EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0040

Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 година относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj

1.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/14


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/933 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 ноември 2016 година

относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Възлагането на надзорни задачи на Европейската централна банка (ЕЦБ) с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (1) представлява предизвикателство за ефективността и ефикасността на процеса за вземане на решения в ЕЦБ предвид големия брой решения, които са необходими във връзка със задачите на ЕЦБ в областта на банковия надзор.

(2)

Съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз всяка институция на Съюза трябва да действа в кръга на правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите, в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. Съгласно член 9.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) органите за вземане на решения на ЕЦБ са два: Управителният съвет и Изпълнителният съвет.

(3)

В член 11.6 от Устава на ЕСЦБ е предвидено, че Изпълнителният съвет отговаря за текущата дейност на ЕЦБ. Във връзка с това членове 10.1 и 10.2 от Процедурния правилник на Европейската централна банка (наричан по-долу „Процедурният правилник“), приет с Решение ЕЦБ/2004/2 (2), предвиждат, че всички работни звена на ЕЦБ се ръководят от Изпълнителния съвет. Съгласно член 13м.1 от Процедурния правилник компетенциите на Изпълнителния съвет по отношение на вътрешната структура на ЕЦБ и персонала на ЕЦБ включват надзорните задачи.

(4)

Съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 възложените на ЕЦБ задачи трябва да се изпълняват отделно, без да се засягат задачите на ЕЦБ, свързани с паричната политика, и другите задачи. Член 25 предвижда също, че служителите, които участват в изпълнението на тези задачи, трябва да бъдат организационно разделени и с отделна йерархична подчиненост от служителите, участващи в изпълнението на други задачи, възложени на ЕЦБ. Това организационно разделение, при което служителите, които участват в изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013, са подчинени на председателя на Надзорния съвет, е въведено в съответствие с Решение ЕЦБ/2014/39 (3).

(5)

Изпълнителният съвет няма правомощия за вземане на надзорни решения. По силата на член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се създаде Надзорният съвет като вътрешен орган, който планира и изпълнява задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013. Съгласно член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 Надзорният съвет извършва подготвителна работа във връзка с възложените на ЕЦБ надзорни задачи и представя на Управителния съвет цялостни проекти на решения, които се считат за приети, ако Управителният съвет не направи възражения срещу тях. Надзорният съвет не е орган за вземане на решения на ЕЦБ по смисъла на член 129, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 9.3 от Устава на ЕСЦБ.

(6)

В съдебната си практика Съдът на Европейския съюз е приел, че предвид значителния брой решения, които дадена институция може да се наложи да приема, може да е необходима процедура за делегиране на решения, за да може институцията да изпълнява задачите си. Съдът на Европейския съюз приема, че създаването на условия, които позволяват на органа за вземане на решения да изпълнява функциите си, е принцип, присъщ на всички институционални системи (4). Поради това сред възложените на институцията правомощия се включва правото ѝ да делегира известен брой от тях съгласно разпоредбите на ДФЕС, като се спазват условията, определени от самата институция. Поради това институциите на Съюза могат да въвеждат мерки от организационен характер, като делегират правомощия на вътрешните си органи за вземане на решения, доколкото тези мерки са оправдани и съобразени с принципа на пропорционалност.

(7)

Необходимо е общо рамково решение за делегирането, което да бъде част от вътрешната организация на ЕЦБ и на органите ѝ за вземане на решения. Сред правните инструменти, чието приемане може да бъде делегирано, са надзорните решения, определени в член 2, точка 26 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (5), или указанията, свързани с надзорни задачи, посочени в член 17а.3 от Процедурния правилник. С това общо рамково решение следва да се изясни процедурата за приемането на конкретни надзорни решения и да се определи обхватът на компетентността на Изпълнителния съвет и ръководителите на работни звена в ЕЦБ, на които се делегират правомощия за вземане на решения. То не следва да засяга упражняването на надзорните задачи на ЕЦБ и компетентността на Надзорния съвет да предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения.

(8)

При тази уредба Управителният съвет следва да приема решения за делегиране съгласно настоящото общо рамково решение и процедурата при липса на възражения по член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. Това е съобразено с практиката на Съда на Европейския съюз, според която решенията за делегиране трябва да се вземат съгласно процедурата, която би се прилагала, ако делегиращият орган приемаше окончателно решение. Надзорният съвет може да представи по всяко време на Управителния съвет предложение за цялостен проект на решение съгласно член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, в което предлага отмяната или изменението на конкретно решение за делегиране. Отмяната или изменението не следва да засягат вече взетите делегирани решения. Решенията по въпроси извън приложното поле на решението за делегиране трябва да бъдат приети съгласно процедурата при липса на възражения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълващ характер

Настоящото решение допълва Процедурния правилник.

Член 2

Предмет и приложно поле

Настоящото решение урежда правилата за делегирането на точно определени правомощия на Управителния съвет за вземане на решения във връзка с надзорните правни инструменти.

Член 3

Определения

Използваните в настоящото решение термини имат същото значение като термините, определени в Процедурния правилник, заедно със следните определения:

1)

„надзорен правен инструмент“ е правен инструмент във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ;

2)

„решение за делегиране“ е решение на Управителния съвет, с което на ръководителите на работни звена в ЕЦБ се делегират правомощия за вземане на решения във връзка с надзорните правни инструменти;

3)

„решение за определяне“ е решение на Изпълнителния съвет, с което се определят един или няколко ръководители на работни звена в ЕЦБ, които да вземат решения на основание решение за делегиране;

4)

„делегирано решение“ е решение във връзка с надзорни правни инструменти, което е взето на основание делегирани правомощия за вземане на решения.

Член 4

Решения за делегиране

Управителният съвет може да делегира правомощия за вземане на решения във връзка с надзорните правни инструменти на ръководителите на работни звена в ЕЦБ, като приема решение за делегиране в съответствие с процедурата, предвидена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. В решението за делегиране се описват подробно границите на делегираната компетентност и условията, при които могат да се упражняват тези правомощия, като то поражда действие, когато Изпълнителният съвет приеме решение за определяне съгласно член 5.

Член 5

Решения за определяне

1.   Изпълнителният съвет може да определи един или повече ръководители на работни звена в ЕЦБ да вземат решения на основание решение за делегиране, като приема решение за определяне, след като се консултира с председателя на Надзорния съвет.

2.   Ръководителите, посочени в параграф 1, се избират измежду ръководителите на работни звена в ЕЦБ, които участват в изпълнението на надзорни задачи, които по силата на член 25 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 са организационно отделени от задачите на служителите, които участват в изпълнението на други задачи, възложени на ЕЦБ. При подбора на ръководители на работни звена в ЕЦБ се вземат предвид и важността на решението за делегиране и броят на адресатите, на които е необходимо да бъдат изпратени делегирани решения.

Член 6

Делегирани решения

1.   Делегирани решения се вземат от името на Управителния съвет и на негова отговорност.

2.   Когато ръководител на работно звено в ЕЦБ е определен да взема решения на основание решение за делегиране съгласно член 5, параграф 1, делегираните решения се подписват от този ръководител на работно звено в ЕЦБ. Когато повече от един ръководител на работно звено в ЕЦБ е определен да взема решения на основание решение за делегиране съгласно член 5, параграф 1, делегираните решения се подписват от определените ръководители на работни звена в ЕЦБ, които са одобрили делегираното решение.

Член 7

Регистриране и докладване на делегираните решения

1.   Секретариатът на Надзорния съвет води регистър на делегираните решения, взети съгласно настоящото решение, и всеки месец уведомява секретариата на Управителния съвет за тях.

2.   Секретариатът на Управителния съвет представя на Управителния съвет и на Надзорния съвет тримесечен доклад за упражняването на делегираните правомощия за вземане на решения във връзка с надзорните правни инструменти.

Член 8

Преглед на делегираните решения

1.   Делегираните решенията могат да бъдат предмет на вътрешен административен преглед съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и съгласно предвиденото в Решение ЕЦБ/2014/16 (6).

2.   В случай на административен преглед Надзорният съвет взема предвид становището на Административния съвет за преглед и представя на Управителния съвет нов проект на решение за приемане съгласно процедурата при липса на възражения по член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Член 9

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 ноември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(2)  Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(3)  Решение ЕЦБ/2014/39 от 17 септември 2014 г. относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на Европейската централна банка (ОВ L 300, 18.10.2014 г., стр. 57).

(4)  Решение от 23 септември 1986 г., AKZO Chemie BV и AKZO Chemie UK Ltd/Комисия, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, т. 37 и Решение от 26 май 2005 г., Carmine Salvatore Tralli/Европейска централна банка, C301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, т. 59.

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(6)  Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).


Top