētājiem ir galvenā nozīme attiecībā uz Komisijas izstrādāto jauno redzējumu attiecībā uz patiesi iekļaujošu vienoto tirgu. Lielāka uzmanība jāvelta patērētāju pieredzei tirgū, piemēram, izmantojot ietekmes novērtējumus, vai iekļaujot patērētāju intereses Lisabonas darba kārtībā.

8.2.

Galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai izveidotu vienu kopējo tirgu, kur ieguvēji būtu gan patērētāji, gan uzņēmumi, kā arī pakalpojumu nozares iespējamajai nozīmei ekonomikā, uzlabojot kvalitāti un palielinot patērētāju uzticību. Jānodrošina, lai patērētāji varētu efektīvi piekļūt Eiropas Savienībā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un uzņēmumi varētu savas preces un pakalpojumus piedāvāt visā ES tikpat vienkārši kā vietējā tirgū. Lai nodrošinātu šādus visiem izdevīgus apstākļus, lietderīgi pasākumi ir saskaņošana un savstarpēja atzīšana (13).

9.   Paziņojums par tematu “Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: jauns Eiropas uzdevums” (14)

9.1.

EESK vairākos atzinumos (15) ir paudusi bažas par juridisko nenoteiktību saistībā ar vispārējas nozīmes pakalpojumiem.

9.2.

Paziņojumā ir skaidrota īpašā Vispārējas nozīmes pakalpojumu protokola, kas tiks pievienots Lisabonas līgumam, loma: saskaņā ar Komisijas dokumentu protokols paredzēts, lai izveidotu vienotu sistēmu, kas noteiks ES rīcību un kalpos par stingru pamatu vispārējas nozīmes pakalpojumu definēšanai (16).

9.3.

No otras puses, paziņojumā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem tikai starp citu ir sniegta atsauce uz Lisabonas līguma jauno, 16. pantu, neanalizējot tā ietekmi, kaut arī tas ievieš jaunu tiesisko pamatu vispārējas tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumiem, piešķirot Padomei un Parlamentam pilnvaras ar regulu palīdzību, atbilstīgi parastajai likumdošanas procedūrai noteikt principus un noteikumus, lai vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi pildītu savus uzdevumus.

9.4.

Ar Lisabonas līguma jauno 16. pantu efektīvi ieviešot principu, ka vispārējas nozīmes uzdevumu izpilde ir prioritāra, būs iespējams samazināt biežo prasību skaitu Eiropas Kopienu Tiesā.

9.5.

Lisabonas līgumā ir paredzēti daudzi jauninājumi, īpaši augstāk minētais 16. pants un vispārēja atsauce uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem un vispārējas nozīmes ar ekonomiku nesaistītiem pakalpojumiem. Saskaņā ar subsidiaritātes principu tas palīdz pārvirzīt jautājumu par vispārējas nozīmes pakalpojumiem uz Kopienas rīcības jomu.

9.6.

Tādēļ EESK uzskata, ka jaunais Lisabonas līgums (LESD 16. pants un Vispārējas nozīmes pakalpojumu protokols) ir tikai sākums jaunai pieejai, lai panāktu lielāku tiesisko drošību un vienotāku regulējumu valstu un Kopienas vispārējas nozīmes pakalpojumu sistēmu jomā.

9.7.

Vispārējas nozīmes pakalpojumu protokols līdzinās rokasgrāmatai par vispārējas nozīmes pakalpojumiem, gan ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, gan ar ekonomiku nesaistītiem pakalpojumiem, tomēr tajā nav risinājuma problēmai, kā atšķirt abas minētās kategorijas.

9.8.

Ietverot primārajos tiesību aktos atšķirību starp ekonomiskiem un ar ekonomiku nesaistītiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kā arī vajadzību nodrošināt vispārējas nozīmes pakalpojumu darbības kopējo principu ievērošanu, Vispārējas nozīmes pakalpojumu protokolā parādīts, ka aplūkojamo jēdzienu un sistēmu precizēšanas process šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad, lai uzņēmumiem un iestādēm, kas atbild par minēto pakalpojumu vadību, un šo pakalpojumu izmantotājiem piedāvātu tiesisku drošību.

9.9.

Paziņojumā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem ierosināts “konsolidēt ES sistēmu, kas piemērojama vispārējas nozīmes pakalpojumiem, tostarp sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, nodrošinot konkrētus risinājumus konkrētam problēmām” un “sektoru un tematiskas darbības”.

9.10.

Šādā darbībā, protams, būtu jāņem vērā katras attiecīgās nozares raksturīgās pazīmes. Tomēr, tā kā primārajos tiesību aktos ir atzīts, ka vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi kopumā ir viena no ES “kopīgajām vērtībām” un sekmē tās “sociālo un teritoriālo kohēziju”, ir nepieciešams kombinēt nozaru un tematiskas darbības (ņemot vērā katrai nozarei un katram tematam raksturīgu pieeju).

9.11.

Tādēļ EESK ierosina daudzpusīgu un pakāpenisku pieeju, kombinējot nozaru un tematiskus aspektus, kas novestu pie tiesību aktu pieņemšanas, kur tie nepieciešami, un/vai šo principu un noteikumu pielāgošanas dažādajos attiecīgajās nozarēs (transversāla, tematiska pieeja).

10.   Īpašā situācija vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu jomā

10.1.

EESK uzsver ka Lisabonas stratēģija ir nozīmīga, lai palīdzētu saglabāt vienotā tirgus priekšrocības un veicināt tā attīstību un konsolidāciju.

10.2.

Komisija ir ieviesusi vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu jēdzienu un to izklāstījusi savā Baltajā grāmatā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem un divos paziņojumos (17), kā arī “Komisijas dienestu darba dokumentā” (18).

10.3.

Paziņojumā nav ietverta vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu definīcija, toties ir norādīta atšķirība starp divām lielām vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu grupām: pirmkārt, obligātās sociālās apdrošināšanas sistēmas un papildu sistēmas; un, otrkārt, “citi pakalpojumi, kurus sniedz tieši personai”.

10.4.

Komisijas piesardzīgā pieeja liecina, cik grūti ir klasificēt vispārējas nozīmes sociālos pakalpojumus, jo tie pilda specifiskus un ļoti dažādus uzdevumus, kas cieši sakņojas valsts un pat vietējos kolektīvajos ieradumos.

10.5.

Konsultācijās par 2003. gada Zaļo grāmatu lielākā daļa minētās nozares dalībnieku (vietējās pašvaldības, uzņēmēji, pakalpojumu izmantotāju pārstāvji) uzsvēra, ka Kopienas tiesību aktu jomā, ko piemēro viņiem raksturīgo iezīmju dēļ, viņi izjūt paaugstinātu juridisko nenoteiktību, sevišķi sakarā ar uzdevumu sniegt pakalpojumus. Viņi skaidroja, ka ir nokļuvuši “pelēkā zonā”, kas traucē viņu darbu. Rezultātā

Komisija sāka īpašu diskusiju procedūru (ietverot tajā saziņu, pētījumus u.c.),

likumdevējas iestādes lielākoties ir pārtraukušas piemērot viņiem Pakalpojumu direktīvu (19),

Eiropas Parlaments divas reizes ir pieprasījis ieviest lielāku juridisko noteiktību (20).

10.6.

Tomēr Komisija neseko šai pieejai, līdz ar to tā nonāk acīmredzamā pretrunā ar tās atbalstīto nozaru pieeju, un tagad tās priekšlikumi aprobežojas ar atbilžu virkni uz “bieži uzdotiem jautājumiem” un interaktīvu informācijas dienestu, kas noteikti būs lietderīgi, bet nebūs juridiski saistoši.

10.7.

Lai atsauktos uz aicinājumiem ieviest juridisko noteiktību, citastarp atbilstīgi LESD 16. pantam, kas paver jaunas izredzes saistībā ar vispārējas tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumu vietu un lomu Eiropas Savienībā, ietverot arī vispārējas nozīmes sociālos pakalpojumus, ir jāturpina jēdzienu, kā arī vispārējas nozīmes darbībām piemērojamo Kopienas sistēmu precizēšana.

11.   Paziņojums par tematu “Iespējas, pieejamība un solidaritāte — īstenojot jaunu sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai”

11.1.

Komiteja atzinīgi vērtē izvirzītos mērķus paziņojumā “Iespējas, pieejamība un solidaritāte — īstenojot jaunu sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai” (21), kas vēršas pie ES iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmējiem, tostarp MVU, un ir pamatots ar Eiropas galvenajiem instrumentiem — vienoto tirgu, Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju un Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

11.2.

Pašreizējās pārmaiņas Eiropas sabiedrībā (27 valstu ES ar 500 miljoniem iedzīvotāju sastopas ar demogrāfiskām pārmaiņām, globalizāciju, tehnoloģijas progresu, kā arī ekonomisko attīstību) var piedāvāt jaunas nodarbinātības iespējas un prasmes, tomēr pielāgošanās pārmaiņām joprojām ietver bezdarba un atstumtības risku.

11.3.

EESK atbalsta nozīmīgāku ES lomu, atvieglojot, paredzot un sekmējot šādas strukturālas izmaiņas, vienlaikus veicinot Eiropas vērtības globālā līmenī. Paziņojumā iezīmēts jauns uz “dzīves izredzēm” vērsts sociālais redzējums 21. gadsimtā Eiropā un mēģināts pilnīgot konsultāciju procesu, kas noslēdzās 2008. gada 15. februārī. Debatēs par sociālajām pārmaiņām un Eiropas sociālās realitātes jēdzienu citastarp iesaistījās Eiropas politikas padomdevēju birojs, kā arī dalībvalstis un ES iestādes. EESK atzinīgi vērtē izvirzīto mērķi nodrošināt, lai minēto debašu noslēguma secinājumi sniegtu ieguldījumu, gatavojot atjaunoto Sociālo programmu, kas jāiesniedz 2008. gadā, un tajos ņemtu vērā Lisabonas līgumā noteikto jauno iestāžu sistēmu.

11.4.   Vispārīgi pieņēmumi un piezīmes

11.4.1.   Izmaiņas sociālajā realitātē

Visās dalībvalstīs norisinās straujas un dziļas pārmaiņas, un Eiropas iedzīvotāji pauž nemieru un bažas par nākamo paaudzi (skatīt arī iepriekšējos EESK atzinumus un iniciatīvas, Eiropas politikas padomdevēju biroja dokumentu ar sīku pārskatu par pašreizējām sociālajām tendencēm un Komisijas 2007. gada ziņojumu par sociālo stāvokli).

11.4.2.   Uz “dzīves izredzēm” vērsts sociālais redzējums Eiropai: veicināt labklājību ar iespējām, piekļuvi un solidaritāti

Iespējas — lai sekmīgi uzsāktu dzīvi, īstenotu savas spējas un iespējami labāk izmantotu novatoriskas, atklātas un mūsdienīgas Eiropas piedāvātās iespējas.

Piekļuve — jauni un efektīvāki veidi, kā iegūt izglītību, virzīties uz priekšu darba tirgū, saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi un sociālo aizsardzību, kā arī piedalīties kultūras un sabiedrības dzīvē.

Solidaritāte — sekmēt sociālo kohēziju un sociālo ilgtspēju, nodrošināt, lai neviens nav atstumts.

11.4.2.1.

EESK piekrīt Komisijai, ka nav vienas pieejas, kas derētu visai Eiropai, un ka kopīgo uzdevumu risināšanai vajadzīga vienota rīcība, ko aktīvi atbalsta iedzīvotāji.

11.4.2.2.

Sociālās atstumtības apkarošana un dzīves līmeņa uzlabošana, radot cilvēkiem jaunas iespējas, ir izšķirīga, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi un mazinātu nepilnību risku labklājības nodrošināšanas sistēmā. Uzticēšanās un paļāvība ir būtiskas, lai nodrošinātu progresu, modernizāciju un atvērtību pārmaiņām.

11.4.3.   Rīcības galvenās jomas

Lai sasniegtu “iespēju, piekļuves un solidaritātes” mērķi, ES ir jāiegulda

1)

jaunatnē: ņemot vērā jaunās pārmaiņas sabiedrībā un jaunu, uz jauninājumiem un tehnoloģiju balstītu ekonomiku, jāpievērš lielāka uzmanība izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai; ieguldījumi jaunatnē labvēlīgi ietekmē gan ekonomisko attīstību, gan sociālo kohēziju. Lisabonas stratēģijā izglītība ir izvirzīta Eiropas sociālās un ekonomiskās sistēmas centrā: zināšanām Eiropā jākalpo par konkurētspējas sviru pasaules mērogā;

2)

karjeras attīstības iespējās: dinamiskas ekonomikas un darba tirgus apstākļos vajadzīgi elastīgi darba tirgus noteikumi un augsti sociālie standarti (skatīt “elastdrošība”);

3)

ilgākā mūžā un veselīgākā dzīvesveidā: mūža ilguma palielināšanās ir slogs sociālās aizsardzības sistēmām, bet tā rada arī jaunas ekonomiskās iespējas jaunu pakalpojumu, preču un tehnoloģiju jomās. ES vajadzētu rosināt jaunajās sociālajās politikās izmantot minētās iespējas un novērst pašreizējo aizsardzības sistēmu vājās vietas;

4)

dzimumu līdztiesībā: jauni ekonomikas modeļi veido jaunas sociālās sistēmas. Tā, piemēram, darba politika būtu konsekventi jāpielāgo jaunajām dzimumu līdztiesības prasībām. Dažos Komisijas priekšlikumos risināti jautājumi par darba algu atšķirībām, nodokļu sistēmām un ģimenei draudzīgām praksēm darba vietā;

5)

aktīvā iekļaušanā un diskriminācijas novēršanā: nesen notikušajās paplašināšanas kārtās dalībvalstu un reģionu starpā atklājās dziļas ekonomiskas un sociālas atšķirības. Eiropas Komisija cenšas sekmēt jaunu kohēzijas politiku, kas balstīta uz dažādības pieņemšanu, aktīvu iekļaušanu, līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas izskaušanu;

6)

mobilitātē un sekmīgā integrācijā: vienotais tirgus ir izraisījis aizvien pieaugošu iedzīvotāju mobilitāti, kas ietekmē arī MVU. Tādēļ vajadzīga jauna, uz integrāciju balstīta ES mēroga pieeja;

7)

iedzīvotāju līdzdalībā, kultūrā un dialogā: minētie aspekti sociālajā kohēzijā ir ļoti nozīmīgi, tomēr tiem vajadzīgi arī saimnieciskie resursi, kas saistīti ar jauninājumiem un tehnoloģisko attīstību.

11.4.4.   ES nozīme

11.4.4.1.

EESK uzsver: kaut arī minēto politiku jomas galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē, ES un sociālajiem partneriem ir nozīmīga loma ar šīm politikām saistīto pasākumu un reformu vadībā un atbalstīšanā. Galvenais instruments ir acquis communautaire, īpaši attiecībā uz paplašināšanās un kohēzijas politikām, Lisabonas līgumu un Pamattiesību hartu.

11.4.4.2.

EESK piekrīt šādām Paziņojumā ietvertajām piecām stratēģijām:

rīcības politikas pamata izveidošana: ES jau ir noteikusi kopīgos mērķus, kas ir saskaņošana dalībvalstu starpā attiecībā uz Nodarbinātības stratēģiju, Lisabonas stratēģiju un sociālo politiku. Tagad jāpieliek pūles minēto mērķu sasniegšanā un kopējo principu praktiskā izvēršanā;

Eiropas vērtību saglabāšana un vienlīdzīgu priekšnoteikumu radīšana: Eiropas tiesiskajam regulējumam ir galvenā nozīme valsts politiku virzīšanā uz kopējiem mērķiem;

pieredzes un ieteicamās prakses apmaiņa: EESK piekrīt Komisijas viedoklim, ka paraugprakses, pieredzes apmaiņa, kopīga novērtēšana un salīdzinoši pārskati par sociālajiem jauninājumiem ir jāietver vispārējās politiskajās debatēs valstu un Eiropas līmenī. Aktīvi jāiesaista arī valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes un NVO;

atbalsts rīcībai vietējā, reģionālajā un valsts līmenī: ES kohēzijas politika un struktūrfondi ir veicinājuši labklājības un dzīves līmeņa atšķirību mazināšanos visā ES. Pēdējo gadu laikā minētie instrumenti bijuši ciešāk saistīti ar “izaugsmes un nodarbinātības” politikas prioritātēm (laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam jaunās zināšanās un novatoriskos uzņēmumos no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ir ieguldīti vairāk nekā EUR 75 miljardi). EESK uzsver, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir svarīgs solidaritātes instruments, kam būtu jānodrošina aktīvi pasākumi, lai mazinātu globalizācijas ietekmi uz visneaizsargātākajām grupām un uzņēmējiem, tostarp MVU. Tādēļ ir izšķirīgi piedalīties debatēs par ES budžetu pēc 2013. gada, lai tajā iekļautu sociālo konsultāciju rezultātus;

izpratnes veidošana un stingra zināšanu pamata izveide: EESK atzinīgi vērtē tādas iniciatīvas kā Eiropas gads par iespēju vienlīdzību visiem (2007), par starpkultūru dialogu (2008), cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010). Jau esošie fondi un aģentūras — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — dos aizvien lielāku ieguldījumu lēmumu izstrādē, izpratnes veidošanā un sistemātiskā konsultāciju (ne tikai elektroniskā veidā) procedūras izmantošanā. Šajā procesā būtu jāiesaista EESK, neatkarīgas ekspertu grupas, pārstāvju organizācijas un ES un valsts līmeņa pētniecības iestādes. EESK aicina visas ieinteresētās personas vairāk iesaistīties izpratnes veidošanā un rezultātu kvalitātes uzlabošanā (datu, statistikas, kopējo rādītāju, uzraudzības sistēmu u.c. ticamība) attiecībā uz sociālajiem jautājumiem.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  INT/416, R/CESE 1120/2008.

(2)  Šādu prasību ir izvirzījis Eiropas Parlaments savā 2007. gada 4. septembra rezolūcijā “Vienotā tirgus pārskats: novērst šķēršļus un trūkumus ar labākas īstenošanas un piemērošanas palīdzību” (2007/2024(INI)).

(3)  Komisijas 2007. gada 20. novembra“dokumentu paketē” ietilpst paziņojums “Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai” (COM(2007) 724 galīgā redakcija), ar ko izveido iniciatīvu kopumu vienotā tirgus pārorientācijai. Paziņojumā pievienoti pieci Komisijas iekšējo dienestu darba dokumenti:

“Vienotais tirgus: pārskats par ieguvumiem” (SEC(2007) 1521),

“Uzlabotas vienotā tirgus politikas instrumenti” (SEC(2007) 1518),

“Jaunās metodoloģijas ieviešana produktu, tirgus un sektora uzraudzībai: pirmā sektora izvērtēšanas rezultāti” (SEC(2007) 1517),

“Vienotā tirgus apskata ārējā dimensija” (SEC(2007) 1519),

“Iniciatīvas finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecības jomā” (SEC(2007) 1520).

Ir vēl divi paziņojumi:

paziņojums par tematu “Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: jauns Eiropas uzdevums” (COM(2007) 725 galīgā redakcija) un vairāki Komisijas darba dokumenti (SEC(2007) 1514, SEC(2007) 1515, SEC(2007) 1516),

paziņojums par tematu “Iespējas, pieejamība un solidaritāte — īstenojot jaunu sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai” (COM(2007) 726 galīgā redakcija).

(4)  CESE 267/2008, OV C 162, 25.6.2008., CESE 1262/2007, OV C 10, 15.2.2008., CESE 62/2008, OV C 151, 17.6.2008.

(5)  CESE 481/2008, OV C 204, 9.8.2008., un INT/416, R/CESE 1120/2008.

(6)  Mazo un vidējo uzņēmumu būtiskā nozīme, lai veicinātu lielāku izaugsmi un vairāk darbavietu. Mūsdienīgās MVU politikas pārskats, COM(2007) 592 galīgā redakcija,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:LV:NOT.

(7)  Sk. atzinumu CESE 794/2007.

(8)  CESE 481/2008, OV C 204, 9.8.2008.

(9)  Eiropas Amatniecības, tirdzniecības, mazo un vidējo uzņēmumu standartizācijas birojs.

(10)  PTO ziņojums par tirdzniecību pasaulē (2005) “Tirdzniecības, standartu un PTO saikne” (Exploring the links between trade, standards and the WTO),

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report05_e.pdf.

(11)  CESE 999/2007, OV C 256, 27.10.2007.

(12)  CESE 767/2008, COM(2007) 359 galīgā redakcija: elastīgumu un sociālo drošību var definēt kā integrētu stratēģiju, lai darba tirgū vienlaikus pastiprinātu elastīgumu un drošību.

(13)  Eiropadomes secinājumi, 2008. gada 13.–14. marts.

(14)  COM(2007) 725 galīgā redakcija.

(15)  CESE 427/2007, OV C 161, 13.7.2007., CESE 976/2006, OV C 309, 16.12.2006., CESE 121/2005, OV C 221, 8.9.2005., un CESE 1125/2003, OV C 80, 30.3.2004.

(16)  COM(2007) 725 galīgā redakcija, 2007. gada 20. novembris, 9. lpp., 3. punkts.

(17)  COM(2006) 177, 2006. gada 26. aprīlis, “Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā” un COM(2007) 725, 2007. gada 20. novembris, “Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: jauns Eiropas uzdevums”.

(18)  SEC(2007) 1514, 2007. gada 20. novembris, “Bieži uzdoti jautājumi par publiskā iepirkuma noteikumu piemērošanu vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”.

(19)  Skatīt Pakalpojumu direktīvas 2. panta 1. punktu un 2. panta j) apakšpunktu.

(20)  Rapkay2006. gada 14. septembra ziņojums un Hasse Ferreira 2007. gada ziņojums.

(21)  COM(2007) 726 galīgā redakcija.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/23


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas iniciatīva mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību””

COM(2007) 708 galīgā redakcija/2

(2009/C 77/04)

Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 262. pantu 2007. gada 13. novembrī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas iniciatīva mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību””

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 15. jūlijā. Ziņotājs — Pezzini kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (18. septembra sēdē), vienbalsīgi pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

Komiteja atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, kā mērķis ir sniegt pastiprinātu atbalstu mikrouzņēmumu dibināšanai un izaugsmei, uzņēmējdarbības nostiprināšanai un stimulēšanai, lai palielinātu Kopienas ražošanas un nodarbinātības pamatdaudzumu, lai panāktu konkurētspējas pieaugumu, lielāku kohēziju un labāku uz zināšanām balstītu ekonomiku saskaņā ar atjauninātās Lisabonas stratēģijas mērķiem.

1.2

Atzinīgi vērtējot iniciatīvu, kuras mērķis ir izveidot jaunu kopienas struktūru mikrokredīta atbalstam, Komiteja vienkāršu dalībvalstu stimulēšanu novērtē kā nepietiekamu, ņemot vērā, ka ārpusbanku nozare, izņemot ES banku direktīvas, daudzās dalībvalstīs balstās uz nepilnīgu juridisko pamatu un ļoti dažādiem pamatnoteikumiem.

1.3

Komiteja uzskata, ka sociāli atbildīgu mikroieguldījumu izmēģinājuma projekts, kurā Eiropas tīklā sadarbojas banku un ārpusbanku mikrokredīta iestādes, īstenojot sociāli atbildīgu ieguldījumu saprašanās memorandus ar individuālām iestādēm un ar arodapvienību atbalstu varētu būt vērsts galvenokārt uz tiem dalībniekiem, kuriem ir nelielas iespējas saņemt bankas aizdevumu, lai

attīstītu īsta, ražīga un pienācīga darba projektus;

stiprinātu un paplašinātu ražošanas, sadarbības un nodarbinātības pamatu;

no jauna aktivizētu indivīda pilnvarojuma iespējas (“empowerement”) veidojot to personu integrācijas, atbalsta un vērtības izcelšanas procedūru, kuras apdraud ekonomiska un sociāla atstumtība.

1.4

Komiteja ir pārliecināta, ka jauno tehnoloģiju novatoriskais pielietojums mikrokredīta jomā ļaus palielināt mikrofinansēšanas darbības lauku ar tīkla palīdzību, vienlaicīgi palielinot arī konkurenci un samazinot lietotāju izmaksas.

1.5

Tāpat Komiteja uzskata, ka atbalsta darbībai mikrokredītam ir jānotiek kopā ar apmācību, lai atvieglotu attīstību un izaugsmi tirgū, lai izvairītos no sociālās atstumtības un turpinātu īstenot Lisabonas stratēģijas mērķus.

1.6

Komiteja atzīst, ka izmaiņas, kas saistītas ar mikrokredīta atbalsta institucionālo sistēmu un tiesisko regulējumu ir galvenokārt dalībvalstu kompetencē un tiek īstenotas, izmantojot mehānismus, kas ir integrēti Lisabonas procesa pārvaldības ikgadējā ciklā. Tomēr ir vajadzīga rīcība, lai paplašinātu Eiropas kritēriju sistēmu, jo īpaši:

izveidot vienošanos par sociāli atbildīgiem ieguldījumiem tīklu starp izveidojamo Eiropas mikrokredītu fondu un individuālām mikrokredīta iestādēm uz vietas, lai mikrokredītu tīkls balstītos uz savietojamiem stabilitātes, maksātspējas, ieguldījumu portfeļa diversifikācijas (1), pārredzamības un augļošanas apkarošanas standartiem;

izveidot ES banku un ārpusbanku mikrofinanšu iestāžu vērtēšanas sistēmu, lai uzlabotu to kvalitāti un uzticamību un garantētu informācijas pieejamību par riskiem un rezultātiem, īstenojot vienotus standartus, kas ļauj veidot dialogu un paraugprakses apmaiņu, mikrokredīta iestādēm īslaicīgi piešķirot Eiropas kvalitātes un pārredzamības zīmi, lai piesaistītu potenciālo saņēmēju līdzekļus un palielinātu viņu uzticēšanos;

uzsākt ES informācijas un apmācības pasākumus pusēm, kas ir ieinteresētas mikrokredīta jomā, gan attiecībā uz potenciālo saņēmēju iejaukšanās iespējām un nosacījumiem, gan attiecībā uz uzņēmējdarbības plānu projektu sagatavošanas prasībām un nosacījumiem, izmantojot vienkāršotu un saskaņotu standartu;

izveidot ES pastāvīgās izglītības un veiktspējas palielināšanas instrumentus banku un ārpusbanku mikrofinanšu iestāžu vadībai un personālam, izmantojot kopējas tehniskās prasmes, lai atbilstu mikrofinansēšanas izmaiņām, lietotāju jaunajām prasībām, kopējām pamatvajadzībām, kas atvieglo dialogu un paraugprakses apmaiņu Eiropā;

izveidot Eiropas datu bāžu tīklu, izmantojot saskaņotus kritērijus, kas ļautu apkopot un apstrādāt standartizētus datus par veiktajiem pārskaitījumiem un saistītajiem riskiem, jo īpaši, lai samazinātu katras mikrokredīta darbības iespējamo risku izvērtēšanas izmaksas.

1.7

Komiteja šaubās par priekšlikumu par Kopienas atbalsta struktūras veidošanu EIF JEREMIE departamentā. Šis risinājums neļaus panākt optimālu iniciatīvas pārredzamību un ierobežos tās nozīmi dažādu esošo iniciatīvu koordinēšanā, neļaujot tehniskā atbalsta darbības papildināt ar citām darbībām. Tādēļ Komiteja uzskata, ka vajadzētu radīt neatkarīgu departamentu, kas varētu darboties kā mikrokredītu fonds.

1.8

Šīs jaunās struktūras sniegtajam finansējumam un tehniskajam atbalstam nevajadzētu attiekties vienīgi uz jaunajām mikrofinanšu iestādēm un ārpusbanku mikrofinanšu iestādēm, bet uz visām iestādēm, lai novērstu konkurences kropļojumus.

1.9

ES MFI vajadzētu paredzēt arī pasākumus, lai pastiprinātu sociālo dialogu un dažādu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dialogu, kā arī optimāli izmantotu ES paraugprakšu apmaiņas tīklus, piemēram, Eiropas Mikrofinansējuma tīklu, Mikrofinansējuma centru Viduseiropas un Austrumeiropas valstīm un Eiropas Mikrofinansējuma platformu.

1.10

Komiteja uzskata, ka MFI iniciatīvai jāpalielina darba devēju apvienību loma, pārbaudot kredīta pieprasītāju uzticamību un kompetenci, izveidojot stingru attiecību un uzticēšanās potenciālu un nodrošinot apmācības, konsultācijas un citus atbalsta veidus, lai veicinātu pašu kredītņēmēju spējas un samazinātu birokrātisko slogu īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības plāna izstrādi.

1.11

Tāda mikrokredītu fonda izveide, kas darbotos savstarpējā saistībā ar finanšu iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm (2), arodapvienībām un kooperatīviem, kā arī garantijas sabiedrībām (kredītkooperatīviem), varētu būt nozīmīga, vēršot finanšu inženieriju uz “sociālas kredīta pārvaldes” veidiem.

1.12

Sociāls skatījums uz kredītu, kas varētu būt mikrokredītu fonda izveides pamatā, ir cieši saistīts ar uzņēmumu sociālās atbildības un ar labākas, visaptverošākas nodarbinātības principiem.

1.13

Atbalsts EMAS sertifikācijai par atbilstību vides aizsardzības prasībām var būt labs līdzeklis, kā veicināt uzņēmējdarbības sociālo izaugsmi un atvieglot apzinīgu mikrokredītu fonda līdzekļu piešķiršanu.

2.   Ievads

2.1

2007. gada aprīlī Eiropas MVU observatorija norādīja, ka galvenais Eiropas MVU procesu un produktu jauninājumu šķērslis Eiropas MVU ir piekļuve kredītam, kam līdzās pastāv kvalificēta personāla atrašanas grūtības, kurpretim lielo uzņēmumu problēmas galvenokārt ir saistītas ar cilvēkresursiem.

2.2

Galvenie konstatētie trūkumi tirgū ir sākumkapitāla trūkums, līdzekļu piedāvājuma nepietiekamība un pieprasījuma neatbilstība. Šie jautājumi tika skarti Komisijas paziņojumā “Īstenot Kopienas Lisabonas programmu: MVU izaugsmes finansēšana — Eiropas pievienotā vērtība” (3), par kuru Komitejai vairākkārt bija iespēja sniegt paskaidrojumus (4).

2.3

EESK lika pievērst īpašu uzmanību tam, ka vajadzētu “pastiprināt politikas, kas ir paredzētas uzņēmumu dibināšanas un attīstīšanas atvieglošanai, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumu izveidei vajadzīgo izmaksu un laika samazināšanu, pasākumiem, kas paredz atvieglot piekļuvi riska kapitālam, uzņēmēja amata apmācības programmu skaita palielināšanai, pasākumiem, kas ir paredzēti, lai atvieglotu piekļuvi sabiedriski lietderīgiem pakalpojumiem un tīkliem, un to palīdzības pakalpojumu tīkla blīvuma pastiprināšanai, kas ir paredzēti mazajiem uzņēmumiem” (5).

2.3.1

Tāpat kā iepriekšējos atzinumos (6), Komiteja uzsver, ka “kooperatīvi, savstarpēji saistīti uzņēmumi un savstarpējās sabiedrības (“mutuals”), kā arī jaunizveidoti novatoriski uzņēmumi un mikrouzņēmumi var veicināt ES konkurētspējas un novatorisko iespēju uzlabošanu”.

2.4

Tā atzīmēja arī, ka “piekļuves vienkāršošana finanšu tirgiem ir būtisks jautājums” un ka “vajadzētu iedrošināt bankas un pārējos attiecīgos finanšu dalībniekus, piemēram, riska kapitāla fondus, pozitīvāk attiekties pret riska uzņemšanos” (7).

2.5

2007. gada rudenī Komisija izsludināja vairāku iniciatīvu izpēti MVU interesēs, tostarp attiecībā uz Eiropas iniciatīvu jaunai mikrokredīta atbalsta struktūras izveidei (8).

2.6

Mikrokredīts parasti tiek uzskatīts par finanšu instrumentu, kas būtiski ietekmē uzņēmējdarbības veicināšanu, ekonomisko attīstību un produktīvu sociālo iekļaušanu, bet kam joprojām ir daudz trūkumu un nepilnību. Tas saistīts ar grūtībām attiecībā uz investīciju piesaistīšanu uzņēmuma sākumkapitālā, jo īpaši gadījumos, kad prasītājs ir bezdarbnieks, ir nesen imigrējis, pieder pie mazākumtautības vai dzīvo konverģences reģionā.

2.7

Vēl viena problēma ir saistīta ar to, ka finanšu iestāde var samazināt pašizmaksu attiecībā uz darījumu fiksētajām izmaksām, piemēram, informācijas vākšanu, novērtēšanu vai aizdevumu uzraudzību. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad mikrofinansējumu piešķir pašnodarbinātajiem un MVU, kas nav pietiekami pārskatāmi un kam ir ierobežota spēja sniegt finanšu iestādei piemērotu informāciju.

2.8

Pēc starptautiskās definīcijas mikrokredīts atbilst “neliela apjoma aizdevumiem, kas ir mazāki par EUR 25 000 Eiropā (9) un USD 100 000 Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir paredzēts personām ar zemiem ienākumiem, kurām parasti nav pieejas bankas kredītiem, jo viņu maksātspēja tiek uzskatīta par nepietiekamu, un/vai šādu aizdevumu pārvaldes izmaksas tiek vērtētas kā pārāk augstas” (10). Patēriņa kredīts neietilpst mikrokredīta definīcijā.

2.9

Komiteja piekrīt Komisijai, ka mikrokredīts ir nozīmīgs, īstenojot Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai, kā arī veicinot sociālo integrāciju. Ir svarīgi, lai mikrokredīts saglabātu galveno lomu pašnodarbinātības veicināšanā un mikrouzņēmumu attīstībā un neaprobežotos tikai ar sociālo palīdzību.

2.10

Pēc Komitejas domām, mikrokredītam ES jārisina problēmas, ko atklāj tirgus nepilnības, lai uzņēmējiem garantētu piekļuvi kredītam, kas vajadzīgs, lai uzsāktu vai veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgas darbības, tostarp saskaņā ar atbalsta un sadarbības politiku attīstības jomā (11).

2.11

Kopienas mērogā atbalsta EIF (12) atbalstītā konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma (CIP) — “Mikrokredīta garantija” ir garantijas mehānisms mikrokredītam, ko vietējās iestādes piešķir mikrouzņēmumiem (13). Tomēr šobrīd nepastāv specifiski Eiropas tiesību akti par mikrokredītu, izņemot to, kas attiecas uz bankas mikrokredīta nozari, kas ir pakļauta Eiropas banku regulējumam (14); uz mikrokredītu attiecas arī dažādas Kopienas programmas un iniciatīvas (15).

2.12

Turklāt, mikrokredīta nozare dalībvalstīs tiek dažādi reglamentēta un vadīta. Tikai divās dalībvalstīs mikrofinanšu ārpusbanku nozarē ir īpaši tiesību akti (16), lai gan četrās citās dalībvalstīs ir tiesību akti, kas aizliedz augļotāja aizdevumus (17).

2.13

Pavasara Eiropadomes sanāksmē cita starpā tika uzsvērts, ka vajadzētu piešķirt tūlītēju prioritāti “vieglākai pieejai finansējumam, tostarp izmantojot ES esošos finanšu instrumentus” (18), un “veicināt lielāku dalību darba tirgū kopumā, un cīnīties pret segmentāciju, lai garantētu aktīvu sociālo iekļaušanu”.

2.14

Komiteja uzskata, ka tiesiskais regulējums un lielāks atbalsts varētu labvēlīgi ietekmēt jaunu produktīvu uzņēmumu rašanos un veicināt to nostiprināšanos, izvairoties no marginalizācijas riska un izslēgšanas no ražošanas sistēmas, kas var radīt sociāla un krimināla rakstura nelabvēlīgas situācijas, piemēram, augļošanu.

3.   Komisijas priekšlikums

3.1

Komisija formulē divus darbības virzienus:

aicināt dalībvalstis izstrādāt reformu programmu, kuras mērķis ir uzlabot mikrokredīta nosacījumus saskaņā ar situāciju un prioritātēm dalībvalstīs, ar iespējamu Eiropas Savienības palīdzību, nosakot kvantitatīvos mērķus un ieteicamu praksi;

izstrādāt jaunu Kopienas struktūru mikrokredīta atbalstam JEREMIE programmā, kas mikrofinansēšanas organizācijām/iestādēm sniegtu tehnisku atbalstu un atbalstu nostiprināšanai un īstenotu atbilstošus publicitātes un saziņas pasākumus.

4.   Mikrokredīta attīstība nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību

4.1

Mikrokredīts darbojas kā sociālās iekļaušanās svira un ļauj personām un uzņēmumiem, kas ir ekonomiski vāji un izslēgti no parastās banku sistēmas, piekļūt finanšu resursiem, kas ir izšķirīgi ienesīgu darbību izveidē un attīstīšanā.

4.2

Kopienas mērogā ar “Mazās uzņēmējdarbības aktu Eiropai” (19), kā izvirzītais mērķis ir noteikt konkrētus principus un pasākumus, lai uzlabotu Eiropas MVU vidi, vajadzētu spēt noteikt un novērst šķēršļus mazāku uzņēmumu potenciāla atbrīvošanai, veicot maksimālu vienkāršošanu, uzlabojot pieeju kredītam un sniedzot piemērotus noteikumus enerģētikas un vides jomā.

4.3

Komiteja uzskata, ka vajadzētu labāk koordinēt attiecīgo instrumentu virkni, izmantojot bijušajos un esošajos ar mikrokredītu saistītajos instrumentos gūto pieredzi, kā norādīts pašā Komisijas Paziņojumā (20):

JEREMIE iniciatīvu;

KJP garantijas attiecībā uz mikrokredītu (21); EMT un MFC (22) attiecībā uz kopienas rīcības programmu sociālās atstumtības apkarošanai;

Eiropas Sociālā fonda iniciatīvas;

ELFLA lauku attīstības programmas (23).

4.3.1

Komiteja uzskata, ka, nosakot jaunās Kopienas mikrokredīta iniciatīvas, būtu pienācīgi jāņem vērā pozitīvā pieredze, kas gūta, izstrādājot un vairākus gadus praksē piemērojot EuropeAid ģenerāldirektorāta izstrādāto ES un ĀKK mikrofinansējuma pamatprogrammu.

4.4   Finanšu inženierija un Eiropas mikrokredītu fonds

4.4.1

Kopš astoņdesmito gadu sākuma (24) finanšu iestādes, jo īpaši, pateicoties apsvērumiem un ieteikumiem, kas radušies pēc pārrunām “Eiropas Amatniecības un mazo uzņēmumu konferencēs” (25), dalībvalstīs ir veicinājušas un atbalstījušas finanšu inženieriju (26).

4.4.2

Vajadzība veikt konkrētas darbības, lai atvieglotu kredīta pieejamību un palīdzētu organizēt finanšu inženieriju, lika Komisijai un EIB, arī Eiropas mazo uzņēmumu organizāciju spiediena rezultātā, izveidot EIF (27), kas pēc sākotnējas īsas darbības saziņas tīklu (28) atbalsta jomā pievērsās dažādu veidu garantijām, lai sekmētu mikrouzņēmumu un MVU atbalsta pasākumus, kas bija bieži saistīti ar finanšu inženieriju.

4.4.3

Pateicoties Komisijas daudzgadu programmām, kas ir paredzētas mikrouzņēmumiem, MVU, sadarbībai un nesenajai UJP (29) īpašajai programmai, finanšu inženierija attīstījās šādi:

finanšu garantijas kredītiem, ko piešķir MVU, kooperatīviem un krājaizdevumu sabiedrībām;

krājaizdevumu sabiedrību riska kapitāla (naudas līdzekļi) pārvēršana vērtspapīros (30);

finanšu garantija, ko piešķir, izmantojot “mezzanine” kredītu (31);

ieguldījumi riska kapitālā, atbalsts ekoloģiskiem jauninājumiem, tehnoloģiju pārnesēm;

“uzņēmējdarbības eņģeļi” (business angels).

4.4.4

Komiteja vairākkārt ir atzinīgi novērtējusi pasākumus, ko jo īpaši pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir veikusi Komisija, EIB un EIF, lai atbalstītu mazos uzņēmumus. Komiteja ir atzinusi EIB grupas MVU sniegtā atbalsta paplašināšanu un modernizāciju (32), tomēr tā uzskata, ka varētu pielikt lielākas pūles, citastarp, izmantojot programmas, par kurām jāvienojas ar:

EIB par kapitālu un EIF par garantijām;

katras dalībvalsts finanšu iestādēm;

mikrouzņēmumiem un MVU pārstāvošajām organizācijām;

krājaizdevumu sabiedrībām, kas jau darbojas finanšu inženierijas režīmā, piešķirot garantijas no 50 % līdz 80 % robežās no uzņēmumam piešķirtā aizdevuma summas.

4.4.5

Dalībvalstu līmenī varētu izveidot mikrokredītu fonda tīklu, kuram būtu EIB nodrošināti apgrozības fondi un EIF papildu garantijas un kas darbotos vairākos līmeņos. Reģionālā (NUTS II) un pašvaldību (NUTS III) līmenī krājaizdevumu sabiedrības (kur tās pastāv) (33) varētu nodrošināt kredītu piešķiršanas struktūru. Krājaizdevumu sabiedrībām jau ir ievērojama pieredze attiecībā uz sākumkapitālu un ar pietiekamu riska kapitālu, ko garantē EIF, tās varētu sniegt aizdevuma garantijas.

4.4.5.1

Šo jauno priekšlikumu vajadzētu precizēt, ņemot vērā mikrokredītu fonda izveidošanu, ko veic EIB un Eiropas Komisija. Minētās iniciatīvas mērķis ir atbalstīt mikrofinansējuma iestādes visā Eiropā, nodrošinot finanšu līdzekļus (atbalsti, aizdevumi, mezzanine vai pašu kapitāla instrumenti), kā arī tehnisko palīdzību. EIF būtu jānodrošina minētais mikrokredītu fonds ar sākotnējo kapitālu EUR 40 miljonu apjomā (no tiem EUR 20 miljoni EIB finansējuma). Komiteja uzskata, ka EIF turpmāk varētu arī pārvaldīt fondu.

4.4.6

Mikrokredīts varētu būt pietiekams, lai iegādātos vienkāršas iekārtas un aprīkojumu, kas ir vajadzīgs uzņēmuma dibināšanai, vai lai atjaunotu mikrouzņēmumā vienmēr vajadzīgo aprīkojumu (34).

4.4.6.1

Komiteja uzskata, ka īpaša uzmanība jāvelta mikrokredīta piešķiršanai sievietēm — uzņēmējām. Šajos gadījumos lielāka uzmanība jāpievērš kredīta elastībai, noteikumiem un piešķiršanas kritērijiem, lai izvairītos no objektīvu apstākļu radīšanas, kas veicina sociālo un psiholoģisko krīzi, kura var saasināties šādos gadījumos:

piederība pie mazākumtautības;

sarežģīta ģimenes situācija;

tendence uz sociālo pašatstumšanu.

4.4.6.2

Mikrokredīta, kas veicina sieviešu nodarbinātību, finansēšanas kārtībā un pārvaldībā pirmām kārtām jāņem vērā prioritātes saistībā ar to, lai sievietēm dotu iespēju uzņemties vai atgūt ražīgu sociālo un ekonomisko lomu sabiedrībā ar mērķi celt pašapziņu, kā arī nostiprināt uzņēmējdarbības kultūras attīstību un spēju uzņemties lielāku atbildību un riskus.

4.4.7

Mikrokredītiem vajadzētu sniegt arī iespējas jauniem cilvēkiem, kas vēlas sākt savu uzņēmējdarbību, kuriem ir pietiekama profesionālā kvalifikācija, bet nav finansiālo iespēju.

4.4.7.1

Sākotnējo garantiju aizdevumam, kuru jebkurā gadījumā piešķir finanšu iestāde (kas var būt banka vai cita iestāde), veido iegādātais aprīkojums. Tomēr Eiropas mikrokredītu fonds stimulētu finanšu iestādes nebūt tik stingrām, piešķirot kredītus (35): tā kā fondam vajadzētu būt ar finansēm, pieredzi un spēju vajadzības gadījumā iejaukties, iesaistot EIF, krājaizdevumu sabiedrības un aroda apvienības nolūkā palīdzēt atmaksāt aizdevumus, tam jābūt arī gatavam un spējīgam sekmēt augstākos stabilitātes, ražošanas veicināšanas un diversifikācijas, pārredzamības un augļošanas apkarošanas standartus (36).

4.4.8

Izpētes par mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu maksātnespēju pēdējo desmit gadu laikā galvenajās Eiropas valstīs parāda, ka maksātnespējas gadījumi nepārsniedz 4 % no piešķirtajiem aizdevumiem (37). Tas nozīmē, ka, ņemot vērā to, ka procenti ir zemāki par 5 %, koeficients, ko var izmantot, lai garantētu finanšu iestādes piešķirto kredītu, ir 20.

4.4.9

Ņemot vērā koeficientu, kas ir 20, un bankas garantiju, kas nosedz 50 % no katra debitora maksātnespējas, garantijas iestāde, kam ir riska kapitāls viena miljona eiro apmērā, varētu nodrošināt 40 miljonus eiro lielus aizdevumus lielam uzņēmēju skaitam. (38)

4.4.9.1

2007. gadā, pateicoties garantiju piešķiršanai, “garantijas iestāžu” sistēma ļāva finansēt Itālijas amatniecības uzņēmumus aptuveni 6 miljardu eiro apmērā.

4.4.10

ES 27 dalībvalstīs katru gadu rodas aptuveni 500 000 jaunu uzņēmumu. To uzņēmumu skaits, kas katru gadu izzūd, ir nedaudz zemāks (39). 99 % no gada laikā dibinātajiem uzņēmumiem ir MVU, un vismaz 240 000 no tiem sastāv tikai no īpašnieka (40).

4.4.11

Ja atgriežamies pie 4.4.9. punktā minētā piemēra, ar 1 miljonu eiro lielu riska kapitālu un finanšu inženieriju, izmantojot Mikrokredīta daļu, varētu nodrošināt aizdevumu 25 miljonu eiro apmērā 1 600 000 mazajiem uzņēmumiem.

4.5   Sociālā kredītu vadība

4.5.1

Kā jau minēts, kredīts ir galvenais ekonomiskās un sociālās attīstības, kā arī “sociālas tirgus ekonomikas” veidošanas instruments.

4.5.2

Tādēļ ir pakāpeniski radusies un izveidojusies jauna kredīta koncepcija, atbilstoši kurai kredītu vairs neuzskata tikai par attiecībām starp klientu un finanšu iestādi, bet gan par instrumentu ar augstu sociālo vērtību, jo tas ir saistīts ar labāku kvalitāti, drošākām darbavietām un ekonomisko attīstību.

4.5.3

Šajā jaunajā, plašākajā perspektīvā ar kredīta piešķiršanu saistītais risks ir jāsadala daudziem dalībniekiem.

4.5.4

Kredīta riska dalīšana starp vairākām iestādēm:

palielina garantijas finanšu iestādēm;

pazemina piešķirtā kredīta procentu likmes;

atvieglo aizdevuma piešķiršanu tā pieprasītājam.

4.5.5

Sociālās vērtības dēļ kredīta piešķiršana aizvien vairāk ir jāpakļauj uzņēmumu sociālās atbildības principam un līdz ar to uzņēmējiem ir jāatzīst un atbilstoši jāīsteno ilgtspējīgas attīstības vērtības.

4.5.6

EMAS sertifikācija par atbilstību vides aizsardzības prasībām finanšu inženierijā būtu vispiemērotākais sertifikācijas veids saistībā ar aizdevuma sociālo funkciju (41).

4.5.7

Pēdējo gadu laikā tikai daži desmiti tūkstoši uzņēmumu ir spējuši izmantot Kopienas finanšu instrumentus (42), parādot lielo atšķirību starp veidu, kā iepazīstina ar problēmu, un sasniegtajiem rezultātiem. Tāpēc jāapsver konkrētas iespējas, kā ar attiecīgu sistēmu palīdzību panākt finanšu iestāžu aktīvāku iesaistīšanos un kā sasniegt labākus rezultātus.

4.5.8

Eiropadomes ārkārtas sanāksme Luksemburgā 1997. gada 20. un 21. novembrī bija veltīta tikai nodarbinātības jautājumiem, un tika pieņemts lēmums par trīs konkrētām iniciatīvām uzņēmumu konkurētspējas saglabāšanai tirgū, kā arī izteikts aicinājums Komisijai izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības veicināšanai un nodarbinātības paaugstināšanai šajā jomā. Trīs konkrētās iniciatīvas bija šādas: Eiropas tehnoloģiju mehānisms (ETM) darbības uzsākšanai, Joint European Venture (Eiropas kopuzņēmuma) programma un MVU garantiju mehānisms. Divas no šīm iniciatīvām, proti, Eiropas tehnoloģiju mehānisms darbības uzsākšanai un MVU garantiju mehānisms, bija paredzētas, lai atvieglinātu kredīta pieejamību.

4.5.8.1

Līdz 2005. gada beigām vairāk nekā 277 000 MVU bija izmantojuši izaugsmes un nodarbinātības programmu un daudzgadu programmu (43).

4.5.8.2

MVU garantiju mehānisms ir viena no galvenajām MVU Eiropas programmām (44).

4.5.9

No mikrouzņēmumiem (23 miljoni uzņēmumu Eiropā) un mazajiem uzņēmumiem (1,1 miljons Eiropā), no kuriem 90 % ir individuālie uzņēmumi un personālsabiedrības, tikai 5 % vai 6 % izmanto riska kapitālu.

4.5.10

Tādēļ Komiteja uzskata, ka ir jāatrod tādi kredīta atbalsta veidi, kas būtu piemēroti arī personālsabiedrībām, kā tas ir attiecībā uz finanšu inženierijas instrumentiem, lai izvairītos no tā, ka šo sabiedrību darbība paliek margināla un tādējādi aizkavē mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu finansiālo izaugsmi.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Skatīt Nobela prēmijas laureāta Harry Markowitz pētījumus par saistību starp ieguldījumu portfeļa diversifikāciju, riska samazināšanu un no ieguldījumiem gūto ienākumu svārstību kompensāciju (efektivitātes līkne), kas stabilizē ekonomikas ciklu.

(2)  Daudzās dalībvalstīs reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes atbalsta MVU attīstību, finansējot kredītu konsorcijus.

(3)  COM(2006) 349 galīgā redakcija, 29.6.2006.

(4)  EESK atzinums CESE 599/2007, OV C 168, 20.7.2007., 1. lpp., ziņotāji — Van Iersel un Gabellieri kgi.

(5)  EESK atzinums 982/2007, OV C 256, 27.10.2007., 8. lpp., ziņotāja — Faes kdze.

(6)  EESK atzinums CESE 1485/2005 par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas izveidi (no 2007. līdz 2013. gadam)”, ziņotāji — Welschke kgs un Fusco kdze.

(7)  Sk. 4. un 5. zemsvītras piezīmi.

(8)  Kopš 1997. gada Komisija kopā ar EIF rīkoja atbalsta pasākumus mikrokredītam, izmantojot MVU garantijas mehānismu.

(9)  SEC(2004) 1156, Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma, Lēmums Nr. 1639/2006/EK.

(10)  Skatīt Eurofi France, tīmekļa vietne: www.eurofi.net.

(11)  Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā.

(12)  EIF: Eiropas Investīciju fonds.

(13)  Par mikrouzņēmuma definīciju skatīt Ieteikumu 2003/361/EK.

(14)  Direktīva 2006/48/EK — KPD (prasību direktīva attiecībā uz pašu kapitālu).

(15)  Sk. JEREMIE iniciatīvu; iniciatīva “Izaugsme un nodarbinātība” (Lēmums Nr. 98/347/EK); daudzgadu programma MVU; konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma (Lēmums Nr. 1639/2006/EK); ELFLA (Regula (EK) Nr. 1698/2005); Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (Regula (EK) Nr. 1927/2006).

(16)  Francija un Rumānija. Turklāt, lai gan Apvienotajā Karalistē un Somijā nav īpašu tiesību aktu, tās savā tiesību sistēmā paredz dažus izņēmumus šajā jomā.

(17)  Beļģija, Vācija, Itālija un Polija.

(18)  2008. gada 13. un 14. marts, 11. punkts.

(19)  Skatīt arī atzinumu CESE 977/2008, ziņotājs — Cappellini kgs.

(20)  Skatīt COM(2007) 708, 3. pielikums.

(21)  KJP, Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma (2007–2013).

(22)  EMT: Eiropas mikrofinansējuma tīkls; MFC: Mikrofinansējuma centrs Viduseiropas un Austrumeiropas valstīm.

(23)  ELFLA: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

(24)  1982: Eiropas mazo uzņēmumu un amatniecības gads.

(25)  1990. g. Aviņonā; 1994. g. Berlīnē; 1997. g. Milānā.

(26)  Finanšu inženierija pieņem, ka finansiālo atbalstu mazajiem uzņēmējiem, kuri vēlās izvērst jaunu darbību vai investēt jaunos produktos vai procesos, nevar ierobežot tikai saistībās starp mazo uzņēmēju un finanšu iestādi, un ka, ņemot vērā uzņēmuma sociālo nozīmi, tam jāpiesaista citi dalībnieki, kuri uzņemas atbildību dažādos līmeņos un var savā starpā sadalīt riskus un izmaksas.

(27)  EIF: Eiropas Investīciju fonds. Dibināts 1994. gadā ar toreizējā ĢD XXIII (ģenerāldirektorāts, kas izveidots mazo uzņēmumu un amatniecības nozares atbalstam un organizēja attiecīgas Eiropas konferences) un ar ĢD II (ekonomika un finanses) iniciatīvu. EIF sākotnējais budžets bija saņēma viens miljards ECU, ko piešķīra EIB, 800 miljoni ECU, ko piešķīra Komisija, un 200 miljoni ECU, ko Eiropas finanšu iestādes piešķīra kā finansējuma daļas, kas katra bija 2 miljonu apmērā. Jau sākumā iniciatīvai pievienojās vairāk nekā piecdesmit finanšu iestāžu.

(28)  Sk. Lilles lielpilsētas teritoriju.

(29)  UJP, 1. īpašā programma: Uzņēmējdarbības un jauninājumu programma; 2. īpašā programma: IKT politikas atbalsta programma; 3. īpašā programma: programma “Saprātīga enerģija Eiropai”.

(30)  Parāda pārvēršana vērtspapīros notiek, cedējot krājaizdevumu sabiedrības izsniegtā kredīta visu summu vai daļu no tās specializētām finanšu iestādēm, lai ļautu, jo īpaši krājaizdevumu sabiedrībām, palielināt kredītu garantijas spēju attiecībā uz uzņēmumiem.

(31)  “Mezzanine” finansējums balstās vairāk uz finansētā uzņēmuma plānoto naudas plūsmu, nevis uz reālām garantijām. To var veikt divos veidos: 1) kā pakārtotu aizdevumu (nemainīgās procentu likmes vai indeksētās likmes aizdevums); 2) kā equity kicker (aizdevējs/ieguldītājs ir tiesīgs saņemt uzņēmuma, kuram ir piešķirts aizdevums, pievienotās vērtības procentuālu daļu) Mezzanine finansējuma ilgums ir no 4 līdz 8 gadiem.

(32)  http://www.eib.org/projects/publications/sme-consultation-2007-2008.htm.

(33)  Krājaizdevumu sabiedrību sistēma ir nostabilizējusies daudzās Eiropas valstīs, un tā aktīvi darbojas arī kā Eiropas federācija.

(34)  Mikrouzņēmumi veido 94 % no visiem ar lauksaimniecību nesaistītajiem, privātajiem uzņēmumiem Eiropā.

(35)  Finanšu inženierija, kas finanšu iestādes pasargā no ievērojamiem zaudējumiem procentos, tām ļauj piešķirt aizdevumus vieglāk un par mazākām izmaksām, jo īpaši jaunajiem, maz pazīstamajiem uzņēmējiem.

(36)  Banku un aroda apvienību kopīgas darbības, lai uzlabotu mikrouzņēmumu finanšu vadību, minētas jau pirmās Eiropas Amatnieku konferences 1990. gadā Aviņonā un otrās konferences 1994. gadā Berlīnē dokumentos. Tās īpaši izvērsa Raiffeisen-Volksbank (Vācijas Tautas banku) tīkls kopīgi ar Vācijas Centrālo amatniecības apvienību (ZDH).

(37)  Sk. FedartFidi ES, Amatniecības garantijas iestāžu Eiropas federācija valstīs, kurās pastāv efektīva garantijas iestāžu sistēma.

(38)  5 % no EUR 40 miljoniem ir EUR 2 miljoni, bet tā kā krājaizdevumu sabiedrība ir atbildīga tikai par 50 % no nenomaksātā parāda, tad ir vajadzīgs tikai EUR 1 miljons riska kapitāla. Šī riska finansējuma pārvēršana vērtspapīros ļautu krājaizdevumu sabiedrībām piešķirt jaunus aizdevumus robežās līdz EUR 40 miljoniem.

(39)  Avots: Eiropas uzņēmumu observatorija.

(40)  ES 49 % mikrouzņēmumu nav algotu darbinieku. Runa ir par individuāliem uzņēmumiem.

(41)  Skatīt Regulu 1836/93/EEK un Regulu 761/2001/EK.

(42)  Apspriežu dokuments par Kopienas programmu uzņēmējdarbības iniciatīvas un konkurētspējas veicināšanai (2006–2010), Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD, 2004. gads, 118. punkts.

(43)  Avots: COM(2007) 235, Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par uzņēmumu un uzņēmējdarbības daudzgadu programmu finanšu instrumentiem, īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (2001–2006).

(44)  Līdz 31.12.2005. vidējais aizdevuma garantiju loga izmantojums bija 67 %, mikrokredītu loga izmantojums — 66 % un pamatkapitāla loga izmantojums — 65 %.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/29


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns)”

COM(2008) 80 galīgā redakcija — 2008/0033 (COD)

(2009/C 77/05)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu 2008. gada 10. martā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns)”.

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 15. jūlijā. Ziņotājs — Sears kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), vienbalsīgi pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

Priekšlikuma mērķis ir grozīt Padomes Direktīvu 76/769/EEK, tajā papildus iekļaujot dihlormetāna (DCM) kā krāsas noņēmēju būtiskas sastāvdaļas rūpnieciskās, profesionālās un sadzīves lietošanas ierobežojumus.

1.2

Šis ir pēdējais šāds grozījums Padomes Direktīvā 76/769/EEK pirms tās aizstāšanas 2009. gada 1. jūnijā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

1.3

EESK atzīst būtiskās zinātniska un politiska rakstura grūtības, ar ko sastopas Komisija, ierosinot un panākot vienošanos par proporcionālu un izmaksu ziņā efektīvu grozījumu, kurš saskaņā ar Direktīvas 76/769/EEK prasībām paredz iekšējā tirgus saglabāšanu, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa cilvēku veselības un vides aizsardzību.

1.4

EESK atzīst, ka ir neapstrīdami pierādījumi tam, ka DCM augstās gaistamības rezultātā iespējamās augstās tvaiku koncentrācijas dēļ ir iespējami samaņas zuduma un nāves gadījumi. To cēlonis var būt slikti rūpnieciskie apstākļi, tostarp nepietiekama ventilācija. Pierādījumi par nopietnu pastāvīgu risku patērētājiem saistībā ar epizodisku lietošanu sadzīves apstākļos ir mazāk pārliecinoši. Tādēļ priekšlikums par pārdošanas aizliegumu ir nesamērīgs un, ņemot vērā zināmos, bet līdz šim skaitliskā izteiksmē nenovērtētos riskus saistībā ar alternatīvu produktu un procesu lietošanu, nav sagaidāms, ka kopumā tas varētu samazināt nelaimes gadījumu biežumu, kas nav visai liels.

1.5

EESK arī norāda, tāpat kā Komisijas pieaicinātie konsultanti, ka ar DCM saistītos apdraudējumus pilnībā neaptver esošās piktogrammas vai risku un drošības frāzes. Tas pats attiecas uz risku bērniem, kas ir biežāk iespējams sadzīves apstākļos. Tā cēlonis ir marķējuma sistēmas nepilnības, nevis paši produkti vai iesaistītie cilvēki. Tādēļ situācijas risināšanai tiek sniegti ieteikumi attiecībā uz iepakojumu un marķējumu.

1.6

Ir konstatētas arī citas problēmas, pirmām kārtām tas, ka nav saskaņotu profesionālās pakļaušanas iedarbībai robežvērtību un pamatnostādņu vai noteikumu par labu rūpniecības praksi. Šajā ziņā Vācijas TRGS 612 ir lielisks piemērs.

1.7

Komisija, Eiropas Parlaments un dalībvalstis tiek aicinātas pievērsties arī virknei citu vispārīgu jautājumu cerībā, ka var panākt vienošanos. Ja tas netiks darīts, var rasties iekšējā tirgus sadrumstalotība. Lietotāji gan darba vietās, gan ārpus tām joprojām būs apdraudēti.

2.   Juridiskais pamats

2.1

Kā jau minēts iepriekš, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), stāsies spēkā 2009. gada 1. jūnijā. Ar to atcels un aizstās vairākas pašlaik spēkā esošas Padomes un Komisijas regulas un direktīvas, tostarp Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem.

2.2

Padomes Direktīvas Nr. 76/769/EEK I. pielikumā ir uzskaitīti dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi, par kuriem panākta vienošanās un kuri ieviesti pēdējo 30 gadu laikā. Minētie ierobežojumi 2009. gada 1. jūnijā kļūs par Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikuma stūrakmeni.

2.3

Padomes Direktīvas Nr. 76/769/EEK agrākie grozījumi (piemēram, lai ieviestu jaunus ierobežojumus) tika veikti ar direktīvām, kuras bija jāīsteno dalībvalstīm. Tomēr šis Komisijas priekšlikums paredz lēmumu, kas stāsies spēkā nekavējoties, nevis direktīvu. Tādējādi tas nebūs jātransponē valstu tiesību aktos, kuri citādi būtu jāatceļ 2009. gada 1. jūnijā, kad stāsies spēkā Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

2.4

Pēc tam uz visiem turpmākiem priekšlikumiem par bīstamu vielu vai preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem attieksies Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

2.5

Lēmums ierobežot noteiktu vielu (un to saturošu preparātu) laišanu tirgū un lietošanu galvenokārt izriet no konkrētu “prioritāro vielu” novērtējumiem, ko nosaka dalībvalstis un publicē četros prioritārajos sarakstos laikposmā no 1994. līdz 2000. gadam, kā to paredz Padomes Regula (EEK) Nr. 793/93.

2.6

Tāpat arī tika veikts vairāku šajos sarakstos neiekļauto vielu ietekmes novērtējums uz cilvēka veselību un vidi un/vai sniegti priekšlikumi ierobežot to laišanu tirgū un lietošanu, jo pēc atsevišķu dalībvalstu pieprasījuma tika izskatītas jaunas problēmas. DCM ietilpst šajā sadaļā. Vairākas dalībvalstis dažādu iemeslu dēļ jau ir ieviesušas vai mēģinājušas ieviest ierobežojumus attiecībā uz tā lietošanu, īpaši kā krāsas noņēmēju sastāvdaļai. Savukārt citas dalībvalstis uzskata, ka tas ir nesamērīgi, dārgi un lietotājiem var radīt nevēlamus rezultātus. Par labu vai par sliktu abām nostājām liecina daži pierādījumi (vai to trūkums).

2.7

Priekšlikuma pirmā pilnīgā izskatīšana Padomē notika jūnija sākumā. Ja turpmāko mēnešu laikā tiks panākts kompromiss, priekšlikums tiks virzīts tālāk, kā plānots. Pretējā gadījumā priekšlikums cietīs neveiksmi. Šajā gadījumā krāsas noņēmēju uz DCM bāzes iekšējais tirgus paliks sadrumstalots un var kļūt vēl sadrumstalotāks. Tad DCM tiktu vērtēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), ņemot vērā tā lietošanu krāsas noņemšanai kā vienu no iedarbības veidiem. Ir pilnīgi neskaidrs, kāds tam varētu būt iznākums un kad varētu tikt sniegts galīgais ieteikums.

3.   Vispārīga informācija

3.1

DCM ir bezkrāsains halogenizēts alifātisks ogļūdeņraža savienojums ar zemu viršanas temperatūru un saldenu smaržu. To daudzus gadus plaši izmanto kā spēcīgu šķīdinātāju ar zemu uzliesmošanas temperatūru farmācijas izstrādājumu, aerosolu un adhezīvu ražošanā, kā arī citos procesos, piemēram, kā krāsu noņēmēju, metālu attaukošanas līdzekli un ekstrakcijas šķīdinātāju pārtikas izstrādājumiem.

3.2

Kaut gan to uzskata par vienu no drošākajiem zemas molekulmasas halogenizētajiem ogļūdeņražiem, DCM lietošanā tomēr jāievēro piesardzība. To Eiropā klasificē kā 3. kategorijas kancerogēnu vielu, t.i., “vielu, kas rada bažas iespējamās kancerogēnās ietekmes dēļ uz cilvēku, bet par kurām pieejamā informācija nav pietiekama, lai izdarītu apmierinošu vērtējumu”. Tādēļ tai jāpiemēro R40 frāze (“ierobežoti pierādījumi par kancerogēnu iedarbību”). Tā ir arī prioritāra viela saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu.

3.3

Tomēr lielākas bažas rada tās spēcīgā narkotiskā ietekme, nomācot centrālo nervu sistēmu un izraisot bezsamaņu vai nāvi. Tas ir izraisījis virkni nelaimes un nāves gadījumu, kas galvenokārt saistīti ar nedrošiem darba apstākļiem un pārmērīgu ietekmi, parasti pie atvērtām tvertnēm rūpnieciskajā vai liela apjoma profesionālajā lietošanā. Lietošana noslēgtās sistēmās, ja tas ir tehniski iespējams, novērš šos riskus.

3.4

DCM ražošanas apjoms Eiropā (ražotnēs, kas atrodas Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē un Rumānijā) pakāpeniski samazinās citu produktu ieviešanas rezultātā. No Eiropā patlaban ražotajām 240 000 tonnām aptuveni 100 000 tonnu tiek eksportētas. 30–50 % atlikušā apjoma nonāk farmācijas nozarē un 10–20 % tirdzniecībā kā “pirmatnējais DCM” krāsu noņēmējos. Pārstrādātais DCM no farmācijas rūpniecības veido tonnāžas izteiksmē līdzīgu apjomu. Šis priekšlikums attiecas vienīgi uz DCM kā krāsu noņēmēja lietošanu.

3.5

Krāsu noņemšana ir pazīstama vairumam mājsaimnieku kā pamatprocess koksnes, metāla, akmens un ģipša priekšmetu un virsmu saglabāšanai un apstrādei iekštelpās un āra apstākļos. Ir arī virkne vairāk specializētu noieta tirgu, tostarp mākslas priekšmetu restaurācija, grafiti noņemšana un lielu kustīgu objektu, piemēram, vilcienu un lidmašīnu pārkrāsošana.

3.6

Krāsu noņēmējus var nosacīti iedalīt 3 kategorijās: “rūpnieciskie” (t.i., ar pastāvīgu lietojumu lielos apjomos ražošanas objektos); “profesionālie” (dažāda profila speciālisti objektos, celtnieki un dekoratori) un “patērētājiem paredzētie” (indivīdi, kas sadzīves apstākļos epizodiski veic ar mājokļa uzturēšanu saistītus darbus).

3.7

Faktiskais negadījumu skaits katrā no minētajām grupām ir grūti nosakāms. Ņemot vērā, ka DCM pārdozēšanas simptomi ir līdzīgi sirds mazspējas simptomiem, šādu gadījumu uzskaite var būt (vai nebūt) nepilnīga. Dati, ko Komisijai snieguši RPA konsultanti, uzrāda pēdējo 20 gadu laikā Eiropā 3–4 negadījumus gadā saistībā ar krāsas noņēmēju uz DCM bāzes lietošanu, no kuriem 1 bija nāves gadījums. Nāves gadījumi bija koncentrēti Francijā (6), Vācijā (6) un Apvienotajā Karalistē (5), ar nāvi nesaistīti negadījumi bija koncentrēti Apvienotajā Karalistē (36), Zviedrijā (12) un Francijā (6). Dienvideiropā reģistrēts tikai viens negadījums RPA pētījumā ietvertajā laikposmā (1930.–2007.g.) — nāves gadījums rūpniecībā Spānijā 2000. gadā. Būtiska nozīme var būt vietējiem klimatiskajiem apstākļiem un darba paņēmieniem. Siltos laika apstākļos logi mēdz būt vienmēr atvērti, tiek nodrošināta laba ventilācija, un riski ir nebūtiski; aukstākos klimatiskajos apstākļos var būt pretēji.

3.8

Nāves gadījumu īpatsvars rūpniecisko un profesionālo lietotāju vidū ir vienāds. Ar nāvi nesaistīto negadījumu lielākā daļa attiecas uz “profesionāļu” kategorijā iekļautajiem lietotājiem. Reģistrētajiem nāves gadījumiem visbiežāk par iemeslu bijusi nepietiekama ventilācija, nepiemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, jo īpaši, lielu atvērtu tvertņu tuvumā.

3.9

Iespējams patērētāja (vai profesionāļa) nāves gadījums 1993. gadā Francijā tagad nevar tikt pārbaudīts, un tāpēc šo būtisko datu kopu var apstrīdēt. Otrs patērētāja nāves gadījums ir reģistrēts Nīderlandē 1960. gadā. Arī citi faktori var būt svarīgi.

3.10

Katrā ziņā pastāv alternatīvas uz DCM bāzes ražotiem krāsas noņēmējiem. Tos var kopumā iedalīt 3 grupās: “fiziskas/mehāniskas iedarbības” krāsas noņēmēji (smilšpapīrs, skrāpji, kompresori); “pirolītiskas vai termālas iedarbības” krāsas noņēmēji (krāsnis, pārkarsēta verdošā slāņa iekārtas, pūšanas iekārtas vai karstuma stobri) un “ķīmiskas iedarbības” krāsas noņēmēji (spēcīgi šķīdinātāji, tostarp DCM, kodīgi, galvenokārt sārmaini, šķidrumi vai pastas, kā arī uz skudrskābes vai ūdeņraža peroksīda bāzēti maisījumi). Katrs no minētajiem procesiem var darboties un tikt izraudzīts noteiktos apstākļos. Tie visi var radīt zināmu risku — saistībā ar daļiņu iedarbību, karstumu, uguni, eksplozijām, acu vai ādas kairinājumiem, vai arī noņemamo pārklājumu sastāvu, galvenokārt svina saturu krāsās, kas izmantotas līdz 1960. gadam. Attiecībā uz daudzkāršiem slāņiem, kuru vecums ir 100 un vairāk gadu, uz seniem, bet joprojām izmantojamiem un pieprasītiem sadzīves priekšmetiem, vai jūtīgām virsmām, ko nedrīkst bojāt, ir vajadzīga vairāk nekā viena pieeja un noteikta eksperimentācijas pakāpe.

3.11

Nav sniegti dati par iepriekš minētajās 3 grupās ietilpstošo dažādo alternatīvu kopējo īpatsvaru tirgū vai par izmaksu atšķirībām uz vienu m2 noņemtas krāsas. DCM joprojām tiek uzskatīts par visplašāk lietojamo šķīdinātāju, īpaši patēriņa sektorā, kurā izplatīta ir arī nātrija hidroksīda lietošana. Pat ķimikāliju grupā salīdzinoša izmaksu novērtēšana ir problemātiska. Kopumā ir atzīts, ka krāsas noņēmēji uz DCM bāzes apjoma aspektā ir lētāki nekā konkurējošie produkti. Šī priekšrocība var zust, ja tiek ņemtas vērā ar aizsardzības līdzekļiem (ja tie tiek lietoti) un atkritumu apsaimniekošanu (ja tā tiek attiecināta) saistītās izmaksas.

3.12

Kopējās izmaksas nosaka arī apstrādes ilgums. Lēnākas, bet maigākas iedarbības produkti un procesi sadārdzina darbu izmaksas un samazina peļņu. Šķīdinātāji ar augstākiem viršanas parametriem ļauj vienā reizē noklāt lielāku platību, taču iedarbības laiks ir ilgāks. Attiecībā uz patērētājiem īslaicīgu iedarbību aizstāj ilglaicīgāka iedarbība un potenciāli lielāks kaitējums mājas apstākļos. (RPA pieņēmums, ka patērētājiem laika izjūta ir mazāka, “jo tie parasti veic krāsas noņemšanas darbus savā brīvajā laikā”, ir visnotaļ diskutējams.). Attiecībā uz visiem lietotājiem svarīgu nozīmi iegūs jaunas darba metodes un pārmaiņas darbu plūsmā. Rūpnieciskajiem lietotājiem jebkura pāreja uz produktiem, kuri bāzēti uz ūdens, samazina ventilācijas izmaksas, bet būtiski palielina tvertņu un cauruļvadu izmaksas, lai samazinātu koroziju. Ņemot vērā visus minētos mainīgos lielumus, ir ārkārtīgi grūti prognozēt sekas, kādas var radīt attiecīgo apstrādes veidu ierobežošana. Šajā ziņā īpaši apdraudēti ir patērētāji, un ir maz ticams, ka, ņemot vērā pretrunīgos viedokļus valdību līmenī, pieejamās alternatīvu produktu vai procesu izvēles iespējas patiešām atbildīs viņu interesēm.

3.13

Viena no izplatītākajām DCM kā šķīdinātāja alternatīvām ir metil-2-pirolidons (NMP), kas ir nesen klasificēts kā 2. kategorijas reproduktīvajai veselībai toksiska viela, kā rezultātā to saturošus izstrādājumus aizliegs pārdot patērētājiem (bet ne profesionālajiem vai rūpnieciskajiem lietotājiem). Citi šķīdinātāji, piemēram, 1,3-dioksolāns, ir viegli uzliesmojoši.

3.14

Sistēmas, kas balstītas uz divbāziskajiem esteriem (DBE) — dimetiladipāta, sukcināta un glutarāta savienojumi — patlaban šķiet visperspektīvākās alternatīvas, un maz liecina par to, ka tās varētu radīt būtiskas problēmas cilvēku veselībai vai videi. Arī dimetilsulfoksīds (DMSO) un benzilspirts šķiet relatīvi “droši”. Tomēr tas, vai lietotāji minētos produktus uzskatīs par rentabliem, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, un nevar garantēt, ka lietotāji izšķirsies par labu “drošo” alternatīvo produktu plašākai lietošanai.

3.15

Katrā ziņā skaidrs ir tas, ka vienotas, pilnībā pieņemamas pieejas nav un ka nepareiza rīcība var izraisīt pašreizējā relatīvi zemā reģistrēto negadījumu skaita pieaugumu. Problemātiski ir rast tādu risinājumu, kas apmierinātu visas puses, īpaši dalībvalstis ar dažādu pieredzi un ar visnotaļ pamatotu stingru turēšanos noteiktās pozīcijās.

4.   Komisijas priekšlikuma kopsavilkums

4.1

Komisijas priekšlikuma mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un vidi, vienlaikus saglabājot iekšējo tirgu dihlormetānam, īpaši kā krāsas noņēmēju būtiskai sastāvdaļai rūpnieciskajā, profesionālajā un sadzīves lietošanā.

4.2

Priekšlikuma mērķis ir aizliegt krāsas noņēmēju uz DCM bāzes pārdošanu plašai sabiedrībai un profesionāļiem, izņemot īpaši apmācītas personas, ko ir licencējušas dalībvalstu kompetentās iestādes. Pārdošana rūpniecības uzņēmumiem būtu iespējama vienīgi tad, ja nodrošināti aizsardzības pasākumi, piemēram, efektīva ventilācija un piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi. Visiem izstrādājumiem uz DCM bāzes jābūt neizdzēšami marķētiem ar norādi “Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai” (un, domājams, tikai attiecīgi licencētām personām).

4.3

Jaunus krāsas noņēmējus uz DCM bāzes nedrīkst laist tirgū, lai piegādātu plašai sabiedrībai vai profesionāļiem pēc 12 mēnešiem kopš šā lēmuma spēkā stāšanās. Visas piegādes abām minētajām grupām būtu aizliedzamas pēc turpmākajiem 12 mēnešiem.

4.4

Šis lēmums stātos spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.5

Priekšlikumam pievienots paskaidrojuma raksts un Komisijas darba dokuments (ietekmes novērtējums). Papildu materiāli ir pieejami ietekmes novērtējumos, ko Komisijai snieguši ārējie konsultanti (RPA, TNO) vai ziņojumos par noteiktiem tematiem (ETVAREAD par tvaika izolatoru efektivitāti). Tos savukārt ir izskatījusi attiecīgā zinātniskā komiteja (SCHER). Nav oficiāla ES riska novērtējuma ziņojuma (RNZ), tā kā DCM neviena no ieinteresētajām pusēm nav definējusi kā prioritāti, neraugoties uz jau izteiktajām bažām.

4.6

Arī dažas ES dalībvalstis (kā arī citi lielākie ekonomiskie un tirdzniecības parteri, piemēram, Šveice un ASV) ir veikušas pētījumus, atbalstot noteiktas un nereti visnotaļ pretrunīgas regulatīvās un politiskās nostājas. Attiecīgās rūpniecības nozares ir sakrājušas apjomīgus datus par dažādu produktu un procesu iespējamajiem riskiem un salīdzinošajām priekšrocībām; nav pārsteidzoši, ka tie ir pretrunīgi. Citu ieinteresēto dalībnieku piezīmes tika apkopotas Eiropas Veselības un drošības nedēļas “Būvēt drošībā” laikā (2004. gadā) pēc Dānijas Krāsotāju apvienības rīkotās ekspertu konferences. Kā norādīja RPA 2007. gada aprīlī, BEUC, EMCEF un ETUC vēl nav izteikušas savu oficiālo nostāju.

5.   Vispārīgas piezīmes

5.1

EESK atzīst grūtības, ar ko sastopas Komisija, ierosinot proporcionālu un izmaksu ziņā efektīvu grozījumu Direktīvai 76/769/EEK par DCM kā šķīdinātāja krāsu noņemšanai lietošanu. Ir relatīvi maz reģistrētu un pārbaudītu negadījumu. Šādu gadījumu uzskaite var būt (vai nebūt) nepilnīga. Esošā likumdošana ne vienmēr ir ievērota un attiecībā uz marķēšanu varētu būt nepietiekama. Pastāv alternatīvi produkti un procesi, taču tie nav izvērtēti un visi ir saistīti ar risku. Ir pamatoti iemesli dalībvalstu viedokļu atšķirībām. Nav garantiju tam, ka kopējais rezultāts būs labvēlīgs jebkurai no visvairāk ietekmētajām grupām.

5.2

EESK arī atzīst, ka acīmredzamu laika ierobežojumu dēļ šī ir pēdējā iespēja ieviest pasākumus iepriekš minētās direktīvas ietvaros. Ja netiek panākta vienošanās par dalībvalstu un Eiropas Parlamenta kopēju nostāju, un ierosinātais lēmums (vai jebkāda tā variācija) netiek pieņemts un īstenots, nebūs turpmākas rīcības līdz visu DCM lietojumu izvērtēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

5.3

EESK izsaka pārliecību, ka šāda kavēšanās ir nevajadzīga un nevēlama, ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt vidi un lietotāju veselību darba vietā un ārpus tās. EESK arī uzskata, ka visnotaļ nevēlama būtu iekšējā tirgus sadrumstalošana šī vai jebkura cita jautājuma dēļ. Visām iesaistītajām pusēm jāapzinās nepieciešamība panākt vienošanos. Mērķim vajadzētu būt kontrolēt riskus, nevis nomainīt vienu riska faktoru ar citu.

5.4

Šajā sakarā EESK norāda, ka DCM var droši ražot, uzglabāt, transportēt un lietot slēgtās sistēmās. DCM nav ugunsnedrošs un neveicina piezemes ozona veidošanos. Tomēr atvērtās sistēmās, piemēram, krāsu noņemšanā, DCM neapšaubāmi ir saistīts ar problēmām, ko rada tā gaistamība (tas ātri iztvaiko), radīto tvaiku blīvums (tie sakrājas zemākajā punktā vai vietās, kur nav nodrošināta pietiekama ventilācija), un tam ir narkotiska iedarbība (izraisa bezsamaņu un nāvi). Visi minētie faktori rada paaugstinātu risku bērniem. DCM klasificē kā 3. kategorijas kancerogēnu vielu, un šis potenciālais risks nosaka jebkura DCM saturoša produkta marķējumu.

5.5

RPA, kā arī citi ir atzīmējuši, kas tas ir gan maldinoši, gan nepietiekami lietotāju pienācīgai aizsardzībai darba vietā un ārpus tās. Saskaņā ar esošo likumdošanu nav paredzētas riska frāzes (R-frāzes), drošības frāzes (S-frāzes) vai piktogrammas, vai arī tām atbilstošas norādes saskaņā ar pārskatīto ANO Ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu, kas pienācīgi brīdinātu par narkotisko iedarbību (un tās izraisītu nāves risku) un, vēl jo vairāk, par nopietnu risku bērniem (kas noteikti attiecas uz daudziem produktiem un procesiem sadzīves apstākļos).

5.6

Arī uzsvars uz iespējamo, bet līdz šim nepierādīto kancerogēno risku ir maldinošs. SCHER atzinumā par ETVAREAD ziņojumu par tvaika izolatoriem norādīts, ka metaboliskais mehānisms pelēm nav tāds pats kā cilvēkiem un tādējādi DCM, vadoties no sniegtajiem pierādījumiem, nav uzskatāms par kancerogēnu. Ir maz pierādījumu, kas balstīti uz faktisko lietojumu. Divu svarīgu epidemioloģisku pētījumu rezultāti par grupām, kuras pakļautas DCM iedarbībai, vēl tiek gaidīti. Grupas Eiropas Savienībā var būt bijušas pakļautas arī citu kancerogēnu, piemēram, stirola iedarbībai. RPA nav sniegusi pierādījumus par faktiskajiem riskiem saistībā ar DCM iedarbību, lietojot kā krāsu noņēmēju. Šajos apstākļos prasītā R68 frāze (“iespējams neatgriezenisku seku risks”) nav vispiemērotākā.

5.7

Jāatzīmē arī, ka RPA sniegtā negadījumu statistika par laikposmu no 1930. līdz 2007. gadam skaidri parāda, ka bīstama ir stipri pārmērīga DCM ietekme, galvenokārt ļoti sliktu darba apstākļu rezultātā. Atbilstoši dati par alternatīviem procesiem un produktiem nav savākti. Tas, kādā mērā šos datus var attiecināt uz “profesionālajiem” vai “sadzīves” lietojumiem, ir visnotaļ diskutējams. Indikācijas par rūpniecības procesā izraisītām hroniskām (ilglaicīgām) sekām uz veselību var (vai nevar) būt attiecināmas uz akūtām (īstermiņa) iedarbībām uz patērētājiem; negadījumu statistika, uz ko varētu attiecināt iepriekš minēto, ir grūtāk izvērtējama.

5.8

Pētījumos arī tika akcentēts atbilstīgu profesionālās pakļaušanas iedarbībai robežvērtību trūkums attiecībā uz darba vietām visā ES. Robežvērtības vienai un tai pašai vielai (DCM) ievērojami atšķiras dažādās dalībvalstīs un attiecībā pret dažādām vielām (piemēram, DCM attiecībā pret DBE vai DMSO). Ražotājiem jāatzīst savs pienākums rūpēties par saviem darbiniekiem; regulatoriem jānodrošina skaidrs, konsekvents un uz datiem balstīts tiesiskais regulējums, lai to panāktu.

5.9

Šajā sakarā EESK atzīmē Vācijas Darba un sociālo lietu ministrijas izstrādātos Tehniskos noteikumus par bīstamajām vielām TRGS 612 attiecībā uz DCM bāzes ražotu krāsas noņēmēju alternatīvām (2006. gada februāra versijā). Tas varētu būt modelis, no kura vadīties, lai nodrošinātu drošību darba vietā, un tas ir ievērojami sīkāk izstrādāts nekā pašreizējais Komisijas priekšlikums.

5.10

Vairumā gadījumu būtu jāvadās no šādas jautājumu hierarhijas: (a) vai varat padarīt savu procesu drošāku ar aizvietošanas palīdzību? (b) ja nē, tad kāpēc? un (c) vai esat veikuši visu nepieciešamo, lai padarītu savu darba vietu drošu? Būtu pilnībā jāatzīst visi potenciālie riski, kā arī labumi, saistībā ar alternatīvo procesu un produktu izmantošanu. Pirmām kārtām jābūt attiecīgam vērtējumam par sagaidāmajiem rezultātiem, ko var radīt jebkurš lēmums izņemt ievērojamu materiālu daudzumu no tirgus; ko tādā gadījumā darīs lietotāji un vai viņu izvēle nāks par labu viņu personiskajai drošībai?

5.11

Piemēram, dalībvalstī, kurā jau ieviests aizliegums produktiem uz DCM bāzes, kas attiecas gan uz rūpnieciskajiem, gan profesionālajiem lietotājiem, aizliegti ir DCM saturoši produkti, nevis pats DCM. Joprojām ir iespējams uz vietas pagatavot stipras iedarbības krāsu noņēmēju, sajaucot DCM ar metanolu. Šādi iegūtais produkts ir lētāks, taču tam trūkst virsmas aktīvo vielu un tvaika izolatoru, kas palielina pareizi izgatavota produkta efektivitāti un drošību. Tāpēc šāds iznākums būtu nevēlams.

5.12

Kā atzīmēja RPA un Komisija, atšķirības starp dažādām lietotāju kategorijām ir grūti pierādāmas vai nodrošināmas reālajā dzīvē. Vienīgā reālā atšķirība ir tā, ka noteiktā ražošanas objektā notiekošām liela apjoma pastāvīgām krāsu noņemšanas operācijām ir vajadzīgas lielas atklātas ķimikāliju tvertnes, kurās iegremdē attiecīgos izstrādājumus; ārpus ražošanas objektiem notiekošas operācijas nav balstītas uz iegremdēšanu un tāpēc nav saistītas ar lielām atklātām tvertnēm. Vienā objektā izvietotas ražotnes ir ietvertas citās direktīvās, piemēram, par šķīdinātāju emisijām un notekūdeņu kvalitāti, kas būtu stingru jānodrošina; ārpus ražošanas objektiem notiekošas operācijas ir vairāk atkarīgas no indivīdu rūpības un veselā saprāta. Darba devējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērota pienācīga rūpība, nodrošinot iespējami labāku darba vidi iesaistītajiem darbiniekiem.

5.13

Arī “profesionāļu” kategorijā būtu nodalāmi tie, kas ir nodarbināti specializētās tīrīšanas operācijās (piemēram, grafiti noņemšana, fasāžu restaurācija, vilcienu un lidmašīnu pārkrāsošana), un tie, kam tikai epizodiski nākas nodarboties ar krāsu noņemšanu (celtnieki dekoratori un “patērētāji”) kā nepieciešamiem, bet laikietilpīgiem priekšdarbiem. Pēdējās no minētajām grupām vajadzības, iespējas un riski ir identiski, un uz tiem būtu attiecināma vienāda pieeja.

5.14

Visbeidzot, ir ierosināts priekšlikums apmācīt un licencēt noteiktus operatorus, kā iespējams risinājums, lai panāktu kompromisu starp dažādajiem viedokļiem. Tomēr būtu grūti pielīdzināt uz DCM bāzētu krāsas noņēmēju lietošanu, piemēram, azbesta novākšanai vai kodolatkritumu apsaimniekošanai, kam katrā ziņā ir vajadzīgas licences. Ņemot vērā šādas sistēmas ieviešanas un pārraudzības izmaksas, ir grūti saskatīt, kā šis priekšlikums varētu apmierināt konkrēto personu vajadzības.

6.   Īpašas piezīmes

6.1

Ņemot vērā iepriekš teikto, EESK neuzskata konkrēto priekšlikumu par samērīgu vai par tādu, kas varētu novest pie negadījumu skaita samazināšanās darba vietās vai ārpus tām. Ievērojot būtiskās faktiskās un politiskās atšķirības starp dalībvalstīm, jāapsver un bez turpmākas kavēšanas jāievieš citas pieejas.

6.2

Tas varētu iekļaut izmaiņas krāsas noņēmēju uz DCM bāzes iepakojumā un marķēšanā, lai pēc iespējas samazinātu negadījumu riskus un pievērstu uzmanību reālajām briesmām. Pārdošana jebkurai personai, kura pastāvīgi nenodarbojas ar krāsu noņemšanu ražošanas objektos vai ārpus tiem, neatkarīgi no tā, vai minētā persona ietilpst profesionāļu vai patērētāju kategorijā, būtu jāierobežo līdz maksimālajam daudzumam 1 l uz vienu iepakojuma vienību un pirkumu. Iepakojumam jābūt nodrošinātam ar bērniem nepieejamu aizdari, kā to paredz esošās vai jaunās ES regulas un direktīvas un/vai EN-ISO standarti 8317:2004 un 862:2005. Lietderīgi būtu arī šauri kakliņi, lai ierobežotu izplūdi, tomēr to efektivitāti mazina pastāvīgā nepieciešamība šo produktu izliet uzklāšanai ar otu. Ražotājiem būtu aktīvi jāveido jaunas un drošākas piegādes sistēmas, ja tie vēlas ilgtermiņā nodrošināt minēto produktu izmantojamību. Apjoma pārdošanā visiem pārējiem “rūpnieciskajiem” vai “profesionālajiem” lietotājiem pārdodamajiem daudzumiem vajadzētu būt ne mazākiem par 20 litriem. Ražotājiem un piegādātājiem būtu jāatzīst savs pienākums ievērot attiecīgu rūpību un nodrošināt pietiekamu informāciju un apmācību, lai nodrošinātu drošu lietošanu un likvidēšanu jebkuros lietošanas apstākļos.

6.3

Papildus jau esošajām būtu steidzami jāizstrādā jaunas piktogrammas un R un S frāzes attiecībā uz narkotisko iedarbību un brīdinājumi par briesmām bērniem. Uz DCM bāzētiem krāšu noņēmējiem (un citiem produktiem ar līdzīgu iedarbību) atbilstošais teksts attiecībā uz visiem lietotājiem varētu būt aptuveni šāds: “Narkotiska viela: augstā koncentrācijā izraisa bezsamaņu un nāvi”; “Nelietot bērnu un neaizsargātu pieaugušo klātbūtnē”; “Nelietot noslēgtā telpā: tvaikiem ir smacējoša iedarbība”. Tas ir pamatots ar pierādījumiem un atbilst faktiskajām vajadzībām. Minētās frāzes nedrīkstētu pazust starp citiem mazāk svarīgiem brīdinājumiem. Efektīvs brīdinājums un nepārprotama piktogramma par nepieciešamību aizsargāt bērnus varētu panākt lielāku efektu nekā daudzi komplicēti padomi. Pašreizējā S2 frāze (“Sargāt no bērniem”) šajā ziņā ir nepietiekama.

6.4

Lai sekmētu darba drošības turpmāko uzlabošanu, neapšaubāmi, visā ES jāievieš arī profesionālās pakļaušanas iedarbībai robežvērtības, kas ir standartizētas un savstarpēji saskaņotas. Tas būtu uzskatāms kā pozitīvs REACH programmas rezultāts turpmāko gadu laikā.

6.5

Laba darba prakse un visu esošo kontroles mehānismu stingra ievērošana neapšaubāmi ir viens no galvenajiem faktoriem risku pārvaldībā gan darba vietās, gan ārpus tām. Ražotāji un mazumtirgotāji ir līdzatbildīgi par labu padomu sniegšanu un par to, lai plašas sabiedrības locekļi un citi neregulāri bīstamo materiālu vai procesu lietotāji varētu ievērot attiecīgos ieteikumus. Drošības norādījumi un aprīkojums būtu jāveicina ar tādu pašu entuziasmu un aktivitāti kā materiāli, attiecībā uz kuriem tie ir nepieciešami.

6.6

Vācijas TRGS 612 izmantotajai pieejai būtu jāveido pamats kontroles sistēmai visas ES mērogā. Papildu tehniskos norādījumus par ventilāciju vai atkritumu likvidēšanu var pievienot pēc vajadzības. Būtu jāpublicē un jāizplata paraugprakses piemēri.

6.7

ASV notiekošie pētījumi par ilglaicīgu DCM iedarbību būtu jāpabeidz pēc iespējas drīzākā laikā un to rezultāti jāiesniedz SCHER izvērtēšanai. Būtu jāizvērtē iespējas apzināt piemērotas grupas pētījumiem Eiropā.

6.8

Būtu jāveic arī sistemātiska ar krāsu noņemšanu saistīto risku izvērtēšana, lai attiecībā uz visiem produktiem un procesiem varētu veikt salīdzinošu novērtējumu. Tas sekmētu labāku izpratni par to salīdzinošajiem iedarbības rādītājiem un riskiem, kā arī iespēju lietotājiem izdarīt apzinātāku izvēli darba vietā un ārpus tās. Tomēr nevienam no šiem priekšlikumiem nevajadzētu kavēt iepriekš minēto kontroles pasākumu pieņemšanu.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/35


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 68/151/EEK un 89/666/EEK attiecībā uz dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumiem”

COM(2008) 194 galīgā redakcija — 2008/0083 (COD)

(2009/C 77/06)

Eiropas Savienības Padome 2008. gada 23. maijā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 68/151/EEK un 89/666/EEK attiecībā uz dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumiem”.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Birojs 2008. gada 21. aprīlī uzdeva Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētajai nodaļai sagatavot Komitejas atzinumu par šo jautājumu.

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 18. septembrī, iecēla Iozia kgu par galveno ziņotāju un ar 72 balsīm par un 1 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

EESK atbalsta direktīvas saturu un uzskata, ka šis pasākums ir vēl viens solis uz priekšu administratīvās vienkāršošanas stratēģijas ietvaros saskaņā ar paziņojumā “Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks pārskats” paredzēto.

1.2

Šis novērtējums ir turpinājums pozitīvajam vērtējumam, ko paudis EESK Vienotā tirgus novērošanas centrs, kas daudzos atzinumos vienmēr atbalstījis uzņēmējdarbības tiesību jomā veiktos administratīvo procedūru vienkāršošanas pasākumus. Tas uzskata, ka, samazinot uzņēmumu izdevumus, šādas iniciatīvas, ja tās neapdraud citu iesaistīto pušu interešu aizsardzību, ievērojami veicina Eiropas uzņēmumu konkurētspēju.

1.3

EESK uzsver, ka izvērtējamā priekšlikuma, ar ko groza Direktīvu 68/151/EEK (pirmā uzņēmumu tiesību direktīva) un Direktīvu 89/666/EEK (vienpadsmitā uzņēmumu tiesību direktīva), mērķis ir administratīvā sloga vienkāršošana un samazināšana tādās jutīgās jomās kā dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumi, kuri bieži vieni ir nesamērīgi un dažkārt nepamatoti.

1.4

EESK atbalsta ierosinātos pasākumus, kurus var īstenot, veicot nelielus grozījumus Kopienas acquis, un kuri papildus tam, ka samazina uzņēmumu administratīvo slogu, kā to apliecina veiktais ietekmes novērtējums, novērš iespēju radīt nepamatotus šķēršļus preču un pakalpojumu brīvai apritei ES.

1.5

Tādēļ EESK pozitīvi vērtē minētos pasākumus un pievienojas Padomei, aicinot Komisiju nākotnē ierosināt jaunus pasākumus ar mērķi samazināt nepamatotu slogu, kas vēl pastāv dažās nozarēs un kurš, nesniedzot lietotājiem nekādu pievienoto vērtību, apgrūtina uzņēmumus un mazina to spējas risināt ar pasaules mēroga konkurenci saistītās problēmas.

1.6

EESK iesaka Komisijai mudināt dalībvalstis turpināt uzņēmumu administratīvā darba vienkāršošanu, visus datus, kas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem ir publicējami, darot pieejamus internetā.

2.   Vispārīga informācija

2.1

Veikusi virkni 2005. gadā uzsāktu novērtējumu un ņemot vērā principu, ka nelietderīgi izdevumi bremzē Kopienas tautsaimniecisko darbību un ierobežo uzņēmumu konkurētspēju, Komisija sāka īstenot tiesību aktu vienkāršošanas programmu, lai samazinātu uzņēmumu administratīvos izdevumus un pienākumus, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2.2

Komisija 2006. gada 14. novembrī publicēja paziņojumu ar zīmīgu nosaukumu — “Labāks regulējums Eiropas Savienībā” (1) un darba dokumentu “Administratīvo izmaksu novērtēšana un administratīvā sloga samazināšana Eiropas Savienībā” (2). Abās iniciatīvās uzsvērta nepieciešamība panākt konkrētas saimnieciskās priekšrocības uzņēmumiem, ja šāda vienkāršošana iespējama, negatīvi neietekmējot attiecīgās informācijas izmantotājus.

2.3

Minēto stratēģisko virzību vēlāk nostiprināja 2007. gada marta rīcības programmā administratīvā sloga samazināšanai (3), nosakot mērķi līdz 2012. gadam attiecīgās izmaksas samazināt par 25 %. Programma vēl nav publicēta Oficiālajā Vēstnesī.

2.4

Izmantojot paātrinātu procedūru, 2007. gada martā tika pieņemti vairāki priekšlikumi ar mērķi samazināt administratīvo slogu, un 2007. gada 10. jūlijā Komisija publicēja paziņojumu, kurā bija ietverti vienkāršošanas priekšlikumi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomā (4).

2.5

Eiropadome 2008. gada 13. un 14. marta sanāksmē aicināja Komisiju turpināt strādāt šajā virzienā un izvirzīt jaunus vienkāršošanas priekšlikumus (5).

2.6

Minētajos apstākļos ir izvirzīts izvērtējamais priekšlikums direktīvai par publicēšanas un tulkošanas pienākumu uzņēmējdarbības tiesībās, paredzot informēšanas pienākuma samazināšanu un/vai atcelšanu, ja tas nesniedz pievienoto vērtību lietotājiem.

3.   Komisijas priekšlikums

3.1

Komisija norāda, ka izvērtējamās direktīvas mērķis ir nostiprināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, samazinot un/vai atceļot administratīvos pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos noteikumos un kuri ne tikai neatbilst attiecīgās informācijas lietotāju prasībām, bet arī veido nelietderīgus papildu izdevumus uzņēmumiem.

3.2

Priekšlikumā Direktīvā 68/151/EEK (pirmajā direktīvā) un Direktīvā 89/666/EEK (vienpadsmitajā direktīvā) paredzēti grozījumi attiecībā uz publicēšanas un tulkošanas pienākumiem, dibinot dažu veidu uzņēmumus.

3.3

Priekšlikumā salīdzinājumā ar Direktīvas 68/151/EEK (par uzņēmējdarbības tiesībām) 3. panta 4. punktā paredzēto ir noteikts jauns obligātais pienākums. Šā panta grozījuma mērķis ir atcelt dažus no pašreizējiem pienākumiem publicēt valstu oficiālajos izdevumos informāciju par uzņēmuma dibināšanu un tā gada pārskatus, kas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem jāpublicē katru gadu.

3.4

Šī vienkāršošana nenozīmē pievienotās vērtības samazināšanu lietotājiem, kuriem dalībvalstis nodrošina piekļuvi nepieciešamajai informācijai, jo uzņēmumu reģistra informācija ir pieejama tiešsaistē, pateicoties arvien plašākai elektronisko līdzekļu izmantošanai.

3.5

Dalībvalstīm jāparedz elektroniskā piekļuve informācijai hronoloģiskā secībā un tās var izvirzīt papildu noteikumus tikai tad, ja to izpilde uzņēmumiem nerada lielākas izmaksas.

3.6

Attiecībā uz Direktīvu 89/666/EEK (vienpadsmitā direktīva) par uzņēmējdarbības tiesībām, priekšlikumā paredzēts mainīt pašreizējo praksi, saskaņā ar kuru uzņēmumam, kas reģistrē jaunu filiāli, jānodrošina arī visu paša uzņēmuma lietas dokumentu tulkojumi.

3.7

Jaunajā 4. pantā paredzēts, ka dokumenti jāpublicē vienā no Kopienas oficiālajām valodām, minot, ka ir pietiekami tulkojumu apstiprināt saskaņā ar procedūru, ko atzīst jebkuras dalībvalsts iestādes. Apstiprinājums jāatzīst visām dalībvalstīm; atbilstoši mērķim cik vien iespējams samazināt tulkošanas un apstiprināšanas izmaksas tās nedrīkst izvirzīt citas formālas prasības kā 1. un 2. punktā paredzētās.

3.8

Salīdzinot ar iepriekšējām direktīvām, jaunās direktīvas juridiskais pamats netiek grozīts, tādējādi tas ir Līguma 44. panta 2. punkta g) apakšpunkts. Turklāt Komisija uzskata, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes princips ir ievērots un pamatots.

3.9

Komisija norāda, ka paredzētos grozījumus un ietekmes novērtējumu rūpīgi izvērtējušas un vispārēji atbalsta plaši pārstāvētas ieinteresētās puses (110 ieinteresētās puses no 22 dalībvalstīm). Minētie pozitīvie rezultāti ir publiskoti Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta (DG MARKT) tīmekļa vietnē.

3.10

Saskaņā ar Komisijas veiktajiem aprēķiniem, kas iekļauti ietekmes novērtējumā, ietaupījumi saistībā ar gada pārskatu publicēšanu būtu aptuveni 410 miljonu euro gadā un aptuveni 200 miljonu euro gadā saistībā ar reģistros izdarīto izmaiņu publicēšanu. Tulkošanas un apstiprināšanas izmaksu ietaupījums būtu aptuveni 22 miljoni euro.

4.   Vispārējas piezīmes

4.1

Vairākos Vienotā tirgus novērošanas centra sagatavotajos atzinumos EESK atzinīgi vērtējusi administratīvo procedūru vienkāršošanas iniciatīvu, kas izvirzīta paziņojumā “Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks pārskats”.

4.2

Komiteja savos atzinumos pilnībā atbalsta šo programmu, kas sniedz konkrētu ieguldījumu Eiropas uzņēmumu konkurētspējas palielināšanā, samazinot uzņēmumu izdevumus, kuri uzņēmējdarbības tiesību jomā šķiet lielā mērā novecojuši un pārmērīgi. Ierosinātie pasākumi tomēr neapdraud citu iesaistīto pušu interešu aizsardzību.

4.3

EESK uzsver, ka šī programma, ietekmējot tādas jutīgas jomas kā publicēšanas un tulkošanas pienākumi, ne vien ļauj ievērojami samazināt izdevumus, kā to parāda ietekmes novērtējums, bet palielina Eiropas dimensijas ticamību, novēršot jebkādu iespējamo vēlmi radīt mākslīgus un nepamatotus šķēršļus preču un pakalpojumu brīvai apritei ES.

4.4

Komiteja pieņem zināšanai, ka jau uzsāktās iniciatīvas ir pieņemtas, rūpīgi izvērtējot sasniedzamos mērķus un veltot pienācīgu uzmanību subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanai, kā arī padziļināti apspriežoties ar visām ieinteresētajām pusēm.

4.5

Tādēļ Komiteja atbalsta ierosinātās direktīvas saturu, uzskatot to par atzīstamu panākumu vispārējās stratēģijas ietvaros, un, pilnībā atbalstot Padomi, aicina Komisiju rīkoties citās nozarēs un jomās, kurās nepieciešami vienkāršošanas pasākumi, lai samazinātu daudzos pienākumus, kas vēl apgrūtina uzņēmumu darbu.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  “Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks pārskats”, COM(2006) 689 galīgā redakcija, OV C 78, 11.4.2007., 9. lpp.

(2)  “Administratīvo izmaksu novērtēšana un administratīvā sloga samazināšana Eiropas Savienībā”, COM(2006) 691 galīgā redakcija.

(3)  “Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā”, COM(2007) 23 galīgā redakcija.

(4)  Komisijas paziņojums par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās, COM(2007) 394 galīgā redakcija.

(5)  Briseles Eiropadomes 2008. gada 13. un 14. marta sanāksme, dok. Nr. 7652/08, 1. secinājums.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/37


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumu”

COM(2008) 195 galīgā redakcija — 2008/0084 (COD)

(2009/C 77/07)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 44. panta 1. punktu 2008. gada 23. maijā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumu”.

Komitejas Birojs 2008. gada 21. aprīlī uzdeva Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētajai nodaļai sagatavot Komitejas atzinumu par šo jautājumu.

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā (2008. gada 18. septembra sēdē) saskaņā ar Reglamenta 20. pantu un 57. panta 1. punktu iecēla Cappellini kgu par galveno ziņotāju un ar 59 balsīm par un 1 balsi pret pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

EESK atzinīgi vērtē to, ka Ceturtajā uzņēmējdarbības tiesību direktīvā mazajiem uzņēmumiem paredzētie izņēmumi ir attiecināti arī uz vidējiem uzņēmumiem, tādējādi samazinot uzņēmumiem informēšanas slogu.

1.2

EESK atzinīgi vērtē arī ierosinātos Septītās direktīvas grozījumus, kas precizē mijiedarbību starp šīs direktīvas un Starptautisko finanšu pārskatu standartu konsolidētajiem noteikumiem.

1.3

EESK īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir sasniegts mērķis vienkāršot finanšu pārskatus: pārskatu lietotājiem nav būtiska informācijas zuduma, un citas ieinteresētās personas šis priekšlikums pamatā neskar. Ierosinātā vienkāršošana ir orientēta uz MVU un finanšu informācijas lietotāju vajadzībām.

1.4

Patlaban trūkst pētījumu un apstiprinošu pierādījumu attiecībā uz lietotāju vajadzībām, kuras dažādās ES dalībvalstīs var būt atšķirīgas. Pirms ieviest turpmākus grozījumus attiecībā uz finansiālajām prasībām MVU, būtu jāizvērtē pašreizējais stāvoklis Ceturtajā un Septītajā direktīvā paredzēto iespēju izmantošanā. Šajā izpētē būtu jāiekļauj (a) esošo iespēju izmantošana, (b) dalībvalstu sniegtā motivācija, skaidrojot konkrēto iespēju izvēli, un (c) pārskats par dalībvalstu sekmēm savu mērķu sasniegšanā.

1.5

Tādēļ EESK iesaka veikt izpēti šajā jomā, nodrošinot pamatu racionāliem politikas priekšlikumiem nākotnē.

1.6

Grāmatvedības prasības bija viena no pirmajām Eiropas līmenī saskaņotajām likumdošanas jomām. EESK atgādina, ka tas ir viens no galvenajiem elementiem kopējā tirgus izveidē, un uzsver harmonizācijas nozīmi līdzvērtīgu noteikumu nodrošināšanā ES.

1.7

MVU veiktās pārrobežu tirdzniecības apjoms ES pieaug. Tāpēc ir svarīgi pilnveidot finanšu pārskatu sistēmu un noteikumu harmonizāciju, lai (a) veicinātu šo tirdzniecības izaugsmi un (b) radītu līdzvērtīgus spēles noteikumus.

2.   Pamatojums

2.1

Savos 2007. gada 8. un 9. marta secinājumos Eiropadome uzsvēra, ka administratīvā sloga samazināšana ir svarīgs Eiropas ekonomikas stimulēšanas pasākums, jo īpaši ņemot vērā ieguvumus, ko tas dotu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

2.2

Tā uzsvēra, ka ir vajadzīgi kopīgi Eiropas Savienības un dalībvalstu centieni, lai samazinātu administratīvo slogu, vienkāršojot grāmatvedības noteikumus attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; šādu pasākumu tiesiskais pamats būtu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 44. panta 1. punkts (1).

2.3

Grāmatvedība un revīzija tika atzītas par jomu, kurā samazināt uzņēmumiem Kopienā administratīvo slogu (2).

2.4

Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai papildus atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu pārskatu sniegšanu.

2.5

Iepriekš tika veikti vairāki grozījumi, lai ļautu uzņēmumiem, kuri ietilpst Direktīvas 78/660/EEK un Direktīvas 83/349/EEK darbības jomā, izmantot grāmatvedības uzskaites metodes atbilstīgi Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).

2.6

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (3), uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek kotēti jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū, jāsagatavo konsolidēti pārskati atbilstīgi SFPS; un tādējādi tie ir atbrīvoti no lielākās daļas Direktīvu 78/660/EEK un 83/349/EEK prasībām. Tomēr maziem un vidējiem uzņēmumiem Kopienā minētās direktīvas joprojām ir pamats pārskatu sagatavošanai.

2.7

Uz maziem un vidējiem uzņēmumiem bieži attiecina tos pašus noteikumus ko uz lielajiem uzņēmumiem, bet to īpašās pārskatu vajadzības gandrīz nav novērtētas. Jo īpaši pieaugošais informācijas sniegšanas prasību skaits rada šiem uzņēmumiem problēmas. Daudzie pārskata sagatavošanas noteikumi rada finansiālu slogu un var kavēt efektīvu kapitāla izmantošanu produktīviem nolūkiem.

2.8

Regulas (EK) Nr. 1606/2002 piemērošana ir radījusi vajadzību precizēt saistību starp Direktīvā 83/349/EEK un SFPS noteiktajiem pārskatu standartiem.

2.9

Ja dibināšanas izdevumus var uzskatīt par bilances aktīviem, Direktīvas 78/660/EEK 34. panta 2. punktā noteikts, ka šādi izdevumi jāpaskaidro pārskata pielikumā.

2.10

Mazos uzņēmumus saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu var atbrīvot no minētās prasības sniegt informāciju. Lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu, būtu jānodrošina iespēja atbrīvot arī vidējos uzņēmumus no šādām informācijas atklāšanas prasībām.

2.11

Direktīva 78/660/EEK nosaka informēšanas prasības attiecībā uz apgrozījuma sadalījumu pa darbības jomām un ģeogrāfiskajiem tirgiem. Prasība attiecas uz visiem uzņēmumiem, bet mazos uzņēmumus saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu var atbrīvot no šā pienākuma. Lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu, būtu jānodrošina iespēja atbrīvot arī vidējos uzņēmumus no minētās informēšanas prasības.

2.12

Saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK mātesuzņēmumam jāsagatavo konsolidēti pārskati pat tad, ja tā vienīgajam meitasuzņēmumam vai visiem meitasuzņēmumiem kopā nav būtiskas nozīmes Direktīvas 83/349/EEK 16. panta 3. punkta izpratnē. Tādējādi šie uzņēmumi tiek iekļauti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 darbības jomā un tiem ir jāsagatavo konsolidēti finanšu pārskati saskaņā ar SFPS. Šo prasību uzskata par apgrūtinošu, ja mātesuzņēmumam ir tikai nebūtiski meitasuzņēmumi.

2.13

Tāpēc būtu jānodrošina iespēja atbrīvot mātesuzņēmumu no pienākuma sastādīt konsolidētus pārskatus un konsolidētu gada pārskatu, ja minētā mātesuzņēmuma visi meitasuzņēmumi gan atsevišķi, gan kopumā uzskatāmi par nebūtiskiem.

2.14

Tā kā šīs direktīvas mērķis — mazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar vidēju uzņēmumu informācijas sniegšanas un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumiem — nav pienācīgi sasniedzams dalībvalstīm rīkojoties atsevišķi, un tādējādi tā apjoma un rezultātu dēļ mērķis ir labāk sasniedzams Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.

2.15

Saskaņā ar turpat izklāstīto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredzētā darbība nepārsniedz to, kas ir vajadzīga, lai sasniegtu minētos mērķus.

2.16

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK.

3.   Vispārīgas piezīmes

3.1

Direktīvas 78/660/EEK (Ceturtā uzņēmējdarbības tiesību direktīva) (4) grozījumu mērķis ir vienkāršot vidējo uzņēmumu finanšu pārskatus (5) un īstermiņa perspektīvā atbrīvot tos no finanšu pārskatu sloga. Šīm izmaiņām vajadzētu sekmēt administratīvā sloga samazinājumu, nezaudējot būtisku informāciju.

3.2

Direktīvas 83/349/EEK (Septītā uzņēmējdarbības tiesību direktīva) (6) grozījuma mērķis ir precizēt šīs direktīvas un Starptautisko finanšu pārskatu standartu konsolidēto noteikumu mijiedarbību.

3.3   Konsultācijas un ietekmes novērtējums

3.3.1

Diskusiju par to, kā panākt būtiskus regulatīvā sloga samazinājumus MVU Ceturtās un Septītās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas ietvaros EK uzsāka savlaicīgi, vienlaikus ar konsultāciju procesu, ņemot vērā mērķi nodrošināt MVU uzplaukumu Eiropas vienotajā tirgū. MVU regulatīvā sloga problēmu pastāvīgi rada sākotnējie noteikumi, kas paredzēti lieliem uzņēmumiem. Šādi noteikumi nav nepieciešami attiecībā uz MVU un nereti rada ievērojamu administratīvo un izmaksu slogu.

3.4   Vienkāršošana, kas orientēta uz MVU un finanšu informācijas lietotāju vajadzībām

3.4.1

Ir svarīgi, lai diskusijas pievērstos ne tikai finanšu pārskatu prasību “vienkāršošanai”, bet arī “nozīmībai” attiecībā uz MVU pretstatā lielām biržā kotētām sabiedrībām. Debates par vienkāršošanu ir orientētas uz izmaksām, savukārt debates par nozīmību — uz finanšu pārskatu sniegtajiem ieguvumiem un uz konkrētajiem lietotājiem un to vajadzībām.

3.4.2

“Grāmatvedības direktīvas” vienkāršošanai jābalstās uz MVU un pārskatu lietotāju faktiskajām vajadzībām. Lai finanšu pārskati būtu lietderīgi un būtiski, Eiropas MVU finanšu pārskatu sistēmas attīstībā izšķirīga nozīme ir lietotāju un to vajadzību apzināšanai. Lietotāji ir daudzveidīgi: finanšu iestādes (reitingi), valsts iestādes (nodokļi, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana) u.c.

3.4.3

Svarīgi ir arī tas, ka paši MVU ir nozīmīgi finanšu informācijas lietotāji, piemēram, kā piegādātāji un citu MVU līgumpartneri, situācijās, kad ir nepieciešama kredītspējas novērtēšana.

3.4.4

Vienkāršojot grāmatvedības noteikumus attiecībā uz MVU, ir svarīgi veikt rūpīgu ietekmes novērtējumu, tostarp izvērtējot finanšu pārskatu sniegtos ieguvumus, kā arī izmaksu/administratīvos slogus. Šādos ietekmes novērtējumos būtu jāņem vērā iemesli, kuru dēļ sākotnēji ieviestas finanšu pārskatu prasības, un iesaistīto personu intereses (pārredzamība u.c.), ko tām vajadzēja aizsargāt.

3.5   Saskaņošana, lai nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus Eiropas Savienībā

3.5.1

MVU pārrobežu tirdzniecības apjoms (7) ES pieaug. Tāpēc ir svarīgi pilnveidot finanšu pārskatu sistēmu un noteikumu harmonizāciju, lai (a) veicinātu šo tirdzniecības izaugsmi un (b) radītu līdzvērtīgus spēles noteikumus. Tas varētu prasīt mazāk izvēles variantu un virzību uz maksimālu harmonizāciju, piemēram, finanšu informācijas publiskošanas un šādas informācijas publiskās pieejamības jomā.

3.6   Bez obligātiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem MVU

3.6.1

Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (SGSP) MVU projekts izrietēja no standartu izstrādātāju, grāmatvežu un citu ieinteresēto personu prasībām radīt alternatīvu pilna apjoma Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). SGSP, kas sākotnēji nevēlējās uzņemties šo projektu, tika pārliecināta, ka minēto ieinteresēto personu vairākums vēlas, lai tas tiktu īstenots, un ka tikai SGSP piemīt vajadzīgā uzticamība un autoritāte, lai radītu kvalitatīvus un piemērojamus grāmatvedības standartus. Tomēr šī projekta sākumpunkts bija pilna apjoma SFPS, kas paredzēti biržā kotētām sabiedrībām.

3.6.2

Pilna apjoma SFPS tika izstrādāti, orientējoties uz biržā kotētu sabiedrību finanšu pārskatu izmantošanu un akcionāru vajadzībām. Kā minēts iepriekš, MVU finanšu pārskati biežāk tiek izmantoti iekšējai vai neformālai lietošanai (saistībā ar piegādātājiem, līgumslēdzējiem, finanšu iestādēm u.c.), nevis saistībā ar juridiskiem vai cita veida pienākumiem atskaitīties plašam lietotāju lokam.

3.6.3

SFPS vai citu jaunu noteikumu, kas balstīti uz biržā kotētām sabiedrībām paredzētajiem, obligāta piemērošana MVU radītu būtiskus administratīvus slogus un finansiālas izmaksas, kas būtu lielāki nekā jebkura pozitīva ietekme. Arī ciešā saikne starp gada pārskatiem un nodokļu deklarācijām liktu MVU dažādās dalībvalstīs veikt divkāršus finanšu pārskatus, kas tādējādi vēl vairāk palielinātu administratīvo slogu.

3.7   Direktīvu vienkāršošana

3.7.1

Attiecībā uz iespējām panākt Grāmatvedības direktīvu noteikumu vienkāršojumus attiecībā uz MVU, kas galvenokārt izpaužas kā šajās direktīvās paredzēto iespēju paplašinājumi, pirms jaunu direktīvu ieviešanas ir svarīgi izvērtēt, kā šīs iespējas darbojas dalībvalstīs. Turklāt EESK iesaka sistemātiski visos līmeņos piemērot principu “tikai vienreiz” (8).

3.7.2

Pirms ieviest turpmākus grozījumus attiecībā uz finansiālajām prasībām MVU, būtu jāizvērtē pašreizējais stāvoklis Ceturtajā un Septītajā direktīvā paredzēto iespēju izmantošanā. Šajā izpētē būtu jāiekļauj (a) esošo iespēju izmantošana, (b) dalībvalstu sniegtā iespēju izvēles motivācija un (c) pārskats par dalībvalstu sekmēm savu mērķu sasniegšanā.

3.7.3

Būtiska problēma pašreizējā situācijā ir “lejupējā” pieeja, kas (a) rada administratīvu slogu MVU un (b) mazina finanšu pārskatu sistēmu un standartu piemērotību šiem uzņēmumiem (1. piezīme). Nākotnē, pārskatot finanšu pārskatu sistēmu ES, šī problēma būtu jārisina, izmantojot “augšupēju” pieeju. Šāda pieeja būtu vērsta uz MVU un citu ieinteresēto pušu vajadzībām, kā arī balstīta uz lietotāju un viņu vajadzību apzināšanu, kā ierosināts iepriekš minētajos priekšlikumos.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  OV C 325, 24.12.2002., 35. lpp.

(2)  “ES projekts par administratīvo izmaksu sākotnējo novērtēšanu un samazināšanu. Otrais starpposma ziņojums”, 2008. gada 15. janvāris, 37. lpp. Beigu ziņojums vēl nav publicēts. (Skat. 6. zemsvītras piezīmi, COM(2008) 195 galīgā redakcija.).

(3)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/46/EK (OV L 224, 16.8.2006., 1. lpp.).

(5)  Ceturtās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 27. pantā (vidējie uzņēmumi) sniegtās definīcijas.

(6)  OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/99/EK (OV L 363, 20.12.2006., 137. lpp.).

(7)  Skat. EESK atzinumus par iekšējā tirgus nozīmi:

CESE 952/2006“Normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija” (INT/296), OV C 309, 16.12.2006., 18. lpp.;

CESE 89/2007“Pārskats par vienoto tirgu” (INT/332), OV C 93, 27.4.2007., 25. lpp.;

CESE 1187/2008“Politiskie pasākumi MVU atbalstam” (INT/390) (vēl nav publicēts OV);

CESE 979/2008“Starptautiskais publiskais iepirkums” (INT/394) (vēl nav publicēts OV).

(8)  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Dažādi politiski pasākumi, izņemot atbilstoša finansējuma piešķiršanu, kuru mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi un attīstību” (izpētes atzinums), INT/390.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/41


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu” (kodificēta versija)

COM(2008) 318 galīgā redakcija — 2006/0099 (COD)

(2009/C 77/08)

Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu 2008. gada 18. jūnijā nolēma apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu” (kodificēta versija)

Tā kā priekšlikuma saturs ir pilnībā pieņemams un Komitejai nav komentāru par to, Komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē) vienbalsīgi nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par ierosināto dokumentu.

 

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/41


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros” (kodificēta versija)

COM(2008) 351 galīgā redakcija — 2008/0115 (COD)

(2009/C 77/09)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu 2008. gada 7. jūlijā nolēma apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros” (kodificēta versija)

Tā kā priekšlikuma saturs ir pilnībā pieņemams un attiecībā uz to nav nepieciešami nekādi Komitejas komentāri, Komiteja 447. plenārsesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), vienbalsīgi nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par ierosināto dokumentu.

 

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/42


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai uzņēmējdarbības tiesību jomā par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” (kodificēta versija)

COM(2008) 344 galīgā redakcija — 2008/0109 (COD)

(2009/C 77/10)

Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 44. pantu 2008. gada 7. jūlijā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai uzņēmējdarbības tiesību jomā par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” (kodificēta versija)

Tā kā priekšlikuma saturs ir pilnībā pieņemams un attiecībā uz to nav nepieciešami nekādi Komitejas komentāri, Komiteja 447. plenārsesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), vienbalsīgi nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par ierosināto dokumentu.

 

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/42


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. …/… […] par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm” (kodificēta versija)

COM(2008) 369 galīgā redakcija — 2008/0126 (COD)

(2009/C 77/11)

Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu 2008. gada 7. jūlijā nolēma apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. …/… […] par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm” (kodificēta versija)

Tā kā priekšlikuma saturs ir pilnībā pieņemams un Komitejai par to nav nekādu komentāru, Komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē) vienbalsīgi nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par ierosināto dokumentu.

 

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/43


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu”

COM(2008) 19 galīgā redakcija — 2008/0016 (COD)

(2009/C 77/12)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 175. panta 1. punktu un 95. pantu 2008. gada 3. martā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu”

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 16. jūlijā. Ziņotājs — Ribbe kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), ar 105 balsīm par, 38 balsīm pret un 10 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

EESK atzinīgi novērtēja Eiropadomes 2007. gada plānus klimata aizsardzības jomā, kuri tostarp bija jāīsteno ar minēto direktīvu.

1.2

Tā nepārprotami atbalsta Komisijas izteikumus, ka vēlamā atjaunojamo enerģijas avotu (turpmāk tekstā — AEA) izmantošana ir lietderīga ne tikai klimata politikā, bet tai ir vai var būt arī acīmredzami pozitīva ietekme uz enerģijas piegādes drošumu, reģionālās un vietējās attīstības iespējām, reģionālo un vietējo attīstību, eksporta izredzēm, sociālo kohēziju un nodarbinātības iespējām, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī neatkarīgiem enerģijas ražotājiem.

1.3

No šāda viedokļa EESK atbalsta direktīvas projektu un attiecībā uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem izvirzīto 20 % mērķi. Komiteja uzskata, ka AEA ne tikai veicina klimata aizsardzību, bet ir arī pareizs stratēģisks uzstādījums enerģētikas politikas jomā, kas palīdzēs sasniegt lielāku enerģētisko neatkarību un tātad arī augstāku apgādes drošumu.

1.4

Cieši saistīti un savstarpēji papildinoši ir šajā projektā apskatītie mērķi, proti, “CO2 samazināšana par 20 % līdz 2020. gadam” un uzdevums “kopējā enerģijas patēriņā panākt AEA īpatsvaru 20 % apjomā”, kuru paredzēts īstenot ar citu direktīvu palīdzību (1). Tai pašā laikā tie uzskatāmi par diviem neatkarīgiem mērķiem. Vēl jo vairāk tādēļ, ka dažu AEA ietekme klimata izpratnē ne vienmēr ir viennozīmīgi labvēlīga (sk. 6. punktu “Agrodegvielas”).

1.5

Tā kā noteikti nepieciešamā mūsu enerģētiskās sistēmas pārveide būs saistīta ar lielām investīciju izmaksām, jāpievērš uzmanība tam, lai dalībvalstīm tiktu piedāvāta būtiska rīcības brīvība, lai tās vienmēr varētu aktīvāk darboties jomās, kurās, vērtējot no klimata aizsardzības un darba vietu radīšanas aspekta, ar mazākajām izmaksām var panākt lielāko labumu.

1.6

EESK uzsver, ka tā noteikti atzīst vajadzību plašāk izmantot AEA un apzinās, ka vidējā termiņā un ilgtermiņā ir jāpanāk daudz lielāks skaitlis nekā līdz 2020. gadam iecerētie 20 %, lai sasniegtu Padomes augstos mērķus (CO2 emisiju samazinājums par 60–80 % un lielāka enerģētiskā neatkarība).

1.7

EESK secina, ka stratēģiskais lēmums, kas paredz dīzeļdegvielas vai benzīna daļēju aizstāšanu ar agrodegvielām, ir viens no neefektīvākajiem un dārgākajiem klimata aizsardzības pasākumiem un pašlaik nozīmē finanšu līdzekļu ļoti nepareizu sadali. EESK nevar saprast, kādēļ politiski visvairāk jāatbalsta tieši dārgākie pasākumi, jo īpaši ņemot vērā, ka līdzās ekonomiskiem jautājumiem neatbildēti ir ļoti daudzi vides un sociālie jautājumi (sk. 6. punktu). Tāpēc tā neatbalsta atsevišķo mērķi par agrodegvielu 10 % īpatsvaru.

1.8

Atzinīgi novērtēts tas, ka ES plāno izstrādāt ilgtspējas kritērijus agrodegvielām. Tomēr projektā formulētie ekoloģiskie kritēriji nav pietiekami plaši, sociālie jautājumi vispār netiek izskatīti, un līdz ar to šajā aspektā direktīvas projekts ir nepietiekams (2).

2.   Ievads

2.1

Direktīvā paredzēts noteikt vispārējus saistošus mērķus attiecībā uz AEA plašāku izmantošanu. Līdz 2020. gadam tiek plānots panākt AEA 20 % īpatsvaru ES kopējā enerģijas patēriņā, kā arī visām dalībvalstīm obligāti jāsasniedz vismaz 10 % biodegvielas (3) īpatsvars transporta nozarē (4).

2.2

Eiropā 20 % īpatsvara mērķis jāsasniedz, īstenojot obligāti nosakāmus valstu individuālos mērķus, kas ir norādīti I pielikuma A daļā. Turklāt valstu rīcības plānos dalībvalstīm jānosaka mērķi elektrības, apkures/dzesēšanas un transporta/agrodegvielu nozarēs, kā arī attiecīgie pasākumi, lai sasniegtu šos mērķus.

2.3

Direktīva ir balstīta uz 2007. gada pavasara Eiropas Padomes sanāksmes laikā pieņemtajiem lēmumiem. Pamatojums ir tāds, ka, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, ir jācenšas novērst klimata pārmaiņas. Tajā pašā laikā tiek norādīts, ka tieši “atjaunojamo enerģijas avotu jomai īpaši raksturīga spēja .. izmantot vietējos un decentralizētos enerģijas avotus, kā arī stimulēt pasaules klases augsto tehnoloģiju nozares”.

2.4

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju atjaunojamie enerģijas avoti “lielākoties ir vietējie resursi, tie nav atkarīgi no ierasto enerģijas avotu pieejamības nākotnē, un to decentralizētā būtība mūsu ekonomikas vairāk aizsargā no nepastāvīgas energoapgādes”. Tātad energoapgādes drošums līdz ar klimata aizsardzību, jauninājumiem un ekonomikas attīstību ir vēl viens būtisks Komisijas pamatojums.

2.5

Komisija argumentē, ka “atjaunojamo enerģijas avotu un tehnoloģiju tirgus paplašināšanai ir … acīmredzama pozitīva ietekme uz enerģijas piegādes drošumu, reģionālās un vietējās attīstības iespējām, reģionālo un lauku apvidu attīstību, eksporta izredzēm, sociālo kohēziju un nodarbinātības iespējām, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī neatkarīgiem enerģijas ražotājiem”.

2.6

Direktīvā ir noteikti ne tikai minētie kvantitatīvie mērķi, bet tostarp ir regulēta arī:

atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara aprēķināšana (5. pants), tostarp importa jautājums;

izcelsmes apliecinājumi (6.–10. pants);

pieeja elektrotīklam (14. pants);

vides ilgtspējas kritēriji agrodegvielām, kā arī to ietekme uz klimatu (15. pants un turpmākie panti);

valstu atbalsta shēmu sistēma, lai novērstu konkurences izkropļošanu.

2.7

Pieņemot jauno direktīvu, tiks atcelta Direktīva 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus — direktīvā bija paredzēts sasniegt līdzšinējo mērķi “līdz 2010. gadam sasniegt no atjaunojamiem enerģijas avotiem ražotas elektrības 21 % īpatsvaru kopējā elektrības patēriņā”, kā arī Direktīva 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā — direktīvā bija noteikts mērķis līdz 2010. gadam sasniegt 5,75 % biodegvielas īpatsvaru.

3.   Vispārējas piezīmes par direktīvas svarīgākajiem un klimata politikas mērķiem

3.1

Eiropadome 2007. gadā ir “apliecinājusi, ka pilnīgām emisijas samazināšanas saistībām jābūt pasaules mēroga oglekļa dioksīda tirgus mugurkaulam. Attīstītajām valstīm jāturpina uzņemties vadība, apņemoties kolektīvi līdz 2020. gadam samazināt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30 % salīdzinājumā ar 1990. gadu. Turklāt līdz 2050. gadam tām jācenšas samazināt savas emisijas par 60 līdz 80 % salīdzinājumā ar 1990. gadu”.

3.2

Iesniegtais direktīvas projekts ir šā lēmuma īstenošanas sastāvdaļa. EESK atbalsta Eiropadomes lēmumus par klimatu un uzsver, ka enerģijas taupīšanai un efektivitātei jābūt augstākajai prioritātei. Plašāka AEA izmantošana skars visas nozares; to noteiks ne tikai klimata pārmaiņas, bet vidējā termiņā un ilgtermiņā tā būs nepieciešama kaut vai tikai paredzamās fosilo resursu samazināšanās dēļ. Arī šobrīd vērojamais fosilo enerģijas veidu straujais cenu kāpums veicinās to, ka daudzu AEA izmantošana ātrāk kļūs rentabla.

3.3

EESK ļoti atzinīgi vērtē to, ka Komisija paskaidrojošā tekstā izvērtē ne tikai klimata aspektus, bet būtisku nozīmi piešķir arī energoapgādes drošuma un darba vietu jautājumiem. Vairākkārt tiek uzsvērts, cik svarīgas decentralizētās energoapgādes struktūras var būt, piemēram, reģionu ekonomiskajam sniegumam un lauku apvidiem (2.4. un 2.5. punkts). Komiteja tam pilnībā piekrīt. Tomēr tā uzskata, ka tieši šajos aspektos atsevišķas AEA stratēģijas noteikti jāizvērtē daudz diferencētāk, nekā tas ir bijis līdz šim.

3.4

EESK piekrīt Komisijas viedoklim, ka Eiropas vadošā loma, attīstot un ieviešot AEA, pozitīvi ietekmē gan klimata politiku, gan perspektīvā sniedz priekšrocības Eiropai kā vietai uzņēmējdarbības veikšanai. Direktīvas projekts ir nepārprotams enerģētikas, vides un rūpniecības politikas signāls arī pasaules valstu sabiedrībai, ņemot vērā paredzētās starptautiskās sarunas par klimata jautājumiem.

3.5

Faktiskais “sloga sadalījums,” citiem vārdiem sakot, attiecīgais valstu ieguldījums, lai Eiropā samazinātu CO2 emisijas kopumā par 20 %, ir noteikts “Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcefekta gāzu samazināšanas jomā līdz 2020. gadam,” (COM(2008) 17 galīgā redakcija) un “Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu” (COM(2008) 16 galīgā redakcija).

3.6

Uzdevumu līdz 2020. gadam sasniegt AEA 20 % īpatsvaru EESK no politikas stratēģijas viedokļa uzskata par lietderīgu, kā arī par tehniski un ekonomiski īstenojamu, turklāt tādējādi iespējams ātrāk pievērsties jaunai enerģētikas politikai, kuras pamatā vairs nav fosilās enerģijas izmantošana. Tāpat tā uzskata, ka var sasniegt valstu individuālos mērķus, jo valstīm tiek piedāvātas visai elastīgas iespējas (papildu kvotu iegāde, līdzdalība projektos u.c.). Ir skaidrs, ka enerģētiskās sistēmas pārveide nav iespējama, neieguldot nekādus līdzekļus un neveicot strukturālas izmaiņas. Jāiegulda ne tikai tādās elektrostacijās, kas ražo no atjaunojamiem enerģijas avotiem, bet arī enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijās un spējā izlīdzināt saražotās enerģijas plūsmu tādos gadījumos, kad ir nepietiekams vēja stiprums vai trūkst saules apgaismojuma, kā arī Eiropas Savienībā jāattīsta starptautiskas elektrības līnijas. Mēs nesasniegsim plānoto, ja koncentrēsimies tikai uz enerģijas ražošanu.

3.7

Piemēram, Vācija atbalsta elektrības ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem saskaņā ar Enerģijas apgādes likumu (Einspeisungsgesetz); ekoloģiski ražotās elektrības īpatsvars pašlaik ir 15 %, papildu izmaksas, kas augstāko enerģijas cenu dēļ jāsedz patērētājiem ir apm. 3,5 miljardi euro gadā. Šeit gan nav ņemts vērā labums, ko gūst tautsaimniecība jaunu darba vietu, nepieļauta kaitējuma videi vai jaunu nodokļu ieņēmumu veidā.

3.8

Lai mērķu sasniegšanai vajadzīgās izmaksas būtu pēc iespējas mazākas, direktīvā ir paredzēts, ka valstu individuālos mērķus var sasniegt arī, pasākumus AEA izmantošanai atbalstot citās valstīs. Garantējot izcelsmi, ir iespējams arī no AEA iegūtās elektrības imports. Tas, pēc EESK domām, ir visumā lietderīgi. Tomēr Komiteja atbalsta to dalībvalstu prasību, kuras šo tirdzniecību grib organizēt, saglabājot apstiprinājuma tiesības, lai varētu novērst to, ka kādas valsts (5) finansētu atbalstu AEA izmantošanai varētu izlietot, lai ietaupītu izmaksas citā valstī.

4.   Elastīguma ierobežošana plašākā AEA izmantošanā

4.1

EESK uzskata, ka ir pareiza Komisijas pieeja trijām nozarēm, kurās būs nozīme AEA (proti, elektrības, apkures un dzesēšanas, kā arī transporta jomā), noteikt kopēju mērķi, nevis trīs atsevišķus individuālus mērķus. Līdz ar to dalībvalstīm tiek atļauts kombinēt pasākumus trijās atsevišķās nozarēs tā, lai tās sasniegtu noteikto kopējo valsts mērķi.

4.2

Šis elastīgums tomēr tiek ļoti ierobežots, ja vienai no trim nozarēm pakārtotai jomai, proti, dīzeļdegvielas un benzīna aizstāšanai transporta nozarē, jāizvirza savs vispārēji saistošs mērķis.

5.   Agrodegvielu īpašā nozīme direktīvas projektā

5.1

Agrodegvielām Komisija piešķir īpašu nozīmi.

5.2

Daudzos pētījumos, kas pēdējo mēnešu laikā ir publicēti par agrodegvielām, tiek norādīts, ka biomasa pretstatā saules enerģijai ir ierobežots resurss, un neizbēgami radīsies konkurences situācijas zemes izmantošanas jomā, konkurējot ar pārtikā lietojamu augu ražošanu vai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Cik liela būs šī konkurence — tas vēl ir strīdīgs jautājums. Līdz ar to līdz brīdim, kad regulējoši iejaucas politika, ļoti precīzi stratēģiski jāapsver, kurā izmantošanas jomā vislietderīgāk jāizmanto kāds AEA veids. Turklāt ļoti precīzi jānovērtē ietekme.

5.3

Vācijas Federālās lauksaimniecības ministrijas Zinātniskā komiteja 2007. gada novembrī publicētajā Ieteikumā par biomasas izmantošanu enerģijas ieguvē pauda viedokli, ka ilgtermiņā saules un vēja enerģija būs dominējoši AEA, tostarp tāpēc, ka salīdzinājumā ar biomasu tām ir ievērojami lielāks potenciāls. Šī institūcija norāda trīs turpmāk minētos iemeslus:

a)

lai iegūtu saules enerģiju, var izmantot zemes platības, kas nekonkurē ar biomasas ražošanu pārtikas nozarei, un vienā platības vienībā var iegūt ievērojami vairāk enerģijas nekā bioenerģijas gadījumā;

b)

aramzemju trūkums visā pasaulē izraisa to, ka, pieaugot naftas cenām, pieaug arī bioenerģiju cenas, un līdz ar to ceļas lauksaimniecības cenu kopējais līmenis. Tādējādi pieaug arī izejvielu izmaksas bioenerģijas iekārtām, bet tajā pašā laikā saules enerģijas gadījumā augstākas naftas, ogļu un gāzes cenas tikai palielina saules enerģijas rentabilitāti;

c)

tā kā trūkst aramzemes, bioenerģijas izplešanās lielās zemes platībās neizbēgami izraisīs to, ka tiks kultivētas līdz šim lauksaimniecībā neizmantotas zemes (uzartas ganības, nolīsti meži), proti, zemes apsaimniekošana kļūs intensīvāka. Tas izraisīs oglekļa dioksīda un slāpekļa oksīda emisiju pieaugumu, un tādā veidā bioenerģijas ražošanas izplešanās lauksaimniecības zemēs var pat traucēt klimata aizsardzībai.

5.4

Ja ir maz esošo dabas resursu un pāreja uz jaunām, atjaunojamām un pēc iespējas decentralizētām energoapgādes struktūrām ir saistīta ar salīdzinoši lieliem ieguldījumiem, jo īpaši jāievēro princips koncentrēt finanšu resursus efektīvākajās klimata aizsardzības stratēģijās.

5.5

Taču ES mērogā daži no izskatāmajiem un daļēji valsts atbalstītajiem bioenerģijas virzieniem, proti, agrodegvielas, kā arī biogāzes ražošana no kukurūzas, ir saistīti ar ļoti lielām izmaksām, lai izvairītos no CO2  (6) emisijām (no 150 līdz vairāk nekā 300 eiro par tonnu CO2).

5.6

Citos bioenerģijas virzienos, piemēram, biogāzes ražošanā no kūtsmēsliem (vislabāk saistīta ar koģenerāciju), kombinētajā elektrības un siltuma ražošanā no šķeldas (no koksnes pārstrādes atlikumiem vai rotācijas jaunaudžu plantācijām), kā arī šķeldas dedzināšanā esošajās lielajās spēkstacijās, izmaksas, lai izvairītos no emisijām, ir tikai 50 eiro par tonnu CO2  (7).

5.7

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs secina, ka, lai panāktu siltumnīcefekta gāzu samazināšanu uz hektāru, šķidro agrodegvielu ražošanas vietā daudz efektīvāk ir izmantot biomasu elektrības ražošanai (8). Modernas biomasas spēkstacijas ir gandrīz tikpat efektīvas kā iekārtas, kas izmanto fosilo kurināmo, jo, ražojot siltumu un elektrību, 1 megadžouls (MJ) biomasas aizstāj apmēram 0,95 MJ fosilās enerģijas. Energoefektivitāte, pārvēršot biomasu šķidrajā degvielā transporta vajadzībām, parasti ir tikai 30–40 %. Līdz ar to transporta nozarē 1 MJ biomasas aizstāj tikai apmēram 0,35 līdz 0,45 MJ jēlnaftas.

5.8

Ražojot agrodegvielas, var novērst apmēram 3 t CO2 emisiju uz hektāru, 6.6. punktā minētajiem bioenerģiju virzieniem — vairāk nekā 12 t CO2 uz hektāru.

5.9

Ņemot to vērā, EESK rodas jautājums, kāpēc Komisija katrā ziņā grib noteikt mērķi panākt agrodegvielu īpatsvaru 10 % apmērā. Tā atgādina par to, ka Eiropadome pavasarī ir paskaidrojusi, ka šis mērķis jāīsteno “ekonomiski efektīvā veidā” un jāizpilda trīs priekšnoteikumi, proti, lai

ražošana būtu ilgtspējīga,

tirdzniecībā būtu pieejamas otrās paaudzes agrodegvielas un

tiktu grozīta Direktīva 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti.

5.10

Attiecībā uz ilgtspējīguma jautājumu ir vairāk nekā atbilžu (sk. arī 9. punktu), un otrās paaudzes agrodegvielas vēl nav pieejamas. Līdz ar to nav izpildīti vismaz divi no trim Eiropadomes minētajiem kritērijiem, kas Komisijai tomēr neliedz vēlēties noteikt 10 % mērķi.

5.11

Tā cita starpā pamato to ar argumentiem, ka no visām ekonomikas nozarēm transporta nozarē ir visātrākais siltumnīcefekta gāzu pieaugums un agrodegvielas “ražot pašlaik izmaksā dārgāk nekā citus atjaunojamo enerģijas avotu veidus, tādēļ to ražošanu diez vai varētu attīstīt bez īpašām prasībām”.

5.12

EESK nevar piekrist šim pamatojumam.

5.12.1

Ir pareizi, ka transporta nozarē siltumnīcefekta gāzu emisijas ir kļuvušas nekontrolējamas. Tomēr, pēc EESK domām, problēmu neatrisina stingrākas izplūdes gāzu robežvērtības un 10 % dīzeļdegvielas un benzīna aizvietošana; tādējādi pat neizdosies kompensēt emisiju pieaugumu, kas, attīstoties transporta nozarei, turpmākajos gados skars vidi.

5.12.2

Komiteja vairākkārt ir norādījusi, ka šī problēma jārisina, piemērojot satiksmes noslogojuma mazināšanas politiku un transporta izmaiņas par labu klimatam nekaitīgiem transportlīdzekļiem — dzelzceļam, sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un kuģiem.

5.12.3

Tehniski motorizēto privāto transportlīdzekļu nākotni EESK saredz nevis iekšdedzes dzinējos, bet gan elektriskajās piedziņās, izmantojot AEA. Lai automašīna VW Golf varētu nobraukt 10 000 km, saskaņā ar EMPA  (9) aprēķiniem biodīzeļdegvielas saražošanai būtu vajadzīga raža, ko gada laikā var iegūt no 2062 kvadrātmetru aramzemes platībā izaudzēta rapša. Turpretim saules kolektori 10 000 km nobraukšanai vajadzīgo enerģiju iegūtu 37 kvadrātmetru platībā gada laikā, kas ir tikai aptuveni sešdesmitā daļa no nepieciešamās rapša lauka platības.

5.12.4

Tātad stratēģiskais lēmums, kas paredz dīzeļdegvielas vai benzīna aizstāšanu ar agrodegvielām, ir viens no neefektīvākajiem un dārgākajiem klimata aizsardzības pasākumiem un pašlaik nozīmē finanšu līdzekļu ļoti nepareizu sadali. EESK nevar saprast, kādēļ politiski visvairāk jāatbalsta tieši dārgākie pasākumi, jo īpaši ņemot vērā to, ka papildu ekonomiskiem jautājumiem pilnīgi neatbildēti ir ļoti daudzi vides un sociālie jautājumi.

5.12.5

Līdz ar to EESK nepiekrīt Komisijas izteikumam, ka “… aizvien plašāka biodegvielas izmantošana transporta nozarē ir viens no efektīvākajiem paņēmieniem”, lai risinātu problēmas.

5.13

Ņemot vērā to, ka Komisija tiecas atļaut agrodegvielas tad, ja salīdzinājumā ar fosilās naftas degvielām tās ietekmēs siltumnīcefekta gāzu samazināšanos vismaz par 35 %, 10 % mērķis izraisīs to, ka motorizēto transportlīdzekļu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, saglabājoties tādai pašai transportlīdzekļu izplatībai, samazināsies tikai par 3,5 %. Tā kā transports rada ceturto daļu no kopējā siltumnīcefekta gāzu piesārņojuma, tad visu piesārņotāju kopīgi radīto siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma potenciāls būtu tikai 1 %! Tas ir līmenis, kas nav samērojams ar finanšu izdevumiem un ar saistītajiem riskiem.

5.14

Pat uzskatot, ka biomasas izmantošana transporta nozarei paredzēto agrodegvielu ražošanai ir lietderīga, būtu jākoncentrējas uz pilnīgu efektivitāti. Tomēr no direktīvas VII pielikuma izriet, ka biomasas pārveidošana esterī vai etanolā nav pareiza pieeja. Jo ikviena (rūpnieciska) molekulāra pārveide ir saistīta ar enerģijas izmantošanu un līdz ar to arī ar tās zudumu. Lietderīgāk būtu iegūto biomasu izmantot tieši — bez rūpnieciski ķīmiskas pārveides.

5.15

To, ka tas ir tehniski iespējams, pierāda daži traktoru ražotāji, kas jau piedāvā dzinējus, ko var darbināt ar tīru augu eļļu.

5.16

No VII pielikuma izriet, ka ar šo tehnoloģiju var sasniegt lielāko siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu: tīras rapšu eļļas izmantošana standartā ietaupa 55 % siltumnīcefekta gāzu, agrodīzeļdegviela no rapša — tikai 36 %, kviešu etanols — 0 % salīdzinājumā ar degvielām no fosilās naftas. EESK nav saprotams, kāpēc Komisija neuzsver šī veida īpašo lietderīgumu, jo īpaši ņemot vērā to, ka šādi visagrāk varētu rasties decentralizētās energoapgādes struktūras un līdz ar to darba vietas lauksamniecībā un lauku apvidos.

5.17

EESK uzskata, ka laba stratēģija būtu, piemēram, veicināt tīras augu eļļas, ko var iegūt, piemēram, no dabai nekaitīgām jauktajām kultūrām, izmantošanu lauksaimniecībā un, piemēram, pašvaldību transportlīdzekļos vai ūdens transportā (10). Tā lauksaimnieki varētu tieši iesaistīties reģionālo enerģijas ciklu attīstībā un gūt tiešu labumu. Turpretī saskaņā ar agrodegvielu stratēģiju viņiem jākļūst par lētu izejvielu ražotājiem naftas uzņēmumu vajadzībām, ja vispār tiks izmantotas Eiropas ražotāju radītās izejvielas.

6.   Piezīmes par energoapgādes drošuma argumentu

6.1

Komisija paredz, ka lielākā daļa agrodegvielām nepieciešamās biomasas tiks audzēta reģionos ārpus ES, kur ir labvēlīgāks klimats. Tomēr naftas importa aizstāšana ar biomasas importu nenozīmē mazāku atkarību no importa, bet gan tikai šīs atkarības diversifikāciju.

6.2

Nopietns jaunas ES enerģētikas politikas mērķis nevar būt vienas atkarības nomaiņa ar citu.

6.3

Tieši pretēji — jaunajā AEA stratēģijā jāuzsver decentralizēti, uz vietas vai reģionos pieejami avoti. Te var būt nozīme arī bioenerģijām, un tai arī jābūt, tomēr ne tām bioenerģijām, kas apskatītas agrodegvielu stratēģijā.

7.   Nodarbinātība

7.1

Komisija raksta, ka AEA ir “visai līdzvērtīgs tradicionālās enerģijas avotu aizstājējs, ko piegādā, izmantojot pašu infrastruktūru un loģistikas sistēmas”. EESK uzskata, ka tas ir maldīgs secinājums: AEA no decentralizētām struktūrām daļēji diametrāli pretēji atšķiras no “tradicionālajiem” enerģijas avotiem, kas drīzāk rodas no centralizēti organizētām lielām struktūrām.

7.2

Agrodegvielu stratēģija, kas balstīta uz enerģijas importu un piejaukšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, izmanto “tradicionālās”, proti, pasaules līmeņa naftas koncernu centralizēti organizētās struktūras. Līdz ar to tā rada pamatu to ražošanas un sadales struktūrām, kas pilnībā ir naftas nozares interesēs. Toties Eiropā gandrīz vairs netiek veidotas jaunas darba vietas (11).

7.3

Turpretī, pievēršoties energoefektīvākām metodēm, piemēram, šķeldas izmantošana siltuma vai elektrības ražošanā, reģionos audzētas tīras augu eļļas vai biogāzes piegāde transportlīdzekļiem vai reģioniem, kuros nav dabasgāzes tīkla, saules enerģijas decentralizētu tehnoloģiju izmantošana u.c., ir iespējami jauni, reģionāli organizējami ražošanas un noieta veidi, kam ir liels darba vietu radīšanas potenciāls.

7.4

Saules siltumenerģijas gadījumā un decentralizēti izmantojot saules paneļu enerģiju, (enerģijas) patērētāji paši saražo lielāko daļu sev vajadzīgās enerģijas, kas pierāda to, ka uz AEA balstīta energoapgāde ir organizēta citādi nekā pašreizējā energoapgādes struktūra.

7.5

Arī citi pasākumi, piemēram, lai paaugstinātu energoefektivitāti un taupītu enerģiju, jau būvniecības posmā var radīt simtiem tūkstošu darba vietu mazos un vidējos uzņēmumos. Kā piemērus var minēt ēku siltumizolēšanu, saules un vēja spēkstaciju uzstādīšanu vai biogāzes iekārtu būvniecību. Politikai jārūpējas par to, lai tieši šis potenciāls arī tiktu izmantots, jo direktīvā paredzētā agrodegvielu stratēģija nav efektīvākais veids.

7.6

Citiem vārdiem sakot, arī attiecībā uz darba vietu jautājumu obligāti nepieciešama ļoti precīza un daudz diferencētāka dažādo AEA izvērtēšana. Faktiski AEA var veicināt un atbalstīt reģionālo ekonomiku struktūras, kā arī vienlaicīgi dot ieguldījumu lielo centralizēto struktūru nostiprināšanā.

7.7

Būtībā tas pats attiecas uz valstīm, kurās tiek audzēta biomasa agrodegvielu ražošanai. Par atbalstu attīstībai atbildīgā Vācijas Federālā ministrija 2008. gada marta darba dokumentā “Attīstības politikas pozīcija agrāro degvielu jautājumā” secina, ka jaunattīstības valstu ekonomikas, vides aizsardzības un sociālai attīstībai uz eksportu orientētas biomasas masveida ražošanas stratēģija “kā reakcija uz strauji pieaugušo attīstīto valstu pieprasījumu ir saistīta ar lieliem riskiem un nerada darba vietas”, taču biomasas izmantošana decentralizētas energoapgādes nolūkiem, tās ražošanā iesaistot arī mazos lauksaimniecības uzņēmumus, jāvērtē visumā pozitīvi.

8.   Piezīmes par ilgtspējas kritērijiem

8.1

EESK atbalsta to, ka Komisija plāno ieviest ilgtspējas kritērijus arī agrodegvielu ražošanai. Tas ir būtisks solis uz priekšu, tomēr Komiteja uzskata iesniegto priekšlikumu par pilnīgi nepietiekamu.

8.2

Komisija aizvien uzsver, cik svarīgs ilgtspējīgas attīstības politikā ir līdzsvars starp ekonomikas, vides un sociālo pīlāru. Tomēr kaut vai tikai tāpēc, ka iepriekšminēto kritēriju kontekstā vispār nav apskatīti sociālie jautājumi, EESK uzskata, ka direktīvas projekts nekādā ziņā neveicina pārdomātas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai agrodegvielu kritēriju īstenošanu. Tieši pretēji — šajā aspektā direktīvas projekts pilnībā jāpārstrādā.

8.3

Turklāt EESK būtu būtiski, lai netiešo zemes izmantošanas izmaiņu dēļ tiktu izstrādāti efektīvi ekoloģiskie un sociālie kritēriji ne tikai agrodegvielām, bet gan visiem importētajiem lauksaimniecības produktiem, tostarp lopbarībai.

8.4

Tāpat ir maldīgi domāt, ka, nosakot konkrētu termiņu (šeit — 2008. gada janvāris), piemēram, pirmatnējos mežus vai kūdrājus varētu pasargāt no pārveidošanas agrodegvielas ražošanai. Tā priekšnoteikums būtu gan funkcionējoša kadastru sistēma, gan efektīva pārvaldes un kontroles sistēma. Kā liecina pieredze, vairumā strauji augošu un jaunattīstības valstu šo abu priekšnoteikumu nav.

8.5

EESK uzskata, ka 15. panta 3. un 4. punktā minētie kritēriji nav pietiekami, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un izvairītos no tā, ka tiek izmantotas zemes ar lieliem oglekļa krājumiem. Lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, svarīgi ir daudz vairāk faktoru, nekā tikai 3. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētās zemes platības. Tas pats attiecas uz 4. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem oglekļa krājumiem.

8.6

VII pielikuma B daļā Komisija ir uzskaitījusi “to nākotnes biodegvielu aplēstās tipiskās un standartvērtības”, kas tirgū vēl nav pieejamas vai ir pieejamas nelielā daudzumā. EESK uzskata, ka vajadzētu strādāt nevis ar aplēstām vērtībām, bet gan tikai ar dokumentāri pierādāmām vērtībām.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Sk. 3.5. punktu.

(2)  Vajadzību pievērsties ekoloģiskiem un sociāliem ilgtspējas kritērijiem agrodegvielām EESK jau izskatījusi iepriekšējos atzinumos, proti, “Biodegvielu nozares progresa ziņojums” (TEN/286, CESE 1449/2007, OV C 44, 16.2.2008., 34. lpp.) un “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana un autotransports” (NAT/354, CESE 1454/2007).

(3)  Direktīvas projektā oficiāli tiek lietots termins “biodegvielas”. Dažādos atzinumos EESK ir norādījusi uz daudzām vides problēmām, kas izriet no šīm “bioloģiskajām degvielām”. Tā kā zilbe “bio” rada iespaidu, ka runa ir par ekoloģiski nevainojamu izstrādājumu (sk. “bioloģiskā lauksaimniecība”), savā atzinumā termina “biodegviela” vietā EESK lieto neitrālu terminu “agrodegviela”.

(4)  Direktīvas projektā teikts: “… ir ierosināts, ka transporta nozarē līdz 2020. gadam visām dalībvalstīm jāsasniedz vismaz 10 % atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars (galvenokārt biodegviela).”

(5)  Vai valsts patērētāju.

(6)  Šeit, runājot par izmaksām, lai izvairītos no CO2 emisijām, runa ir par CO2 ekvivalentiem.

(7)  Avots: “Biomasas izmantošana enerģijas ieguvē — ieteikumi politikai”, Vācijas Federālās pārtikas, lauksaimniecības un patērētāju tiesību aizsardzības ministrijas Zinātniskā komiteja, pieņemti 2007. gada novembrī.

(8)  Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, “Biofuels in the European Context: Facts, Uncertainties and Recommendations”, 2008. g., tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_biofuels_report.pdf (pieejams tikai angļu valodā).

(9)  EMPA ir materiālo zinātņu un tehnoloģiju pētniecības institūcija. Tā ir daļa no Cīrihes Tehniskās universitātes (ETH). Avots: “Ökobilanz von Energieprodukten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen”, noslēguma ziņojums, 2007. gada aprīlis. Izstrādāts pēc Enerģētikas pārvaldes, Vides pārvaldes un Lauksaimniecības pārvaldes pasūtījuma; EMPA, Tehnoloģiju un sabiedrības nodaļa, St. Gallen: R. Zah, H. Böni, M. Gauch, R. Hischier, M. Lehmann, P. Wäger; tīmekļa vietne:

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/8514.pdf.

(10)  Sk. arī 2005. gada 15. decembra atzinumu par tematu “Atjaunojamas enerģijas avoti” (TEN/211, CESE 1502/2005, ziņotāja — Sirkeinen kdze, 3.3.1. punkts).

(11)  Sk. arī jau iepriekš minēto Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra pētījumu “Biofuels in the European Context: Facts, Uncertainties and Recommendations”, 2008. g., tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_biofuels_report.pdf (pieejams tikai angļu valodā).


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/49


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atbalsts agrīniem demonstrējumiem par ilgtspējīgu enerģijas ražošanu no fosilā kurināmā””

COM(2008) 13 galīgā redakcija

(2009/C 77/13)

Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 262. pantu 2008. gada 23. janvārī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atbalsts agrīniem demonstrējumiem par ilgtspējīgu enerģijas ražošanu no fosilā kurināmā””

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 16. jūlijā. Ziņotājs — Simons kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), ar 143 balsīm par, 3 balsīm pret un 5 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi

1.1

EESK atbalsta Komisijas paziņojumā minētos mehānismus, kas ļauj veicināt oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS — carbon capture and storage) demonstrējumus spēkstacijās, taču rūpes sagādā finansēšanas spēja un skaidru finansēšanas iespēju trūkums vidējā termiņā (2010–2020) un ilgtermiņā (pēc 2020. gada).

1.2

Būtu jānodrošina, ka Komisijas finansiālo spēju trūkumu daļēji iespējams kompensēt ar ieņēmumiem, ko dod ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), piemēram, pēc 2013. gada izsolē pārdodot enerģētikas nozares emisiju kvotas. Svarīgi piebilst, ka ES līmenī līdz šim nav ierosināta ne konkrēta finansēšanas sistēma, ne arī nepieciešamais nodrošinājums.

1.3

Svarīgi, lai vēlākais līdz 2009. gada beigām būtu skaidri un vispāratzīti finansiālie nosacījumi. Vienīgi tā tiks nodrošināts finansiālais pamats, kas ļaus uzsākt vērienīgu CCS demonstrēšanas objektu, kuriem jābūt darba gatavībā 2015. gadā, sagatavošanu.

1.4

Sākot ar 2013. gadu, no ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) gūto ieņēmumu iekasēšana kā daļa no pārskatītās ETS direktīvas īstenošanas pasākumiem būtu jāveic attiecīgās valsts līmenī.

1.5

Komisijas ideja par to, ka valstu emisiju kvotu izsoles rīkotu ES ETS ietvaros un 20 % no kopējiem ienākumiem novirzītu pasākumiem, lai atbalstītu CO2 emisijas samazināšanu, ir pilnīgi neatbilstīga un nozīmē finansiālo iespēju izniekošanu. Dalībvalstis būtu uzstājīgi jāaicina pilnībā pārskatīt savu nostāju attiecībā uz ienākumiem no ES ETS un visus šos ienākumus novirzīt zemas oglekļa emisijas un oglekļa emisiju neradošai tehnoloģijai, konkrētu summu piešķirot CCS vajadzībām. Tādā veidā var būt pieejami miljardi euro, kā Komisijai pašlaik trūkst, bet kas vajadzīgi, lai atbalstītu agrīnus un vērienīgus CCS demonstrējumus.

1.6

Komisijai būtu jāizstrādā plāns, kurā būtu definēta Eiropas Rūpniecības iniciatīvas struktūra un nozīme, un jānodrošina, ka tā papildina citas iniciatīvas, taču netiek īstenota vienlaikus ar tādām iniciatīvām kā projekti, ko atbalsta Septītā pamatprogramma, Eiropas Tehnoloģijas platforma par nulles emisiju līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām (ETP–ZEP) un Eiropas vadošā programma.

1.7

EESK atbalsta vajadzību pēc vienotas CO2 transportēšanas un uzglabāšanas infrastruktūras Eiropā. Transportēšanas sistēma Eiropas mērogā ir nepieciešama, lai savienotu dalībvalstis, kas pašas nav spējīgas valsts mērogā izveidot uzglabāšanas infrastruktūru.

1.8

Tā kā transportēšana ir nozīmīga, lai izveidotu vērienīgu CCS infrastruktūru, varētu atzīt akronīma CCTS lietošanu (oglekļa uztveršana, transportēšana un uzglabāšana, t.i., iekļaut transportēšanu (Carbon Capture Transport and Storage)).

2.   Vispārīga informācija (1)

2.1

CCS pievienotās vērtības ķēdes vispārējā attīstība, tostarp CO2 uztveršana, transportēšana un uzglabāšana, vēl arvien paliek agrīnā stadijā un dažos gadījumos pat tikai izstrādes posmā. No otras puses, arvien progresīvāki kļūst līdzekļi, ar kuriem paaugstina tradicionālo spēkstaciju tehnisko efektivitāti. Ņemot vērā steidzamo vajadzību pēc spēkstaciju jaudas palielināšanas nākamajās desmitgadēs, EESK iesaka rīkoties pragmatiski un vienlaicīgi attīstīt un izmantot abas metodes. Lai arī efektivitātes paaugstināšanu lielā mērā var noteikt tirgus, spēkstacijām, kas izmanto CCS tehnoloģiju, un infrastruktūrai gan demonstrācijas, gan tirgū ieviešanas posmā ir vajadzīgs papildu atbalsts.

2.2

CCS tehnoloģija attīstās divos virzienos, pirmkārt, kā integrēta spēkstaciju tehnoloģija, kas ļauj uztvert CO2 pirms ogļu sadegšanas, un, otrkārt, kā tā sauktā pēcdedzināšanas tehnoloģija, kad CO2 izskalo no dūmiem pēc sadegšanas (CO2 izskalošana). Otro metodi, atbilstīgi pilnveidojot, var izmantot jaunās spēkstacijās ar augstu lietderības koeficientu, ja tās ir atbilstīgi projektētas (t.i., tajās var izmantot CO2 uztveršanas metodi). Minētajām metodēm kopīgs ir tas, ka atdalītais CO2 jānogādā no spēkstacijas uz piemērotu uzglabāšanas vietu.

2.3

Lai iegūtu sabiedrības un politisku atbalstu, svarīgs ir drošas un ilgstošas CO2 uzglabāšanas jautājums. Gala rezultātā šis aspekts ir galvenais vides jautājums saistībā ar minēto tehnoloģiju (2).

2.4

Aomori pilsētā (Japānā) 2008. gada 9. jūnijā notikušajā sanāksmē astoņas rūpnieciski attīstītākās valstis (G8) vienojās līdz 2010. gadam uzsākt 20 vērienīgus oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) demonstrācijas projektus, lai atbalstītu tehnoloģijas izstrādi un samazinātu izmaksas saistībā ar CCS plašu izmantošanu pēc 2020. gada.

2.5

G8 sanāksmē piedalījās pārstāvji no Lielbritānijas, Kanādas, Itālijas, Japānas, Francijas, Vācijas, Krievijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ķīnas, Indijas un Dienvidkorejas.

2.6

Lai atbalstītu G8 saistības CCS jomā, ASV Enerģētikas departaments apsolīja FutureGen programmas ietvaros piešķirt finansējumu, lai CCS tehnoloģiju vairāk izmantotu komerciāliem mērķiem paredzētā integrētās gazifikācijas kombinētajā ciklā (IGCC) vai citās modernās “tīru ogļu” tehnoloģijas spēkstacijās. ASV finansē arī septiņas reģionālās partnerības oglekļa sekvestrācijas jomā, lai demonstrētu, cik efektīva ir oglekļa dioksīda vērienīga ģeoloģiskā uzglabāšana ilgtermiņā.

2.7

G8 paziņojums attiecībā uz CCS atbilst Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) ieteikumam izmantot CCS tehnoloģiju kā vienu no risinājumiem, lai līdz 2050. gadam uz pusi samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

3.   Komisijas paziņojuma kopsavilkums

3.1

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) metodes ir pašreizējās un topošās tehnoloģijas būtisks elements, un ar to starpniecību iespējams panākt CO2 emisiju samazinājumu līdz līmenim, kāds ir nepieciešams pēc 2020. gada plānoto mērķu sasniegšanai (3).

3.2

CCS plaša izmantošana spēkstacijās pēc 10–15 gadiem varētu kļūt rentabla, tādēļ 2020. gadā vai neilgi pēc tam CCS varētu būt pilnvērtīgs elements sistēmā, kuras pamatā ir Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), un spēcīgs instruments, kas palīdzēs samazināt enerģijas ražošanā izmantotā fosilā kurināmā radītās CO2 emisijas.

3.3

Taču tas nenotiks, ja nekavējoties netiks uzsākti vajadzīgie sagatavošanās pasākumi. Īpaši vajadzīga ir agrīna CCS tehnoloģijas demonstrēšana, lai minētā tehnoloģija, kas visā pasaulē jau ir izstrādāta un tiek izmantota citās iekārtās, tiktu adekvāti pielāgota plašai izmantošanai enerģijas ražošanā.

3.4

Eiropadome 2007. gada martā apstiprināja un 2008. gada martā apstiprināja vēlreiz Komisijas nodomu sekmēt 12 demonstrējumu spēkstaciju celtniecību un to darbības uzsākšanu līdz 2015. gadam. Šajās spēkstacijās demonstrētu ilgtspējīgu fosilā kurināmā tehnoloģiju izmantošanu komerciālā enerģijas ražošanā.

3.5

Šis paziņojums papildina Komisijas priekšlikumu direktīvai par CO2 ģeoloģisko uzglabāšanu (ar direktīvu izveido CCS tiesisko regulējumu ES), un pašreizējā paziņojumā tiek tālāk izskatīti ar CCS saistītie pasākumi, kuru mērķis ir izveidot struktūru, kas koordinētu un efektīvi atbalstītu vērienīgus CCS demonstrējumus, un radīt vajadzīgos apstākļus ievērojamiem rūpnieciskiem ieguldījumiem vairākās ražotnēs.

3.6

Eiropā pēc integrēta politikas regulējuma izstrādes obligāti pēc iespējas drīzāk jāuzsāk CCS demonstrēšanas pasākumi, tostarp mērķtiecīgi pētniecības un izstrādes pasākumi un darbības sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšanai. Eiropas Komisija uzskata, ka demonstrējumu aizkavēšanās par 7 gadiem un līdzīgi novēlota CCS ieviešana starptautiskajā mērogā nozīmētu, ka visā pasaulē līdz 2050. gadam rastos vairāk nekā 90 Gt potenciāli novēršamu CO2 emisiju (4) (līdzvērtīgs CO2 emisiju apjoms ES rodas vairāk nekā 20 gados).

3.7

Skaidras un nopietnas saistības, ko uzņēmusies Eiropas rūpniecība un kuras Komisija atbalsta ar stimulu un garantiju starpniecību, ir izšķirošs faktors, ja ieguldījumi jāpiešķir no publiskiem līdzekļiem. Pirmām kārtām tām dalībvalstīm, kas arī turpmāk savā enerģijas bilancē vēlas lielā mērā izmantot ogles, jāīsteno atbalsta pasākumi CCS agrīnai demonstrēšanai.

3.8

Paziņojumā minēti šķēršļu divi galvenie veidi:

juridiski un drošības apsvērumi. Šos jautājumus iespējams atrisināt laika gaitā un bez būtiskiem papildizdevumiem. Tiklīdz normatīvā sistēma nodrošinās riska mazināšanos, var novērst juridiskos šķēršļus;

ekonomiskie šķēršļi. Aplēses liecina, ka CCS izmaksas 2020. gadā sasniegs apmēram 35 EUR par katru CO2 tonnu, un valda uzskats, ka to ir iespējams viegli nosegt, nosakot attiecīgu emisijas kvotu vērtību.

Komisijas dokumentā norādīts, ka ES ir iespēja uzņemties vadošo lomu starptautiskā mērogā.

3.9

Izmantojot ierosināto Eiropas rūpniecības iniciatīvu, vajadzētu apvienot to dalībnieku pūles, kas pirmie ierosina darbību demonstrēšanas projektu tīklā. Minētais tīkls palīdzētu apmainīties ar pieredzi un informāciju, palielinātu sabiedrības izpratni un nodrošinātu pamatu tādas politikas izstrādei, kas ļautu izveidot pilnīgu CCS vērtības ķēdi. Turklāt tiek plānots, ka ierosinātā Eiropas rūpniecības iniciatīva palīdzēs piesaistīt arī valstu un starptautiskos līdzekļus.

3.10

Komisija apgalvo, ka tā var sniegt tikai nelielu atbalstu un tāpēc koncentrējas uz to, lai rosinātu pirmos iniciatorus nodrošināt sev finansējumu un piesaistītu attiecīgo valstu un starptautisko NVO līdzekļus.

3.11

Ir precizētas trīs rīcības jomas:

pirmo iniciatoru iesaistīšana, izmantojot vadošo programmu un nodrošinot reālu komerciālo peļņu;

Komisijas vēlme, izskatot katru gadījumu atsevišķi, atļaut izmantot valsts atbalstu un citus dalībvalstu sniegtos atvieglojumus;

finansējuma piesaistīšana ES līmenī — konkrēta Komisijas un EIB iniciatīva finanšu/riska dalīšanas instrumenta izstrādei.

Turklāt tiek norādīts, ka, jo ilgāk enerģētikas nozare kavēsies uzsākt CCS tehnoloģijas izmantošanu, jo vairāk politikas veidotāji slieksies apsvērt obligātus pasākumus.

3.12

Tiek analizēta nepieciešamība pēc kopīgas CO2 transportēšanas un uzglabāšanas infrastruktūras Eiropas mērogā. Paredzēts pārskatīt pamatnostādnes par Eiropas enerģētikas tīklu (TEN-E), lai tajās ņemtu vērā CCS.

4.   Eiropas Komisijas pieprasījuma pamatojums

4.1

Pildot Padomes 2007. gada marta lēmumus par klimata pārmaiņām un draudiem energoapgādes drošībai, Komisija ierosināja virkni pasākumu atsevišķu dokumentu veidā, lai sasniegtu Padomes lēmumos izvirzītos mērķus. Šie pasākumi ir virzīti uz energoefektivitāti, atjaunīgo enerģijas avotu veicināšanu un attiecīgas inovatīvās tehnoloģijas izstrādi un izmantošanu. Par katru no minētajiem pasākumiem Komiteja ir izstrādājusi atsevišķu atzinumu (5).

4.2

Šajā sakarā viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tādu metožu izstrāde, kas ļautu ilgtspējīgā veidā mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras rodas, izmantojot fosilo kurināmo, un tieši tas tiek izskatīts šajā atzinumā.

4.3

Šis atzinums saistīts ar Komitejas atzinumu (6) par tādu pašu tehnoloģiju un Komisijas priekšlikumu direktīvai par ģeoloģisko oglekļa dioksīda uzglabāšanu.

5.   Vispārīgas piezīmes

5.1

Komisija paziņojumā vairākkārt uzsver, ka, lai tās plānu īstenošana būtu veiksmīga, savlaicīgi jāapliecina, ka, pirmkārt, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (ES ETS) būs liela nozīme, un, otrkārt, pastāv iespēja gūt reālu komerciālo peļņu. Protams, ES ETS sola pirmajiem iniciatoriem reālu komerciālo peļņu. Tomēr tas var izrādīties par vēlu, ja Komisija līdz 2009. gada beigām nenodrošinās skaidrus galīgajā redakcijā izstrādātus pamatnoteikumus par ES ETS pēc 2012. gada.

Pēc 2009. gada rūpniecībai būs nepieciešams stabils pamats, kas ļauj pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, lai sāktu projektēt un būvēt pirmos CCS objektus, kuri būtu darba gatavībā 2015. gadā. Šis aspekts nav bijis pietiekami uzsvērts, jo īpaši ņemot vērā to, ka pašlaik trūkst skaidrības par ES ETS un Komisija ir izvirzījusi nenoteiktas prasības rūpniecībai un valstu valdībām, kuru pasivitāte neļauj atrisināt finansējuma jautājumu.

5.2

ES ETS ir patiešām nozīmīgs oglekļa tirdzniecības risinājums, kas var izrādīties ļoti efektīvs, tomēr vienīgi tajā gadījumā, ja šo sistēmu stingri pārvalda un par emisijas kvotu nosaka tādu cenu, kas ievērojami pārsniedz papildizmaksas, kuras rada oglekļa dioksīda emisijas mazināšanas pasākumi. Ja Komisija neizstrādās skaidrus noteikumus par izsoļu kārtību un mērogu, kā arī par tajās iegūto ienākumu pienācīgu izmantošanu un ja tā neveiks uzraudzības funkciju, potenciālie ieguldītāji pārāk lielu neskaidrību dēļ varētu sliekties uz nogaidošu nostāju.

5.3

Kopīga CO2 transportēšanas un uzglabāšanas infrastruktūra Eiropā patiesi būtiski atvieglotu vērienīgu CCS ieviešanu visā Eiropā. Dažas dalībvalstis, iespējams, nevar uzbūvēt pašas savus uzglabāšanas kompleksus (7). Iespēju robežās jāizmanto esošā infrastruktūra, kas vairs netiek izmantota, vai arī jāintegrē jaunās iekārtas citā infrastruktūrā. Tā kā transportēšana ir nozīmīga, EESK ieteiktu lietot akronīmu CCTS (Carbon Capture Transport and Storage — oglekļa uztveršana, transportēšana un uzglabāšana), lai īpaši ņemtu vērā transportēšanu, kaut arī akronīms CCS ir jau zināms un atzīts visā pasaulē.

5.4

Attiecībā uz CCS finansēšanu Komisija uzliek ievērojamu slogu valstu valdībām, jo no pašreizējā budžeta Komisija nevar piešķirt būtisku finansējumu. Paturot prātā, ka minētais jautājums ES ir ļoti nozīmīgs, un ņemot vērā nepieciešamību ES līmenī veikt uzraudzību, lai nodrošinātu demonstrēšanas projektu panākumus, Komisijai būtu daudz lielākā mērā nekā līdz šim jāpiedalās CCS projektu finansēšanā un vajadzības gadījumā jāizmanto līdzekļi, kas šim nolūkam piešķirti no dalībvalstīm. (8)

5.4.1

Emisijas kvotu pārdošana izsolē ES ETS ietvaros dod iespēju risināt nepietiekamā Komisijas finansējuma jautājumu. Pašlaik tikai 20 % no ienākumiem ir paredzēti, lai atbalstītu zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju. Dalībvalstis būtu uzstājīgi jāaicina pilnībā pārskatīt savu nostāju attiecībā uz ienākumiem no ES ETS un visus šos ienākumus novirzīt zemas oglekļa emisijas un oglekļa emisiju neradošai tehnoloģijai, konkrētu summu piešķirot CCS vajadzībām. (9) Tādā veidā var būt pieejami miljardi euro, kā Komisijai pašlaik trūkst, bet kas vajadzīgi, lai atbalstītu agrīnus un vērienīgus CCS demonstrējumus.

5.4.2

Turklāt, kā Komiteja jau ir ieteikusi, Septītajā pamatprogrammā enerģētikas nozarei paredzēto budžetu varētu būtiski paaugstināt, proti, par 15 %, un tādējādi ieguldījumi pētniecībā un izstrādē palielinātos no 2 % līdz 3 % IKP. Tādēļ ar Septītās pamatprogrammas starpniecību varētu sniegt patiesu ieguldījumu CCS demonstrējumu veicināšanā.

5.4.3

Septītās pamatprogrammas ietvaros tiek atbalstīta virkne citu pasākumu, kas var arī sekmēt vērienīgu demonstrēšanas projektu sagatavošanu. Šos dažādos pasākumus vajadzētu skaidri sasaistīt ar ierosinātajiem mehānismiem demonstrējumu veicināšanai.

5.5

Nekas nav minēts par to, kā Eiropas rūpniecības iniciatīva iekļausies virknē citu pasākumu un iniciatīvu, kurās Komisija ir iesaistīta. (10) Lai nodrošinātu visaptverošu pieeju, ir svarīgi noteikt veicamos pasākumus.

5.6

Tiek prognozēts, ka CCS tehnoloģijas attīstība un ieviešana atstās būtisku pozitīvu iespaidu uz nodarbinātību Eiropā. Daži svarīgi CCS iekārtu un transporta infrastruktūras piegādātāji atrodas Eiropā. Tie izstrādā un varētu arī pārdot un uzstādīt, piemēram, iekārtas un cauruļvadus, tiklīdz CCS tehnoloģija būs ieviesta visā pasaulē. CCS jautājumā Eiropai ir spēcīga pozīcija pasaulē, un tā nostiprinātos vēl vairāk, ja ES gūtu panākumus agrīnu un vērienīgu CCS tehnoloģijas demonstrējumu jomā Eiropā. (11)

5.7

EESK ierosina lietot vārdu “tīrs” vārda “ilgtspējīgs” vietā, kad runa ir par fosilo kurināmo. Ilgtspēja vairāk ir piemērots apzīmējums, piemēram, saules enerģijai un bioenerģijai, bet mazāk atbilstīgs CCS tehnoloģijai, kas, līdz brīdim, kamēr mums izdosies pilnībā pāriet uz ilgtspējīgu energoapgādi, ļauj izmantojot fosilo kurināmo tīrā veidā.

5.8

Ja runa ir par drošas CO2 uzglabāšanas iespējamību, jāteic, ka šai sakarā jau ir uzkrāta ievērojama pieredze, ko īsumā var izklāstīt šādi:

i)

gāzes atradnes: ir pierādīts, ka tajās var uzglabāt dabasgāzi; jāizpēta iespējas pastiprināti iegūt gāzi;

ii)

naftas atradnes: ir pierādīts, ka tajās var uzglabāt naftu; pastiprināta naftas ieguve ir ierasta lieta ASV dienvidrietumu apgabalos kopš 20. gadsimta septiņdesmito gadu vidus;

iii)

ūdens nesējslāņi: ir liels potenciāls, bet arī daudzas neskaidrības; katra ieguves vieta ir īpaši jāizvērtē, laba un ilggadīga pieredze ir ar Sleipnera (Sleipner) atradni Utsiras (Utsira) sālsūdens nesējslānī;

iv)

ogļu slāņi: interesanta iespēja uzglabāt CO2 un tajā pašā laikā paplašināt metāna iegūšanu; minētā metode vēl joprojām ir izpētes stadijā;

v)

plaša mēroga demonstrēšanas svarīgs aspekts būs demonstrēt un pierādīt sabiedrībai, ka CO2 uzglabāšana citās gāzes atradnēs ir tikpat droša kā naftas un gāzes ieguve no tāda paša veida atradnēm. EESK aicina Komisiju noteikt atbilstošus pasākumus sabiedrības informēšanai.

6.   Īpašas piezīmes

6.1

EESK atbalsta mehānismu CCS demonstrējumu veicināšanai spēkstacijās, kā tas ir noteikts Komisijas paziņojumā, tomēr vēlas izteikt vairākas piezīmes:

6.1.1

Komisijai vajadzētu izstrādāt stratēģiju, kas nodrošina, ka Eiropas rūpniecības iniciatīva nepārklājas ar Eiropas vadošo programmu un Eiropas Tehnoloģijas platformu par nulles emisiju līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām (ETP–ZEP). Šīs iniciatīvas būtu pienācīgi jākoordinē, un tām vajadzētu citai citu papildināt.

6.1.2

Komisijas paziņojumā runa ir par iespēju paplašināt Eiropas rūpniecības iniciatīvas darbības jomu, lai tā būtu vairāk nekā tikai projektu tīkls. Šīs frāzes jēga nav saprotama. Turklāt ir norādīts, ka nepieciešamais finansējums vēl ir jāatrod. Kādu pievienoto vērtību nodrošina minētā paplašināšana, un kā tā saistīta ar iepriekš minētajiem pasākumiem CCS jomā?

6.2

EESK neatbalsta priekšlikumu par finansējuma piesaistīšanu CCS demonstrējumiem tāpēc, ka tas pietiekami aptverošs.

6.2.1

Komisija ierosina katru gadījumu izskatīt atsevišķi. Saskaņā ar šādu pieeju Komisijai tiktu iesniegtas valstu iniciatīvas un tā vērtētu, kādas valsts atbalsta formas un kādi citi valsts mēroga pasākumi būtu jāatļauj. Lai Eiropas vadošās programmas ietvaros īstenoto demonstrēšanas projektu ieviešana būtu sekmīga, Komisijai vajadzētu pildīt galvenā koordinatora un uzrauga pienākumu. Tas nozīmētu, ka Komisija uzņemas atbildību par vispārējo finansējumu. Šo finansējumu pēc tam varētu papildināt ar attiecīgo dalībvalstu ieguldījumu, kas tiktu atzīts kā pieļaujams valstu atbalsts. Vienlaikus arī nozarei vajadzētu uzņemties saistības attiecībā uz finansējumu un ieviešanu.

6.2.2

Ja Komisija, ievērojot zināmus nosacījumus, garantētu, ka proporcionāli atsevišķu valstu mērķdotācijām tiks nodrošināts arī ES līdzfinansējums, tas dotu stimulu atbalstam no valstu iestāžu puses. Šāds iepriekš noteiks līdzfinansējums varētu novērst dažas ar projektu finansēšanu saistītas neskaidrības un varētu paātrināt projektu izstrādi.

6.2.3

Demonstrēšanas projektu finansējuma piesaistīšana, izmantojot jaunus finansiālos avotus, ir laba ideja. Tomēr šādi plāni var izrādīties sekmīgi tikai tad, ja risks ir pieņemams un ja ir skaidrs, kā katrā atsevišķā gadījumā var segt ilgtermiņā radušos papildizdevumus.

6.3

EESK labprāt pievienojas uzskatam, ka CCS iekļaušana ES ETS nodrošina būtisku stimulu, lai Eiropas Savienībā izstrādātu un ieviestu vērienīgus demonstrēšanas projektus. Savā paziņojumā Komisija arī piebilst, ka pirmajiem iniciatoriem ir jāspēj saskatīt reālu komerciālo peļņu.

6.4

Tomēr tiek arī norādīts, ka ES ETS vajadzētu spēt kompensēt — un pat vairāk nekā kompensēt — tās papildizmaksas, kas rodas katrā atsevišķā gadījumā. Taču pašreizējā situācijā tas nav iespējams šādu iemeslu dēļ:

situācija saistībā ar ES ETS pēc 2012. gada paliek neskaidra;

pieņemot, ka CCS tiek iekļauta ES ETS, paliek nenoteiktība par emisijas kvotu cenas noteikšanu. Šajā sakarā pirmām kārtām jāatrisina tādi svarīgi jautājumi kā dalībvalstu rīkoto izsoļu veids, mērogs un laika grafiks, ņemot vērā ES noteiktās robežvērtības vai tīra attīstības mehānisma (CDM — Clean Development Mechanism) ietekmi;

faktiskās izmaksas, kas saistītas ar CCS pēc 2012. gada (agrīni demonstrējumi) un pēc 2020. gada (komerciālā izmantošana), lielā mērā būs atkarīgas no progresa, kāds būs panākts pētniecības un izstrādes, kā arī ekonomikas izaugsmes jomā (piemēram, kurināmā cenas, projektēšanas un būvniecības izdevumi).

6.5

Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (EU ETS) sniedz iespēju gūt reālu komerciālo peļņu tiem, kas salīdzinājumā ar pārējiem dalībniekiem ir pirmie iniciatori. Tomēr ir nepieciešama turpmāka izpēte, lai ES ETS kļūtu par uzticamu un ilgstošu tirgu, kas sniedz konkurences priekšrocības tiem, kuri ir pirmie salīdzinājumā ar vēlākiem ienācējiem šajā tirgus segmentā. Turklāt jāiegulda darbs, lai atrastu pēc iespējas spēcīgākus un daudzveidīgākus tirgus stimulus.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris Dimitriadis


(1)  Skat. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko oglekļa dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozīšanu”, CESE 1203/2008 (NAT/401), 4. punkts.

(2)  Skat. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko oglekļa dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozīšanu”, CESE 1203/2008 (NAT/401), 5.3.2., 5.15.1. un 5.15.2. punkts.

(3)  Būs jāuzlabo sadegšanas efektivitāte, tomēr ar to vien nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo CO2 emisiju samazinājumu.

(4)  IAES.

(5)  NAT/399, NAT/400, NAT/401 un TEN/334, TEN/338, TEN/341.

(6)  Skat. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko oglekļa dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozīšanu”, COM(2008) 18 galīgā redakcija — 2008/0015 (COD), CESE 1203/2008 (NAT/401).

(7)  Sk. 2. zemsvītras piezīmē minēto pētījumu par Primes modeli un pētījumam pievienotās attiecīgās kartes.

(8)  Tomēr ir arī citi priekšlikumi, kā atrisināt finansējuma problēmu. Sk. tīmekļa vietnē EurActive.com rakstu “Financing woes plague EU Climate Technologies” (trešdien, 2008. gada 27. februārī).

(9)  Eiropas Parlamentā apspriež priekšlikumus summu 60 līdz 500 miljonu apmērā no ETS ieņēmumiem speciāli paredzēt plaša mēroga komerciāliem demonstrācijas projektiem (grozot direktīvas projektu, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, COM(2008) 16 galīgā redakcija).

(10)  Šajā sakarā var atsaukties, piemēram, uz Eiropas vadošo programmu vai uz Eiropas Tehnoloģijas platformu par nulles emisiju līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām.

(11)  Sk. IEA ziņojumu.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/54


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par pirmo novērtējumu, kas sniegts par nacionālajiem energoefektivitātes rīcības plāniem, kuri noteikti Direktīvā 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem “Kopīgs progress energoefektivitātes jomā””

COM(2008) 11 galīgā redakcija

(2009/C 77/14)

Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 262. pantu 2008. gada 23. janvārī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par pirmo novērtējumu, kas sniegts par nacionālajiem energoefektivitātes rīcības plāniem, kuri noteikti Direktīvā 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem “Kopīgs progress energoefektivitātes jomā””

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģijas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 16. jūlijā. Ziņotājs — Iozia kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. septembrī, ar 142 balsīm par, 6 balsīm pret un 3 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi.

1.1

Vairākos nesen izstrādātajos atzinumos par energoefektivitāti kopumā (1), bet jo īpaši par ēku energoefektivitāti (2) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pauda stingru un gandrīz vienbalsīgu atbalstu nopietnai energoefektivitātes politikai.

1.2

EESK izsaka nožēlu, ka dalībvalstis (DV) nav laikus izstrādājušas nacionālos energoefektivitātes rīcības plānus (NEERP). EESK nožēlo arī to, ka, neraugoties uz dažiem izņēmumiem, analizētie dokumenti neliecina par DV pārliecinošu un nopietnu apņemšanos īstenot mērķus. Sevišķi tas ir saistīts ar jomām, kurās ir ievērojams patēriņš, t.i., privātajiem transporta līdzekļiem un mājokļiem.

1.3

Tikai divas DV ievēroja termiņus, 15 DV kavēja iesniegšanas termiņu par diviem līdz sešiem mēnešiem, divas DV iesniedza ziņojumus, kad Komisijas novērtējuma dokuments jau bija pabeigts, bet pārējām astoņām DV bija vēl lielāka aizkavēšanās. Tikai 2008. gada aprīļa sākumā visi rīcības plāni bija pieejami ar desmit mēnešu nokavēšanos pēc paredzētā termiņa.

1.4

EESK atzīmē, ka enerģijas ietaupījumi, kas izriet no Komisijas programmu energoefektivitātes rīcības plāniem, būs pirmais solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazināšanu. Mērķis samazināt enerģijas patēriņu par 20 % līdz 2020. gadam saistīts ar CO2 emisiju samazināšanu par 780 Mteq. Ņemot vērā to, ka 25 ES valstu emisijas veido 5 294 Mteq (Eiropas Vides aģentūras 2006. gada ziņojums), ir skaidrs, ka energoefektivitāte var sniegt būtisku ieguldījumu.

1.5

EESK atgādina, ka SEG koncentrācijai (pašlaik aptuveni 425 ppm CO2 ekvivalentu tilpumā) jābūt zem 550 ppm (3), lai temperatūras paaugstināšanās nepārsniegtu 2 °C. Ņemot vērā to, ka katru gadu koncentrācija pieaug par 2-3 ppm, stabilizācija 450 ppm apjomā dos 50 % iespēju sasniegt mērķi — panākt, lai temperatūras paaugstināšanās nepārsniegtu 2 °C.

1.6

Dalībvalstu pieeja rīcības plānu izstrādei ievērojami atšķiras. Tika iesniegti gan uz 13 lapaspusēm, gan arī uz 221 lapaspuses izklāstīti NEERP, tādējādi salīdzināšana faktiski ir neiespējama. Daudzi rīcības plāni bija uzrakstīti valsts valodā, vēl vairāk apgrūtinot to saprašanu. EESK iesaka pieņemt modeli, kas noteikts EMEEES projektā (Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services — ES direktīvas par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energopakalpojumu novērtēšanu un uzraudzību) sadarbībā ar Wuppertal institūtu par klimata, vides un enerģijas jautājumiem.

1.7

Piemēram, dalībvalstis ir vienojušās ar Eiropas Vides aģentūru (EVA) par ikgadējo valsts uzskaites ziņojumu (VUZ) modeli. EESK uzskata, ka ir jāpiemēro tāda pati kārtība, vienojoties, ka modelis būs elastīgāks, ar īpašiem pielikumiem katrai pasākumu jomai (mājokļi, transports u.c.).

1.8

EESK uzskata, ka ar valstu uzņēmējiem slēgto brīvprātīgo līgumu instruments ir lietderīgs, tomēr visos apstiprinātajos nolīgumos ir skaidri jānorāda, ka gadījumā, ja mērķi netiks sasniegti, tiks piemēroti obligātie noteikumi.

1.9

Turklāt Komisija jau īsteno dažus, 2006. gadā paziņotus pasākumus, lai noteiktu, ka enerģijas taupīšana ir obligāta. Sekojot Austrālijas piemēram, tā gatavojas izņemt no apgrozības kvēlspuldzes, kas siltuma ražošanai patērē 90 % enerģijas, bet gaismas ražošanai — 10 % enerģijas! EESK uzskata, ka ražotāji atradīs veidu, kā samazināt fluorescences lampu cenu, un ES valstu valdību iestādes veicinās to ražošanas attīstību, lampu lietošanas laiks pagarināsies, un tās kļūs kompaktākas, kā arī būs atrisinājies pēdējās utilizācijas jautājums.

1.10

Nākamais EVA ziņojums, ko publicēs 2008. gada jūnijā, liecina, ka laika periodā no 2005. līdz 2006. gadam SEG samazinājās par 35,8 Mteq CO2. Jāatzīmē, ka lielāko ieguldījumu deva privātie mājokļi un biroji, ļaujot ietaupīt 15,1 Mteq. Tomēr elektrības un siltuma ražošana pieauga par 14 Mteq. Neraugoties uz vispārējo samazināšanos, no ziņojuma izriet, ka 27 valstu ES konstatētais progress ir tikai 0,5 % salīdzinājumā ar 1990. gadu, un dažām DV jāpastiprina darbs šajā jomā.

1.11

Enerģijas tirgus liberalizācija veicinās enerģijas taupīšanu, jo tirgū būs pieejamas dažādas efektivitātes ražošanas un sadales sistēmas, kas var stimulēt pētniecību un investīcijas, lai samazinātu enerģijas zudumus. Ražošanas posmā vien enerģijas zaudējumi veido 30 %. Nesenajā atzinumā (4) EESK atbalstīja Komisijas priekšlikumus saistībā ar trešo tiesību aktu paketi par enerģētiku, kuru mērķis ir nodrošināt Eiropas enerģijas tirgus lielāku efektivitāti.

1.12

EESK ir pārliecināta, ka ir jādara vairāk nekā līdz šim un jāpanāk uzlabojumi. Komiteja vēlas iegūt precīzāku informāciju par Komisijas secinājumiem pēc rīcības plānu novērtēšanas, kā arī izstrādāt atzinumu par novērtējuma rezultātiem.

1.13

EESK ir vairākkārt atkārtojusi prasību iesaistīt pilsonisko sabiedrību gan Eiropas, gan DV līmenī, jo uzskata, ka Eiropas iedzīvotāju pilnīga informētība un atbalsts ir svarīgs, lai īstenotu energoefektivitātes mērķus. Nopietni jāapsver ieteikumi, kurus pauž pilsoniskā sabiedrība. Pasākumos, kas tiks pieņemti, jāņem vēra daudzu miljonu iedzīvotāju ikdienas sadzīves grūtības. Energotaupības programmās, kas neizbēgami ietver izmaksas, jāparedz rūpīga pasākumu atlase un pienācīgs atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem, kuri saskaras ar pieaugošiem izdevumiem sakarā ar enerģijas cenu palielināšanos, bet kuriem nav līdzekļu šo izdevumu samazināšanai, īstenojot energotaupības pasākumus mājokļos.

1.14

EESK uzsver, ka pasākumiem energoefektivitātes jomā jābūt konkrētiem un īstenojamiem, un izvirza jautājumu, vai nevajadzētu noteikt vismaz dažus obligātus pasākumus, pārbaudot atšķirības starp plānos noteikto un konkrētiem rezultātiem, kā tas notika saistībā ar transportlīdzekļu emisijām, vispārīgu CO2 un SEG emisiju samazināšanu, kā arī atjaunojamiem enerģijas avotiem.

1.15

NEERP nav skaidri norādīts, kādi resursi tiks izmantoti, lai iesaistītu galapatērētājus vērienīgajā Eiropas energoefektivitātes un taupības projektā. EESK vairākkārt uzsvēra organizētas pilsoniskās sabiedrības iespējamo būtisko nozīmi, lai noteiktu labākus paraugprakses izplatīšanas un informēšanas veidus. EESK vēlas apspriest jautājumu ar ES iestādēm, kuras neizrāda aktīvu interesi un apņēmību.

1.16

EESK aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis izveidot īpašu, integrētu pārraudzības sistēmu, kāda tika izveidota, piemēram, politikas jomās saistībā ar ūdeni. Šāda sistēma ir nepieciešama tāpēc, ka trūkst informācijas, kā arī Eiropas Savienības energoefektivitātes politikas ietekmes novērtējuma uz galapatērētājiem (sevišķi MVU), nav izstrādāta metodoloģija, ar kuras palīdzību var pārbaudīt starptautisko un Eiropas mērķu vienotību, un trūkst iepriekšminēto lietotāju sasniegto rezultātu pārraudzības procesa.

1.17

Dažos sektoros, piemēram, sociālo mājokļu sektorā, ēkas ir ļoti vecas un ar zemu energoefektivitāti. Vairāk nekā 25 miljoniem mājokļu nepieciešami steidzami un sarežģīti pārveidojumi. EESK cer, ka tiks izstrādāti valsts un pašvaldību mājokļu modernizācijas plāni, kas tiktu finansēti no EIB fondiem. NEERP šādi pasākumi nav minēti.

1.18

EESK uzskata, ka tirgus instrumenti, kas ir līdzīgi esošajiem, var dot nozīmīgu ieguldījumu. Negavatu, t.i., elektroenerģijas efektivitātes tirgus atvēršana arī galalietotājiem varētu būt labs stimuls, lai rosinātu iedzīvotājus mainīt ieradumus. Ja ņem vērā to, ka tikai kvēlspuldžu aizvietošana vien radīs ietaupījumu, kas līdzvērtīgs vismaz astoņdesmit 1 000 MW centrālēm (gandrīz vienāda ar Itālijas bruto jaudu), ir acīmredzama ražojošo uzņēmumu ieinteresētība atbalstīt energoefektivitāti. Tās apmierinās vairāk klientu, ražojot tādu pašu elektrības daudzumu.

1.19

EESK cer, ka progress turpināsies un ka DV nopietni pievērsīsies enerģijas efektivitātes un taupības politikai, kas atspoguļosies rūpīgi izstrādātos, ticamos, reālistiskos nacionālajos rīcības plānos ar konkrētiem mērķiem. Jānorāda arī resursi, kurus DV piešķirs, lai attiecīgi atbalstītu iedzīvotāju un uzņēmumu nepieciešamās investīcijas.

2.   Ievads.

2.1

Paziņojumā par nacionālo energoefektivitātes rīcības plānu (NEERP) pirmo novērtējumu ar nosaukumu “Kopīgs progress energoefektivitātes jomā” Komisija pilda pienākumu, kas izriet no Direktīvas 2006/32/EK piemērošanas, kuras 14. panta 5. punkts paredz 27 nacionālo rīcības plānu novērtējuma ziņojumu iesniegšanu līdz 2008. gada 1. janvārim. Otrs ziņojums tiks sagatavots līdz 2012. gada 1. janvārim, bet trešais — līdz 2015. gada 1. janvārim.

2.2

Mērķi, uz kuriem ir atsauce ziņojumā, ir noteikti minētās direktīvas 4. panta 1. punktā, kurā ir teikts, ka “dalībvalstis pieņem un cenšas sasniegt vispārējo valsts enerģijas ietaupījuma indikatīvo mērķi 9 % apmērā šīs direktīvas piemērošanas devītajā gadā, kas sasniedzams, piemērojot energopakalpojumus un citus energoefektivitātes palielināšanas pasākumus”.

2.3

Komisija uzsver, ka tikai divas dalībvalstis ievēroja paredzētos termiņus (Somija un Apvienotā Karaliste), pārējās piecpadsmit to izdarīja ar nokavēšanos (Austrija, Bulgārija, Kipra, Dānija, Igaunija, Vācija, Īrija, Itālija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Čehija, Rumānija un Spānija). Beļģija un Slovākija iesniedza savus NEERP 2007. gada beigās, kas bija par vēlu, lai tos iekļautu dokumentā.

3.   Komisijas paziņojums.

3.1

No rīcības plānu analīzes izriet, ka piecas dalībvalstis izvirzīja tālejošākus mērķus nekā direktīvā noteiktie, savukārt citas vēl noteica augstus mērķus, bet neuzņēmās oficiālas saistības. No 17 izvērtētajiem plāniem seši neaptver visu direktīvā paredzēto laika periodu, proti, līdz 2016. gadam. Runājot par publiskā sektora paraugu, jāmin Īrijas mērķis līdz 2020. gadam par 33 % samazināt enerģijas patēriņu, Vācijas — līdz 2012. gadam par 30 % samazināt CO2 emisijas. Savukārt Apvienotās Karalistes mērķis ir oglekļa emisijas neradošas centrālās valdības ēkas līdz 2012. gadam.

3.2

Uzsāktas valsts kampaņas: “Power of One” Īrijā, kas tīmekļa vietnē veicina publiskā un privātā sektora paraugprakšu apmaiņu; publisko ēku energoaudits Dānijā ar pienākumu izpildīt ieteikumus; Vācijā sākta federālo ēku pārbūves programma, piešķirot tās īstenošanai 120 miljonus euro; Maltā tiek iecelti “zaļie līderi”. Tie ir ierēdņi, kas katrā ministrijā nodarbosies ar energoefektivitāti un popularizēs atjaunojamos enerģijas avotus.

3.3

Apvienotā Karaliste piemēros “Ilgtspējīgā mājokļa kodeksu”, ievērojot kodeksa 3. līmeni, kas paredz par 25 % lielāku energoefektivitāti salīdzinājumā ar 2006. gada būvniecības kodeksu. Austrija paredz publiskā sektora ēku energoefektivitāti palielināt vairāk par oficiāli noteikto. Savukārt Spānija ar modernu un efektīvāku aprīkojumu aizvietos novecojušas koplietošanas ielu apgaismes sistēmas, kā arī paredz energoefektivitātes uzlabojumus dzeramā ūdens attīrīšanas un piegādes jomā.

3.4

Polija un Somija publiskajam sektoram nosaka pienākumu īstenot pasākumus, lai panāktu enerģijas ietaupījumus līmenī, kas nav zemāks par valsts mērķi, kā tas jau ir pašvaldību ēku gadījumā. Savukārt Nīderlande cenšas būt pirmā Eiropā, paredzot, ka līdz 2010. gadam 100 % publiskā iepirkuma un 50 % vietējo un reģionu pašvaldību iepirkuma notiks, vadoties pēc ilgtspējīga iepirkuma kritērijiem.

3.5

Arī nodokļu atvieglojumu politika ir ļoti svarīga. Vācija un Austrija pievēršas tādu ēku energoefektivitātei, kuru enerģijas patēriņš ir 40 %. Lietuva paredz ieviest no 18 % uz 9 % samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi mājokļiem, ko finansē no publiskajiem fondiem. Nīderlande vēlas ieviest atvieglojumus energoefektivitātes ieguldījumiem privātiem uzņēmumiem. Savukārt Itālija izveidoja shēmu, kas paredz bruto nodokļu atvieglojumus līdz 55 %, lai iegādātos energoefektīvas mājsaimniecības elektropreces (piemēram, A+ kategorijas ledusskapji, apkures katli), apgaismošanas iekārtas, kā arī veiktu ēku pārbūvi energoefektivitātes palielināšanas nolūkā.

3.6

Brīvprātīgas vienošanās tiek uzskatītas par noderīgu instrumentu, sevišķi Somijā (attiecīgajā laika periodā tās aptver apmēram 60 % no galīgā enerģijas izmantojuma, bet mērķis ir līdz 2016. gadam sasniegt 90 %), Nīderlandē, kur tas skar galvenokārt uzņēmumus, un Dānijā, kur tās tiek izmantotas publiskā iepirkuma jomā. Spānija, Polija, Apvienotā Karaliste, Rumānija un Īrija ir paziņojušas, ka vēlas, lai brīvprātīgās vienošanās kļūtu par būtisku instrumentu, ar kura palīdzību īstenot enerģijas ietaupījumus.

3.7

Nacionālajos rīcības plānos liela uzmanība pievērsta tirgus instrumentiem (baltajiem sertifikātiem), kurus pašlaik izmanto tikai dažās valstīs. Itālija paredz pagarināt sistēmas darbības laiku līdz 2014. gadam, Polija — to ieviest, bet Apvienotajā Karalistē energoefektivitātes saistības (EES) tiks pagarinātas līdz 2020. gadam un pārdēvētas par oglekļa emisiju samazināšanas mērķi, paredzot gandrīz divas reizes lielākus ietaupījumus salīdzinājumā ar EES iepriekš noteiktajiem laika posmam no 2008. līdz 2011. gadam. Liela nozīme ir piešķirta energopakalpojumu uzņēmumiem (ESCOEconomy Service Companies), kas vēl netiek pietiekami attīstīti. Tas jo īpaši interesē Austriju, Vāciju, Īriju, Itāliju, Poliju un Spāniju.

3.8

Bulgārija, Rumānija un Apvienotā Karaliste paredz izveidot fondus un finansēšanas mehānismus, kas paredzēti galvenokārt komercpatērētājiem un mājsaimniecībām. Valstu enerģētikas aģentūras, kuru kompetences atšķiras, neīsteno saskaņotu izglītošanas un informēšanas politiku. Dažas valstis, piemēram, Dānija un Itālija, nolēma decentralizēt to funkcijas, tās uzticot reģionālām un vietējām aģentūrām.

3.9

Daudzi kritizē transportu, kas patērē vairāk nekā trešdaļu saražotās enerģijas, bet reāli tikai Austrija un Īrija piedāvā konkrētus pasākumus, lai satiksmi novirzītu uz sabiedrisko transportu.

3.10

Lielākā daļa iesniegto plānu ir vērsta uz pastāvošās situācijas saglabāšanu. Vairākās dalībvalstīs ir ievērojama atšķirība starp politiskajām saistībām, pieņemtajiem pasākumiem un piešķirtajiem resursiem.

3.11

Komisija ne vien pārraudzīs un kontrolēs direktīvas transponēšanu, bet arī centīsies atvieglot tās piemērošanu, izmantojot programmu “Saprātīga enerģijas nodrošināšana Eiropai”. Komisija tīmekļa vietnē izveidos ieinteresēto personu forumu, lai apkopotu un iepazīstinātu ar to ieinteresēto pušu viedokļiem, kas tiks iesaistītas direktīvas piemērošanā un kuras tiek aicinātas iesaistīties valstu pasākumu pieņemšanā un nākamo NEERP izstrādē. Valstu rīcības plānus vērtēs arī Energoefektivitātes uzraudzības projektā.

3.12

Secinājumos Komisija atgādina starptautiskās sadarbības nozīmi, kā arī savu iniciatīvu par starptautisku forumu energoefektivitātes jomā izveidošanu, lai izstrādātu tehniskos standartus, attīstītu tirdzniecību un tehnoloģiju nodošanu. Ņemot vērā lielos darbus, kas Eiropai ir jāveic, un atbildība, kura jāuzņemas sakarā ar klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu un drošu energoapgādi un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, ir vajadzīgas efektīvas programmas, kā arī daži uzlabojumi energoefektivitātes jomā.

4.   Īpašas piezīmes.

4.1

Minētā paziņojuma pirmais acīmredzami negatīvais elements ir tas, ka tikai divas no 27 dalībvalstīm ievēroja termiņus, kas bija paredzēti direktīvā nacionālo energoefektivitātes rīcības plānu iesniegšanai. Ja 15 dalībvalstis tomēr iesniedza dokumentus, divas to izdarīja pēc pēdējā termiņa beigām, bet astoņas dalībvalstis neko neiesniedza. Gadu pēc termiņa beigām 2007. gada 30. jūnijā joprojām trūkst vienas dalībvalsts dokuments.

4.2

Otrs negatīvais elements, kas izriet no Komisijas secinājumiem, ir tas, ka, neraugoties uz dažiem izņēmumiem, analizētie dokumenti neliecina par pārliecinošām un nopietnām saistībām, kādas vajadzīgas dotajā situācijā. Arvien biežāk valstu un valdību vadītāji, kas Briselē pārstāv dalībvalstis, pavirši pieņem direktīvas, kuras, atgriežoties savā valstī, nevar/negrib ievērot. Lisabonas programma ir visspilgtākais piemērs, bet vēsturē ir daudz tamlīdzīgu dihotomiskas uzvedības piemēru. Un klāt nāks vēl citi.

4.3

Analizējot valstu rīcības plānus, ir redzams, ka trūkst atsauces sistēmas, ka plāni ir izstrādāti, izmantojot pavisam atšķirīgus paņēmienus un veidus. Tāpēc ir grūti tos analizēt un gandrīz neiespējami salīdzināt. Sadarbībā ar Wuppertal institūtu par klimata, vides un enerģijas jautājumiem EMEEES projektā tika izstrādāts modelis, lai atvieglotu valstu rīcības plānu izstrādi. Beļģija vēstulē pauž nožēlu par faktu, ka šis svarīgais modelis tika publicēts 11. maijā, proti, dažas dienas pirms valstu rīcības plānu iesniegšanas termiņa beigām.

4.4

Runājot par jaunajām dalībvalstīm, Čehijas Republikas un Lietuvas rīcības plāns aptver 13 lappuses, Rumānijas — 41 lappusi, bet Maltas — 89 lappuses. Runājot par lielākajām valstīm, Francijas rīcības plānā ir 37 lappuses, Vācijas — 102 lappuses, Spānijas — 211 lappuses, Apvienotās Karalistes — 214 lappuses. Beļģija veido fenomenu, jo, būdama federāla valsts, tā izstrādāja četrus dokumentus, kas kopā aptver 221 lappusi. Kopā ņemot, 25 dalībvalstis (Zviedrija un Portugāle vēl joprojām nav Komisijas tīmekļa vietnē) ir iesniegušas 2 161 lappusi ar datiem, tabulām un rādītājiem, kas ir savstarpēji neatbilstoši. Katra valsts izvēlējās savus atsauces parametrus, metodoloģiju un paziņojuma veidu. Rezultāts ir nomācošs, jo nevar saprast vispārējās nostādnes.

4.5

Francijas, Slovēnijas, Grieķijas (tikai uzmetums), Nīderlandes un Luksemburgas dokumenti ir publicēti attiecīgās valsts valodā (nepārvarams šķērslis ziņotājam). Ja dokuments, kas jāanalizē, ir uzrakstīts oriģinālvalodā, ir grūti panākt paraugprakses apmaiņu, taču nebija izteikts ne aicinājums, ne paredzēts pienākums izmantot kādu vienu valodu. Komisija paredzēja pārtulkot visus dokumentus vienā valodā, bet kavējumi, kas radās sakarā ar NEERP iesniegšanu, ietekmēja arī tulkošanas termiņus.

4.6

EESK uzsver neatbilstību starp valstu rīcības plānu mērķiem un iepriekš minētajiem diviem elementiem. Ne pārāk plašie, ne kodolīgie rīcības plāni neļauj saprast, kādā virziena valsts darbojas. Detaļu pārpilnības vai nepietiekamības sekas ir vienādas — sarežģīta analīze un izpratne. EMEES modelis var būt labs vidusceļš. EESK īpaši iesaka, turpmāk izstrādājot rīcības plānus, pieņemt kopīgu modeli, kas ir viegli lasāms un saprotams.

4.7

Neraugoties uz dažiem teicamiem izņēmumiem, kas minēti atzinumā, EESK negatīvi vērtē acīmredzamu iniciatīvu trūkumu publiskajā sektorā un lauksaimniecībā. NEERP nav minētas šīs ārkārtīgi svarīgas nozares.

5.   Vispārējas piezīmes.

5.1

Padome 2007. gada janvārī lūdza Komisijai izstrādāt tiesību aktus enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā, lai īstenotu tālejošus mērķus. Minētie mērķi tika konkretizēti, pieņemot trešo tiesību aktu paketi par enerģētiku, paketi par atjaunojamiem enerģijas avotiem un klimata pārmaiņām, direktīvu par CO2 emisiju samazināšanu vieglajiem automobiļiem, jauno Energy Star regulu, Zaļo grāmatu par pilsētu mobilitāti (kurā, citastarp, ir paredzēti stimuli, lai veicinātu efektīvu transporta līdzekļu izmantošanu), kā arī Energotehnoloģiju stratēģisko plānu.

5.2

Kas raksturo minētos tiesību aktus? Daži ieteikumi un daudzie noteikumi. Diemžēl jākonstatē, ka valdības pēc tiesību aktu oficiālas pieņemšanas nespēj turēties pretī valstu uzņēmumu spiedienam un paturēt spēkā pieņemtos lēmumus, lūdzot grozīt kopīgi pieņemtos dokumentus.

5.3

Iemesls šādai dalībvalstu attieksmei atrodams pašā direktīvā. Direktīvas 12. apsvērumā ir uzsvērts, ka “Tādēļ, lai arī dalībvalstis apņemas īstenot centienus mērķa sasniegšanai, valsts enerģijas ietaupījuma mērķis pēc būtības ir indikatīvs un nesatur juridiski saistošu pienākumu dalībvalstīm sasniegt mērķi — 9 %”.

5.4

Šāda likumdošanas prakse (direktīvas ar neobligātiem mērķiem, kurās nav paredzētas sankcijas pārkāpumu gadījumā) ir raksturīga likumdošanas iniciatīvām, kas tika pieņemtas zināmā laika periodā dažās īpašās jomās. Vēl pirms dažiem gadiem dalībvalstis pieprasīja suverenitāti saistībā ar lēmumu pieņemšanu enerģētikas jomā, sākot no energoapgādes līdz pat ražošanai un pārvadei. Tāpēc šo periodu raksturo neobligāti tiesību akti. Tādejādi Direktīva 2003/30/EK par biodegvielu noteica kvantitatīvus mērķus, bet nekādu īpašu pienākumu, lai tos īstenotu.

5.5

Ņemot vērā šos apstākļus un priekšnoteikumus, mērķis līdz 2020. gadam samazināt patēriņu par 20 %, pateicoties energoefektivitātei, ir grūti sasniedzams, ja netiks noteikti obligāti pasākumi un/vai izvirzīti saistoši papildu mērķi.

5.6

EESK atbalstīja un atbalstīs visas iniciatīvas, kas būs vērstas uz aizvien lielāka energoefektivitātes līmeņa sasniegšanu, uzskatot, ka gan CO2 emisijas, gan ES enerģētiskā atkarība ir divas prioritāras problēmas.

5.7

Vienlaikus EESK uzsver pretrunu starp nesaistošiem vispārīgiem pasākumiem un specifiskiem obligātiem pasākumiem, kuru uzdevums ir sasniegt rezultātu. Kopums nav obligāts, bet atsevišķas tā daļas ir obligātas? Komisijai jārāda labs piemērs un jāpublicē rezultāti par energoefektivitāti un taupību tās ēkās, aizsāktām iniciatīvām, piešķirtajiem līdzekļiem. Pielikums, kurā sniegts “federāls” viedoklis, palīdzētu labāk saprast šādu politikas jomu nozīmi.

5.8

EESK uzsver lielo atšķirību, kas pastāv starp paustajām cerībām par atbilstošu pasākumu pieņemšanu, lai panāktu ievērojamu energoefektivitātes pieaugumu, un dalībvalstu iesniegtajiem projektiem, kas, kopumā ņemot, ir neapmierinoši un bez tālejošiem mērķiem. Komiteja uzsver, ka jāpieņem konkrēti īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumi, kas radītu izpratni par izvirzītajiem mērķiem.

5.9

Ja tiek izdarīts šāds secinājums, EESK iesaka pieņemt atbilstošus pasākumus, lai īstenotu mērķus, nevis veiktu virspusējas darbības, kā tas dažkārt noticis.

5.10

EESK atzinīgi novērtēja gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem (1), gan tai sekojošo 2006. gada 19. oktobra“Energoefektivitātes rīcības plānu. Potenciāla izmantošana” (2). Šie abi dokumenti tika publicēti laikā, kad naftas cenas vēl bija relatīvi zemas. Direktīvas izstrādes brīdī 2004. gadā cenas svārstījās ap 45 USD par barelu, savukārt 2006. gadā vidējā cena jau gandrīz sasniedza 62 USD.

5.11

Ņemot vērā šos apstākļus, ir saprotams, ka mērķi bija orientējoši un Komisija Direktīvā neparedzēja dalībvalstīm saistošu pienākumu īstenot izvirzītos mērķus. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja rakstīja, ka “vislabākā enerģija ir tā, ko ietaupa”, bet, ja taupīšanas pasākumi tiek atstāti dalībvalstu ziņā bez nekāda papildu stimula, paļaujoties vien uz to atbildības sajūtu, tad mērķis kļūst patiesi nedrošs vai, precīzāk, nesasniedzams.

5.12

Vai ES var atļauties nesasniegt mērķus saistībā ar energointensitātes samazināšanu par 1,5 % gadā? Vai var atteikties ietaupīt 390 Mtep, kas atbilst 780 Mt CO2? Tālejoši un saistoši mērķi ir gan noteikti — samazināt par 20 % siltumnīcefekta gāzu emisijas un līdz 20 % palielināt no atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas izmantošanu, bet mērķis, ko var sasniegt nekavējoties, kas rada tūlītēju ietaupījumu, ir aizmirsts.

5.13

EESK uzsver, ka dažās valstīs par plānu īstenošanu atbild reģionālās pašvaldības, lai gan nav atbilstoša koordinācijas līmeņa, kas reāli nozīmē teritoriālās saskaņošanas un konsekvences trūkumu.

5.14

EESK pauž nožēlu par piedāvājuma reālas izvēles iespēju trūkumu un uzskata, ka šādas iespējas ir jāpalielina, papildinot tās ar stimuliem, kas paredzēti visneaizsargātākajām grupām, galvenokārt patērētājiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai ātri sasniegtu vēlamos rezultātus. Dažās valstīs, pateicoties stimuliem, ir sasniegti cerīgi rezultāti, piemēram, mājsaimniecības elektropreču gadījumā.

5.15

EESK atzinīgi vērtē energopakalpojumu uzņēmumu pieredzi un uzskata, ka šiem pakalpojumiem jābūt plaši pieejamiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Jaunas profesijas, jaunas kvalificēta darba iespējas, pozitīvi rezultāti energoefektivitātes un siltumnīcefekta gāzu samazināšanas jomā — tie ir tikai daži minēto pakalpojumu pozitīvie aspekti.

5.16

EESK uzsver, ka DV nedara pietiekami daudz, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, un ir pārliecināta, ka ir jāatbalsta Komisijas iniciatīvas, kuru uzdevums ir nostiprināt dalībvalstu pienākumus, kā tas bija sakarā ar transporta līdzekļu emisijām. Komisija pagājušajā gadā pieņēma pozitīvas iniciatīvas, piemēram, jauno Energy Star regulu, kuras standarti ir kļuvuši obligāti biroja iekārtu publiskā iepirkuma jomā; Zaļo grāmatu par pilsētu mobilitāti, kurā, citastarp, ir paredzēti finansiāli stimuli, lai veicinātu efektīvu transporta līdzekļu izmantošanu; trešo enerģētikas paketi, kas nostiprina valstu regulatoru pilnvaras energoefektivitātes jomā; Energotehnoloģiju stratēģisko plānu, kā arī Regulu par jaunu automobiļu emisijām.

5.17

Jaunas iniciatīvas ir paredzētas nākamajos mēnešos. Runa ir par jaunām direktīvām par energoefektivitātes rādītājiem vai zaļajām etiķetēm daudziem izstrādājumiem (piemēram, publiskas ielu un biroju apgaismes sistēmas, nodroses un izslēgtais režīms ar minimālu patēriņu), kā arī jaunu regulu, ko plānots pieņemt 2009. gadā, par televizoriem, mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām, veļas mašīnām, trauku mazgājamām mašīnām, apkures katliem, ūdenssildītājiem, personālajiem datoriem, attēlu pavairošanas iekārtām, elektromotoriem, siltumsūkņiem un gaisa kondicionieriem. Komisija arī paredz 2009. gadā pieņemt iniciatīvu, kas skar mājsaimniecības kvēlspuldzes, lai veicinātu to ātru aizvietošanu. Transporta jomā jauno stratēģiju centrā būs direktīvas pārskatīšana par automobiļu marķēšanu, par riepu un sistēmu, kas pastāvīgi pārrauga riepu spiedienu un kvalitāti, efektivitāti.

5.18

EESK uzskata, ka ir jāizveido enerģijas iekšējais tirgus, kur saskaņā ar direktīvām par elektrību un gāzi cenas veidotos, pamatojoties uz veselīgu konkurenci.

5.19

EESK vērš uzmanību uz nepieciešamību ES dalībvalstīs paredzēt izglītošanas plānus skolām (kurām līdz ar to aktīvi jāiesaistās energoefektivitātes programmās), kā arī komunikācijas programmas, kuru uzdevums ir veidot iedzīvotāju izpratni par atbildīga patēriņa un energoefektivitātes nozīmi un vajadzību.

5.20

Runājot par skolām, īpašu interesi izraisa konkursi starp tehniskās izglītības iestādēm par lielākas enerģijas taupības sasniegšanas iespējām, kuros aktīvi piedalās audzēkņi. Itālijā, piemēram, projektam “Datti una scossa”, kuram bija piešķirta balva 25 000 € apmērā, lai īstenotu priekšlikumus, bija lieli panākumi. Cits labs piemērs ir starptautiskais ekomaratons, kurā Francijas institūts iepazīstināja ar prototipu, kas ar vienu litru benzīna nobrauca 3 039 km! Dānijas komandai izdevās radīt iekšdedzes dzinēju ar emisiju daudzumu 9g/km, iegūstot balvu “Climate Friendly Award”.

5.21

Ekonomiskajiem instrumentiem, kas būs pieejami, jābūt efektīviem un ilgtspējīgiem. EESK uzskata, ka sevišķa uzmanība jāvelta stimulu veicināšanai, kuri jāorientē uz galapatērētājiem. Jāņem vērā arī iespēja paredzēt daļu stimulu energopakalpojumu piegādātājam, veidojot kopīgu un saskanīgu interesi par energoefektivitātes jomām.

5.22

Lai ar atbilstošas cenu politikas palīdzību veicinātu sapratīgāku un efektīvāku enerģijas izmantošanu, EESK lūdz Eiropas Komisiju apkarot piedāvātos nepamatoti zemas cenas tarifus, ņemot vērā to, kas Eiropas tiesību aktos atļauts atjaunojamo enerģijas avotu atbilstošas veicināšanas jomā, kā arī saglabājot to, kas visneaizsargātākajiem patērētājiem paredzēts direktīvā par elektrību un gāzi.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  CESE 242/2006, ziņotājs — Buffetaut kgs, un CESE 1243/2007, ziņotājs — Iozia kgs.

(2)  CESE 270/2008, ziņotājs — Pezzini kgs.

(3)  Miljondaļas.

(4)  CESE 758//2008, ziņotājs — Cedrone kgs.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/60


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Lietiskais internets”

(2009/C 77/15)

Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 262. pantu 2008. gada 7. februārī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Lietiskais internets”.

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 16. jūlijā. Ziņotājs — Retureau kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (18. septembra sēdē), ar 118 balsīm par un 1 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi.

EESK rosina Eiropas Komisiju

1.1

Ieguldīt pētniecībā, atbalstīt informācijas izplatīšanu (piemēram, par iepriekšējās prezidentvalsts pasākumiem) un standartu noteikšanas pasākumus, jo tie apliecina lietiskā interneta jomas nozīmi.

1.2

Veikt pasākumus, lai izskaustu šķēršļus, kas var traucēt tehnoloģijas izmantošanu.

1.3

Novērtēt, vai centralizētās sistēmas ļaus pārstrādāt lietiskajā internetā paredzamo lietojumu daudzumu un vai vietējā pārvaldība (vārdu un pakalpojumu) ir labāks veids, kā vadīt lietiskā interneta masveida izmantošanu.

1.4

Izpētīt, vai spēkā esošās direktīvas atbilstoši nodrošina datu aizsardzības un drošības prasību ievērošanu un vai ir nepieciešami jauni likumdošanas pasākumi.

1.5

Jāapsver vajadzība Eiropā izveidot laboratorijas, kuras izmanto augstskolu un privātā sektora finansējumu, lai nodrošinātu pētniecības rezultātu izmantojumu Eiropā un pētniekus neaizvilinātu pētniecības iespējas un uzņēmumi citās pasaules daļās (ASV).

1.6

Attiecībā uz elektromagnētisko viļņu risku — tādā jaunā vidē, kurai raksturīga augsta viļņu uztvērēju koncentrācija, jāpiemēro piesardzības princips, jo īpaši saistībā ar darba ņēmējiem šādā vidē. Viņi jāinformē par iespējamiem riskiem un jāpiemēro aizsarglīdzekļi. Šim jautājumam jāpievēršas nopietni, veicot zinātniskus pētījumus.

1.7

Jāatceras, ka tehnoloģijas attīstība notiek cilvēku labā, tāpēc jāizvērtē ar to saistītie ētikas jautājumi.

1.8

Attiecībā uz visu Eiropu aptverošiem pakalpojumiem Eiropas Komisijai vai neatkarīgai administratīvai iestādei, kas spektru varētu regulēt nākotnē, būtu jāņem vērā lietiskajam internetam nepieciešamais radiofrekvenču spektrs.

1.9

Pētniecībai būs izšķiroša nozīme, lai uzvarētu sacensībā par digitālo spēju izmantot reālā laika lietiskā interneta lietojumus.

2.   Komisijas priekšlikumi.

2.1

Šis paziņojums, kas pieņemts pēc Komisijas 2007. gada paziņojuma par radiofrekvenču identifikāciju (RFID) (1) un pēc šim tematam veltītās konferences Lisabonā 2007. gada novembrī, iezīmē Komisijas pāreju pie nākamā posma, proti, lietiskā interneta (2).

2.2

Jāatsaucas arī uz daudzajiem EESK pēdējo gadu paziņojumiem un iniciatīvām (3): par programmu i2010 tika sagatavots vidusposma ziņojums (4).

3.   Piezīmes un analīze.

3.1   Ievads.

3.1.1

Informācijas tehnoloģiju attīstība ir būtisks, sabiedrībai nozīmīgs uzdevums. Eiropai, kur pastāv vienotais tirgus, ir labas iespējas, lai kļūtu par būtisku digitālās ekonomikas reģionu, ja tā sev nodrošinās līdzekļus un nosacījumus, lai veiktu pamatpētījumus un pētniecību un izstrādi, kā arī politisko vidi šā nākotnes interneta pārvaldībai.

3.1.2

No tā lielā mērā ir atkarīga Eiropas izaugsme un konkurētspēja, un ir sen pienācis laiks apliecināt interneta nozīmi politiskās pārvaldības līmenī, attīstot tehnoloģijas un investīcijas, piemēram, nepieciešamās zināšanas un prasmes.

3.1.3

Lai gan šobrīd ir pieejams interaktīvais un mobilais tīmeklis 2.0, internets balstās uz visā pasaulē izvietotu simtiem tūkstošu serveru un maršrutētāju tīklu, proti uz fiksētiem, ar vadiem vai optisko šķiedru savienotiem datoriem; turpretī savienojumi ar mobilajiem termināļiem, piemēram mobilajiem telefoniem vai internet tablet notiek ar elektromagnētisko viļņu starpniecību, un tie ļoti strauji izplatās, izmantojot dažādus savienojumu standartus (3G, 3G+-HSPDA, Edge, WiFi, WiMax).

3.1.4

Tīmeklis 2.0 ir interaktīvs; lietotājs ir arī autors vai satura nodrošinātājs — gan individuāli, gan kolektīvi un sadarbojoties (enciklopēdija Vikipēdija, brīvās pragrammatūras u.c.). Daudzu MVU darbību raksturo programmatūru izstrāde, radošs saturs un jo īpaši ļoti daudzveidīgi pakalpojumi (tīklu ierīkošana un uzturēšana, informācijas drošība, apmācība u.c.).

3.1.5

Datoru mikroshēmas kļūst arvien mazākas un arvien sarežģītākas un to enerģijas patēriņš samazinās. Tās var ievietot mobilajos termināļos, kas ir arvien vieglāki, un kuros pielietotās programmatūras un digitālā kapacitāte ļauj integrēt telefonu, interneta pieslēgumu un atrašanās vietas noteikšanas iespēju (mikroshēmas Sirf-3).

3.2   Ceļā uz “lietisko internetu”.

3.2.1

Lietiskais internets sāk attīstīties ļoti sarežģītos tehnoloģiskos apstākļos, pamatojoties uz tīmekli 2.0 un ar to saistītām citām tehnoloģijām, kas lielākoties jau darbojas un kuru saplūšana būs būtisks progress ceļā uz lietisko internetu:

Ipv6  (5), HTTP  (6), FTP u.c. protokoli un jaunais HTML 5. standarts vietņu pārlūkošanai (kas vēl jāizstrādā),

RFID (7) marķējums un radiofrekvenču lasītāji, kas to savieno ar datu bāzēm,

atrašanās vietas noteikšana (GPS un drīzumā Galileo),

savstarpēji savienoti tīkli un datu uzkrāšanas kapacitātes,

mākslīgā inteliģence, piemēram, tīmeklī 3.0 (semantiskais tīkls, kura valoda būs tuva parastajai valodai) un datu pārvaldībai starp datoriem,

nanotehnoloģijas, jo īpaši tās, ko izmanto mikroprocesoros,

2D marķējums (svītru kodi, datu matrica), kuras turpina izmantot, jo īpaši ar datu matricas palīdzību kodētu interneta adresi saistot ar paplašinātu saturu, skanētu ar pārvietojamu termināli, kas tieši savienots ar vietni (dažādi lietojumi, tūrisms, tipogrāfija, informācija u.c.).

3.2.2

Attīstot dažādus nākotnes tīklu elementus, augoša nozīme būs masveida paralēlai IT programmēšanai; simtiem tūkstošu procesoru varēs darboties paralēli (8), nevis secīgi, un tas ļaus ievērojami paātrināt aprēķinus un tādējādi izveidot sarežģītas, vienlaicīgas virtuālās vides. Jānorāda, ka virtualizācija jau tagad ļauj daudz pilnīgāk izmantot datoru kapacitāti, dodot iespēju vairākiem datoriem vienlaikus virtuāli darboties uz vienu, tostarp arī tad, ja to sistēmas ir dažādas, un šī tehnika strauji izplatās.

3.2.3

Šajās jomās Eiropai bez šaubām jāpastiprina pētījumi un jāattīsta augsta līmeņa teorētiska un praktiska kompetence, lai paturētu pētniekus, kurus vilina lielās universitāšu un privātās laboratorijas ASV un drīz vien arī Ķīnā un Indijā; būtiskas tehnoloģiskās atpalicības apdraudējums kļūst acīmredzams, trūkstot liela mēroga iniciatīvām, kas veltītas nākotnes interneta pārvaldīšanai.

3.2.4

Masveida datu uzkrāšanas tehnoloģijas ātri attīstās; tās ir pilnīgi nepieciešamas datu bāzēm, kas saturēs interneta adreses identificēto objektu aprakstu. Šī spēja, kopā ar datu apstrādes spēju, paver ceļu inteliģentajam internetam, kas jaunās zināšanas uzkrās pilnīgākās datu bāzēs, apvienojot no objektiem iegūto datu apstrādi un identifikācijas datu apstrādi. Vienlaikus tīkls kļūst par datoru un programmu uzkrāšana ļauj izmantot datu bāzes un lietotāju ieguldījumu (kompleksi meklējumi, ziņojumi u.c.).

3.3   Pirmie lietojumi.

3.3.1

Vairāki pētījumu rezultāti jau tiek izmēģināti, un daži lietojumi ar pašreiz pieejamo līdzekļu starpniecību jau tiek izmantoti tautsaimniecības nozarēs:

mazumtirdzniecībā (Wal-Mart),

transporta loģistikā un preču aprites kontrolē,

dažos uzņēmumos — drošībā.

3.3.2

RFID marķējums, kas iestrādāts priekšmetos, caurlaidēs, lielveikalu precēs, ļauj ar nolasāmās ierīces, kas atrodas relatīvi tuvu (attālums ir atkarīgs no izmantojamās frekvences) starpniecību vienlaicīgi piekļūt visu nolasāmo objektu adresei un aprakstam (veikala ratiņi, konteineri, iegūstot vajadzīgo informāciju (pirkuma cena, detalizēta muitas deklarācija). Japānā tādu sistēmu jau var izmantot, veicot pirkumus, kurus apmaksā ar citu mikroshēmu, kas atrodas mobilajā telefonā (faktiski tas ir daudzfunkcionāls terminālis).

3.3.3

Satiksmes loģistikā saistībā ar atrašanās vietas noteikšanu var uzzināt visu par kādu izpildāmo pasūtījumu, tostarp tā ģeogrāfisko atrašanās vietu reālajā laikā.

3.3.4

Lietiskais internets ir visuresošs; tiek minēts arī “apkārtesošs internets” kurā nolasāmās ierīces pārraidīto informāciju dažādos apstrādes procesa posmos var automātiski apstrādāt.

3.3.5

Dažās lietojumprogrammās objekti sazinās un var pieņemt atbilstošus lēmumus, piemēram, mājas elektronikas lietojumprogrammās: personu bioloģiskā atpazīšana, durvju atvēršana, lēmumu par ēku un tās iekārtojumu izpilde, apkures un vēdināšanas regulēšana, drošības brīdinājumi bērniem u.c.

3.3.6

Pieeju atsevišķām ierīcēm vai kādai informācijai var noteikt pirkstu nospiedumu vai formas nolasītāji.

3.4   Tīklu visuresamība un privātā dzīve, drošība.

3.4.1

Šāda datu apstrāde var ievērojami pastiprināt privātās dzīves drošības apdraudējumu vai darījumu konfidencialitāti, klientu un preču un pakalpojumu piegādātāju attiecības, jo apkārtesoša interneta laba darbība nozīmē, ka tīkls satur zināmu daudzumu personas datu, kas var būt konfidenciāli un ļoti personīgi, piemēram medicīnas lietojumprogrammās.

3.4.2

Jādomā par to, vai pašreizējie Kopienas juridiskie datu aizsardzības līdzekļi ir pietiekami attiecībā uz tīkliem, kurus izmantosim tuvā nākotnē.

3.4.3

Nepastiprinot jutīgu datu aizsardzību un konfidencialitāti apkārtesošais tīkls var kļūt par personu pilnīgas pārskatāmības līdzekli (kā tas jau ir gadījumā ar lolojumdzīvniekiem Eiropas identifikācijas sistēmā).

3.4.4

Vissvarīgākais ir kontrolēt izkliedētu datu krustošanos, regulējot to saistībā ar priekšmetiem un aizliedzot saistībā ar personām; datu izplatīšana nozīmē, ka tie vispirms jāpadara anonīmi. Tādējādi var noraidīt argumentus par to, ka socioloģiskos datus nevar darīt zināmus, pamatojoties uz privātās dzīves aizsardzību; ja dati ir anonīmi, attiecīgo personu iepriekšēja atļauja nav nepieciešama un tos pirms rezultātu publicēšanas var statistiski apstrādāt.

3.4.5

Konfidenciāli dati, kas jāizstrādā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ir jāaizsargā, tos stingri šifrējot un atļaujot pieeju tiem tikai autorizētām personām (vai ierīcēm).

3.4.6

Komisija ir atzinusi, ka jautājums par nākotnē paredzamo vēl spēcīgāku sevišķi augstu frekvenču joslu nekaitīgumu vai risku ir atklāts.

3.4.7

Var izrādīties, ka tiesību akti attiecībā uz darbinieku aizsardzību pret elektromagnētiskajiem viļņiem nebūt nav pietiekama, ja tā jāattiecina uz pastāvīgu atrašanos augstu un sevišķi augstu frekvenču ietekmē. Pētījumi šajā jomā, kuri parasti attiecās uz mobilo telefonu lietošanas iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību, nav pārliecinoši. Ir nekavējoties jāpastiprina un jāpaplašina pētījumi par dažu jaunākās paaudzes marķējumu izraisīto apdraudējumu un aizsarglīdzekļiem, pirms vēl nav nekontrolēti izstrādāti atsevišķi jaunākās paaudzes marķējumu veidi (9).

3.4.8

RFID marķējuma lietošanai jāizstrādā, ja iespējams, vispārēji vai vismaz Eiropas Savienībā saistoši noteikumi, priekšplānā izvirzot tiesības uz privātuma aizsardzību, tos attiecinot varbūt ne tikai uz fiziskām personām (“natural persons”), jo pašreiz spēkā esošie tiesību akti netiek piemēroti viendabīgi un neaptver visas situācijas, kas saistītas ar RFID marķējuma un lietiskā interneta izmantošanu pašlaik un nākotnē.

3.5   Nākotnes internets.

3.5.1

Ja vien šajā jomā, kas pastāvīgi attīstās, ir iespējams formulēt vidēja termiņa paredzējumus, nākotnes internets droši vien būs tīmekļa 3.0 un lietiskā interneta apkopojums.

3.5.2

Dažādi nākotnes interneta elementi pārsvarā jau pastāv; tie tiek pilnveidoti vai ieviesti tā, lai šis jaunais internets drīzumā ienāktu mūsu dzīvē. Tā būs jauna paradigma, kas pārveidos apkārtesošo tīklu vietu un lomu iedzīvotāju dzīvē un tautsaimnieciskajā izaugsmē tādā mērā, ko vēl grūti novērtēt. Tas tomēr var izraisīt būtiskas pārmaiņas sabiedrībā, kā arī kļūt par vēl nebijušas attīstības avotu uzņēmumiem un valstīm, kas pārvaldīs visus tā aspektus, proti, kas laicīgi būs veikušas vajadzīgos ieguldījumus pētījumos, apmācībā, likumdošanā, jaunos pakalpojumos. Šī attīstība var izraisīt pasaules mēroga pārmaiņas ekonomikā un zinātnē. Tas ir izaicinājums, ko Eiropa nevar ignorēt.

3.5.3

Visbeidzot, lietiskais internets ir fiziskās un digitālās pasaules, reālā un virtuālā apvienojums; inteliģentie priekšmeti (smart objects) iekļaujas apkārtesošajā tīklā, kurā tie pilnībā piedalās (ubiquitous network) un ieņems daudz lielāku vietu nekā līdzdalības tīklā (personu tīklā), kāds ir tīmeklis 2.0, kurš augstākā līmenī iekļausies paplašinātajā tīklā.

3.5.4

Jaunais tīkls liek risināt arī pārvaldības problēmas, jo jāņem vērā tā apmēri un jaunais saturs, un jaunu nosaukumu piešķiršana simtiem miljardu objektiem, kā arī vispārējie noteikumi, kas būs jāpiemēro; pašreiz uz RFID attiecas īpaši noteikumi, tirdzniecība, pamatojoties uz vispārējiem elektronisko produktu kodiem (EPC), bet vai tas ir izmantojams, lai pilnībā attīstītu nākotnes internetu?

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  COM(2007) 96 galīgā redakcija, Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Radiofrekvenču identifikācija (RFID) Eiropā: ceļā uz politikas īstenošanas pasākumiem”.

(2)  Skat. “Towards an RFID policy for Europe” (Ceļā uz Radiofrekvenču identifikācijas politiku Eiropā), semināra materiāli, Maarten Van de Voort un Andreas Ligtvoet, 2006. gada 31. augusts.

(3)  Piemēram, EESK atzinums par tematu “Radiofrekvenču identifikācija (RFID)”, ziņotājs — Morgan, OV C 256, 27.10.2007., 66. lpp., TEN/293.

(4)  Paziņojums “Gatavojoties Eiropas digitālajai nākotnei: i2010 termiņa vidusposma pārskats”, COM(2008) 199 galīgā redakcija.

(5)  Interneta protokola versija 6.

(6)  Hiperteksta transporta protokols (HTTP) ir saziņas protokols, kas nodrošina informācijas apmaiņu iekštīklā un globālajā tīmeklī ( World Wide Web ). Tā sākotnējais mērķis bija nodrošināt hiperteksta publicēšanu un nolasīšanu internetā.

(7)  Radiofrekvenču identifikācija.

(8)  Stanfordas Universitāte veido jauno laboratoriju ar nosaukumu Pervasive Parallelism Lab, kuru finansē lielākie ASV informātikas rūpniecības uzņēmumi, tostarp HP, IBM, Intel.

(9)  Lielbritānijā veiktais pētījums par mobilajiem telefoniem norāda uz nekaitīgumu vairāku gadu garumā; attiecīgais ziņojums ir pieejams interneta vietnē:

http://www.mthr.org.uk


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/63


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par tiešsaistē pieejamu radošo saturu vienotajā tirgū”

COM(2007) 836 galīgā redakcija

(2009/C 77/16)

Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 262. pantu 2008. gada 3. janvārī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par tiešsaistē pieejamu radošo saturu vienotajā tirgū”

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras, informācijas sabiedrības specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 16. jūlijā. Ziņotājs — Retureau kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (18. septembra sēdē), ar 115 balsīm par, 1 balsi pret un 5 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi.

1.1   Patērētāju tiesības.

1.1.1

EESK atbalsta stingru patērētāju aizsardzību. Šajā sakarā tā ar interesi gaida Informācijas sabiedrības pakalpojumu rokasgrāmatas patērētājiem un lietotājiem izstrādāšanu.

1.1.2

EESK uzskata, ka minētajā rokasgrāmatā jāaplūko vismaz šādi aspekti:

tīkla neitralitāte, lai paplašinātu patērētāju izvēles iespējas;

atbilstoša personas datu aizsardzība, kā arī augsts elektroniskās vides aizsardzības līmenis;

brīvprātīgu noteikumu un uzticamības zīmju ieviešana elektroniskajā tirdzniecībā;

patērētāju tiesību, jo īpaši piekļuves tiesību, un universālā pakalpojuma piemērošana, kā arī aizsardzība pret negodīgu komercpraksi digitālajā vidē;

tiešsaistes pakalpojumu kvalitātes kritēriju izveidošana;

tiešsaistē pieejamas vienkāršas Eiropas veidlapas ieviešana, lai ziņotu par krāpnieciskām darbībām;

ārpustiesas konfliktu risināšanas sistēma tiešsaistē.

1.2   Savietojamība.

1.2.1

EESK uzsver, ka savietojamība ir galvenais ekonomiskais faktors. Turklāt tā konstatē, ka atklāti standarti ir būtiski, lai atvieglotu savietojamību un sekmētu drošības un uzticamības palielināšanu.

1.2.2

Pastāvīgs savietojamības trūkums ierobežo Eiropas iedzīvotājus to piekļuvē iekārtām, pakalpojumiem un saturam. Tāpēc viņi ir spiesti maksāt augstākas cenas par iekārtām. Tas savukārt ierobežo šo iekārtu izvēli. Iedzīvotāji ir spiesti izmantot neoficiālus paņēmienus, jo dažas ieinteresētās puses izmanto nevajadzīgas tehniskās atšķirības, lai izveidotu monopolizētus tirgus.

1.2.3

Komiteja uzskata, ka visā Eiropā savietojamu digitālo tiesību pārvaldības (1) (DRM) koncepcija tikai šķiet laba. Tā rada vairāk problēmu, nekā atrisina un var izslēgt dažus satura veidotājus no izplatīšanas tiešsaistē. Turklāt satura tirgus ir starptautisks, un zonēšana tajā ierobežo lietotāju brīvības.

1.3

Komiteja uzskata, ka dažādu digitālo datu nesēju vai atmiņas ierīču veidu vairāk vai mazāk haotiska aplikšana ar nodokļiem, kas ievērojami atšķiras atkarībā no dalībvalsts, rada nozīmīgus tirgus traucējumus.

1.4

Kriminālsankcijas un izņēmuma procedūras, kas iekļautas Francijas “Olivennes” likuma projektā, ir tālejošākas par PTO prasībām, kas ietvertas 1994. gadā Marrākešā parakstītajā nolīgumā. Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) spriedumā “Pro Musicae” ir norādījusi, ka jāievēro proporcionalitātes princips, izvēloties autortiesību ievērošanas paņēmienus un ir jāatrod pietiekams līdzsvars starp apspriežamajām tiesībām un brīvībām no vienas puses un interesēm no otras.

1.5

Tāpēc Komiteja ar interesi gaida ieteikumu, ko Komisija ir iecerējusi izstrādāt par tiešsaistē pieejamu radošo saturu, lai konkrēti paustu viedokli par pārredzamību (marķēšanu) un digitālo tiesību noteikšanas un pārvaldības jaunajiem veidiem, par radošā satura tiešsaistē izplatīšanas novatorisku sistēmu veicināšanu un atbalstīšanu, kā arī par efektīvu paņēmienu meklēšanu, lai apturētu nelikumīgu pavairošanu komerciālos nolūkos un jebkuru citu pirātisma veidu.

2.   Eiropas Komisijas priekšlikums.

2.1

Komisijas paziņojuma un izvirzīto jautājumu svarīgākie aspekti ir vērsti uz šādiem uzdevumiem:

regulēt un saskaņot tiešsaistē pieejamā radošā satura Eiropas tirgu;

Eiropas autortiesības un blakustiesības; daudzteritoriāla licencēšana; literāro un mākslas darbu autortiesību labāka aizsardzība;

savietojamu Eiropas DRM izveidošana, kas atbilst digitālajiem datu nesējiem, sevišķi tiešsaistē pieejamam radošajam saturam;

komunikāciju un finanšu pakalpojumu drošība, cīņa pret pirātismu un krāpšanu, lai palielinātu uzticību digitālajai ekonomikai un sekmētu tiešsaistes pakalpojumu attīstību;

vislielākā problēma nākotnē neapšaubāmi būs kopiju izgatavošana privātai lietošanai, par ko Eiropā jau norisinās daudz polemisku diskusiju. Tas ir tāpēc, ka dažādu ES dalībvalstu tiesību akti minētajā jautājumā nav saskaņoti.

2.2

Komisijas dienestu darba dokumentā uz 41 lappuses, kas publicēts atsevišķi no paziņojuma un tikai angļu valodā (2), ir uzsvērts, ka, ņemot vērā tiešsaistes sakaru pārrobežu raksturu un jaunus uzņēmējdarbības veidus, kas izriet no jaunām tehnoloģijām, ES politikas jomu uzdevums ir šo jauno veidu veicināšana un ātra ieviešana, lai tiešsaistē izplatītu saturu un zināšanas. “Radošs saturs, ko izplata tiešsaistē”, ir saturs un pakalpojumi, piemēram, audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi tiešsaistē (filmas, televīzija, mūzika un radio), spēles tiešsaistē, publikācijas tiešsaistē, izglītojošs saturs, kā arī lietotāju radīts saturs (sociālo kontaktu tīkli, emuāri u.tml.).

2.3

Galvenais mērķis, kas jau minēts “i2010” (3), ir izveidot vienotu Eiropas informācijas telpu. Konstatētās problēmas joprojām pastāv, taču izplatīšanas tehnoloģiju platformas dažādojas un paplašinās.

2.4

Attiecībā uz uzticēšanos digitālajai ekonomikai, problēma, kas atkārtojas, ir iekārtu, pakalpojumu un platformu savietojamība. Daži uzskata, ka vienādranga (P2P) vai “Bit Torrent” datņu apmaiņas starp personām atzīšana par kriminālnoziegumu, kā arī bargi intelektuālā īpašuma tiesību režīmi neveicina uzticības gaisotni, jo vairāk tāpēc, ka sakarā ar lietotāju izveidotā satura strauju attīstību, kas bagātina to lomu digitālajā ekonomikā ar jaunu aspektu, izriet virkne uzdevumu, piemēram, uzticība un drošība, kas jārisina valstu politikai daudzās jomās.

2.5

Patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas ļoti kritizē DRM sistēmu, uzskatot, ka tā apdraud patērētāju būtiskākās tiesības. Tā ietver arī risku datu aizsardzības jomā, un lietotājiem nav viegli to pārvaldīt. Tomēr daži rūpniecības nozares pārstāvji atbalsta DRM sistēmu un apgalvo, ka savietojamības problēmas rada iekārtu ražotāji un programmatūru veidotāji.

2.6

Starptautiskajā tirgū valstu tirgu dalībnieki risina problēmas saistībā ar valodu daudzveidību un dažu tirgu šaurību, kā arī valstu licencēšanas noteikumu dažādību. Interneta pakalpojumu sniedzēji atbalsta daudzteritoriālu licencēšanu un regulējumu, tomēr citu rūpniecības nozaru pārstāvji to drīzāk noraida. Valstu licencēšanas sistēma ļautu labāk atalgot autorus; tomēr vairākās valstīs darbojas ievērojams skaits iestāžu, kas iekasē autortiesību honorārus. Turklāt mūzikas organizācijas un mobilo satelītsakaru sistēmu operatori vēlas vienkāršot lietošanas tiesību iegūšanu.

2.7

Interneta pakalpojumu sniedzēji kritizē arī autortiesību honorāru aizvien stingrāko un sarežģītāko iekasēšanas sistēmu un nodevu daudzveidību, lai izgatavotu kopijas privātām vajadzībām, un apstrīd to lietderību saistībā ar DRM izmantošanu.

2.8

Tā kā trūkst satura, ko izplatīt tiešsaistē, tirgus ir sadrumstalots un līgumi dažādiem tiesību izmantošanas veidiem ir ļoti atšķirīgi, tad darbu ātra ievietošana tiešsaistē ir ierobežota un pakalpojumu attīstība tiek ievērojami kavēta.

2.9

Komisijas dienestu darba dokuments atspoguļo divu konsultāciju rezultātus un parāda dažādu iesaistīto pušu uzskatu daudzveidību. Komisija tomēr vēlas panākt progresu (strīdīgajos) daudzteritoriālās licencēšanas, Eiropas autortiesību, bet jo sevišķi savietojamas DRM sistēmas jautājumos un izveidot īstu Eiropas tirgu, saglabājot kultūru daudzveidību.

2.10

Mērķis ir panākt, lai radošā satura tiešsaistē (mūzika, filmas, spēles u.c.) Eiropas tirgus četrkāršotos, palielinot ienākumus no 1,8 miljardiem euro 2005. gadā līdz 8,3 miljardiem euro.

3.   Piezīmes.

3.1

Komiteja pilnībā apzinās, ka internets ļauj digitālā formātā iegūt un izplatīt preces un pakalpojumus, izmantojot paņēmienus, kas pārkāpj autoru un radošā satura tiešsaistē izplatītāju nemateriālā īpašuma tiesības, kā arī vēršas pret privātās dzīves neaizskaramību vai izmanto jaunus krāpšanas veidus pret uzņēmumiem un privātpersonām.

3.2

Visvairāk nelikumīgi izplata mūsdienu mūzikas sacerējumus un — arvien vairāk — audiovizuālos darbus, kā arī dažādas programmatūras. Šī parādība strauji pieauga laikā, kad izplatītāji nepiedāvāja nevienu uzņēmējdarbības modeli, kurā ņemtu vērā jaunās iespējas pārkāpt nemateriālā īpašuma tiesības. Turklāt ir vajadzīga pusaudžu izglītošana interneta izmantošanas jautājumos, par ko neviena iestāde nav uzņēmusies iniciatīvu un kas joprojām ir nepietiekama.

3.3

Pirmās reakcijas dažreiz bija pārspīlētas, bet dažreiz, daudz retāk, — iecietīgas. Izplatītāji vispārīgi ieviesa noteikumus aizsardzībai pret pavairošanu (tā dēvētā DRM) vienlaikus ar prasību samaksāt finansiālu kompensāciju tiesību turētājiem un ārkārtīgi bargiem kriminālsodiem, kas praksē izrādījās nepiemērojami, ņemot vērā krāpšanas apmērus. Izņēmums bija masveida pirātiskās kopijas no Eiropas un Āzijas austrumiem. Dažas personas tika sodītas, lai kalpotu par biedējošu piemēru, tomēr nebija iespējams novērtēt šīs iebiedēšanas ietekmi, jo trūka neatkarīgu pētījumu un reālu skaitļu par zaudējumu summām, kas radušās viltojumu dēļ.

3.4

Tomēr Komiteja ir nedaudz pārsteigta par Komisijas priekšlikumu izveidot “Eiropas” savietojamas DRM sistēmas par tiešsaistē izplatītu saturu. Attiecībā uz mūziku tūkstošiem dziesmu jau ir pieejamas komerciālajās tīmekļa vietnēs bez DRM; pastāv tendence, ka tās pakāpeniski izzudīs. Izplatīšanas uzņēmumi pašlaik izstrādā dažādas sistēmas, kas izplata minētā satura kategorijas, tostarp tiešas noklausīšanās iespējas bez ierakstīšanas vai speciālu abonementu, kas ļauj ielādēt zināmu daudzumu dziesmu, kuras ir bez maksas, bet papildinātas ar “obligātu” reklāmu u.c.

3.5

Pašlaik mobilo datu nesēju vai terminālu pretkopēšanas aizsardzība tiek uzskatīta drīzāk par šķērsli “taisnīgai lietošanai”, nevis par efektīvu aizsardzību pret pirātiem. Aizsardzība var izraisīt arī vertikālu integrāciju (tīmekļa vietnes, individuāla kodēšanas sistēma ar lielākiem vai mazākiem kvalitātes zaudējumiem, individuālas nolasīšanas ierīces, Apple izplatīšanas sistēma ar AAC kodu un diskdzini iPod vai iPhone), kas ir pret konkurenci vērsta sistēma. Bieži izmantota aizsardzība, sevišķi programmatūru, spēļu vai dažu publikāciju tiešsaistē gadījumā ir digitālā piekļuves atslēga, kas atbloķē piekļuvi. Tā tiek nosūtīta pircējam pēc tam, kad viņš ir apmaksājis vienības pirkumu vai abonementu uz zināmu laiku. Šī sistēma ir diezgan efektīva, un jau tagad tā ir plaši izplatīta.

3.6

Komiteja uzskata, ka praksē integrētās savietojamās digitālās DRM sistēmas ir novecojušas. Neapšaubāmi lietderīgāk ir novērot izmaiņas dažādos tiešsaistē pieejamā satura tirgus sektoros, kas, šķiet, attīstās autortiesību un blakustiesību aizsardzībai labvēlīgā virzienā, sevišķi pateicoties atbilstošiem rīcības kodeksiem un reāliem uzņēmējdarbības modeļiem (4), nevis ar Eiropas iniciatīvas palīdzību mēģināt nostiprināt pārejas situāciju, kura ātri mainās.

3.7

Attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, spēkā esošie starptautiskie līgumi un konvencijas veido principā kopīgu juridisko pamatu gan dalībvalstīs, gan attiecībās ar trešām valstīm. Tomēr, neraugoties uz Kopienas tiesībām, praksē pastāv atšķirības. Tādējādi priekšlikums par “Eiropas autortiesībām” iekšējā tirgū tās automātiski aizsargātu visās dalībvalstīs, tiklīdz šīs tiesības ir atzītas vienā no tām, kā arī nodrošinātu vienotu aizsardzību.

3.8

Interneta un zināšanu sabiedrības laikmetā ir jāatrod patiess līdzsvars starp vispārējām un individuālajām interesēm. Autori un izplatītāji ir taisnīgi jāatalgo. Lasītājiem vai klausītājiem un lietotājiem privātajā, publisko lasījumu jomā vai dažāda līmeņa mācību procesā izglītības iestādēs saprātīgi jāizmanto likumīgi iegūtais saturs.

3.9

Jākonstatē, ka daudzās valstīs pastāv stingras krimināltiesības, kas aizsargā autortiesības un paredz bargas sankcijas pret privātpersonām, kas saturu izmanto nekomerciālos nolūkos laikā, kad lietošanas un pavairošanas tiesības privātpersonām ir tikušas ierobežotas. Savukārt stingras kontroles metodes, kas noteiktas interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem, var izrādīties derīgas cīņai pret terorismu, bet ir pārspīlētas un var kaitēt tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību situācijā, kad tiesiskais regulējums ir vienpusēji labvēlīgs izplatītājiem. Iespējams, ka šāda veida tiesību akti tiks apstrīdēti Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā, kas sargā privātās dzīves neaizskaramību. Savukārt Eiropas Kopienu Tiesa Luksemburgā aicina ievērot proporcionalitātes principu un meklēt līdzsvaru starp dažādām skartajām tiesībām (spriedums “Pro Musicae” lietā).

3.10

Turklāt dažas valstis, bieži vienas un tās pašas, uzliek nodokli visiem digitālo datu nesēju veidiem, tos uzskatot par pirātisma līdzekļiem, neatkarīgi no to izmantošanas mērķiem. Lai arī šis nodoklis bieži vien tiek saukts par “privātās kopijas nodokli”, tas rada ievērojamus ienākumus, kuru sadale dažkārt nebūt nav pārredzama. Šāda pieeja, kas jebkuru privāto kopiju vai “taisnīgu lietošanu” pielīdzina autortiesību un blakustiesību pārkāpšanai, ir nepieņemama godīgiem IKT lietotājiem jeb vairākumam, kā arī uzņēmumiem, kas tās izmanto citiem mērķiem nekā dziesmu vai spēļu kopijām. Šiem nodokļu maksājumiem vajadzētu vismaz būt mazākiem un proporcionāliem digitālo vienību uzglabāšanas reālajām izmaksām (piemēram, iekārtas pārdošanas cenas procentu likme dalīta ar gigabaitu kopskaitu, jo starp datu nesējiem ir vērojamas ievērojamas atšķirības).

3.11

Jāievēro dažādu ieinteresēto pušu tiesības, tomēr respektējot spēkā esošās direktīvas un proporcionalitātes principu, kā to skaidri norādījusi EKT spriedumā “Pro Musicae (5).

4.   Komitejas papildu piezīmes.

4.1

Komiteja piekrīt uzskatam, ka savietojamību, kas nepieciešama brīvai konkurencei, var panākt, ja patērētājs radošā satura lasīšanai var izmantot paša izvēlētas iekārtas. Tāpēc vienīgais risinājums ir kodēt darbus, piemērojot atklātus un visiem pieejamus standartus. Taču visas DRM sistēmas automātiski aizliedz lasīt darbus jebkuram aparātam, ierīcei vai programmatūrai, kas nav saņēmusi DRM izdevēja speciālu atļauju. Pēc definīcijas DRM balstās uz to slēgto formātu slepenību, kuru tehniskie rādītāji nav publiski pieejami. Līdz ar to DRM izdevēja neatļautās un nesertificētās sistēmas tiek izslēgtas no jebkādas konkurences. Turklāt pagaidām vēl nav nevienas DRM sistēmas, kas balstītos uz atklātiem standartiem. Šāds risinājums nozīmētu ieviest sarežģītas savstarpēju licenču sistēmas. Daži satura radītāji varētu tikt izslēgti no tirgus tikai tāpēc, ka, piemēram, viņi neizmanto DRM sistēmas. Viss digitālo darbu radīšanas sektors, kas aptver zinātniskos institūtus un pētniecības centrus, universitātes, bezmaksas programmatūru, darbus, kas veidoti atbilstīgi alternatīvām licencēm, būtu izslēgts no tirgus, kurā atļauti vienīgi komerciāla satura darbi. Tas ir pretrunā ar informācijas un zināšanu sabiedrību, kuras priekšgalā Eiropa vēlas atrasties.

4.2

Neviens no šiem pieņēmumiem nav apmierinošs, piemēram, saistībā ar darbu un satura importu no trešām valstīm uz Eiropu, kā arī eksportu no Eiropas. Eiropas programmatūrām, kas balstās uz DRM sistēmām, jābūt savietojamām ar ārējā tirgū izmantotajām, kas bieži vien audiovizuālajā jomā ir daudz aktīvākas. DRM sistēmas paver iespēju pret konkurenci vērstai attieksmei un vertikālās integrācijas mēģinājumiem multivides jomā. Minēto problēmu ilustrē Apple ražotā iTunes programmatūra, kurā īpašnieks izmanto DRM sistēmu un kodēšanu, kas praksē nozīmē iPod vai iPhone tipa diskdziņu izmantošanu.

4.3

Ja ir pieejama tikai DRM sistēmas lietojumprogrammas saskarne (application programmer's interface — API) nevis pirmprogramma pilnībā, kas dažiem piegādātājiem varētu likties ļoti vilinoši, pastāvētu risks, ka īsta savietojamība ir neiespējama.

4.4

Pirāti tik ātri atklāj, kā apiet vai atdarināt jebkādu aizsardzības sistēmu, ka satura piegādātāji vairs neuzticas DRM sistēmām un meklē jaunus izplatīšanas uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, vienotas likmes abonements, darba noklausīšanās bez maksas, bet tā lejupielāde — pret samaksu, reklāmas iekļaušana u.c. Būtu vairāk jāuzticas tirgum, nevis steidzīgi un nepārdomāti jāizstrādā tiesību akti, kā tas notiek Francijā, kur likumi seko viens otram un tiesas tos interpretē pretrunīgi. Līdz šim “galveno uzņēmumu” (piecas lielākās pasaules firmas dominē mūzikas un dziesmu ierakstu jomā, sešas vai septiņas — audiovizuālajā) lobiju spiediens bija noteicošais, lai dažas valstis atceltu tiesības izgatavot kopijas privātām vajadzībām un uzskatītu datņu apmaiņu starp privātpersonām par kriminālnoziegumu. Arī jaunākais Francijas likuma projekts ierindojas starp pārspīlēti represīviem tiesību aktiem, kas noved strupceļā.

4.5

Komiteja jau iepriekšējos atzinumos ir uzsvērusi, ka krimināltiesības jāpiemēro tikai viltojumiem komerciālos nolūkos (ražošana un izplatīšana, ko dažkārt organizē kriminālie grupējumi). Dažās dalībvalstīs ir ļoti viegli pat atklātā tirgū iegādāties nelikumīgi pavairotas programmatūras vai mūzikas un audiovizuālos ierakstus. Eiropā tiek ražotas pirātiskas kopijas, tomēr lielākā daļa kopiju nāk no Āzijas. Pirmām kārtām jācīnās un jāsoda šādu masveida pirātisku kopiju izgatavošana komerciālos nolūkos, kā arī jāstiprina policijas un tiesas sadarbība, lai atklātu starptautiskos organizētās noziedzības tīklus.

4.6

Attiecībā uz datu apmaiņu, īpaši pusaudžu vidū, prioritāri jāizvērš informatīvas kampaņas par to, ka autori un producenti taisnīgi jāatalgo par viņu darbu (sevišķi autori, kuri bieži vien saņem niecīgu daļu no iekasētajiem maksājumiem par autortiesībām), kā arī pilsoniskā audzināšana.

4.7

Ne vienmēr masveida datņu apmaiņa nozīmē tādu datņu apmaiņu, kuras aizsargā nemateriālās finanšu tiesības. Runa var būt par dažāda satura bezmaksas apmaiņu un publikācijām (eksperimentu un zinātnisko darbu rezultāti, darbi, kuru kopēšanu vai izplatīšanu neierobežo licences).

4.8

Tomēr saskaņā ar likuma projektu, kas tiek izskatīts Francijā, ir jāuzrauga viss tīkls un jāveic interneta lietotāju personas datu ilgtermiņa glabāšana. Minētajiem datiem jābūt pieejamiem “galveno uzņēmumu” pārstāvjiem, tomēr, ja šāda sistēma tiktu ieviesta, vienīgi valsts pārvaldes iestādēm, kas saņēmušas tiesas nolēmumu, vajadzētu būt tiesīgām piekļūt minētajiem datiem.

4.9

Tiesības izgatavot kopiju privātai lietošanai kļūst par izņēmumu, kas pakļauts stingriem ierobežojumiem grūti saprotamos “līgumos”, kurus izstrādājuši satura piegādātāji un kas ir pretrunā parastajai impulsīvas iepirkšanās praksei.

4.10

Profesionālie autori un izplatītāji praktiski ir vienīgie, kas iegūst no pārmērīgas likuma aizsardzības, turpretī individuālos satura veidotājus vai plašai publikai vēl nepazīstamus māksliniekus, alternatīvo licenču lietotājus (GPL, LGPL, creative commons u.c., aptuveni piecdesmit dažādi licenču veidi) neaptver nekāda īpaša aizsardzība, lai gan šīs licences ir pakļautas autortiesībām un tās ne vienmēr ir bezmaksas. Viņiem vispirms būs jāiesniedz tiesā sūdzība par viltošanu. Tādējādi likuma priekšā starp lielajiem starptautiskajiem izplatītājiem un mazajiem uzņēmumiem vai privātpersonām tiktu radīta liela nevienlīdzība.

4.11

Komiteja uzskata, ka tiesību aktu pamatprincips ir godprātīgi nodrošināt patērētāju aizsardzību, kā arī taisnīgu atalgojumu autoriem par viņu darbu.

4.12

Legāli iegūtas licences lietošanu ierobežojoši noteikumi un iespēja “galveno uzņēmumu” pārstāvjiem piekļūt personas datiem ir pretrunā ar izvirzītajiem mērķiem, jo “komerciālie” viltotāji pratīs pārvarēt visus tehniskos šķēršļus un paslēpt savas darbības pēdas tīklā. Kontrolei būs pieejama tikai likumīga vai nelikumīga datu apmaiņa starp tiem interneta lietotajiem, kuriem nav komerciālu mērķu, pat ja ievērojama šīs apmaiņas daļa ir nelikumīga un tā jāapkaro, izmantojot līdzekļus, kas atbilst to masveida raksturam. Daži notiesājoši “paraugspriedumi” un no tiem izrietoša publicitāte, lai “laupītu drosmi” dažiem interneta lietotājiem, nav pietiekami pasākumi, lai atrisinātu problēmu, jo iespēja būt pieķertam statistiski ir minimāla, un par to neuztrauksies, piemēram, pusaudži, kuri neapzinās kaitējumu, ko viņi rada iecienītajiem autoriem.

4.13

Visu interneta lietotāju personas datu glabāšana ilgtermiņā ir interneta pakalpojumu nodrošinātāju būtiska iejaukšanās interneta lietotāju privātajā dzīvē. Vai tā ir noteikti nepieciešama, lai ievērotu autortiesības un blakustiesības? Vai tā nav nesamērīga ar izvirzīto mērķi? Vai autortiesības un blakustiesības ir tik absolūtas, ka ir nepieciešams pastāvīgi ierobežot interneta lietotāju privāto dzīvi?

4.14

Saglabātie dati gan var kalpot cīņā pret terorismu, bet jebkurā gadījumā jānodrošina tiesiskās garantijas interneta lietotāju pieslēgumu konfidencialitātei, ko tomēr prioritāru vispārējo interešu labā var atcelt likumīgi pilnvarota valsts pārvaldes iestāde, kurai ir konkrēts, tiesas rīkojumā noteikts uzdevums.

4.15

Daži datu izmantošanas veidi var būt vispārīgi atļauti zināšanu ieguves un analīzes nolūkos, bet ar zināmiem noteikumiem, jo īpaši, nodrošinot datu anonimitāti. Savukārt ir jāaizliedz datņu ar vārdiem salīdzināšana, personas datu vākšana “profilēšanas” nolūkos, lai panāktu efektīvāku reklāmu, to glabāšana, to apvienošana ar atslēgvārdu sarakstu, ko izmanto meklētājprogrammās, kā arī cita jau plaši izplatīta rīcība, kas īpaši izdevīga “galvenajiem uzņēmumiem” un citiem lieliem uzņēmumiem, jo šāda rīcība aizskar iedzīvotāju privāto dzīvi.

4.16

Daudzās valstīs ir noteikti nodokļi par visiem, fiksētiem vai mobiliem, datu nesējiem (sevišķi audiovizuālā satura) tikai tiesību turētāju labā, arī par tādiem datu nesējiem, kas nav paredzēti šādai lietošanai. Šāda sistēma jebkuru digitālā datu nesēja izmantotāju uzskata par iespējamo pirātu. Dažas lietotāju kategorijas, sevišķi uzņēmumi, būtu jāatbrīvo no šādiem nodokļiem. Savukārt platjoslas interneta piekļuves piedāvātājus, kas ir paplašinājuši tīklus, daļēji tos izmantojot nelikumīgi, varētu aplikt ar relatīvi zemām nodokļu likmēm, kas būtu atkarīgas no datu plūsmas apjoma starp privātpersonām, lai tiktu veiktas iemaksas iestādēm, kas vāc honorārus no autortiesībām, kā arī jauna satura veicināšanai, tomēr valstis nedrīkst izmantot savā labā visus vai daļu no minētajiem nodokļiem, izņemot to iekasēšanas un pārdales izdevumu segšanai.

4.17

Būtu jāņem piemērs no Skandināvijas valstu, īpaši Zviedrijas, tiesību pārvaldības nevis no Francijas tiesību aktiem un likumprojektiem, kas attiecībā uz atbalsta pasākumiem jaunajiem satura veidotājiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem ir nelīdzsvaroti un nepārliecinoši.

4.18

Pēc piemēroti ilga ekskluzīvo tiesību perioda varētu ieviest globālu sistēmu pēc Zviedrijas parauga.

4.19

Jau izskatot direktīvas projektu par “intelektuālā īpašuma tiesību” (rūpnieciskā īpašuma tiesību, literāro un mākslas darbu autortiesību, kā arī blakustiesību vai ES atzītu un aizsargātu ad hoc tiesību) aizsardzību, Komiteja aicināja īstenot stingru, bet piesardzīgu pieeju cīņai pret viltojumiem komerciālos nolūkos.

4.20

PTO no savas puses Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) brīdināja par tiesību īpašnieku iespējamām nelikumībām, kas var ierobežot konkurenci vai neatbilst vispārējām interesēm.

4.21

“Mērķi: intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un ievērošanai jāsekmē tehnoloģisko jauninājumu attīstība un tehnoloģiju nodošana un izplatīšana, lai tas būtu abpusēji izdevīgi gan tehnoloģisko zināšanu radītājiem, gan lietotājiem, un jāveicina sociālā un ekonomiskā labklājība, kā arī jānodrošina tiesību un pienākumu līdzsvars.”

4.22

“Principi: (…) 2. Varētu būt nepieciešami piemēroti pasākumi, kam jābūt savietojamiem ar šā Nolīguma noteikumiem, lai izvairītos no tā, ka tiesību turētāji ļaunprātīgi izmanto intelektuālā īpašuma tiesības, vai no tādām darbībām, kas nepamatoti ierobežo tirdzniecību vai nelabvēlīgi ietekmē starptautisko tehnoloģijas nodošanu.”

4.23

Komitejas iepriekšējās piezīmes, kas atrodamas Komitejas 2003. gada 29. oktobra atzinumā par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem un procedūrām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu” (6), atbilst TRIPS līguma (7. pants) mērķiem un principiem (8. panta 2. punkts), kas būtu jāietver direktīvas apsvērumos, jo iespējamās sankcijas nevar būt pilnībā nošķirtas no materiālajām tiesībām, kā arī nedrīkst ignorēt rūpnieciskā īpašuma tiesību un literāro un mākslas darbu autortiesību iespējamo ļaunprātīgu izmantošanu no tiesību turētāju puses. (7)

Briselē, 2008. gada 16. jūlijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Digitālo tiesību pārvaldība (digital rights management — DRM) — “politiski pareizs” termins, kas nozīmē “tehniskās vai programmatūras kopiju novēršanas sistēmas”.

(2)  COM(2007) 836 galīgā redakcija, Brisele, 3.1.2008., SEC(2007) 1710, Komisijas dienestu darba dokuments.

(3)  “i2010 — Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai”, COM(2005) 229 galīgā redakcija.

(4)  Mūzikas pārdošana internetā par tādu pašu cenu, kādu piemēro kompaktdiskiem veikalos, veido izplatītāju pārmērīgu ienākumu. Tas neveicina tādu reālistisku modeļu meklējumus, kuros ņemta vērā reālā pašizmaksa un saprātīga komerciālā peļņa.

(5)  EKT (Virspalātas) 2008. gada 29. janvāra spriedums lietā C-275/06.

Temats: prasība pēc prejudiciāla nolēmuma.

Tiesa (virspalāta) nospriež:

“Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību), Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) neliek dalībvalstīm tādā situācijā kā pamata lietā paredzēt pienākumu paziņot personas datus, lai nodrošinātu autortiesību iedarbīgu aizsardzību civiltiesvedībā. Tomēr Kopienu tiesības prasa, lai dalībvalstis, transponējot šīs direktīvas, pamatotos uz tādu minēto direktīvu interpretāciju, kas ļauj nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp dažādajām Kopienu tiesību sistēmā aizsargātajām pamattiesībām. Līdz ar to, īstenojot šo direktīvu transponēšanas pasākumus, dalībvalstu iestādēm un tiesām ir ne tikai jāinterpretē savas valsts tiesības ar šīm pašām direktīvām saskanīgā veidā, bet arī jānodrošina, lai tās nebūtu pamatotas ar tādu šo direktīvu interpretāciju, kas nonāk konfliktā ar šīm pamattiesībām vai citiem Kopienu tiesību vispārējiem principiem — tādiem kā samērīguma princips.”

(6)  OV C 32, 5.2.2004., 15. lpp.

(7)  TRIPS līgums ar nosaukumu “Līdzekļi intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai” ir Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) dibināšanas līguma 1 C pielikums, kas parakstīts 1994. gada 15. aprīlī Marrākešā un apstiprināts ar Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) (OV L 336, 1. lpp.) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē. Minētajā daļā ir iekļauts 41. pants, kurā ir noteikts: “Locekļi nodrošina, lai to tiesību aktos būtu paredzētas procedūras, kas vērstas uz intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, piemēram, to, kas uzskaitītas šajā daļā, lai tādējādi būtu iespējama efektīva rīcība pret jebkādu minētajā līgumā ietverto intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu, ietverot ātrus koriģējošus pasākumus, kuru uzdevums ir novērst jebkādus pārkāpumus, kā arī preventīvus koriģējošus pasākumus pret jebkādu tālāku pārkāpšanu. Minētās procedūras jāpiemēro tā, lai izvairītos no šķēršļu radīšanas likumīgai tirdzniecībai un nodrošinātu pasākumus pret to ļaunprātīgu izmantošanu.”


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/69


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un sankciju ieviešanu par pārkāpumiem”

COM(2008) 134 galīgā redakcija — 2008/0055 (COD)

(2009/C 77/17)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 80. panta 2. punktu 2008. gada 4. aprīlī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Kuģu radītais piesārņojums — sankciju ieviešana par pārkāpumiem”

Par komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras, informācijas sabiedrības specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 16. jūlijā. Ziņotājs — Retureau kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), vienbalsīgi pieņēma šo atzinumu.

1.   Komisijas priekšlikumi.

1.1

Komiteju lūdz sniegt atzinumu par grozījumiem, ko Komisija ierosina izdarīt 2005. gada Direktīvā par kuģu radītā piesārņojuma novēršanu, lai ņemtu vērā Eiropas Kopienu Tiesas praksi noziegumu pret vidi jomā attiecībā uz Kopienas iestāžu attiecīgo kompetenci, Kopienas tiesību aktu efektivitāti un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma prioritāti attiecībā pret Līgumu par Eiropas Savienību saistībā ar Kopienas politikām un mērķiem, kas minētajos noteikti līgumos.

2.   Vispārējās piezīmes.

2.1

Komiteja atkārtoti atzīmē, ka krimināltiesību jomā Kopienai faktiski nav nekādu pilnvaru, kas būtu noteiktas līgumos.

2.2

Tomēr Komisijai ir jārūpējas par Kopienas tiesību aktu efektivitāti, kurus tā ierosina, lai sekmīgi īstenotu Kopienas dibināšanas līgumā minētās politikas, kas ietilpst tās kompetences jomā; Šajā sakarā Komisija likumdošanas iniciatīvās var ierosināt valdībām savas valsts tiesību sistēmā paredzēt samērīgas, efektīvas un preventīvas sankcijas, tostarp krimināltiesiskas sankcijas par fizisku vai juridisku personu pārkāpumiem pret vidi, kuri izdarīti tīši vai aiz rupjas nolaidības, kurus minētās personas nodarījušas pašas vai bijušas to līdzdalībnieces, vai arī mudinājušas veikt šādus pārkāpumus, kas pamato krimināltiesisko sankciju piemērošanu.

2.3

Komiteja vienā no iepriekšējiem atzinumiem (1) kritizēja Komisijas viedokli par Kopienas kompetences krimināltiesiskajā jomā pārmērīgu paplašināšanu un atbalstīja mērenāku interpretāciju, kas rezultātā izrādījās pilnībā atbilstīga Kopienu Tiesas praksei (2). Kopš 2000. gada daudz laika ir zaudēts, risinot starpiestāžu konfliktu, kurā beidzot panākts skaidrs izlīgums, kas tādējādi turpmāk ļaus labāk ievērot vides standartus.

2.4

Nereti paustās bažas par to, ka nākamie grozījumi līgumos ieviesīs jaunas izmaiņas kompetences jomās un līdz ar to arī tiesību aktos, kuri zaudēs stabilitāti un juridisko noteiktību, šķiet nepamatotas, jo par to neliecina ne pašreizējā institucionālā situācija, ne arī Lisabonas līguma varbūtējā stāšanās spēkā. Katrā gadījumā dalībvalstis nešķiet gatavas pārdalīt savu krimināltiesisko kompetenci, kas tiek uzskatīta par suverenitātes kompetenci un kura ietilpst valsts kompetenču “stabilajā kodolā”. Pat arī ne radikālas izmaiņas, kādas visdrīzāk ir sagaidāmas, tiesu iestāžu attiecīgajās kompetencēs nebūs ipso facto pamatojums izdarīt būtiskas izmaiņas tiesību aktos.

2.5

Turklāt Kopienu Tiesai iesniegtajā lietā C 308/2006 par Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/35/EK likumību saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesībām Tiesa atzina, ka šis jautājums neietilpst tās kompetencē, tādējādi noraidot celto prasību; faktiski arī citas starptautiskās tiesas minēto lietu, ko nav iespējams ietvert šajā atzinumā, neizskatītu juridisku un politisku apsvērumu dēļ; pat arī, ja kāda no tiesām konsultāciju nolūkā piekristu sniegt atzinumu par Kopienas tiesību akta projektu, ar to nepietiktu, lai stātos pretī Kopienas likumdevējam, kuram, pamatojoties uz savu tiesību prevalējošo raksturu, ir dominējošs stāvoklis attiecībā pret valsts un starptautiskajām tiesībām, turklāt tas nav pakļauts starptautiskajām tiesībām.

2.6

Priekšlikums par kuģu radīto piesārņojumu pilnībā atbilst Kopienas tiesu praksei un tādēļ dalībvalstīm, ko kurām, kā minējusi Komisija, tikai dažas pieļāvušas nopietnus pārkāpumus, izteikts uzaicinājums paredzēt sodus un par pārkāpumiem savas valsts krimināltiesību aktos ieviest efektīvas, samērīgas un preventīvas soda sankcijas, lai novērstu likumpārkāpumus, kas skaidri noteikti Kopienas tiesību aktos.

2.7

Nerunājot par piemērojamo krimināltiesību saskaņošanu, jo dalībvalstis tikai tiek aicinātas kvalificēt un piemērot sodus par pārkāpumiem, kurus nosaka Kopienas likumdevējs, Kopienu Tiesas prakse ļauj izvirzīt prasības dalībvalstīm krimināltiesiskajā jomā, kas ir vēl efektīvāks līdzeklis, lai panāktu Eiropas normu stiprināšanu un to ievērošanu, kad tās attiecas uz svarīgiem jautājumiem.

2.8

Komiteja atzinīgi vērtē un atbalsta priekšlikumu grozīt 2005. gada direktīvu un uzskata, ka kuģu identifikācijas un kontroles jaunie mehānismi, kurus ieviesīs pakāpeniski, nodrošinās, ka direktīva pilnībā tiek ņemta vērā, efektīvi un regulāri piemērojot sodu par nelikumīgu rīcību.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  OV C 220, 16.9.2003., 72. lpp.

(2)  Skat. Tiesas 2007. gada 23. oktobra spriedumu lietā “Eiropas Kopienu Komisija, ko atbalsta Eiropas Parlaments, pret Padomi”, C 440/05.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/70


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina ceļu satiksmes drošības noteikumu pārrobežu izpildi”

COM(2008) 151 galīgā redakcija — 2008/0025 (COD)

(2009/C 77/18)

Padome 2008. gada 13. maijā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 71. panta 1. punkta c) apakšpunktu nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina ceļu satiksmes drošības noteikumu pārrobežu izpildi”

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļa atzinumu pieņēma 2008. gada 16. jūlijā. Ziņotājs — Simons kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), vienbalsīgi pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi.

1.1

Komisijas direktīvas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt efektīvāku un iedarbīgāku satiksmes drošības noteikumu ievērošanas kontroli un sankciju piemērošanu par citā dalībvalstī notikušiem pārkāpumiem.

1.2

Priekšlikums izstrādāts, lai palīdzētu īstenot Komisijas 2001. gadā izvirzīto mērķi, proti, līdz 2010. gadam ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu samazināt uz pusi.

1.3

Šo mērķi nevarēs sasniegt, neveicot papildu pasākumus. Skatāmais priekšlikums ir viens no tādiem pasākumiem, un tajā galvenā uzmanība vērsta uz rīcību tādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumā, kas izdarīti kādā citā dalībvalstī.

1.4

Komiteja uzskata, ka ierosinātā direktīva ir lietderīgs līdzeklis, lai varētu atbilstīgi sodīt par citā dalībvalstī izdarītiem pārkāpumiem. Ierosinātais pasākums jāpapildina ar efektīvu un iedarbīgu kontroli un sankciju piemērošanu. Tādēļ Komiteja aicina Padomi un dalībvalstis nekavējoties panākt uzlabojumus šajā jomā.

1.5

Komiteja norāda — lai palielinātu direktīvas efektivitāti, Komisijas ierosinātais pārkāpumu saraksts ir jāpaplašina, tajā iekļaujot visus pārkāpumus, kas ietekmē satiksmes drošību.

1.6

Komiteja uzskata, ka efektivitāti un iedarbīgumu varētu panākt, informācijas apmaiņai izmantojot kādu pastāvošu elektronisku tīklu, piemēram, sistēmu EUCARIS, jo tā nav saistīta ar lieliem izdevumiem. Mēs iesakām Komisijai veikt vismaz priekšizpēti, lai noteiktu, vai ir iespējams tālāk attīstīt pastāvošās sistēmas, tajās iekļaujot paredzēto informācijas apmaiņu.

1.7

Attiecībā uz sankciju piemērošanu Komiteja uzskata, ka jāņem vērā arī tādi līdzekļi kā vadītāja apliecība ar soda punktiem, transportlīdzekļa konfiskācija un vadītāja apliecības pagaidu atņemšana, ko var piemērot atsevišķi vai papildus naudas sodiem.

1.8

Priekšlikums katrai dalībvalstij iecelt centrālo iestādi, kas palīdzētu piemērot direktīvas priekšlikumā paredzētos pasākumus, Komitejas skatījumā ir atbalstāms no efektivitātes viedokļa.

1.9

Komiteja nesaskata pievienoto vērtību, kas būtu Komisijas ieteiktajam “Paziņojuma par pārkāpumu” veidlapas paraugam. Komiteja uzskata, ka jāpievēršas saturam, nevis tā pasniegšanas veidam. Tādēļ Komitejas skatījumā Komisijai vajadzētu aprobežoties ar precīziem noradījumiem par to, kādi dati ir nepieciešami, lai varētu īstenot direktīvas mērķi.

1.10

Komiteja atbalsta Komisijas ierosināto komitejas procedūru paredzēto pasākumu piemērošanai.

2.   Ievads.

2.1.1

Baltajā grāmatā par Eiropas transporta politiku, kas izdota 2001. gadā, izvirzīts mērķis līdz 2010. gadam ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu samazināt uz pusi. Konkrētos skaitļos tas nozīmē, ka jāpanāk, lai 2001. gadā 27 ES dalībvalstīs bojāgājušo cilvēku skaits (54 000) 2010. gadā būtu sarucis līdz 27 000 bojāgājušajiem gadā.

2.1.2

Laikposmā no 2001. gada līdz 2007. gadam bojāgājušo skaits ir samazinājās par 20 %. Lai panāktu mērķi līdz 2010. gadam bojāgājušu skaitu samazināt uz pusi, nepieciešams 37 % samazinājums. Tādēļ attiecīgie centieni ir jāpastiprina.

2.2   Komisijas priekšlikums.

2.2.1

Lai sagatavotu direktīvas priekšlikumu, Komisija organizēja atklātu informatīvu sanāksmi un sanāksmi ar reprezentatīvām ieinteresētajām pusēm. Šīs sanāksmes palīdzēja izstrādāt apspriežamo direktīvas priekšlikumu.

2.2.2

Komisija uzskata, ka direktīvas priekšlikums ir efektīvs līdzeklis, lai tomēr sasniegtu minēto mērķi un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES iedzīvotājiem.

2.2.3

Direktīvas priekšlikums izstrādāts, lai uzlabotu sankciju piemērošanu par pārkāpumiem, kas izdarīti citā dalībvalstī nekā dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

2.2.4

Šobrīd ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, ja tie izdarīti ar transportlīdzekli, kurš reģistrēts citā dalībvalstī, bieži vien paliek nesodīti. Piemēram, atļauto braukšanas ātrumu pārsniegušo citu valstu autovadītāju daļa svārstās no 2,5 % līdz 30 % no visiem atļauto braukšanas ātrumu pārsniegušajiem.

2.2.5

Tā kā dati liecina, ka 30 % no letāliem negadījumiem izraisījusi atļautā ātruma pārsniegšana, tā kontrole būtu efektīvs veids, kā ievērojami samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu.

2.2.6

Tāpat liela nozīme ir citiem priekšlikumā skatītiem pārkāpumiem, piemēram, transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā (25 %), drošības jostu nelietošana (17 %) un sarkanā gaismas signāla neievērošana (4 %).

2.2.7

Komisija neierosina saskaņot ceļu satiksmes noteikumus vai sodus par to neievērošanu. Tas tiek atstāts katras dalībvalsts pārziņā. Priekšlikumā paredzēti tikai administratīva rakstura noteikumi, lai ieviestu efektīvu un iedarbīgu sistēmu pārrobežu sankciju par galvenajiem ceļu satiksmes pārkāpumiem piemērošanai nolūkā līdz 2010. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu.

3.   Vispārīgas piezīmes.

3.1

Atzinumā par Komisijas paziņojumu “Eiropas ceļu drošības rīcības programma: līdz 2010. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumu upuru skaitu — dalīta atbildība”, kuru Komiteja pieņēma 2003. gada 11. decembrī, tā apšaubīja Komisijas tālejošā mērķa īstenošanas iespēju. Šobrīd šķiet, ka tā sasniegšanai ir nepieciešami papildu pasākumi.

3.2

Tādēļ Komitejas skatījumā Eiropas līmeņa pieejai ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolei noteikti ir pievienotā vērtība. Komiteja piekrīt Komisijai, ka jādara viss iespējamais, lai 2001. gadā izvirzītā mērķa — līdz 2010. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu — sasniegšanu tomēr nodrošinātu un uzskata, ka apspriežamais direktīvas priekšlikums ir iespēja panākt būtisku progresu tā īstenošanā. Tomēr šis pasākums jāpapildina arī ar efektīvu un iedarbīgu kontroli un sankciju piemērošanu. Tādēļ Komiteja aicina Padomi un dalībvalstis atbilstīgi to kompetencēm un pastāvošajiem apstākļiem steidzami uzlabot kontroles un sankciju izpildi.

3.3

Komisijas piedāvātā pieeja šķiet vienkārša. Pateicoties informācijas apmaiņas tīklam, kas vēl detalizēti jāizveido, katra dalībvalsts varēs uzreiz sodīt citas dalībvalsts autovadītājus, kas pārkāpj noteikumus tās teritorijā. Nav skaidrs, kādu tīklu un kāda veida sistēmu Komisija ir paredzējusi.

3.4

Direktīvas priekšlikuma 4. pantā Komisija norāda, ka informācijas apmaiņa jāveic ātri, izmantojot ES elektronisko tīklu, kas jāizveido divpadsmit mēnešu laikā. Citur dokumentā minēts, ka informācijas apmaiņai tiks izmantota jau pastāvošā ES sistēma, arī tādēļ, lai samazinātu izmaksas. Komisija tomēr nenorāda, kura sistēma datu apmaiņai tiks izmantota. Komiteja piekrīt Komisijai, ka nolūkā ietaupīt laiku un enerģiju vislabāk būtu izmantot jau pastāvošu ES informācijas sistēmu.

3.5

Konkrēti Komiteja ieteiktu līdzīgu pieeju tai, kas pieņemta Padomes lēmumā par pārrobežu sadarbības veicināšanu, jo īpaši terorisma un pārrobežu noziedzības apkarošanā, kur tiek izmantota EUCARIS tehnoloģija. Minēto sistēmu pašlaik izmanto 18 dalībvalstīs, un, Padomes lēmumam stājoties spēkā, to pieņems visas 27 dalībvalstis. Salīdzinājumā ar citām tīklu sistēmām attiecīgās izmaksas ir ļoti mazas.

3.6

Komiteja aicina Komisiju veikt vismaz priekšizpēti par visām pastāvošajām sistēmām, tostarp EUCARIS tehnoloģiju, lai noskaidrotu iespēju tās papildināt, iekļaujot plānoto informācijas apmaiņu.

3.7

Komiteja atbalsta to, ka Komisijas savā priekšlikumā aprobežojas ar juridiskā pamata nodrošināšanu informācijas par transportlīdzekļu reģistrāciju apmaiņai, lai varētu izdarīt atbilstošu izvēli. Tālāko piemērojamo procedūru noteikšana jāatstāj dalībvalstu ziņā. Tā tiek ievērots subsidiaritātes princips.

3.8

Komiteja arī norāda, ka piemērošana būtu efektīvāka, ja ES līmenī tiktu panāktas vienošanās, kuras Eiropas Savienības dalībvalstīs tiktu īstenotas un kontrolētas saskaņoti. Tas attiecas, piemēram, uz ātruma ierobežojumu saskaņošanu, alkohola līmeni asinīs, sankciju piemērošanas politiku utt. Tādēļ Padomei šajā jautājumā beidzot vajadzētu panākt rezultātus.

4.   Īpašas piezīmes.

4.1

Ņemot vērā izvirzīto mērķi, proti, līdz 2010. gadam salīdzinājumā ar 2001. gadu ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu samazināt uz pusi un 2007. gadā veikto vidusposma novērtējumu, kas liecina par to, ka bez papildu pasākumiem šo mērķi nebūs iespējams sasniegt, Komiteja uzskata, ka Komisijas priekšlikumi par pārrobežu sadarbību tādās jomās kā

atļautā ātruma pārsniegšana,

transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā,

drošības jostas nelietošana,

sarkanā gaismas signāla neievērošana

ir solis pareizajā virzienā, jo saskaņā ar Komisijas datiem tas ik gadu var samazināt satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu par 200 līdz 250 personām.

4.2

Komiteja uzskata, ka direktīvas priekšlikuma 1. pantu vajadzētu papildināt ar pārrobežu sankcijām par vēl citiem pārkāpumiem, piemēram, ar brīvroku sistēmu neaprīkota mobilā tālruņa izmantošanu, agresīvu braukšanu, apdzīšanas aizlieguma neievērošanu, braukšanu pa aizliegtu joslu un transportlīdzekļa vadīšanu narkotiku ietekmē. Kā Komiteja norādījusi agrākā atzinumā par Komisijas paziņojumu “Eiropas ceļu drošības rīcības programma: līdz 2010. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumu upuru skaitu — dalīta atbildība”, izvirzītā mērķa sasniegšanai jācenšas izmantot visus iespējamos līdzekļus.

4.3

Attiecībā uz sankciju piemērošanu Komiteja uzskata, ka jāņem vērā arī tādi līdzekļi kā vadītāja apliecība ar soda punktiem, transportlīdzekļa konfiskācija un vadītāja apliecības pagaidu atņemšana, ko var piemērot atsevišķi vai papildus naudas sodiem.

4.4

Komiteja atbalsta direktīvas priekšlikuma 6. pantā izklāstīto Komisijas ierosinājumu katrai dalībvalstij noteikt centrālo iestādi, kas koordinē direktīvas piemērošanu.

4.5

Komiteja uzskata, ka no subsidiaritātes viedokļa nav vēlams, lai Komisija noteiktu paziņojuma par pārkāpumu formu, ko tas paredzēts direktīvas priekšlikuma 5. pantā. Svarīgākais tomēr ir saturs, nevis veids, kādā to pasniedz. Komiteja uzskata, ka Komisijai vajadzētu aprobežoties ar precīziem noradījumiem par to, kādus datus nepieciešams reģistrēt.

4.6

Direktīvas priekšlikuma 8. pantā minēts, ka Komisijai palīdz Komiteja par ceļu satiksmes drošības izpildi. Komiteja ierosināto komitejas procedūru atbalsta.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/73


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Starptautiskas sarunas par klimata pārmaiņām”

(2009/C 77/19)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja saskaņā ar Reglamenta 29. panta 2. punktu 2008. gada 16. un 17. janvārī nolēma izstrādāt pašiniciatīvas atzinumu par tematu

“Starptautiskas sarunas par klimata pārmaiņām”.

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa (Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centrs) pieņēma atzinumu 2008. gada 2. septembrī. Ziņotājs — Osborn kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārsesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), ar 130 balsīm par, 3 balsīm pret un 3 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1.

Klimata pārmaiņas ir viena no lielākajām pasaules problēmām 21. gadsimtā. Lai izvairītos no katastrofālām pārmaiņām, kopējā pasaules siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas apjoms ir būtiski jāsamazina, un rūpnieciski attīstītām valstīm līdz gadsimta vidum emisija ir jāsamazina par 60–80 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni.

1.2.

Starptautiskās sarunas par klimata pārmaiņām, ko uzsāka 2007. gada decembrī Bali, ir ļoti svarīgas, jo tās izšķiroši ietekmēs rīcību pasaulē līdz 2020. gadam. Ir ļoti svarīgi turpināt šīs sarunas līdz to veiksmīgam noslēgumam Kopenhāgenā 2009. gadā.

1.3.

ES ir uzņēmusies saistības līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu daudzumu par 20 %, salīdzinot ar līmeni 1990. gadā, un sarunu gaitā izteica priekšlikumu samazināt emisiju pat par 30 %, ja pārējās valstis uzņemtos līdzīgas saistības. Tam atbilstoši 2008. gada 23. janvāra enerģētikas paketē Komisija izvirzīja ierosinājumus, kādā veidā varētu nodrošināt samazinājumu par 20 līdz 30 %.

1.4.

Komiteja pārliecinoši atbalsta iniciatīvu, ko ES ir uzņēmusies šajās pārrunās un jo īpaši tās vienpusējo apņemšanos sasniegt mērķi, proti, līdz 2020. gadam panākt 20 % samazinājumu, lai sarunas varētu virzīt tālāk.

1.5.

Uzskatām, ka klimata pārmaiņu izraisītās problēmas ir tik nopietnas, ka jāpieliek visas pūles, lai tās risinātu. ES vajadzētu sasniegt 30 % samazinājumu, ko tā apņēmusies panākt līdz 2020. gadam ar nosacījumu, ka citas rūpnieciski attīstītas valstis uzņemsies līdzīgas saistības un ka sarunu ceļā tiks gūts drošs garants par minēto saistību uzņemšanos, savukārt jaunās tirgus ekonomikas valstis, kurās emisija strauji pieaug, arī uzņemsies nozīmīgas saistības.

1.6.

Lai savu ietekmi sarunās maksimāli palielinātu, ES jābūt spējīgai demonstrēt uzticamību, izpildot savas saistības. Pasākumu paketei par mērķa, proti, 20 % samazinājuma sasniegšanu, ir jābūt izstrādātai līdz 2008. gada beigām.

1.7.

Lai līdz 2020. gadam sasniegtu 30 % samazinājumu, ko uzskatām par reālu gala mērķi, ir nepieciešams turpmāku pasākumu kopums Eiropas un atsevišķu valstu līmenī. Mēs uzstājam, ka pēc iespējas drīzāk jāizstrādā arī otrs pasākumu kopums, kas ļautu sasniegt 30 % samazinājumu.

1.8.

Mēs cerīgi lūkojamies uz turpmākiem Komisijas priekšlikumiem par pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzskatām, ka tos būtu jāpapildina ar katras dalībvalsts nacionālās adaptācijas stratēģiju.

1.9.

Iesakām izstrādāt jaunas ierosmes, lai atbalstītu veiktspējas uzlabošanu un tehnoloģiju nodošanu jomā, kas skar klimata pārmaiņu izraisītā riska mazināšanu un pielāgošanos pārmaiņām.

1.10.

Adekvāta cīņa ar klimata pārmaiņām prasīs lielas pārmaiņas pasaules ekonomikā, kā arī investīcijas. Iesakām izstrādāt turpmāku nepieciešamo resursu apjoma analīzi un piemērotu mehānismu, ar kuru pārzināt un vadīt šīs plūsmas publiski un privāti. Domājam, ka nepieciešamo pūliņu un vadības ziņā šo pasākumu var pielīdzināt Maršala plānam, ko pēc otrā pasaules kara izstrādāja atjaunošanas darbu veikšanai Eiropā. Šajā gadījumā ES vajadzētu būt šāda plāna lielākajam iniciatoram.

1.11.

Jo īpaši līdzekļi būs nepieciešami pielāgošanās un riska mazināšanas pasākumu izstrādei attīstības valstīs. CDM mehānisma paplašināšana ir viens no finansējuma avotiem, taču ir jānosaka stingrāki kritēriji un īstenošanas prasības. Eiropā kā papildresursus varētu izmantot ieņēmumus no oglekļa tirdzniecības atļauju izsolēm.

1.12.

Nepieciešama gan visa veida un līmeņu valsts iestāžu, gan patērētāju un plašas sabiedrības rīcība.

1.13.

Pašai ES ir jāuzņemas būtiska šīs lielās pārveides vadītāja un rīkotāja loma. Mēs uzstājīgi iesakām visām ES iestādēm ar pilnu atdevi iesaistīties ES mērķa sasniegšanā klimata jomā. Komiteja darīs visu iespējamo, lai palīdzētu mobilizēt sabiedrību šā vērienīgā pasākuma atbalstam.

1.14.

Iespējami ātrāk ir jānosaka kritēriji globālajam nolīgumam, par kuru nākamo 18 mēnešu laikā jāvienojas starptautiskajās sarunās, lai politiskajos centienos galveno uzmanību tad var pievērst informācijas izplatīšanai par šo problēmjautājumu un visas pasaules sabiedrības slāņu atbalsta un uzticības veidošanai, kā arī saistību noteikšanai. Tas nav darījums, par kuru var vienoties aiz slēgtām durvīm: ir jāiesaista visi sabiedrības slāņi. Emisijas samazināšanas pasākumiem ir jābūt praktiski iespējamiem, ekonomiski un sociāli stabiliem un īstenojamiem ierosinātajā laika posmā.

2.   Vispārīga informācija

2.1.

Klimata pārmaiņas ir viena no pasaules lielākajām problēmām 21. gadsimtā. Ceturtajā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) novērtējuma ziņojumā, ko publicēja 2007. gadā, apzinātas izmaiņas, kas pēdējos divos gadsimtos notikušas cilvēka darbības rezultātā, kad milzīgos apjomos pieaugusi siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija, un paredzamas turpmākas pārmaiņas, kas var kļūt draudīgas, ja vien tuvākajā laikā netiks veikti steidzami pasākumi globālās emisijas ierobežošanai. IPCC visai pasaulei ieteica izvirzīt mērķi — nepieļaut, ka vidējā temperatūra pasaulē vairāk nekā par 2 °C pārsniedz to līmeni, kāds bija pirms rūpniecības attīstības, tādējādi nepieļaujot katastrofālas pārmaiņas. Lai to panāktu, kopējā pasaules siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija ir būtiski jāsamazina, turklāt rūpnieciski attīstītām valstīm līdz gadsimta vidum emisija ir jāsamazina par 60–80 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni.

2.2.

Starptautiskā sabiedrība pēdējos 20 gados ir pielikusi pūliņus, lai vienotos par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas ierobežojumiem. Par vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām vienojās 1992. gadā Rio, to vēlāk nostiprināja Kioto protokolā 1997. gadā, ar kuru parakstītājas valstis uzņēmās saistības samazināt emisiju līdz 2012. gadam. Vispārēji tiek atzīts, ka šie līgumi un pasākumi ir tikai sākums un ka turpmākajos gados ir vajadzīgi daudz enerģiskāki un aptverošāki pasākumi, lai sasniegtu gadsimta vidus mērķi. Starptautiskas sarunas par klimata pārmaiņām, ko uzsāka 2007. gada decembrī Bali, ir ļoti būtiskas, jo tās izšķiroši ietekmēs rīcību pasaulē līdz 2020. gadam. Ir ļoti svarīgi turpināt šīs sarunas līdz to veiksmīgam noslēgumam Kopenhāgenā 2009. gadā.

2.3.

2020. gada mērķi. Bali ceļvedis ietver atsauci uz ceturtā IPCC novērtējuma ziņojuma nodaļu, kurā ir noteikts, ka līdz 2020. gadam rūpnieciski attīstītajās valstīs emisijas daudzums ir jāsamazina par 25–40 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, lai ilgtermiņā globālo sasilšanu samazinātu līdz diviem grādiem virs līmeņa, kāds bija pirms rūpniecības attīstības.

2.4.

Protams, ka tieši rūpnieciski attīstītās valstīs ievērojami jāsamazina emisija, jo tās ir bijušas un arī šobrīd ir klimata pārmaiņu lielākās izraisītājas per capita. Eiropai jāveic savi uzdevumi. Starptautiskajā stratēģijā atkal ir jāiekļauj ASV, un tai ir jāuzņemas konkrētas saistības emisijas samazināšanas jomā. Krievijai arī jādod ieguldījums, pieņemot reālistiskākus mērķus nekā Kioto sarunās izvirzītos.

2.5.

Eiropas Savienībai šajās sarunās ir galvenā loma. Padome ilgākā termiņā ir paredzējusi rūpnieciski attīstītajās valstīs līdz 2050. gadam emisiju samazināt par 60–80 %. ES ir uzņēmusies saistības līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu daudzumu par 20 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un sarunu gaitā izteica priekšlikumu samazināt emisiju pat par 30 %, ja pārējās valstis uzņemtos līdzīgas saistības. Tam atbilstoši 2008. gada 23. janvāra enerģētikas paketē Komisija izvirzīja ierosinājumus, kādā veidā varētu nodrošināt samazinājumu par 20 līdz 30 %.

2.6.

Kļūst arvien svarīgāk, lai attīstības valstis pašas uzņemtos nozīmīgas saistības klimata pārmaiņu ierobežošanas sekmēšanai. Lielākās jaunās tirgus ekonomikas valstis — Ķīna, Indija, Brazīlija un dažas citas — jau ir kļuvušas vai drīzumā kļūs par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas avotiem, tāpēc būs svarīgi, lai šo valstu tautsaimniecības procesu pārvaldes ietvaros emisijas līmeņa pieaugumu ierobežotu vairāk nekā tradicionālā uzņēmējdarbības modelī.

2.7.

Sarunu partneri cenšas panākt, lai šajā globālajā darījumā rūpnieciski attīstītās valstis uzņemtos tālejošus mērķus un pasākumus emisijas samazināšanai un piedāvātu finansiālu un tehnoloģisku atbalstu attīstības valstīm apmaiņā pret to apņemšanos īstenot savu izaugsmi un attīstību tā, lai pēc iespējas ierobežotu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas pieaugumu.

3.   Vispārīgas piezīmes

3.1.

EESK no paša sākuma ir sekojusi gan sarunu vispārīgai attīstībai, gan Komisijas ieteikto pasākumu kopumam, kas ļautu ES pildīt savas saistības. Lai sekotu sarunām nepastarpināti, Komiteja Eiropas delegācijas sastāvā ir iekļāvusi nelielas Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju delegācijas, kas piedalījās konvencijas līgumslēdzēju pušu konferencē Bali un turpmākajās starpsesiju sanāksmēs Bonnā. No savas puses EESK izmantos kontaktus ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un grupām citās vadošās valstīs, lai turpinātu pētīt to nostāju un pilsoniskās sabiedrības iespējamo nozīmi līguma un tā īstenošanas veicināšanā.

3.2.

Komisijas enerģijas paketes atsevišķus jautājumus Komiteja pārspriež vairākos atzinumos, kuru saturs apkopots un atsauces uz kuriem ir ietvertas šajā atzinumā. Savā pašiniciatīvas atzinumā Komiteja pārskata sarunu vispārīgu attīstību, mērķus un Eiropas nozīmi tajās. Pēc Komitejas atzinuma pieņemšanas paralēli plānotajām sarunu sanāksmēm, kas notiks 2008. gada decembrī Poznaņā un 2009. gada decembrī Kopenhāgenā, paredzēts organizēt pasākumus, kas palīdzēs pilsoniskajai sabiedrībai izprast notiekošās sarunas un reaģēt uz tām.

3.3.

Bali sarunu ceļvedī noteikti četri galvenie sarunās ietverto jautājumu loki:

saistības sasniegt valsts līmenī noteiktos mērķus un veikt pasākumus siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas samazināšanai līdz 2020. gadam un sekmēt klimata pārmaiņu seku mazināšanu;

pasākumi, lai spētu piemēroties nenovēršamām klimata pārmaiņām;

pasākumi tehnoloģijas nodošanas atbalstam un veiktspējas palielināšanai, lai mazinātu klimata pārmaiņu sekas un pielāgotos tām;

piemērota finanšu režīma izveidošana klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumu atbalstam, tehnoloģijas nodošana u.c.

3.4.

Atzinumā savas piezīmes mēs strukturējam atbilstoši minētajiem četriem jautājumu lokiem.

4.   Klimata pārmaiņu pastiprināta mazināšana, ierobežojot vai samazinot emisiju (1. jautājumu loks)

4.1.

Mērķi. Komiteja piekrīt IPCC novērtējumam, ka emisijas samazināšana rūpnieciski attīstītajās valstīs par 25–40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni ir atbilstošs uzdevums, lai sasniegtu 2020. gada mērķi. Līdz 2020. gadam panākt lielāku samazinājumu, šķiet, nebūtu iespējams.

4.2.

Komiteja pārliecinoši atbalsta Eiropas Savienības vadošo lomu šajās sarunās. Mēs atzinīgi vērtējam ES iniciatīvu, vienpusēji apņemoties samazinājuma mērķi, proti, līdz 2020. gadam panākt 20 % samazinājumu, lai sarunas attīstītos tālāk. ES vajadzētu sasniegt 30 % samazinājumu, ko tā apņēmusies panākt līdz 2020. gadam ar nosacījumu, ka citas rūpnieciski attīstītas valstis uzņemsies līdzīgas saistības un ka sarunu ceļā tiks gūts drošs garants par minēto saistību uzņemšanos, savukārt jaunās tirgus ekonomikas valstis, kurās emisija strauji pieaug, arī uzņemsies nozīmīgas saistības.

4.3.

Ja sarunu rezultātā ES emisijas samazinājums būs tikai 20 %, jo nesekos citu valstu līdzvērtīgas apņemšanās, mūsuprāt, tā būtu liela neveiksme.

4.4.

Īstenošana. Komisijas klimata un enerģijas paketē ierosinātie pasākumi ir pozitīvs un konstruktīvs īstenošanas plāns, kas ļauj Eiropai izpildīt saistības, t.i., līdz 2020. gadam panākt samazinājumu par 20 %. Komiteja ir sagatavojusi atsevišķus atzinumus par katru no šā plāna sastāvdaļām. Kopumā mēs atbalstām visas plāna sastāvdaļas, tomēr izsakām turpmāk minētās piezīmes.

Atbalstām ierosinātās emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformas un paplašināšanu. Virzība uz kvotu izsoles plašāku ieviešanu ir atzinīgi vērtējama kā atbilstoša principam “piesārņotājs maksā”, novēršot virspeļņas gūšanas iespējas, veicinot un finansējot zema oglekļa satura tehnoloģijas un produktus, kā arī sekmējot jauninājumus. Ņemot vērā pārmaiņu nepieciešamo investīciju apjomus gan Eiropā, gan attīstības valstīs, mēs uzstājīgi iesakām, ka klimata pārmaiņu seku mazināšanai un pielāgošanās pasākumiem jāpiešķir 50 % no izsoļu ienākuma, nevis 20 %, kā to iesaka Komisija (1). Atzinīgi vērtējam arī Padomes un Eiropas Parlamenta lēmumu no 2012. gada aviāciju iekļaut emisijas kvotu tirdzniecības shēmā (ETS).

Atbalstām priekšlikumus par saistību un pienākumu sadali attiecībā uz sektoriem, kuros netiek veikta emisijas tirdzniecība, un mudinām iestādes nesamazināt mērķus detalizētajās diskusijās par pienākumu sadales pamatu (2).

Pārliecinoši atbalstām virzību uz atjaunojamo enerģiju ātru attīstību. 20 % atjaunojamās enerģijas līmeņa sasniegšana līdz 2020. gadam būtu pirmais solis virzībā uz daudz augstāka līmeņa sasniegšanu 2050. gadā (3).

Ar nožēlu jāsaka, ka būtiskajam jautājumam par energoefektivitāti, kur 20 % pieauguma sasniegšana līdz 2020. gadam nav obligāta, nav pievērsta pietiekama uzmanība, ko apliecina Komisijas ziņojums par nacionālajiem energoefektivitātes plāniem. Vairums dalībvalstu nav izstrādājušas nacionālos plānus savlaicīgi, tie atšķiras kvalitātes ziņā, dažos no tiem trūkst skaidri noteikta mērķa, lai gan būtiskāko ieguvumu no energoefektivitātes var sasniegt ar salīdzinoši maziem ieguldījumiem un tam ir ļoti īss atmaksāšanās laiks (4).

Lai gan mēs atzinīgi vērtējam Komisijas ierosinātos tiesību aktus par oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, mums ir zināms pamats bažām, ka paredzētajiem demonstrējumu projektiem piešķirtais finansējums nav pietiekams un ka virzība uz pielietojumu rūpnieciskā apjomā būs pārāk lēna, lai gan tas varētu būt izšķirosi nozīmīgi, ņemot vērā, ka dažām valstīm jāpaļaujas uz ogļu un citu fosilo kurināmo kā enerģijas avotu daudzus turpmākos gadus (5).

4.5.

Eiropas Savienība ir ieguldījusi lielu uzņēmību un politisko kapitālu, lai izveidotu emisijas robežvērtību un tirdzniecības sistēmu par galveno līdzekli nepieciešamajai emisijas samazināšanai. ES ETS jau ir kļuvusi par lielāko emisijas tirdzniecības sistēmu, un ir paredzēts to paplašināt pēc 2012. gada. Sākotnēji sistēmai bija tikai ierobežota ietekme uz emisiju Eiropā, jo lielās sākuma robežvērtības un kvotas noveda pie ļoti zemas oglekļa cenas. Tā kā ar laiku robežvērtības noteica stingrākas, oglekļa cena pieauga, un tas līdztekus citiem faktoriem palielināja fosilā kurināmā cenu, un tam ir paredzama ievērojama ietekme uz Eiropas enerģijas ražošanu un citām rūpniecības nozarēm.

4.6.

Kopumā mēs uzskatām, ka oglekļa tirdzniecības nostiprināšana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību un nodarbinātību Eiropā, sekmējot energoefektīvāka zema oglekļa procesa un tādu produktu ātrāku izstrādi, kas nākotnē ieņems vadošu vietu tirgū. Tas ne tikai nodrošinās nodarbinātību, bet arī samazinās mūsu atkarību no importa un tādējādi palielinās mūsu energoapgādes drošību.

4.7.

Lai gan ES līdz šim ir bijusi pirmā šajā jomā, tagad par galveno mērķi ir jāizvirza emisiju tirdzniecības sistēmu izstrādes sekmēšana ASV un citās valstīs un visu sistēmu apvienošana kopīgā pasaules oglekļa tirgū. Pasaules oglekļa tirgus izveidošanai varētu būt liela nozīme oglekļa emisijas efektīvā un rentablā samazināšanā visa pasaulē. Mēs noteikti atbalstām ICAP (Starptautiskā partnerība oglekļa pasākumu jomā) ierosmes, kas vērstas uz to, lai dažādās pasaules vietās izveidotās atšķirīgās tirdzniecības sistēmas harmoniski attīstītos par vienotu pasaules tirgu. Tā kā starptautiskais oglekļa tirgus attīstās kopīgas pasaules emisijas robežvērtību sistēmas ietvaros, vajadzētu samazināt iespējamo risku, ka atsevišķi pastāvoša Eiropas tirdzniecības sistēma varētu mazināt Eiropas konkurētspēju.

4.8.

Būtu lietderīgi izstrādāt arī starptautiskus nozares līgumus, ar kuriem noteiktu daudz sīkāk izstrādātus plānus un stratēģijas galveno nozaru un to produktu radītās emisijas drošai, progresējošai samazināšanai. Bet šis būtu vienīgi veids, kā atbalstīt striktu starptautiski apspriestu mērķu sasniegšanu, bet ne alternatīva saistošiem valstu mērķiem, jo pēdējo 20 gadu pieredze liecina, ka brīvprātīgi nozaru līgumi šajā jomā tiek slēgti pārāk reti, pārāk vēlu un tos ir grūti īstenot.

4.9.

Attiecībā uz transportu mēs no jauna apliecinām, ka ilgtspējīgai stratēģijai transporta jomā jāsākas, nopietni pārvērtējot transporta pieprasījuma virzītājfaktorus, kā arī iespējas ar politikas, fiziskās plānošanas, infrastruktūras un sabiedriskā transporta palīdzību samazināt ne tikai pieprasījuma pieaugumu, bet ar laiku arī pašu pieprasījumu. Plānošana nedrīkstētu notikt, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pārvadājumu pieaugums ir neizbēgams un ka vienīgā iespēja ierobežot emisiju pārvadājumu nozarē ir iespējamais degvielas un dzinēju uzbūves tehnisks uzlabojums, kaut gan arī tas, protams, ir nozīmīgi.

4.10.

Attiecībā uz tehniskiem paņēmieniem mēs uzskatām — mērķis samazināt emisiju no automašīnām būtu jānosaka ne tikai īsā termiņā (120g CO2 uz vienu kilometru 2012./2015. g.), bet arī vidējā termiņā tā, lai būtiski samazinātu emisiju pēc 2020. gada (6). Tajā pašā laikā papildu atbalsts jāsniedz no oglekļa brīvu transportlīdzekļu, kas darbosies ar elektrisko vai ūdeņraža dzinēju, izstrādei un agrai ieviešanai.

4.11.

Jautājumā par 10 % biodegvielas izmantošanu transportam mēs neesam noskaņoti tik optimistiski kā Komisija. Ņemot vērā problēmas, kas saistītas ar vairuma biodegvielu ražošanas procesu, tā siltumnīcas efektu izraisošas gāzes emisijas samazināšanas iespējam, kā arī ietekmi uz vidi un sociālajiem jautājumiem, ir jāievieš stingrāki ilgtspējas kritēriji nekā Komisijas ieteiktie, lai nodrošinātu biodegvielas ieviešanu tikai tajos gadījumos, kad tā nodrošina nozīmīgu oglekļa emisijas samazināšanu, nevis jāuzliek nepieņemams slogs lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai un pārtikas ražošanai. Turklāt ekonomiskie apsvērumi pašreiz skaidri norāda, ka biomasas izmantošana elektrības vai siltuma ražošanai ir (vismaz pašlaik ir un arī tuvākajā nākotnē būs) daudz rezultatīvāka nekā biodegvielas izmantošana.

4.12.

Turpmāki pasākumi, lai sasniegtu 30 % samazinājuma mērķi. Uzskatām, ka pieņemot paketi līdz 2008. gada beigām, ES tiks nodrošinātas stabilas iespējas līdz 2020. gadam panākt 20 % samazinājumu.

4.13.

Tomēr mēs šaubāmies par to, ka ir iespējams līdz 2020. gadam panākt 30 % samazinājumu, vienkārši stingri nosakot atsevišķu paketes elementu mērķus un palielinot tīras attīstības mehānisma kredītu izmantošanu, kā to ir ierosinājusi Komisija. Uzskatām, ka šā augstākā mērķa sasniegšanai būtu vajadzīgi visaptveroši un plašāki pasākumi gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī.

4.14.

Eiropas līmenī mēs iesakām apsvērt šādu jautājumu iekļaušanu otrajā paketē:

lielāka pasākumu reglamentēšana un standartu noteikšanas jomā, lai veicinātu energoefektivitāti visās galvenajās nozarēs un produktos;

turpmāki pasākumi atjaunojamās enerģijas izstrādei un ieviešanai;

lielāks atbalsts transportlīdzekļu, ko darbina elektrība vai ūdeņradis, izstrādei;

oglekļa tirdzniecības sistēmas paplašināšana, iekļaujot kuģniecības izraisītu emisiju (mēs šaubāmies, vai pašreizējās Starptautiskās jūrniecības organizācijas diskusijas spēj nodrošināt pietiekami operatīvu rīcību);

lielāki kopīgi centieni, lai ar kopīgu pasākumu līgumu palīdzību izvirzītu stingrākus valsts līmeņa mērķus emisijas samazināšanas jomā.

4.15.

Komiteja uzskata, ka nolūkā sasniegt minētajos līgumos noteiktos mērķus Eiropas vadītājiem būtu jādara vairāk, lai iesaistītu sabiedrību, uzņēmējus, arodbiedrības un citas organizācijas partnerībās un kopīgā darbā.

Jāmudina un jāstimulē iedzīvotāji uzlabot mājsaimniecību efektivitāti un izmantot zaļākas enerģijas formas apgaismojumam un apsildei, iegādāties energoefektīvākas preces un pakalpojumus un mazināt oglekļa daudzumu ierastās ceļošanas un brīvdienu pavadīšanas laikā. Uzskatām, ka šobrīd aizvien vairāk palielinās tā sabiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizāciju daļa, kas būtu gatava rīkoties, ja vien tai būtu spēcīga politiska vadība kas spētu sniegt ievirzi par to, kas no viņiem tiek gaidīts, kā arī atbilstīgas rīcības iniciatīvas.

Daudzas vietējās un reģionālās pašvaldību iestādes jau ir paudušas savu redzējumu un drosmīgu politisko vadību šajā jautājumā. Tās būtu vēl vairāk jāatbalsta un jāiedrošina rīkoties tālāk.

Jāstimulē arī uzņēmumi turpināt šādu attīstību. Tie ir jāmudina arī turpmāk uzlabot savas darbības energoefektivitāti un izmantot enerģiju no avotiem ar zemu oglekļa saturu. Regula būtu jāizmanto sistemātiskāk un stingrāk, lai uzlabotu visa veida izstrādājumu un pakalpojumu energoefektivitāti. Būvniecības nozarei jāspēj sasniegt daudz lielāku energoefektivitāti gan būvniecības procesā, gan laikā, kad būves tiek izmantotas.

Svarīga nozīme ir arī arodbiedrībām. Daudziem to dalībniekiem ir būtiskas iespējas veikt energoefektivitātes uzlabojumus, tādēļ ir jāatzīst un jāveicina to iespējamais ieguldījums. Arodbiedrībām ir pilnībā jāiesaistās rūpniecības un ekonomikas pārejas uz oglekļa samazinājumu procesā. Pareizi pārvaldītām, jaunajām ražošanas formām vajadzētu nodrošināt tieši tikpat lielas nodarbinātības iespējas, cik nodrošināja vecie augsta oglekļa satura ražošanas veidi, vienlaikus saglabājot labus darba apstākļus.

4.16.

Lai stiprinātu uzticību Eiropas Savienībai starptautiskā līmenī, ir būtiski panākt, lai ikviena dalībvalsts veiktu visus iespējamos pasākumus, kas nodrošinātu ne tikai ES-15 Kioto mērķa sasniegšanu, bet arī katras atsevišķas valsts 2012. gadam noteikto mērķu sasniegšanu. Jaunākajā Komisijas ziņojumā par progresu Kioto mērķu sasniegšanā (7) teikts, ka tikai trijās no ES-15 dalībvalstīm notiek virzība uz mērķa sasniegšanu ar pašreizējās iekšpolitikas palīdzību un ka saskaņā ar prognozēm astoņas tikai plāno sasniegt šo mērķi ja “ņem vērā arī Kioto mehānismu, oglekli absorbējošo ekosistēmu un patlaban apspriesto papildu valsts politikas virzienu un pasākumu ietekmi”. Trim valstīm Kioto mērķu sasniegšana nešķiet iespējama. Turklāt Kioto brīva mehānisma kredītu, īpaši TAM, plašais izmantojums rāda, ka virzībā uz sabiedrību, kur zems oglekļa saturs, daudzās valstīs ir jāveic liels darbs.

5.   Pielāgošanās klimata pārmaiņām (2. jautājumu loks)

5.1.

Pat ja nākotnē īstenos veiksmīgus pasākumus globālās emisijas samazināšanai, globālā sasilšana tuvākajās desmitgadēs, domājams, pieaugs jau notikušās emisijas dēļ. Atbildot uz Komisijas zaļo grāmatu par pielāgošanos klimata pārmaiņām, Komiteja jau ir pieņēmusi atzinumu (8). Kopumā Komiteja uzskata, ka ES jāizstrādā aptveroša stratēģija, ar kuras starpniecību varētu pārvaldīt piemērošanos klimata pārmaiņām ES un noteikt sīkāk izstrādātu plānu katrai dalībvalstij. Šim jautājumam jāpiešķir lielāka prioritāte pētījumos un analīzēs, budžeta un investīciju programmās, ka arī citos pasākumos. Mēs ceram, ka 2008. gada rudenī gaidāmajā baltajā grāmata par pielāgošanos Komisija ieteiks sīki izstrādātus pasākumus šā mērķa sasniegšanai.

5.2.

Ārpus ES pasaulē ir daudz attīstības valstu, kurās jau tagad jūtama ievērojama klimata pārmaiņu ietekme, bet kurām ir mazāk resursu, lai ar to cīnītos. Tādēļ par nozīmīgu ES un ESAO valstu prioritāti ir jāizvirza finansiālā un cita veida atbalsta palielināšana īpaši neaizsargātām pasaules valstīm, lai palīdzētu tām risināt ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas. Apsvērumiem par klimata pārmaiņām jābūt prioritāriem visā attīstības jomā īstenotajā politikā.

5.3.

Jācenšas arī maksimāli atbalstīt mežu ilgtspējīgu pārvaldību attīstības valstīs un ierobežot komerciālo spiedienu, kas nepārtraukti veicina plaša mēroga atmežošanu daudzās pasaules klimata sistēmas daļās. EESK gatavo atsevišķu atzinumu par klimata pārmaiņām un mežsaimniecības politiku.

6.   Tehnoloģijas izstrāde un nodošana (3. jautājumu loks)

6.1.

Lai pāreja uz zemāka oglekļa patēriņa ekonomiku būtu veiksmīga, pasaulē ir jānotiek jaunai industriālai revolūcijai. Būs nepieciešama pāreja uz tīrākām enerģijas ražošanas formām, jauna tehnoloģija, kas savāktu oglekļa un citu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, un jāturpina pāriet uz produktu un patēriņa veidiem, kas prasa pēc iespējas mazāku enerģijas patēriņu. Tā īstenošanai būs vajadzīga attiecīgu pētījumu programmu palielināšana gan privātajā, gan publiskajā sektorā un lielas investīciju programmas, lai varētu no jauna aprīkot rūpniecību un pārveidot produktus un pakalpojumus. Liela daļa nepieciešamās tehnoloģijas jau eksistē, bet tā būtu jāpielieto daudz plašāk nekā šobrīd.

6.2.

Rezultātā ES būs vajadzīgas radikālas pārmaiņas Eiropas Savienības izdevumu programmās un valdības atbalsts atbilstīgiem pētījumiem, izstrādei un investīcijām. Būs nepieciešami arī nodokļu un cita veida pamudinājumi, lai iegūtu vajadzīgās investīcijas.

6.3.

Jāapzina tehnoloģijas un pakalpojumu veidi, kas vislabāk palīdzētu jaunajām tirgus ekonomikas valstīm un attīstības valstīm nodrošināt nepārtrauktu attīstību visilgtspējīgākajā veidā ar vismazāko iespējamo oglekļa patēriņu, kā arī atbalstītu to pāreju uz šo ekonomiku ar atbilstīgiem noteikumiem. Atklājot jaunu tehnoloģiju, kas varētu būt īpaši noderīga attīstības valstīm, lai tās pielāgotos klimata pārmaiņām vai mazinātu oglekļa ietekmi uz to turpmāko attīstību, ir jārod iespējas šo tehnoloģiju ātrai, plašai ieviešanai ar pieņemamiem nosacījumiem. Jāņem vērā tas, ka arī jaunās tirgus ekonomikas valstis pašas izstrādā un attīstīta sev noderīgas jaunas tehnoloģijas. Tehnoloģijas nodošanu nevar uzlūkot par vienvirziena ceļu no ziemeļiem uz dienvidiem, bet gan kā veidu, kā atvieglot ātru svarīgākās tehnoloģijas izplatīšanu visā pasaulē neatkarīgi no tās izcelsmes vietas.

6.4.

Komiteja aicina ES kopā ar partneriem nekavējoties izpētīt iespējas, kā nodrošināt, lai attīstības valstīm būtu pieejama visjaunākā maz oglekļa radošā tehnoloģija uz izdevīgiem un pieņemamiem noteikumiem, jo īpaši enerģētikas nozarē, energoietilpīgajās rūpniecības nozarēs, transporta nozarē un, kad tāda tehnoloģija būs pieejama, oglekļa sekvestrācijā. Valstīm, kas enerģijas ražošanas jomā, visticamāk, arī turpmāk būs atkarīgas no akmeņoglēm, jāsaņem palīdzība “tīro ogļu” tehnoloģijas izmantošanā un oglekļa uztveršanas tehnoloģijas iespējami drīzā ieviešanā.

6.5.

Sniedzot šādu palīdzību, būtu jārada iespēja attiecīgajām attīstības valstīm nodrošināt attīstību, bet vienlaikus radot mazāku oglekļa daudzumu nekā tas būtu citā gadījumā, un minēto palīdzību varētu sniegt, izvirzot attīstības valstīm prasību pašām veikt pasākumus, lai ierobežotu emisijas potenciālo pieaugumu.

6.6.

Paralēli sarunām par klimata pārmaiņām ES un ASV vajadzētu īstenot jaunas ierosmes, lai PTO ietvaros panāktu liberalizāciju precēm un pakalpojumiem, kas ir klimatam nekaitīgi. Šo ierosmi jāveido tā, lai rūpnieciski attīstītās valstis, attīstības valstis un tāpat jaunās tirgus ekonomikas valstis varētu gūt priekšrocības no liberalizācijas, piemēram, veicinot vides tehnoloģijas (tālāku) izstrādi un pakalpojumus attīstības valstīs.

7.   Finansējuma un investīciju palielinājums klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un piemērošanās atbalstam (4. jautājumu loks)

7.1.

Attīstības valstīm būs vajadzīgs plašs attīstītās pasaules atbalsts, lai tās varētu veikt savus uzdevumus klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanā, neapdraudot šo valstu attīstības mērķu sasniegšanu. Īpaši svarīgi būtu nodrošināt, lai turpmākā attīstība jaunattīstības pasaulē notiktu ar iespējami zemāku oglekļa intensitāti, un tā nebalstītos uz pārmērīgi liela oglekļa daudzuma radīšanu, kas bija raksturīga attīstībai ziemeļos (un to izkropļoja).

7.2.

Papildu palīdzība ir vajadzīga arī attīstības valstīm, kuras klimata pārmaiņas ietekmē visļaunāk un kurām ir vismazāk resursu, lai tām pielāgotos. Tām ir vajadzīgas pastiprinātas programmas krasta aizsardzībai, plūdu novēršanai, sausuma atvieglošanai, lauksaimniecības pārplānošanai, jaunām sabiedrības veselības vajadzībām un citiem jautājumiem.

7.3.

Komiteja atzinīgi vērtē to, ka visas valstis Bali atzina, ka šās pārejas īstenošanai būs nepieciešami papildu resursi un investīciju nodošanas ceļi un mehānismi. Turklāt attīstītās valstis ar dažiem cienījamiem izņēmumiem nav īpaši veiksmīgi pildījušas pagātnē dotos solījumus nodrošināt papildu resursus ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Šajā gadījumā visai pasaulei ir svarīgi, lai papildu resursus patiešām varētu mobilizēt un piešķirt.

7.4.

Komiteja atzīmēja UNFCC un citu izteiktās aplēses, kurās norādīts, ka tad, kad programmas būs pilnībā pielāgotas, katru gadu varētu būt vajadzīgi simtiem miljardu dolāru publiskā un privātā finansējuma. Tā iesaka UNFCC, Komisijai un/vai ESAO un starptautiskajām finanšu institūcijām veikt steidzamus pasākumus, vēl precīzāk noteikt vajadzības un nodrošināt nepieciešamās apņemšanās un saistības, lai varētu panākt pienācīgu finansējumu un īstenoto programmu būtisku ietekmi uz klimata pārmaiņu globālajām problēmām. Viens no jauna finansējuma avotiem varētu būt ieņēmumi no kvotu izsoles, kas paredzami nākamajā oglekļa tirdzniecības shēmas fāzē, taču tie nebūs pietiekami, lai segtu visas vajadzības.

7.5.

TAM ir izdevies atrast jaunus resursus, lai atbalstītu attiecīgas investīcijas I pielikumā neuzskaitītajās valstīs. Projektu izplatīšana noritējusi par labu Ķīnai un citām jaunām tirgus ekonomikas valstīm, un pastāv nopietnas šaubas par daudzu projektu papildināmību un kvalitāti. Lai mehānisms pildītu savu funkciju — nodrošinātu reālu oglekļa samazinājumu visefektīvākajā veidā —, ir svarīgi nodrošināt stingru un efektīvu kritēriju ievērošanu un uzraudzību.

7.6.

Komiteja iesaka Eiropai un citām valstīm, uz kurām tas attiecas, nekavējoties izpētīt, kā nākamajā periodā izvairīties no shēmas nepilnībām un it visā paātrināt programmas izpildi. Nākotnē TAM vietā prioritāte būtu jāpiešķir projektiem, kas ne tikai sekmē emisijas samazināšanu, bet arī sekmēt zema oglekļa līmeņa ekonomikas stāšanos vecās ekonomikas vietā. Jo īpaši jaunajās tirgus ekonomikas valstīs nešķiet lietderīgi turpināt tūlītēju energoefektivitātes projektu finansēšanu (“viegli noplūcami augļi”), kurus valsts īstenotu jebkurā gadījumā. Šajās valstīs “nozares TAM” — iespējamā kombinācijā ar mērķi bez zaudējuma (9) — varētu būt iespējams risinājums.

7.7.

Visās pasaules daļās būs ļoti svarīgas plaša mēroga privātā sektora investīcijas ražošanā, kas rada mazāku oglekļa daudzumu. Par ES un valstu valdības īstenoto pasākumu mērķi jāizvirza privātā sektora stimulēšana veikt šādas investīcijas.

7.8.

Nepieciešamie maksājumi un ieguldījumi tuvāko 50 gadu laikā sasniegs triljonus dolāru. Tā ir liela summa. Tomēr ieguldījumi ir absolūti nepieciešami, jo apgāde ar fosilās degvielas krājumiem kļūst arvien ierobežotāka, un cenas ceļas. Neatkarīgi no klimata pārmaiņām arvien nozīmīgāka no ekonomiskās perspektīvas viedokļa ir dažādot izmantojamo degvielu, samazināt fosilā kurināmā patēriņu un atlikušos resursus izmantot efektīvi. Šī perspektīva ir svarīga, runājot par drošību pasaulē, jo gan fosilais kurināmais, gan klimata pārmaiņas, kā redzam, jau ir potenciāls nestabilitātes un konfliktu avots daudzās pasaules valstīs.

7.9.

No šā viedokļa nepieciešamība nekavējoties reaģēt uz draudiem, ko var izraisīt klimata pārmaiņas, nav papildu nasta pasaules ekonomikai, bet gan vienkārši ļoti nopietns papildu iemesls, lai ātri veiktu ekonomikas un rūpniecības pārveidi, kas ir vajadzīga jebkurā gadījumā. Kad naftas cena bija 60$ par barelu, Stern pārskatā noteica, ka pasākumi, kas jāveic saistībā ar klimata pārmaiņām tuvāko 50 gadu laikā, būs 1 % no pasaules IKP. Pašlaik, kad nafta maksā vairāk nekā $100 barelā, ieguldīt visa veida atjaunojamos un efektīvos pasākumos, biznesa terminos izsakoties, šķiet daudz interesantāk. Līdzīgā veidā neto papildu izmaksas pasākumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu problēmu risināšanu, šķiet daudz zemākas, un dažos gadījumos varētu būt izteikta pat ar negatīvu skaitli, un tas norāda, ka aktīva rīcība klimata pārmaiņu jomā īstenībā attēlo neto ieguvumu pasaules ekonomikai uz vairākiem gadiem.

7.10.

Pienācīgu reaģēšanu uz klimata problēmām nevajadzētu uzskatīt par milzīgi nomācošu un apgrūtinošu pienākumu, kas kavēs ekonomikas izaugsmi, bet gan par iespēju būt nākamās ekonomiskās un industriālās revolūcijas priekšējās līnijās. ES virza politiskās debates par klimata pārmaiņām. Bet ir jādara vēl vairāk, lai uz nākotni vērsto politisko nostāju pārvērstu vienlīdz aktīvā un enerģiskā biznesa vidē, kas veicinātu mūsu uzņēmējus un sabiedrības veikt nepieciešamos ieguldījumus, lai nākotnē, ko raksturos zemas emisijas apstākļi, kļūtu par līderiem pasaulē un konkurētspējīgiem uzvarētājiem.

7.11.

Daži komentētāji ir minējuši, ka ir vajadzīgs jauns Maršala plāns, un mēs atbalstām šo salīdzinājumu, ar kuru uzsvērts problēmas un tās risināšanai nepieciešamā darba apjoms un nozīmīgums. Mums ir vajadzīga Maršala plāna mēroga redzējums par to, kā kopīgu globālo briesmu priekšā pasaules valstis varētu apvienoties, bet spēcīgākās un pārtikušākās valstis rādītu ceļu, palīdzot citiem, cik dāsni vien iespējams.

7.12.

Nepieciešama gan visa veida un līmeņu valsts iestāžu, gan patērētāju un plašas sabiedrības rīcība.

8.   Secinājumi

8.1.

Klimata pārmaiņas jau notiek, un tās jau nopietni ietekmē visu pasauli. Paredzams, ka minētās problēmas nākamajos gados saasināsies, jo siltumnīcefekta gāzu koncentrācija palielināsies un temperatūra paaugstināsies straujāk. Pasaulē ir vajadzīga steidzama rīcība, nosakot un īstenojot visaptverošus mērķus emisijas samazināšanai līdz 2020. gadam, lai tās vēl vairāk samazinātu turpmākajos gados. Jo agrāk tiks panākta emisijas samazināšana, jo vairāk tiks palēnināts temperatūras paaugstināšanās temps.

8.2.

Attīstītajās valstīs ir daudz augstāks emisijas apjoms uz vienu iedzīvotāju nekā citās pasaules valstīs, un ir jāpastiprina valstu centieni un pasākumi emisijas samazināšanas jomā. Eiropai jānodrošina esošo saistību ievērošana attiecībā uz 2012. gadu un pēc tam jāuzņemas jaunas saistības, proti, līdz 2020. gadam samazināt kopējo emisijas apjomu par 30 %, kas ir augstākais mērķis. Lai minētie centieni būtu ticami, ir jāizstrādā turpmāku stabilu un praktiski īstenojamu pasākumu pakete, lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, kā arī jāplāno turpmāks emisijas samazinājums, kas būs vajadzīgs pēc 2020. gada.

8.3.

Jāiesaista arī jaunattīstības valstis, un īpaši centieni jāveltī tam, lai nodrošinātu to, ka šajās valstīs nozarēs, kuras patērē visvairāk enerģijas, izmanto enerģijas ziņā visefektīvākos ražošanas veidus, kas vienlaikus rada vismazākos oglekļa emisijas apjomus. Minētajām valstīm būs nepieciešama palīdzība no attīstīto valstu puses.

8.4.

Globālās vienošanās parametri, par kuriem jāvienojas starptautiskajās sarunās nākamo astoņpadsmit mēnešu laikā, ir jānosaka pēc iespējas ātrāk, lai politiskos centienus vērstu uz to, lai informētu par šo mērķi un pasaulē panāktu visu sabiedrības grupu atbalstu, uzticēšanos un līdzdalību nepieciešamajās nozīmīgajās pārmaiņās. Šo vienošanos nevar noslēgt “aiz aizslēgtām durvīm”, ir jāiesaista visas sabiedrības grupas. Ierobežojošajiem pasākumiem jābūt reālistiskiem, ekonomiski un sociāli pārdomātiem un īstenojamiem ierosinātajā laika posmā.

8.5.

Nepieciešamās globālās transformācijas apjoms ir salīdzināms ar pēdējo divu gadsimtu industriālās revolūcijas apjomu, kas izmantoja fosilā kurināmā enerģiju, lai ievērojami paaugstinātu ražošanas jaudu un sabiedrības saražotās produkcijas apjomu. Pasaulē tagad ir nepieciešama otra industriālā revolūcija, lai fosilos kurināmos aizstātu ar citiem enerģijas veidiem un maksimāli palielinātu energoefektivitāti, tādējādi dodot iespēju sasniegt salīdzināmus ražošanas un izaugsmes apjomus, vienlaikus dažādā apjomā nepiesārņojot atmosfēru ar siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm.. Ir nepieciešamas nozīmīgas investīcijas, piemērotas un mērķtiecīgas izmaiņas tiesību aktos, nodokļu sistēmā un citos ekonomikas instrumentos, kā arī ievērojami jāmaina ekonomikas jomas dalībnieku attieksme un individuālu personu dzīvesveids. Ikvienam jāizprot problēmas un jāiesaistās nepieciešamo pārmaiņu procesā.

Briselē, 2008. gada 17. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Sk. EESK 2008. gada 9. jūlijā pieņemto atzinumu CESE 1201/2008.

(2)  Sk. EESK 2008. gada 9. jūlijā pieņemto atzinumu CESE 1202/2008.

(3)  Sk. EESK 2008. gada 17. septembrī pieņemto atzinumu CESE 1511/2008.

(4)  Sk. EESK 2008. gada 17. septembrī pieņemto atzinumu CESE 1513/2008.

(5)  Sk. EESK 2008. gada 9. jūlijā pieņemto atzinumu CESE 1203/2008.

(6)  Sk. EESK 2008. gada 17. septembrī pieņemto atzinumu CESE 1500/2008.

(7)  COM(2007) 757 galīgā redakcija.

(8)  OV C 120, 16.5.2006., 38. lpp.

(9)  Mērķis bez zaudējuma — garantija samazināt emisiju par noteiktu daudzumu; sods netiek piemērots, ja mērķi nesasniedz, bet iespēja pārdot kredītus, ja samazinājums pārsniedz solīto.


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/81


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem”

COM(2008) 40 galīgā redakcija — 2008/0028 (COD).

(2009/C 77/20)

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu Padome 2008. gada 10. martā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem”

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2008. gada 2. septembrī. Ziņotājs — José Ma Espuny Moyano kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (18. septembra sēdē) ar 77 balsīm par, 3 balsīm pret, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1.

EESK atzinīgi vērtē šo Komisijas iniciatīvu, kas ļaus gan patērētājam labāk saprast informāciju, gan vienkāršot tiesību aktus.

1.2.

EESK tomēr vēlas uzsvērt — ja 3.4.1. punktā minēto informāciju iepriekš nepapildinās atbilstoši galapatērētāja izglītošanas pasākumi, tā zaudēs lielu daļu savas vērtības un mērķu. Tādēļ EESK pauž nožēlu, ka priekšlikumu nepapildina patērētāju izglītošanas atbalsta pasākumi dalībvalstu un Eiropas līmenī. Vismaz regulas pielikumā pievienots attiecīgu prioritāro pasākumu ceļvedis varētu būt ļoti lietderīgs pirmais solis.

1.3.

Priekšlikumā ir saglabāti pašreiz spēkā esošie noteikumi par produkta izcelsmes norādi. Ņemot vērā patērētāju interesi par pārtikas produktu izcelsmi, EESK pauž nožēlu, ka jaunajā regulas priekšlikumā nav noteikta obligāta prasība marķējumā norādīt produktu izcelsmi. EESK tomēr uzskata, ka attiecībā uz pirmās un otrās apstrādes produktiem jāizmanto atšķirīga pieeja, otrās apstrādes produktiem katrā konkrētā gadījumā nosakot obligātu prasību norādīt galveno lauksaimniecībā ražoto sastāvdaļu izcelsmi.

1.4.

EESK pauž dziļas bažas par VII nodaļā izklāstīto papildinošo “valstu shēmu” izveidošanu, jo tās nesniedz papildu priekšrocības, bet gan kļūst par attaisnojumu, lai iejauktos iekšējā tirgus brīvā preču apritē. Tā kā saskaņā ar Komisijas priekšlikumā minēto vairāk kā 65 % pārtikas ražošanas uzņēmumu savu produkciju izplata citās dalībvalstīs, minētā problēma ir īpaši svarīga MVU, kuriem būs grūtāk pārdot produkciju citās dalībvalstīs, un tas ietekmēs izmaksas un konkurētspēju. Minēto negatīvo ietekmi varētu novērst tikai tad, ja valstu shēmās paredzētā papildu informācija nebūtu obligāti iekļaujama marķējumā, bet būtu pieejama, izmantojot citus līdzekļus (internetu, bezmaksas tālruņa numurus utt.).

1.5.

EESK saprot, ka konsekvences labad Komisija izstrādājumiem, kas satur alkoholu, paredz piemērot tādu pašu izņēmumu sistēmu, kuru varēs pārskatīt piecu gadu laikā un pēc attiecīga obligāta ziņojuma sagatavošanas.

1.6.

ESSK ierosina nolūkā novērst kopīgo noteikumu pārkāpšanu dalībvalstīm izmantot pārkāpumu un saskaņotu sankciju nepieciešamo sarakstu, lai par vienādiem pārkāpumiem visās dalībvalstīs sodītu vienādi.

1.7.

Šajā sakarā EESK aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt informācijas līdzekļus, jo īpaši publiski pieejamu datu bāzi par dažādu produktu marķējumā obligāti ietveramo informāciju, tādējādi nodrošinot, ka regulējuma spēkā stāšanās brīdī uzņēmumi, patērētāji un iestādes izmanto vienādus norādījumus.

1.8.

Attiecībā uz lasāmību Komisijas ierosinātā 3 mm prasība šķiet grūti īstenojama praksē. Vajadzētu ņemt vērā tādus daudzveidīgus aspektus kā informācijas daudzums, iepakojuma lielums un forma u.c. Pieņemama atsauces vērtība varētu būt burtu lielums ES Oficiālajā Vēstnesī.

1.9.

Visbeidzot, lai panāktu vēlamo skaidrību un vienkāršību, EESK uzskata, ka atsaucēm uz atceltajiem noteikumiem jābūt skaidrākām, regulējumu padarot vieglāk lasāmu un atvieglojot tā piemērošanu.

2.   Komisijas priekšlikuma kopsavilkums

2.1.

Priekšlikuma mērķis ir vienā regulā apkopot spēkā esošos tiesību aktus par pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (ieskaitot uzturvērtības marķējumu), lai tos padarītu mūsdienīgus, vienkāršus un skaidrus.

2.2.

Ar šo priekšlikumu tiks atceltas spēkā esošās direktīvas par pārtikas produktu marķēšanu: Direktīva 2000/13/EK, 90/496/EEK (piecu gadu laikā), 87/250/EEK, 94/54/EK, 1999/10/EK, 2002/67/EK, 2004/77/EK un Regula (EK) Nr. 608/2004.

2.3.

Priekšlikuma galvenie mērķi ir nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni un labu iekšējā tirgus darbību.

2.4.

Noteikumu piemērošanas joma tiek paplašināta, lai aptvertu visu pārtikas informāciju, ko uzņēmēji sniedz galapatērētājiem, ietverot arī pārtikas produktus, kurus nodrošina sabiedriskās ēdināšanas iestādes, kā arī to apgādei paredzētos pārtikas produktus.

2.5.

Tiks saglabāti vispārējie principi un iepriekšējos noteikumos paredzētās obligātās prasības attiecībā uz marķējumu, vienlaikus nostiprinot dažus aspektus, piemēram, katra pārtikas aprites ķēdes posma atbildību vai iespējamo obligāto pienākumu norādīt izcelsmes valsti.

2.6.

Noteikumi par uzturvērtības marķējumu ievērojami atšķiras no iepriekšējos tiesību aktos paredzētajiem ar to, ka tajos iekļauta obligāta prasība norādīt sešu uzturvielu vai vielu kvantitatīvo daudzumu un procentuālo daudzumu no ieteicamās diennakts devas.

2.7.

Otra būtiska izmaiņa ir uzturvērtības marķējuma “valsts shēmu” un regulas noteikumu kopesamība, noteikumus, kas attiecas uz marķējuma informācijas par uzturvērtību nodrošināšanu, papildinot ar valsts brīvprātīgi noteiktām prasībām.

2.8.

Regulas projektā paredzēts, ka daudzas nepieciešamās izmaiņas priekšlikumā veic, izmantojot komitoloģijas procedūru. Lai atvieglotu noteikumu stāšanos spēkā, ir paredzēti dažādi pārejas posmi.

2.9.

Vairāki punkti sīkāk izklāstīti pielikumos, piemēram: sastāvdaļas, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību, papildu obligātās norādes, atkāpes no uzturvērtības marķējuma, pārtikas produkta nosaukums, sastāvdaļu kvantitatīvie rādītāji, sastāvdaļu apzīmēšana, neto daudzuma uzrādīšana, derīguma termiņš, spirta tilpumkoncentrācija, atsauces devas, enerģētiskā vērtība, paziņojuma par uzturvērtību saturs un noformējums.

2.10.

Visbeidzot paredzēts, ka regula stājas spēkā 20 dienas pēc tās pieņemšanas, lai gan obligāto ziņu prasība un paziņojums par uzturvērtību faktiski tiks atlikti uz trim gadiem, bet attiecībā uz MVU paziņojums par uzturvērtību būs obligāts pēc pieciem gadiem.

3.   Vispārīgas piezīmes

3.1.   Apvienošana, aktualizēšana, vienkāršošana

3.1.1.

Eiropas tiesību akti par pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu pēdējo gandrīz 30 gadu laikā ir palīdzējuši uzturēt augstu patērētāju aizsardzības līmeni un nodrošināt labu iekšējā tirgus darbību.

3.1.2.

Apspriežamā priekšlikuma mērķis ir konsolidēt, aktualizēt un vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus, kā arī samazināt administratīvo slogu un uzlabot pārredzamību patērētāju interesēs. EESK atbalsta minētos mērķus, taču pauž nožēlu par ierosinātā dokumenta sarežģītību, kas neļautu to tieši piemērot.

3.2.   Papildu “valsts shēmu” izveidošana

3.2.1.

Nevar apšaubīt, ka regula, ar ko konsolidē un aktualizē spēkā esošo izkliedēto regulējumu, uzlabos patērētāju aizsardzības konsekvenci un saskaņotību. EESK tomēr pauž bažas, ka 44. un pārējos pantos paredzētā “valsts shēmu” ieviešana var apdraudēt vēlamo saskaņošanu un konsekvenci. Atbilstoši jaunajiem noteikumiem dalībvalstīs būs atļauts izstrādāt “valsts shēmas”, iekļaujot papildu prasības, kas gan ir brīvprātīgas, tomēr marķējumā ietvers vairāk ziņu un patērētājiem varētu radīt neskaidrības.

3.2.2.

Minētā problēma saasinās, ja ņem vērā, ka katras valsts tirgū pārdod pārtikas produktus no daudzām citām dalībvalstīm. Šo produktu marķējumā var būt dažāda informācija, ko nolemts norādīt citās dalībvalstīs, bet kura varētu būt nesaprotama pie tās nepieradušam patērētājam.

3.3.   Obligātās informācijas sniegšanas prasības

3.3.1.

Regulas projekta pantos iekļautas daudzas obligātas prasības, ko paredz pašreiz spēkā esošie noteikumi un kas izrādījušās lietderīgas patērētāju veselības un interešu aizsardzībā (piemēram, nosaukums, sastāvdaļu saraksts, kvantitatīvie rādītāji, datumi, atbildīgā nosaukums vai juridiskais nosaukums un adrese). Dažas no minētajām prasībām sīkāk izklāstītas pielikumos.

3.3.2.

Dažu pēdējo gadu pieredze liecina, ka minētās prasības ir lietderīgas un tās jāsaglabā. Pamatojoties uz minēto pieredzi, EESK pauž cerību, ka tiks noteikta arī obligāta prasība norādīt pārtikas produktu un pirmās apstrādes produktu izcelsmi, kā arī attiecībā uz otrās apstrādes produktiem katrā atsevišķā gadījumā novērtēt pārtikas produktu ražošanā izmantotās pamatsastāvdaļas.

3.4.   Paziņojums par uzturvērtību

3.4.1.

Vispirms jādomā par to, ka Eiropas patērētāji ir jāizglīto par uzturu, lai viņi varētu ievērot sabalansētu diētu. Eiropas patērētājam nepieciešamas pamatzināšanas par uzturvērtību, lai viņš varētu saprast un labi izmantot sniegto informāciju. Pasākumi, lai nodrošinātu plašāku informāciju par uzturu vērtējami atzinīgi, bet jāatceras, ka bez zināšanām uztura jautājumos šiem pasākumiem nebūs vēlamās ietekmes.

3.4.2.

Ņemot vērā nelīdzsvaroto Eiropas iedzīvotāju uzturu, jebkādi informatīvie pasākumi jāpapildina ar būtiskiem izglītošanas centieniem.

3.4.3.

Priekšlikumā dažādu iemeslu dēļ ierosinātas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Pirmkārt, saskaņā ar priekšlikumu informācija par uzturvērtību ir obligāta, savukārt atbilstoši Direktīvas 90/496/EEK noteikumiem to varēja sniegt pēc izvēles. Otrkārt, ir paredzēts, ka obligāti jānorāda šādas ziņas: enerģētiskā vērtība un tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu, cukura un sāls daudzums. Treškārt, ir jānorāda ne tikai šo vielu daudzums, bet arī procentuālais daudzums no ieteicamās dienas devas, tādējādi cenšoties virzīt patērētāju uz to, lai viņš ievērotu daudzumu, ko var patērēt sabalansētā diētā. Visbeidzot priekšlikumā noteikts, ka minētā informācija jānorāda galvenajā redzamības laukā uz iepakojuma un tā jāizvieto noteiktā kārtībā.

3.4.4.

Ņemot vērā obligātās informācijas apjomu, ko marķējums jau ietver, ļoti rūpīgi jāizvērtē, kāda informācija par pārtikas produktu patērētajam ir lietderīga. Pāreja no brīvprātīgas uzturvielu marķēšanas uz obligātu uzturvielu marķēšanu jau tā daudziem lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozares MVU būs liela mēroga pasākums. Tādēļ par obligāto var noteikt šobrīd ieteikto informāciju, proti, par enerģijas, olbaltumvielu, ogļhidrātu un lipīdu daudzumu.

3.4.5.

Komisijas ierosinātā uzturvērtības marķējuma modeļa galvenā priekšrocība ir tā, ka tiek sniegta informācija (ieteicamā diennakts deva), orientējot patērētāju uz to, kā iekļaut produktu vēlamajā diētā, un netiek novērtēts pats pārtikas produkts, bet gan pārtikas produkts saistībā ar uzturu kādu iesaka uztura speciālisti.

3.5.   Obligātās informācijas par pārtikas produkta izcelsmes valsti nostiprināšana

3.5.1.

Spēkā esošie tiesību akti jau paredz, ka gadījumos, kad patērētājam var rasties neskaidrības, uz pārtikas precēm jānorāda izcelsmes valsts.

3.5.2.

EESK uzskata, ka izcelsmes norāde ir ne tikai atbilde uz patērētāju prasībām, bet arī efektīvi uzlabo tirgus pārskatāmību un sekmē lauksaimniecības nozares un lauku apgabalu nākotnes attīstību visā ES. Tiešas saiknes ar pārtikas produkta izcelsmes vietu izveidošana un norāde uz izmantotajiem ražošanas veidiem ir būtiski Eiropas modeļa elementi; minētā modeļa pamatā ir noteikumu ievērošana, lai nodrošinātu pārtikas produktu un vides drošību, dzīvnieku labturība un veselības aizsardzības standartu ievērošana.

3.5.3.

Tādēļ izcelsmes norādei jābūt obligātai uz visiem neapstrādātajiem vai pirmās apstrādes lauksaimniecības un pārtikas produktiem. Attiecībā uz otrās apstrādes pārtikas produktiem katrā atsevišķā gadījumā ir jāizvērtē obligātā prasība norādīt galaprodukta ražošanā izmantoto galveno lauksaimniecības izejvielu izcelsmi.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/84


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par barības laišanu tirgū un lietošanu”

COM(2008) 124 galīgā redakcija — 2008/0050 (COD)

(2009/C 77/21)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 37. pantu un 152. panta 4. punktu 2008. gada 18. martā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par barības laišanu tirgū un lietošanu”

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa atzinumu pieņēma 2008. gada 2. septembrī. Ziņotājs — Allen kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 447. plenārajā sesijā, kas notika 2008. gada 17. un 18. septembrī (17. septembra sēdē), vienbalsīgi pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi.

1.1

EESK atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto regulu.

1.2

EESK atzinīgi vērtē 4. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā izklāstīto priekšlikumu, ka attiecīgie noteikumi, kas minēti regulā par barības higiēnu un regulā par pārtikas aprites regulējumu, jāattiecina gan uz lolojumdzīvnieku, gan uz produktīvu dzīvnieku barību.

1.3

Lai varētu pārbaudīt, vai marķējums ir pareizs, ir svarīgi, ka inspekcijas iestādes var piekļūt jebkurai informācijai par apgrozībā laistās barības sastāvu vai norādītajām īpašībām.

1.4

Barības nozares uzņēmumi, kas ES tirgū pirmoreiz laiž apgrozībā barību un izmanto no citām valstīm uz ES importētu barību vai barības sastāvdaļas, nodrošina šādu importa produktu atbilstību tiem pašiem standartiem, kas attiecas uz sastāvdaļām, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā. Inspekcijas iestādēm jābūt iespējai to pārbaudīt.

1.5

Jānodrošina, ka persona, kas sniedz informāciju pa bezmaksas tālruni, kura numurs norādīts uz barības iepakojuma, ir pietiekami kvalificēta, lai ātri atbildētu uz klientu jautājumiem.

1.6

Visos gadījumos būtu jāpiemēro 17. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts. Tas nozīmē, ka barības maisījumu marķējumā vienmēr jāmin dzīvnieku kategorija, kam ir paredzēta barība, un jāiekļauj norādījumi par pareizu lietošanu.

2.   Vispārīga informācija.

2.1

Pašlaik barības sastāvdaļu un barības maisījumu laišanu apgrozībā regulē piecas sen pieņemtas Padomes direktīvas un aptuveni 50 tiesību akti, ar ko veikti grozījumi vai īstenošana. Tiesiskais regulējums nav viendabīgs, un tajā ir daudz savstarpēju norāžu, tādēļ ir apgrūtināta to vienota izpratne un īstenošana dažādās dalībvalstīs. Divas dalībvalstis, piemēram, atšķirīgi piemēroja direktīvu attiecībā uz barības maisījumos pieļaujamo D3 vitamīna daudzumu.

2.2

Kopienas iekšējā tirgū pārdod tikai 2,6 % barības maisījumu produkcijas, un tas, iespējams, liecina par tirdzniecības šķēršļiem un spēkā esošo direktīvu īstenošanas nekonsekvenci.

2.3

Jāpiebilst, ka 2005. gadā ES 25 dalībvalstīs 5 miljoni lauksaimnieku saražoja pienu, cūkgaļu, vistas gaļu, liellopu un teļu gaļu kopumā 129 miljardu EUR vērtībā. Barības maisījums tika iepirkts 37 miljardu EUR vērtībā. ES barības ražošanas nozarē (izņemot lolojumdzīvnieku barību) aptuveni 4000 uzņēmumos nodarbināti 100 000 cilvēku.

2.4

Aptuveni 48 % izmantotās barības ir lauku saimniecībās saražota rupjā lopbarība, piemēram, zāle, skābbarība, siens, kukurūza u.c., un 32 % ir iepirkts barības maisījums.

2.5

Eiropas Savienībā ir apmēram 62 miljoni mājsaimniecību, kurās ir lolojumdzīvnieki. ES tirgū lolojumdzīvnieku barības tirdzniecības apjoms ir aptuveni 9 miljardi EUR gadā, un nozarē tieši nodarbināts 21 000 cilvēku.

2.6

Marķējumu izmanto, lai nodrošinātu tiesību aktu ievērošanu, izsekojamību un kontroli un lai sniegtu informāciju patērētājam.

2.7

Bažas ir paustas par to, ka pašreizējie tiesību akti par lolojumdzīvnieku barības marķējumu var maldināt pircējus attiecībā uz lolojumdzīvnieku barības kvalitāti un sastāvdaļu īpašībām.

3.   Dzīvnieku barības definīcijas.

3.1

Dzīvnieku barību iedala četrās kategorijās.

a)

Barības sastāvdaļas, ko barošanā var izmantot uzreiz, piemēram, zāle vai graudi, vai barības sastāvdaļas, kuras var pievienot barības maisījumiem.

b)

Barības piedevas, piemēram, mikroorganismi vai preparāti (kas nav barības sastāvdaļas un premiksi), kuri ar nolūku pievienoti barībai, lai pildītu zināmu funkciju.

c)

Barības maisījums ir barības sastāvdaļu sajaukums, kurā var būt arī piedevas, ko dzīvnieku barošanai izmanto kompleksās barības vai papildbarības veidā.