EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0040

2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj

1.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/14


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/933

2016 m. lapkričio 16 d.

dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (1) Europos Centriniam Bankui (ECB) pavedus priežiūros uždavinius, buvo mestas iššūkis ECB sprendimų priėmimo proceso veiksmingumui ir efektyvumui, atsižvelgiant į didelį sprendimų, susijusių su ECB bankų priežiūros uždaviniais, kuriuos reikia priimti, skaičių;

(2)

vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalimi, kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 9 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad ECB yra du sprendimus priimantys organai: Valdančioji taryba ir Vykdomoji valdyba;

(3)

ECBS statuto 11 straipsnio 6 dalyje nustatoma, kad Vykdomoji valdyba yra atsakinga už ECB einamąją veiklą. Atsižvelgiant į tai Europos Centrinio Banko darbo reglamento (toliau – Darbo reglamentas), patvirtinto Sprendimu ECB/2004/2 (2), 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad visiems ECB struktūriniams vienetams vadovauja Vykdomoji valdyba. Vadovaujantis Darbo reglamento 13m straipsnio 1 dalimi, Vykdomosios valdybos kompetencija ECB vidaus struktūros ir darbuotojų klausimais apima ir priežiūros uždavinius;

(4)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsniu, ECB jam pavestus uždavinius privalo vykdyti nedarydamas poveikio savo uždaviniams, susijusiems su pinigų politika, ir atskirai nuo šių ir kitų uždavinių. 25 straipsnyje taip pat numatyta, kad darbuotojai, dalyvaujantys vykdant ECB šiuo reglamentu pavestus uždavinius, organizacijos struktūroje atskiriami nuo darbuotojų, vykdančių kitus ECB pavestus uždavinius, ir jie atsiskaito skirtingiems vadovams. Šis organizacinis atskyrimas, kai darbuotojai, dalyvaujantys vykdant Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavestus uždavinius, atsiskaito Priežiūros valdybos pirmininkui, buvo įgyvendintas vadovaujantis Sprendimu ECB/2014/39 (3);

(5)

Vykdančioji valdyba nėra įgaliota priimti priežiūros sprendimų. Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 1 dalimi buvo įsteigta vidaus įstaiga – Priežiūros valdyba, atsakinga už Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavestų uždavinių planavimą ir vykdymą. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalimi, Priežiūros valdyba atlieka parengiamąjį darbą, susijusį su ECB pavestais priežiūros uždaviniais, ir pateikia Valdančiajai tarybai užbaigtus sprendimų projektus, kurie priimami, jei pastaroji jiems neprieštarauja. Priežiūros valdyba nėra ECB sprendimus priimantis organas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 129 straipsnio 1 dalį ir ECBS statuto 9 straipsnio 3 dalį;

(6)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikoje buvo konstatuota, kad sprendimų delegavimo procedūra, atsižvelgiant į didelį sprendimų, kuriuos turi priimti institucija, skaičių, gali būti reikalinga tam, kad institucija galėtų atlikti savo pareigas. ESTT pripažino, kad sprendimus priimančio organo veiklos užtikrinimas atitinka visoms institucinėms sistemoms būdingą principą (4). Taigi institucijai suteikti įgaliojimai apima teisę deleguoti, vadovaujantis SESV nuostatomis, tam tikrus įgaliojimus, laikantis atitinkamos institucijos nustatytų sąlygų. Todėl Sąjungos institucija gali nustatyti organizacines priemones, kuriomis įgaliojimai deleguojami institucijos vidaus sprendimus priimantiems organams su sąlyga, kad tokios priemonės yra pagrįstos ir atitinka proporcingumo principą;

(7)

ECB ir jo sprendimus priimančių organų vidaus struktūrai reikalingas bendrasis pamatinis sprendimas dėl delegavimo. Teisinėms priemonėms, kurių priėmimą leidžiama deleguoti, priskiriami priežiūros sprendimai, apibrėžti Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) 2 straipsnio 26 dalyje, ir nurodymai, susiję su priežiūros uždaviniais, kaip numatyta Darbo reglamento 17a straipsnio 3 dalyje. Šiame bendrajame pamatiniame sprendime turėtų būti detalizuota konkrečių priežiūros sprendimų priėmimo procedūra ir nustatytos Vykdomosios valdybos ir ECB struktūrinių vienetų vadovų, kuriems yra deleguoti sprendimų priėmimo įgaliojimai, atsakomybės sritys. Šis bendrasis pamatinis sprendimas neturėtų turėti įtakos ECB priežiūros uždavinių vykdymui ir neturėtų daryti poveikio Priežiūros valdybos įgaliojimams siūlyti užbaigtus sprendimų projektus Valdančiajai tarybai;

(8)

atsižvelgiant į šias aplinkybes, Valdančioji taryba turėtų priimti delegavimo sprendimus pagal šį bendrąjį pamatinį sprendimą, taikant neprieštaravimo procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalį. Tai atitinka ESTT praktiką, kurioje nurodoma, kad delegavimo sprendimas turi būti priimtas pagal tą pačią procedūrą, kuri būtų taikoma ir tuomet, jei galutinį sprendimą turėtų priimti deleguojanti institucija. Priežiūros valdyba gali bet kada Valdančiajai tarybai pateikti pasiūlymą dėl užbaigto sprendimo projekto, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalimi, kuriuo siūloma panaikinti ar iš dalies pakeisti konkretų delegavimo sprendimą. Toks panaikinimas ar dalinis pakeitimas neturėtų daryti poveikio jau priimtiems deleguotiesiems sprendimams. Sprendimai, nepatenkantys į delegavimo sprendimo sritį, privalo būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Papildomas pobūdis

Šis sprendimas papildo Darbo reglamentą.

2 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomos aiškiai apibrėžtų Valdančiosios tarybos sprendimų priėmimo įgaliojimų, susijusių su priežiūros teisinėmis priemonėmis, delegavimo taisyklės.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojami terminai turi tokią pačią reikšmę, kaip ir Darbo reglamente apibrėžti terminai; be to, vartojamos ir šios apibrėžtys:

1)   priežiūros teisinė priemonė– teisinė priemonė, susijusi su ECB priežiūros uždaviniais;

2)   delegavimo sprendimas– Valdančiosios tarybos sprendimas deleguoti ECB struktūrinių vienetų vadovams įgaliojimus priimti sprendimus, susijusius su priežiūros teisinėmis priemonėmis;

3)   paskyrimo sprendimas– Vykdomosios valdybos sprendimas paskirti vieną ar daugiau ECB struktūrinių vienetų vadovų ir pavesti jiems priimti sprendimus delegavimo sprendimo pagrindu;

4)   deleguotasis sprendimas– sprendimas dėl priežiūros teisinių priemonių, priimamas įgyvendinant deleguotuosius sprendimų priėmimo įgaliojimus.

4 straipsnis

Delegavimo sprendimai

Valdančioji taryba gali deleguoti sprendimų priėmimo įgaliojimus, susijusius su priežiūros teisinėmis priemonėmis, ECB struktūrinių vienetų vadovams, priimdama delegavimo sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje nustatytą procedūrą. Delegavimo sprendime išsamiai nustatoma deleguojamo klausimo sritis ir tokių įgaliojimų įgyvendinimo sąlygos; šis sprendimas įsigalioja nuo Vykdomosios valdybos paskyrimo sprendimo pagal 5 straipsnį priėmimo.

5 straipsnis

Paskyrimo sprendimai

1.   Vykdomoji valdyba, pasikonsultavusi su Priežiūros valdybos pirmininku ir priimdama paskyrimo sprendimą, gali paskirti vieną ar daugiau ECB struktūrinių vienetų vadovų ir pavesti jiems priimti sprendimus remiantis delegavimo sprendimu.

2.   1 dalyje nurodyti ECB struktūrinių vienetų vadovai parenkami iš ECB struktūrinių vienetų vadovų, dalyvaujančių vykdant priežiūros uždavinius, kurie organizacijos struktūroje yra atskirti nuo tų darbuotojų, kurie dalyvauja vykdant kitus Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsniu ECB pavestus uždavinius. Atrenkant ECB struktūrinių vienetų vadovus taip pat atsižvelgiama į delegavimo sprendimo svarbą ir adresatų, kuriems reikia išsiųsti deleguotuosius sprendimus, skaičių.

6 straipsnis

Deleguotieji sprendimai

1.   Deleguotuosius sprendimus savo vardu priima ir už juos atsako Valdančioji taryba.

2.   Paskyrus vieną ECB struktūrinio vieneto vadovą pagal 5 straipsnio 1 dalį sprendimams pagal delegavimo sprendimą priimti, deleguotuosius sprendimus pasirašo minėtas ECB struktūrinio vieneto vadovas. Paskyrus daugiau nei vieną ECB struktūrinio vieneto vadovą pagal 5 straipsnio 1 dalį sprendimams pagal delegavimo sprendimą priimti, deleguotuosius sprendimus pasirašo paskirtieji ECB struktūrinių vienetų vadovai, patvirtinę deleguotąjį sprendimą.

7 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų registravimas ir pranešimas apie juos

1.   Priežiūros valdybos sekretoriatas registruoja visus deleguotuosius sprendimus, priimtus vadovaujantis šiuo sprendimu, ir kartą per mėnesį apie tokius sprendimus praneša Valdančiosios tarybos sekretoriatui.

2.   Valdančiosios tarybos sekretoriatas kartą per ketvirtį Valdančiajai tarybai ir Priežiūros valdybai pateikia ataskaitą apie deleguotųjų sprendimo priėmimo įgaliojimų, susijusių su priežiūros teisinėmis priemonėmis, įgyvendinimą.

8 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų peržiūra

1.   Deleguotiesiems sprendimams gali būti taikoma vidaus administracinė peržiūra vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 24 straipsniu ir Sprendime ECB/2014/16 (6) nustatyta tvarka.

2.   Atlikdama tokią administracinę peržiūrą, Priežiūros valdyba atsižvelgia į Administracinės peržiūros valdybos nuomonę ir pateikia Valdančiajai tarybai priimti naują sprendimo projektą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje nustatytą neprieštaravimo procedūrą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 16 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(2)  2004 m. vasario 19 d. Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(3)  2014 m. rugsėjo 17 d. Sprendimas ECB/2014/39 dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (OL L 300, 2014 10 18, p. 57).

(4)  1986 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo AKZO Chemie BV and AKZO Chemie UK Ltd prieš Komisiją, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37 dalis ir 2005 m. gegužės 26 d. Teisingumo Teismo sprendimo Carmine Salvatore Tralli prieš ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59 dalis.

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(6)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47).


Top