EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0040

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj

1.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/14


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/933

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12.3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Powierzenie Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) zadań nadzorczych na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (1) stanowi wyzwanie z punktu widzenia skuteczności i wydajności procesu decyzyjnego EBC z uwagi na dużą liczbę decyzji wymaganych w związku z zadaniami EBC dotyczącymi nadzoru bankowego.

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Zgodnie z art. 9.3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) EBC posiada dwa organy decyzyjne, którymi są Rada Prezesów i Zarząd.

(3)

W art. 11.6 Statutu ESBC odpowiedzialność za bieżące sprawy EBC powierzono Zarządowi. W nawiązaniu do powyższego, zgodnie z art. 10.1 i 10.2 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Regulaminem”), przyjętego w decyzji EBC/2004/2 (2), wszystkie jednostki organizacyjne EBC podlegają zwierzchniemu kierownictwu Zarządu. Zgodnie z art. 13m.1 Regulaminu kompetencje Zarządu w odniesieniu do struktury wewnętrznej i pracowników EBC obejmują zadania nadzorcze.

(4)

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC wykonuje powierzone mu zadania bez uszczerbku dla jego zadań dotyczących polityki pieniężnej oraz wszelkich innych zadań, a także oddzielnie od nich. Ponadto, zgodnie z art. 25, personel zajmujący się wykonywaniem tych zadań musi być organizacyjnie oddzielony od personelu zajmującego się wykonywaniem innych zadań powierzonych EBC oraz podlegać innej hierarchii służbowej. Ta odrębność organizacyjna, w ramach której personel zajmujący się wykonywaniem zadań powierzonych EBC na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 podlega przewodniczącemu Rady ds. Nadzoru, została wdrożona zgodnie z decyzją EBC/2014/39 (3).

(5)

Zarząd nie posiada kompetencji decyzyjnych w odniesieniu do decyzji nadzorczych. W art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 ustanowiono Radę ds. Nadzoru jako organ wewnętrzny zajmujący się planowaniem i wykonywaniem zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. Zgodnie z art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Rada ds. Nadzoru prowadzi prace przygotowawcze dotyczące zadań nadzorczych powierzonych EBC i przedstawia Radzie Prezesów finalne projekty decyzji, które są przyjmowane, jeśli Rada Prezesów nie wyrazi wobec nich sprzeciwu. Rada ds. Nadzoru nie jest organem decyzyjnym EBC zgodnie z art. 129 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 9.3 Statutu ESBC.

(6)

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) procedura delegowania decyzji może być konieczna, biorąc pod uwagę znaczną liczbę decyzji, jaką dana instytucja może mieć obowiązek przyjmować, w celu umożliwienia tej instytucji wykonywania ciążących na niej obowiązków. TSUE uznał, że zapewnienie efektywności działania organu stanowiącego jest zasadą właściwą każdemu systemowi instytucjonalnemu (4). Kompetencje nadane instytucji obejmują zatem możliwość delegowania, w zgodzie z postanowieniami TFUE, pewnej liczby uprawnień wynikających z tych kompetencji, na warunkach określonych przez tę instytucję. Instytucje unijne mogą więc podejmować działania o charakterze organizacyjnym, przekazując uprawnienia własnym organom decyzyjnym w zakresie, w jakim działania te są uzasadnione i zgodne z zasadą proporcjonalności.

(7)

Ogólna decyzja ramowa w sprawie przekazywania uprawnień jest potrzebna w ramach organizacji wewnętrznej EBC i jego organów decyzyjnych. Instrumenty prawne, uprawnienie do przyjmowania których może być przekazywane, obejmują decyzje nadzorcze EBC w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (5) lub instrukcje związane z zadaniami nadzorczymi, o których mowa w art. 17a.3 Regulaminu. Niniejsza ogólna decyzja ramowa powinna mieć na celu sprecyzowanie procedur przyjmowania konkretnych decyzji nadzorczych, a także określenie zakresu odpowiedzialności Zarządu oraz kierowników jednostek organizacyjnych EBC, którym przekazane zostają uprawnienia decyzyjne. Niniejsza ogólna decyzja ramowa nie powinna mieć wpływu na wykonywanie przez EBC jego zadań nadzorczych ani na kompetencje Rady ds. Nadzoru w zakresie przedstawiania Radzie Prezesów finalnych projektów decyzji.

(8)

W tych ramach Rada Prezesów powinna przyjąć decyzje w sprawie przekazania uprawnień zgodnie z niniejszą decyzją ramową oraz procedurą opartą na braku sprzeciwu, o której mowa w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. Jest to zgodne z orzecznictwem TSUE, w którym stwierdza się, że decyzja w sprawie przekazania uprawnień musi zostać przyjęta zgodnie z procedurą, która miałaby zastosowanie, gdyby ostateczna decyzja miała być przyjęta przez organ przekazujący uprawnienia. Rada ds. Nadzoru może w każdym czasie przedstawić Radzie Prezesów finalny projekt decyzji, zgodnie z art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, proponując uchylenie lub zmianę konkretnej decyzji w sprawie przekazania uprawnień. Takie uchylenie lub zmiana powinny pozostawać bez uszczerbku dla już przyjętych decyzji delegowanych. Decyzje dotyczące kwestii pozostających poza zakresem decyzji w sprawie przekazania uprawnień muszą być przyjmowane zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Charakter uzupełniający

Niniejsza decyzja uzupełnia Regulamin.

Artykuł 2

Przedmiot i zakres

Niniejsza decyzja określa zasady dotyczące przekazywania jasno sprecyzowanych uprawnień decyzyjnych Rady Prezesów związanych z instrumentami prawnymi dotyczącymi nadzoru.

Artykuł 3

Definicje

Terminy użyte w niniejszej decyzji mają znaczenie nadane im w Regulaminie, a ponadto poniże terminy oznaczają:

1)   „instrument prawny dotyczący nadzoru”: instrument prawny związany z zadaniami nadzorczymi EBC;

2)   „decyzja w sprawie przekazania uprawnień”: decyzję Rady Prezesów o przekazaniu uprawnień decyzyjnych związanych z instrumentami prawnymi dotyczącymi nadzoru kierownikom jednostek organizacyjnych EBC;

3)   „decyzja w sprawie nominacji”: decyzję Zarządu o wyznaczeniu jednego lub większej liczby kierowników jednostek organizacyjnych EBC do podejmowania decyzji na podstawie decyzji w sprawie przekazania uprawnień;

4)   „decyzja delegowana”: decyzję związaną z instrumentami prawnymi dotyczącymi nadzoru podjętą na podstawie przekazanych uprawnień decyzyjnych.

Artykuł 4

Decyzje w sprawie przekazania uprawnień

Rada Prezesów może przekazać uprawnienia decyzyjne związane z instrumentami prawnymi dotyczącymi nadzoru kierownikom jednostek organizacyjnych EBC, przyjmując decyzję w sprawie przekazania uprawnień zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. Decyzja w sprawie przekazania uprawnień określa szczegółowo zakres spraw podlegających przekazaniu oraz warunki, na jakich uprawnienia takie mogą być wykonywane, i staje się skuteczna wraz z przyjęciem przez Zarząd decyzji w sprawie nominacji zgodnie z art. 5.

Artykuł 5

Decyzje w sprawie nominacji

1.   Zarząd może wyznaczyć jednego lub większą liczbę kierowników jednostek organizacyjnych EBC do podejmowania decyzji na podstawie decyzji w sprawie przekazania uprawnień poprzez przyjęcie decyzji w sprawie nominacji po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Rady ds. Nadzoru.

2.   Kierownicy jednostek organizacyjnych EBC, o których mowa w ust. 1, zostają wybrani spośród kierowników jednostek organizacyjnych EBC zajmujących się wykonywaniem zadań nadzorczych, które są organizacyjnie oddzielone od zadań personelu zajmującego się wykonywaniem innych zadań powierzonych EBC na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. Wybór kierowników jednostek organizacyjnych EBC uwzględnia także wagę decyzji w sprawie przekazania uprawnień oraz liczbę adresatów, do których wysłane muszą zostać decyzje delegowane.

Artykuł 6

Decyzje delegowane

1.   Decyzje delegowane są podejmowane w imieniu Rady Prezesów i na jej odpowiedzialność.

2.   W przypadku wyznaczenia jednego kierownika jednostki organizacyjnej EBC do podejmowania decyzji na podstawie decyzji w sprawie przekazania uprawnień zgodnie z art. 5 ust. 1 podpisy na decyzjach delegowanych składa ten kierownik jednostki organizacyjnej EBC. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego kierownika jednostki organizacyjnej EBC do podejmowania decyzji na podstawie decyzji w sprawie przekazania uprawnień zgodnie z art. 5 ust. 1 podpis na decyzji delegowanej składa ten kierownik jednostki organizacyjnej EBC, który zatwierdził daną decyzję delegowaną.

Artykuł 7

Ewidencja decyzji delegowanych i przekazywanie informacji o nich

1.   Sekretariat Rady ds. Nadzoru prowadzi ewidencję decyzji delegowanych podjętych zgodnie z niniejszą decyzją i z częstotliwością miesięczną informuje o takich decyzjach Sekretariat Rady Prezesów.

2.   Sekretariat Rady Prezesów przekazuje sprawozdanie kwartalne dotyczące wykonywania przekazanych uprawnień decyzyjnych związanych z instrumentami prawnymi dotyczącymi nadzoru Radzie Prezesów i Radzie ds. Nadzoru.

Artykuł 8

Przegląd decyzji delegowanych

1.   Decyzje delegowane mogą być przedmiotem wewnętrznego przeglądu administracyjnego zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz zgodnie z decyzją EBC/2014/16 (6).

2.   W przypadku takiego przeglądu administracyjnego Rada ds. Nadzoru bierze pod uwagę opinię Administracyjnej Rady Odwoławczej i przekazuje Radzie Prezesów nowy projekt decyzji do przyjęcia zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu, o której mowa w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 listopada 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(2)  Decyzja EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33).

(3)  Decyzja EBC/2014/39 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 300 z 18.10.2014, s. 57).

(4)  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 września 1986 r. w sprawie AKZO Chemie BV i AKZO Chemie UK Ltd przeciwko Komisji, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, pkt 37, oraz z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Carmine Salvatore Tralli przeciwko EBC, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, pkt 59.

(5)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).

(6)  Decyzja EBC/2014/16 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 47).


Top