EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0040

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj

1.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/14


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/933

af 16. november 2016

om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Overdragelsen af tilsynsopgaver til Den Europæiske Centralbank (ECB) ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (1) er en udfordring for effektiviteten af ECB's beslutningsproces på grund af det store antal afgørelser, der kræves i forbindelse med ECB's tilsynsopgaver.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union handler hver institution inden for rammerne af de beføjelser, der er tildelt dem ved traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse. Artikel 9.3 i statutten for Det Europæiske system af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) fastsætter, at ECB har to besluttende organer, som er styrelsesrådet og direktionen.

(3)

Artikel 11.6 i ESCB-statutten fastsætter direktionens ansvar for ECB's løbende forretninger. I den forbindelse fastsætter artikel 10.1 og 10.2 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (herefter »forretningsordenen«), som vedtaget i afgørelse ECB/2004/2 (2), at direktionen udøver den administrerende ledelse for alle ECB's afdelinger. I henhold til artikel 13.m1 i forretningsordenen omfatter Direktionens kompetence, for så vidt angår den interne struktur og ECB's personale, tilsynsopgaver.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal ECB udføre de opgaver, som overdrages til den, med forbehold af og uafhængigt af dens pengepolitiske opgaver og andre opgaver. Derudover fastsætter artikel 25, at de ansatte, der er involveret i udførelsen af disse opgaver, skal adskilles organisatorisk fra og underlægges særskilte rapporteringslinjer i forhold til de ansatte, der er involveret i udførelsen af andre opgaver, som overdrages til ECB. Den organisatoriske adskillelse, hvorefter ansatte, der er involveret i udførelsen af opgaverne overdraget til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013, rapporterer til formanden for tilsynsrådet, er blevet gennemført i overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/39 (3).

(5)

Direktionen har ikke beslutningskompetence med hensyn til tilsynsafgørelser. I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 er tilsynsrådet et internt organ, som foretager planlægningen og udførelsen af de opgaver, der er overdraget til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013. I henhold til artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 udfører tilsynsrådet alt det forberedende arbejde vedrørende de tilsynsopgaver, som overdrages til ECB, og forelægger styrelsesrådet færdige udkast til afgørelse, som vedtages, hvis sidstnævnte ikke gør indsigelse imod dem. Tilsynsrådet er ikke et af ECB's besluttende organer i overensstemmelse med artikel 129, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 9.3 i ESCB-statutten.

(6)

Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) retspraksis har fastslået, at en procedure for overdragelsen af afgørelser kan være nødvendig med henblik på at gøre det muligt for instituttet at udføre sine pligter, under hensyn til det betydelige antal afgørelser, som et institut kan være forpligtet til at vedtage. EU-Domstolen har anerkendt, at det at sikre, at et besluttende organ er i stand til at udføre sine opgaver, er i overensstemmelse med det princip, der gælder for enhver institutionel ordning (4). De beføjelser, som overdrages til en institution, omfatter derfor retten til at delegere, i overensstemmelse med traktatens bestemmelser, et vist antal af disse beføjelser med forbehold af eventuelle betingelser fastsat af institutionen. En EU-institution kan derfor træffe foranstaltninger af organisatorisk art, hvorved den delegerer beføjelser til sine egne interne beslutningstagende organer, såfremt foranstaltningerne er begrundede og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

(7)

Det er nødvendigt at vedtage en afgørelse om de generelle rammer for delegation som en del af den interne organisering af ECB og dens beslutningstagende organer. De retlige instrumenter, hvis vedtagelse kan delegeres, omfatter tilsynsafgørelser som defineret i artikel 2, stk. 26, i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) eller instrukser vedrørende tilsynsopgaver som defineret i forretningsordenens artikel 17a.3. Disse generelle rammer har til formål at præcisere den procedure, der skal følges ved vedtagelse af specifikke tilsynsafgørelser, og fastsætter de ansvarsområder, som henhører under direktionen og lederne af de arbejdsenheder i ECB, som de beslutningstagende beføjelser er delegeret til. Denne afgørelse om de generelle rammer berører hverken ECB's udførelse af sine tilsynsmæssige opgaver eller tilsynsrådets kompetence til at forelægge færdige udkast til afgørelse for styrelsesrådet.

(8)

Inden for disse rammer vedtager styrelsesrådet delegerede afgørelser i overensstemmelse med denne afgørelse om de generelle rammer og proceduren om ikke-indsigelse i henhold til artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013. Dette er i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis, hvorefter en delegeret afgørelse skal vedtages under den samme procedure, som den, der ville finde anvendelse, hvis en endelig afgørelse skulle vedtages af den delegerende myndighed. Tilsynsrådet kan til enhver tid fremsætte et forslag til et færdigt udkast til afgørelse til styrelsesrådet i overensstemmelse med artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 med forslag om ophævelse eller ændring af en specifik delegeret afgørelse. En sådan ophævelse eller ændring berører ikke allerede vedtagne delegerede afgørelser. Afgørelser af spørgsmål, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for den delegerede afgørelse, vedtages i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Supplerende karakter

Denne afgørelse supplerer forretningsordenen.

Artikel 2

Genstand og anvendelsesområde

Denne afgørelse fastsætter reglerne for styrelsesrådets delegation af klart definerede beslutningstagende beføjelser med hensyn til tilsynsmæssige retlige instrumenter.

Artikel 3

Definitioner

De begreber, der anvendes i denne afgørelse, har samme betydning som de begreber, der anvendes i forretningsordenen, sammen med følgende definitioner:

1)   »tilsynsmæssigt retligt instrument« (supervisory legal instrument): et retligt instrument vedrørende ECB's tilsynsopgaver

2)   »delegationsafgørelse« (delegation decision): en afgørelse vedtaget af styrelsesrådet om at delegere beslutningstagende beføjelser vedrørende tilsynsmæssige retlige instrumenter til ledere af arbejdsenheder i ECB

3)   »afgørelse om udpegning« (nomination decision): en afgørelse vedtaget af direktionen om at udpege en eller flere ledere af arbejdsenheder i ECB til at vedtage afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse

4)   »delegeret afgørelse« (delegated decision): en afgørelse vedrørende tilsynsmæssige retlige instrumenter, som er vedtaget på grundlag af delegerede beslutningstagende beføjelser.

Artikel 4

Delegerede afgørelser

Styrelsesrådet kan delegere beslutningstagende beføjelser vedrørende tilsynsmæssige retlige instrumenter til lederne af arbejdsenhederne i ECB ved at vedtage en delegeret afgørelse i overensstemmelse med proceduren, som er fastsat i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013. En delegeret afgørelse skal indeholde en detaljeret redegørelse for omfanget af det anliggende, der skal delegeres, og betingelserne, hvorunder sådanne beføjelser kan udøves, og får virkning efter, at Direktionen har vedtaget en afgørelse om udpegning i overensstemmelse med artikel 5.

Artikel 5

Afgørelser om udpegning

1.   Direktionen kan udpege en eller flere ledere af arbejdsenheder i ECB til at vedtage afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse ved at vedtage en afgørelse om udpegning efter samråd med formanden for tilsynsrådet.

2.   De i stk. 1 omhandlede ledere af arbejdsenheder i ECB udvælges blandt lederne af de arbejdsenheder i ECB, som deltager i udførelsen af tilsynsopgaver, der er organisatorisk adskilt fra de opgaver, som udføres af personale, der deltager i udførelsen af andre opgaver, som er overdraget til ECB i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. 1024/2013. Ved udvælgelsen af ledere af arbejdsenheder i ECB skal der også tages hensyn til vigtigheden af de delegerede afgørelser og antallet af adressater, som disse skal sendes til.

Artikel 6

Delegerede afgørelser

1.   Delegerede afgørelser vedtages på vegne af og på styrelsesrådets ansvar.

2.   Hvis en leder af en arbejdsenhed i ECB er blevet udpeget til at vedtage afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, undertegnes disse delegerede afgørelser af den pågældende leder af arbejdsenheden i ECB. Hvis mere end én leder af en arbejdsenhed i ECB er blevet udpeget til at vedtage afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, undertegnes disse delegerede afgørelser af de pågældende ledere af arbejdsenhederne i ECB, som har godkendt den delegerede afgørelse.

Artikel 7

Registrering og indberetning af delegerede afgørelser

1.   Tilsynsrådets sekretariat registrerer delegerede afgørelser, som er truffet i overensstemmelse med denne afgørelse, og informerer månedligt styrelsesrådets sekretariat om sådanne afgørelser.

2.   Styrelsesrådets sekretariat indsender en kvartalsrapport om udøvelsen af delegerede beslutningstagende beføjelser vedrørende tilsynsmæssige retlige instrumenter til styrelsesrådet og tilsynsrådet.

Artikel 8

Revision af delegerede afgørelser

1.   Delegerede afgørelser kan underkastes administrativ revision i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2013 og i henhold til afgørelse ECB/2014/16 (6).

2.   I tilfælde af en sådan administrativ revision skal tilsynsrådet tage hensyn til Det Administrative Klagenævns udtalelse og forelægge et nyt udkast til afgørelse for styrelsesrådet til vedtagelse i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013.

Artikel 9

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. november 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/39 af 17. september 2014 om gennemførelsen af adskillelsen mellem Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion (EUT L 300 af 18.10.2014, s. 57).

(4)  EU-Domstolens dom af 23. september 1986, AKZO Chemie BV og AKZO Chemie UK Ltd mod Kommissionen, sag 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, præmis 37, og af 26. maj 2005, Carmine Salvatore Tralli mod ECB, sag C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, præmis 59.

(5)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

(6)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/16 af 14. april 2014 om nedsættelse af Det Administrative Klagenævn og forretningsordenen for dette (EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47).


Top